Archive for the ‘Corona’ Category

KORREKT PANDEMI STATISTIK EFTERFRÅGAS OCH BEHÖVS!

13 september 2021

För att korrekt bedöma allvaret i Wuhan-pandemin och vaccinationseffektiviteten bör viktig kompletterande statistik tas fram.

Enligt Socialstyrelsen statistik har per den 5 september 14 100 avlidit MED covid-19. Av dessa är 13 246 laboratoriebekräftade att ha haft covid-19. Hur många av de 14 100 som dog av andra grundläggande orsaker än med covid-19 anges inte. Hjärt-kärlsjukdom, kraftig övervikt, trafikolycka, diabetes, cancer, olika kombinationer av multipla grundsjukdomar, etc?

Det vi behöver är statistik över hur många av de 14 100 som dog AV covid-19. Den totalsiffran lär vi aldrig få veta eftersom det inte undersökts generellt. Men case-studies finns och bör gås igenom och bedömas så att vi får en sann bild av covid-19:s dödlighet. De som finns och som man kunnat hitta och ta del av antyder en dödlighet av covid-19 på mellan 10 och 20 procent. Men det är mycket preliminära undersökningar. Några studier på olika delar av befolkningen – etniskt, åldersmässigt och geografiskt stratifierade – måste göras. Vi vill VETA hur dödlig covid-19 egentligen var i olika etniska grupper, olika åldersgrupper och geografiskt.

Om vi antar att de fåtal undersökningar som finns är relevanta och korrekta så visar de att maximalt – sannolikt lägre –  20 procent av de 14 100 som dog i pandemin dog AV covid-19. Det innebär att cirka 2 800 personer dog AV covid-19. Dvs som en ordinär influensa. Influensa har vi över huvud inte sett till under denna period. Vart tog den vägen?

Vi behöver också en förbättrad statistik kring vilka som idag dör MED covid-19. Det sägs att den överväldigande majoriteten är ovaccinerade. Men, inte heller här är statistiken stratifierad på etnisk tillhörighet, vilket är nödvändigt för korrekta slutsatser. Vi vet, redan vid pandemins början vilket inte presenterades tydligt, att det var migranter från MENA i diasporan som upptog merparten av sängarna på IVA. Idag visar kartor och uppgifter som presenteras att de som smittas, ligger på IVA och dör och är ovaccinerade är migranter från MENA i diasporan. De har en högre dödlighet i covid-19 därför att de har en betydligt lägre normal D-vitamin halt i kroppen än vi etniska svenskar. Det är ju också förklaringen till att smittade, IVA-vårdade och dödlighet gått ner kraftigt under sommaren både 2020 och 2021 när solen vaccinerar oss etniska svenskar med ytterligare D-vitamin. D-vitaminpiller har jag dagligen tagit under hela Wuhanpandemin. Däremot är jag inte och kommer inte heller att vaccinera mig. 

Om man etniskt stratifierar de som idag smittas, vårdas på IVA och dör MED covid-19 så är sannolikt en mycket liten andel etniska svenskar och majoriteten migranter från MENA. Det kan faktiskt vara så att det bland etniska svenskar idag inte finns någon smitta, IVA-vård eller överdödlighet överhuvudtaget och att hela den ökning som visas idag är att hänföra till migranter från MENA och deras avkomma. Frågan som inte är besvaras av den presenterade statistiken är om det bland ovaccinerade etniska svenskar finns en överrepresentation av smittade, IVA-vårdade och döda. Jag misstänker att så inte är fallet.

Det föranleder väl helt andra slutsatser och åtgärder än dem som presenteras av myndigheter och regering.

FB OCH INFORMATION

14 juni 2021

Eftersom FB censurer och desinformerar texter om Covid-19 och hydroxiklorokin så lägger jag denna text och länk på min blogg. 

Där kommer det totalitära FB inte åt den! Fy fan så det är numera!

Hydroxiklorokin har i studier visart sig var extremt effektivt på patienter som vårdas med intubation för Covid-19. Läkemedelsverket stoppade försäljningen av läkemedlet till personer utanför sjukhus??? Däremot har man tillåtit remdesivir som flera studier nu visat sig ha endast marginella effekter. Varför och i vems intresse går Läkemedelsverket? Vilka har varit inblandade i detta?

https://video.foxnews.com/v/6257007407001?fbclid=IwAR3Z3FiJA3cdcg5sJR5Qb3g0hJtgw84xjOzkQHludTWKArJNDc-zP798IbM#sp=show-clips

LÄKEMEDELSVERKETS STATISTIK ÖVER MISSTÄNKTA DÖDFALL AV CORONAVACCINERING.– Per 1 april 2021

08 april 2021

Per den 1 april 2021 har sammanlagt 161 dödsfall rapporterats i Sverige som misstänkta biverkningar av coronavaccinering. Det visar Läkemedelsverkets statistik. Länk till statistiken nedan.

Av dödsfallen är 145 kopplade till Pfizers vaccin Comirnaty medan 9 dödsfall har rapporterats efter vaccinering med Moderna-vaccinet och 7 dödsfall med Vaxzevria/Astra Zeneca.

Totalt antal vaccinerade till den 1 april var 1 168 000 varav Cominarty  805 000, Moderna 111 000 och Vaxzevria/Astra Zeneca 252 000

Dödsfallen misstänks ha uppstått som biverkningar av Corona-vaccinationen.

För de tre vaccinen har hittills 2 801 rapporter inkommit till Läkemedelsverket om misstänkta biverkningar, varav 1290 klassas som allvarliga.

Vad är en allvarlig misstänkt biverkning? Läkemedelsverket definierar en allvarlig biverkan på följande sätt: 

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse”. 

Länk:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

SÖNDAGSBLOGG DEN 28 MARS 2021

28 mars 2021

OM: Gapet mellan politikerna och väljarna ökar liksom medias följsamhet till makten. De totalitära vaccinationspassen och vad de kan användas till i en Orwellskt framtid samt om klimatpolitiska totalitära förslag i pandemins spår.

GAPET MELLAN VÄLJARE OCH POLITIKER

Miguel M Pereira, statsvetare vid University of Southern California, jämför i en studie i American Political Science Review

Studien ”Understanding and Reducing Biases in Elite Beliefs About the Electorate” om sex svenska val, mellan 1985 och 2006, och visar att svenska riksdagsledamöternas insikt i väljarnas faktiskt preferenser har minskat för varje val. To be responsive, politicians have to rely on beliefs about public will.  

Pereira har jämfört 24 policyfrågor under de olika valen. I genomsnitt har 4 865 väljares åsikter jämförts med riksdagsledamöters svar på samma frågor. 

(Uppgifterna är hämtade från Riksdagsundersökningen (RDU) och väljaropinionen, uppmätt av Valforskningsprogrammet (SNES) och SOM-institutet, vid Göteborgs universitet.)

År 1985 avläste riksdagsledamöterna väljaropinionen korrekt i 78 procent av frågorna. 2006 hade siffran sjunkit till 65 procent. Politikernas verklighetsuppfattning hade med andra ord sjunkit med 13 procentenheter på två decennier.

Svenska riksdagsledamöter tar parti för rika och högutbildade medan resurssvaga väljare har svårare att bli hörda. Det beror på att politiker umgås mer med lobbyister, media och kolleger i slutna sociala sällskap än med väljarna. De får en snedvriden bild av verkligheten som skiljer sig från svenskens vardag. ”Elite beliefs disproportionately reflect the preferences of more privileged subconstituencies and the personal positions of legislators”.  

Politiker projicerar ofta sina egna åsikter på väljarna istället för att faktiskt lyssna på dem. Allt detta leder till en ökad klyfta mellan folket och eliten. ”I argue that misperceptions may result from unequal exposure to different subconstituencies, and a tendency of legislators to project their own preferences on voters”. 

Pereiras slutsats är att ekonomiska och politiska ojämlikheter har sina rötter i elitens förutfattade meningar om allmänhetens preferenser. ” Political inequalities are rooted in elite beliefs about constituency preferences”. Lösningen, menar han, är att politikerna måste lyssna mer på folket. Genusforskning, feministiska politiska inslag, muslimsk massmigration, kärnkraft och jakten på privatbilism för att nämna några svenska exempel. 

Länken: https://osf.io/d7c2x/

EXEMPEL PÅ MEDIERNAS FÖLJSAMHET EMOT MAKTKLANERNA

Marina Ghersetti och Tomas Odén, docenter vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet kom med studien ”Coronapandemin våren 2020 – En undersökning av nyheter och opinion”. Man granskar Dagens Nyheters, Aftonbladets och SVT Rapports corona-bevakning under perioden februari till april förra året.

De kom fram till att media i alltför hög utsträckning inte fullgjort sitt maktgranskande uppdrag , de har istället fungerat som regeringens och FHM:s verktyg. Megafoner skulle jag säga!

”Med ett åtminstone preliminärt facit i hand kan man ställa sig frågan om inte nyhetsmedierna under våren 2020 i alltför hög grad bedrev en journalistik för nationell samling i en svår situation, och därvid i alltför hög grad slöt upp bakom myndigheter och politiker i beslutande ställning”.

Pandemipolitiken i Danmark, Norge och Finland, som den svenska pandemihanteringen kan jämföras med, uppmärksammades knappast och i stället jämfördes Sverige med problemländer som Kina och Italien, där händelseutvecklingen gav mer dramatiska berättelser.

”De nordiska grannländerna fick inte lika stor uppmärksamhet. De förekommer i viss mån i nyhetsmaterialet, men knappast alls i åsiktsmaterialet, det vill säga i kolumner och ledare där aktuella händelser diskuteras och problematiseras”. 

De skriver att det är ”intressant” att de länder som valts bort är de med en annan corona-strategi än Sveriges med väsentligt lägre sjuk- och dödstal. Att Sverige varit i särklass sämst i klassen med 13 000 dödsfall jämfört med exempelvis Norges cirka 600 är något som sällan varit i fokus eller ens nämnts i den svenska bevakningen.

Rapporten konstaterar också att uppslutningen bakom regeringen och FHM visas av att nyhetsmedier, även kommersiella, dag efter dag direktsände FHM:s, MSB:s och JÖK:ens presskonferenser. En tysk journalist från tv-stationen ARD snart blev rikskänd som den ende reporter som ställde kritiska frågor. 

DE TOTALITÄRA VACCINATIONSPASSEN

Det är oetiskt att indirekt straffa personer som av olika anledningar inte vill eller kan ta vaccin mot covid-19. Regeringen bör på europisk nivå ifrågasätta nyttan, etiken och lagligheten av vaccinationspass, skriver juristerna Madani, Berglund och Kjos.

”Med coronapandemin som ursäkt har vi fått angrepp på medborgerliga fri- och rättigheter runt om i världen på ett sätt som saknar motstycke i modern tid.

Restriktionernas effekter på demokratin och rättsstatenhar bara knapphändigt behandlats i svenska medier”, vilket visas av nyss citerade undersökning. 

” A year of global setback” skriver The Economist. Intelligence Unit och att ”antalet auktoritära regimer i världen ökade kraftigt under 2020. Även i Europa är trenden oroväckande. Länder som historiskt varit demokratins bastioner är i stagneringsfasen och har börjat röra sig åt det totalitära hållet”. Frankrike, Portugal, Nederländerna och Storbritannien nämns. Finland är nu på väg emot kraftfullt totalitära lagförslag. Värst i Europa?

En viktig princip i svensk lagstiftning är proportionalitetsprincipen som betyder att inskränkningar i bland annat grundlagsskyddade fri- och rättigheter bara får ske om de är proportionerliga.

Den svenska regeringen drev snabbt igenom en pandemilag som möjliggör omfattande inskränkningar i grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Inget riksdagsparti motsatte sig tydligt lämpligheten av en sådan lag.

Frågan om ett digitalt vaccinationspass är nu uppe till diskussion och finns på regeringens agenda. 

Den starkaste invändningen mot vaccinationspass är rättighetsperspektivet. Det är oetiskt att straffa personer som av olika anledningar inte vill eller kan ta vaccinet.

”Sammanfattningsvis är det sorgligt att konstatera att även Sveriges regering tämligen ogenerat plockat upp och putsar på redskap ur polisstatens verktygslåda. Lådan synes nu stå vidöppen. Det är denna låda som behöver stängas, inte samhället”.

Kommer ett vaccinationspass så blir det kvar för framtid, var så säker och det kan sedan utökas efter hand med allehanda tillägg som kontrollerar oss som individer!

DEN TOTALITÄRA KLIMATALARMISTISKA POLITIKEN

Klimatpolitiska rådet, en myndighet som skapades 2018 och lyder under Miljödepartementet har uttalat sig extremt totalitärt i en rapport som kom nyligen men namnet ”Klimatpolitiska rådets rapport 2021”.

Pandemin kan skapa ”ett möjlighetsfönster för klimatomställningen”. En kris kan vara ”ett utrymme för nya sanningar att etableras”, står att läsa i rapporten. Tala om att skära pipor i vassen

– Regeringen bör använda återhämtningspolitiken för att öka takten i genomförandet av den klimatpolitiska handlingsplanen och därmed tydligare knyta den förda politiken till visionen om Sverige som det första fossilfria välfärdslandet. Målet är ett Sverige fritt från fossila utsläpp år 2045.

Regeringen borde villkora utbetalningar av coronastöd med att de företag som tar del av stöden ”klimatanpassar” (vad det nu betyder) sin verksamhet.

Det ”krävs en normförskjutning och beteendeförändring, hos privatpersoner eller hos bolag”.

För att förändra svenskarnas normer och värderingar kan det krävas en ”stark styrning” som exempelvis ”tvingande åtgärder eller starka ekonomiska incitament

Så ser en totalitär myndighet som vet sin roll i den socialdemokratiska maktklanens allt mer DDR inspirerade politiska åtgärder. Det bli bara värre och värre.

NYA SENSATIONELLA OCH AVGÖRANDE UPPGIFTER OM COVID-19.

24 mars 2021

Region Östergötland har granskat samtliga dödsfall som avlidit i hemmet eller på särskilt boende MED bekräftad covid-19. Journaler från 122 personer har granskats, vilket är 51 procent av de 240 personer som hade avlidit i länet när granskningen gjordes.

Dödsorsaken i dödsorsaksintyget har varit covid-19, men granskningen visar att andra sjukdomar kan ha bidragit eller varit avgörande dödsorsak – till exempel hjärtsjukdom, lungsjukdom eller demens.

111 av de avlidna utanför sjukhus hade omfattande samsjuklighet och 11 måttlig samsjuklighet. Hälften var 88 år eller äldre.

Covid-19 bedömdes vara den direkta dödsorsaken i 15 procent av dödsfallen. För en majoritet av de avlidna – hela 70 procent – var covid-19 en bidragande snarare än direkt orsak. Hos 15 procent bedömdes dödsorsaken vara andra sjukdomar, då oftast hjärtsjukdom.

Vi gör antagandet att förhållandena ii stort sett är likartade över hela landet. Det är ett rimligt antagande.

Det skulle betyda att endast 15 procent av de cirka 13 000 som rapporterats döda med och av covid-19 faktiskt direkt avlidit av covid-19. Det betyder istället för 13 000 döda att Sverige haft 1 950 döda i covid-19.

Och i varje fall skall de 15 procent som befanns ha haft andra dödsorsaker än covid-19 subtraheras från siffran 13 000. Det antalet döda blir i så fall 11 150. Den siffran innebär att Sverige under 2020 varken hade en relativ  – det är redan konstaterat och belagt – eller en absolut överdödlighet året 2020.

Det hela liknar allt mer en politisk och medial hoax! I vilket syfte?

Källa: Rapport i Läkartidningen.

NEDSTÄNGNINGAR HAR INGEN EFFEKT PÅ DÖDSFALL I COVID-19

17 mars 2021

Efter omfattande analyser av rörelsedata och dödsfall i coronaviruset drar forskare slutsatsen att nedstängningar av länder och samhällen inte haft någon konstaterbar effekt på antalet dödsfall.

I ~98 procent av jämförelserna där vi använde 87 olika regioner hittade vi inga bevis som pekade på att antalet dödsfall per miljon invånare minskar om människor stannar hemma. Regionala skillnader i behandlingsmetoder och virusets naturliga gång kan också vara avgörande faktorier i den här pandemin”, skriver författarna.

Något samband mellan samhälleliga nedstängningar och minskade dödsfall kan inte påvisas av aktuella data. Medborgarnas fri- och rättigheter har urholkats, som i Sverige, utan att man kan se några positiva effekter eller fördelar av detta. Kostnaderna av nedstängning/lock-down för framtida skattebetalare är helt oöverskådliga. Skattehöjningar kommer för att betala de nedstängningar som genomförts i ex Sverige.

Artikeln i Nature.

Stay-at-home policy is a case of exception fallacy: an internet-based ecological study

Scientific Reports volume 11, Article number: 5313 (2021)

Abstract

A recent mathematical model has suggested that staying at home did not play a dominant role in reducing COVID-19 transmission. The second wave of cases in Europe, in regions that were considered as COVID-19 controlled, may raise some concerns. Our objective was to assess the association between staying at home (%) and the reduction/increase in the number of deaths due to COVID-19 in several regions in the world. In this ecological study, data from www.google.com/covid19/mobility/, ourworldindata.org and covid.saude.gov.br were combined. Countries with > 100 deaths and with a Healthcare Access and Quality Index of ≥ 67 were included. Data were preprocessed and analyzed using the difference between number of deaths/million between 2 regions and the difference between the percentage of staying at home. The analysis was performed using linear regression with special attention to residual analysis. After preprocessing the data, 87 regions around the world were included, yielding 3741 pairwise comparisons for linear regression analysis. Only 63 (1.6%) comparisons were significant. With our results, we were not able to explain if COVID-19 mortality is reduced by staying at home in ~ 98% of the comparisons after epidemiological weeks 9 to 34.

Länk till hela rapporten I Nature:

https://www.nature.com/articles/s41598-021-84092-1

LÄKEMEDELSVERKETS STATISTIK ÖVER MISSTÄNKTA DÖDFALL AV CORONAVACCINERING.

11 februari 2021

Per den 10 februari 2021 har sammanlagt 69 dödsfall rapporterats i Sverige som misstänkta biverkningar av coronavaccinering. Det visar Läkemedelsverkets statistik. Länk till statistiken nedan.

Av dödsfallen är 67 kopplade till Pfizers vaccin Comirnaty medan 2 dödsfall har rapporterats efter vaccinering med Moderna-vaccinet.

Antal vaccinerade till den 4 februari var 276 014 varav Cominarty 268 673.

Dödsfallen misstänks ha uppstått som biverkningar av Corona-vaccinationen.

För de båda vaccinen har hittills 728 rapporter inkommit till Läkemedelsverket om misstänkta biverkningar, varav 267 klassas som allvarliga.

Vad är en allvarlig misstänkt biverkning? Läkemedelsverket definierar en allvarlig biverkan på följande sätt: 

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse”. 

Länk till Läkemedesverkets statistik: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner?fbclid=IwAR3_iK0TAEe4Zg01fzMBg9hIQcgsbHnkHlXCqH1gNx6cHE0Je0ItDcAhNsM

ABSOLUT OCH RELATIV DÖDLIGHET ÅR FÖR ÅR FRÅN 2000 TILL 2020

26 december 2020

Uppgifterna nedan är hämtade från SCB:s befolkningsstatistik med egna beräkningar av genomsnittlig dödlighet under perioden, prognos för 2020 och relativ dödlighet 2020 jämfört med 2000.

Antal döda år för år från 2000

År 2000                              93 461

År 2001                              93 752

År 2002                              95 009

År 2003                              92 961

År 2004                              90 532

År 2005                              91 710

År 2006                              91 177

År 2007                             91 729

År 2008                              91 449

År 2009                              90 080

År 2010                              90 487

År 2011                              89 938

År 2012                              91 938

År 2013                              90 402

År 2014                              88 976

År 2015                              90 907

År 2016                              90 982

År 2017                              91 972

År 2018                              92 185

År 2019                              88 766

År 2020                              89 411 t.o.m den 11 december 2020

År 2020                              95 171 Min prognos.

Min prognos utgår från siffrorna över döda den 11.12 adderat med en prognos över totalt antal döda 11.12-31.12. Kalkylen över döda 12.12-31.12 utgår ifrån genomsnittet döda per dygn 1.12-11.12. som var 284 personer. Med antagande om samma fortsatta dygnsdödlighet blir slutsiffran 2020, 89 411 adderat med (20 x 284) 5680 = 95 171. Om dygnsdödligheten sjunker, vilket preliminära uppgifter antyder, under andra halvan av december blir totalsiffran för år 2020 självfallet lägre.

Genomsnitt antal döda.

2020 – 2019                       91 521

Några kommentarer: 

Tre år med högst dödlighet är 2002, 2001 och 2000.

Tre år med lägst dödlighet är 2019, 2014 och 2011.

Den absoluta dödligheten år 2020 inkl. Wuhan pandemin (döda med och döda av covid 19) hamnar med min preliminära prognos på 95 171 på samma nivå eller över extrem åren. Det innebär en överdödlighet i absoluta tal i jämförelse med genomsnittet för perioden 2000 – 2019 som är 91 521. Hur relevant är en jämförelse i absoluta tal?

Sveriges befolkning har nämligen den aktuella perioden ökat från 8,86 miljoner år 2000 till 10,23 miljoner år 2019. En ökning med 1,37 miljoner personer.

Sverige har således en relativ underdödlighet år 2020 räknat som döda per 100 000 invånare. Den relativa dödligheten var år 2000 1,05 och preliminärt för 2020 0,93

Nästan hälften, 46 procent, av dem som vårdats på landets intensivvårdsavdelningar för covid-19 har utländsk bakgrund. Det är en kraftig överrepresentation. Personer med utländsk bakgrund i befolkningen är cirka 25 procent. Enligt uppgifter från Socialstyrelsen står personer med utländsk bakgrund för 22 procent av dödsfallen i Sverige. Det är i paritet med befolkningsandelen. Men, nio av tio som avlider i covid 19 är 70 år eller äldre och domineras stort av multisjuka svenskfödda. Personer med utländsk bakgrund utgör således hälften av dem som avlidit före sin 65-årsdag. Det är en enorm överrepresentation. Den uppgiften borde presenteras, analyseras och diskuteras i media och i rikspolitiken.

Den presenterade statistiken visar total dödlighet år för år under en 20-års period inkl. Wuhan pandemin med döda med och döda av covid 19. Dödligheten 2020 i förhållande till den tidigare 20-årsperioden motiverar knappast den totalitära statssocialism som Stefan Löfven förelägger riksdagen den 4 januari 2021 och den politiskt skapade brett spridda hysterin hos svenska medborgare. Stefan Löfven åkte i uppblåst självrättfärdigt runt i Europa och kritiserade Ungern och Viktor Orban för beslutet att regera med dekret. Ni vill han göra detsamma själv i ett år.

Kommer beslutet att gå igenom? Han har stöd av MP, V och stödpartierna i C och L. Hur ställer sig KD, M och SD? Traskar de patrullo som vanligt?


 

JOE BIDEN, Anonyma. vittnen, Integration och Wuhan pandemin covid 19

21 november 2020

Allt fler rapporter, vittnen och bevis om valfusk kommer in.  Jag har varit tveksam till om man skall lyckas bevisa valfusk men sannolikheten ökar över tid för att Biden faktiskt inte är vald till president. Fortfarande måste dock möjligheten bedömas som liten. Den 14 december skall elektorerna samlas för att välja president. Sannolikt är domstolsprocesser på delstatsnivå och slutligen i HD inte klara till dess, vilket innebär att de inte kan samlas och välja president. Vi fortsätter att hoppas att vi slipper Joe Biden och Kamala Harris. Detta kvinnliga juridiska och intellektuella monstrum.

Men, men globalister, supermiljardärer och finansiella tycoons i USA samlas kring möjligheten att få ta över som regering bakom den mentalt instabila Joe Biden.

Michael Blomberg har samlat dem till The Bloomberg New Economy Forum som pågått i veckan. Inget om detta i svenska media eller amerikanska media. Där är dom alla globalister och deras finansiärer bland supermiljardärer och finansiella tycoons med Bill Gates i spetsen.

Det blir oerhört viktigt att de två republikanerna i Georgia väljs till Senaten i januari så att det blir republikansk majoritet i Senaten för att i möjligaste mån blockera Biden/Harris försök att förstöra USA för den vanlige amerikanen.

De har till o med fått med sig den feministiska vänsterextrema Alexandria Ocasio-Cortez med talet om klimatalarmism. Vi har inte 8 år på oss vi har bara 18 månader på oss säger en av dem. Alarmism a la Extinction Rebellion. Så har vänsteraktivisterna koopterats in tillsammans med globalister och finansiella tycoons. 

Bill Gates är euforisk över Biden.  Nu kan han få gehör för den totalitära förslaget om digital registrering av varje individ om att de är vaccinerade mot Wuhan viruset covid 19. Ett digitalt certifikat skall. Ett otäckt första steg på väg mot ett Orwellskt 1984 eller Boyes Kallocain eller Huxleys Du nya sköna värld för att nämna tre.

Dessa globalister, supermiljardärer och finansiella är och har varit oroade över president Donald J Trumps försök att begränsa Kinas inflytande i världen och i USA och för att sätta America First genom att ta hem produktion och arbeten till båtnad för den arbetande amerikanen.

Dessa globalister, supermiljardärer och finansiella har investerat miljarder i Kina. Med Joe Biden blir det ”China leaning policy” igen. Att Donald J Trump lyckats ta hem arbeten till USA struntar de i, investeringarna går före.

Jag har också i den internationella diskursen sett analyser som handlar om att hotet om en Kommunist kinesisk attack och ockupation av Republiken Taiwan med deras knappa tre miljoner invånare. Något Peoples Republic of China inte skulle våga sig på med president Donald J Trump som överbefälhavare för USA.

Med  gillande citerar de kinesiska officiella som säger att vi väst är alltför individualistiska i kampen mot det kinesiska Wuhan viruset covid 19. I PRC följer man order och instruktioner. 

Peoples Republic of China går nu ekonomiskt som tåget med starka tillväxtsiffror och ekonomisk expansion. Allt medan Väst-Europa och USA stapplar fram ekonomiskt under en allt mer totalitär lock-down där BOTEN NU ÄR VÄRRE ÄN SOTEN. Den globala kostnader och förstörelsen av kapital och produktionsmedel kan mycket väl vara större än förstörelsen under WWII. Det skall bli intressant att ta del av framtida forskning och kalkyler kring detta.

Glöm inte att det var ett laboratorium i Wuhan som släppte ut viruset som lamslagit den globala ekonomin. Var det det som var meningen? China hade inga problem med totalitär bekämpning med order och tvångsmedel.

ANONYMA VITTNEN

Jag är helt förstummad över den ogenomtänkta positionen som nästan alla riksdagspartier inklusive en överväldigande del av svenskarna. De – partierna och svenskarna – tycker nämligen att det är en BRA idé att tillåta anonyma vittnen för att bekämpa gängkriminaliteten.

Argumentet är följande: Anonyma vittnen har stort stöd ute i stugorna. Övergrepp i rättssak genom hot och repressalier har eskalerat och gör att många inte vågar vittna i rättegångar. 77% anser att det är ett bra förslag, endast 7% att det är dåligt. I ”utsatta områden” vill 72% att möjligheten införs medan 17% säger nej. V och MP går på tvärs med vad allmänheten tycker, ansluter sig även C till nej-sägarna.

Förvånande att hamna i lag med dem även om deras bakgrund handlar om ”omtanke” om de muslimska migranternas kriminella anhang.

Men! Tänk en gång till innan man släpper ut anden ur Pandoras ask. När den väl är ute kan den inte stoppas tillbaka igen. Argumentet mot gängkriminella LÅTER klokt. Men lagen blir kvar och kan användas mot andra och i andra sammanhang. Jag ser framför mig hur lätt det blir att förstöra en regimkritisk debattör – enkannerligen en man – med anonyma anklagelser om sexuella trakasserier, horbesök, våldtäkt eller pedofil. När väl anklagelsen är motbevisad är denne mans rykte förstört för evigt.

NEJ med versaler till anomyna vittnen. Jag hoppas att det finns jurister i lagrådet och på annat remisshåll som klarar att hålla huvudet kallt i detta.

INTEGRATION

Det diskuteras mycket kring olika inriktning utifrån vad man vill och inte vill se. Tre vägar har diskuterats.

 Integration: Nyanlända förväntas inte avsäga sig sin identitet men det är majoritetssamhällets normer som råder.

 Assimilation: Nyanlända förväntas avsäga sig sin identitet och anpassa sig efter majoritetssamhället.

 Mångkulturalism: Nyanländas identiteter accepteras och bejakas. Nyanlända förväntas att endast anpassa sig till det konstitutionella ramverket.

Min uppfattning är ingen av dessa.

Det bästa är att behålla de muslimska migranterna i diasporan så avstängt och geografiskt begränsat  som möjligt till den dag vi kan skicka tillbaka dem. De skall INTE integreras. Vi vill inte ha dem i våra bostadsområden eller på våra arbetsplatser, skolor, daghem etc.. Tala med folk och fråga hur många som vill ha en muslimsk migrant som granne. Siffran blir noll!

Frankrikes president Emmanuel Macron visar vägen. Han ställer nu ett ultimatum till landets muslimska ledare: att snabbt acceptera en ”stadga för republikens värderingar”. De muslimska organisationerna får 15 dagar på sig att acceptera. 

Kravet kommer efter de islamistiska terrordåd i Frankrike och Österrike.

Islam är en religion och inte en politisk rörelse. Man avvisar politisk islam.

Dessutom finns där formuleringar om ett förbud mot all ”utländsk inblandning” i muslimska grupper.

De muslimska ledarna ha gått med på att upprätta ett nationellt råd med uppgiften att ge imamer en officiell ackreditering och etisk kod. De som bryter mot den etiska koden kommer få sin imamlicens indragen. Alltid något, men otillräckligt.

Efter terrordåden har Emmanuel Macron och Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz gått hårt åt ”politisk islam”. Andra europeiska ledare har varit relativt tysta. Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) har sagt att han ”aldrig” kommer kritisera islam. När skall vi se något likande som i Frankrike?

I Sverige har vi Imamen Mushin Asinger som är ordförande i föreningen Islamiskt kurdiskt kulturcentrum (IKKC) har sagt: Det finns inte vissa följare av islam som är extrema utan alla är följare av samma tro.

– Det finns ingen skillnad mellan islam och politisk islam. De vill skilja på muslimer.

Samma ståndpunkt som Tayjip Erdogan och undertecknad har. Det finns inte politisk islam, islamister, det finns bara islam med Koranen och Muhammeds praktik och islams historia som grund. And that´s that!

WUHAN PANDEMIN COVID 19 

Först Lars Jonung som är professor i nationalekonomi. Han menar att en lockdown av samhället inte leder till minskad dödlighet. Han pekar också på att om samhället stängs ner kommer coronakrisen istället att förvandlas till en total ekonomisk kris där sjukhus, skolor och andra institutioner inte längre fungerar.

Han argumenterar för att en så kallad lockdown får katastrofala konsekvenser för ekonomin utan att minska dödstalen. En nedstängning slår hårdast mot de svagaste medborgarna i samhället, exempelvis folk med osäkra anställningar.

Jonung hänvisar till en studie han själv genomförde hos EU-kommissionen för 14 år sedan och forskning av den danske nationalekonomen Christian Bjørnskov. Forskningen föga stöd för lockdowns.

– Går alla ned i källaren har vi inte mycket att komma tillbaka till, det blir ekonomisk harakiri. Vi måste hålla igång samhällsekonomin för att hålla igång sjukhus, vård, skolor och undervisning.

SCB:S STATISTIK

Är covid 19 hysterin befogad? En relevant fråga. Vad säger SCB:s statistik?

Den preliminära statistiken om dödsfall är nu uppdaterad. SCB jämför den med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet. Nivåerna som är under snittet kallas underdödlighet.

– Den höga överdödligheten under det här årets andra kvartal har följts av en marginell underdödlighet under det tredje kvartalet

Död per 100 000 invånare med 2020 jämfört med varje enskilt år 2015 – 2020. Statistiken visar att vi 2020 haft en överdödlighet tre månader jämfört med samtliga enskilda år 2015 – 2020 nämligen april, maj och juni. Men vi har också 2020 haft en underdödlighet nämligen augusti, september och oktober jämfört med samtliga enskilda månader 2015 – 2020. 

En slutsats kan vara att de som normalt dör under höstmånaderna dog under mars – juni. Statistiken bidrar verkligen till att sätta fakta och ljus på hysterin runt covid 19.

Så varifrån kommer hysterin kring covid 19 och vad ligger bakom den lock-down som pågår och inte minst de hysteriska ropen i bl a media på en total lock down. Siffrorna från SCB är entydiga.

Allas olika värde

SÖNDAGSBLOGGEN DEN 22 NOV 2020

CORONA PANDEMIN I SCB:S STATISTIK

20 november 2020

Är dagens hysteri befogad? Se statistiken för ett svar.


Den nu ökande spridningen av coronaviruset i samhället syns inte i antalet dödsfall i Sverige. Det visar preliminär statistik från SCB. Under årets tredje kvartal dog något färre än under motsvarande period de senaste åren.
Den preliminära statistiken om dödsfall är nu uppdaterad till och med den 9 oktober i år. SCB jämför den med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet. Nivåerna som är under snittet kallas underdödlighet.
– Den höga överdödligheten under det här årets andra kvartal har följts av en marginell underdödlighet under det tredje kvartalet

Dödsfallen per vecka i Sverige 2015 – 2020

Dödligheten i Sverige dag för dag 2015 – 2020

Visas i tabellerna 1 och 5 med diagram i länken till SCB:s statistik.

https://www.scb.se/…/overdodligheten-i-sverige-har…/

Denna tabell visar de relevanta relativtalen, dvs döda per 100 000 invånare. Tabellen visar att vi 2020 haft en överdödlighet tre månader jämfört med samtliga enskilda år 2015 – 2020 nämligen april, maj och juni. Men vi har också 2020 haft en underdödlighet (dvs lägst) nämligen augusti, september och oktober jämfört med samtliga enskilda månader 2015 – 2020. En slutsats kan vara att de som normalt dör under höstmånaderna dog under mars – juni. Tabellen bidrar verkligen till att sätta fakta och ljus på hysterin runt covid 19.

Antal döda per 100 000 invånare1 per månad åren 2015-20202, Riket
Månad / MonthÅr / Year    
Månad201520162017201820192020
Riketjanuari86,085,489,984,279,278,2
Riketfebruari88,982,085,988,278,375,5
Riketmars85,980,179,790,173,680,1
Riketapril79,276,477,176,971,9102,0
Riketmaj72,869,872,266,367,483,4
Riketjuni70,067,768,165,664,671,8
Riketjuli70,470,666,771,165,466,1
Riketaugusti67,369,867,366,366,165,0
Riketseptember71,469,168,668,266,565,2
Riketoktober71,372,872,770,570,767,0
Riketnovember74,675,774,169,572,1
Riketdecember78,182,079,075,974,0

Slutsats:

Sverige har en överdödlighet från slutet av mars till början av juni. Därefter ligger Sverige på genomsnittliga nivåer. Från oktobers början har Sverige en underdödlighet.
Så varifrån kommer hysterin kring covid 19 och vad ligger bakom den lock-down som pågår och inte minst de hysteriska ropen på en total lock down. Siffrorna från SCB är entydiga.
Detta är i flera avseenden en hoax!


%d bloggare gillar detta: