Archive for the ‘Nationalism, nationalstat’ Category

DIREKT SKRÄMMANDE SIFFROR OM DEN LÅGA SVENSKA FÖRSVARSVILJAN.

03 mars 2022

Novus ett av våra opinionsundersökningsföretag har undersökt försvarsviljan på uppdrag av Fokus.

Frågan som ställdes handlade om man var beredd att försvara Sverige vid en eventuell invasion.

Generellt över hela gruppen är försvarsviljan störst bland män, 74 procent. Tack och lov eftersom det är vi som skall göra det nödvändiga stridsinsatserna.Kvinnor däremot har en skrämmande låg försvarsvilja. Endast 45 procent är beredda att försvara Sverige.

Hur kommer sig denna enorma skillnad?  Är kvinnor i spåren av pervers feminism, marxistisk identitetspolitik, HBTQI-ideologi och ”allas-lika-värde”-trams blivit så helt känslostyrda och ursäkta orden, ”blöta i hjärnan” att de inte vet vad som är värt att försvara?

Än värre blir det om man stratifierar på partisympatier.

Högst försvarsvilja har de som är mest uttalat kritiska till dagens samhällsutveckling. Sverigedemokraterna har högst försvarsvilja med 73 procent. Det är en paradox. Därefter kommer M och KD som hamnar på 66 procent som säger sig vara beredda att försvara Sverige. Vad jag inte kan begripa är varför siffran inte är 100 procent. Är övriga inte att lita på?

Det nuvarande maktpartiet Socialdemokraterna hamnar lägst av alla partier. Minst intresserade av att försvara landet är S-väljarna, bara 55 procent svarar ja. Det parti som är mest nöjda med hur Sverige styrs är minst beredda att försvara landet. Det är också en paradox. Drygt hälften, varannan individ, är beredd att försvara Sverige. Hur tänker den halva som inte är beredda att försvara Sverige? Är de fientligt inställda till landet? Struntar de i vad som händer landet? Hur tänker man i det S-socialistiska partiet? Vilken är förklaringen till kapitulationsinställningen? Är de ideologiskt upplösta av socialism och hjärntvättade till den grad att de inte vill försvara landet vid en invasion. Är de försvarsmässigt pålitliga.? Till och med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lite högre siffra 56 procent.

När det gäller att satsa pengar på att förstärka förvaret är siffrorna likartade.

Sverigedemokraterna, här vill 79 procent satsa mer pengar.

Moderater och Kristdemokrater, hamnar på 74 procent

Socialdemokrater, 42 procent vill förstärka försvaret

Vänsterpartiet och miljöpartiet, 38 procent vill förstärka.

Om man i stället stratifierar på ålder blir bilden denna:

Bland 65 – 79 åringar, min generation är 64 procent för att försvara och 13 procent säger Nej.

Hos den hjärntvättade (från dagis, skola o universitet) och bortdribblade unga generationen säger bara 44 procent att de vill försvara landet medan hela en tredjedel, 35 procent, säger Nej till att försvara Sverige vid en invasion.

Åratal av nedskärningar av försvaret med början hos landsförrädarna Anders Borg och Fredrik Reinfeldt och antipropaganda mot försvaret i kombination med PK indoktrinering, hjärntvätt med bland HBTQI-ideologi i försvaret har medfört detta alarmerande tillstånd.

Det här är siffror som storryssen Vladimir Putin skulle gilla.

ÄR SAMERNA I SVERIGE ETT URSPRUNGSFOLK – INDIGENOUS PEOPLE?

26 december 2021

Samerna beskrivs i PK-media och PK-politiska (identitetspolitisk ideologi och neo-marxism) sammanhang som ett ursprungsfolk i Sverige . Hur är det med den saken? Är det med samerna som med de olika indianstammar som behärskade den nordamerikanska kontinenten innan vita européer anlände och tog över dominans och utveckling av kontinenten. Stämmer begreppet ursprungsfolk över huvud på samerna med gängse definition?

Låt oss konsultera Wikipedia för en definition av begreppet ursprungsfolk så vi vet vad vi diskuterar.

Ursprungsfolk, urfolk eller ursprungsbefolkning är folkgrupper som härstammar från de människor i ett område som senare koloniserats eller invaderats av andra folk. De har i regel ett eget språk, egen kultur och egna seder. Denna del stämmer således inte på de svenska samerna med avseende på härstamning men väl avseende språk, seder och kultur.

Begreppet ursprungsbefolkning avsåg från början folk som befann sig i ett område dit de första europeiska kolonisatörerna senare anlände. Enligt en arkeologiskt vetenskaplig definition är en urbefolkning en folkgrupp som härstammar från de första (notera, min kommentar) mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område. Inte heller denna del stämmer på de svenska samerna.

Sverige var för cirka 110 000 år sedan täckt av en fyra kilometer tjock inlandsis. När isen runt år 20 000 f.Kr. (sifforna varierar i litteraturen) började smälta undan och dra sig tillbaka var den del av dagens Sverige som först steg ur havet, nuvarande Bjärehalvön i Skåne.

takt med att det kilometertjocka istäcket smälte undan flyttade folk in från de områden i söder som blivit isfria före Sverige. De tidigaste arkeologiska spår vi idag känner till är 12 000–13 000 år gamla. Endast ett fåtal spår från senpaleolitikum finns i Sverige och då uteslutande ifrån Skåne. Det rör sig om enstaka fynd av senpaleolitiska jaktcentra i utkanten av isavsmältningen.

De första delarna i nuvarande Skåne befolkades då av primitiva stammar från söder. Vart efter inlandsisen drog sig tillbaka höjdes landet och nya stammar – germaner och olika indoeuropeiska folk – befolkade Sverige. De tidigaste kulturerna var stenålder (neolitikum) från 4000 år f.Kr., bronsålder, tidig och sen järnålder (ca 375 år e Kr).

Mellan 10000 – 12 000 år (uppgifterna varier i litteraturen) efter Bjärehalvöns uppstigande ur havet var också de nordliga delarna isfria. Folkstammar från öster, sannolikt mongolstammar, att döma av utseendet, vandrade in mellan 9 000 – 3000 år f.Kr (uppgifterna är osäkra och siffrorna varierar). Då hade de sydliga delarna av Sverige redan en relativ kulturutveckling på gång. Ett samiskt språk fick de först ca 700 e.Kr när Sverige i övrigt hade övergått från folkvandringstid till vikingatid och ett Svea rike var på väg att skapas.

Så, frågan blir: I vilken mening är samerna ett ursprungsfolk? Svaret är: I ingen historisk eller saklig mening alls. Det är ett felaktigt och PK-politiskt begrepp för att skyla över den efterhängsna efterblivenhet i utveckling som präglar den samiska kulturen och den etniska särställning man i modern tid lagstiftat om.

Slutligen en forskare om samerna som ursprungsbefolkning. 

Arkeologen Evert Badou: ”Samerna var inte de första människorna inom de områden där de funnits under de senaste årtusendena, och är därmed inte heller urbefolkning i den mening arkeologerna lägger i begreppet.”

Svaret på frågan i rubriken måste bli ett entydigt NEJ!

Det etniska området Sapmi har en unik särställning via speciallagstiftning. Sapmi omfattar tre suveräna staters territorium. Den speciallagstiftning – i nedan nämnda tre punkter – som föreligger bör avskaffas:

  1. Samerna i de tre rikena Sverige, Norge och Finland (samt delvis Kolahalvön i Ryssland) ”besitter” via speciallagstiftning ett område som de döpt till Sapmi som om det var ett eget land. Det är det INTE. Området utgör delar i tre suveräna staters territorium. De har vidare dristigheten – fräckheten som jag ser det – att hålla sig med en egen flagga och egen ”nationaldag” den 6 februari. De tillåts vidare hålla ett eget parlament, sametinget, som i Sverige utformats som ett statligt förvaltningsorgan – och kan där fatta besluta i politiska frågor med direkta val till parlamentet och egna politiska partier. Sametinget beskrivs i Wikipedia som ”en representativ församling för samisk befolkning”.
  2. Samernas, de facto och delvis med lagstöd, veto emot nationella intressen av exempelvis brytning av mineraler.
  3. Näringsförbudet – det enda förkommande i svensk lagstiftning – för alla utom ett fåtal samefamiljer att bedriva renskötsel. Inte ens alla samer har rätt till det. Det finns INGEN annan näringsgren där näringsförbud förekommer

JIMMIE ÅKESSON OCH FRÅGAN OM ETNICITET OCH NATIONALISM

04 december 2021

Jimmie Åkesson riktade kritik mot den politiska vilden från Kurdistan Amineh Kakabaveh. För vadå? För att hon som kommunist, etnisk kurd och peshmerga-terrorist röstar på Magdalena Andersson som statsminister? Hon är inte värd att uppmärksamma och öda politiskt krut på. Hon är en politisk stolle i Sveriges riksdag.

I någon slags reträtt inför kritiken mot att Jimmie Åkesson talat om ”kurdisk etnicitet” hävdar Han att etniska kurder i tre länder Iran, Irak och Syrien har rätt till ett ”eget land”. Jimmie Åkesson hänför det till att han är nationalist och därför hävdar att alla, som i detta fallet kurderna, har rätt till ett eget land.

Nej! No! Non! Nein! Etniska minoriteter har INTE automatiskt rätt att bryta sig ur fasta nationer och statsbildningar och bilda egna nationer. Det kan möjligen finnas något enstaka undantag men inte generellt. Kurderna i de tre nämnda länderna kan inte av etniska skäl och nationalistiska skäl ha rätt att bryta sönder fungerande nationer och statsbildningar och bilda en egen nation och stat Kurdistan.

Det hela blir desto mer förvånande som Jimmie Åkesson och SD utesluter svenska nationalister, som argumenterar för att Sverige är och skall vara ett land primärt för etniska svenskar och inte för muslimska migranter från Mellanöstern och Nord-afrika.

Jimmie Åkesson SD talar om etnicitet och nationalism utan att tydligt ha klargjort vad nationalist betyder. Han förefaller blanda samman etnicitet, etniska grupper och att de har någon form av förment rätt till egen statsbildning/nation som utbrytning ur en fungerande nation och stat. Etniska minoriteter finns i alla länder. Vart för de om var och en av dessa minoriteter börjar kräva eget territorium, egen statsbildning och nation? Kaos och oreda för att uttrycka det försiktigt.

Varje minoritet – etnisk eller annat slag – i ett land som önskar bryta sig ur har självfallet inte rätt till det. En variant av detta kan vara de spanska katalanerna och regionen Katalonien som varken har eller bör ha rätt att bryta sig ur Spanien och bilda ”eget”. Jag stödjer regeringens i Madrid agerande fullt ut, inklusive fängslande av de aktivistiska utbrytarledarna. Utbrytarfraktionen har möjligen rätt att hävda och argumentera för sin uppfattningen i ett fritt land men det har inte och bör inte ha rätt att agera aktivistiskt och politiskt för en sönderbrytning av statsbildningen/ nationen Spanien. Då skall de dömas för landsförräderi.

I Sverige, Norge och Finland har vi en statsjuridiskt märklig institutionen ”Sametinget”. Den kommer ur ett obehagligt politiskt knäfall för samisk etnicitet och förmenta ”egen intressen” i de tre länderna. Det innebär att samerna tillåts ha ett eget gemensamt parlament kallad just ”Sametinget” kan utifrån propositioner och diskussioner fatta politiska beslut. Ledamöter till tinget väljs efter valkampanjer med politiska partier och ett politiskt val. Helt vid sidan av riksdagsordning, regringsform och övriga grundlagar. Det är märkligt att det tillåtits och att det kan fortgå. Den institutionen borde läggas ner av rena grundlagsskäl. ”Sametinget” är ett hot emot Sveriges nationella intressen vilket också visas av den politiska agendan med aktivismen emot varje brytning av mineraler av nationellt intresse, eller för att etniska svenskar inte kan fiska och jaga i vissa – omfattande – delar av Sverige samt generellt näringsförbud – det enda förekommande – att bedriva renskötsel med undantag för ett fåtal familjer.

Det anförda är de yttersta konsekvenserna av vad Jimmie Åkesson säger med sitt inlägg om en kurdisk nation Hans uppfattning är uppenbarligen inte helt genomtänkt. Kurderna har INTE rätt att bryta sönder vare sig Iran, Irak eller Syrien.

VART ÄR FÖRSVARET UNDER ÖB BYDEN PÅ VÄG?

01 augusti 2021

Det är en fråga som kan förefalla onödig eller till och med märklig. Försvaret till lands, sjöss och i luften är väl till för att försvara Sverige, svenskarna och den fria självständiga nationen under symbolerna nationalsången och den svenska fanan.

Men nej, så ser det inte ut idag. Den som tvivlar kan gå till SVD idag där försvaret har köpt hela första sidan för att tala om att det är HBTQI flaggan som är värd att försvara.

Dvs inte det historiskt och utvecklingsmässigt storartade svenska folket och den fantastiska svenska nationen utan en liten sexuellt pervers minoritet som marscherar och driver propaganda under det som kallas för ”regnbågsflaggan”.

Å andra sidan är de inte att förvåna med en PK ideologiskt tillsatt ÖB, Byden som är känd som ”transdansare”. Finns på nätet!

Håller vi på att få ett försvar som inte har vapnen riktade utåt mot ev. fiender i öst eller väst utan inåt mot det egna folket? Frågan kan förefalla dramatisk eller kanske till och med överdriven. Men tänk efter och se er omkring!

Vad skickar den köpta annonsen på SVD:s första sida för signaler? Udda minoriteter prioriteras uppenbarligen före folket, nationen, oberoendet och flaggan! Det som signaleras av annonsen skapar frågor och bidrar ytterst till sin funktion till att urholka och försvaga försvaret på samma sätt som polisen redan urholkats på riktiga poliser och försvagats genom feminisering och genusprioriteringar och numera blivit en organisation som inte klarar sina uppgifter när gangsters och muslimska gängkriminella tar över hela områden ”no go zones”.

Ett svenskt ”försvar” skapas nu, med feminisering, genusprioriteringar, identitetspolitik och pervers HBTQI inriktning, som kan utnyttjas till att vända vapnen emot det svenska folket, den dag folket inte längre finner sig i den socialistiskt totalitära utveckling Sverige är på väg i, med folkutbyte och islamisering som tydliga och allvarliga hotbilder.

Om ett sådant HBTQI-försvar skulle möta den fiende från öst vi alla vant oss vid så skulle det nuvarande försvaret inte möta feminiserade HBTQI soldater utan riktiga soldater i form av vältränade och beslutsamma män!

Det finns nu i den tidiga eftermiddagen bara ett sätt att ta sig ur den depressiva förstämning som annonsen försatt oss i:

Spela Jussi Björling!

”Land du välsignade”

Och

”Sverige fosterland”.

ÅTERINFÖRT DÖDSSTRAFF?

29 juli 2020

Tishko Ahmed är den irakiske asylmigranten (namn och härkomst nämns inte och ansiktet pixlas av SVT)  som begått ett bestialiskt kvinnomord. Styckade en flickas kropp. Gömde likdelarna men behöll helt makabert huvudet hemma i en väska! Flickan hade gjort slut med den irakiske asylmigranten Tishko Ahmed pga hans kvinnoförtryck.

Tishko Ahmed dömdes i tingsrätten till livstids fängelse. I praktiken och i genomsnitt är livstid lika med 16 år i fängelse.

Om han sitter minimum 16 år kommer han att ha kostat skattebetalarna drygt 20 miljoner kronor. Kostnaden för en giftinjektion och en begravning är några tusen kronor.

Närmare hälften av svenskarna vill återinföra dödsstraff för riktigt grova brott typ upprepade våldtäkter och pedofili samt mord.

Jag vill tillägga att min uppfattning är att det åtminstone borde vara dödsstraff för landsförräderi. Dödsstraff i fredstid avskaffades 1921 medan dödsstraff för ”krigsförräderi” avskaffades först 1973 av Olof Palme. År 1975 förbjöds dödsstraff i grundlagen.

Landsförrädarna Stig Bergling och Stig Wennerström som förorsakade Sverige enorma militära säkerhetsskador och stora kostnader för att reparera skadorna borde inte fått sluta med att fritt vandra omkring på våra gator! Wennerström dömdes till livstid men Olof Palme (alltid denna Palme) ändrade straffet till 20 år vilket i praktiken med lagen om villkorlig frigivning innebar att Stig Wennerström frigavs 1974 dvs 10 år i fängelse för grovt spioneri/landsförräderi. Ingen har officiellt kalkylerat och/eller angivit de samlade säkerhetsmässiga och pekuniära kostnaderna för Wennerströms landsförräderi!

En etnisk svensk har efter 40 års arbete i yrkeslivet lägre pension än muslimska migranter som inte arbetat en enda dag.

22 februari 2020

40 års arbete i yrkeslivet ger mindre pension än om du inte arbetat en enda dag, typ muslimska migranter som kommit till Sverige inte arbetat en enda dag och går in i pension.

 

Över 40 år i ett slitsamt yrke ger lägre pension än grundskyddet för den som inte jobbat en enda dag. Det visar beräkningar gjorda av SPF Seniorerna.
För jämförelse med uppgifterna i artikeln: Garantipensionär med bostadstillägg
2020: 14 124 kronor i nettopension.
SENIOREN.SE
Över 40 år i ett slitsamt yrke ger lägre pension än grundskyddet för den som inte jobbat en enda dag. Det visar nya siffror från SPF Seniorerna.

OCKUPATION AV SVERIGE

30 december 2019

OM ett annat land, exempelvis Ryssland, skulle försöka sig på en ockupation av Sverige så skulle Sverige och den etniskt svenska befolkningen göra motstånd med vapen tillsammans med den samlade krigsmakten till sjöss, till lands och i luften. Vi skulle göra allt som stod i vår makt för att hindra en ockupation av främmande krafter. På samma sätt som vårt tappra broderfolk i Finland 1939-1944 under ledning av den lysande Gustaf Mannerheim satte stopp för Stalins försök att med kommunistiska soldater och amerikanska vapen erövra och ockupera i Finland.

Vad är det för politik Stefan Löfven och JÖK-regeringen i Fredrik Reinfeldts efterföljd bedrivit med stor medvetenhet och konsekvens? Vad är det för politisk ideologi som styrt deras beslut och agerande?

Det som pågår i Sverige sedan år 2000, är en smygockupation och ett folkutbyte genom den muslimska massmigrationen. Under 2000-talet har Sverige tagit emot närmare två miljoner dysfunktionella muslimska migranter. Bara från 2015 är den muslimska massmigrationen uppe i ca 1 miljon, anhöriginvandringen inkluderad. Den muslimska massmigrationen har varit och är systemförändrande ekonomiskt (skatter, offentlig finansieringen, arbetslöshet och hela stadsdelar bidragsberoende etc), socialt, kulturellt och politiskt. Migranterna  är i huvudsak dysfunktionella, lågutbildade, lågkompetenta och lågintelligenta från MENA.

Med rådande demografiska förutsättningar och utgångspunkter (fortsatt migration, barnafödande i olika grupper etc) kommer migranterna i Sverige att vara i majoritet strax efter året 2050 med drygt 30 procent muslimer enligt PEW Research center. Det är den skrämmande framtiden för de etniska svenskarna. Svenskarna riskerar med dagens JÖK-politik att inom en halv mansålder vara en minoritet i det egna landet.

Så här illa är det redan idag:

Totalt antal personer ( 0 – 44 år)  2018: 5 684 271 personer.

Andel utrikes födda: 20,4 %
Andel inrikes födda till två utrikes födda föräldrar: 9%
Andel inrikes födda till en utrikes född förälder: 9,3 %
Andel inrikes födda till två inrikes födda föräldrar: 61 %

Allt fler beskriver det som händer med gängkriminalitet, dödsskjutningar, bilbränder och polisens oförmåga att möta migranternas våld som ett lågintensivt inbördeskrig som riskerar att kräva insatser av de militära styrkorna. Ett  exempel är tidigare koncernchefen för Scania Leif Östling i en intervju med Mikael Willgert på Swebb-TV.

Socialister av olika schattering och liberaler talar om flyktingar, flyktingmottagande, invandrare och humanism med ord som bidrar till att dölja vad som händer. De fungerar helt enkelt som nyttiga idioter till makten. Bakgrunden är att de har en ideologiskt betingad oförmåga att tränga bakom orden om flyktingmottagande o humanism och verkligen på djupet se, beskriva och analysera de grundläggande orsakerna nämligen den av globalisterna styrda massmigrationen till Sverige och Europa för att förstöra nationalstaten.

Flyktingar utgör enligt FN mindre än tre procent av den muslimska massmigrationen till Europa och Sverige. De flesta av de dysfunktionella muslimska migranterna från MENA är välfärdsmigranter. Utan att arbeta och bidraga får de del av de välfärds- och bidragssystem som det svenska folket byggt upp och finansierar med skatteinbetalningar under långa arbetsliv. Migranterna kommer till Sverige och lever gott på skattefinansierade bidrag. Alla kan se dem i våra köpcentrum och stadskärnor vandrande dagarna i ända med massor av ungar och varukassar vars varor du och jag betalar via skatten. Alldeles uppenbarligen utan att arbeta.  Bara på kort tid har två ministrar i Irak o Afghanistan avslöjats som levande på svenska bidrag trots flytt tillbaka till politisk aktivitet på hög nivå i sina egna länder.

Vi måste börja tala klarspråk om vart Sverige är på väg. Vi kan inte låta rökridåerna som socialister och liberaler levererar till svenska folket stå oemotsagda. Till och med i fria media frodas falska bilder om humanism, flyktingar och en ofarlig invandring.

Sverige är politiskt, ekonomiskt och socialt på väg att ockuperas av islamisterna, radikala och sekulära. Kolonisationen är tydlig med minareter, moskéer, klanvälden, sharialagar, anpassning av de svenska myndigheterna till islam och muslimerna, kriminalitet, våldtäkter, dödskjutningar, gängkrig med polisen etc. Detta måste få ett slut.

DEN MUSLIMSKA MASSMIGRATIONEN FRÅN MENA MÅSTE UPPHÖRA OCH EN AKTIV ÅTERVANDRINGSPOLITIK INLEDAS. MIGRATIONSVERKET BÖR OMVANDLAS TILL ETT ÅTERVANDRINGSVERK.

It is av simple as that!

Den som inte inser att islam är en politisk religion med målet att erövra världen bör studera historien. Från Muhammed och fram till idag har muslimerna bedrivit flera hundra erövringskrig mot Europa. Delar av Spanien har varit erövrat av muslimerna. Muslimer har stått utanför Wiens portar. Serberna har i århundraden slagits mot muslimernas krig, mördande och våldtäkter. Detta historiska faktum är ingen tillfällighet. Ni bör läsa Koranen och haditherna (även om det är tung läsning) samt studera Muhammeds politiska verksamhet med krig, våldtäkter, pedofili och mördande. I Sverige idag sker den muslimska ockupationen genom ett långsamt folkutbyte initierat av Fredrik Reinfeldt och fortsatt av Stefan Löfven på globalisternas uppdrag för att förstöra nationalstaten och upprätta en totalitär världsregering. (Kolla upp: New World Order, Agenda 2030, Romklubben, Council for foreign relations, Bank for International Settlements, Trilaterala kommissionen, Bilderberggruppen m.fl)

FLYKTINGAR OCH INVANDRARE ÄR ORD SOM BIDRAR TILL ATT DÖLJA VAD DET EGENTLIGEN HANDLAR OM NÄMLIGEN ETT FOLKUTBYTE GENOM EN SMYGANDE ISLAMISTISK OCKUPATION AV SVERIGE.

 

 

Prime Minister Viktor Orbán’s letter to Kurz: Austria’s citizens support politics based on Christian values.

05 oktober 2019

October 1, 2019 1:03 PM

In a message Prime Minister Viktor Orbán congratulated Sebastian Kurz, Chairman of the Austrian People’s Party on the “convincing victory” achieved in the Austrian federal parliamentary elections.

“This result – which also amounts to a clear mandate of government for you and your party – clearly indicates once again that Austria’s citizens support the consistent line of politics which is based on Christian values and provides stability for them,” Mr Orbán wrote, adding that he sincerely hopes that they will be able to continue their cooperation based on these common values in the interest of enhancing the region’s competitiveness and creating a European Union built upon strong nations”.

“I wish you the very best with the coalition talks ahead of you,” the Hungarian Prime Minister wrote in conclusion.

Website of the Hungarian Government

https://www.kormany.hu/en

Trump i FN: ”Framtiden tillhör inte globalister – den tillhör patrioter”

25 september 2019

Publicerad 24 september 2019 på FRIA TIDER

Donald Trump fördömde kommunister och invandringsvurmare när han talade i FN på tisdagen. Det var ett tal som genomsyrades av nationalism.

Under tisdagen talade USA:s president Donald Trump inför FN:s generalförsamling i New York.

Det var ett tal som hyllade nationalism och fördömde globalism.

– Liksom mitt älskade land har varje nation representerad i denna sal en ärofylld historia, en kultur och ett arv som är värt att försvara och hylla och som ger oss vår enskilda potential och styrka. Den fria världen måste omfamna sitt nationella fundament. Inga försök får göras för att radera eller ersätta det, sade han.

Den amerikanska presidenten kritiserade massinvandring och uppmanade länder att skydda sina gränser och sitt folk.

– När man undergräver gränssäkerheten undergräver man mänskliga rättigheter och värdighet, sade Trump.

– Många länder här idag har stora utmaningar med okontrollerad invandring. Men var och en av er har den absoluta rätten att skydda era gränser. Och det gör naturligtvis mitt land också.

– Över hela denna fantastiska planet är sanningen öppen att beskåda. Om du vill ha frihet, var stolt över ditt land. Om du vill ha demokrati, håll fast vid din suveränitet. Och om du vill ha fred, älska ditt land. Kloka ledare sätter alltid sitt folk och sitt land först.

– Framtiden tillhör inte globalister utan framtiden tillhör patrioter. Framtiden tillhör suveräna och självständiga nationer, som skyddar sina medborgare, respekterar sina grannar och hedrar de egenskaper som gör varje land unikt, förklarade presidenten.

Han hade också ett meddelande till vänsteraktivister och invandringsvurmare.

– Socialism och kommunism handlar inte om rättvisa. Det handlar inte om jämlikhet. Det handlar inte om att lyfta de fattiga. Och det handlar verkligen inte om landets bästa. Socialism och kommunism handlar bara om en sak: makt för den härskande klassen.

– USA kommer aldrig bli socialistiskt. Socialism och kommunism har dödat 100 miljoner människor, påpekade han.

– I dag har jag ett meddelande till de öppna gränser-aktivister som sveper in sig själva i en retorik av social rättvisa: Er policy är inte rättvis, den är grym och ond.

 

ETT SVENSKT MANIFEST.

17 september 2019

 ”Framtiden tillhör inte globalister – den tillhör patrioter”. Donald J Trump

Den degenerativa sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen är strukturell. Det krävs därför grundläggande förändringar för att bryta den nedåtgående spiralen. Det finns ingen piecemeal engeenering, ingen muddling thru, ingen ingenjörskonst, inga liberala analyser och reformer som kan lösa problemen och föra in Sverige på rätt väg. Det har jag kommit att bli alltmer övertygad om. Det är därför jag i manifestet i korta satser försökt peka på vad som bör göras kommande 5 – 20 år.

Syftet är att peka ut de politiska beslut som måste tas för att rädda Sverige från det kaos och oordning som hotar idag och föra in utvecklingen på en positiv väg. Sverige måste bort från en klimatalarmistisk politik, en fortsatt ansvarslös massmigration och en helt misslyckad integration samt de antidemokratiska tendenser som JÖK-regeringen signalerat.

Svensk traditionell historisk nationalism skall vara överordnat mål för svensk politik, myndigheter och offentlig verksamhet. Sverige skall uttryckligen utvecklas som en suverän och självständig nationalstat för etniska svenskar. Den traditionella kärnfamiljen skall utgöra grunden för den svenska nationalismen och det skall genomsyra familjepolitiken i Sverige. Se artiklarna ”Från levande svensk historia till historielöshet, del 1 och del 2. På min blogg:  https://lennartwaara.com/category/svensk-historia/

Den etniskt svenska befolkningen

Familjebidragen för flera barn förstärks kraftigt. Sveriges befolkningsökning skall ske via etniska svenskar.

Framtagande av en svensk etnisk kulturell (litteratur, konst och musik) och historisk kanon. Slut med postmodernistisk och identitetspolitisk mångfald, genusflum och hbtq-propaganda. Pojkar skall uppfostras som pojkar och flickor som flickor.

Familjepolitiken inriktas på att i alla avseenden socialt, ekonomiskt och politiskt förstärka den traditionella kärnfamiljen.

Parlamentarismen, politiken och valen

Antalet riksdagsledamöter halveras.

Antalet civila tjänstemän och politiska tjänstemän i regeringskansliet halveras.

Partistödet till riksdagspartierna avskaffas helt. De politiska partierna får finansiera och driva sin partipolitiska verksamhet på medlemsavgifter, frivilligarbete och andra inkomstkällor.

Lobbyisterna skall registreras och deras möten med parlamentets ledamöter skall rapporteras och redovisas öppet.

En grundlig översyn av det parlamentariska systemets funktionssätt och valsystemets funktionssätt för att minska risken för valfusk. Ingen övergång till elektronisk röstning via internet. Bättre och säkrare hantering av valsedlar. Rösträknare och kontrollanter skall kontrolleras.

Migration och integration.

Ett omedelbart totalstopp – ett moratorium – för all invandring införs, asyl, flykting, anhörig etc.

En aktiv återvandringspolitik initieras omedelbart och riksdagen sätter ett kvantitativt mål för antalet muslimska migranter som skall återvandra per år.

Migrationsverket läggs ner helt och görs om till ett återvandringsverk med helt ny ledning och nyanställningar.

Minska bidragen till den majoritet migranter som inte arbetat/arbetar (pga. analfabetism, låg kompetens, låg utbildning, låg intelligens) utan lever och kan förväntas fortsatt leva på bidrag. Över en tre års period minskas bidragen till noll.

Europeisk arbetskraftsinvandring av kvalificerad arbetskraft i bristyrken accepteras.

Allt tiggeri på offentliga plaster förbjuds med omedelbar verkan. Zigenare från Rumänien utvisas med omedelbar verkan

Slöjförbud införs på offentlig plats och i skolor, sjukhus offentliga serviceinrättningar och myndigheter.

Inga nya moskébyggen tillåts och det utreds hur de som redan byggts på sikt kan rivas.

Inga böneutrop eller minareter tillåts.

Tvångsgifte, månggifte, omskärelse, hedersvåld bestraffas och med automatisk utvisning ur landet.

Mångfald

Mångfaldsmålet som initierades av Olof Palme 1975 som mål för myndigheter, rikspolitik, universitet, skola etc. avskaffas helt.

Pridefestivaler och liknande sexuella evenemang bör inte tillåtas. Hbtq-propaganda riktad till ungdomar bör motarbetas och motverkas. Vilka partners och sexuella varianter personer föredrar och ägnar sig åt i sina sovrum betraktas som en privat fråga.

Frasen ”allas lika värde” avskaffas helt och ersätts med den korrekta målsättningen ”allas lika rätt till värdighet”.

Utrikespolitik

Ingen framtida anslutning till Euron.

Omedelbart utreda, planera och organisera ett utträde ur EU, en Swexit.

Sveriges utrikespolitik grundas på neutralitet och alliansfrihet. Inget framtida inträde i Nato.

Ingen mjuk- eller smyganslutning till NATO. Sveriges ekonomiska och handelssamarbete grundas i huvudsak på bilaterala handelsavtal.

Utträde ur globalistiska organisationer. Inga offentliga representanter eller politiker deltar på ex Bilderberggruppens möten. Vad de gör som privatpersoner är en annan sak. Deltagande registreras och offentliggörs. Registrering och offentliggörande av vilka svenska makthavare som delar i permanent eller på enskilda möten i följande organisationer: Bilderberggruppen

Trilaterala Kommissionen

Romklubben

International Bank for Settlements

Open Society

New World Order

Agenda 2030

Kraftigt minskat bidrag till FN och utträde ur flera av dess underorganisationer ex, UNRWA.

Halverat budgetanslag till SIDA. SIDA:s bidrag till obskyra länder i ex Afrika bör utredas och granskas. I samband med minskningen av biståndet görs en grundlig genomgång och utredning av SIDA. SIDA som myndighet halveras. En sådan översyn bör ske under övergripande ledning av Inga-Britt Ahlenius.

Grundlag och allmän lagstiftning

Kraftigare och mer genomgripande lagstiftning mot oligopol främst inom byggsektorn och banksektorn samt koncentrationen inom mediavärlden med några få dominerande ägare.

Lagen om hets mot folkgrupp avskaffas helt och hållet.

Yttrande- och föreningsfrihet utreds för att vidgas och stärkas ytterligare i grundlagen.

En Författningsdomstol tillsätts som granskar att regering och riksdag inte bryter mot grundlagen.

Pedofiler som återfaller skall kastreras och hålls under uppsikt med permanent fotboja.

Utvisning omedelbart och automatiskt av alla migranter som döms för brott med ett lagstiftat straffvärde över böter.

De som ansvarat för det katastrofala politiska beslutet om den ansvarslösa massmigrationen av främst muslimer från MENA utreds med inriktning på hur besluten togs och implementerades och hur övervältringen av kostnader på etniska svenskar och folkhushållet genomfördes utan att folket tillfrågats. 

Avpolitisering av den statliga förvaltningen och myndigheterna

Alla statliga verkschefer som är före detta politiker eller politruker avskedas och ersätts av chefer med avancerad kompetens inom respektive ansvarsområde. Fler verkschefer rekryteras från näringslivet. F.d. rikspolitiker exkluderas från högre statliga tjänster.

Politiker som avslutar sin politiska gärning i riksdag och regering återgår till sin tidigare yrkesverksamhet.

Tyngre politiska ämbeten bör tillsätts av personer som har gedigen yrkeserfarenhet på något område.

En utredning startas av vilka myndigheter som kan läggas ner. Målet är att minst en fjärdedel av alla myndigheter skall vara avvecklade inom en treårsperiod.

Ekonomi och Riksbanken

Riksbankens kontroll återgår till riksdagen. Riksbankens agerande under de gångna åren med negativ ränta måste utredas och ev. skevheter åtgärdas.

Slut på möjligheterna för de stora bankerna att öka penningmängden elektroniskt genom att öka kreditmängden.

Hur ett införande av plattskatt skall ske utreds med inriktning på ett genomförande inom en fem – tio års period.

Försvaret

Försvarets tre grenar fortsätter att förstärks och utvecklas rejält. Modernast tänkbara försvarsmateriel utvecklas och/eller upphandlas.

Flygvapnet fortsätter att tillsammans med Saab utveckla egna svenska flygplan.

Möjligheten att införa av nya förband utreds.

Militär närvaro i hela landet bör eftersträvas.

En ny ÖB rekryteras som lägger ner allt deltagande i Pride samt den genusinriktade rekrytering som nu pågår. Militär personal rekryteras på traditionella militära grunder och behov.

Polisen

 Polisen förstärks kontinuerligt personellt och med beväpning. Utbildningen förbättras ordentligt så att de som kommer ut klarar sina polisiära uppgifter. Lönen höjs avsevärt för att locka tillbaka sådana som slutat och rekrytera nya kompetenta poliser. Antalet kvinnliga poliser begränsas till en maxinivå.

SÄPO förstärks rejält och inriktas på att aktivt och polisärt löpåande kontrollera muslimer, islamistisk aktivitet och terroristhot.

De återvändande IS-mördare, terrorister, torterare, våldtäktsmän och pedofiler som går lösa på våra gator – ca 150 /200 – interneras omedelbart, utreds grundligt och döms i domstol. Utvisas om det är möjligt. Möjligheten att avtjäna straffen i sina hemländer utreds. Möjligheten att ta ifrån dem svenska pass undersöks och i så fall skickas de omedelbart tillbaka till Syrien och Irak etc.

Media 

Tidningsstödet avskaffas. Tidningar av typ DN, SVD, Aftonbladet, Expressen får klara sig på marknaden utan skattefinansierat stöd.

SVT och SR görs omedelbart om till betalkanaler. Det skattefinansierade bidraget avskaffas helt.

Undersökning av vilka finansiella grupper som äger och kontroller media i Sverige. Resultatet publiceras offentligt.

Mindre privatägda landsortstidningar erhåller ett skattefinansierat statligt stöd för utgivning för att garantera lokal och regional medienärvaro.

Energi- och klimatpolitik

Pågående nedläggning av kärnkraftverk stoppas och kärnkraften byggs ut för att trygga en ren och säker elförsörjning. Sverige börjar exportera elkraft till länder som använder koleldade kraftverk.

Inriktningen bör vara att en av våra stora reglerade älvar skall kunna avregleras och öppnas för naturligt flöde på sikt

De skattefinansierade bidragen till vindkraft avskaffas helt.

Avskaffa det skattefinansierade bidraget till elbilar. De får överleva och utvecklas på samma marknadsmässiga förutsättningar som bensin- och dieselbilar. Gäller även s.k. ladd-hybrider.

Miljöarbetet i vid mening förstärks kraftigt med inriktning på mångfald i naturen.

Klimatalarmismen som överordnad politisk inriktning skrinläggs för riksdag, regering och offentliga myndigheter. All skattefinansierad ”forskning” med den inriktningen avskaffas omedelbart och används för forskning kring hur miljön i vid mening kan förbättras.

Universitet och forskning och skolan

”Forskning” med feministisk och genusinriktning fråntas all skattefinansierad forskarstöd.

Universiteten återförs från den marxistiska identitetspolitiken och postmodernistisk dekonstruktivismen till en rent vetenskaplig överordnad inriktning. I synnerhet samhällsvetenskaper och humaniora behöver genomgå en grundlig förändring. Det sker genom att riksdagen garanterar att rektorer till universiteten utses med fokus på vetenskaplig meritering.

Skolan lämnar helt den genus orienterade och transinriktade grunden om att kön är en social konstruktion och återgår till en tydlig pojke/flicka, man/kvinna inriktning. Den biologiska könsidentiteten förstärks som enda värdegrundade och ideologigrundande teori i skolan från förskolan och uppåt.

Landsbygden

Bensinskatten halveras (genom ett avdrag för redovisade körda mil med motsvarande belopp) för alla som är mantalsskrivna utanför våra 30 största städer.

Den offentliga servicen ute i landsbygden byggs ut kraftigt inkl. sjukvården så att det blir möjligt att bo och verka över hela Sverige. Ett skattefinansierat stöd skall kunna utgå till privata verksamheter i glesbygd som anses ingå i basservice som exempelvis bensinstationer, matvaruaffärer, bankkontor (staten kan via lagstiftning tvinga storbankerna att öppna små filialer även i glesbygden).

Investeringar i det svenska vägnätet över hela landet inkluderande både motorvägar och förbättringar av vägnätet på landsbygden och i glesbygden. Det inkluderar service för bilar i form av bensinstationer och verkstäder.

Fjällvärlden och samerna

Samernas nyttjanderätt till fjällen och de fjällnära skogarna för renskötsel och renbete garanteras.

Staten via länsstyrelserna markerar det statliga ägandet av marken i fjällen och de fjällnära skogarna. Länsstyrelsen ansvarar för att bevilja fiske och jakt i områdena. Det innebär att all exklusivitet för samerna i denna del avskaffas.

Nationellt och ekonomiskt viktiga intressen som exempelvis exploaterbara mineraltillgångar går automatiskt före samernas nyttjande till aktuellt markområde.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan återförs till sin karismatiska kristna fåra. Politiseringen av Svenska kyrkan avskaffas genom att de politiska valen till kyrkans beslutande församling avskaffas. En helt ny generation av karismatiska biskopar tillsätts på sikt.

Kommentera gärna texten och sprid den för vidare diskussion!

Lennart Waara

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt banker och företag samt finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


%d bloggare gillar detta: