Archive for the ‘Corona’ Category

AKTUELL COVID-19 STATISTIK FÖR VACCINERADE OCH OVACCINERADE INKL DÖDA AV VACCINBIVERKNINGAR OCH DÖDA MED COVID-19 TROTS VACCINATION

11 januari 2022

Först Läkemedelsverkets senaste statistik över allvarliga och dödliga biverkningar som en följd av vaccination fördelat per vaccin-typ. Cirka 7,77 miljoner svenskar är vaccinerade.

Statistiken från Läkemedelsverket anger rapporterade uppgifter om biverkningar med allvarliga symptom respektive dödlig utgång t.o.m. 2022 01 04. Allvarliga biverkningar definieras i statistiken:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

Cominarty rapporterar 278 döda i biverkningar samt 4875 rapporterade allvarliga biverkningar. Cirka 13,9 miljoner doser.

Spikevax Moderna rapporterar 37 döda i biverkningar samt 1265 rapporterade allvarliga biverkningar. Cirka 2,5 miljoner doser.

Vaxzevria rapporterar 45 döda i biverkningar samt 2114 rapporterade allvarliga biverkningar. Cirka 1,3 miljoner doser.

Nu till Folkhälsomyndighetens statistik över vaccinerade och ovaccinerade t.o.m vecka 52 2021.

Diagram: Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka, från vecka 1 2021 till och med vecka 52 2021, fördelat på ovaccinerade och vaccinerade fall. Covid-19 smittade och vaccinerade dominerar stort i slutet av året i totalt antal fall.

Diagram: Rullande medelvärde för de tre senaste veckorna över antal bekräftade fall per 100 000 invånare uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade, bland personer 12 år och äldre, från vecka 25 2021 till och med vecka 52. 

Vaccinerade med bekräftad covid-19 smitta ökar exponentiellt snabbare än ovaccinerade och är nästan ifatt ovaccinerade i relativa tal. Nota bene! Påstod inte Stefan Löfven och Anders Tegnell för drygt ett år sedan arv vaccinerna – numera med en ”booster” – skulle utgöra ”fullgott skydd”? Jo, det var precis vad de stod i SVT och påstod! Det var uppenbarligen propaganda utan vetenskaplig, peer review granskad, grund. Lögn således.

Under vecka 52 rapporterades 59 465 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 112 procent jämfört med vecka 51. Antalet ovaccinerade fall ökade med 57 procent och antalet vaccinerade fall ökade med 142 procent. Nota bene! Av de bekräftade fallen vecka 52 var 15 597 ovaccinerade, vilket motsvarar 26 procent och vaccinerade 74 procent.

Hittills har 44 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 50. Föregående tre veckor var medeltalet 27 dödsfall per vecka. Bland de rapporterade dödsfallen vecka 50 var 16 ovaccinerade, vilket motsvarar 36 procent dvs 64 procent av de döda var vaccinerade.

Diagram: Antal* avlidna bekräftade fall per vecka, uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade fall, från vecka 1 2021 till aktuell rapportvecka. 

*Staplarna visar det totala antalet avlidna varje vecka samt antal vaccinerade (vaccinerade visas som en delmängd av totalt antal). De veckor när antalet vaccinerade fall som avlidit är färre än tre visas inte antal vaccinerade, endast totalantalet visas. Detta på grund av risk för röjande av uppgifter om enskild individ. Antalet avlidna under perioden fördelar sig enligt följande: Av totalt 5 236 avlidna var 4 569 ovaccinerade och 667 vaccinerade, varav totalt 13 under perioden endast ingår i totalantalet för aktuell vecka på grund av risk för röjande. Data för de två senaste veckorna är preliminära och kommer troligen att stiga. Data presenteras enligt det datum som personen anges ha avlidit i rapporteringssystemet SmiNet. De fåtal dödsfall som finns registrerade utan dödsdatum (41 dödsfall) finns inte med i grafen. 

COVID-19 VACCINET FÅR KUNGLIGT EMBLEM

04 januari 2022

                      

Kungen och drottningen, båda trippelvaccinerade dvs inklusive den s.k. ”boostern” har smittats av covid-19.

Som ovaccinerad oroar jag mig för vaccinerade som vandrar omkring som omedvetna smittspridare i tron att de varken smittas eller smittar. Själv är jag och familjen noga med att ta de olika vitaminer som stärker det egna immunförsvaret och har gjort så i två år. Dessutom spritar vi händerna vid varje besök utanför hemmet. I övrigt lever jag själv som vanligt.

Men de vaccinerade är farliga! De tror nämligen fortfarande på regeringens och FHM/Tegnells lögner om ett ”fullgott skydd” som är ett i grunden empiriskt falsifierat påstående. Men, ingen avbön där!  Numera påstår samma maktcentra att man får lindrigare symptom om man är sprutad och boostad. Men i själva verket talar alla internationella undersökningar för att de nya covid-19-omikron är lindrigare, beskrivs medicinskt som en lätt förkylning. Till sist kommer vaccinet att visa sig ha haft mycket begränsad effekt på pandemin men kan ha varit skadlig långsiktigt på hälsan för dem som tagit vaccinet i synnerhet när man låter barn vara försöksråttor.

Och en S-minister (med kompetens och utbildning som pianolärare, bredvid regeringskollegan och hårfrisörskan som ansvarar för kärnkraften) föreslår en nazistisk statsregistrering av oss som inte tagit vaccin.

AKTUELL STATISTIK OM COVID-19 ”VACCIN”

23 december 2021

PRO PRIMO

Om det politiskt lögnaktiga begreppet ”vaccin”: ”Vaccin” mot covid-19 är inget riktigt vaccin. Det saknar helt vetenskaplig undersökning av långtidseffekter. Effekterna på kort sikt är inte heller vetenskapligt undersökta och publicerade i någon medicinsk tidskrift med per review förfarande! Förtjänar det ens att kallas vaccin?  Vaccin är sådant som exempelvis vaccin mot polio som hindrar dig från att få sjukdomen.

Vaccinen” mot covid-19 hindrar dig INTE – trots tre sprutor -varken från att smittas av covid-19 eller att smitta andra. De är ett otestat globalt experimenterande med hela befolkningar som försöksråttor. Israel är nu uppe i en fjärde spruta och smittan skenar. Den fjärde sprutan kommer snart här också vilket jag förutspått för mer än ett år sedan. Det kommer också en femte spruta. Big pharma cashar in.

Minister Karl-Petter Thorvaldsson illustrerar glidningen i S-regeringens/FHM:s argumentation. Trots två sprutor smittades han av covid-19 i någon variant. Ändock uppmanar han alla att ta sprutorna. Annars ”hade han blivit ännu sjukare” påstår han rakt ut i det blå. Vilket han självfallet inte vet eftersom exempelvis den nya omikron-varianten ger lindrigare sjukdom. Det viktiga är dock S-regeringens glidning från ”fullgott skydd” till att ”man blir mindre sjuk” i covid-19 med flera sprutor. Ett vetenskapligt obelagt påstående så vitt jag vet.

Närmare hälften – och ökande med ca 10 procent per vecka – av dem som smittas av covid-19 är fullvaccinerade och av dem som dör i covid-19 är en överväldigande majoritet ”vaccinerade”.

Så mycket för ”ett fullgott skydd” som trumpetades ut av både statsminister, socialminister och FHM/Tegell. Fakta sparkar! 

Diagrammen från Folkhälsomyndigheten är entydiga.

Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka, från vecka 1 2021 till och med aktuell rapportvecka, totalt och vaccinerade fall

Rullande medelvärde för de tre senaste veckorna över antal bekräftade fall per
100 000 invånare uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade, bland personer 12 år och äldre, från vecka 25 2021 till och med aktuell rapportvecka.
 

Denna kurva visades i Rapport 18 den 22.12.2021. Men då hade den nedre kurvan över smittade vaccinerade planats ut. Fake news således. Ovanstående kurva är in extenso hämtad från Läkemedelsverkets hemsida. Kolla själv. Länk nedan.

”Hittills har 15 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 47. Föregående tre veckor var medeltalet 31 dödsfall per vecka. Bland de rapporterade dödsfallen vecka 47 var 4 ovaccinerade, vilket motsvarar 27 procent”, skriver Läkemedelsverket. Dödligheten i covid-19 är således i stort sett helt opåverkad av ”vaccinationshysterin”. 

KÄLLOR:

Gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida och sök under ”Statistik covid-19” och därefter ”veckorapporter v.49”

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

PRO SEKUNDO

Jag har ofta kritiserat den tidigare socialistiska och miljökommunistiska regeringen under Stefan Löfven och den nuvarande socialistiska under Magdalena Andersson. 

Men att jag skulle rösta på en regering under Ulf Kristersson som statsminister och Ebba Busch och deras ideologiska amöbor i M och KD är helt uteslutet. De föreslår nu gemensamt än mer av långtgående proto-fascism (eller partiell apartheid) med vaccinpass. Uppenbarligen är partierna där helt vilse i pannkakan avseende de grundlagsfästa demokratiska fri- och rättigheterna. De lyssnar inte på debatten från bland annat jurister och klartänkta intellektuella inkl Justitieombudsmannen.

AKTUELL STATISTIK COVID-19 SMITTADE OCH VACCINERADE

21 november 2021

Folkhälsomyndighetens senaste statistik publicerad den 19 november.

Antal smittade i vecka 45 med covid-19 var 5 833 personer.

Av dem var:

 44 procent vaccinerade. Den gruppen har gått upp från veckan innan då den var 40 procent.

56 procent ovaccinerade, en andel som gått ner från 60 procent veckan innan.

De smittade ovaccinerade är genomsnittligt yngre än de smittade vaccinerade.

Relativt per 100 000 är smittade ovaccinerade än så länge högre.

På IVA låg 21 nya inlagda. Av dessa var 43 procent ovaccinerade och 57 procent vaccinerade.

Relativt per 100 000 är inlagda på IVA högre för ovaccinerade än vaccinerade

Rapporteringen av döda i covid-19 släpar efter varför senaste siffror avser vecka 43.

Antal döda med covid-19 var 30.

Av dessa var 4 individer eller 13 procent ovaccinerade och 26 individer eller 87 procent vaccinerade.

Medelåldern för föregående tre veckor av döda med covid-19 var 78 år för ovaccinerade och 84 år för vaccinerade.

”VACCINERNA GER ETT FULLGOTT SKYDD”

19 november 2021

Så löd propagandafraserna från Tegnell/Carlsson/FHM och Löfven/Hallengren/SAP. Man införde till och med en tredje dos med det magnifikt övertygande (nåja!) namnet ”booster”.

Hur har det blivit med det ”fullgoda skyddet”?

Vaccinernas effektivitet är endast 60 procent enligt en utredning från Folkhälsomyndigheten. Av 5066 fall av smittade i covid-19 under vecka 44 (länk nedan) var skillnaden mellan vaccinerade och ovaccinerade som smittats av covid-19 förvånande liten. Av smittade var sex av tio ovaccinerade och följaktligen fyra av tio vaccinerade. Man kan också uttrycka det hela som att du som är vaccinerad löper 40 procents risk att smittas av covid-19.

Fullgott skydd?

Ytterligare information som är relevant är Läkemedelsverkets uppgifter över antalet döda med covid-19 i vecka 42. Antalet döda var 23 varav 20 döda var vaccinerade och 3 döda ovaccinerade (länk nedan). Enligt de senaste uppgifterna. Vi återkommer med färskare data när de blir tillgängliga.

Till dålig effektivitet på smittrisken och ingen effekt (snarare en invers) på dödligheten skall läggas riskerna för allvarliga biverkningar. 

Enligt Läkemedelsverkets statistik över biverkningar rapporterades 7245 allvarliga biverkningar med 323 döda t.o.m 2021-11-10) (länk nedan). ”Allvarliga biverkningar” definieras i länken.

En traditionell analys av risk mot nytta (risk for reward) ger följande. En begränsad nytta på 60 procents effektivitet emot att smittas och ingen nytta alls emot dödlighet. Den är snarare invers, dvs vaccinerade dör i covid-19 i betydligt högre grad än ovaccinerade. Samtidigt utsätter man sig för risken av allvarliga biverkningar t.o.m. med risk för dödliga biverkningar.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/covid-19…

https://www.lakemedelsverket.se/…/inrapporterade…

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/senaste-covidrapporten/

ÅTER TILL SKILLNADEN MELLAN DÖDA MED OCH DÖDA AV COVID-19

30 oktober 2021

Sverige har inte genomfört några grundläggande och systematiska studier av skillnaden, statistiskt och i verkligheten, mellan hur många som dog MED covid-19 och hur många som dog AV covid-19. Hur många av dem som registrerats som döda MED covid-19 hade en eller flera livshotande underliggande sjukdomar. Hur många av dem som registrerats som döda MED Covid-19 hade inga underliggande sjukdomar? Dvs de som faktiskt dog AV covid-19.

Dessa uppgifter är politiskt känsliga eftersom de kan användas för att kritisera och ifrågasätta lock-down och vaccinationsprogram och Folkhälsomyndighetens och regeringens agerande. Regeringen och Folkhälsmyndigheten söker därför inte heller aktivt att en undersökning med nämnda inriktning genomförs. Misstanken ligger nära att de snarare undertrycker en sådan undersökning.

I Italien har en sådan undersökning gjorts av Italiens Folkhälsomyndighet.

Italien får därför bli en case-study och en proxy som antyder – och sannolikt mer än så – hur det kan förhålla sig också i Sverige.

En publicerad rapport (länk nedan) från Italiens folkhälsomyndighet visar att över 97 procent av de som dog med covid-19 enligt offentlig statistik också led av andra sjukdomar. De offentliga dödssiffrorna för covid-19 är således i en bestämd mening felaktiga.

130 468 personer påstås ha avlidit till följd av covid-19 i Italien. Rapporten från Italiens folkhälsomyndighet  Istituto Superiore di Sanità (ISS) visar att siffrorna kan vara felaktiga och att de verkliga siffrorna är betydligt lägre än de officiella/offentliga.

I rapporten (länk till rapporten på italienska) har man granskat journaler från avlidna mellan februari 2020 och juli 2021. Empirin från 7 910 avlidna patienter visar att endast 2,9 procent av de som dog inte led av någon annan känd sjukdom än covid-19 när de dog.

Majoriteten av de som rapporterats döda i covid-19 hade upp till fem andra allvarliga sjukdomar när de dog. Hela 67,7 procent hade fler än tre andra sjukdomar samtidigt. 18 procent hade minst två andra sjukdomar. Uppräknat på alla rapporterade döda med covid-19 så betyder det att endast 3 783 av de 130 468 döda med covid-19 inte hade någon annan underliggande sjukdom.

65,8 procent av de som dog hade högt blodtryck och 29,3 procent hade diabetes. 23,5 procent hade en demenssjukdom och 28 procent led av ischemisk hjärtsjukdom. 16,3 procent hade haft cancer de senaste fem åren och 15,7 procent led av hjärtsvikt. 24,8 procent av de avlidna hade förmaksflimmer, innebärande störningar i hjärtats rytm. 17,4 procent hade redan sjukdomar i lungorna innan de fick covid-19. Mer än var tionde italienare som avled med covid-19 var också överviktig och hade fått en stroke nyligen. Ett mindre antal led också av svåra leverproblem, genomgick dialys för njurarna och hade autoimmuna sjukdomar.

Dessa siffror från den italienska Wuhan-pandemin är talande för att inte säga alarmerande. Om verkligheten i Sverige är ens i närheten av dessa siffror, vilket det mesta talar för, så blir bilden av pandemin en helt annan. Var det ens en pandemi?

Vi måste få en motsvarande granskning i Sverige av de 15 000 som i den offentliga statistiken rapporteras ha dött MED covid-19. Hur många av dessa har dött AV covid-19? Andra allvarliga underliggande sjukdomar kan vara den egentliga dödsorsaken. Varje annan allvarlig influensaepidemi hade med betydande sannolikhet medfört liknande antal dödsfall. Det är illa nog men en helt annan sanning och som konsekvens helt andra slutsatser.

KORREKT PANDEMI STATISTIK EFTERFRÅGAS OCH BEHÖVS!

13 september 2021

För att korrekt bedöma allvaret i Wuhan-pandemin och vaccinationseffektiviteten bör viktig kompletterande statistik tas fram.

Enligt Socialstyrelsen statistik har per den 5 september 14 100 avlidit MED covid-19. Av dessa är 13 246 laboratoriebekräftade att ha haft covid-19. Hur många av de 14 100 som dog av andra grundläggande orsaker än med covid-19 anges inte. Hjärt-kärlsjukdom, kraftig övervikt, trafikolycka, diabetes, cancer, olika kombinationer av multipla grundsjukdomar, etc?

Det vi behöver är statistik över hur många av de 14 100 som dog AV covid-19. Den totalsiffran lär vi aldrig få veta eftersom det inte undersökts generellt. Men case-studies finns och bör gås igenom och bedömas så att vi får en sann bild av covid-19:s dödlighet. De som finns och som man kunnat hitta och ta del av antyder en dödlighet av covid-19 på mellan 10 och 20 procent. Men det är mycket preliminära undersökningar. Några studier på olika delar av befolkningen – etniskt, åldersmässigt och geografiskt stratifierade – måste göras. Vi vill VETA hur dödlig covid-19 egentligen var i olika etniska grupper, olika åldersgrupper och geografiskt.

Om vi antar att de fåtal undersökningar som finns är relevanta och korrekta så visar de att maximalt – sannolikt lägre –  20 procent av de 14 100 som dog i pandemin dog AV covid-19. Det innebär att cirka 2 800 personer dog AV covid-19. Dvs som en ordinär influensa. Influensa har vi över huvud inte sett till under denna period. Vart tog den vägen?

Vi behöver också en förbättrad statistik kring vilka som idag dör MED covid-19. Det sägs att den överväldigande majoriteten är ovaccinerade. Men, inte heller här är statistiken stratifierad på etnisk tillhörighet, vilket är nödvändigt för korrekta slutsatser. Vi vet, redan vid pandemins början vilket inte presenterades tydligt, att det var migranter från MENA i diasporan som upptog merparten av sängarna på IVA. Idag visar kartor och uppgifter som presenteras att de som smittas, ligger på IVA och dör och är ovaccinerade är migranter från MENA i diasporan. De har en högre dödlighet i covid-19 därför att de har en betydligt lägre normal D-vitamin halt i kroppen än vi etniska svenskar. Det är ju också förklaringen till att smittade, IVA-vårdade och dödlighet gått ner kraftigt under sommaren både 2020 och 2021 när solen vaccinerar oss etniska svenskar med ytterligare D-vitamin. D-vitaminpiller har jag dagligen tagit under hela Wuhanpandemin. Däremot är jag inte och kommer inte heller att vaccinera mig. 

Om man etniskt stratifierar de som idag smittas, vårdas på IVA och dör MED covid-19 så är sannolikt en mycket liten andel etniska svenskar och majoriteten migranter från MENA. Det kan faktiskt vara så att det bland etniska svenskar idag inte finns någon smitta, IVA-vård eller överdödlighet överhuvudtaget och att hela den ökning som visas idag är att hänföra till migranter från MENA och deras avkomma. Frågan som inte är besvaras av den presenterade statistiken är om det bland ovaccinerade etniska svenskar finns en överrepresentation av smittade, IVA-vårdade och döda. Jag misstänker att så inte är fallet.

Det föranleder väl helt andra slutsatser och åtgärder än dem som presenteras av myndigheter och regering.

FB OCH INFORMATION

14 juni 2021

Eftersom FB censurer och desinformerar texter om Covid-19 och hydroxiklorokin så lägger jag denna text och länk på min blogg. 

Där kommer det totalitära FB inte åt den! Fy fan så det är numera!

Hydroxiklorokin har i studier visart sig var extremt effektivt på patienter som vårdas med intubation för Covid-19. Läkemedelsverket stoppade försäljningen av läkemedlet till personer utanför sjukhus??? Däremot har man tillåtit remdesivir som flera studier nu visat sig ha endast marginella effekter. Varför och i vems intresse går Läkemedelsverket? Vilka har varit inblandade i detta?

https://video.foxnews.com/v/6257007407001?fbclid=IwAR3Z3FiJA3cdcg5sJR5Qb3g0hJtgw84xjOzkQHludTWKArJNDc-zP798IbM#sp=show-clips

LÄKEMEDELSVERKETS STATISTIK ÖVER MISSTÄNKTA DÖDFALL AV CORONAVACCINERING.– Per 1 april 2021

08 april 2021

Per den 1 april 2021 har sammanlagt 161 dödsfall rapporterats i Sverige som misstänkta biverkningar av coronavaccinering. Det visar Läkemedelsverkets statistik. Länk till statistiken nedan.

Av dödsfallen är 145 kopplade till Pfizers vaccin Comirnaty medan 9 dödsfall har rapporterats efter vaccinering med Moderna-vaccinet och 7 dödsfall med Vaxzevria/Astra Zeneca.

Totalt antal vaccinerade till den 1 april var 1 168 000 varav Cominarty  805 000, Moderna 111 000 och Vaxzevria/Astra Zeneca 252 000

Dödsfallen misstänks ha uppstått som biverkningar av Corona-vaccinationen.

För de tre vaccinen har hittills 2 801 rapporter inkommit till Läkemedelsverket om misstänkta biverkningar, varav 1290 klassas som allvarliga.

Vad är en allvarlig misstänkt biverkning? Läkemedelsverket definierar en allvarlig biverkan på följande sätt: 

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse”. 

Länk:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

SÖNDAGSBLOGG DEN 28 MARS 2021

28 mars 2021

OM: Gapet mellan politikerna och väljarna ökar liksom medias följsamhet till makten. De totalitära vaccinationspassen och vad de kan användas till i en Orwellskt framtid samt om klimatpolitiska totalitära förslag i pandemins spår.

GAPET MELLAN VÄLJARE OCH POLITIKER

Miguel M Pereira, statsvetare vid University of Southern California, jämför i en studie i American Political Science Review

Studien ”Understanding and Reducing Biases in Elite Beliefs About the Electorate” om sex svenska val, mellan 1985 och 2006, och visar att svenska riksdagsledamöternas insikt i väljarnas faktiskt preferenser har minskat för varje val. To be responsive, politicians have to rely on beliefs about public will.  

Pereira har jämfört 24 policyfrågor under de olika valen. I genomsnitt har 4 865 väljares åsikter jämförts med riksdagsledamöters svar på samma frågor. 

(Uppgifterna är hämtade från Riksdagsundersökningen (RDU) och väljaropinionen, uppmätt av Valforskningsprogrammet (SNES) och SOM-institutet, vid Göteborgs universitet.)

År 1985 avläste riksdagsledamöterna väljaropinionen korrekt i 78 procent av frågorna. 2006 hade siffran sjunkit till 65 procent. Politikernas verklighetsuppfattning hade med andra ord sjunkit med 13 procentenheter på två decennier.

Svenska riksdagsledamöter tar parti för rika och högutbildade medan resurssvaga väljare har svårare att bli hörda. Det beror på att politiker umgås mer med lobbyister, media och kolleger i slutna sociala sällskap än med väljarna. De får en snedvriden bild av verkligheten som skiljer sig från svenskens vardag. ”Elite beliefs disproportionately reflect the preferences of more privileged subconstituencies and the personal positions of legislators”.  

Politiker projicerar ofta sina egna åsikter på väljarna istället för att faktiskt lyssna på dem. Allt detta leder till en ökad klyfta mellan folket och eliten. ”I argue that misperceptions may result from unequal exposure to different subconstituencies, and a tendency of legislators to project their own preferences on voters”. 

Pereiras slutsats är att ekonomiska och politiska ojämlikheter har sina rötter i elitens förutfattade meningar om allmänhetens preferenser. ” Political inequalities are rooted in elite beliefs about constituency preferences”. Lösningen, menar han, är att politikerna måste lyssna mer på folket. Genusforskning, feministiska politiska inslag, muslimsk massmigration, kärnkraft och jakten på privatbilism för att nämna några svenska exempel. 

Länken: https://osf.io/d7c2x/

EXEMPEL PÅ MEDIERNAS FÖLJSAMHET EMOT MAKTKLANERNA

Marina Ghersetti och Tomas Odén, docenter vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet kom med studien ”Coronapandemin våren 2020 – En undersökning av nyheter och opinion”. Man granskar Dagens Nyheters, Aftonbladets och SVT Rapports corona-bevakning under perioden februari till april förra året.

De kom fram till att media i alltför hög utsträckning inte fullgjort sitt maktgranskande uppdrag , de har istället fungerat som regeringens och FHM:s verktyg. Megafoner skulle jag säga!

”Med ett åtminstone preliminärt facit i hand kan man ställa sig frågan om inte nyhetsmedierna under våren 2020 i alltför hög grad bedrev en journalistik för nationell samling i en svår situation, och därvid i alltför hög grad slöt upp bakom myndigheter och politiker i beslutande ställning”.

Pandemipolitiken i Danmark, Norge och Finland, som den svenska pandemihanteringen kan jämföras med, uppmärksammades knappast och i stället jämfördes Sverige med problemländer som Kina och Italien, där händelseutvecklingen gav mer dramatiska berättelser.

”De nordiska grannländerna fick inte lika stor uppmärksamhet. De förekommer i viss mån i nyhetsmaterialet, men knappast alls i åsiktsmaterialet, det vill säga i kolumner och ledare där aktuella händelser diskuteras och problematiseras”. 

De skriver att det är ”intressant” att de länder som valts bort är de med en annan corona-strategi än Sveriges med väsentligt lägre sjuk- och dödstal. Att Sverige varit i särklass sämst i klassen med 13 000 dödsfall jämfört med exempelvis Norges cirka 600 är något som sällan varit i fokus eller ens nämnts i den svenska bevakningen.

Rapporten konstaterar också att uppslutningen bakom regeringen och FHM visas av att nyhetsmedier, även kommersiella, dag efter dag direktsände FHM:s, MSB:s och JÖK:ens presskonferenser. En tysk journalist från tv-stationen ARD snart blev rikskänd som den ende reporter som ställde kritiska frågor. 

DE TOTALITÄRA VACCINATIONSPASSEN

Det är oetiskt att indirekt straffa personer som av olika anledningar inte vill eller kan ta vaccin mot covid-19. Regeringen bör på europisk nivå ifrågasätta nyttan, etiken och lagligheten av vaccinationspass, skriver juristerna Madani, Berglund och Kjos.

”Med coronapandemin som ursäkt har vi fått angrepp på medborgerliga fri- och rättigheter runt om i världen på ett sätt som saknar motstycke i modern tid.

Restriktionernas effekter på demokratin och rättsstatenhar bara knapphändigt behandlats i svenska medier”, vilket visas av nyss citerade undersökning. 

” A year of global setback” skriver The Economist. Intelligence Unit och att ”antalet auktoritära regimer i världen ökade kraftigt under 2020. Även i Europa är trenden oroväckande. Länder som historiskt varit demokratins bastioner är i stagneringsfasen och har börjat röra sig åt det totalitära hållet”. Frankrike, Portugal, Nederländerna och Storbritannien nämns. Finland är nu på väg emot kraftfullt totalitära lagförslag. Värst i Europa?

En viktig princip i svensk lagstiftning är proportionalitetsprincipen som betyder att inskränkningar i bland annat grundlagsskyddade fri- och rättigheter bara får ske om de är proportionerliga.

Den svenska regeringen drev snabbt igenom en pandemilag som möjliggör omfattande inskränkningar i grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Inget riksdagsparti motsatte sig tydligt lämpligheten av en sådan lag.

Frågan om ett digitalt vaccinationspass är nu uppe till diskussion och finns på regeringens agenda. 

Den starkaste invändningen mot vaccinationspass är rättighetsperspektivet. Det är oetiskt att straffa personer som av olika anledningar inte vill eller kan ta vaccinet.

”Sammanfattningsvis är det sorgligt att konstatera att även Sveriges regering tämligen ogenerat plockat upp och putsar på redskap ur polisstatens verktygslåda. Lådan synes nu stå vidöppen. Det är denna låda som behöver stängas, inte samhället”.

Kommer ett vaccinationspass så blir det kvar för framtid, var så säker och det kan sedan utökas efter hand med allehanda tillägg som kontrollerar oss som individer!

DEN TOTALITÄRA KLIMATALARMISTISKA POLITIKEN

Klimatpolitiska rådet, en myndighet som skapades 2018 och lyder under Miljödepartementet har uttalat sig extremt totalitärt i en rapport som kom nyligen men namnet ”Klimatpolitiska rådets rapport 2021”.

Pandemin kan skapa ”ett möjlighetsfönster för klimatomställningen”. En kris kan vara ”ett utrymme för nya sanningar att etableras”, står att läsa i rapporten. Tala om att skära pipor i vassen

– Regeringen bör använda återhämtningspolitiken för att öka takten i genomförandet av den klimatpolitiska handlingsplanen och därmed tydligare knyta den förda politiken till visionen om Sverige som det första fossilfria välfärdslandet. Målet är ett Sverige fritt från fossila utsläpp år 2045.

Regeringen borde villkora utbetalningar av coronastöd med att de företag som tar del av stöden ”klimatanpassar” (vad det nu betyder) sin verksamhet.

Det ”krävs en normförskjutning och beteendeförändring, hos privatpersoner eller hos bolag”.

För att förändra svenskarnas normer och värderingar kan det krävas en ”stark styrning” som exempelvis ”tvingande åtgärder eller starka ekonomiska incitament

Så ser en totalitär myndighet som vet sin roll i den socialdemokratiska maktklanens allt mer DDR inspirerade politiska åtgärder. Det bli bara värre och värre.


%d bloggare gillar detta: