Archive for the ‘J-frågan’ Category

PROFESSOR BO ROTHSTEIN I STATSKUNSKAP VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

25 april 2022

Professorn i statskunskap i Göteborg Bo Rothstein (vad annat är att vänta från det hållet) föreslår en ny lag med anledning av de muslimska Påskupproret i Sverige 

Jag citerar in extenso ur hans artikel i Expressen så alla ka ta del av galenskapen utan min filtrering.

”Inkludera alla tryckta böcker i ett förbud mot att som en politisk manifestation anordna bokbål. Argumentet skulle vara att den tryckta boken utgör en central manifestation av yttrandefriheten.

Den tryckta boken är förvisso inte ensam bärare av yttrandefrihetens princip men har historiskt och symboliskt ett centralt värde för denna princip. Att till exempel bränna en tidning eller en tidskrift har inte samma symboliska innebörd som att bränna en bok, kanske för att de förra utkommer kontinuerligt. Att förbjuda bokbål som politisk manifestation skulle därför vara ett sätt att universellt skydda yttrandefriheten, inte att inskränka den. 

Bokbål som politisk manifestation hör helt enkelt inte hemma i en demokrati, alldeles oberoende av vilka böcker det är som bränns”.

Läs gärna texten en gång till!

Det är så uppenbar galenskap att man undrar hur det står till med den vetenskapliga disciplinen statskunskap. Så yttrar sig Dyngherrens larver (för att tala med Strindberg) när de tjänar den totalitära makten. Hur länge skulle man behöva tänka för att ens komma på idéen att i lag förbjuda brännandet av bok, oavsett vilken. Det är en fråga helt frikopplad från hur effektiv en bokbränning är.

Rasmus Paludans brännande av Koranen har dock visat sig vara extremt effektiv. Det har för hela svenska folket avslöjat våldsbenägenheten (försök att med stenkastning döda poliser), intoleransen (äldre män och mammor med barn bland huliganerna) och de totalitära kraven på inskränkning av den svenska grundlagsfästa yttrande- och mötesfriheten, i den muslimska diasporan runt våra stora städer.

ÄR ISRAELS FOLK GUDS FOLK OCH ISRAEL GUDS UTVALDA LAND?

07 juli 2020

En vanlig föreställning bland judiska (mosaiskt troende) och kristna sionister är att Bibeln (GT alt. GT och NT) exklusivt pekar ut dagens Israel och Israels folk som Guds land och folk. Det är en vantolkning av Bibeln vilket skall diskuteras i denna text. Den kristna sionism är vanlig bland frireligiösa och konservativa.

Båda menar sig ha stöd i Bibeln. Mosaiskt troende och judar hänvisar till Gamla testamentet (GT) och kristna till GT och till Nya Testamentet (NT)

För mosaiskt troende judar är Toran viktig. Toran är liktydig med Pentateuken dvs de fem Moseböckerna. Därutöver ingår GT:s böcker i Nevim och Ketvim. Tillsammans utgör Toran, Nevim och Ketvim den samlande Tanukh. Tanukh och Talmud (Babyloniska) utgör grunddokumenten för en mosaiskt troende. I annat sammanhang återkommer jag till Babyloniska Talmud som innehåller en hel del uppseendeväckande synpunkter på förhållandet judar och gojim (icke judar).

För kristna är självfallet både GT och NT av avgörande betydelse för den kristna övertygelsens och trons kärninnehåll. NT är en utveckling, ett fullföljande av ”lagen och profeterna” i GT. NT överskuggar, om uttrycket ursäktas, GT som trons teologiska grunddokument. Det var Jesu roll som Kristus att samtidigt upphäva förbundet och föra förbundet och budskapet i GT vidare. Väldigt förenklat från ”öga för öga och tand för tand” till ”tro, hopp och kärlek och störst av allt är kärleken”.

När någon sionist (oavsett mosaiskt eller kristet troende) påstår följande – ett autentiskt yttrande – skall påståendet granskas utifrån Bibeln (GT för judar och GT och NT för kristna).

”Den som välsignar Israel får välsignelse från Gud och de som förbannar Israel får sin förbannelse från Gud.”

Det hävdas t.o.m. att detta ordrätt står i Bibeln. Vilket är lätt att kontrollera. Ibland hävdas att innebörden/tolkningen av påståendet har sin grund i texter i Bibeln. Till det första påståendet. På inget ställe i Bibeln (GT och NT) finns den citerade texten eller något som liknar den. Till det andra. Motsvarar citatet innebörden av någon text i bibeln? Finns det något ställe som kan tolkas på detta sätt? Nej, och det skall jag visa.

Ett textställei GT som anförs och användas av både mosaiskt troende och kristna är Första Mosebok kap. 12 vers 1–3. Detta Bibelställe anses utgöra belägg för en sionistisk tolkning. Låt oss granska texten utifrån den svenska Bibeln i Bibelkommissionens auktoritativa översättning.

”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått”.

Läs texten en gång till! Inte ett enda ord om att det explicit är judarna som avses, inte ett enda ord om att det är Israels folk som exklusivt avses och än mindre INTE ETT ORD om att det är det nuvarande Israel som avses! Dock, det medges att det för en mosaiskt troende är möjligt – vilket de också gör – att läsa in Israels folk judarna (Abrahams folk) i historisk mening i citatet. Dock, kan inte staten Israel idag med någon rimlig tolkning läsas in.

Ändock ser både mosaiskt troende och sionistiska kristna detta som ett besked om att Guds folk är judarna, att Guds folk är Israels folk, att Guds land är Israel av idag! Det är en grund sionismen står på. Härvid kan man medge att de mosaiskt troende har större anledning att tolka Bibelcitat som de gör än kristna. Det land och folk som avses och välsignas Abrahams folk och släkten (visas av verserna innan det anförda verserna) kan ju i snäv historisk mening tolkas som judarna och därmed Israels folk. Toran där citat ingår är deras teologiska kärntext. Tentativt en möjlig tolkning för en troende jude med Toran som trons rättesnöre i livet.

Jag vet, detta är endast ett citat även om det är en central text. Men om jag skreve en bok om detta och gick igenom alla tänkbara liknande citat så skulle vi landa i samma resultat. Notera också att jag använder Bibelkommissionens mycket auktoritativa översättning (det finns andra mindre auktoritativa översättningar) som är så nära grundtexterna man kan komma idag med vetenskaplig textanalys.

Dessutom, anförs i en not till den svenska bibelöversättningen en alternativ texttolkning av den sista meningen. Den är än tydligare om att det som anses är alla folk på jorden. Alltså inte endast judar, inte endast Israels folk eller Israel. Därmed är både den mosaiska tolkningen försvagad och den kristna tolkningen falsifierad. Ändock, många kristna sionister tolkar texten som att den avser just judarna. Så frågan är inte avslutad av även om den är felaktig och en vantolkning av betydelsen av Bibelstället. Den här tendentiösa tolkningen har sin grund i The Scofield Bible och dess textkommentarer. The Scofield Bible används av kristna grupper i USA i samband med bibeltolkningar och predikan. Sannolikt har denna vantolkning spritt sig från USA till Sverige i synnerhet i olika frireligiösa grupper.

Låt oss nu lämna judarna och de mosaiskt troende och gå till de sionistiskt troende kristna. De gör en värre vantolkning och feltolkning än den mosaiska tolkningen (som ändock till viss del är begriplig och tentativt möjlig som tolkning) av Bibeln eftersom kristna också har tillgång till NT och de förklarande/förtydligande/vidgande budskap som Gud via Jesus ger eftervärlden om vilka som är Guds utvalda folk.

Jag nöjer mig med att citera två Bibelställen. Det finns många fler men det betyder att jag måste skriva en teologisk textbok om jag skulle gå igenom alla och det är jag inte beredd att göra. Så viktig är inte frågan för mig!

Vi börjar med aposteln (och den kristna kyrkans grundläggare) Paulus och hans brev till Galaterna. Där alluderas Abrahams folk som möjligen kan förväxlas med judarna men som i detta sammanhang helt tydligt handlar om alla folk som tror på Jesus Kristus. Det är just det som Jesus lärde oss, tron rättfärdigar snarare än gärningar. Det var också den fråga som Martin Luther hävdade och som så småningom skiljde honom från den Katolska kyrkan. Rättfärdiggörelsen sker genom tron snarare än genom gärningar. Nåja, det är ett sidospår värd en egen mässa, om vitsen ursäktas. Till citatet och frågan om Abrahams folk. Aposteln Paulus skriver till brevet galaterna i verserna 8–9.

”Skriften (GT min kommentar) förutsåg att Gud skulle göra hedningarna på grund av deras tro och därför lät den redan Abraham ( i det tidigare citerade stället i GT, min kommentar) få budskapet: Alla folk skall bli välsignade genom dig. Alltså bli alla som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde”!

Som kristen och beroende av NT är bilden tydlig. Inte ett ord om Guds folk och judarna, Israels folk eller Israel. Det är således en fullständig vantolkning ( i enlighet med den Scofield Bibles falska kommentarer).

Det finns helt enkelt ingen biblisk grund för en sionistisk tolkning och rättfärdigande i Bibeln. Israel, Israels folk och judarna är INTE Guds folk i någon annan eller mer utvidgad mening än vi alla troende i världen. Hur denna uppfattning kunnat spridas i kristna (frireligiösa) kretsar och konservativt politiska kretsar är obegripligt och politiskt djupt besvärande.

Ännu ett citat ur NT som också alluderar på den text i GT som jag nämnde i inledningen. Denna text är hämta från Apostlagärningarna, kap. 3 vers 25.

”Ni är söner till profeterna (dvs följare av GT, lagen och profeterna dvs judarna, min kommentar) och har ärvt det förbund Gud slöt med era fäder (judarna i exil min kommentar) när han sade till Abraham (hänvisar till det tidigare citatet från GT, Första Moseboken): Genom dina ättlingar skall alla släkten på jorden blir välsignade.”

Inte ett ord om judarna, Israels folk eller Israel. Alla ättlingar/folk/släkten på jorden blir välsignade! För kristna är det därför teologiskt omöjligt att ansluta sig till en mosaisk tolkning av det tidigare anförda stället i GT:s Moseböcker/Toran eftersom en kristen har NT:s förklaringar/vidareutvecklingar och ledstjärna att hålla sig till. Om den anförda texten till dels kan anses rättfärdiga en judiskt sionistisk tolkning så omöjliggör NT det för en kristen som läser och håller sig till Bibelns grundtexter.

Hur kommer det sig att kristna i USA och Sverige hamnat i en sionistisk tolkning av Bibeln? Det hänger samman med The Scofield Bible och dess utförliga men missledande (i en viss riktning) tolkningar av olika bibelställen. The Scofield Bible är en gigantisk plaidoyer för sionism och den blev dominerande för att inte säga förhärskande efter 9/11. 

Det märkliga har inträffat att den månghundraåriga antisemitismen inom den kristna kyrkan, i synnerhet den katolska kyrkan, har vänts i sin motsats sionismen. Antisemitismen hade bland annat sin grund i skildringarna i Evangelierna av Jesu sista dagar som handlade om hur judarna i Jerusalem på den tiden var ansvariga för korsfästelsen av Jesus. Judarna beskrevs länge antisemitiskt som ”Jesu mördare”. Judarna och deras religiösa ledare sanhedrin valde rövaren Barabas frigivning före Jesu korsfästelse samtidigt som Roms utsände härskare Pontius Pilatus ”tvådde sina händer”. Läs gärna själv beskrivningarna i Evangelierna. De är historiskt trovärdiga, tydliga och brutala! Än idag erkänns inte Jesus som Kristus Guds son av mosaiskt troende judar utan som en profet vid sidan av andra profeter på samma sätt som Koranen endast ser Jesus som profet.

Källor: Bibelkommissionens översättning av Bibeln till svenska samt David Lance Deans ”Christian Zionism and the Scofield Reference Bible”

Bokus: “Since it first appeared in 1917, … the Scofield Study Bible has been regarded by evangelical Christians as a classic work in its field. Its page by page framework of notes, cross-references, subject chain references, definitions, and comprehensive outlines help the reader to explore in depth the passages of Scripture.” 

$425M in World Bank catastrophe bonds set to default if coronavirus declared a pandemic by June

04 mars 2020

Om du undrar varför WHO inte utnämner Corona epidemin till en pandemi? Läs denna artikel. Det finns finansiella spekulanter av känd typ som har stora pengar att förlora på det.

Washington Examiner

Investors betting big against catastrophic diseases are watching the World Health Organization closely as insurance bonds tied to whether the organization labels COVID-19 a pandemic are set to mature in June.

In 2017, the World Bank designed a new way to raise money: Pandemic Emergency Financing bonds. Over $425 million worth of such bonds, which bet against a global outbreak of infectious diseases and will default if WHO declares the coronavirus a pandemic, were sold by the World Bank in its first-ever issuance of catastrophe bonds. In the event of no pandemic, investors would be paid a healthy annualized return. Meanwhile, the World Bank could use the bonds to insure itself against the risk of a global outbreak.

“As an investor, we do not want to lose money,” said Chin Liu, a portfolio manager at Amundi Pioneer, a Boston-based firm that purchased the bonds as a way to diversify the company’s $1 billion catastrophe fund. “But then, we also understand if it’s unfortunately triggered, it benefits every single person, including ourselves, to keep the virus controlled.”

For large-scale investors looking for above-average returns in a bloated market, the bonds were the next logical place to hedge against disaster. At the time of issuance, then-World Bank President Jim Yong-Kim heralded the bonds as an opportunity to leverage ”capital market expertise to serve the world’s poorest people.”

The bonds were administered in two tranches, with Class A bond investors receiving a return of 6.9% annually. Class B bond investors received 11.5% annually. The World Bank raised $225 million in Class A bonds and $95 million in Class B bonds.

The investors, mainly endowments and pension funds, have long bet against natural disasters such as hurricanes, but the 2017 issuance of the bonds marked a shift in the market. Before, investors were betting on the wind speed of hurricanes, but now, they were betting on the likelihood of an infectious disease that could tear through nations across the globe.

”This marks the first time that World Bank bonds are being used to finance efforts against infectious diseases, and the first time that pandemic risk in low-income countries is being transferred to the financial markets,” read a statement from the World Bank at the time of issuance.

The conditions under which the payout on bonds will default are staggered based on how rapidly the disease spreads, the number of deaths associated with the illness, and whether the virus crosses international borders.

As of Wednesday, the coronavirus has claimed the lives of more than 2,500 people and infected more than 80,000, with most cases contained to mainland China. This week, the illness has begun to spread outside of China — with more than 100 cases reported in Iran and a run on stores in Italy after the number of infected patients increased 45% on Tuesday alone.

HOLODOMOR – APROPÅ FÖRINTELSER

23 januari 2020

Varför uppmärksammas inte Holodomor, svältkatastrofen i Ukraina 1932-33.

En svältkatastrof som medvetet orkestrerades av Josef Stalin och bolsjevikerna som en del av kollektiviseringspolitiken.

Mellan 3,5 och 10 miljoner etniska ukrainare svältes till döds i en av de värsta svältkatastroferna världen skådat.

Det är 28 länder i världen som erkänt Holodomor som folkmord, dock icke Sverige. Varför och vem styr det?

Den tyska förintelsen uppmärksammas i det närmaste dagligen medan andra mist lika grymma och omfattande folkmord och förintelser (ex engelsmännen mot boerna) aldrig nämns. Varför? Kanske för att Holodomor drabbade etniska ukrainska bönder.

en.wikipedia.org har en fyllig beskrivning av Holodomor läs den inte den svenska.

JEFFREY EPSTEIN – REVISITED IV

16 november 2019

Ry Dawson maps all the pedofiles and the involved establishment around the now murdered pedofile Jeffrey Epstein. Including HRH prince Charles, Jared Kushner, the Clinton family and so on.

https://www.bitchute.com/video/dvCcbtobd-c/

 

CBS 60 MINUTES – JEFFREY EPSTEIN REVISITED III

14 november 2019

CBS 60 minutes behandlade den mördade pedofilen, mångmiljardären och sionisten Jeffrey Epstein i ett program. Det mesta diskuterades och togs upp.

Dock icke följande:

Programmet var inte tydligt om att alltmer av av fakta talar för att Jeffrey Epstein mördades för att han var beredd att ingå en ”plea bargain” för att slippa livstid genom att avslöja sina medpedofiler i etablissemanget. Därmed var hans tid utmätt!

HRH Prins Charles i det brittiska hovet nämndes flera gånger som en av medpedofilerna men INTE den israeliska premiärministern Ehud Barack som också pekats ut av de utsatta flickorna. Inte heller nämndes kopplingarna till Israel och inte minst till Mossad, kopplingar som också framgår av undersökningarna. En mycket intressant skillnad i värderingen av vilka man kan peka ut och vilka man INTE kan.

Den intelligente läsaren kan själv ge ett plausibelt svar på frågan: Varför?

Länken: https://www.youtube.com/watch?v=VQOOxOl9l80


%d bloggare gillar detta: