Archive for the ‘Mina utgångspunkter’ Category

PRINCIPEN OM TANKENS FRIHET

19 september 2021

Principen om tankens frihet är grundläggande för mig som intellektuell. Den styr mitt läsande, skrivande och videobloggande till försvar för de demokratiska fri- och rättigheterna, en gång i tiden i spåren av den franska revolutionen (1789–94) kallad de borgerliga fri- och rättigheterna.

Principen ligger bakom mina intellektuella analyser av hotet i Sverige idag emot demokratin och de demokratiska fri- och rättigheterna, nämligen den socialdemokratiska regeringen med ministern Morgan Johanssons olika lagförslag som steg för steg, i en poli ticalpiecemeal engineering process, inskränker och urholkar dessa. Wuhan pandemin har givit Socialdemokraterna och deras handgångna män i myndigheterna – enkannerligen FHM – och oreflekterade och obildade läkare, sociologer och organisations psykologer en möjlighet att få stå på PK-scenen med stolliga tankar och än mer långtgående krav där apartheidlikande vaccinationspass nu står på agendan.

Min logga som avslutar texten har sin grund i principen om tankens och ordets frihet.

Jag tar hjälp av professorn i praktisk filosofi vid Upsala universitet – på den tiden det var ett universitet – Ingemar Hedenius (1908–1982) och hans två böcker ”Tro och vetande” (Stockholm 1949) och uppföljaren ”Att välja livsåskådning” (Stockholm 1951).

Det är viktigt som Hedenius oförtröttligt påpekar att skilja på tro och vetande. Jag är djupt troende kristen i den karismatiska traditionen. Men jag försöker aldrig med sak och förnufts argument övertyga någon annan om att jag har ”rätt”. Jag vet att jag har rätt (i likhet med C.G. Jung) men det är en tro inte ett vetenskapligt vetande. Andra får komma till andra trossatser i det fria samhället. Det är också därför jag vänder mig emot att Svenska kyrkan under socialdemokratisk styrning nu lämnat den kristna tron för att drivas av socialistiska politiska trossatser. Jag är inte heller som de bekännande ateister som i grunden är troende men som inte inser det utan försöker driva sina teser med förnufts och logiska argument. De har dessutom den märkliga egenheten att kalla sig för ”humanister”, vilket väl alla är.

Jag citerar explicit ur Hedenius’ ”Att välja livsåskådning”.

”Förnuftets metod vid åstadkommandet av nytt vetande om verkligheten är iakttagelser och logiskt ordnande av iakttagelser. … Vad vi kallar vetande är från början till slut en funktion av mänsklig intelligens och iakttagelseförmåga”

Skulle inte någon kunna förklara detta för de okunniga och obildade socialistiskt troende i den socialdemokratiska maktklanen med Stefan Löfven i spetsen.

Nu till den grundläggande principen om tankens frihet som är så grundläggande för den västerländska kulturen och allt vad utvecklingen av samhälle, socialt liv, företagande och produktion heter. 

Hedenius skriver: ”Principen om tankens frihet: Därmed förstår jag nämligen just den maximen, att ingen auktoritet har rätt till mitt bifall innan jag själv har underkastat dess utsagor prövning och funnit dess anspråk berättigade”.

”Ty den riktar en vass udd mot allt vad skola, kyrka och trossamfund heter”. Liksom emot universitet och troende socialdemokrater kan man tillägga.

Nämligen, för att ”principen om tankens frihet inte bara betyder motstånd mot alla sådana makter som fordrar tro utan kritik. Principen har också en positiv innebörd: att mitt val av tro är en fortgående, aldrig avslutad process i vilken jag tar hänsyn till ständigt nya erfarenheter och kunskaper om livet.”

Så formulerar den praktiska filosofen Ingemar Hedenius också min syn på vetande och tro och vikten av att ha klart för sig vad som är vad och att förmå skilja dem åt.

Se där, bakgrunden till mina intellektuella analyser av den socialistiska SAP regeringen med de olika totalitära lagförslag de kommer med förmedlade av Morgan Johansson för att begränsa yttrandefrihet, mötesfrihet, tryckfrihet, föreningsfrihet och demokratiska grundläggande spelregler.

Se där, bakgrunden till mina intellektuella analyser av klimatalarmisternas lögner och överdrifter styrda av och på uppdrag av globalisterna och deras organisationer och dokument. 

Se där, bakgrunden till mina intellektuella analyser av identitetspolitik, mångkultur ideologier, feminism, genusteorier och pervers sexuell propaganda i form av HBTQI.

Se där, bakgrunden till mina intellektuella analyser av den katastrofala invasionen av en miljon dysfunktionella och lågkognitiva personer från MENA och det kaos, den oreda och de enorma kostnader de ställer till med för oss etniska svenska skattebetalare.

Se där, bakgrunden till mina intellektuella analyser av läkares, sociologers och psykologers medlöperi i Wuhan-pandemi politiken.

”De är alltid den falska lojaliteten med en skola, ett trossamfund, eller ett parti eller den förnedrande underkastelsen under lärare, överordnade, lärjungar eller vänner som gör tanken ofri”.

Jag kunde inte ha förklarat min inställning bättre själv än med dessa ord från professorn Ingemar Hedenius.

Däri ligger också, vilket inte alla tänker på, den fullkomligaste frihet gentemot den västerländska kulturens s.k. stora traditioner, med andra ord ’de eviga följeslagarna’. Detta historiska arv består av en ofantlig mängd olika påståenden om vad som är sant och falskt, gott och dåligt, heligt och syndigt, ädelt och oädelt; och dessa påståenden strider i hög grad mot varandra”.

Någon större eller viktigare roll i livet än att försöka, efter individuellt begränsad intellektuell förmåga och bildning, verka i den traditionen kan jag inte tänka mig. Jag har levt och fortsätter att leva med den övertygelsen och glädjen.

Det innebär som Hedenius skriver kravet att välja själv och att vara ensam med sin tro”.

TILL FRÅGAN OM MIN IDEOLOGISKA OCH POLITISKA HEMVIST.

23 juni 2021

Jag är inte medlem eller tillhör något politiskt parti. Jag röstar i allmänna val. Ganska ofta olika i de olika valen. I kommunval röstar jag om möjligt på person. Jag har röstat på olika partier från det jag fick rösträtt. Dock aldrig V, C, KD eller L i riksdagsval. På person från KD och C i kommunval en gång vardera. S både i riksdagsval och på person i kommunval. M och SD i riksdagsval och kommunval.

Jag svär inte heller på någon politisk ideologi vare sig på vänster eller högerkanten. Jag är inte liberal i någon begriplig mening av ordet.

Jag styrs i mitt – med begränsad räckvidd – privata politiska skrivande, bloggande och videobloggar av tre ledord. ”Sanning, Frihet och För Sverige”. Dessa sammanfattas i min personliga logga med Wasa-kärven som står för den svenska historien, kulturen och traditionen. Vi, jag och sonen, skriver för närvarande på en bok om Upplands och Mälardalens roll i skapandet av Svea rike med fokus på den tidiga historien och tidig medeltid fram till 1300.

And that was that!

OM JAG ÄR TROENDE KRISTEN?

23 december 2018

 

Det är en fråga som inte kan svaras på enkelt! Det beror alldeles på vad man menar med ”kristen” och ”troende”! För att inte komplicera denna grundläggande fråga om livssyn och livsinställning alltför mycket, så svarar jag kort och enkelt: Jag tror att det som beskrivs i NT är vad som hände, Gud inkarnerade på jorden i Jesus. Därför kallar jag honom också för Kristus! Jesus var en människa som vandrade här på jorden för 2000 år sedan och gjorde märkliga saker. Det är också sekulära historiska forskare överens om. Dvs Jesus har funnits som historisk person! Det är en fråga om empiriska belägg! Att han också var Guds son, en inkarnerning av Gud på jorden som människa är en fråga om tro, som jag delar! Vilka delar av det som i dagligt tal kallas kristen tro, enligt NT, och som jag ansluter mig till skulle bli en mycket lång text! Jag är inte med i något samfund allra minst den vänsterpolitiska Svenska kyrkan. Kyrkan är inte alltid liktydig med det som jag uppfattar som kristen tro. Kyrkan, inte minst Svenska kyrkan har urartat fullständigt till en socialistisk (SAP via kyrkofullmäktige med t.o.m. icke troende som ledamöter) maktorganisation med sådana förskräckande figurer som Antje Jackelen och Helle Klein som dödgrävare (ursäkta!). Svenska Kyrkan kommer att splittras i en politisk och i en karismatisk del i framtiden! Det är min bedömning idag! Besöker dock mässan så ofta jag kan och ber dagligen! Ett kort och enkelt svar på en stor och komplicerad fråga!

 

VÄSTERÅS SVERIGES NÄST FULASTE STAD?

22 oktober 2018

Arkitektupproret har ordnat en omröstning om Sveriges fulaste stad. Västerås kom på andra plats och Borlänge utsågs till staden med den fulaste stadskärnan.
”Mina” nuvarande två städer är Örebro och Västerås (tidigare också Uppsala och Stockholm). Båda städer som jag har en djup och lång relation till och där jag vistas ofta och känner många personer.

Jag måste tyvärr instämma! Örebros stadskärna är – som kontrast till Västerås – lysande vacker med många äldre stenbyggnader med bl.a. Nikolaikyrkan och det nygotiska Stadshuset vid Stortorget. Jag bodde själv i sju år i en fin gammal stenbyggnad vid Stortorget! Västerås däremot förstördes någon gång på 1960-talet! Värst är Domusbyggnaden – som vi som varit med länge kallar den – vid Stora Torget. Jag tror den heter Igor idag, men är inte säker! I övrigt är Västerås centrum fullt av missprydande fyrkantiga lådor med några äldre byggnader insprängda och inträngda!

Till Västerås fördel måste ändock sägas att det finna andra vackra delar i staden, Domkyrkan med Botaniska trädgården, Rudbeckianska skolan och Kyrkbacken med äldre rödmålad träbebyggelse, Vasa-slottet, delar av hamnområdet m.m.

Se många Västeråsbilder på:

http://www.pbase.com/lennart_waara/city_of_vasteras

OM MIG!

24 mars 2018

Jag är född i Tornedalen strax före krigsslutet men uppvuxen i Västmanland. En ”hederlig västmanlänning ” som Olle Montanus uttryckte det i Röda rummet ( August Strindberg).

Efter studentexamen vid Västerås Högre Allmänna Läroverket 1966 studerade jag vidare vid Uppsala Universitet och avslutade studierna med en fil. dr. examen i ekonomisk historia 1980 på en avhandling om orsakerna till förekomsten av ett omfattande statligt företagande i marknadsekonomier (Sverige och internationellt).

Min yrkeskarriär har innefattat svensk och internationell organisations- och ledarskapskonsulting och chefsbefattningar bl.a VD för OMNIA Gruppen AB, rektor och VD för Beckmans Scholl of Design och revisionsdirektör vid Riksrevisionsverket samt eget företagande i bl.a konsultbranschen med uppdrag åt bl.a finansdepartementet, Riksrevisionsverket, UD och SIDA, internationell bank, högskolan etc.  Avslutningen på yrkesverksamheten skedde som näringslivschef i Örebro kommun åren 2001-2007.

Nu tillhör jag den skara som avslutat den professionella karriären och ägnar mig åt mina intressen; utförsåkning, boksamlande och ett från 60-talet återupptaget fågelskådande samt fotografi / naturfotografi.

Jag driver aktivt en blogg med texter och kommentarer i aktuella ämnen och händelser med fokus på ekonomi, politik och kultur.

Av dem som läser mina blogg-texter får jag ibland frågan var jag står politiskt, till vänster eller till höger!

Jag svär inte på någon ideologi eller befintligt partiprogram, sympatiserar inte i grunden med något svenskt politiskt parti. Jag är extremt politiskt intresserad, röstar i allmänna val, ofta olika i de olika valen och i riksdagsvalen har det varierat över tiden. Jag läser och följer ett antal svenska, amerikanska och internationella media på nätet, svenska morgontidningar och kvällstidningar och nätsidor på både vänster- och högerkanten. Jag läser massor av filosofisk, historisk, ekonomisk och statsvetenskaplig/politisk litteratur.

Det ord som kommer närmast att beskriva min nuvarande position är ”rabulist” i meningen ifrågasättande och radikal agitator mot makten, politisk bråkmakare. Ordet är inte perfekt men får duga. Jag definierar mig som uttalad och medveten nationalist.

Jag skriver emot den lögn och dumhet som sprids av big media, big politics, big banking och big business! Jag mår särskilt illa av halvsanningarna, utelämnandet och ibland rena lögner – fake news – i big media inklusive SVT/SR. En tydlig måltavla för mina texter är PK ideologin med grund i postmodernism och neo-marxism!

Jag bor och verkar i Mälardalen och föredrar det öppna landskapen i Mälardalen, på Öland, Skåne och i Halland samt fjällvärlden.

MITT FOTOGRAFISKA SHOW-ROOM.

http://www.pbase.com/lennart_waara

OM MINA TEXTER

29 januari 2018

Alternativfakta/media citerar jag aldrig medvetet! Räknar gör jag själv utifrån de utgångsfakta som går att få fram i offentlig statistik SCB, arbetsmarknads etc, myndigheters uppgifter, seriös litteratur(ett ex är Tino Sanandji som är långt ifrån alternativ media, PhD vid ett av världens ledande universitet Chicago och forskare på Handels) och tidskrifter på området, offentliga budgetar, publicerade konsultrapporter ex PWC (fallet med Sandviken) och andra uppgifter. Sedan läser jag självfallet det mesta som går att hitta inkl alternativa media. Ett undantag från den nämnda regeln skall jag medge. Jonas P Jonasson ett butiksbiträde som sympatiserar med SD är den ende som gått igenom brottstatistiken för dömda i Sverige för sexualbrott 2012 – 2017. Det handlar om totalt 4000 (fyra tusen) domar i Sverige som också finns utlagda på nätet för den som vill kontrollera JPJs beräkningar. Alla metoder, avgränsningar och beräkningar redovisas öppet! Inget media har tagit upp utredningen eller ens orkat kolla hans uppgifter mot domarna. Det är en utredning som naturligtvis stör bilden av t ex de afghanska migranterna. De är kraftigt överrepresenterade bland dömda för t ex grova utomhusvåldtäkter 2012-2017. Den utredningen använder och citerar jag med angivande av källa just eftersom metoder, begrepp, avgränsningar och beräkningar är transparenta vilket jag också kollat! Ingen inte ens Jerzy Sarnecki (PK kriminologen) har orkat ifrågasätta siffrorna annat än på grunden ”guilt by association”! Utredningen avfärdas av media därför att JPJ i inledningen talar om att han sympatiserar med SD. Så mycket för den objektiviteten! Jag skulle kunna ange felaktiga, vinklade, halvsanningar etc i SVT/SR nästan varje dag! Ibland önskar jag att några av oss som är kritiska och genomskådat vad som händer samlades och tillsammans granskade viktiga nyheter på daglig basis och på en blogg publicerade de korrekta, fullständiga och relevanta uppgifterna med angivande av källa, tillförlitlighet, relevans och validitet! Något sådant kommer, det hoppas och tror jag!

VAD HÄNDER I DEBATTEN?

25 oktober 2017

Hur ser bilden av Sverige ut i debatten? Finns det två diametralt olika bilder bland oss som bor här och ev. en annan mer problembeskrivande utomlands? Jag vill inte riktigt tro det men det kanske är så! Vad beror det i så fall på? Uppgifter som presenteras i utländska media kan vara intressanta att ta del av som exempelvis intervjun med Oslos polischef i Verdens Gang, Norges största tidning om gängkriminaliteten i Stockholms no-go-zones (kommenterades i en SvD ledare igår).

Bilden i Sverige kring massinvandringens konsekvenser börjar nu sakta ändra sig! SvD, DN, Aftonbladet, GP, Expressen m fl tidningar har ledare och artiklar som ifrågasätter den gängse media- och politiska bilden. När jag vidarelänkade ledaren i SvD skriven av Per Gudmundson (by the way, det var Per Gudmundsson som för fyra år sedan definierade och introducerade begreppet ”no-go-zones”) kom anklagelser om ytterhöger, högerpopulism, fördomsfullhet m. m.

Jag har explicit redogjort för min politiska inställning och från vilka utgångspunkter jag skriver. Dessa kan läsas på min blogg!

Jag diskuterar mer än gärna i sak de påståenden och analyser jag presenterar men tycker att anklagelser av nämnda typ är intellektuellt ohederliga! Det får vara någon ”level” också på invändningarna även om man ogillar vad jag skriver! Vi måste inte vara överens! Det är bra för debatten om meningarna bryts med sakliga argument och analyser! En riktig kråkvinkel invändning var att längden på mina texter är ett tecken på högerpopulism! Seriöst? Ta som exempel mina fem islam-artiklar som är tre A4 sidor vardera och inte kan göras kortare eftersom historiska, ideologiska och faktabelägg är helt avgörande för de påståenden och analyser som görs!

För den sig sakta ändrande debatten har boken ”Massutmaning” av Tino Sanandaji varit viktig! Statistiken och sakförhållandena går inte längre att förneka! Boken säljer bra bl. a tack vare av att vår Nobelprisnominerade nationalekonom Assar Lindbäck recenserat boken som en empiriskt seriös analys av problemområdet! Läs den! Tyngre bidrag kommer också från andra håll även om all litteratur skall läsas med ett intellektuellt kritiskt sinne!

Jag länkar ibland intressanta artiklar/ledare vidare till min FB sida. Det kommer jag att fortsätta att göra om artikeln/ledaren representerar något principiellt viktigt eller nytt i förhållande till den gängse debatten.

Fake News begreppet har satt sig i debatten men förefaller betyda lite olika saker beroende på vem som beskyller och vem som beskylls! Ibland förefaller fake-news-etiketten vara ett sätt för okunniga och oreflekterade att ifrågasätta fakta och analyser som inte passar in i deras etablerade bilder. Det blir då ett sätt att komma ifrån kravet att argumentera i sak! Jag har faktiskt träffat och diskuterat med personer som när jag beskriver förhållanden med siffror och fakta från den offentliga statistiken/utredning säger: ”Jag vill inte veta”! Dessa individer vill behålla sin oproblematiska bild av t ex migrationen och integrationen! Det är en inställning som jag personligen inte kan begripa hur mycket jag än försöker!

Jag kommer att i texter beskriva islamisering, massmigrationen och andra viktiga samhällsföreteelser även emot etablerade svenska politiska mediabilder!

Migration är det korrekta och i seriös svensk och internationell litteratur använda begreppet för större eller mindre folkrörelser. Prefixet ”mass” är också ett relevant analysbegrepp i diskussionen kring de 328 000 migranter – som helt unikt i historien och cross section – kommit till Sverige de senaste fyra/fem åren. ”Massmigration” är inget ytterhöger begrepp eller hämtat därifrån om någon fått för sig det! Om dessa obskyra och delvis vidriga krafter också använder begreppet så kan det inte hjälpas! En observation är att diskussionen ofta handlar om språket, om begrepp o liknande och att inte gynna främlingsfientliga krafter men nästan aldrig om de faktiska konsekvenserna av massinvandringen för det svenska samhället, nu och i framtiden.

Jag försöker vara noggrann med fakta och källor. (Missar har jag säkert begått ändå!) Felaktigheter korrigerar jag om man påvisar fel i underlag och analyser. Jag kommer att vara noga med att ange varifrån uppgifterna kommer och bara använda sådant som finns i den offentliga statistiken, utredningar, rapporter, publicerad litteratur eller från ”tyngre ” media typ SvD, DN, SVT etc!

Om etikettering av ovan nämnda typ kommer i kommentarsfältet så tar jag helt enkelt bort dem direkt! Däremot ser jag fram emot diskussioner och ifrågasättanden av fakta, slutsatser och analyser eller om det finns andra möjliga kausalförklaringar!

PÅ TAL OM POLISEN I MINDRE SAMHÄLLEN TYP HALLSTAHAMMAR!

27 april 2017

När jag växte i Hallstahammar (en typisk västmanlandsk bruksort, som Surahammar men större) på 1950- och 1960-talen hade vi en fast Polisstation bemannad med ett antal poliser. Poliserna sågs ofta patrullera runt till fots på samhället två och två. Vi busungar kände poliserna vid namn och pratade med dem när vi sågs på samhället. Ett gott förhållande även om vi hade en del hyss för oss emellanåt.
En av dem var ”Krigarn” Karlsson en kraftig spjut- och diskuskastare i Hallstahammars Sportklubb där vi träffades i samband med Nationella tävlingar i fri idrott. ”Krigarn” var ett tungt bidrag i klubbens fri idrotts lag i kastgrenar och jag i sprintgrenar.
Det fanns också ett stort mått av humor i umgänget med poliserna på orten. En dag hittade en kompis och jag ett stort stycke specialstål som någon transport från Bruket tappat på vägen. Med gemensamma ansträngningar baxade vi in stålplattan i bilen och körde till Polisstationen för att lämna in den som hittegods.
När väl den tunga slipade stålplattan hamnat på marmorgolvet i receptionen på polisstation gick den inte att rubba. Vi hade stora svårigheter att hålla oss för skratt. De poliser som tog emot stålplattan höll också god min i elakt spel. De skrev ut ett formellt hittegodsprotokoll på specialstålet som vi fick med oss.
Vad som senare hände med stålplattan vet jag inte men vi fick oss ett gott skratt efteråt och tror jag poliserna också!
En sådan polisrelation och närvaro i mindre samhällen saknar jag stort idag!

OM IDEOLOGI OCH PRAKTIK – Islam och islamister.

12 april 2017

Många hävdar uppenbarligen att det finns en tydligt urskiljbar skiljelinje mellan islam/muslimer och islamister. Det senare är de onda och de förra de goda.

Nåja! Låt oss undersöka saken en liten stund!

Ståndpunkten om att separera onda och goda delar i en ideologi/religion känns igen ifrån andra liknande sammanhang.

Stalins Gulag var och är en integrerad och logisk del av marxism/kommunism/socialism. Under en period på 1960-/70-talet var det populärt att skilja på den goda marxismen/kommunismen/socialismen och den onda praktiken i Sovjetunionen. Sanningen är självfallet att Sovjetunionen, Kuba, Nordkorea m.fl. alla är sprungna och vuxna ur den marxistiska / kommunistiska / socialistiska myllan. Vad mera är, logiska slutstationer för de totalitära inslag som finns redan i grundläran hos Karl Marx, exempelvis proletariatets diktatur. Den marxistiska teorin har sedan ”utvecklats” och blivit extremt våldsinriktad av mördarna Lenin, Stalin och Mao Tse Tung.

Detsamma gäller också terrororganisationerna Svarta september, Rote Arméfraktion, Lotta Continua, Svarta Pantrarna (som senare blev en gangsterorganisation) m fl. marxistiska terrororganisationer under det slutande 1960-talet och det begynnande 1970-talet. Likaledes logiska utskott ur grundläran!

Detta ville vi inte erkänna. Jag vet, ty jag var tyvärr med, som ledande ideologisk kamrat som redaktör i Marxistiskt Forum. Jag vaknade dock ganska snart upp till medvetande om hur feltänkt ”marxologin” i alla dess varianter var och är!

Dock helt förvillad var jag inte. Under en aktuell period i Uppsala fick jag höra rykten om att en s.k. kamrat gömde en i Sverige flyktig medlem av Rote Arméfraktion. Jag började förhöra mig lite mer men sagesmannen ville inte nämna vem det var som gömde denne RAF-terrorist. Han anade att jag  ogillade detta kraftigt och vek undan. Jag hade självfallet – det var jag helt på det klara med – gått till Säpo angivit både RAF-terroristen och den s.k. kamrat som gömde honom! Det jag ångrar idag är att jag inte gick hem till de s.k. kamrater som jag misstänkte och kollade vem det var som huserade RAF-terroristen! Detta hade känts utmärkt idag att ha satt dit dem båda!

Detsamma gäller kristna fundamentalister som läser och tolkar Bibeln som om den var (verbalinspirerat) skriven direkt av Gud. Så är naturligtvis inte fallet. Bibeln är skriven av människor under loppet av 3-4000 år. Den har varit föremål för beslut och tolkningar vid Kyrkomöten vid flera tillfällen liksom beslut om vilka delar som skall ingå. De s.k. apokryferna är delar som man beslutat inte skall ingå bland Bibelns olika böcker. Riktningar inom kristendomen har av olika Kyrkomöten bannlysts, uteslutits och förföljts i olika omgångar. Jag avstår från att redogöra för allt detta (Kyrkomöten, tolkningar, riktningar) här eftersom det för alldeles för långt. Gamla Testamentets böcker (GT) måste t.ex. läsas med enorm urskillning och kritisk distans, reflektion och kunskap om det historiska förutsättningarna. Som troende kristen, med sympatier för jesuiternas fader Ignatius av Loyola och hans retreatmetoder, försöker jag verkligen göra det. Detta avståndstagande visavi vissa av GT:s böcker är långt ifrån okontroversiell i kristna sammanhang. Jersu logia står i centrum för mig inte kyrkan som organisation och auktoritet! Det är den enda intellektuellt hederliga hållningen för mig.

Min poäng med denna diskurs är kort och gott följande: Gud gav oss ett intellekt och ett förstånd för att vi skall använda det!

Det gäller också distinktionen muslimer och islamism/islamister. Islamister/islamism kommer ur den djupa muslimska myllan och bygger vidare på den. Islamismen/islamister är historiskt en integrerad del av islam men är också det logiska fullföljande av den muslimska religionen. Man kan för att förklara det begripligt använda liknelsen med ett träd! Islam är trädet och islamism / islamister är huvudgrenar! Den historiskt förankrade dödliga motsättningen mellan shiamuslimer och sunnimuslimer ingår i en krigisk tradition. Dessa politiskt krigiska delar fanns från början med Muhammed som inte drog sig för att med svärd o krigare övertyga och omvända otrogna och som också kraftfullt segrande hävdade sin linje! Således steget från religionen islam till militär och politisk islamism / islamister togs redan av profeten Muhammed! Så har det fortsatt i 1400 år och mer än 700 krig senare fullföljs detta än idag! Läs Koranen, se helheten, historien och sammanhangen! Islam är inte den fredens och fridens religion som vissa hävdar! Islam är och har alltid varit en krigar religion. T.o.m. de av daesh praktiserade grymheterna, fördrivningarna, tortyren, våldtäkterna och pedofilin finns i de tidigare krigen. Det är inget nytt inslag utan ett fullföljande av traditionen! Det började – som sagts – redan med Muhammed!

Det är begripligt och mänskligt förståeligt att man inte vill/kan se åt vilket håll den egna ideologin/religionen kan föra en om man låter bokstavstroende och fanatisk läsning av skrifterna styra. Mina egna erfarenheter har vaccinerat mig mot att svära på någon ideologi eller religion utan ifrågasättande och kritisk distans!

Ovan nämnda yttringar av bokstavstro och okunskap i kombination med bristande intellektuell analys är alla lika avskyvärda vare sig de heter marxism/kommunism/socialism, kristen fundamentalism eller muslimsk fundamentalism. Individualpsykologiskt kan man sannolikt förklara bokstavsläsningar med behov av något fast och säkert att hålla sig till, annars svajar tillvaron. Det är sannolikt också uttryck för rädsla. Rädsla för att tillvaron inte är enkel och okomplicerad. Jag har mött detta så många gånger i diskussioner. Oviljan att acceptera och se de egna idiosynkrasierna. Desto viktigare att hela tiden förhålla sig kritiskt till vad som sägs och hävdas av de övertygade majoriteterna (idag bl. a den vulgära PK-maffian) i vilket sammanhang de än förekommer, i synnerhet i politiken.

Det är också bakgrunden till att jag driver teser. Tesdrivande är helt enkelt en god pedagogisk princip! Det lärde jag mig en gång för länge sedan av Herbert Tingsten. Möjligen kan man få läsaren att en stund fundera över de egna ”självklara” ståndpunkterna. Poängen är att man måste våga börja analysen, kritiken och diskursen i den ideologi/religion/övertygelse man själv tror på. Grunderna för vantron och vansinnet finns redan där. Fröet kan vara sått!

Tillägg.

Det finns genom historien många krig med kristna förtecken och/eller överlagringar. Vi kan ju nämna Trettioåriga kriget mellan protestanter och katoliker men som naturligtvis i sin grund handlade om makt och inflytande i Europa med vår egen store kung Gustav II Adolf som en viktig aktör! Krigen på Irland i nutid överlagras av protestantiska och katolska övertoner men som också har tydliga sociala och politiska grunder.
I den äldre historien finns många krig där det Katolska påveväldet (med egna maktambitioner) i koalition med olika världsliga maktstrukturer med brutala medel slagit ner folkligt grundade heresier! Dessa olika folkligt förankrade kristna trosvarianter utgjorde ett hot mot den Katolska kyrkans totala maktdominans under många århundraden!
Det jag i all enkelhet hävdar här är att de muslimska krigen i dominerande antal fall kommit att handla om att med svärd och krigare sprida islam som religion och skapa ett Kalifat. Vid två tillfällen 1521 och 1683 (om jag minns rätt) stod de i praktiken utanför Wiens portar! Dessa islamistiska expansionssträvanden pågår än idag! Det är därför så oändligt viktigt att se historien, den religiöst ideologiska bakgrunden samt att granska, analysera och agera på det vi ser av exempelvis det Muslimska brödraskapet i Sverige, moskébyggen finansierade av Saudiarabien, mm.
Varför och med vilka syften sker detta

VAR STÅR JAG POLITISKT?

10 februari 2017

Av dem som läser (men inte nödvändigtvis gillar) mina FB-texter får jag ibland frågan var jag egentligen står politiskt, till vänster eller till höger!

Jag svär inte på något befintligt partiprogram, sympatiserar inte i grunden med något svenskt politiskt parti Jag är dock extremt politiskt intresserad, röstar i allmänna val, ofta olika i de olika valen och i riksdagsvalet har det varierat över tiden. Jag läser och följer ett antal amerikanska media på nätet, BBC, ibland Al Jazziera (eng), svenska morgontidningar och kvällstidningar och nätsidor på både vänster- och högerkanten. Jag läser också en hel del seriös statsvetenskaplig/politisk litteratur.

Det ord som kommer närmast att beskriva min nuvarande position är ”rabulist” i meningen ifrågasättande och radikal agitator mot makten, politisk bråkmakare.
Ordet är inte perfekt men får duga. Jag skriver emot den lögn och dumhet som sprids av big media, big politics, big banking och big business! Jag mår särskilt illa av halvsanningarna, utelämnandet och ibland rena lögner i typ Wolodarski/DN och liknande.


%d bloggare gillar detta: