Archive for the ‘Skattemoral’ Category

ÄNNU EN SKATTEHÖJNING

29 januari 2020

KD RÖSTAR I RIKSDAGEN FÖR SKATTEHÖJNING.

En socialistisk politisk innovation presenterades i riksdagen – plastpåseskatt. För, säg, fem år sedan hade ett sådant förslag kunnat användas som ironi eller inslag i en humorsketch. Nu är det verklighet i Konungariket Sverige styrt av socialister och miljökommunister. Vad kommer härnäst?

Den nu beslutade skattehöjningen är på 2,7 miljarder kronor. Sverige ligger redan innan i topp i världen avseende skattetryck, nämligen på fjärde plats. Plastpåseskatten kan, när den nu är beslutad, höjas när den socialistiska skattehöjarandan finner lämpligt.

Riksdagen tog idag beslut om införandet av en skatt på 3 kronor på plastpåsar. Var står egentligen KD som röstade för skattehöjningen under miljösvepskäl.

Har KD blivit en del av den socialistiska skattehöjargruppen i riksdagen.

Kom ihåg detta beslut vid valet 2022 liksom att KD häromåret röstade för anhöriginvandring tillsammans med socialisterna. Moderater och Sverigedemokrater röstade emot plastpåseskatten.

KD är inte pålitligt! Röstar med socialisterna och miljökommunisterna!

HUR MYCKET AV SVENSKA SKATTEBETALARES PENGAR SKICKAS UT TILL MEDBORGARE I ANDRA LÄNDER?

18 december 2019

Bistånd eller U-landshjälp via SIDA budget 43 miljarder kronor

Bistånd/ U-landshjälp utanför SIDAs budget 6 miljarder kronor

FN 2,9 miljarder kronor

Klimatfonder via FN 8 miljarder kronor

EU 39,7 miljarder kronor minus 11 miljarder som återförs till Sverige.

Bidrag till asylsökande som beviljats socialbidrag men som flyttat hem igen och fortsätter att lyfta bidragen utgörs ett okänt antal miljarder kronor

Siffrorna avser budgetåret 2018. Sifforna bygger på offentliga källor som SIDA:s budget samt regeringskansliets uppgifter. SIDAs U-landshjälp kanaliseras via bilateralt och multilateralt bistånd. UD, EU, FN och Världsbanken är förmedlare. En del av det svenska biståndet går via SIDA till FN och en annan del av det svenska biståndet går direkt till FN. Här kan finnas risk för dubbelräkning eftersom jag inte lyckats utröna vilka delar som passerar vilka kanaler. Det skulle i värsta fall kunna handla om några hundra miljoner som är dubbelräknade.

Med en sysselsättning på 5 136 000 arbetande (heltid, deltid, timanställd etc) så betalar varje arbetande svensk i genomsnitt drygt 17 000 kronor per år. Det motsvarar mer än vad många heltidsarbetande medborgare i Sverige får ut i nettolön per månad.

Annorlunda uttryckt; genomsnittslönen i Sverige 2018 var 34 600 kronor i månaden före skatt. Varje sådan medborgare skickar minst 17 000 kronor i skatt till slashasar i andra länder som inte orkar försörja sig, till dysfunktionella och korrupta länder och diktaturer i s.k. utvecklingsprojekt, till överbetalda byråkrater i EU, till överbetalda 3:e världen byråkrater i det korrupta FN, till dysfunktionella länder som inte orkat ta sig förbi hyddstadiet och som petar i jorden (2019) med böjda trädgrenar, etc. etc.

Syftena officiellt med de olika bidragen varierar. SIDA:s s.k. bistånd har dock i praktiken i mycket stor utsträckning hamnat i meningslösa projekt i korrupta regimer eller t.o.m under en period s.k. befrielserörelser oftast kommunistiska som ANC  eller Mugabes ZANU-PF eller t.o.m rena kommunistdiktaturer som KUBA. Biståndet till EU föder bl.a en gigantisk överbetald byråkrati eller fördelas ut i bidrag till de länder i Europa som är nettomottagare av EU-bidrag.

Vart klimatfonderna tar vägen kan vi i skrivande stund bara spekulera kring. Biståndet till FN – Sverige en av de allra största bidragsgivarna – är också tveksamt med all rapporterad korruption i den gigantiska apparaten FN. Läs Inga-Britt Ahlenius bok.

 

LÅT ER INTE FÖRLEDAS AV FINANSMINISTER MAGDALENA ANDERSSONS RETORIK.

13 juni 2019

Finansministern inser att de statliga utgifterna skenar och trots högkonjunktur håller inte skatteintäkterna inte jämna steg med utgifterna. Den kommande diskrepansen mellan utgifter och inkomster har en analyserbar orsak.

Finansministern signalerar i rådande läge skattehöjningar på 90 miljarder kronor. Det kommer att komma mer, det kan jag se i mina kalkyler redan nu. Så snart konjunkturen vänder neråt blir det fler förslag om höjda skatter.

Det är också anledningen till att det patetiska (patetiska för att man från början gjorde det strategiska misstaget att avvisa att politisera uppropet, jmfr Frankrikes Gula västar) bensinupproret på nätet bara föranleder att finansministerns snarast signalerar höjda bensinskatter dels för att finansiera ett väntat statligt budgetunderskott samt av klimatalarmistiska skäl.

Redan 2015 / 2016 gjorde jag – och andra – kalkyler som pekade emot kommande kraftiga skattehöjningar, kommunalt på ca 5 kr/skattekrona vilka nu är på väg i flera kommuner samt statliga skattehöjningar som nu aviseras och som delvis smygvägen redan genomförts på flera områden ex bensin/diesel och el.

Bakgrunden till kommande större budgetunderskott statligt (är redan på plats kommunalt) är att Sverige tagit emot ca 550 000 dysfunktionella muslimska migranter sedan 2015. Dessa försörjs nästan helt av skattefinansierade socialbidrag. Endast ca 7 procent av migranterna har arbeten som betalas av marknadens företag. De som inte försörjs direkt via socialbidrag försörjs av skattefinansierade lönebidrag. Totalt kostar den muslimska massmigrationen mellan 200 och 450 miljarder per år beroende av hur man kalkylerar kostnaderna och hur de avgränsas. Mina tidigare kalkyler har hamnat i e fältet mellan 150 och 225 miljarder kronor per år. Samlade kostnadskalkyler för migration och integration görs idag av oberoende ekonomer och debattörer eftersom finansdepartementet som har alla underlag och siffror inte publicerar några kalkyler över migrationens och integrationens totala kostnader.

När socialdemokraterna via Per Nuder och Magdalena Andersson skyller på åldringarna  (”en åldrande befolkning” är ett underligt uttryck eftersom vi alltid haft och har en åldrande befolkning) främst fyrtiotalisterna så är detta inte bara inkorrekt det är direkt skamligt. Förre finansministern Per Nuder lanserade begreppet ”köttberget” för oss fyrtiotalister. Ett upprörande begrepp för den generation som under 1900-talet bidragit mest till den svensk utveckling, ekonomi, skatteintäkter och välfärd. Nu skyller finansminister Magdalena Andersson på en ”åldrande befolkning”. Vi i min generation har arbetat, konkurrerat och betalt in skatter till statskassan som ingen annan generation. I mycket ringa grad har vi försörjt oss via socialbidrag. Så ser det inte ut idag med skenande utgifter för socialbidrag och andra skattefinansierade bidrag till den barnrika muslimska migrationsgruppen.

De stora efterkrigskullarna som nått skolåldern under 1950- och 1960-talet skapade en driftig, kreativ och i god mening konkurrenskraftig generation. I min högstadieklass (1959-1961) var vi 34 elever i klassen och en lärare. Vi läste matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, historia, svenska, engelska, franska och tyska. Det var på kunskapsskolans tid innan Olof Palme och senare Göran Persson förstörde skolan. Vi var många i klassen och lärde oss att konkurrera med prestationer, kunskap och driftighet. Det skapade ytterst också en mycket driftig, kunnig och kreativ arbetskraft som under decennier gynnat svensk tillväxt och ekonomi och därmed också skapat utrymme för reformer i den offentliga sektorn.

Idag måste man vara två lärare i en klass på 20 elever men klarar ändock inte att få fram kunskapsutbildade elever. Resultaten är dåliga och långsiktigt sjunkande. Den feministiska förskolan och skolan skapar idag pojkar som inte blir män och som inte vet vad manlighet är. Det ÄR vita medelålders män som historiskt skapat det mesta av kultur, vetenskap, ekonomisk utveckling och företagande. Är det slut med det nu?

Vart går Sverige som en konsekvens av ett urspårat utbildningsväsende? Svaret på den frågan ser mycket oroande ut! Med svagare ekonomisk tillväxt, höjda skatter och sämre offentlig service så kan man förutspå fler skatteuppror framöver. Om och när svenska medborgare också blir medvetna om hur mycket de muslimska migranterna kostar i form av  skattefinansierade bidrag, förtur till bostäder, kriminalitet och dysfunktionalitet riskerar Sverige uppror.

ÖSTLING – ÄN EN GÅNG!

07 november 2017

Jag har läst ett antal kommentarer på olika håll kring Östlings bristande färdigheter i skatte- och välfärdsanalys.

Kommentarerna blandar ofta ihop olika saker.

För det första; etik och moral. Dessa etiska/moraliska värdegrunder – i detta fall avseende skatter – kan vara individuella eller kollektiva. Till skillnad från vissa politiker som inte menat sig kunna identifiera specifikt svenska värderingar så menar jag att t.ex. tanken ”att göra rätt för sig” är en mycket specifik och speciell värdegrund. Sannolikt vanligare och djupare förankrad i de sociala skikt jag kommer ifrån nämligen traditionell arbetarklass. Den innebär att solidariskt betala den skatt som ankommer på en utifrån den inkomst man har. Planerat och medvetet skatteundandragande betraktas som omoraliskt även om den skulle vara laglig!

Därutöver har vi alla vara och en individuell etik och moral i skattefrågor. I mitt fall drar jag av de utgifter jag har rätt till, fifflar inte avdrag eller placerar pengar utomlands (bortsett från det faktum att jag inte har tillgångar tillräckligt för det) eller försöker hitta andra tveksamma upplägg.

En av de mer märkliga privata värderingar jag hittat i kommentatorsflödet är att Östling och andra betalar så mycket skatt att man kan förstå att dom över en viss nivå (vilken?) medvetet placerar sina inkomster i skatteparadis. Vilket alltså skulle vara en OK etik/moral! By the way, vid vilken inbetald skattenivå inträffar denna friskrivning? 100 miljoner? 200 miljoner?

Bortsett från att skattelagstiftningen inte innehåller någon sådan friskrivningsnivå så finner åtminstone jag privat en sådan uppfattning märklig (to say the least).

För det andra. Skattelagstiftning är omöjlig att göra så tät och detaljerad att möjligheter till undandragande inte skulle finnas. Det är då upp till de rättsvårdande organen att i samverkan med skattemyndigheten undersöka sådant. I det fall man uppfattar att brott begåtts mot lagstiftningens bokstav och anda så skall de ta fallet till domstol där frågan får prövas med åklagare och advokater (och sådana finns på detta området i massor) i olika roller.

I fallet Östling kan jag inte se, av det som hittills framkommit, att han brutit mot svensk skattelagstiftning. Hans nuvarande tillgångar i skatteparadis är intjänade i Nederländerna. Det är upp till myndigheterna i det landet att undersöka om Östling eventuellt brutit mot Nederländsk skattelagstiftning.

Så långt har jag inte haft avgörande invändningar mot Östlings skatteplanering även om jag kan förstå att den stör en skattemoral/etik av den typ som förkom (förekommer?) bland traditionell svensk arbetarklass.

Det som störde mig mest var Östlings okunniga och omogna (och arroganta) uppfattning om att han inte får något för sina skattepengar! Om han ber en mellanstadieelev så skulle han kunna upplysa Östling om vad skatteresurserna används till lika för alla. Kanske han ändrar uppfattning den eventuella dag han tvingas uppsöka svensk akutsjukvård som är mycket bra och avancerad (det vet jag av erfarenhet från två olika tillfällen). (Primärvården är en helt annan historia.)

ORDFÖRANDE ÖSTLING, SKATTER OCH VÄLFÄRD!

06 november 2017

Sverige har ett prohibitivt skattesystem och ett av världens högsta skattetryck. Det är ett påvisbart faktum! Samtidigt är betydande delar av den offentliga verksamheten i kris. I brist på resurser sägs det och så ropas på mer skattepengar dvs än högre beskattning av arbetande människor och pensionärer.

Fan tro´t! De måste vara ett fel med organisation och effektivitet i den svenska offentliga sektorn (statlig, landsting och kommunal) när dessa båda förhållanden visar sig samtidigt. Ett delsvar är naturligtvis att man inte redovisar den samlade kostnaden för massinvandringen vilken grovt kalkylmässigt ligger spannet 150 – 200 miljarder per år!

Ändock – och trots denna kostnad – menar jag att organisation och effektivitet är huvudsvaret på varför vi har ett så extremt högt skattetryck och samtidigt en offentlig verksamhet som på flera områden uppvisar kristecken. I ett sådant läge löser inte mer skatteintäkter problemet. ”More taxes will solve everything” som The Temptations ironiskt sjunger i den fantastiska låten Ball of Confusion.

Det är i det här perspektivet man skall se Svenskt Näringslivs ordförande Östling och hans skatteundandragande och uttalande.

Man har i många år kunnat beundra Östlings chefskap och utveckling av lastbilsföretaget Scania till att producera vad som sannolikt är världens bästa och mest avancerade lastbil. Dock, att vara en lysande skicklig företagsledare är uppenbarligen ingen garant för intelligens och kunskap på andra områden. Att Östling som ordförande samtidigt skämmer ut Svenskt Näringsliv måste rimligen bekymra andra i ledning och styrelse!

När Östling lätt flinande påstår att han inget får för sina skattepengar så trodde jag först att karln var berusad eller rakt av korkad. Hans lastbilar kör på skattefinansierade vägar, lastbilarna lastas ut över skattefinansierade hamnar, han flyger från skattefinansierade flygplaster, han har utbildats till civ ekon och civ ing med skattepengar, skattefinansierad polis skyddar honom på olika sätt etc etc. Det här är något som minsta barn känner till! Inte Östling!

Det svenska välfärdssystemet bygger på att vi som tjänar mer än genomsnittet också betalar mer och därmed bidrar till att skapa ett välfärdssystem som gör att vi alla kan vara trygga!

När han fällde det yttrandet så gick han ”from bad to worse.” Hans skatteplanering är sannolikt helt laglig och hade inte föranlett mer än några enstaka kommentarer. När han börjar yra om att jan betalt så mycket mer skatt än andra och fått ut så lite så visade han att han inget begripit! Det är ju just det som är poängen med det svenska skatte- och välfärdssystemet. Vi som kan betalar mer för att andra också skall ha det bra! Det här är ingen individuell personlig balansräkning där vi räknar på vad vi betalt i skatt och ser hur mycket vi fått tillbaka. Det avslöjar ett synsätt hos Östling som förskräcker i sin egoism och dumhet!


%d bloggare gillar detta: