Archive for the ‘Nationalism, nationalstat’ Category

ETT NATIONALISTISKT MANIFEST.

17 september 2019

Manifestet syftar till att peka ut de politiska beslut som måste tas för att rädda Sverige från det kaos och oordning som hotar idag ochförain utvecklingen på en positiv väg. Sverige måste bort från en klimatalarmistisk politik, en fortsatt ansvarslös massmigration och en helt misslyckad integration samt de antidemokratiska tendenser som JÖK-regeringen signalerat.

Svensk traditionell historisk nationalismskall vara överordnat mål för svensk politik, myndigheter och offentlig verksamhet. Sverige skall uttryckligen utvecklas som en suverän och självständig nationalstat för etniska svenskar. Den traditionella kärnfamiljen skall utgöra grunden för den svenska nationalismen och det skall genomsyra familjepolitiken i Sverige.

Den etniskt svenska befolkningen

Familjebidragen för flera barn förstärks kraftigt. Sveriges befolkningsökning skall ske via etniska svenskar.

Framtagande av en svensk etnisk kulturell (litteratur, konst och musik) och historisk kanon. Slut med postmodernistisk och identitetspolitisk mångfald, genusflum och hbtq-propaganda. Pojkar skall uppfostras som pojkar och flickor som flickor.

Familjepolitiken inriktas på att i alla avseenden socialt, ekonomiskt och politiskt förstärka den traditionella kärnfamiljen.

Parlamentarismen, politiken och valen

Antalet riksdagsledamöter halveras.

Antalet civila tjänstemän och politiska tjänstemän i regeringskansliet halveras.

Partistödet till riksdagspartierna avskaffas helt. De politiska partierna får finansiera och driva sin partipolitiska verksamhet på medlemsavgifter, frivilligarbete och andra inkomstkällor.

Lobbyisterna skall registreras och deras möten med parlamentets ledamöter skall rapporteras och redovisas öppet.

En grundlig översyn av det parlamentariska systemets funktionssätt och valsystemets funktionssätt för att minska risken för valfusk. Ingen övergång till elektronisk röstning via internet. Bättre och säkrare hantering av valsedlar. Rösträknare och kontrollanter skall kontrolleras.

Migration och integration.

Ett omedelbart totalstopp – ett moratorium – för all invandring införs, asyl, flykting, anhörig etc.

En aktiv återvandringspolitik initieras omedelbart och riksdagen sätter ett kvantitativt mål för antalet muslimska migranter som skall återvandra per år.

Migrationsverket läggs ner helt och görs om till ett återvandringsverk med helt ny ledning och nyanställningar.

Minska bidragen till den majoritet migranter som inte arbetat/arbetar (pga. analfabetism, låg kompetens, låg utbildning, låg intelligens) utan lever och kan förväntas fortsatt leva på bidrag. Över en tre års period minskas bidragen till noll.

Europeisk arbetskraftsinvandring av kvalificerad arbetskraft i bristyrken accepteras.

Allt tiggeri på offentliga plaster förbjuds med omedelbar verkan. Zigenare från Rumänien utvisas med omedelbar verkan

Slöjförbud införs på offentlig plats och i skolor, sjukhus offentliga serviceinrättningar och myndigheter.

Inga nya moskébyggen tillåts och det utreds hur de som redan byggts på sikt kan rivas.

Inga böneutrop eller minareter tillåts.

Tvångsgifte, månggifte, omskärelse, hedersvåld bestraffas och med automatisk utvisning ur landet.

Mångfald

Mångfaldsmålet som initierades av Olof Palme 1975 som mål för myndigheter, rikspolitik, universitet, skola etc. avskaffas helt.

Pridefestivaler och liknande sexuella evenemang bör inte tillåtas. Hbtq-propaganda riktad till ungdomar bör motarbetas och motverkas. Vilka partners och sexuella varianter personer föredrar och ägnar sig åt i sina sovrum betraktas som en privat fråga.

Frasen ”allas lika värde” avskaffas helt och ersätts med den korrekta målsättningen ”allas lika rätt till värdighet”.

Utrikespolitik

Ingen framtida anslutning till Euron.

Omedelbart utreda, planera och organisera ett utträde ur EU, en Swexit.

Sveriges utrikespolitik grundas på neutralitet och alliansfrihet. Inget framtida inträde i Nato.

Ingen mjuk- eller smyganslutning till NATO. Sveriges ekonomiska och handelssamarbete grundas i huvudsak på bilaterala handelsavtal.

Utträde ur globalistiska organisationer. Inga offentliga representanter eller politiker deltar på ex Bilderberggruppens möten. Vad de gör som privatpersoner är en annan sak. Deltagande registreras och offentliggörs. Registrering och offentliggörande av vilka svenska makthavare som delar i permanent eller på enskilda möten i följande organisationer: Bilderberggruppen

Trilaterala Kommissionen

Romklubben

International Bank for Settlements

Open Society

New World Order

Agenda 2030

Kraftigt minskat bidrag till FN och utträde ur flera av dess underorganisationer ex, UNRWA.

Halverat budgetanslag till SIDA. SIDA:s bidrag till obskyra länder i ex Afrika bör utredas och granskas. I samband med minskningen av biståndet görs en grundlig genomgång och utredning av SIDA. SIDA som myndighet halveras. En sådan översyn bör ske under övergripande ledning av Inga-Britt Ahlenius.

Grundlag och allmän lagstiftning

Kraftigare och mer genomgripande lagstiftning mot oligopol främst inom byggsektorn och banksektorn samt koncentrationen inom mediavärlden med några få dominerande ägare.

Lagen om hets mot folkgrupp avskaffas helt och hållet.

Yttrande- och föreningsfrihet utreds för att vidgas och stärkas ytterligare i grundlagen.

En Författningsdomstol tillsätts som granskar att regering och riksdag inte bryter mot grundlagen.

Pedofiler som återfaller skall kastreras och hålls under uppsikt med permanent fotboja.

Utvisning omedelbart och automatiskt av alla migranter som döms för brott med ett lagstiftat straffvärde över böter.

De som ansvarat för det katastrofala politiska beslutet om den ansvarslösa massmigrationen av främst muslimer från MENA utreds med inriktning på hur besluten togs och implementerades och hur övervältringen av kostnader på etniska svenskar och folkhushållet genomfördes utan att folket tillfrågats. 

Avpolitisering av den statliga förvaltningen och myndigheterna

Alla statliga verkschefer som är före detta politiker eller politruker avskedas och ersätts av chefer med avancerad kompetens inom respektive ansvarsområde. Fler verkschefer rekryteras från näringslivet. F.d. rikspolitiker exkluderas från högre statliga tjänster.

Politiker som avslutar sin politiska gärning i riksdag och regering återgår till sin tidigare yrkesverksamhet.

Tyngre politiska ämbeten bör tillsätts av personer som har gedigen yrkeserfarenhet på något område.

En utredning startas av vilka myndigheter som kan läggas ner. Målet är att minst en fjärdedel av alla myndigheter skall vara avvecklade inom en treårsperiod.

Ekonomi och Riksbanken

Riksbankens kontroll återgår till riksdagen. Riksbankens agerande under de gångna åren med negativ ränta måste utredas och ev. skevheter åtgärdas.

Slut på möjligheterna för de stora bankerna att öka penningmängden elektroniskt genom att öka kreditmängden.

Hur ett införande av plattskatt skall ske utreds med inriktning på ett genomförande inom en fem – tio års period.

Försvaret

Försvarets tre grenar fortsätter att förstärks och utvecklas rejält. Modernast tänkbara försvarsmateriel utvecklas och/eller upphandlas.

Flygvapnet fortsätter att tillsammans med Saab utveckla egna svenska flygplan.

Möjligheten att införa av nya förband utreds.

Militär närvaro i hela landet bör eftersträvas.

En ny ÖB rekryteras som lägger ner allt deltagande i Pride samt den genusinriktade rekrytering som nu pågår. Militär personal rekryteras på traditionella militära grunder och behov.

Polisen

 Polisen förstärks kontinuerligt personellt och med beväpning. Utbildningen förbättras ordentligt så att de som kommer ut klarar sina polisiära uppgifter. Lönen höjs avsevärt för att locka tillbaka sådana som slutat och rekrytera nya kompetenta poliser. Antalet kvinnliga poliser begränsas till en maxinivå.

SÄPO förstärks rejält och inriktas på att aktivt och polisärt löpåande kontrollera muslimer, islamistisk aktivitet och terroristhot.

De återvändande IS-mördare, terrorister, torterare, våldtäktsmän och pedofiler som går lösa på våra gator – ca 150 /200 – interneras omedelbart, utreds grundligt och döms i domstol. Utvisas om det är möjligt. Möjligheten att avtjäna straffen i sina hemländer utreds. Möjligheten att ta ifrån dem svenska pass undersöks och i så fall skickas de omedelbart tillbaka till Syrien och Irak etc.

Media 

Tidningsstödet avskaffas. Tidningar av typ DN, SVD, Aftonbladet, Expressen får klara sig på marknaden utan skattefinansierat stöd.

SVT och SR görs omedelbart om till betalkanaler. Det skattefinansierade bidraget avskaffas helt.

Undersökning av vilka finansiella grupper som äger och kontroller media i Sverige. Resultatet publiceras offentligt.

Mindre privatägda landsortstidningar erhåller ett skattefinansierat statligt stöd för utgivning för att garantera lokal och regional medienärvaro.

Energi- och klimatpolitik

Pågående nedläggning av kärnkraftverk stoppas och kärnkraften byggs ut för att trygga en ren och säker elförsörjning. Sverige börjar exportera elkraft till länder som använder koleldade kraftverk.

Inriktningen bör vara att en av våra stora reglerade älvar skall kunna avregleras och öppnas för naturligt flöde på sikt

De skattefinansierade bidragen till vindkraft avskaffas helt.

Avskaffa det skattefinansierade bidraget till elbilar. De får överleva och utvecklas på samma marknadsmässiga förutsättningar som bensin- och dieselbilar. Gäller även s.k. ladd-hybrider.

Miljöarbetet i vid mening förstärks kraftigt med inriktning på mångfald i naturen.

Klimatalarmismen som överordnad politisk inriktning skrinläggs för riksdag, regering och offentliga myndigheter. All skattefinansierad ”forskning” med den inriktningen avskaffas omedelbart och används för forskning kring hur miljön i vid mening kan förbättras.

Universitet och forskning och skolan

”Forskning” med feministisk och genusinriktning fråntas all skattefinansierad forskarstöd.

Universiteten återförs från den marxistiska identitetspolitiken och postmodernistisk dekonstruktivismen till en rent vetenskaplig överordnad inriktning. I synnerhet samhällsvetenskaper och humaniora behöver genomgå en grundlig förändring. Det sker genom att riksdagen garanterar att rektorer till universiteten utses med fokus på vetenskaplig meritering.

Skolan lämnar helt den genus orienterade och transinriktade grunden om att kön är en social konstruktion och återgår till en tydlig pojke/flicka, man/kvinna inriktning. Den biologiska könsidentiteten förstärks som enda värdegrundade och ideologigrundande teori i skolan från förskolan och uppåt.

Landsbygden

Bensinskatten halveras (genom ett avdrag för redovisade körda mil med motsvarande belopp) för alla som är mantalsskrivna utanför våra 30 största städer.

Den offentliga servicen ute i landsbygden byggs ut kraftigt inkl. sjukvården så att det blir möjligt att bo och verka över hela Sverige. Ett skattefinansierat stöd skall kunna utgå till privata verksamheter i glesbygd som anses ingå i basservice som exempelvis bensinstationer, matvaruaffärer, bankkontor (staten kan via lagstiftning tvinga storbankerna att öppna små filialer även i glesbygden).

Investeringar i det svenska vägnätet över hela landet inkluderande både motorvägar och förbättringar av vägnätet på landsbygden och i glesbygden. Det inkluderar service för bilar i form av bensinstationer och verkstäder.

Fjällvärlden och samerna

Samernas nyttjanderätt till fjällen och de fjällnära skogarna för renskötsel och renbete garanteras.

Staten via länsstyrelserna markerar det statliga ägandet av marken i fjällen och de fjällnära skogarna. Länsstyrelsen ansvarar för att bevilja fiske och jakt i områdena. Det innebär att all exklusivitet för samerna i denna del avskaffas.

Nationellt och ekonomiskt viktiga intressen som exempelvis exploaterbara mineraltillgångar går automatiskt före samernas nyttjande till aktuellt markområde.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan återförs till sin karismatiska kristna fåra. Politiseringen av Svenska kyrkan avskaffas genom att de politiska valen till kyrkans beslutande församling avskaffas. En helt ny generation av karismatiska biskopar tillsätts på sikt.

 

Kommentera gärna texten och sprid den för vidare diskussion!

Lennart Waara

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUO VADIS SVERIGE?

25 juli 2019

Den dysfunktionella indoktrinerade flickan Greta föreslår att fackföreningarna skall gå i klimatstrejk. Det är utmärkt att hon framför förslaget eftersom det är så oerhört korkat. Kanske, kanske man kan hoppas att det får de svenska medborgarna att vakna och se vad klimatalarmisterna är på väg att ställa till med. Undergångs-Gretas förslag följer på Rockströms och Wijkmans totalitära förslag om en klimatkommissionär i EU som är överordnad allt annat! Kommer sannolikt att erhålla stöd i Wolodarski DN, i statstelevisionen och statsradion, i regeringens MP fraktion, etc. etc.

Det är snart dags för ett riktigt politiskt uppror emot JÖK-regering och deras stigfinnare och medlöpare på alla politiska områden, klimatalarmismen, den muslimska massmigrationen, mångkulturen, hbtq-propagandan, den pågående upplösningen av familjestrukturerna, radikalfeminismens hot mot uppväxande pojkar och slutligen hotet mot nationens självbestämmande.

Det behövs inget nytt naivt och patetiskt bensin-uppror som JÖK-regeringen redan från början struntade totalt i. Uppropets ansvariga förbjöd från början politiska kommentarer och slutsatser. Där dömde man sig från början till nederlag. Jämför de Gula västarna i Frankrike med en helt annan politisk medvetenhet från början! Hur skall man då tolka att mer än 600 000 svenskar skrev på uppropet? Vilket jag naturligtvis inte gjorde! Ett upprop om 12 kr/lit för bensin samlade massorna men inte totalitära klimatalarmister, Morgan Johanssons totalitära förslag om ändring av grundlagen och en muslimsk massmigration som hotar nationen politiskt, ekonomiskt och socialt. Vad drar man för slutsats?

Medborgarna i Sovjet och DDR (jag arbetade som organisationskonsult i dessa länder) visste att den politiska makten och media ljög systematiskt. I Sverige förefaller medborgarna vara så indoktrinerad av den politiska makten, statsapparaten media och statstelevisionen/statsradion att de inte ser hur lurade de är.

Vi har tyvärr inte nått botten i Sverige. Det måste uppenbarligen bli värre innan det vänder. Liberaler och vänsterliberaler fortsätter att i media diskutera med allvar och många ord pseudofrågor medan Sverige krackelerar allt mer.

Vakna upp och se er omkring i verkligheten!

SVERIGE SOM NATIONALSTAT FINNS INTE MER.

06 juni 2019

 

Jag publicerar här en text av Dan Eriksson från Det Fria Sverige och publicerad på Svegot Media. Den reser en viktig för att inte säga avgörande fråga för oss  med bäring på hur vi skall hantera debatten och agerandet tiden framöver.

Sverige som nationalstat finns inte mer

Av Dan Eriksson den 4 juni 2019. Svegot Media

När vi talar om Sverige, vad talar vi egentligen om då? Är det en plats på jorden? Är det en nationalstat med grundlag, konung, riksdag och regering? Dessa två saker, den fysiska platsen och nationalstaten, är nog det som de allra flesta tänker på när man nämner Sverige, men är det verkligen sant?

 Den plats som idag kallas Sverige, från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr och från vår östligaste punkt i Sundholmen till den västligaste i Stora drammens skär, är inte den samma som det som alltid kallats för Sverige. Istället har Sverige varit både större och mindre — under ganska lång tid hade Sveriges kärnland även en rund form bestående av Svealand, norra Götaland, södra Norrland och södra Finland.

Är Sverige en plats?

För våra förfäder var det inte alls självklart att tala om Sverige och även om Erik Segersäll brukar anses vara den första Sveakungen är det svårt att säga att han hade tillräckligt stor makt för att vara regent över hela riket. Vi var svear och götar, och ofta identifierade vi oss än mer lokalt — med vår släkt, vår by eller vår region. Som alltid med historia är det svårt att veta exakt, speciellt från tider då väldigt lite skrevs ned och bevarades för eftervärlden men också eftersom historieböckerna är så färgade av olika slags segrare och deras propaganda. Den svensknationalistiska vågen på 1800-talet, hur godhjärtad den än må ha varit och hur lätt den än är att romantisera, lär ha tryckt ned de regionala identiteterna till förmån för det svenska vid varje givet tillfälle.

Vilken plats som är Sverige har alltså alltid varit föränderligt, och kommer så vara även i framtiden.

Är Sverige en nationalstat?

När det gäller nationalstaten Sverige så finns den inte längre. Visst, det finns en svensk stat — men det finns ingen svensk nationalstat. En nationalstat definieras, och låt oss använda Bonniers lexikon för detta, som ”en geografiskt avgränsad stat vars befolkning i stort sett har samma härstamning, språk och kultur”.

Så ser inte den svenska staten ut idag. Runt 25 procent av de boende i Sverige idag är inte svenskar — i de yngre åldersgrupperna är den här siffran ännu högre. Därmed har vi inte ”i stort sett samma härstamning”.

Samtidigt arbetar makten aktivt för att vi inte ska ha samma kultur genom förespråkande av den så kallade mångkulturen och upphöjandet av integration framför assimilation. Därmed har vi inte heller ”i stort sett samma kultur”.

När det gäller språket är det väl den starkaste faktorn som finns kvar, men även här börjar svenskan utmanas av flera andra språk hos snabbt växande minoritetsgrupper.

Intressant blir här också att ett parti som Sverigedemokraterna även de vill nedmontera den svenska nationalstaten genom att bortse från den svenska nationen, och precis som de andra globalisterna inte anser att de som bor i Sverige ska ha ”i stort sett samma härstamning”. Därmed finns inget parti i Sveriges riksdag som driver frågan om ett bevarande, eller återupprättande av, den svenska nationalstaten vilket måste räcka för att förklara att den inte längre heller finns.

Istället är svenskarna och den svenska nationen idag del av en annan stat, en som visserligen kallar sig Sverige och använder många av våra nationella symboler, men som inte representerar den svenska nationen utan är en del i en globalistisk världsordning som ämnar att skapa en ny människa, ”befriad” från den nationella tillhörigheten. Det går, även om en hel del nationalister kommer bli lite arga på mig nu, att se likheter mellan svensknationalismens vilja att på 1800-talet avregionalisera svenskarna med den globalistiska världsordningens vilja att avnationalisera alla jordens människor.

Men vad är då Sverige? Existerar det ens?

Det här blir en knivig fråga och en fråga som svenska nationalister kommer behöva brottas med för en lång tid framöver. Min förhoppning är att denna text kan sätta igång en diskussion som på allvar tar tag i de här frågorna, eftersom de är livsavgörande för vårt framtida rörelsebyggande och nationella överlevnadsstrategier.

Jag menar att Sverige och svenskheten till stor del är en idé och en vision skapad i en tid väldigt olik vår. Det är en idé grundad i ett gammalt nationalstatstänkande där det var helt naturligt att de som bodde inom ditt område biologiskt tillhörde samma folk som du själv och de som inte kom dit för att handla kom för att kriga och beslagta ditt land.

Så ser världen inte ut längre, på gott och på ont. Men vad vi än tycker om utvecklingen så är den en realitet och så väl vår politik som vår strategi måste alltid utgå ifrån verkligheten, inte ifrån fåfängt drömmande om fornstora dagar eller utopiska visioner uppdiktade av filosofer.

Världen har blivit mindre. Ja, självklart inte rent fysiskt men tack vare — eller på grund av om du är lagd åt det hållet — internet och lågprisflyg är det nu helt normalt att ha kontakt med folk från jordens alla världsdelar under en dag eller att kunna resa en långhelg till en spännande stad hundratals mil hemifrån.

Det finns de som skulle hävda att denna utveckling gör nationalismen obsolet, men jag skulle snarare hävda att det är tvärtom. Nationalismen i form av din etniska och nationella identitet är en trygghet i en värld där det främmande är så pass närvarande.

Nationalismen har under lång tid kopierat och upprepat tankar från en tid när vanliga människor inte ens hade telefoner. I dag har många tillgång till direktkontakt med människor från hela världen i sin ficka till knappt något kostnad alls. När nationalismen växte sig stark i slutet av 1800-talet och i början på1900-talet var en resa över Atlanten förunnat några få och svenskarna förknippade sommaren med helt andra saker än två veckor på Thailands stränder.

Kärnan i nationalismen, folkgemenskapen och nationell suveränitet, står orubblig oavsett tekniska landvinningar och krympande avstånd. Men stora, etniskt homogena nationalstater hör nog historien till. Vi skulle visserligen kunna beklaga detta, men det viktiga är inte att sörja det som varit utan att anpassa strategier och analyser efter våra nuvarande förutsättningar.

För även om den svenska identiteten är sprungen ur en tid väldigt olik vår så är den i högsta grad levande hos många människor i norra Europa. Men, den finns inte hos alla som delar vår härstamning — alla som rent biologiskt skulle kunna klassas som svenskar ser sig inte som svenskar och lägger inget som helst värde i den svenska identiteten. Är de då svenskar? Nej, det menar jag att de inte är.

Jag menar att svenskheten är en idé, en idé vi som nationalister värnar om. Den har en biologisk beståndsdel likväl som en kulturell beståndsdel, men framförallt är den en idé om en svensk gemenskap och strävan och delar man inte denna strävan och vill man inte vara en del av den gemenskapen, då är man heller inte svensk.

En nationalism för 2000-talet

Globaliseringen är ett faktum precis som den svenska nationalstatens död. Det må göra ont att konstatera, men det är viktigt att göra för att kunna finna lösningar och vägar framåt. Alldeles för ofta känns det som att svenska nationalister stångar huvudet blodigt mot en betongvägg istället för att försöka hitta vägar runt den eller ta fram borren. Ett sådant exempel är kravet på förbud mot folkblandning som man ibland ser från alla möjliga håll.

Om en svensk person vill skaffa barn och bilda familj med en person från ett annat folk så har den personen gjort ett aktivt val. Den personen sätter uppenbarligen inget, eller mycket litet värde i svenskheten. Menar man då att en stat här ska gå in och förbjuda den här personen från göra detta? Visst, ingen nationalist tycker att detta val är bra — men ska en människa tvingas på en svensk identitet och en nationalistisk världsåskådning eller är det något som ska växa fram organiskt ur ett folk?

Jag ser det snarare som att man då har sagt upp sin del i den svenska folkgemenskapen och väljer att inte längre vara en del av den svenska nationen. Ett val som människor måste ha — jag ser ingen anledning att tvinga på folk en identitet på grund av deras biologiska härstamning, det skulle leda till ett mycket otrevligt samhälle och knappast någon harmonisk folkgemenskap.

Istället för att stå och skrika ”folkförrädare” åt människor som väljer att inte längre tillhöra den svenska nationen (i den här kontexten ej att sammanblanda med staten eller landet) bör nationalismen vara konstruktiv och erbjuda alternativ. Nationen är inte statisk och är under ständig utveckling, och är den inte tillräckligt attraktiv kommer den heller inte vara intressant för det stora flertalet.

Som nationalister tror vi på nationen, alltså gemenskapen i det gemensamma ursprunget, kulturen och språket, men vi får aldrig sammanblanda detta med en blind lojalitet till vare sig stat eller land. Landet och staten är idag separerade från nationen och det är med den utgångspunkten vi kan utveckla strategier för en nationalism för 2000-talet.

Med den insikten är det självklart att engagera sig i det svenska folkets intresseförening, Det fria Sverige. Genom föreningens arbete (framförallt genom Svenskarnas hus) så får vi ett genomslag som man inte får på andra håll. Redan nu har vi börjat arbetet med att skapa ”våra egna platser” i det verkliga livet. Samtidigt, medan föreningen byggs upp runt om i landet, blir den till ett nav i en folkrörelse som med tiden kan komma att omfatta alla möjliga verksamheter (förutom ännu fler Svenskarnas hus).

Nationen Sverige är inte död, men den är en del av en fientlig stat och utan eget land. Vårt arbete måste därför handla om uppbyggnad av vår nation i första hand, sedan finna mark för nationen och slutligen forma en nationalstat på den marken. Det är vad jag anser vara en nationalism för 2000-talet och det är en uppgift som kommer ta en eller flera generationer att förverkliga. Det är alltså hög tid att sätta igång.

 

ÄR KRITIKEN MOT BILDERBERGGRUPPEN BARA RESULTAT AV KONSPIRATIONSTEORIER?

01 juni 2019

Läs Rockefellers uttalande från 1990-talet. Det är också anledningen till att det oroar när Stefan Löfven deltagit, när Annie Lööf deltagit, när Carl Bildt deltagit 14 gånger, när Magdalena Andersson deltagit, när Jan Björklund deltagit, när Ulf Kristersson nu deltar, när Johan Rockström nu deltar, etc etc. Så verkar och påverkar de globalistiska finansoligarkerna.

David Rockefellers yttrande vid ett av mötena på 1990-talet:

”Vi är tacksamma för Washington Post, New York Times Magazine och andra publikationer vars ledare deltog i vårt möte och respekterade löftet om diskretion under nästan 40 år. Det hade varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade blivit utsatta för ljuset av offentlig granskning under dessa år. Världen är nu mer sofistikerad och beredd att marschera mot en världsregering. Supernationell suveränitet och världsbank är att föredra framför nationella statsregeringar”.

EPP:S KRAV PÅ ORBAN: SLÄPP IN SOROS´ UNIVERSITET I UNGERN.

12 mars 2019

 

EPP:s kandidat till ordförandeposten i EU-kommissionen, den tyske kristdemokraten Manfred Weber, ställer ultimatum till Ungerns Viktor Orbán. Orbáns parti hotas av uteslutning ur EU-gruppen EPP. Orsak: Vaga anklagelser om ”antisemitiska undertoner” i kampanjplakat mot vänstermiljardären George Soros och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. I Sverige har Moderaterna och Kristdemokraterna, sorgligt nog, ställt sig bakom uteslutningen.

Den ungerske ledaren har avfärdat anklagelserna, dels eftersom han är nära vän med Israel, dels för att han stoppat antisemitismen i Ungern, medan däremot Västeuropa, enligt Orbán, har importerat antisemitism genom sin muslimska massinvandring. Ett korrekt konstaterande vi också erfar i Sverige, i synnerhet i Malmö.

Manfred Weber kräver en ursäkt till alla EPP-partier, att Ungerns EU-kritiska kampanjer permanent stoppas samt att Ungern ”förnyar statligt stöd till Centraleuropeiska universitetet att stanna i Budskapet”, skriver Reuters. Av det kravet framgår med all tydlighet i vems intressen EU-parlamentet och EPP går och vem som styr i bakgrunden. Det kravet var i säck innan det kom i påse!

Centraleuropeiska universitetet, CEU, är ett kulturmarxistiskt universitet som grundades av George Sorosoch som genom nya regler tvingades ut ur Ungern förra året. Viktor Orbáns regering ser universitetet som en fientlig utländsk aktör med syfte att försöka påverka den ungerska politiken. Soros har av Ungern upprepade gånger anklagats för att försöka fylla landet med invandrare.

Det är viktigt för Sverige att Viktor Orban står emot och avvisar kraven. Varför släppa in en femte kolonn i landet styrd av den destruktiva globalisten George Soros – en Quisling – för att söndra Ungern på samma sätt som globalisterna medvetet söndrar Sverige med massinvandring av dysfynktionella muslimer och en identitetspolitisk ideologi som förstör universiteten med pesudovetenskapen genusforskning; ett allmänt utbildningssystem inriktat på allt annat än grundläggande kunskapsinhämtning; en barnomsorg där man förstör pojkars normala uppfattning, lekar och intressen med dockor och annan feminist-sörja med förvirrad personlig könsuppfattning som följd; man förstör normala familjerelationer och normala könsroller och könsrelationer och skapar degenering och förfall. Den svenska nationen och den etniske svensken är hotad. Hoppet står bl.a. till Viktor Orban och Ungern som exempel för hela Europa!

 

JAN BJÖRKLUND – EN SVENSK DON QUIJOTE SOM FÄKTAR MOT VÄDERKVARNAR

11 mars 2019

Vissa är rädda för spöken. En del är rädda för spindlar. Andra är rädda för samhällsutvecklingen i Sverige. Liberalernas partiledare Jan Björklund är ”livrädd” för nationalismen.Det förklarade han under sitt tal på Liberalernas riksmöte. Det är en magnifikt förnekande av verkligheten och att ställa den på huvudet.

”Ondskan” som L-ledaren pratar om är nationalismen, som åter växer sig stark i Europa och som vi hoppas får stort inflytande efter EU-valet.

”Under efterkrigstiden så har hotet mot demokratin i vår världsdel kommit från vänster. Men idag är det högernationalismen som är på frammarsch i Europa och hela västvärlden. Den tar uttryck i Brexit och i Trump. Vi har Le Pen i Frankrike, Kaczynski i Polen, Orbán i Ungern och Jimmie Åkesson i Sverige. Ungern är det första EU-landet någonsin som enligt Freedom house 2019 inte längre betraktas som ett helt fritt land,” sade han, till synes oförstående om varför folk vill ha nationalism

Det faktiska hotet mot Sverige idag och decenniet framöver är massmigrationen av muslimer som hotar Sverige socialt, politiskt och ekonomiskt. Från MENA (Mellanöster o Nordafrika) har närmare 1 miljon lågintelligenta, lågutbildade, lågkompetenta, våldsbenägna och dysfunktionella muslimer kommit till Sverige. Se vad de redan idag ställer till med! Inkompatibla med svensk kultur, gängkriminalitet, systematiska våldtäkter, pedofili, månggifte, barnäktenskap, omskärelse av flickor och pojkar, etc. Se: https://lennartwaara.com/2019/01/22/mangkulturens-valsignelser-en-presentation/

Att Jan Björklund inte ser detta, som numera faktiskt rapporteras dagligen även i MSM t.o.m. i statstelevisionen och statsradion är helt bortom det begripliga. Tänk om han lika kraftfullt uttalade sig om de muslimska gruppvåldtäkterna av svenska flickor. Det Jan Björklund är rädd för är det som utgör räddningen för Sverige och Europa, nämligen en allt starkare framväxande nationalism. Nationalismen är en humanism!

Istället började herr Björklund för 170:e gången svamla om nazismen, förintelsen och Anne Frank och om ”ofriheten, massgravarna och krigskyrkogårdarna”. Jan Björklund det är 75 år sedan och beskrivet och analyserat intill det meningslösa! Där är Jan Björklund kvar! Att han inte har förmåga att se och analysera den skrämmande och obehagliga verklighet som ligger tydligt för oss i Sverige är väl samtidigt det som fört L-partiet till ruinens rand. Idag vore det en välgärning för Sverige om L-partiet försvann från den politiska arenan.

Ondskan?  Se dig själv i spegeln Jan Björklund!

.

 

COLONIALISM IN AFRICA!

15 december 2018

Belgium seems, as a nation, to lack national pride and confidence not to say self-esteem, self-awareness and self-preservation. In national social disarray they are in the same league as Sweden! One small example, Brussels have named a public square the official name “Patrick Lumumba Square.”

Most of you might not remember Patrick Lumumba! I do! Lumumba is a political actor in a power struggle in Kongo ultimately leading to an upheaval ending in the take down of the great Dag Hammarskjöld. Patrick Lumumba was a leader of a violent “liberation movement”, a socialist and most likely a communist that in the end were executed by his own blacks in Katanga in a power struggle. No exemplary role model for Europe and Europeans! Not by any stretch of the meaning!

Europe civilized Africa during an important historical period but are now in a deeply disturbing and challenging process letting African culture and values enter Europe from their backward societies, ideology and history.

Can anyone name one university I Africa that would rank as a top university? Can anyone name one invention technical, scientific or cultural that has entered the civilized world from Africa. The world civilization has three main, generally speaking, geographical roots South East Asia/China, India and Europe! The provoking but empirical truth! The average IQ south of the Sahara is 70, seventy! Europe around 100, South East Asia 110.  Nothing but backwardness  in all possible interpretations and a welfare driven mass migration comes from Africa!

“When the British arrived in Africa, they found primitive tribal societies. When they departed, they left behind roads, railways, telephone and telegraph systems, farms, factories, fisheries, mines, trained police, and a civil service”! (Patrick J Buchanan) And one might add, a civilized society, at least of sorts. Primitive tribal societies STILL exists in Africa.

Marxist theory from Vladimir Illich Lenin’s pamphlet ”On Imperialism” on to David Horowitz (now a conservative who abandoned the Marxist ideology) focused on imperialism and colonialism as the causal factor explaining economic and social underdevelopment. Capital accumulation in Europe thru exploitation of the Third World/Africa is the main factor according to the mainstream Marxist theory!

What European colonialism as a matter of fact did was as a major contribution to the civilization and development of Africa. That does not mean that I underestimate oppression, atrocities and hardships during colonial rule, irrespective of European colonial power. That side of colonialism are deeply and empirically analyzed into the smallest detail.  That is not being denied here, but the historical record just got to be balanced! What needs to be said is that Europe’s historical role was to lift Africa from underdevelopment into prosperity and development.

There are, unfortunately, today regimes in Africa that are doing their utmost to tear down what was once built by Europeans. The best and most striking example are of course Robert Mugabe in Zimbabwe! Zimbabwe has gone from prosperity in the African context to real poverty, regression and underdevelopment. The Republic of South Africa, another striking example, are now entering the road to perdition as black violent gangs, with the silent approval of communist ANC, are killing, raping, torturing and taking over farms from the white Boer families. The Boer families are still an important farming class in South Africa and providing agricultural products feeding the South African population. The blacks taking over the Boer farms are lacking proper education and knowledge on how to run the farms. As a predictable consequence the Republic of South Africa are now heading towards severe shortage of agricultural products and food! In Western media nothing is reported about the black persecution of whites! Have you, in Swedish media, read anything about the black atrocities against white farmers? No? Why? Because, from the point of view of the leftist media,  it is the wrong people that are doing it. Black gangs are going after white farmers! Racism, of course, but a sort of racism that does not fit into mainstream identity politics and their perception of blacks, ANC and South Africa!

If you look at the empirical facts, without Marxist blinders, you will find that the countries that were exposed to colonialism are the most advanced and those countries that were left alone are the most backward. So, the Marxist thesis on imperialist and colonial  exploitation as cause of underdevelopment is refuted.

What about the future? Sadly, it does not look very promising! Finally another quotation from Patrick J. Buchanan’s brilliantly written book “Churchill, Hitler and the Unnecessary War. How Britain Lost Its Empire and the West Lost the World.”

“As a share of world population, peoples of European ancestry have been shrinking for three generations. The character of every Western nation is being irremediably altered as each undergoes an unresisted invasion from the Third World. We are slowly disappearing from the Earth.

Having lost the will to rule, Western man seems to be losing the will to live as a unique civilization as he feverishly indulges in La Dolce Vita, with a yawning indifference as to who might inherit the Earth he once ruled.”

 

Patrick J. Buchanan. Senior advisor to three American presidents. Ran twice for the Republican presidential nomination, 1992 and 1996. Written nine bestselling books on different political and geo-political subjects!

 

 

 

QUO VADIS SUECIA? *

21 november 2018

 

Globalisterna verkar vara väldigt angelägna om att slå sönder all sorts nationalism och varje fungerande nationalstat inklusive Sverige. Till vilket pris som helst! Annie Lööfs agerande är exempel på detta med sin patologiska kampanj mot SD som viktigaste politiska mål för Centern och sin freudianskt perfida affinitet för George Soros! Så ser Diabolus ex Machina ut!

Människan är psykologiskt (det visste både Sigmund Freud och C.G. Jung) både individ och flockvarelse med dubbelriktad växelverkan mellan den innersta kärnan, sig själv/egot/personan, och alla cirklar/kraftfält runt som vidgar kretsen från de allra närmaste till den existentiella yttervärlden längre ut. När vi har balans mellan oss själva, vår integritet, och våra närmaste kretsar, familj, vänner, arbetskamrater och yttervärlden sådan vi uppfattar och definierar den, så mår vi bra. Utanför finns samhället och omvärlden och i det moderna livet är inte samhället begränsat till hembygden utan till landet, Nationen/Sverige.  Man kan enligt den freudianska/jungianska analysen greppa omvärlden som ett slags utvidgad familj/släkt med trygghet genom förförståelse (t.o.m. samma omedvetna arketyper) som kommer av gemensamma erfarenheter, kultur, språk, historia, samhälleliga miljöer, lagar, beteendemönster osv. Nationalism kan faktiskt i en Jungianska mening ses som själslig näring som förstärker personlig och social lojalitet och pliktkänsla på ett positivt sätt. I synnerhet skulle man kunna hävda att detta gäller det traditionellt homogena och i flera avseenden exotiska Sverige!

I ett samhälle som i stället uppmuntrar motsättningar och uppdelade sociala (och juridiska) grupperingar baserat på en politiskt medveten s.k. mångkultur men för oss medborgare endast uppfattat som ett godtyckligt hopkok av etnicitet, religioner och intressen, så raseras möjligheterna till trygghet ute i samhället. Vi kan inte läsa av varandra kulturellt och beteendemässigt och vi kan inte förlita oss på gemensamma koder och erfarenheter i kontakt med okända.

 Det är redan nu så att svenskar tvingas möta folk på gatan med rädsla, misstänksamhet, avoghet och kanske försöka kategorisera dem på olika sätt. Farlig eller inte? Sådan är situationen i synnerhet för svenska unga kvinnor i det offentliga rummet!

Så blir vi osäkra, missnöjda, aggressiva och olyckliga genom att inte få vara tillhörig en tydligt traditionell flock som har gemensamma intressen och med ledare som verkligen skyddar flocken och som talar sanning.

Detta förfall, för att inte säga kulturella ras, är vad svenska politiker har åstadkommit på ett par decennier med start 1975 med Olof Palmes mångkultur. Snyggt jobbat (ironi)! Vi ska alla bli ensamvargar beredda att i varje stund bli attackerade och tvingas acceptera djungelns lag. Starkast vinner. I globaliseringens namn. Amen.

Lennart Waara

  • Vart går du Sverige?

 

 

HOT MOT NATIONALSTAT OCH DEMOKRATI.

14 november 2018

Vänsteraktivismen i kombination med den PK-ideologiska identitetspolitiken hos den politiska och mediala makteliten utgör ett hot mot fria svenska medborgare och mot Sverige som nation/nationalstat och därmed ytterst den parlamentariska demokratin! De totalitära dragen framträder allt tydligare!

Om begreppet fascism – som inklusive avledningar används i vissa analyser och kommentarer – är relevant är jag mindre säker på. Jag är orolig för att det för analys och slutsatser åt fel håll! Hoten kommer inte i någon empiriskt påvisbar mening från ideologisk fascism! Jag har visserligen sett ideologiskt taffliga försök att knyta Sverigedemokraternas program till någon form av protofascism. De analyserna är inte sakligt och intellektuellt hållbara. Det är heller inte från SD som hoten kommer! Möjligen finns det någon slags analyserbar svensk nationell politisk praktik som bär likheter med en fascistisk praktik, typ Italien. Mer därom nedan!

En mer relevant jämförelse är Östtyskland (DDR, Deutsche Demokratische Republik) dels utifrån flera likheter i den totalitära praktiken men också utifrån att det i Sverige snarare är en på socialistisk/marxistisk grund dominerande identitetspolitik och PK ideologi som står för de växande totalitära dragen hos politik och statliga myndigheter. Det är oroande – för att inte säga skrämmande – att detta sker med stöd av de stora privata main stream media inklusive den kontroversiella och vänsterpopulistiska TV kanalen SVT och radiokanalen SR. Journalisterna fullgör uppenbarligen inte sina objektiva och granskande uppgifter.

I varje fall!  TOTALITÄRT är systemet på väg att bli; i meningen flera inskränkningar i yttrande- mötes- och tryckfriheten; aktivt användande av de legala våldsapparaten, inklusive domar, för att begränsa opposition, dissidenter och kritiker; en vänsteraktivism som utövar aktivt våld ex i samband med valet och mot konservativa organisationer och partier; skapandet av en skattefinansierad och statligt styrd informations- och indoktrineringskanal (SVT o SR); flera exempel på manipulerade parlamentariska val; maktelitens politiker ”godkänns” av grupper som Bilderberggruppen och liknande; finansoligarker som driver på och delvis finansierar migrantströmmarna och klimatalarmismen i globalistisk riktning (se George Soros som en errand boy i sammanhanget) med överstatlighet och ”världsregering” i förlängningen (se exempelvis Rom-klubbens målsättningar).

Allt detta hänger samman och är i någon beskriv- och analyserbar mening styrt!

 

 

OM NÖDVÄNDIGHETEN AV VIKTOR ORBAN!

04 november 2018

VIKTOR ORBAN FRAMSTÅR ALLT MER SOM EN VIKTIG EUROPEISK POLITIKER OCH TÄNKARE KRING NATIONELL OCH EUROPEISK KULTUR.

Men först några korta anmärkningar om Ungerns historia och geo-politiska bakgrund. En bakgrund utan vilken dagens ungerska politik blir obegriplig. En faktorer som svenska journalister på mainsstream media aldrig tar upp är Ungerns komplicerade 1900-talshistoria som är full av revolutioner, allianser och ockupationer och påverkan från andra maktcentra än Budapest främst Wien, Berlin och Moskva! Tysk ockupation under en kort period men inte minst den nästan halvsekellånga sovjetkommunistiska ockupationen har satt sin prägel på ungersk politik, kultur och mentalitet.  Vi som är lite äldre minns  med fasa och upprördhet Ungern-revolten 1956 och den totalitära brutalitet med vilken Moskva med bajonetter och stridsvagnar blodigt krossade det ungerska försöket till lite mer självstyre. Ungern har under hela 1900-talet inte bara upplevt ockupationer och totalitärt förtryck utan också tvingats balansera sin reala utrikespolitik mellan olika maktcentra. Det är därför fullt begripligt och logiskt att man idag inte vill styras från Bryssel och av EU politiker/byråkrater.

Någon journalist i MSM borde analysera varför den ungerske finans-oligarken George Soros är så innerligt och brett hatad i Ungern. Detta trots att George Soros i svenska media beskrivs som en välmenande filantrop via sitt Open Society. Den intresserade kan på nätet hitta alla upplysningar om vad det är för filantropisk verksamhet George Soros via Open Society bedriver i Ungern och i Europa!

 I Sverige har vi agerat helt annorlunda. Först spekulerade George Soros mot den svenska kronan med stora förluster i samhällsekonomin och för skattekollektivet som följd. Därefter bjuds mannen in till Sverige och tilldelas en kunglig medalj!

Kan ingen med insikter och kunskap i regeringskansliet upplysa den helt obildade Stefan Löfven om nämnda historiska förhållanden innan han med dumstruten på huvudet reser ner i Europa och tillrättavisar Ungern och andra som inte är beredda att acceptera – som Sverige – en ohämmad muslimsk massmigration utan tvärtom ser  stora faror?

 Viktor Orban är i svenska mainstream media systematiskt baktalad och utsatt för en mycket politiskt vinklad rapportering. I själva verket är Viktor Orban vald med stor majoritet och åtnjuter ett stort och brett förtroende bland de ungerska medborgarna. Varför? Därför att han tillvaratar det ungerska folkets intressen!  Han arbetar inte för en växande muslimsk diasporas intressen och kultur som den svenska regeringen med statsminister Stefan Löfven som banérförare.

Viktor Orban har en del att tillföra diskussionen kring nationella kulturer och intressen. Utifrån nationellt konservativa utgångspunkter är han en viktig tänkare och politiker i dagens Europa! Tyvärr har vi ingen politiker i Sverige med hans kaliber och breda folkliga stöd!

Enligt Viktor Orbán pågår det just nu ett ”kulturkrig” i Europa vilket han påtalade i samband med återöppnandet av det renoverade Museum of Fine Arts i Budapest. Jämför gärna med hur den PK ideologiska identitetspolitiken har förfarit med de nyöppnade Nationalmuseum (finns i tidigare blogg) i Sverige!

Ungerns premiärminister Viktor Orbán uppmanar tydligt ungrare och alla européer att kämpa för den nationella och europeiska kulturens överlevnad. Europas folk måste vinna det ”kulturkrig” som globalisterna startat! Det är en aktuell och viktig uppgift också för oss i Sverige.

Europa och den europeiska kulturens beskyddare måste, i alla länder, försvara sin egen kulturs ”innersta väsen, identitet och suveränitet”. Den ungerske premiärministern menar att det är en gåva, inte ett hot, att nationer har olika ursprung. Men de olika kulturerna måste besvaras.

”Vi lever i fred med vår egen kultur och historia. Det är en underbar gåva i denna värld, så låt oss erkänna dess värde”,  sade han. Samtidigt påpekade han att ”det inte finns utrymme för likgiltighet och slapphet när det gäller att försvara den egna kulturen.”

Européerna måste vinna ”kulturkriget”.

Enligt premiärministern är ungrarna ett folk med ”andlig storhet som strävar efter att nå nya höjder”. Ungarna mäter sig inte efter vad de kan ta från andra, utan efter vad de kan ge till all kultur och vetenskap, förklarade han och betonade att det ungerska folket är ett folk ”som alltid har gett mer till världen än det tagit från den”. Viktor Orbán påpekade korrekt att ”historien alltid har dömt ut antinationalister som vill anpassa sig efter utländska mål. Sådana idéer är föråldrade och på nedgång.”

”Tiden för att efterapa andra och ha en medioker kulturpolitik har löpt ut, sade premiärministern” och fortsatte: ”Vi tror på hållbara idéer, och vi hoppas att det kommer att finnas en gemensam ordning mot vilken vi alla kan sträva. Och detta hopp är förkroppsligat i detta museum.”

 


%d bloggare gillar detta: