Archive for the ‘Yttrande- och tryckfrihet.’ Category

VAD HAR HÄNT MED STEFAN LÖFVEN?

09 augusti 2020

Enligt rapporter i media meddelar den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven att regeringen vill förbjuda ”rasistiska organisationer” . Den ”våldsbejkande högerextremismen” lockar fler än någonsin och dess budskap sprider sig i landet. Detta ska förhindras genom ”särskilda straff”.

Har vi således i Sverige nu fått en Josef Stalin-Erich Honecker-Kim Jong Un epigon?

”Särskilda straff” klingar obehagligt välbekant från skådeprocesser i de kommunistiska staterna som de facto (om än inte medvetet) utgör Stefan Löfvens ”förebilder”.

Vad är ”särskilda straff”? Nackskottet är vi väl ändock inte framme vid? Arbetsläger?  Ideologisk omskolning? Tvångsutbildningar i PK ideologi? Lobotomi i särskilt svåra fall? Fängelsehållor utan dagsljus och med starkt ljus och oljud dyngnet runt. Det får den starkaste att snabbt bryta samman och erkänna.  Jag visst överdriver jag! Men, frågan vad ”särskilda straff är klingar fortfarande obehagligt bekant från 1900-talets historia.

Vilka är de ”rasistiska organisationer” som avses här? Jag kan nog berömma mig av att vara hyggligt insatt i organisationerna på ”högerkanten”. Jag känner inte till en enda rasistisk organisation.

Förbjuda rasistiska organisationer? Vad är organisation i sammanhanget? Hur går det till att förbjuda och vad är straffet? Säpo spanar? Skall polisen skickas in med insatsstyrkan med tung beväpning? En ideell organisation? Ett parti? En samling ideologiskt likasinnade? En diskussionsklubb? En FB-grupp? Varifrån hämtar den socialdemokratiske statsministern sina ideologiska förebilder med sådant tal och hot?

Individualpsykologiskt är svaret på frågan varför Stefan Löfven presenterar detta enkelt. Den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven har tydligt kognitiva och språkliga brister. Därför klarar han inte att svara på svåra och komplicerade frågor eller att genomföra verkligt intellektuella debatter. Därför väljer han förbud. Det är begripligt och enkelt att förstå.  Beteendet har påvisats i den psykologiska litteraturen ett antal gånger. Förebilder finns dessutom i den europeiska 1900-tals historien.

De enda organisationer med tydligt rasistiskt budskap finns på den extrema vänsterkanten, Antifa, AFA och Black lives matter. Samtliga med uttalat rasifierade budskap, värderingar och argument.

Men de skall inte förbjudas! De skall få finnas kvar och tillåtas verka men mötas i en intellektuell debatt med saklig analys och empiriska fakta. Inte heller vill jag se förbud mot de farliga och stolliga Extinction Rebellion/Greta Thunberg (känd som den enda i världen som kan se den osynliga och luktfria gasen CO2). De skall bemötas i intellektuell diskurs med argument.

Alla organisationer oavsett budskap skall och måste vara tillåtna i en demokrati med yttrande- , mötes- och organisationsfrihet. Om de eller deras medlemmar begår brott i Brottsbalkens mening så skall dessa individer hanteras av rättssystemet.

Enligt den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven är vidare  åsiktsfriheten ”ett hot mot vår demokrati”. Tala om Orwellskt nyspråk; ”krig är fred”, ”tvång är frihet”, ”censur är yttrandefrihet”, ”åsiktsfrihet är hot mot demokrati”.

Hur illa kan det bli? Tyvärr än värre! Det finns ingen nedre spärr för denne man!

 

 

 

 

 

DET BLINDA SVERIGE – SVERIGE SETT UTIFRÅN.

22 maj 2019

BOKEN DET BLINDA SVERIGE ÄR VIKTIG.  Den är dock svår att komma över. Därför relateras (inkl reviews) en längre text om bokens innehåll. Boken kan sägas vara en social och mental beskrivning av det Sverige som gjorde att Olof Palme kunde påbörja den politiska förstörelseprocess som nu fullföljts av Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven. Olof Palme påbörjade politisering av SVT och SR med politiska utnämningar av högre tjänstemän som sedan kunnat fullföljas fram till dagens indoktrinerings-ministerium via statstelevisionen och statsradion. Olof Palme tog bort tjänstemanna ansvaret som gjorde statens tjänstemän till politiserande aktörer i den politiska maktens intressen. Olof Palme var slutligen den som införde mångkulturen i Sverige efter lobbying av Swartz.

Författare: Arnstberg m.fl

Sverigekorrespondenten för den brittiska dagstidningen The Observer i Sverige på 1960-talet hette Roland Huntford. 1971 kom hans The new totalitarians ut och året därpå i översättning som Det blinda Sverige. På 300 lättlästa sidor tecknar han bilden av ett halvt västerländskt nordligt land som mer har med Sovjetunionen att göra än med Europa.

Förtrycket är inte lika öppet som under den kommunistiska diktaturen men i sak samma ofrihet och dyrkan av trygghet.

Den smygande nya totalitarism han sett under sina år här liknar de dystopiska författarna Aldous Huxleys Du sköna nya värld och George Orwells 1984. Boken är en hemsk vidräkning med den svenska mentaliteten och väckte uppståndelse när den kom ut. Den bygger delvis på anonyma intervjuer Huntford gjort med myndighetspersoner, politiker och journalister och delvis på hans studier av svensk historia.

Boken saknar källhänvisningar och har en journalistisk stil vilket gjorde att den avfärdades. Men han var något på spåren som andra utländska observatörer som tysken Hans-Magnus Enzensberger, chilenaren Mauricio Rojas och polacken Maciej Zaremba senare skulle bekräfta, svenskarnas frivilliga underkastelse under den starka staten. Kärleken till slavoket kallade Huntford fenomenet.

Sverige är hopplöst efterblivet på alla områden utom det tekniska menade han. Landet är en relik från medeltiden, en stat bestående av korporationer och kommuner, och svenskarna är ett medeltidsfolk som bara kan leva i grupp. Ordet individualism har en nedsättande klang här som i Sovjet.

Sverige har aldrig varit en naturlig del av västvärlden hävdade Huntford vidare i sin historiska analys. Dess perifera läge utanför det europeiska fastlandet, landets frånvaro av romerskt herravälde, feodalism och egentlig renässans, har gjort Sverige till ett slags halvslaviskt arktiskt rike.

Svenskar ser enligt en av riksdagens justitieombudsmän rätten till liv och skydd som något staten ska ge medborgarna snarare än en konstitutionell rätt till liv och skydd. Svenskarna är i och med detta närmast medeltida i sin bonniga förtröstan på statens gåvor och vill gärna bli omhändertagna kollektivt än att vara individuellt ansvariga.

Korporativism och modern teknologi har utvecklat landet till ett nytt slags kontrollsamhälle, en nytotalitarism. Svenskarnas förhållande till kontroll fascinerade Huntford. Han hävdade att svenskarna skulle gjort mer som ryssarna gjorde under de kommunistiska diktaten. När en underordnad kamrat fick veta från en överordnad kamrat i kommunistpartiet att en obegriplig eller farlig order skulle utföras sade den underlydande – Da Tavarish! Ja kamrat! – men utförde den inte. Svenskar däremot åtlydde allt dumt som staten bad dem göra.

Resultatet blev en foglig massa under en suverän byråkrati. Samma åtlydnad skulle långt senare återfinnas i Sveriges underdånighet inom EU, där landet ofta är bäst i klassen i att genomföra vad dumt än Bryssel hittar på.

Den socialdemokratiskt dominerade offentliga förvaltningen, den socialdemokratiska regeringen och det socialdemokratiska partiet med dess mäktiga verkställande utskott lämnade lite manöverutrymme för en alternativ politik även om en opposition skulle väljas hävdade Huntford år 1971 vilket han fick rätt i när Fälldinregeringen tillträdde år 1976. Cirklarna av socialdemokratiskt influerade enheter inom Rörelsen och de öppna partiorganisationerna hade skapat en monolit som Huntford inte var ensam om att beskriva och kritisera vid denna tid, men få såg så tydligt och delvis djupt.

Han såg långt in i den svenska massans rädsla för och beroende av överheten, den loja svenska konformismen och tilltron till att livet kan planeras rationellt av de bästa byråkrater i folkets intresse. Huntford var inte ensam vid denna tid i att notera hur svenskarna uppförde sig så väl genom att själva reglera och styra sig utan yttre tvång och kontroll. Den franske idéhistorikern Michel Foucault levde två år på 1950-talet i Uppsala där han författade sitt genombrottsverk om osynliga men verkningsfulla disciplineringsstrategier genom institutioner, självkontroll och sjukdomsförklaringar med liknande slutsatser som Huntford hade om Sverige.

Intressant nog förebådar Huntford Foucaults sexualitetsanalys med fem år då fransmannen publicerade Sexualitetens historia del 1. Viljan att veta (1976). För båda var sexualiteten något makten gärna använder för att skapa lojalitet, befolkningskontroll och hålla människor fast i statliga moralpåbud. Att staten förespråkade fri kärlek var lika illa för Huntford som för Foucault.

Felet var inte målet med fri kärlek och sex, utan att staten styrde även över sexlivet och intima relationer. En skillnad svenskar har svårt att se, särskilt 1971 i den svenska syndens högtid. För kritiker av svensk korrekthet är Roland Huntfords bok en historia väl värd att läsa igen. Tyvärr aktuellare än någonsin.

Reviews

Ignorance is bliss (Okunnigheten är säll)

Två pessimistiska framtidsvisioner som redan hunnit bli klassiska är är George Orwells ”1984” och Aldous Huxleys ”Du sköna nya värld”. Historien om den sköna nya världen trycktes redan 1932, den om år 1984 redan år 1949.

En tredje ännu inte lika uppmärksammad bok, om hur det svenska folket i dag uppfyller Aldous Huxleys alla krav på den nya totalitarismen, skrevs av den engelske författaren och journalisten Roland Huntford för mer än 30 år sedan med titeln: The New Totalitarians.

Den snabba tekniska utvecklingen i både Sverige och utomlands har redan visat i hur hög grad dessa tre böcker skrevs med profetians gåva. Böckerna förutsåg också en annan sak, vilken numera framstår som pinsamt självfallen: att naturvetenskaparnas utveckling måste framskapa en ny sorts härskarklass med förut okänd makt. De tre författarna förutsåg mänsklighetens slutgiltiga underkastelse, under en revolutionär bastardform, mellan teknisk experimentator och politisk partidirigent.

Ekonomisk trygghet i sig själv behöver nödvändigtvis inte betyda kärlek till slavoket, skriver Roland Huntford. Det krävs också andra betingelser – från de styrandes sida en djupgående förståelse mellan ekonomi och makt. Från de styrdas sida fordras underkastelse under auktoriteterna, och vördnad för expertisen. I båda fallen också en viss aversion mot individualismen.

Det krävs också dyrkan av statens majestät. Och en förkärlek för en byråkratisk regim gentemot en direkt politisk.

Genom hela sin historia har svenskarna konsekvent uppfyllt dessa betingelser, menar Roland Huntford. Det är därför som den teknopolitiska etablering, vilken tagit makten i Sverige genom en vetenskaplig och industriell revolution, funnit en så lättmanövrerad befolkning att arbeta med.

I Sverige har personligheten blivit undertryckt. Kollektivet dyrkas på individens bekostnad. Författaren vet vad han talar om. Han arbetade 8 år i Sverige som tidningen Observers korrespondent. Han menar att den svenska erfarenheten redan visat oss att vi står inför valet mellan teknologisk perfektion och personlig frihet. Svenskarna har valt perfektionen.

Ordet ”frihet” är i Sverige begränsat nästan uteslutande till det sexuella området. Inom varje annat område av livet har det ersatts med kollektivets och inskränkningens vokabulär, menar författaren. En jargong med fraser som ”socialt ansvar”, ”socialt välanpassad” och inskärpande av de rätta sociala attityderna bombarderar allmänheten.

Den nya socialismen finansieras med hjälp av världens högsta skattetryck. I den form som Sverige har utvecklat, verkar de nya totalitärerna med både morot och piska. Genom övertalning och manipulation.

De mycket rika kan utnyttja avdrag. Dom fattigaste får bidrag. Det har redan visat sig vara mycket effektivare än de gamla socialistiska systemet, som förbjöd själva kapitalismen, och var beroende av våld.

Roland Huntford varnar andra länder för att ta efter det svenska välfärdstänkandet. Den har tagit en aggressiv form, och begagnas i syfte att utöva ett slags tyranni genom efterhängset påtrugad välvilja; att få staten att framstå som allseende och allövervakande.

DEN INRE CENSUREN

Höstterminen år 2000 gjorde Ann Nordberg ett examensarbete i allmän rättslära vid Stockholms universitet, under handledning av professor emeritus Jacob W.F. Sundberg, en av den svenska juridikens lätt räknade dissidenter. Om sin handledare skriver hon:

Ett beteende uppmärksammat av Huntford och enligt honom särskilt för Sverige, var förekomsten av icke-personer. Personer som var kritiska mot staten behandlades som om de ej ”existerade”. I sin bok tillhandahöll Huntford en ingående beskrivning av fenomenet. Detta stämmer påfallande väl med mottagandet av Professor Sundbergs inauguralföreläsning.

Och så här formulerade sig Huntford:

Det som saknas i det svenska samhället är inte uppskattningen av outsidern (som inte är särskilt framträdande i de flesta andra länder) utan erkännandet av hans existens. I västerländska stater kan han väl ofta nog bli illa omtyckt, men man erkänner åtminstone att han finns till, och även han har rätt till en plats i solen. Endast i Sverige förvägras outsidern rätten att existera.

Det är ganska länge sedan jag läste ”The New Totalitarians”. För detta blogginlägg har jag inte läst om den utan enbart utgått från Ann Nordbergs text. Gunnar och jag har också behandlat Huntford rätt utförligt i första delen av ”Invandring och mörkläggning”.

Ann Nordbergs hundra sidor långa och mycket gedigna uppsats bär titeln ”Hade Huntford Rätt?” och handlar om ”The New Totalitarians”, Roland Huntfords kritiska beskrivning av svenskarna och i synnerhet den svenska makteliten. Boken publicerades 1971 och kom året därefter på svenska i Åke Ohlmarks något slarviga översättning, under titeln ”Det blinda Sverige”, Tema Förlag. Den översattes också till norska, danska, finska, franska, tyska och portugisiska. Det är med andra ord en spridd bok. Kanske var det allra svårast att få den utgiven i Sverige. En av de förläggare som tackade nej betecknade boken som ”farlig”. Ann Nordberg skriver:

Per Israel Gedin, dåvarande chefen för Bonnier förlaget Wahlström & Widstrand var en av dem som avböjde. Så här i efterhand har Gedin tillstått att han och andra faktiskt bedrev åsiktscensur. I sak hade Huntford fullständigt rätt, men det var något obehagligt över hans sätt att skriva /…/

Flera svenska förläggare tackade nej innan slutligen enmansförlaget Tema förbarmade sig över den. Något särskilt lyckosamt projekt blev det inte, eftersom boken enligt förläggaren utsattes för en bokhandelsbojkott.

Huntford var gift med en svenska och åren 1961 – 1974 stationerad i Stockholm, som korrespondent för den brittiska tidningen Observer. Efter att han lämnat Sverige år 1974 gjorde han sig ett namn inom polarforskningen. Men dessförinnan hällde han en rejäl skvätt ättika i den svenska sockerkakssmeten. Huntford beskrev Sverige som en lightversion av George Orwells ”1984” eller kanske Aldous Huxleys ”Du sköna, nya värld”. Efter ett nästan 40-årigt socialdemokratiskt maktinnehav menade han att svensken hade indoktrinerats till att bli ett med staten. Hans mor var ryska och Huntfords uppfattning var att Sverige mera liknade andra öststater än övriga Europa.

Jämförelsen var inte gripen ur luften. Huntford behärskade ryska och hade bedrivit studier i bolsjevismens tidiga historia. Han arbetade mer som en forskare än som en journalist och det tog honom tre år att skriva ”The New Totalitarians”. De första 18 månaderna ägnade han sig åt att läsa in sig på svensk historia. Därefter intervjuade han ett åttiotal svenska beslutsfattare som till hans förvåning var ytterst samarbetsvilliga. Flera av dem blev senare förskräckta över det som Huntford skrivit och ansåg sig felciterade. Expressen skrev en serie artiklar som den 29 januari 1972 resulterade i en dementi från Statsrådsberedningen. Då protesterade Olof Palme, Ingvar Karlsson, Sven Moberg och Camilla Odhnoff under rubriken ”Det har vi aldrig sagt”.

Vad var det som var så provocerande i det Huntford skrev om svenskarna, och i synnerhet då om den svenska makteliten? Några smakprov:

Vad svenskarna begär istället är välstånd och inget annat. De har konditionerats till tron på att deras materiella säkerhet är en gåva av staten. Och de betraktar politisk träldom som ett nödvändigt villkor och ett hyggligt pris för välståndets fortsättning.

Språket har manipulerats på så sätt att det har blivit praktiskt taget omöjligt att ge uttryck för opposition, särskilt när det gäller staten och kollektivet.

Regeringen är mån om att överallt ha kanaler för indoktrinering och propaganda. I slutanalysen blir syftet med agitprop detsamma som hos Orwells tankepolis eller Huxleys kontrollanter: kontrollen över tänkandet.

Det var mycket få som var i stånd att känna igen indoktrineringen i den språkliga manipuleringen. I ordets egentligaste bemärkelse hade folket genomgått hjärntvätt.

Samförståndets princip styr allting: den privata konversationen, det intellektuella livet och statens regerande.

Det finns ett konspiratoriskt drag i Huntfords uppfattning av hur makten fungerar i Sverige. Han menar att det är ungefär trehundra personer som alla känner varandra och som tillhör ett ”spindelvävsnät” av likasinnade. De har strängt privata möten om vilka det aldrig rapporteras i massmedia. Det är där den politiska dialogen äger rum medan riksdagsdebatten mest är ”taktisk svada”. Det som möjliggör för detta nätverk att fungera och så totalt regera Sverige är samförståndsandan. Det betyder också att de fåtaliga dissidenter som finns saknar betydelse. De kommer aldrig in i maktens inre cirklar och de har rent allmänt svårt att göra sig hörda.

Svenskarna har en närmast ömsint relation till överheten och förstår därför inte demokratins innersta väsen, som är att skapa samhället genom politisk dialog: ”De är fullständigt tillfreds med att lämna landets styrelse och skötsel åt byråkraterna, under förutsättning att fasaden är korrekt klädd”.

Inte heller hade Huntford särskilt mycket till övers för svenska universitet. De var totalt kapade av socialdemokratin och vänstern och utgjorde förgreningar av den statliga byråkratin. Den akademiska friheten var bara en retorisk fras, om ens det: ”Akademisk frihet har aldrig förekommit i Sverige: oberoende universitet skulle ha förhindrat tankekontrollen och var därför inte önskvärda.” Om svenska journalister tyckte han ännu sämre. De skiljer sig från sina kollegor utomlands på följande sätt:

Behovet av att förses med ett lager godkända åsikter är ett särdrag hos den svenska pressen och övriga massmedia.

De agerar som en hjord.

De är konformister till övermått och önskar bara att befordra det allmänna samförståndet.

Det finns ingenting av den självrannsakan och efterprövning av grundprinciperna som annars ‘plågar’ västerlandet.

Svensk press saknar den vitalitet och kritiska problemuppställning som kännetecknar den bästa anglosaxiska pressen; den är obligatoriskt samstämmig i en direkt förfärande grad – och detta i ett land där det skall härska yttrandefrihet. Pressen stöder allt som systemet bygger på; den viktigaste grundvalen är samförstånd, men den täcker allt annat också.

Det är praktiskt taget omöjligt för någon som opponerar mot regeringen att få göra sig hörd. Radio och TV har förvandlats till partiets och statens lydiga tjänare.

Bedömt uteslutande efter sina olika massmedia verkar Sverige som om det styrdes av en tolerant, manipulerande diktatur.

Medierna gör ett intryck av att finnas till för att indoktrinera en bestämd synvinkel.

Det finns ett bestämt område av tolererade åsikter, och det är litet och trångt; ve den som inte håller sig inom dess råmärken!

Det verkligt intressanta och skrämmande är att så mycket av det som Huntford skrev för över fyrtio år sedan stämmer in på dagens situation. Den stora skillnaden är att Huntford förklarar 1970-talets Sverige som ett resultat av ett långt och i det närmaste totalt socialdemokratiskt maktinnehav.

I dag vet vi att samstämmigheten och den totalitära ambitionen sträcker sig över partigränserna. Det är absolut ingen förbättring. Det gör bara en verklig opposition inom systemet svårare. Den enda politiska opposition av betydelse som finns i Sverige kommer som bekant från Sverigedemokraterna. Den utlöser onekligen skrämmande politiska reaktioner, inte minst när det gäller uppfattningen av vad demokrati är. I Sverige handlar demokrati inte om folkets vilja utan om värdegrunden. Eftersom Sverigedemokraterna inte delar de övriga riksdagspartiernas värdegrund, så beskylls de för att vara odemokratiska – ja till och med fascistiska (eller nyfascistiska). Att de är framröstade i demokratisk ordning och att deras partiprogram inte innehåller några som helst avsteg från demokratins principer är irrelevant.

Detta är det totalitära tänkandets kärna: demokrati handlar inte om att respektera folkets vilja utan om att folket måste tänka rätt. För att få dem att tänka rätt behövs det en massiv propaganda. Som Expressen konstaterade i sin artikelserie om Huntfords bok i januari 1972: ”TV, radio och press likriktar oss.” De som inte är mottagliga för denna propaganda. Ja, de är helt enkelt odemokratiska. Då är det dags för journalistflocken att veva igång nyspråket: fascistrasistnazist … Eller som Huntford skriver om journalisterna:

I deras mentala värld är avvikelse från den accepterade normen ett slags förräderi … De har ett inre tvång att tänka som alla andra tänker. Följaktligen har de utvecklat ett slags hämning, som ryssarna kallar ”den inre censuren”, vilken skär till uttrycken för deras tankar efter de dominerande synpunkterna.

SVERIGEKRITIKENS OPUS MAGNUM

”Den kanske märkligaste, viktigaste och mest uttömmande boken som skrivits om Sveriges tragedi under 70- och 80-talet heter ”Drabbad av Sverige” och är skriven av Marianne Alopaeus.

Hon skärskådar det svenska samhället och analyserar genomträngande den morbida svenska samhällsutvecklingen från en mönsterstat med alla möjligheter, till ett tragiskt offer för ett gigantiskt maktmissbruk, i vilket alla försynens omåttligt generösa resurser förslösades.”

Marianne Alopaeus om den svenska av socialdemokrater skapade familjepolitiken:

”Upp i ottan för att få halvsovande småungar vakna, tvättade, matade, klädda och iväg till dagis – där de skall vistas i en bullernivå jag inte fattar att de eller någon vuxen klarar – hämta dem efter arbetstidens slut, handla mat, hem och laga den, mata barnen, lägga dem.

För sådant fordras en fysisk och psykisk robusthet jag aldrig haft och med förundran iakttar hos andra. Hur orkar de? Klappar de aldrig ihop? Att mammor och småbarn tvingas till en så stressande tillvaro är kanske nödvändigt av privatekonomiska skäl. Men kalla det inte välfärd! Åtminstone inte för barnen.”

En annan viktig bok är ”The New Totalitarians” av Roland Huntford, översatt 1972 till ”Det blinda Sverige”, till danska ”Fagre nye Sverige”. Han skriver: ”I västerländsk kultur beror individens säkerhet på lagens höghet och välde, men i Sverige baseras den på den sociala välfärden.”

Hade Alopaeus och Huntford rätt? När ska vi ta av oss skygglapparna och granska vårt heliga folkhem? På papperet har vi parlamentarism och har valt en ny regering, men har den vilja att ändra på något? ”Borgerlighetens relation till socialdemokratin har varit ett långt Norrmalmstorgsdrama. De borgerliga partierna var ett slags gisslan hos socialdemokratin.”

Nu ställs välfärdsstaten inför stora utmaningar genom den stora invandringen från mindre utvecklade länder. Regeringen borde både bromsa invandringen och hejda förvandlingen av medborgarna till bidragsmottagande klienter.

Vad händer om till exempel föräldrapenningen försvinner? Utan alla bidrag skulle skatten minska åtskilliga tusenlappar varje månad, pengar vi kunde lägga undan till barnafödande. Om vi kunde släppa vårt omyndigförklarande av oss själva. I själva verket skulle det bli mer pengar över än nu. Du skulle till och med uppnå verkligt välstånd i stället för att leva med illusionen att samhället alltid tar hand om dig, en lättsinnig attityd som gör att du till slut hamnar hos kronofogden. Välfärd är inte samma sak som välstånd. Välfärd är socialdemokratiskt nyspråk för höga skatter och bidrag.

Vi har blivit indoktrinerade att tro på vår egen förträfflighet. Indignationen blir stor om någon har avvikande åsikter. Alla ska tycka likadant, till exempel den absurda ståndpunkten att de muslimska invandrarna kommer att överge sin hederskultur bara de får tillräckligt mycket omvårdnad av socialstaten.

Kanske medias politiska korrekthet börjar få sprickor i kanten, åtminstone tillfälligt i samband med de senaste muslimska terrordåden. Fantastiskt att det finns journalister som vågar vara en liten smula öppenhjärtiga, det är vi inte vana vid. Men när får vi se någon handlingskraft från regeringen?

EN BOK SOM FORTFARANDE ÄR AKTUELL OCH SOM ALLA SOM ÄR INTRESSERADE AV POLITIK ELLER NUTIDSHISTORIA BORDE LÄSA

Jag har läst en del böcker med anknytning till fascismen den senaste tiden. I någon av dem hittade jag en referens till en bok om Sverige på sjuttiotalet vid namn The New Totalitarians, eller Det blinda Sverige som den svenska översättningen heter. Den finns inte i nytryck längre, men jag hittade en begagnad kopia på Amazon.com. Nu har jag läst ut den och måste säga att det är den intressantaste bok jag har läst på flera år.

Författaren Roland Huntford var den brittiska tidningen The Observers skandinavienkorrespondent. Han lärde sig norska för att kunna läsa Ibsen på orginalspråk, och verkar ha nått en hyfsad nivå även i svenska. Boken är dock skriven för en engelskspråkig publik.

Sverige hade en mycket mer framträdande roll i världspolitiken i början på sjuttiotalet än idag, och framställdes ofta som en framgångssaga och alternativ till både kapitalismen och kommunismen. Svenskarna var ännu mer övertygade än idag om att de levde i det bästa landet i världen. Vilken chock det måste ha varit när Huntford skrev en bok som varken smickrade eller hyllade oss, utan tvärtom varnade omvärlden för att de kunde bli som oss om de inte ändrade kurs!

Boken förefaller vara skriven i något sorts återhållet raseri, vilket märks tydligast i hans ensidigt negativa tolkning av den svenska historien och den svenska folksjälen. Han menar att vi alltid har varit en isolerad avkrok befolkad av bönder som undergivet böjde på nacken för varje statligt dekret, och att upplysningens idéer aldrig fick fäste i folkdjupet på grund av vår isolation och efterblivenhet. Alla tecken på kontakt med omvärlden, såsom handeln med Hansan, svenska språkets stora andel tyska låneord, vikingarnas resor eller emigrationen till Amerika förminskas konsekvent. Svenskarna som folk kallas för intellektuellt och kulturellt efterblivna boken igenom, ja rent av för dumma. Han skriver också att vi i modern tid inte har kommit med något eget utan bara har kopierat och förfinat idéer och uppfinningar som tagits fram i andra länder, som om Tetrapak, Alfa Laval eller IKEA aldrig hade existerat. Strindberg bortförklaras med att han var för avvikande för att kunna klassas som en riktig svensk! En intressant sak i sammanhanget är dock att synen på den svenska befolkningen som efterbliven återkommer många gånger även i citaten av de ledande svenskar han intervjuar.

Men även om boken verkar vara skriven med ett övermått av känslor så måste man ta den på allvar, för det verkar sannerligen inte finnas någon brist på argument som talar för hans teser om sjuttiotalets Sverige. Hans kritik är verkligt fundamental och omfattar hela samhället — allt från svenskarna som individer till samhällets, demokratins och statens uppbyggnad.

Han tar avstamp i Aldous Huxleys berömda dystopi Brave New World, som beskriver ett framtida totalitärt samhälle där inget våld längre behövs för att upprätthålla diktaturen eftersom medborgarna på olika sätt har manipuleras till att stödja den. Här har vi förklaringen till bokens engelska titel The New Totalitarians — han menar att Sverige var Brave New World i verkligheten: ett samhälle där staten är total och allomfattande, men inget signifikant motstånd existerar och den så kallade oppositionen bara invänder mot detaljer. När han skrev detta hade Socialdemokraterna regerat oavbrutet i 40 år, en bland västländer anmärkningsvärt lång tid.

För att belägga detta går han igenom olika sätt på vilka han menar att ”arbetarrörelsen”, dvs Socialdemokraterna, LO och med dem lierade organisationer har manipulerat svenskarna. Det främsta verktyget är den korporativa staten, som är så omfattande och penetrerar moder Svea så djupt att det hade gjort Mussolini grön av avund. Tack vare att många skenbart fristående organisationer fått statliga funktioner eller tillsatt företrädare för arbetarrörelsen i sina ledningar kan de användas av socialdemokratiska regeringar för att föra upp saker på agendan på ett sätt som får det att se ut som om frågan väcktes bland gräsrötterna eller av någon oberoende expertgrupp. Sedan kan regeringen efter en skendebatt ”ge med sig” och genomföra förslaget.

En av de intressantaste sakerna med boken är de många citaten av ledande svenska politiker och beslutsfattare. Vana som de var vid hyllningar från omvärlden och med den tidsanda som rådde så var de stolta över vad de hade gjort och medgav villigt agendan — hur allt från vilka pjäser som sattes upp på Dramaten till formen för undervisningen i skolan eller vilken sorts bostadshus som byggdes beslutades utifrån det övergripande målet att krossa all individualitet och främja kollektiva former (tillägg: de flesta intervjuobjekt uppgav efter att boken kom ut att deras ord hade blivit förvrängda och att citaten i många fall var direkt felaktiga).

Trots att jag har läst mycket om politik och historia och har hört en del av kritiken förut så blev jag överraskad av hur djupt den gick. Min syn på den svenska demokratin skakades om ordentligt. Det här är en bok som fortfarande är aktuell och som alla som är intresserade av politik eller nutidshistoria borde läsa.

VÅRA SVENSKA MEDIER

Roland Huntford, född 1927 i Kapstaden, är en brittisk journalist, historiker och författare. År 1971 utgav han boken ”The New Totalitarians”. Det var en översikt över Sveriges sociala och historiska utveckling. Åke Ortmark gjorde den svenska översättningen 1972. Boken hette då ”Det blinda Sverige”. Jag arbetade då på stadsbyggnadskontoret och jag kommer ihåg att innehållet debatterades livligt på kafferasterna. Som planerare var vi alla intresserade av utvecklingen i Sverige.

Roland Huntford ansåg att i Sverige skiljer sig media från andra västerländska stater genom att formera, d.v.s. forma opinionen istället för att informera medborgarna. Roland Huntford hade intervjuat TV2 chefen Örjan Wallquist som menade att svenskarna är ”intellektuellt primitiva och underutvecklade” och därför behövs medier som formar deras åsikter. Det var en mycket livlig diskussion på SBK och rastens längd översteg sannolikt de obligatoriskt tillåtna tolv minuterna.

Huntford ansåg att SVT och övriga media såg det som sin uppgift att övertyga svenskarna om att vi var världens lyckligaste folk och att den svenska staten var överlägsen den defekta omgivningen. Olof Lagercrants, han som talade sig varm om Maos Kina, utvecklade det ytterligare och sa ungefär så här: Det går inte i ett litet land att individer sticker upp med egna synpunkter, det är gruppen som räknas, kollektivet, och då svenskarna reagerar gruppvis är de lätta att påverka, de är formbara.

När Olof Palme blev utbildningsminister förvandlades SVT till ett politiskt redskap, genom att personer som var partivänliga fick höga poster inom de administrativa och produktionsmässiga funktionerna, det gäller att ha kontroll. Hela den svenska klanen av informatörer, kommentatorer, vägledare, kulturarbetare och uppfostrare uppträdde som en kollektiv enhet. Vi var världsbäst och vi åkte ut i världen för att tala om för andra hur de skulle lösa sina problem. En del som varit ute och rest och sett sig om, kom tillbaka med delvis en annan uppfattning, det fanns faktiskt andra länder som inte var så dumma.

Huntford hade en skarp analytisk förmåga, han kunde tränga igenom alla vackra ord, och han såg helheten. Vi som levde mitt i händelsernas centrum kunde inte riktigt förstå hur vi sakta men säkert föstes in i en fålla på grund av den ständiga pågående indoktrineringen genom media, det var inget annat än droppen som urholkade stenen. Detta var på sin tid Göbbels specialitet i Hitlers tusenåriga rike, han såg till att de rätta filmerna producerades. Vi i Sverige fick ”Nyfiken blå och gul” mfl.

Idag har vi en situation som påminner om den på 70-talet. Nu skall vi bli världsbäst på invandring. Miljöpartiet, i samförstånd med moderaterna, styr media så att invandrarkritiska synpunkter har svårt att komma fram. Meningen är att vi skall fostras, som på 70-talet. Vi tvingas därför att söka upp andra nyhetskällor för att få reda på hur det står till i kungariket Sverige. Jag kommer antagligen göra en del research i ämnet med risk för att bli kallad för rasist, stor sak i det. Jag anser att det är angeläget för Sverige, alla skall får reda på så mycket som möjligt för att själva kunna ta ställning, det är liksom demokratins idé. Man säger att det är bra för Sverige med invandring, det berikar landet säger statsministern, men är detta hela sanningen?

”FOLKET SKALL FOSTRAS” — SVENSKARNA, NYTOTALITÄRER?

”Det svenska läget är skarpare totalitärt än det ryska”, skriver han redan i förordet till sin bok.

Huntfords bärande tanke var att allt svenskt liv anpassades för att stödja regeringsmaskineriet. Välfärdssystemet var kallt och effektivt men passade det fogliga svenska kynne som Huntford ansåg sig kunna iaktta. Han gick så långt att han kallade svenskarna för ”nytotalitärer” och ”ett medeltidsfolk som lever endast såsom medlemmar av en grupp”. I Sverige behövdes ingen yttre diktatur, det gick bra i alla fall eftersom svensken, så länge han erbjöds stugvärmen tillsammans med flocken, kysste sina bojor, allt under det han kastade tacksamma blickar mot det byråkratiska himlavalvet.

SVERIGE SKÄRSKÅDAT

Det blinda Sverige 1972 är en översättning av The New Totalitarians som 1971 utgavs av den brittiske journalisten och historikern Roland Huntford (svensk översättning av Åke Ohlmarks). Boken är en översikt över Sveriges sociala och historiska utveckling, där Huntford kritiskt jämför den snabba sociala omvandlingen i Sverige under 1950- och 1960-talen med Aldous Huxleys dystopi Du sköna nya värld (1932).

Huntfords huvudtes var att Sveriges socialdemokratiska arbetareparti förlitat sig mindre på våld och hotelser, som de gamla totalitära staterna gjorde, utan snarare på smygövertalning och mjuk manipulation, på social ingenjörskonst. Inverkan av staten blev tydligt i de mest privata angelägenheter, i områden som tidigare inte nåtts av politisk kontroll. Den sexuella revolutionen i Sverige fungerar som ett surrogat för frihet. Sex hade blivit en ställföreträdande passion för ett samhälle i övrigt instängd i tristess och socialt påtryckt samförstånd av politisk korrekthet påtvingat på folket av de styrande, som kännetecknar det svenska samhället.

MORE PROPHETIC THAN ORWELL

Roland Huntford’s ”The New Totalitarians” is a book far more prophetic than George Orwell’s ”1984”. Written several decades ago, Huntford’s book has accurately foretold the kind of ”soft totalitarianism” that is overtaking the west today. The Swedish model is that of a heavily taxed, bureacratic, totalitarianism in which ”consensus” is achieved by ostracisizing dissenters, establishing unlegislated but very real thought and speech boundaries, compelling everyone to think alike and behave alike and discouraging individuality at every opportunity. The situation has been made much worse by the blossoming of a psychopathic feminist movement with idiot females misdefining every concept from ”rape” to you name it. The average Swede literally lives in a mental strait jacket.

The same thing is happening outside of Sweden where Swedish socialist tax and regulate everything from finance to thought and behavior now flourishes everywhere. This was just getting started in Huntford’s day but now it is on a rampage. Read the book – and tremble for the future.

THE REAL SWEDEN

A brilliant book. Huntford’s insights have come to fruition and not just in Sweden, but in Scandinavia at large. The heart of the question becomes, what is the proper balance of freedom and individual thought vs. security provided by a government which takes over those responsibilities. Huntford maps how this happened in Sweden, how the Swedes over centuries, have been lulled into sleepwalking and what they have lost in the process of giving up the living of their lives to a ”benevolent” bureaucracy making life’s decisions for them. A great read and never more appropriate than the present, as the Swedish government mandates an immigration policy with which most Swedes are unable to cope.

SKEWERING THE ”SCANDINAVIAN MODEL”

This book made a huge impression on me when I read it as a young socialistic liberal in my mid 20’s still enamored with the much-touted ”benevolent socialism” of the ”Scandinavian system”. Huntford, a historian best known for his work on polar exploration, took a polemical detour with ”The New Totalitarians” to write a blistering critique of the Swedish system, which he derided as soulless ”soft totalitarianism” more akin to Huxley’s _Brave New World_ than the Stalinist monstrosities in Eastern Europe and the former Soviet Union at the time. Scathing and unsentimental, Huntford painstakingly and angrily documents how the Swedish system, which was presented unequivocally by most on the Left as proof positive that ”socialism works”, did little more than create a sterile, spiritually barren society populated by a docile, hyperconformist populace. With the ”Swedish experiment” now seemingly in the final stages of unraveling as it reaches increasingly bizarre and cartoonish extremes in its reach for egalitarianism while simultaneously being assaulted with massive waves of unassimilable Third World immigrants, this book is proving to be not only prescient, but also timely as well. It’s too bad that it is out of print with the available copies seemingly only available for a vastly inflated price, but a copy should be available from a decent university library.

KÄLLOR
https://morklaggning.wordpress.com/2014/12/27/den-inre-censuren-2/
http://everykindapeople.blogspot.se/2007/07/sverigekritikens-opus-magnum.html
https://randig.wordpress.com/2009/09/27/det-blinda-sverige/
http://joh27cam94lou.bloggo.nu/Vara-svenska-medier/
https://morklaggning.files.wordpress.com/2014/05/invandring-och-morklaggning-karl-olov-arnstberg_gunnar-sandelin_2014-04-29.pdf
https://www.flashback.org/sp58456150
http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Bibliotheek/Boeken/The_New_Totalitarians__Brave_New_Sweden___1980_.pdf
https://www.amazon.com/new-totalitarians-Roland-Huntford/dp/0713902604/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
https://sv.wikipedia.org/wiki/Totalitarism

 

ÄNTLIGEN ETT KORREKT BESLUT AV RÄTTSVÄSENDET.

16 februari 2019
Vänsterextrema EXPO har länge seglat under radarn. Används av bl.a. statstelevisionen (vem annars?) som experter på ”högerextremism”! Det är väl ungefär som att sätta bocken till trädgårdsmästare.
 
Nu kommer dock ifrågasättandet av deras opartiskhet och politiska vänsteraganda.
 
I början av december 2018 lanserade Expo en utbildning för utredare, åklagare och domare om högerextremism på nätet. Satsningen finansierades av regeringen (makalöst men förväntat av den ohederligt kampanjande Stefan Löfven) genom ett riktat bidrag från MUCF. Samhällsnytt avslöjar med hjälp av interna mejl och källor på Åklagarmyndigheten att Expos erbjudande nobbades av rättsväsendet, bland annat därför att Expo sågs som en partisk aktör i sammanhanget. ”Ett fiasko för Expo”, kommenterar en källa inifrån Åklagarmyndigheten till oss.
 
Den kontroversiella utbildningen startades av Expo i december med målet att öka lagföringen av högerextremister på nätet. Insatsen blev med rätta utsatt för kritik som ett tecken på att rättsväsendet infiltreras politiskt samt på organisationens ambition att styra det offentliga samtalet och begränsa yttrandefriheten. Farhågor restes om att utbildningen egentligen handlar om att träna upp rättsväsendet på att förfölja svenskar som i sociala medier uttrycker missnöje med regeringens politik och utvecklingen i Sverige.

HOT MOT NATIONALSTAT OCH DEMOKRATI.

14 november 2018

Vänsteraktivismen i kombination med den PK-ideologiska identitetspolitiken hos den politiska och mediala makteliten utgör ett hot mot fria svenska medborgare och mot Sverige som nation/nationalstat och därmed ytterst den parlamentariska demokratin! De totalitära dragen framträder allt tydligare!

Om begreppet fascism – som inklusive avledningar används i vissa analyser och kommentarer – är relevant är jag mindre säker på. Jag är orolig för att det för analys och slutsatser åt fel håll! Hoten kommer inte i någon empiriskt påvisbar mening från ideologisk fascism! Jag har visserligen sett ideologiskt taffliga försök att knyta Sverigedemokraternas program till någon form av protofascism. De analyserna är inte sakligt och intellektuellt hållbara. Det är heller inte från SD som hoten kommer! Möjligen finns det någon slags analyserbar svensk nationell politisk praktik som bär likheter med en fascistisk praktik, typ Italien. Mer därom nedan!

En mer relevant jämförelse är Östtyskland (DDR, Deutsche Demokratische Republik) dels utifrån flera likheter i den totalitära praktiken men också utifrån att det i Sverige snarare är en på socialistisk/marxistisk grund dominerande identitetspolitik och PK ideologi som står för de växande totalitära dragen hos politik och statliga myndigheter. Det är oroande – för att inte säga skrämmande – att detta sker med stöd av de stora privata main stream media inklusive den kontroversiella och vänsterpopulistiska TV kanalen SVT och radiokanalen SR. Journalisterna fullgör uppenbarligen inte sina objektiva och granskande uppgifter.

I varje fall!  TOTALITÄRT är systemet på väg att bli; i meningen flera inskränkningar i yttrande- mötes- och tryckfriheten; aktivt användande av de legala våldsapparaten, inklusive domar, för att begränsa opposition, dissidenter och kritiker; en vänsteraktivism som utövar aktivt våld ex i samband med valet och mot konservativa organisationer och partier; skapandet av en skattefinansierad och statligt styrd informations- och indoktrineringskanal (SVT o SR); flera exempel på manipulerade parlamentariska val; maktelitens politiker ”godkänns” av grupper som Bilderberggruppen och liknande; finansoligarker som driver på och delvis finansierar migrantströmmarna och klimatalarmismen i globalistisk riktning (se George Soros som en errand boy i sammanhanget) med överstatlighet och ”världsregering” i förlängningen (se exempelvis Rom-klubbens målsättningar).

Allt detta hänger samman och är i någon beskriv- och analyserbar mening styrt!

 

 

VART ÄR MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSBEREDSKAP (MSB) PÅ VÄG!

02 november 2018

Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) har visat vad man är till för! Uppenbarligen inte för att skydda Sverige och svenska medborgare från hot utan att skydda den PK ideologiska maktelitens intressen från hot från kritiker.

Man tror inte att det är sant vad man tagit sig till med: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) betalade två miljoner kronor till en grupp internationella författare för en rapport som handlar om ”informationspåverkan av det svenska valet”. MSBs rapport föreslår bl.a. ekonomiska sanktioner mot alternativmedier!

Den skattefinansierade rapporten fokuserar hur man ska bekämpa svenska alternativmedier och invandringskritiska användare på sociala medier (undertecknad och andra!!!).

Författarna till rapporten anser också att det nystartade partiet Alternativ för Sverige på sociala medier används för att ”smutskasta Sverige” och förstöra landets rykte utomlands. Det är således alternativ medier som förstör ryktet inte det som faktiskt händer i exempelvis den muslimska diasporans enklaver!

För att motverka alternativa medier hävdar rapporten att mediebolagen i samarbete med reklambranschen bör stoppa sajternas möjligheter att finansiera sig med annonser. OBS! Läs meningen en gång till! Detta liknar Stasi och DDR/TDR, Tyska Demokratiska Republiken, gemenligen kallad Östtyskland!

Det föreslås även att det startas en ”ny generation av grupper i civilsamhället” vars syfte ska vara att ”störa ut” information från etablissemangskritiker.

Vi som trodde att Myndigheten för samhällsberedskap var till för att försvara Sverige och Sveriges medborgare har nu fått klart för oss att uppgiften är en annan. Uppgiften är alldeles uppenbart att gå den PK ideologiska maktelitens (i regering, riksdag, myndigheter och media) ärenden och motverka och stoppa kritikerna i alternativmedia och på sociala medier! Samhällsberedskap stavas såldes beredskap att stoppa och hindra kritiska inlägg, kommentarer och medier för att makteliten skall sova lugnt för sådana som påpekar deras ansvarslösa politik!

Vem är ansvarig chef på MSB? Ja, just det mannen som utmärkt sig i liknande sammanhang tidigare: DAN ELIASSON (S)!

BO CAVEFORS – BOC

16 oktober 2018

Förläggaren Bo Cavefors är död. Förlaget BOC gav under många år ut – främst men inte endast – extrem vänsterlitteratur. I listan återfinns Stalin och värst av allt flera hundra sidor texter med RAF (Rote Arméfraktion) en tysk marxist/kommunistisk terrorgrupp som mördade 16 personer – minst – varav två i Sverige. Gruppen planerade men misslyckades med att kidnappa Anna Greta Leijon.

Till historien hör att en medlem i RAF (Rote Arméfraktion) gömde sig i Uppsala hos en ”marxistisk kamrat”. Jag hörde svaga rykten om saken men visste inte var och hos vem. Jag försökte luska runt lite. Den/de som visste var förtegna. Om jag fått reda på hos vem hade jag omedelbart gått till SÄPO och angett den ”marxistiske kamraten” och RAF medlem. Det var jag helt på det klara med och det var sannolikt andra också eftersom jag inte lyckades ta reda på hos vem. Idag har jag fått bekräftat att mina vaga misstankar genom åren stämde. Jag avskydde personen, aktiv i DFFG, redan då av helt andra skäl, en falsk och obehaglig jävel! Han är idag död varför allt får bero.

Det är således inte bara ideologiska skäl som gör att jag idag hatar allt vad socialism, marxism och kommunism heter! Det är en intellektuellt svag och utomordentligt farlig ideologi som dessutom förorsakat mer död och Förintelser än nazismen, vilket inte säger lite! Jag har också inifrån sett vad det är för sorts personer – många med grava personlighetsstörningar – som dväljs i dessa organisationer. Gud bevara oss från att styras av socialister och kommunister. Det räcker så väl med de bleka socialistkopiorna i SAP! Det är illa nog med Stefan Löfven!

BOC:s utgivningen av RAF texterna kom samma år som ett flygplan kapades i Mellanöstern – var annars – och flögs runt under några dagar innan tyska kommandosoldater stormade planet. Kapningen hade som krav att RAF-ledarna Gudrun Enslin, Jan Carl Raspe och Andreas Baader skulle friges ur fängelset. När kapningen misslyckades tog trion sina liv i Stammheimfängelset i ett kollektivt självmord.

Bo Cavefors och BOC som gick i konkurs för något årtionde sedan hyllas nu i SR och av vänsterns kulturprofiler! Tänk tanken att något förlag gett ut texter med fascistiska terrorister eller texter med högerextrema terrorgrupper eller varför inte NMR-texter. Hur skulle kultureliten med PK ideologi i ryggmärgen reagera på en sådan förläggare?

För att vara tydlig, jag är förespråkare för en i det närmaste total tryck – yttrande- och mötesfrihet – vilket vi inte har på långa vägar i Sverige. Se bara på ”hets mot folkgrupp” rättegångarna! Jmf också USA:s Konstitution och First Amendment. Det var alltså rätt av BOC att ge ut RAF-texterna liksom det är rätt att ge ut både högerextremistisk, vänsterextremistisk, nazistisk och kommunistisk litteratur och texter, alldeles oavsett hur stötande innehållet skulle kunna vara! Hur skall vi intellektuella annars kunna undersöka och analysera samhällsfenomen och skapa kunskap och klarhet i dunkel?

Det som stör mig är att vänsterliberala kulturprogram och kulturprofiler bedömer vänsterextremistisk litteratur på ett ”förstående” sätt, i vissa fall t.o.m. devota hyllningar, men fördömer och vill hindra högerextremistisk litteratur. Se bara på den panikartade reaktionen förra året på Bokmässan i Göteborg inför närvaron av en högerinriktad nättidning.

NÅGRA KOMMENTARER TILL VECKANS HÄNDELSER!

07 oktober 2018

Ett ryskt stridsflygplan, Su-35S, gensköt nyligen det hypade amerikanska smygflygplanet F-22 i Syrien och låste från cockpit sina vapen på amerikanen. Den ryske piloten läckte sedan bilder inifrån cockpit som visade detta. Båda jaktflygplanen är de bästa operativa som Ryssland respektive USA har i dag.

Intressant! Undrar hur vårt JAS Gripen E skulle klarat sig? I dog-fights har JAS Gripen E spöat det amerikanska planet som Norge valde istället för JAS Gripen E.

En trend i samtiden går ut på att hindra meningsmotståndare från att föra fram åsikter istället för att bemöta deras argument. I engelskspråkiga sammanhang talar man om No platform policy eller deplatforming.

Ett dagsaktuellt exempel är det upprop riktat mot Göteborgs-Posten som initierades av en lektor vid Göteborgs universitet för att förmå tidningens ledning att avsätta Alice Teodorescu som politisk chefredaktör.

Vad säger det om den ideologi som spritt sig vid våra universitet? Universiteten argumenterar inte längre i sak utan söker med totalitära (DDR?) metoder stänga av meningsmotståndare.

Christina, en 65-årig kvinna från Jönköping, dömdes den 28 september av Göta hovrätt till tre månaders fängelse för hets mot folkgrupp, för invandrings- och islamkritiska inlägg hon skrivit i diverse Facebookgrupper. En äldre kvinna sätts i fängelse för att hon vågat kritisera islam och den svenska invandringspolitiken

Vart är yttrandefriheten i Sverige på väg? Gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp” är en skandal som förvärrats av socialdemokraterna och Stefan Löfven.

Europa befinner sig i ett avgörande kulturkrig för sin överlevnad. Det menar Ungerns premiärminister Orbán. Men kriget pågår inte i Ungern. Enligt premiärministern kan situationen i Ungern snarast beskrivas som en ”kulturfred”. Där har man nämligen redan hanterat frågor som invandring och mångkultur, företeelser som man finner ”oacceptabla”. Orbán menar att det snart kommer råda total enighet i landet om att framtiden måste byggas på kärnfamilj, arbete och nationalism.

– I vårt eget land, och detta gäller både Europa och Ungern, vill vi leva enligt vår egen kulturs regler och värderingar. Vi kommer stå upp och förklara vilka vi är och vår tro på Gud, hemlandet och familjen, samt betydelsen som ungrare anser att detta har för det europeiska livet.

Men om den historiska och kulturella grundkonstruktionen inte bevaras, ”om vi låter dem ersätta den kulturella jordmånen”, fortsätter han, så kommer ”Europa kollapsa som ett korthus”.

När skall någon officiell person i Sverige framföra och stå för detta självklara?

SLUTLIGEN!
Något av det mest galna jag läst i veckan! Göran Greider – vänstermegafonen i DalaDemokraten – har skådat in i Dantes sju kretsar!

Han dömer de lokala moderaterna i Hörby till helvetet!

”Det finns ingen särskild plats i helvetet för de lokala moderater som väljer att samarbeta med Sverigedemokrater. Hela helvetet tar emot dem”!

Måhända vänsterpräster som Helle Klein och ärkebiskop Antje Jackélen välsignat den Greiderska domen till evig förtappelse? Vi avvaktar med spänning över vilka dissidenter svenska kyrkans förkastelsedomar skall nedkallas härnäst!

THE HON. BRET M. KAVANAUGH JUDGE IN THE SUPREME COURT.

07 oktober 2018

Det är oerhört glädjande att Bret M. Kavanaugh blev vald på livstid till domare i USA:s Högsta Domstol.

Det är viktigt med konservativa bastioner när/om demokraterna återkommer och med PK-ideologisk nit försöker begränsa yttrandefriheten.

Begränsa yttrandefriheten på det sätt som de politiska PK-ideologerna i Sverige med Stefan Löfven och socialdemokraterna i spetsen begränsat yttrandefriheten med bl.a. tilllägg till gummiparagrafen om ”hets mot folkgrupp”! Följ de mål som drivs utifrån paragrafen!

Tyr-runan som ingår i NMR:s flagga och Försäkringskassans logo har dock godkänts! Bara att det behövts rättsliga processer för den saken är gravt allvarligt och oroande!

Det går inte en dag utan att jag tänker på den svenska yttrandefriheten och avsaknaden av en yttrandefrihet lika tydlig, säker och bevakad som den i First Amendment i USA:s Konstitution. Vi kan bara drömma om den saken och/eller att Sverige skulle besluta om en Konstitutionsdomstol som kan hindra lagstiftande socialdemokrater och andra att begränsa yttrande-, mötes- och tryckfriheten!

Det är också välgörande att metoo rörelsen nu uppenbarligen förlorar i kraft och betydelse!

ATT SILA MYGG OCH SVÄLJA KAMELER. DEL III.

29 september 2018

Strain at a gnat and swallow a camel
Couler le moucheron et avaler le chameau
Mücken seihen und Kamele verschlucken

BOKMÄSSAN har i år utestängt – obevisat men påstått – nazistiska Nya Tider från mässan. Jag har under en längre tid följt Nya Tider. Den är nationalistiskt och radikalt högerinriktad och konservativ. Något nazistiskt innehåll har däremot inte kunnat påvisas!

Däremot tillåter BOKMÄSSAN kommunistiska utställare. Utan några protester från de bibliotekarier, kulturvänster och journalister som befolkar mässan. De borde läsa boken ”The Black Book of Communism” för att botas från sin PK-ideologiskt naiva syn på kommunister.

Den ende som, jag sett, påtalat detta är Janne Josephsson! Orädd som han är gjorde han det dessutom i ett framträdande på Bokmässan. Inget svar, so far, från ansvariga!

VAD BÖR GÖRAS FÖR ATT FÅ SVERIGE PÅ RÄTT KÖL?

10 augusti 2018

Denna text är riktad mot makteliterna i regering och riksdag. Svenska folket behöver återta kontrollen över rikspolitikerna. Ett partival vart fjärde år räcker inte! Nuvarande förhållanden med flera fall av oansvariga beslut av riksdag och regering måste upphöra! Sverige är för närvarande på väg i fel riktning (en uppfattning som delas av 73 procent av svenskarna *). En självsvåldig och manipulerande politisk elit har fjärmat sig från uppdragsgivaren, de svenska medborgarna! Demokratin måste därför utvecklas, fördjupas och breddas och den elitistiska partimakten brytas! Därav nedanstående svar på frågan: Vad bör göras?

Förslagen nedan skulle om de implementerades medföra en grundläggande förändring och förbättring av demokratin och svenska folkets inflytande på rikspolitiken.

Inrätta en Författningsdomstol (med oavsättliga livstidsutsedda domare) med uppgift att bevaka att Konstitutionen /Grundlagarna efterlevs och följs. Det är en viktig uppgift framförallt vid politiskt beslutsfattande och viktigare principiell myndighetsutövning. Som modell kan Högsta Domstolen i USA fungera. Den bevakar att Konstitutionen följs och efterlevs. Det har t ex medfört att yttrande- och tryckfriheten i USA är betydligt större, bredare och tryggare än i Sverige.

Inför ett riksrättsförfarande. med en domstol (Högsta Domstolen eller en Författningsdomstol) som kan ställa höga tjänstemän och politiker till svars för brott mot viktiga lagar om hur landets skall styras och administreras. Grundlagens olika delar är naturligtvis särskilt viktiga i sammanhanget. Domstolen skulle t.ex. kunna granska ansvariga bakom migrationspolitiken. En politik som i grunden och för framtiden förändrat Sverige och svenska folkets villkor och som implementerades utan att på något sätt efterhöra svenska folkets mening.

Regeringens bristande konsekvensanalyser och kostnadskalkyler vid politiska beslut (ex. den s.k. ”gymnasielagen” om att låta 9000 afghaner stanna) borde kunna granskas i form av ett riksrättsförfarande. Regeringen struntar dessutom i påpekanden och rekommendationer från Riksrevisionen och Lagrådet (ex ”gymnasielagen”). Lagligheten i detta borde kunna granskas av en juridisk instans!

Återinför tjänstemannaansvaret framförallt för myndighetsutövande tjänstemän i statsförvaltningens myndigheter (kanske också på landstings- och kommunal nivå). Det var Olof Palme som tog bort tjänstemannaansvaret med följder vi sett dramatiska exempel på. Det var också Olof Palme som avslutade vår tidigare assimilationspolitik som tjänat Sverige utmärkt i samband med migration (arbetskrafts och annan) under 1950- och 1960-talet. Istället infördes i tystnad mångfaldspolitiken! Med kända konsekvenser och kostnader för det svenska folket!

Inför krav på beslutande folkomröstningar (typ Schweiz) i samband med principiellt och strukturellt viktiga samhällsbeslut. Beslut där svenska folket på ett avgörande sätt påverkas socio-ekonomiskt, socialt eller politiskt.

Förändra vallagarna så att vi får en väsentligt ökad grad av personval. Medborgarna, inte partierna, skall avgöra vilka personer som skall representera folket i riksdagen. Idag har vi partival där vi har att rösta på personer ytterst utsedda och godkända av makteliten i partierna. I framtiden borde det vara möjligt att kandidera till riksdagen för en enskild person utanför partisystemet!

Halvera antalet riksdagsledamöter så att riksdagsmännens förslag, åtgärder och beslut blir möjliga att följa och granska på en personlig nivå av svenska folket via bl.a. media i bred mening!

Inför en obligatorisk registrering av lobbyister och särintressen (som förekommer i andra länder). Lobbyisterna springer i riksdagshuset och Rosenbad och påverkar riksdagens och regeringens ledamöter. Lobbyisterna borde registreras som just lobbyister och särintressen. Besök hos riksdagsledamöter och regeringsledamöter borde sedan öppet redovisas med angivande av vem som träffat vem.

Vår uppgift är att utveckla argumentationen kring kraven och med kraft driva dem under decennierna framöver!

Att dagens rikspolitiker skulle införa och implementera dessa förslag är helt orealistiskt. Men någon gång i framtiden kommer svenska folket att tvinga fram förändringar i den föreslagna riktningen.

• IPSOs senaste “What Worries the World”-mätning för juli 2018 omfattar medborgare I 28 länder. På frågan ”om man anser att landet är på rätt väg” ligger Sverige på en femteplats – från botten. 73 procent av de tillfrågade svenskarna menar att Sverige är illa ute, bara 27 procent att allt är som det ska. Bara i Brasilien, Peru, Sydafrika och Ungern är det sämre ställt!

Lennart Waara
Medborgare.
Partipolitiskt obunden.


%d bloggare gillar detta: