Archive for the ‘Islam/muslimer’ Category

SÄPO OCH EXTREMISTMILJÖERNA – ELLER SÄPO VILSE I PANNKAKAN

09 september 2020

Säkerhetspolisen anser att de våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige använder covid–19 i sin propaganda. Det påstår Ahn-Za Hagström, senior analytiker på Säpo i en intervju med SR/Ekot. Senior analytiker Ahn-Za Hagström kopplar ihop “extremism” och att “försöka ställa etablissemanget till svars”.

Säkerhetspolisens lagstadgade uppgift är “att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten”. 

Istället kritiserar Hagström den “den våldsbejakande högerextrema miljön” Kritik mot regeringens och myndigheternas politik mot Wuhan pandemin ses inte som legitim kritik.

  • Inom högerextremismen har man till exempel sett budskap som handlar om att ifrågasätta den svenska linjen i pandemin, säger Ahn-Za Hagström.
  • Det finns också en idé om att försöka ställa etablissemanget till svars, att ställa Sveriges strategi och hantering av pandemin till de val som samhället och våra politiker gjort sedan tidigare. Det vill säga att man ställer omkomna svenskar i förhållande till flyktingmottagandet och så vidare, säger hon till statsradion.

Säpo granskar enligt Hagström tre “extremistmiljöer” som innefattar ”våldsbejakande vänsterextremism”, ”våldsbejakande islamistisk extremism” och “våldsbejakande högerextremism”. Huruvida de våldsverkande huliganerna i vänsterextrema rasistorganisationen Black live smatter är en av dem framgår inte. Enligt Ahn-Za Hagström ser myndigheten alltså att alla de tre extremistmiljöer man följer använder pandemin i sin propaganda.

  • Man använder pandemin i propagandan, det här är den typ av händelse som alla tre extremistmiljöerna använder i sitt skapande av narrativ, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker på Säpo.

Enligt Säkerhetspolisen är det för tidigt att säga hur aktivitetsnivån i de våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige i övrigt påverkats av pandemin. 
Men man förväntar sig att få en klarare bild av det framöver, säger Ahn-Za Hagström.

  • Vår bedömning är också att det kanske är effekterna av pandemin lite längre fram som kanske i första hand kommer användas av extremistmiljöerna, det vill säga eventuell arbetslöshet, sämre ekonomiskt läge och så vidare.

APROPÅ KORAN BRÄNNING

25 augusti 2020

Diskussionen om den Koranbränning som ”gatukonstnären” Park och den obskyre danske partiledaren Paludan planerar är förvirrad och förvirrande. Båda sidor i diskussionen har både rätt och fel.

Några enkla påpekanden.

För det första.

Park/Paludan har laglig rätt att på offentlig plats bränna Koranen eller vilken annan bok som helst enligt svensk grundlagsfäst yttrandefrihet och mötesfrihet. Om det är lämpligt är en helt annan fråga.

För det andra.

Muslimerna kan vara begripligt upprörda (på samma sätt som jag skulle bli störd av om någon brände en Bibel på offentlig plats) men de har INTE rätt att hota med våld, stenkastning, slagsmål och att bränna hus i Malmö och andra städer. Redan hoten om detta är ett är ett brott enligt Brottsbalken och kan/skall beivras av de rättsvårdande myndigheterna.

För det tredje.

Jag är emot all bokbränning oavsett viken bok det gäller. Koranen skall således inte brännas. Böcker skall läsas, analyseras och kritiseras men inte brännas!

För det fjärde.

Koranen skall granskas och diskuteras utifrån fakta och analys av dess innehåll. Läs således Koranens suror. Koranen är samtliga muslimers heliga bok, en helig bok som aktivt uppmanar till rent groteska våldshandligar. Jag har skrivit ett stort antal artiklar om dessa suror. De finns på min blogg: https://lennartwaara.com/2020/05/03/islamislamismvaldsam-islamism/

För det femte.

Det är en felaktig politisk metod att provocera med Koran bränning. I bästa fall är det endast en patetisk handling. Beteendet liknar dock det traditionella agerandet från agent provactuers som i alla historiska konfliktskeden tjänat fienden med provocerande och odisciplinerade beteenden. Exempel från historien: bombkastning för att provocera våld från fienden för att höja konfliktnivån. Ofta är agent provocateurs anlitade/anstiftade av just motståndarsidan. De låtsas tjäna saken men tjänar motsidan.

Av politiska och taktiska skäl avvisar jag Koran-bränning som protestmetod. Den intellektuella analysen och de sakliga argumenten är överlägsna och som skall användas emot islam och islamister. Innehållet i Koranen, Muhammeds praktik och hadhiterna är de facto politiskt farliga och dessutom rent groteska i uppmaningar våldsamhet och dödande. Det skall påvisas med fakta och analys!

Nu – enligt uppgifter idag 26.8 – har Koran bränningen utvecklats till en grundlagsskandal. Jag har varit kritisk mot Koran bränningen av politiskt taktiska skäl men hävdat att det är Parks/Paludans grundlagsrätt att genomföra manifestationen. Muslimernas hot om våld, kyrkobränningar och stenkastning borde beivras av polis och rättsväsende i enlighet med Brottsbalken. Vad gör polisen i det fallet? Ställer sig på knä för muslimerna. Nu backar således polisen och tar tillbaka tillståndet för att muslimerna har hotat med våld och skadegörelse. Därmed har muslimerna vunnit. De har lyckats sätta grundlagen ur spel. I den meningar kan man säga att också Parks/Paludan har lyckats. De har tydligt visat att Sverige bli allt mer islamiserat. Polisen backar från tillståndet och hänvisar dessutom till den vedervärdiga PK idiotin om ”allas lika värde”.

VAD KOSTAR MIGRATIONEN VARJE ENSKILD SVENSK SKATTEBETALARE?

08 augusti 2020

Sverige har de senaste 20 åren tagit emot närmare 2 miljoner migranter. Majoriteten har kommit de senaste fem åren dvs efter de öppna slussarna och ”öppna era hjärtan” år 2015. Majoriteten av migranterna är svarta muslimer från Afrika och arabiska muslimer från mellanöstern. (Nu vill plastpåse-kommunisterna i MP öppna slussarna igen!)

Vi fokuserar i texten på vad varje svensk skattebetalare tvingas betala för att hålla detta öppna maskineri igång.

Först av allt måste vi slå fast att under 3 procent (enligt FN) av migranterna är flyktingar. Den överväldigande majoriteten ”asylsökande”, ”anhöriginvandrare”, ”arbetskraftsinvandrare” och de som officiellt anger ”studier”, är välfärdsmigranter. De kommer till Sverige för ett bättre liv försörjda av svenska hårt arbetande skattebetalare.

När man skall kalkylera kostnaderna för den svenska arbetande befolkningen av det ansvarslösa migrantsystemet får man källproblem. Officiellt görs inga (vad vi vet) totala kalkyler av vad migrationen kostar det svenska folkhushållet. Finansdepartementet, som jag arbetat åt, har sannolikt alla grunddata för att göra en sådan kalkyl, men gör inga sådana kalkyler vad vi vet. I varje fall publiceras inga uppgifter.

Kalkylerna kan göras utifrån olika utgångspunkter, nettoskattebetalning, sysselsättningsnivåer kontra bidragsberoende, makrouppgifter om nettoutgifter och nettoinkomster via skattesystemet.

Kostnaderna kalkylerade

Min grova kalkyl har sin utgångspunkt i beräkningar och skattningar av migrantutgifter i de offentliga skattefinansierade budgetarna (kommunalt, regionalt och statligt).  Eftersom det inte finns explicita budgetposter i budgetar som refererar till de muslimska migranternas andel av kostnader under olika poster tvingas man till schablonberäkningar för bostadsbidrag, försörjningsstöd, studier och studiebidrag, skolor och barnomsorg, utnyttjande och överutnyttjande av sjukvård och tandvård, polisinsatser mot kriminalitet och våldsamheter inkl. skjutningar, kriminalvården, domstolskostnader, advokatkostnader (över 600 miljoner per år), räddningstjänsten vid alla bilbränder och skolbränder, etc.

Då är inte kostnader för tredje man inkluderade dvs de kostnader vanliga svenskar tvingas privatisera för våldtäkter, social oro, pedofili, hedersvåld, bilbränder, skolbränder, rån, mord och misshandel etc.

Kostnaderna för den muslimska massmigrationen landar i mina kalkyler på minimum 250 miljarder SEK per år. Jag betonar, det är ett minimum. Sannolikt är kostnaderna högre. Kalkyler som gjorts med andra metoder landar på betydligt högre belopp, upp emot 450 miljarder SEK per år.

Hur betalas då dessa 250 miljarder som bestrids via de offentliga budgetarna i kommuner, landsting (regioner är det nya politiska mumbo-jumbo ordet) och via statsbudgeten. I och med att kommunala och regionala budgetar inkluderar statsbidrag för vissa typer av kostnader finns alltid risk för dubbelräkning.

Övriga utgångspunkter för beräkningarna .

Antalet sysselsatta år 2020 i Sverige var 4 792 000 (SCB/AKU). Då skall man veta att sysselsatt är mycket generöst definierat. Om man haft minst 1 tim. betald sysselsättning en referensvecka räknas man som sysselsatt! Observera detta!

Medelinkomsten för män och kvinnor är sammantaget år 2019 35 300 SEK.

Den genomsnittliga skattenivån år 2019 var 32,12 procent (den siffran skiljer mellan kommunerna men detta är det svenska genomsnittet). På en inkomst per månad på 35 300 SEK betalar man ingen statlig skatt. Den sammanlagda årsinkomsten med den månadslönen blir 430 800 SEK. Gränsen för statlig skatt gick det året vid 490 700 SEK.

Det ger en månatlig skatteinbetalning på 11 339 SEK dvs en skatteinbetalning på årsbasis på 136 060 SEK. Notera att alla uppgifter är genomsnittliga uppgifter. Var och en individ har sedan olika typer av bidrag och avdrag som ändrar dessa siffror. För vårt ändamål är dock genomsnittsuppgifter korrekt.

Kostnaderna fördelade.

Om vi utgår ifrån mina minikalkyler på 250 miljarder SEK per år fördelat på de 4 792 000 (enl. SCB/AKU) så landar man på 50 916 SEK per sysselsatt svensk att betalas via inkomstskatten, momsen, reavinster, inkl. övriga inkomster som det offentliga tar in från oss som individer. Observera att snävare och striktare definitioner av exempelvis antalet heltidsarbetande och deltidsarbetande ger än högre kostnadssiffror per individ i arbetskraften. Vi nöjer oss med den generösa definition av antalet sysselsatta och minimisiffror för de samlade kostnaderna för migrationen. Sannolikt är de verkliga utgifterna per skattebetalare än högre. Jag har gjort några enklare känslighetsanalyser och slutuppgifterna blir inte väsentligt förändrade av andra antagen och uppgifter.

 Jämförelse

Jämför kostnaden per sysselsatta svensk på 50 916 SEK och den genomsnittliga skatteinbetalningen på 11 339 SEK. Det betyder att OM kostnaderna beräknas mot inkomstskatterna så arbetar den genomsnittlige svenske skattebetalaren 4,5 månader för att via inkomstskatten försörja de arabiska och svarta muslimska välfärdsmigranterna.

Undrar vad den vanlige svensken skulle säga om han/hon visste detta?

 Om någon hittar fel i sakuppgifterna eller andra relevanta uppgifter så är jag tacksam för meddelande så texten kan korrigeras.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

 

STEFAN LÖFVEN SÄGER NEJ TILL ETT FAST VOLYMMÅL FÖR MIGRANTER TILL SVERIGE.

03 juli 2020

”Vi ska inte ha ett fixt antal människor som innebär att man inte kan stå upp för asylrätten”, säger Löfven. Den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven viker sig för MP och hyllar t.o.m. MP som politiskt parti!

Det är utmärkt att S ser ut att vika sig för MP. Av flera skäl. Politiskt inför valet 2022. Det avslöjar var S står visavi det socialt, politiskt och ekonomiskt extremt skadliga MP. Vi på vår kant kan hoppas att Stefan Löfven som en konsekvens av detta röstas bort 2022. Stefan Löfven är med sin islamistiska vänsterpolitik och kognitiva brist den farligaste statsminister Sverige haft. 

Det är utmärkt att riksdagen INTE enas om en djupt skadlig migrationspolitik som fortsätter att förstöra Sverige socialt, politiskt och ekonomiskt med förespråkare som Lövin/Löfven/Johansson. 

Det är utmärkt att de politiska och sociala konflikterna i Sverige fortsätter tills svensken reser sig och vi når en hållbar lösning med ett slut på folkutbyte och islamisering. Lösningen på de problem den muslimska massmigrationen skapat och skapar finns inte i den svenska riksdagen. Lösningen ligger helt och hållet utanför riksdagen dvs i det svenska folkets händer.

Löfven öppnar för ett rörligt mål på 2 – 3 procent av de asylsökande som kommer till EU. Det innebär i praktiken att vi kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som idag. Dvs 36 400 migranter jan – april i år vilket innebär drygt 100 000 migranter för hela 2020 om nuvarande takt fortsätter. Dvs i stort sett som det sett ut alltsedan 2015/16. Det är nivåer som det svenska samhället inte klarar att hantera varken socialt, politiskt eller ekonomiskt. Alldeles oavsett vad statsministern (S) Stefan Löfven med grötmyndig röst försöker lura i de svenska medborgarna.

Eftersom M, KD och SD kräver volymmål så kan vi hoppas att migrationsöverenskommelsen faller. SD:s modesta krav är inte ens aktuella för överenskommelsen. Det vore till stor skada för Sverige om riksdagen kom överens om en migrationspolitik med det innehåll som presenterats i media. Det är bättre att de politiska och sociala konflikterna kring de muslimska migranterna fortsätter och att alla vi som ser nuvarande och kommande problem fortsätter att påvisa fakta och konsekvenser med den nuvarande politiken. Vi kan med kraft fortsätta att driva på för ett totalt stopp för den muslimska migrationen och ett slut på islamiseringen av Sverige och början på en återvändarpolitik. Integrationspolitiken – även om den är misslyckad – måste upphöra. Den muslimska diasporan vill inte integreras i Sverige och de flesta svenskar vill inte heller se en integration, dvs att muslimska migranter flyttar in i deras bostadsområde. Tala med svenskar i stabila lugna svenska bostadsområden! De är bättre inför kommande framtida sociala och politiska konflikter att behålla dem i de muslimska utanförskapsområdena/diasporan där polis, SÄPO och militär kan hålla kontroll på dem.

STEFAN LÖFVEN (SAP) SER PROBLEM MED FORTSATT FINANSIERING AV OFFENTLIG VERKSAMHET, MEN DRAR FEL SLUTSATSER.

16 maj 2020

Det Socialdemokratiska Arbetarepartiets (SAP) partiledare Stefan Löfven tillika statsminister i JÖK-regeringen har uttalat sig. Faktiskt helt korrekt om Sveriges resurser, enkannerligen de skattefinansierade resurser, som den offentliga sektorns politiker disponerar för olika ändamål; vård, skola, omsorg, rättsväsen, försvar, kommunikationer och nu olika skattefinansierade bidrag i Wuhanvirusets följd.

Den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven hävdade, enligt citat från presskonferensen, att Sverige har mer resurser att ta av men att de inte är oändliga och han lade skulden på vad som komma skall på landets åldringar.

– Inget land har oändligt med resurser. När väl krisen är över så har vi enorma behov i vårt samhälle som inte är kopplat till coronakrisen – inte minst att Sverige har en åldrande befolkning, säger han och fortsätter:

– Det finns ingen garanti att när det här väl är över, att det är lugnt i 10 år. Det kan komma något mer som vi inte känner till.  Vi kan inte bete oss som om vi har oändligt med resurser för det har vi inte. Min kursiv.

I Stefan Löfvens argumentation är det Sveriges åldringar som är problemet. Det handlar om svenskar som arbetat hela livet och i 99.99 procent av fallen årligen betalt sin skatt. Nu drabbas de!  Sverige har lågt räknat 275 000 kvinnliga fattigpensionärer. Bara kostnaderna för att låta 9000 s.k. ”ensamkommande” afghaner stanna för ”studier” (som de inte klarat av) skulle räckt till att höja pensionerna för de 275 000 fattigpensionärerna med lågt räknat 1880 kronor i månaden. Äldre människor i åldringsvården döms i praktiken till döden av bristande resurser, skyddsutrustning och adekvat vård av Wuhanviruset covid-19. Granska själv rapporterade dödstal i Wuhanviruset covid-19 i äldreboenden!

Stefan Löfven (SAP) sade: ”Det kan komma något mer som vi inte känner till”.  Jag det finns faktiskt något mer som Stefan Löfven inte vill uttala sig om. Alltså, inte ett ord om det som i mer än tio år verkligen urholkat den offentliga verksamheten på resurser nämligen den dryga en och en halv miljon huvudsakligen muslimska välfärdsmigranter som tagits hit och som lever på skattefinansierade bidrag. Enligt SCB är endast 2,45 procent av migranterna riktiga flyktingar. Hittills i år (jan-april) har 32 600 migranter, enligt Migrationsverkets statistik, tagits hit bl.a. med svenskt flyg och utan medicinska tester vid ankomsten. Kostnaden dec senaste 5 åren för välfärdsmigranterna ligger på minimum 225 miljarder per år över de offentliga budgetarna.

Migranterna är dessutom huvudsakligen lågkompetenta och lågutbildade och klarar inte olika utbildningar eller ens enklare arbeten. Det är som den kvinnliga tjänstemannen i Filipstad sade i en SVT intervju: ”Det finns helt enkelt ingen efterfrågan på arbetslösa analfabeter”.  Det tar 15 till 20 år (enligt olika kalkyler) innan en migrant är självförsörjande, dvs betalar in mer skatt än han kostar i bidrag.

Statsminister Stefan Löfven fortsätter dock att påstå att Sverige ligger på Europas lägsta migrationsnivå, genom reptricket att bara räkna in en del av migranterna. Varför tar Sverige aktivt in lågkompetenta och lågutbildade från MENA till ett samhälle som har världens mest avancerade teknologiska ekonomi. Det finns helt enkelt ingen uppsjö av enkla jobb i Sverige! Det som finns utförs av säsongsimporterad arbetskraft, som att exempelvis plocka bär. Vilket syfte har den socialdemokratisk statsministern Stefan Löfven med det? En rak fråga till statsministern Stefan Löfven (SAP): Vill du Sveriges och svenskarnas väl? Det är nämligen vi som betalar ”kalaset” inklusive din lön Stefan Löfven. Du ÄR anställd av svenska folket för att ”tjäna folket”.

Det är inte heller som du försöker få dina partimedlemmar att tro: ”Det är en liten kostnad nu men blir en vinst längre fram”. Sanningen och verkligheten är den rakt motsatta: Migrationen är en enormt stor kostnad nu och kan möjligen bli en liten vinst på mycket lång sikt.

Välfärdsmigranterna ligger vården till last genom överkonsumtion av vård och tandvård. De klarar inte ens enklare arbetsuppgifter i vården. De har fört in en icke kompatibel religion och social kultur i Sverige. I den muslimska diasporan pågår ett lågintensivt krig med dödsskjutningar, gängkriminalitet och narkotikahandel. Vi har fått in hedersvåld, hedersmord, muslimskt kvinnoförtryck, moskéer och böneutrop, islamistiska imamer som dagligen predikar i moskéerna, sharialagar och i t.ex. Malmö en aggressiv antisemitism.

Men det ser inte den socialdemokratiska statsministern. Det talar inte den socialdemokratiska statsministern om. Nej, i hans föreställningar är det en åldrande befolkning av svenskar som är problemet. De som i alla år betalt sin skatt och pensionsavgifter för att på ålderns höst ha en dräglig och trygg ålderdom. Problemet är inte, enligt Stefan Löfven (SAP), de närmare 1,5 miljoner migranter, som inte betalt en krona i skatt utan levt och lever på skattebetalarnas generositet i form av bidrag av alla former, utan åldrande svenskar.  Är det en modern variant av ättestupa som nu praktiseras i Sverige?

 

ISLAM=ISLAMISM=VÅLDSAM ISLAMISM

03 maj 2020

Våra quisling ledare från Bush och Blair till Reinfeldt och Löfven försöker få den fåkunniga menigheten att tro islam är en ”fredens religion”.

Naturligtvis vet dessa herrar att så inte är fallet. Flera av de nämnda är både läskunniga och med intellektuell kapacitet som gör att de vet att de påståendet om ”fredens religion” är långt ifrån sanningen om Koranen. Faktum är att påståendet ”islam som fredens religion” mest av allt påminner om det George Orwellska ”dubbeltänk” i boken 1984, ”slaveri är frihet”, ”krig är fred”.

Tesen om ”islam som fredens religion” började aktivt att spridas EFTER 9/11. Det var också vad svensk statsminister hävdade efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm. Innan hade beskrivningar och analyser i media och forskning under hela 1900-talet varit korrekta med skildringar av islam som en politisk krigsreligion.

Å andra sidan har både PM Winston Churchill och PM David Cameron beskrivit islams rätta skepnad.

Winston Churchill: ”The Mahommedan religion … increases the fury of intolerance … propagated by the swords … the hopes of plunder and the joy of fighting … The religion of blood and war is face to face with that of peace. Luckily the religion of peace is usually the better armed”.

David Cameron: ”The driving force behind today´s terrrorist threat is Islamist fundamentalism. The struggle we are engaged in is, at root, ideological. During the last century a strain of Islamist thinking has developed which, like other totalitarianisms, such as Nazism and Communism, offers its followers a form of redemption through violence”.

Men det var före 9/11. Därefter har våra quisling ledare lögnaktigt försökt sprida uppfattningen om islam som en ”fredens religion”.

Islam är INTE en fredens religion. Islam är INTE en religion. Islam är en religion OCH en politisk krigsideologi. Religionen skall spridas med hjälp av vapenmakt, arméer och brutalt våld. Det visas för den historiskt kunniga av islams 1400-åriga historia med tusentals krig och erövringar. Det framgår också med all önskvärd tydlighet om man – som jag gjort – läser igenom Koranen. Det visas än mer av Muhammeds historiska verksamhet som krigsherre, slavhandlare och krigsförbrytare (mördade ett par tusen tillfångatagna judar). Muhammeds praktik som exempel för muslimer beskrivs utförligt av muslimska historiker som exempelvis Ibn Ishaq, The Life of Muhammed.

Därför skall jag med början i denna text citera sura-verser från Koranen som visar den politiska krigs- och våldsideologi som islam utgör. Jag skall en gång om dagen lägga ut en ny sura-vers som visar vad Koran säger om våld mot exempelvis otrogna. Otrogna är alla kristna, judar, buddhister, ateister etc. I den svenska översättningen av Koranen kallas de ”månggudadyrkare.” I fallet med den kristna religionen avses att Gud i den kristna Treenigheten – Fader, Son och Ande – är månggudadyrkan.

Ingen av oss läser arabiska så citat från översättningar är nödvändig. För att få en så korrekt bild av Koranens texter som möjligt skall jag citera från auktoritativa svenska och engelska översättningar.

Den engelska översättningen av Koranen är gjord av Pickthall år 1930. Han konverterade till islam och tog sig namnet Muhammed Pickthall. Hans översättning anses som auktoritativ. Den svenska översättningen av Koranen är gjord 1917 av K.V. Zetterstéen och fortfarande auktoritativ. Jag citerar ur tredje oförändrade upplagan.

Samtidigt är en översättning av den notoriskt svåröversatta och svårlästa Koran ett problem. Det syns i att översättningarna till svenska och engelska inte är helt överensstämmande i detaljer och ordval om än i anda och budskap.

Vi startar – Dag nr 1 – stilla med en sura om de otrogna och hur man skall förfara med dem. Sura 9 vers 5.

”Then when the sacred months have passed, slay the idolters (dvs kill the non-Muslims) wherever ye find them, and take them (captive) and besiege them, and prepare för them each ambush. But if they repent and establish worship and pay the poor-due, then leave their way free. Lo! Allah is Forgiving. Merciful”.

”Men när de fridlysta månaderna gått till ända, så döden månggudadyrkare, varhelt I finnen dem! Gripen dem och inspärren dem och läggen eder i försåt för dem på alla möjliga ställen, men om de omvända sig. Förrätta bönen och giva allmosan, så låten dem draga sina färde! Allah är förvisso överseende och barmhärtig”.

Dag nr 2. Sura 5 vers nr 33 (eng), nr 37 (sv). Numreringen kan skilja något.

”The only reward of those who make war upon Allah and His messenger (Mohammed) and strive (jihad) after corruption in the land will be that they will be killed or crucified, or have their hands and feet on alternate sides cut off, or will be expelled out of the land. Such will be their degradation in the world, and in the Hereafter theirs will be and awful doom”.

”Deras lön som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästes, eller att deras händer och fötter avhugget korsvis, eller att de förvisas ur landet. detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff”.

Dag nr 3. Sura 4 vers nr 56 (eng), nr 59 (sv).

”Lo! Those who debelieve Our revelations, We shall expose the to the Fire. As often as their skins are consumed We shall exchange them for fresh skins that they may taste the torment. Lo! Allah is ever mighty, Wise”.

”Dem som förneka våra tecken, skola vi förvisso steka i eld. Så ofta deras hud varder genomstekt, skola vi giva dem en annan istället, att de må smaka straffet; Allah är förvisso väldig och vis”.

 

Dag nr 4. Tema: Islams jihad som en ”fridens och fredens religion”. Sura 4 vers nr 76, 95 (eng), nr 78, 97 (sv).

”Those who believe do battle for the cause of Allah (jihad); and those who disbelieve do battle for the cause of idols. So fight the minions of the devil. Lo! The devils strategy is ever weak. (Non-muslims are working for the devil.)”

“Those of the believers who sit still (avoiding jihad), other than those who have a (disabling) hurt, are not on an equality with those who strive in the way of Allah (perform jihad) with their wealth and lives. Allah hath conferred on those who strive with their wealth and lives a rank above sedentary. Unto each Allah hath promised good, but he hath bestowed on those who strive a great reward above the sedentary”.

“De, som tro, strida för Allahs sak, och de, som är otrogna, strida för Taguts sak; striden alltså mot Satans anhängare! Satans anslag äro förvisso vanmäktiga”.

”De rätttrogna, som sitta overksamma utan att hava lidit någon skada, och de, som våga sina ägodelar och sitt liv för Allahs sak, äro icke lika. Allah har upphöjt dem, som våga sina ägodelar och sitt liv för Allahs sak, ett steg över dem, som sitta overksamma. Bådadera ha Allah lovat det yppersta, men dem, som strida, har Allah utmärkt med stor lön framför dem, som sitta overksamma”.

Dag nr 5.

År 624 (enl andra uppgifter 625) tillfångatog Muhammed och hans armé några tusen judar som gav sig tillfånga efter ett nederlag utanför Media. Männen avrättades medelst halshuggning och kvinnor och barn såldes som slavar. Några tog Muhammed själv hand om. Deras ägodelar fördelades bland ”rättrogna”.

Det är bakgrunden till Sura nr 33:26-27 (eng) och nr 33:26-27 (sv).

”And He brought those of the People of the Scripture (jews) who supported them down from their strongholds, and cast panic into their hearts. Some ye slew, and ye made captive (enslaved) some”.  (After they surrendered the Jewish men and boys were slaughtered; the women and girls were taken as slaves. Comment by translator.)

“And He Caused you to inherit their land and their houses and their wealth, and land ye have not trodden. Allah is ever Able to do all things”.

“Och han tvang deras hjälpare bland dem, som fått skriften, att draga ned från sina borgar och kastade skräck i deras hjärtan; en del dödaden I, och en del togen I tillfånga”.

”Och han gav eder deras land och hem, deras ägodelar och ett land, som I aldrig beträtt i arv; ja, Allah är allsmäktig”.

Dag nr 6.

”Fridens och fredens religion” visar sig i Sura 47:4 (eng), 47:4-5 (sv).

”Now when ye meet in battle those who disbelieve, then it is smiting of the necks (throat cutting, beheading) until, when ye have routed (defeated) them, then making fast of bonds (enslave those not killed); and afterward either grace or ransom till the war lay down its burdens. That is the ordinance. And if Allah willed He could have punished them but that He may try some of you by means of others. And those who are slain in the way of Allah He rendereth not their actions vain”.

“När I möten dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor”!

”Och skänken sedan efter eller fordren lösepenning, tills vapnen nedlagts! Så är det. Om Allah velat, så skulle han hava gjort sig kvitt dem, men det är för att han skall pröva eder genom varandra. De, som dödats för Allahs sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet”.

Dag nr 7.

Sura/vers 4:74 (eng) och 4:76 (sv)

Detta blir den sista Koran versen. För denna gång, kanske jag skall tillägga. Inte för att det inte finns fler. Jag kan fortsätta med dagliga Suror/verser i månader.

Men har jag inte med sju verser övertygat eller åtminstone sått tvivel om Koranens verkliga innehåll så lär jag inte göra det med ytterligare 7 gånger 7 verser. De som har accepterat våra quisling-ledares påståenden om islam som en ”fridens och fredens religion” lär inte ändra sig. Men en liten uppmaning eller bön. Läs Koranen själva! Den är i och för sig i det närmaste oläslig med alla detaljråd men det är viktigt att gå till källan. ”Gå till läggen” som Jan Myrdal alltid uppmanat oss. Eller som en annan Myrdal, nämligen nat. ekon. prof. Gunnar sade till mig en gång. ”Fakta sparkar”. Läs därför också de muslimska historikernas redogörelse exempelvis Ibn Ishaq – finns översatt till engelska – för Muhammeds praktik som krigsherre med mord (företrädesvis halshuggning i olika former), plundring, slavar, månggifte, konkubiner etc. De muslimska historierna är stolta över Muhammeds praktik som utgör en modell och förebild för muslimer som Allahs ”profet” och budbärare att de inte gömmer eller förmildrar något av vad ”profeten” ägnade sig åt.

”Let those fight in the way of Allah (jihadis) who sell the life of this world for the other. Whoso fighteth in the way of Allah, be he slain or be he victorious, on him We shall bestow a vast reward (those who die imposing Islam get the greatest reward from Allah)”.

“Må alltså de, som vilja sälja det jordiska livet för det tillkommande, strida för Allahs sak! Den, som strider för Allahs sak och stupar eller segrar, skola vi giva stor lön”.

 

 

NYAMKO SABUNI PARTILEDARE FÖR LIBERALERNA (L)

31 mars 2020

Hon bekräftar det jag och andra hävdat i flera år. fakta är att sextio (60) procent av de som migrerat från Nordafrika är funktionella analfabeter.

Nyamko Sabuni vill lägga skulden för att de smittats i högre grad av covid-19 på Sverige:

– Vad det handlar om är att vi kommunicerar med människor i utsatta områden på samma sätt som människor i andra områden. Och så kan det inte vara. För vi har en del analfabeter, som inte pratar svenska och som har andra kulturer.

Observera vad Sabuni säger; vi kan INTE ens ”kommunicera med människor i utsatta områden” som med etniska svenskar. Det var ju just det vi hävdade. Migranterna från bl a Nordafrika typ somalier kan inte efter flera år i Sverige kommunicera på svenska och därför klarar de inte heller att få arbete på den svenska arbetsmarknaden. Men, var det inte just det de skulle kunna enligt L, enligt C, enligt MP och enligt S? De var ju kompetens som kom till Sverige och skulle hjälpa till på den svenska arbetsmarknaden. Kom ihåg påståendena om alla läkare, tandläkare och ingenjörer eller ”högutbildade” som Stefan Löfven m.fl i S-regeringen påstod. ”Det är en liten kostnad nu men blir en vinst längre fram”. Stefan Löfven i en TV-debatt. Helt fel. Det är en enorm kostnad nu, ca 225 miljarder per år och det blir ingen vinst längre fram. De kommer att gå in i pensionsåldern utan att ha arbetat och betalat skatt en enda dag. Det blir svenska skattebetalare som får försörja dem från det det kom till Sverige till den dag de dör.

Inte blir det bättre av att den genomsnittliga kognitiva förmågan (testat worldwide med ett batteri av anpassade IQ-test) motsvarar en IQ på 70 i Somalia. Sannolikt lägre bland dem som migrerat. Det är knappast den intellektuella eliten i Somalia som tagit sig till Sverige.

Nyamko Sabuni, ta ansvar för den politik ni fört och för i migrationsfrågan, istället för att spela upprörd nu.

DET AV ISLAM STYRDA TURKIET HOTAR MED EN MUSLIMSK INVASION AV EUROPA.

09 mars 2020

TURKIETS INRIKESMINISTER SULEYMAN SOYLO ÄR TYDLIG.

“Refugees who cross to Europe will soon top to a million, European governments will fall, their economies will be destabilized and their stock exchanges will tumble and they can’t do anything about it,” says #Turkey’s Interior Minister Suleyman Soylu.

Hans uttalande finns på Twitter .

https://twitter.com/hashtag/Soylu?src=hash

Det är inte heller första gången historiskt som islams arméer invaderat Europa. En crash course i Europas muslimska historia. I mer än sex hundra år har muslimska arméer och horder av plundrare invaderat och/eller försökt invadera Europa. Karl Martell (död 741 och begraven i Katedralen i S:t Denis utanför Paris) i Frankrike stoppade muslimernas fortsatta välde och expansion i Frankrike och Iberiska halvön vid slaget Tours 732. År 711 hade muslimerna erövrat i stort sett hela Iberiska halvön och bl.a. skapat kalifatet Cordoba. Spanien har således varit ockuperat av muslimer. Granada var muslimskt till år 1481. Det Osmanska riket försökte två gånger 1529 och 1683 erövra Wiens men slogs tillbaka. Bakgrunden till hatet mot muslimerna, synligt under krigen i det sönderfallande Jugoslavien, står att finna i de under flera hundra år upprepade Osmanska anfallen och ockupationerna. Muslimerna lämnade i det område som senare blev Jugoslavien efter sig minnen av våldtäkter, mord och ohyggligheter som i hög grad lever kvar.

En samlad europeisk militär insats med vapenmakt kommer snart att vara helt nödvändigt för att stoppa invasionen av dysfunktionella muslimska män vid den turkisk/grekiska gränsen.

 

 

 

 

MIGRATIONEN FORTSÄTTER PÅ MYCKET HÖG NIVÅ.

08 januari 2020

Trots den socialdemokratiska JÖK-regeringens påståenden om en begränsad migration så fortsätter välfärdsmigrationen på extremt hög nivå. Statsministern Stefan Löfven, minister Morgan Johansson och Mikael Damberg ljuger i media. Så här ser siffrorna ut i verkligheten enligt Migrationsverket.

migverk-1-640x363.jpg

119 568 personer motsvarar hela Lunds kommun (enligt SCB:s befolkningsstatistik per 31 december 2019) eller mer än hela Göteborgs kommun på fem år.

Femte högsta någonsin

Det placerar även år 2019 som femte högste någonsin enligt Migrationsverkets långtidsöversikt. Endast 2013, 2016, 2017 och 2018 har varit högre.

2012              116 444

2013              121 718

2014              115 702

2015              115 104

2016              150 989

2017              135 246

2018              132 420

Det innebär samtidigt att de fyra senaste åren också varit de fyra högsta någonsin i Sveriges historia.

Sedan 1980 har över 2,4 miljoner uppehållstillstånd delats ut. Sverige har idag strax över 10 miljoner i befolkning. Läs meningen igen! Varför detta folkutbyte och den muslimska smygockupation?

OCKUPATION AV SVERIGE

30 december 2019

OM ett annat land, exempelvis Ryssland, skulle försöka sig på en ockupation av Sverige så skulle Sverige och den etniskt svenska befolkningen göra motstånd med vapen tillsammans med den samlade krigsmakten till sjöss, till lands och i luften. Vi skulle göra allt som stod i vår makt för att hindra en ockupation av främmande krafter. På samma sätt som vårt tappra broderfolk i Finland 1939-1944 under ledning av den lysande Gustaf Mannerheim satte stopp för Stalins försök att med kommunistiska soldater och amerikanska vapen erövra och ockupera i Finland.

Vad är det för politik Stefan Löfven och JÖK-regeringen i Fredrik Reinfeldts efterföljd bedrivit med stor medvetenhet och konsekvens? Vad är det för politisk ideologi som styrt deras beslut och agerande?

Det som pågår i Sverige sedan år 2000, är en smygockupation och ett folkutbyte genom den muslimska massmigrationen. Under 2000-talet har Sverige tagit emot närmare två miljoner dysfunktionella muslimska migranter. Bara från 2015 är den muslimska massmigrationen uppe i ca 1 miljon, anhöriginvandringen inkluderad. Den muslimska massmigrationen har varit och är systemförändrande ekonomiskt (skatter, offentlig finansieringen, arbetslöshet och hela stadsdelar bidragsberoende etc), socialt, kulturellt och politiskt. Migranterna  är i huvudsak dysfunktionella, lågutbildade, lågkompetenta och lågintelligenta från MENA.

Med rådande demografiska förutsättningar och utgångspunkter (fortsatt migration, barnafödande i olika grupper etc) kommer migranterna i Sverige att vara i majoritet strax efter året 2050 med drygt 30 procent muslimer enligt PEW Research center. Det är den skrämmande framtiden för de etniska svenskarna. Svenskarna riskerar med dagens JÖK-politik att inom en halv mansålder vara en minoritet i det egna landet.

Så här illa är det redan idag:

Totalt antal personer ( 0 – 44 år)  2018: 5 684 271 personer.

Andel utrikes födda: 20,4 %
Andel inrikes födda till två utrikes födda föräldrar: 9%
Andel inrikes födda till en utrikes född förälder: 9,3 %
Andel inrikes födda till två inrikes födda föräldrar: 61 %

Allt fler beskriver det som händer med gängkriminalitet, dödsskjutningar, bilbränder och polisens oförmåga att möta migranternas våld som ett lågintensivt inbördeskrig som riskerar att kräva insatser av de militära styrkorna. Ett  exempel är tidigare koncernchefen för Scania Leif Östling i en intervju med Mikael Willgert på Swebb-TV.

Socialister av olika schattering och liberaler talar om flyktingar, flyktingmottagande, invandrare och humanism med ord som bidrar till att dölja vad som händer. De fungerar helt enkelt som nyttiga idioter till makten. Bakgrunden är att de har en ideologiskt betingad oförmåga att tränga bakom orden om flyktingmottagande o humanism och verkligen på djupet se, beskriva och analysera de grundläggande orsakerna nämligen den av globalisterna styrda massmigrationen till Sverige och Europa för att förstöra nationalstaten.

Flyktingar utgör enligt FN mindre än tre procent av den muslimska massmigrationen till Europa och Sverige. De flesta av de dysfunktionella muslimska migranterna från MENA är välfärdsmigranter. Utan att arbeta och bidraga får de del av de välfärds- och bidragssystem som det svenska folket byggt upp och finansierar med skatteinbetalningar under långa arbetsliv. Migranterna kommer till Sverige och lever gott på skattefinansierade bidrag. Alla kan se dem i våra köpcentrum och stadskärnor vandrande dagarna i ända med massor av ungar och varukassar vars varor du och jag betalar via skatten. Alldeles uppenbarligen utan att arbeta.  Bara på kort tid har två ministrar i Irak o Afghanistan avslöjats som levande på svenska bidrag trots flytt tillbaka till politisk aktivitet på hög nivå i sina egna länder.

Vi måste börja tala klarspråk om vart Sverige är på väg. Vi kan inte låta rökridåerna som socialister och liberaler levererar till svenska folket stå oemotsagda. Till och med i fria media frodas falska bilder om humanism, flyktingar och en ofarlig invandring.

Sverige är politiskt, ekonomiskt och socialt på väg att ockuperas av islamisterna, radikala och sekulära. Kolonisationen är tydlig med minareter, moskéer, klanvälden, sharialagar, anpassning av de svenska myndigheterna till islam och muslimerna, kriminalitet, våldtäkter, dödskjutningar, gängkrig med polisen etc. Detta måste få ett slut.

DEN MUSLIMSKA MASSMIGRATIONEN FRÅN MENA MÅSTE UPPHÖRA OCH EN AKTIV ÅTERVANDRINGSPOLITIK INLEDAS. MIGRATIONSVERKET BÖR OMVANDLAS TILL ETT ÅTERVANDRINGSVERK.

It is av simple as that!

Den som inte inser att islam är en politisk religion med målet att erövra världen bör studera historien. Från Muhammed och fram till idag har muslimerna bedrivit flera hundra erövringskrig mot Europa. Delar av Spanien har varit erövrat av muslimerna. Muslimer har stått utanför Wiens portar. Serberna har i århundraden slagits mot muslimernas krig, mördande och våldtäkter. Detta historiska faktum är ingen tillfällighet. Ni bör läsa Koranen och haditherna (även om det är tung läsning) samt studera Muhammeds politiska verksamhet med krig, våldtäkter, pedofili och mördande. I Sverige idag sker den muslimska ockupationen genom ett långsamt folkutbyte initierat av Fredrik Reinfeldt och fortsatt av Stefan Löfven på globalisternas uppdrag för att förstöra nationalstaten och upprätta en totalitär världsregering. (Kolla upp: New World Order, Agenda 2030, Romklubben, Council for foreign relations, Bank for International Settlements, Trilaterala kommissionen, Bilderberggruppen m.fl)

FLYKTINGAR OCH INVANDRARE ÄR ORD SOM BIDRAR TILL ATT DÖLJA VAD DET EGENTLIGEN HANDLAR OM NÄMLIGEN ETT FOLKUTBYTE GENOM EN SMYGANDE ISLAMISTISK OCKUPATION AV SVERIGE.

 

 


%d bloggare gillar detta: