Archive for the ‘Kärnkraft’ Category

BYGG NYA KÄRNKRAFTVERK I SVERIGE.

31 augusti 2018

Det finns flera sociala, makroekonomiska och klimatmässiga fördelar med att Sverige bygger nya moderna kärnkraftverk. En satsning på kärnkraftsproducerad el bör ha som inriktning att skapa överkapacitet (överutbud) i förhållande till den normala efterfrågan på den svenska marknaden. Skälen till att Sverige skaffar sig en buffertkapacitet är i flera avseenden uppenbara.

Det första och självklara är att Sverige har ett klimat med vintrar som kan variera kraftigt ifråga om utsträckning i tid (i värsta fall från november till långt in i april) men också ifråga om temperaturnivåer. När det blir rejält kallt under en längre tid så räcker den idag i Sverige producerade elkraften inte till utan Sverige importerar el från kolkraftverk i Tyskland.

Import av kolproducerad elkraft från Tyskland innebär två avgörande nackdelar. För det första blir vi beroende av Tyskland som i sin tur är beroende av rysk gas för sin elproduktion. Det är ytterst ett geo-politiskt argument emot att Sverige vid lång sträng kyla hamnar i beroende av elproduktion i ett annat land. Indirekt kan Sverige hamna svårigheter om Ryssland av något geo-politiskt skäl sätter press på Tyskland och hotar med att höja gaspriserna alternativt skruva åt gaskranarna.

För det andra innebär import av tysk kolproducerad elkraft en oönskad och negativ påverkan på miljön genom de emissioner som kolproduktionen genererar. En svensk utbyggnad av kärnkraften har således direkt positiva miljömässiga konsekvenser.

Med en långsiktig överkapacitet i förhållande till normal el-efterfrågan skapar Sverige utrymme för att kunna exportera elkraft till andra länder i situationer när ex. Tysklands totala el-efterfrågan överstiger det egna el-utbudet. Det innebär exportinkomster för det svenska statshushållet.

En utbyggd kärnkraft innebär också att hoten mot kvarvarande oreglerade älvar minskar och att vi på sikt kanske skulle kunna avreglera någon älv.

Tanken med en överkapacitet är naturligtvis att en överproduktion skulle kunna medföra lägre el-priser. Det är självfallet inte de stora kraftbolagen intresserade av. Det krävs således att riksdag och regering tar tillbaka initiativet via Vattenfall och statliga regleringar av el-produktion och el-marknad och styr elkraftsproduktionen i enlighet med Sveriges el-konsumenters och den svenska industrins långsiktiga behov.

I synnerhet hushåll med lägre inkomster på landsbygden skulle gynnas av lägre kostnader för distribution och konsumtion av el. Det är således indirekt en välfärdsreform som faktiskt innebär en viktig direkt ekonomisk förstärkning för dessa hushåll!

Den el-intensiva industrin behöver en långsiktigt säker tillgång på konkurrenskraftig el. I synnerhet de nya metoder för renare framställning av stål som nu utvecklas är oerhört energikrävande som inte kan tryggas med vindkraft.

En annan fördel med utbyggd kärnkraft är att vi slipper de i miljön och landskapet så fruktansvärt förfulande vindsnurrorna. Vindkraftverken är dessutom vid tillverkning oerhört miljöpåfrestande. Framställningen av de för vindkraftverken viktiga jordartsmetallerna sker under mycket miljöförstörande former i bl.a. Kina. I framtiden kan Sverige tvingas bryta jordartsmetaller som bl.a. förekommer runt Vättern. Jordartsmetallerna förekommer i naturen och berggrunden i mycket små koncentrationer vilket medför att utvinning av dem blir kraftigt miljöförstörande och miljöbelastande.

De kärnkraftverk som kan byggas idag är både säkrare, effektivare (ex bränsleutnyttjande i förhållande till output) och bättre än de, visserligen uppgraderade, kärnkraftverk vi har i Sverige idag. De nya kärnkraftverken använder t.ex. tidigare utbränt kärnbränsle som upparbetas och återanvänds, vilket innebär både, ekonomiska, miljömässiga (mindre lagringsmängder) och effektivitetsmässiga fördelar.

De nämnda är några av de skäl – det finns säkerligen betydligt fler – jag ser som grund för att starta en diskussion kring fördelarna med kärnkraftsproducerad el. Efter en bred folklig diskussion och utredningar av placeringar, investeringskostnader, säkerheter, typ av kraftverk etc. bör Sverige ta ett politiskt beslut om att påbörja projektering och byggande av nya kärnkraftverk! And that´s that!

KÄRNKRAFT? JA TACK!

19 augusti 2018

Det är utmärkt att bl.a. KD:s Ebba Busch Thor och SD:s Jimmy Åkesson öppnar diskussionen om behovet av kärnkraft. Det handlar inte bara om att avstå från att stänga reaktorer utan också om behovet av att bygga nya!

Kärnkraften svarar idag för 40 procent av Sveriges energiförsörjning. Vattenkraften som är en viktig, förnyelsebar och ren energi är dock sårbar under år med mindre än genomsnittlig nederbörd. Det inträffade t.ex. denna torra varma sommar!

Vindkraft och solenergi svarar idag för enstaka procent av energiförsörjningen – trots kraftiga statliga subventioner!

I sådana lägen tvingas Sverige importera tysk kolkraft som utgör ett hot mot både Sveriges säkerhet och medför oönskade emissioner.

Idag kan Sverige bygga nya kärnkraftverk som i alla avseenden är mycket bättre än dem vi har idag som byggts för flera decennier sedan, även om de har uppgraderats löpande! Teknikutvecklingen på kärnkraftsområdet har medfört att kärnkraftverk idag är:

– Säkrare i flera avseenden både vad gäller teknik och styrning/reglering av den löpande driften. Datakraften som styr kärnkraftverken är ordentligt uppgraderad.

– Kraven och tillsynen från statliga myndigheter på kärnkraftverk är mycket stränga

– Kärnkraftverken är mer pålitliga och effektiva än de gamla i termer av output av el i förhållande till input.

– Kärnkraftverken kan idag återanvända gammalt kärnbränsle som upparbetats. Endast något tiotal procent utvinns i processen vilket innebär att 60-80 procent återstår att utvinna. Recycling i mycket god mening!

– Renare i förhållande till utsläpp än all annan energi inklusive vindkraften (med dess enorma miljökonsekvenser i samband med brytning av de nödvändiga jordartsmetallerna) möjligen med undantag för vattenkraften.

– Miljövänligare i flera avseenden än övriga energislag. Inga för landskapet förfulande vindsnurror. Inga nya älvar som skall regleras! Inga emissioner av oönskade gaser!

Min prognos är att Sverige redan nu kommer att tvingas in i en seriös diskussion kring ny kärnkraft och att Sverige inom 10 – 15 år startar projektering av ny kärnkraft!


%d bloggare gillar detta: