Archive for the ‘Kärnkraft’ Category

KÄRNKRAFTEN HAR DET LÄGSTA CO2 AVTRYCKET AV ALLA ENERGIKÄLLOR ENLIGT EN RAPPORT FRÅN FN.

27 november 2021

I en helt nyligen publicerad rapport från FN är kärnkraft det energislag som över tillverkning, livscykel och produktion av elekricitet av har det lägsta CO2 avtrycket. Enligt UNECE  (United nations Economic Committy för Europé) har kärnkraft det lägsta koldioxidavtrycket mätt i gram CO2 per kilowattimme jämfört med andra konkurrerande produktionsformer av elektricitet, bland annat vind, sol, gas och kol. Rapporten visar också  att kärnkraft under sin livscykel har den lägsta förbrukningen av land liksom minsta kraven på av mineraler och metall av alla rena tekniker.

De samlande råden – extremt viktig läsning – i rapporten är följande under rubriken: KEY TAKE AWAYS:

Nuclear power is an important source of low-carbon electricity and heat that contribute to attaining carbon neutrality. They have played a major role in avoiding carbon dioxide (CO2) emissions to date. Decarbonising energy is a significant undertaking that requires the use of all available low-carbon technologies. Analyses indicate that the world’s climate objectives will not be met if nuclear technologies are excluded. 

Beyond existing large-scale nuclear reactors, nuclear power continues to evolve with new technologies emerging including small modular reactors (SMRs) and advanced reactor technologies. These technologies will complement established large-scale reactors and open new markets, including district heating, high-temperature process heat and hydrogen production. SMRs could provide electricity for small grids or remote locations and will improve the integration of variable renewable energy sources. 

In many parts of the world, nuclear power plants are a cost-competitive option for generating electricity. In other places, while new nuclear plants may be more expensive than alternatives on a levelized cost basis, they offer resilience and environmental benefits that justify these investments and will make the overall energy system more affordable and sustainable. The nuclear industry has coordinated its efforts to learn from recent projects to reduce construction costs.

Some countries may choose to pursue nuclear power with a view that it can play an important role in their energy mix as a viable decarbonisation option. Other countries have decided not to use nuclear power for a variety of reasons, some because of their endowment of natural resources and others because of their concerns relating to safety and waste. Policy-makers who wish to meet climate and sustainable development objectives using nuclear power should: 

Establish a level playing field for all low-carbon technologies 

Decarbonising energy is a significant undertaking that will require deployment of all available low-carbon technologies, including nuclear power. 

Provide positive, long-term policy signals for new nuclear development 

Consistent policies and clear market frameworks will enable investment in new nuclear power projects and support stable supply chains. 

Accelerate the development and deployment of SMRs and advanced reactor technologies 

Technical, financial and regulatory support are essential for the deployment and commercialisation of new nuclear technologies. International harmonisation of licensing frameworks should be promoted. 

Secure the long-term operation of existing nuclear plants 

Long-term operation of existing nuclear plants will avoid unnecessary CO2 emissions and decrease the costs of the energy transition. This must respect safety and economic parameters. 

Assess the merits of low-cost financing of nuclear power projects 

Green finance classifications should be based on scientific and technology-neutral methodologies. Multilateral banks and international finance institutions should consider nuclear projects as part of their sustainable lending activities. 

Månne att våra riksdagspartier inkl. socialdemokrater läser denna rapport, eller är de fast i sina fördomar och ideologiska skygglappar? Rapporten skriver rakt ut: ”Nuclear power is an important source of low-carbon electricity and heat that contributes to attaining carbon neutrality”.

I rapporten förespråkas bl.a. många små säkra kärnkraftverk. Väldigt få kommer idag ihåg att ASEA i Västerås via företaget ASEA ATOM AB tidigt utvecklade en liten säker kärnkraftreaktor kallad Secure som arbetade med cirkulerande boriserat vatten. Men i och med den socialdemokratiska regeringens forskningsförbud emot kärnkraft lades företag ned. Hur stor skada har Socialdemokraterna egentligen orsakat Sverige? Någon ekonomhistoriker om 50 år kommer att kunna kalkylera detta. Domen dag kommer men då är de ansvariga döda och bortom ansvar.

Exempel på små (SMR) kärnkraftverk.

KÄLLA:

BYGG NYA KÄRNKRAFTVERK I SVERIGE.

31 augusti 2018

Det finns flera sociala, makroekonomiska och klimatmässiga fördelar med att Sverige bygger nya moderna kärnkraftverk. En satsning på kärnkraftsproducerad el bör ha som inriktning att skapa överkapacitet (överutbud) i förhållande till den normala efterfrågan på den svenska marknaden. Skälen till att Sverige skaffar sig en buffertkapacitet är i flera avseenden uppenbara.

Det första och självklara är att Sverige har ett klimat med vintrar som kan variera kraftigt ifråga om utsträckning i tid (i värsta fall från november till långt in i april) men också ifråga om temperaturnivåer. När det blir rejält kallt under en längre tid så räcker den idag i Sverige producerade elkraften inte till utan Sverige importerar el från kolkraftverk i Tyskland.

Import av kolproducerad elkraft från Tyskland innebär två avgörande nackdelar. För det första blir vi beroende av Tyskland som i sin tur är beroende av rysk gas för sin elproduktion. Det är ytterst ett geo-politiskt argument emot att Sverige vid lång sträng kyla hamnar i beroende av elproduktion i ett annat land. Indirekt kan Sverige hamna svårigheter om Ryssland av något geo-politiskt skäl sätter press på Tyskland och hotar med att höja gaspriserna alternativt skruva åt gaskranarna.

För det andra innebär import av tysk kolproducerad elkraft en oönskad och negativ påverkan på miljön genom de emissioner som kolproduktionen genererar. En svensk utbyggnad av kärnkraften har således direkt positiva miljömässiga konsekvenser.

Med en långsiktig överkapacitet i förhållande till normal el-efterfrågan skapar Sverige utrymme för att kunna exportera elkraft till andra länder i situationer när ex. Tysklands totala el-efterfrågan överstiger det egna el-utbudet. Det innebär exportinkomster för det svenska statshushållet.

En utbyggd kärnkraft innebär också att hoten mot kvarvarande oreglerade älvar minskar och att vi på sikt kanske skulle kunna avreglera någon älv.

Tanken med en överkapacitet är naturligtvis att en överproduktion skulle kunna medföra lägre el-priser. Det är självfallet inte de stora kraftbolagen intresserade av. Det krävs således att riksdag och regering tar tillbaka initiativet via Vattenfall och statliga regleringar av el-produktion och el-marknad och styr elkraftsproduktionen i enlighet med Sveriges el-konsumenters och den svenska industrins långsiktiga behov.

I synnerhet hushåll med lägre inkomster på landsbygden skulle gynnas av lägre kostnader för distribution och konsumtion av el. Det är således indirekt en välfärdsreform som faktiskt innebär en viktig direkt ekonomisk förstärkning för dessa hushåll!

Den el-intensiva industrin behöver en långsiktigt säker tillgång på konkurrenskraftig el. I synnerhet de nya metoder för renare framställning av stål som nu utvecklas är oerhört energikrävande som inte kan tryggas med vindkraft.

En annan fördel med utbyggd kärnkraft är att vi slipper de i miljön och landskapet så fruktansvärt förfulande vindsnurrorna. Vindkraftverken är dessutom vid tillverkning oerhört miljöpåfrestande. Framställningen av de för vindkraftverken viktiga jordartsmetallerna sker under mycket miljöförstörande former i bl.a. Kina. I framtiden kan Sverige tvingas bryta jordartsmetaller som bl.a. förekommer runt Vättern. Jordartsmetallerna förekommer i naturen och berggrunden i mycket små koncentrationer vilket medför att utvinning av dem blir kraftigt miljöförstörande och miljöbelastande.

De kärnkraftverk som kan byggas idag är både säkrare, effektivare (ex bränsleutnyttjande i förhållande till output) och bättre än de, visserligen uppgraderade, kärnkraftverk vi har i Sverige idag. De nya kärnkraftverken använder t.ex. tidigare utbränt kärnbränsle som upparbetas och återanvänds, vilket innebär både, ekonomiska, miljömässiga (mindre lagringsmängder) och effektivitetsmässiga fördelar.

De nämnda är några av de skäl – det finns säkerligen betydligt fler – jag ser som grund för att starta en diskussion kring fördelarna med kärnkraftsproducerad el. Efter en bred folklig diskussion och utredningar av placeringar, investeringskostnader, säkerheter, typ av kraftverk etc. bör Sverige ta ett politiskt beslut om att påbörja projektering och byggande av nya kärnkraftverk! And that´s that!

KÄRNKRAFT? JA TACK!

19 augusti 2018

Det är utmärkt att bl.a. KD:s Ebba Busch Thor och SD:s Jimmy Åkesson öppnar diskussionen om behovet av kärnkraft. Det handlar inte bara om att avstå från att stänga reaktorer utan också om behovet av att bygga nya!

Kärnkraften svarar idag för 40 procent av Sveriges energiförsörjning. Vattenkraften som är en viktig, förnyelsebar och ren energi är dock sårbar under år med mindre än genomsnittlig nederbörd. Det inträffade t.ex. denna torra varma sommar!

Vindkraft och solenergi svarar idag för enstaka procent av energiförsörjningen – trots kraftiga statliga subventioner!

I sådana lägen tvingas Sverige importera tysk kolkraft som utgör ett hot mot både Sveriges säkerhet och medför oönskade emissioner.

Idag kan Sverige bygga nya kärnkraftverk som i alla avseenden är mycket bättre än dem vi har idag som byggts för flera decennier sedan, även om de har uppgraderats löpande! Teknikutvecklingen på kärnkraftsområdet har medfört att kärnkraftverk idag är:

– Säkrare i flera avseenden både vad gäller teknik och styrning/reglering av den löpande driften. Datakraften som styr kärnkraftverken är ordentligt uppgraderad.

– Kraven och tillsynen från statliga myndigheter på kärnkraftverk är mycket stränga

– Kärnkraftverken är mer pålitliga och effektiva än de gamla i termer av output av el i förhållande till input.

– Kärnkraftverken kan idag återanvända gammalt kärnbränsle som upparbetats. Endast något tiotal procent utvinns i processen vilket innebär att 60-80 procent återstår att utvinna. Recycling i mycket god mening!

– Renare i förhållande till utsläpp än all annan energi inklusive vindkraften (med dess enorma miljökonsekvenser i samband med brytning av de nödvändiga jordartsmetallerna) möjligen med undantag för vattenkraften.

– Miljövänligare i flera avseenden än övriga energislag. Inga för landskapet förfulande vindsnurror. Inga nya älvar som skall regleras! Inga emissioner av oönskade gaser!

Min prognos är att Sverige redan nu kommer att tvingas in i en seriös diskussion kring ny kärnkraft och att Sverige inom 10 – 15 år startar projektering av ny kärnkraft!


%d bloggare gillar detta: