Archive for the ‘Corona’ Category

RISKEN ATT SMITTAS AV COVID-19 ÖKAR JU FLER VACCINSPRUTOR DU TAR.

04 januari 2023

I början av pandemin var en större andel ovaccinerade än vaccinerade inlagda för intensivvård med covid-19. Det har ändrats dramatiskt.  Idag är förhållandet det motsatta. Idag är 75 procent av IVA-inlagda patienter vaccinerade och 86 procent av dem som avlider med sjukdomen är vaccinerade. 86 procent är samtidigt den andel av befolkningen i Sverige som är vaccinerad med minst två sprutor. En försiktig slutsats är att vaccinsprutorna inte har haft någon som helst effekt på dödligheten i covid-19 – dvs generellt ineffektiva – men vaccinsprutorna har kostat skattebetalarna enorma summor, därtill lidande och ett ökande antal andra följdsjukdom, också dödliga, som inte redovisas här.

Under vecka 49 och vecka 51 år 2022 stod vaccinerade för 86 procent av dödsfallen, enligt FHM:s statistik. Av de dödsfall som rapporterats in för vecka 51 är 75 vaccinerade och 3 (det vill säga endast 4 procent) ovaccinerade. Även på IVA-avdelningarna är en kraftig majoritet av de inlagda covid-patienterna, cirka tre av fyra, vaccinerade. Källa: Folkhälsomyndighetens statistik.

Forskare vid Cleveland Clinic har vidare undersökt över 50.000 anställda på kliniken. Syftet var att utvärdera effektiviteten av det nya bivalenta coronavaccinet som har testats på en del av medarbetarna.

De upptäckte då ett samband som går rakt emot det som officiellt påstås om vaccinen mot covid-19.

Det visade sig att risken att smittas ökade ju fler tidigare vaccindoser en person hade fått.

 

”Sambandet mellan ökad risk för covid-19 och ett högre antal tidigare vaccindoser i vår studie var oväntat”, konstaterar forskarna. En förklaring kan vara att de som fått fler doser hade ett högre riskbeteende och därmed högre risk för covid-19.

”Därför var de som fick färre än 3 doser (>45 % av individerna i studien) inte de som inte var berättigade att få vaccinet, utan de som valde att inte följa CDC:s rekommendationer om att fortsätta ta påfyllandsdoser, och man kunde rimligen förvänta sig att dessa individer har varit mer benägna att ha uppvisat ett risktagande beteende. Trots detta var deras risk att få covid-19 lägre än de som fått ett större antal tidigare vaccindoser.”

Forskarna konstaterar vidare att även tidigare studier har visat på samband mellan antalet vaccindoser och en förhöjd risk för covid-19. ”Det är viktigt att undersöka huruvida flera vaccindoser som ges över tid kanske inte har den gynnsamma effekt som man allmänt antar”, skriver de.

Forskarnas modest formulerade slutsats av studien:

“Conclusions. The bivalent COVID-19 vaccine given to working-aged adults afforded modest protection overall against COVID-19, while the virus strains dominant in the community were those represented in the vaccine”.

Cleveland Clinics studie är ännu inte vetenskapligt publicerad eftersom den inte är peer review granskad än.

Länk till studien: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.12.17.22283625v1.full

 

 

THE LANCET PUBLICERAR EN STUDIE SOM VISAR ATT FYRA DOSER COVID-19 VACCIN REDUCERAR DET EGNA IMMUNFÖRSVARET.

15 maj 2022

Coronavaccin som stimulerar T-cellsimmunitet mot covid-19 vilket Pfizers och Modernas vacciner gör bryter ner kroppens naturliga immunförsvar. Det är slutsatsen efter en studie som publicerats i den mycket ansedda medicinska tidskriften The Lancet. 

En fjärde vaccindos från Pfizer eller Moderna ger en kraftigt ökad mängd antikroppar mot covid-19. Ökningen är så kraftig att delar av kroppens immunförsvar, T-cellerna, får svårare att reagera på naturliga sjukdomar.

Studien visar att det finns en potentiell risk att det egna kroppsliga immunsystemet utvecklar tolerans. En fjärde boosterdos, som många tagit, medför att kroppens egna immunsystem reagerar så att det inte längre behövs och börjar avveckla sig själv. Nackdelarna riskerar att överväga fördelarna rent medicinskt.

Studien i The Lancet har inte rapporterats i media i Sverige!

Länk till studien i The Lancet:

https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(22)00229-8/fulltext

VACCINPROGRAMMEN FALLERAR.

28 januari 2022

Det enda land som vaccinerat fyra gånger, har obligatoriska ansiktsblöjor och vaccinpass är Israel som har högst daglig smitta i världen.

Förklaringen kan möjligen sammanhänga med att effekten av de upprepade vaccinationerna med otestade preparat successivt försvagar det egna immunförsvaret. Konsekvensen kommer i så fall att bli att allt fler nya doser kommer att krävas i åratal framöver. Det är precis det som nu sker och som jag förutsåg och skrev om för 18 månader sedan. Läkemedelsföretagen tjänar enorma belopp på oss skattebetalare på denna vaccinhysteri. En ohemul misstanke. Kan möjligen FHM:s Anders Tegnell och vaccinsamordnaren Rikard Bergström ha pekuniära kick backs från läkemedelsbolagen?

DEN SOCIALDEMOKRATISKA SOCIALMINISTERN LENA HALLENGREN FORTSÄTTER KLUNSA RUNT I DE TOTALITÄRA TRÄSKMARKERNA

24 januari 2022

10 000 personer av alla schatteringar politiskt, åldersmässigt, etc samlades i helgen i Stockholm och 3 000 i Göteborg för att demonstrera emot de fascistoida vaccinpassen under den samlande parollen:

NEJ TILL VACCINPASS – JA TILL FRIHET.

De lugna, fina och kärleksfulla massdemonstrationerna, trots SVTs, EXPOs och SÄPOs försök att måla högerextremist- och naziststämplar på demonstrationerna, har skakat makten och föranlett Hallengren att reagera i Expressen.

Låt oss därför granska vad den ljugande och totalitära socialministern säger i uttalandet till Expressen.

Socialminister Lena Hallengren skriver till Expressen att hon vet att ”en del känner oro inför att vaccinera sig”. Det är det enda korrekta i hennes kommentar. Jag ägnar mycken tid åt att diskutera med vanligt folk ute på vischan och träffar mycket få personer som inte är kritiska och skeptiska inför vaccinationerna och nedstängningarna. De är ”oroliga” för vad Hallengren/Tegnell/Andersson kan hitta på härnäst och ”vaccinets” biverkningar och bristande effektivitet.

Det bör sägas tydligt och rakt att preparaten som sprutas i svenska folket inte är vaccin eller läkemedel i traditionell mening. De är inte uttryck för ”medicinsk beprövad erfarenhet”! Det som sprutas i svenska folket har givits ett ”nödtillstånd”. Preparaten är INTE långtidstestade vilket tar fem år, de är inte vetenskapligt granskade med oberoende peer review förfarande. Preparaten är således inte läkemedel eller vaccin i traditionell mening! Svenska folket är försöksråttor i ett gigantiskt experiment med oprövade preparat!

Hallengren varnar vidare för riskerna med att underblåsa den oro som en del känner för vaccinet. ”Att utnyttja den rädslan är farligt”, skriver hon i Expressen.

Ja, det är korrekt, men inte i den mening Hallengren avser. Vi som är kritiska och demonstrerar är farliga! Det är meningen med våra artiklar och demonstrationer! Vi är farliga för den ljugande socialministern, för den S-socialistiska regeringen och för Folkhälsomyndigheten eftersom vi ifrågasätter och avslöjar deras lögner och propaganda och sprider kritiska analyser, fakta och undersökningar. Vi gör ett intellektuellt renhållningsarbete gentemot ljugande regering och myndighet.

Fakta är nu så omfattande och dessutom entydig. Vaccin skyddar mot svår sjukdom och död”, skriver hon vidare.

Nej, det är inte korrekt. Fakta är långtifrån entydiga. Tvärtom, det kommer nu alltmer av empiri både i Sverige och internationellt som ifrågasätter ”vaccinets” effektivitet och påvisar konsekvenser i form av svåra biverkningar och dödlighet. Det finns idag ingen skillnad i andelarna som smittas och insjuknar mellan vaccinerade och ovaccinerade. Jag har länkat till flera artiklar på min blogg i ämnet. Se min FB den 19.1 och den 20.1. Där finns all viktig statistik från offentliga källor.

Hallengren försöker hävda att vaccinet är en stor anledning till att Sverige kan förbli så pass öppet som det är.  ”Utan vaccinet hade vi haft en mycket värre situation i Sverige just nu, med fler allvarligt sjuka och döda och sannolikt också behov av ytterligare restriktioner”, säger hon till Expressen.

Nej, det är sannolikt inte sant och framförallt saknas alla empiriska belägg. Det finns ingen – ingen – vetenskaplig undersökning med peer review förfarande som visar vad som hänt utan nedstängningar och ”vaccinationsprogram” i exempelvis en kontrafaktisk analys. ”Vaccinets” ineffektivitet, svåra biverkningar och dödlighet börjar däremot publiceras t o m i SVD och DN. Framförallt beror den lägre dödligheten och minskande IVA vård på att omikron i sjukdomsförlopp är som en ”vanlig förkylning”. Vilket inte alls motiverar de totalitära nedstängningar och medborgerliga inskränkningar Hallengren/Tegnell/Andersson fortsätter att preferera med sådan emfas.

Alla åtgärder med nedstängningar och val av antal tillåtna personer 8, 50, 500 etc är tagna helt ur luften. Det finns INGEN vetenskaplig grund för just dessa antal. Det är politiskt mumbo jumbo, inget annat.

LÄKAREN OCH STATSEPIDEMIOLOGEN TEGNELL VID FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN (FHM) VILSELEDER MEDVETET

21 januari 2022

Första hävdade statsepidemiologen Tegnell att kommande vaccin skulle ”ge ett fullgott skydd”. Det sades vid ett antal presskonferenser våren och sommaren 2020

Nu när Folkhälsomyndighetens egen statistik visar att vaccinet inte ”ger ett fullgott skydd” så flyr statsepidemiologen Tegnell till en märklig kommentar, nämligen att ”vaccinet inte är hundraprocentigt effektivt”.

Så här uttryckte sig Tegnell på presskonferensen den 13 januari 2022:

– ”Det syns ju att även en del vaccinerade drabbas av detta. (ett magnifikt understatement, jmfr tabellerna på min blogg med länk från FB 20.1.2022, min kommentar) Dels så är ju inte vaccinet hundraprocentigt effektivt och dels så är ju många av de här som avlider äldre och sköra på många olika sätt och då kan ibland kanske inte ens ett vaccin rädda dem”.

Nej, det är inte ”hundraprocentigt effektivt”. Vaccinet är INEFFEKTIVT. Kanske rent av skadligt på lång sikt. And that´s a fact! Fakta sparkar! Se mina bloggtexter i ämnet.

Från vecka 33 2021 fram till vecka 1 2022 har 70 procent av dem som konstaterats avlidna i covid-19 varit vaccinerade. Av 756 döda var 529 vaccinerade och 227 ovaccinerade.

Idag, (t.o.m vecka 1 2022 enl. rapport 14 januari från FHM) är vaccinerade som smittats av covid-19 fler än de ovaccinerade som smittats , både i absoluta tal och i relativa tal (som andel av 100 000).

Källan är Folkhälsomyndighetens egen statistik. Den finns på FHM:s hemsida. Kolla själv.

Att statsepidemiologen Tegnell inte skulle vara medveten om detta är högst osannolikt. Slutsatsen blir att statsepidemiologen Tegnell VILSELEDER MEDVETET

Varför? För att skydda egna tidigare utsagor? För att promota de totalitära nedstängningarna? För att skydda FHM:s och regeringens vaccinprogram? För att skydda läkemedelsföretagens otestade vaccin som man köpt in? För att skydda läkemedelsföretagens vinster? En spekulation, har han möjligen någon andel av dessa? Varför? Varför?

NU ÄR SMITTSPRIDNINGEN I COVID-19 HÖGRE BLAND VACCINERADE ÄN OVACCINERADE BÅDE I ABSOLUTA OCH RELATIVA TAL.

20 januari 2022

Propagandan om det ”fullgoda skyddet” som Tegnell/FHM och regeringen trumpetat ut via okritiska media i nästan två år faller nu samman som ett korthus. Inte ens den s.k. tredje ”boostersprutan” ändrar på det. Befolkningen har varit försöksråttor för flera olika otestade vaccin. Pfizers egna tester var så alarmerande att resultaten hemligstämplades i 70 år. Resultaten har ändock läckt ut och visar rent skrämmande höga tal av biverkningar och dödlighet. Resultat som undanhålls befolkningar i alla länder!

Det har blivit precis som jag skrivit och förutspått i sex månader. Vaccinerade smittas av covid-19 i högre utsträckning än ovaccinerade i absoluta tal. Så har empirin sett ut sedan hösten 2021. I relativtal, som andel av befolkning,  är smittas nu fullt vaccinerade i en högre grad än ovaccinerade. Detta gör Tegnell/FHM och regeringen allt för att mörka. Men de faktiska siffrorna finns att hämta på FHM:s egen hemsida. Sök där!

Så här ser det ut.

Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka, från vecka 1 2021 till och med aktuell rapportvecka, totalt och vaccinerade fall. 

*Staplarna visar det totala antalet bekräftade fall varje vecka samt antal vaccinerade (vaccinerade visas som en delmängd av totalt antal). 

Rullande medelvärde för de tre senaste veckorna över antal bekräftade fall per
100 000 invånare uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade, bland personer 12 år och äldre, från vecka 25 2021 till och med aktuell rapportvecka. 

Tabellerna på FHM:s hemsida visar att fler fall av covid-19 per 100.000 invånare inrapporterades bland vaccinerade än bland ovaccinerade.

Smittade per 100 000 invånare

                                 Ovaccinerade        Vaccinerade

v.51 2021               337                          250

v.52 2021               657                          596          

v.01 2022               1248                        1301

Den relativa utvecklingen av smittade bland vaccinerade och ovaccinerade visas av nedanstående tabell.

AKTUELL COVID-19 STATISTIK FÖR VACCINERADE OCH OVACCINERADE INKL DÖDA AV VACCINBIVERKNINGAR OCH DÖDA MED COVID-19 TROTS VACCINATION

11 januari 2022

Först Läkemedelsverkets senaste statistik över allvarliga och dödliga biverkningar som en följd av vaccination fördelat per vaccin-typ. Cirka 7,77 miljoner svenskar är vaccinerade.

Statistiken från Läkemedelsverket anger rapporterade uppgifter om biverkningar med allvarliga symptom respektive dödlig utgång t.o.m. 2022 01 04. Allvarliga biverkningar definieras i statistiken:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

Cominarty rapporterar 278 döda i biverkningar samt 4875 rapporterade allvarliga biverkningar. Cirka 13,9 miljoner doser.

Spikevax Moderna rapporterar 37 döda i biverkningar samt 1265 rapporterade allvarliga biverkningar. Cirka 2,5 miljoner doser.

Vaxzevria rapporterar 45 döda i biverkningar samt 2114 rapporterade allvarliga biverkningar. Cirka 1,3 miljoner doser.

Nu till Folkhälsomyndighetens statistik över vaccinerade och ovaccinerade t.o.m vecka 52 2021.

Diagram: Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka, från vecka 1 2021 till och med vecka 52 2021, fördelat på ovaccinerade och vaccinerade fall. Covid-19 smittade och vaccinerade dominerar stort i slutet av året i totalt antal fall.

Diagram: Rullande medelvärde för de tre senaste veckorna över antal bekräftade fall per 100 000 invånare uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade, bland personer 12 år och äldre, från vecka 25 2021 till och med vecka 52. 

Vaccinerade med bekräftad covid-19 smitta ökar exponentiellt snabbare än ovaccinerade och är nästan ifatt ovaccinerade i relativa tal. Nota bene! Påstod inte Stefan Löfven och Anders Tegnell för drygt ett år sedan arv vaccinerna – numera med en ”booster” – skulle utgöra ”fullgott skydd”? Jo, det var precis vad de stod i SVT och påstod! Det var uppenbarligen propaganda utan vetenskaplig, peer review granskad, grund. Lögn således.

Under vecka 52 rapporterades 59 465 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 112 procent jämfört med vecka 51. Antalet ovaccinerade fall ökade med 57 procent och antalet vaccinerade fall ökade med 142 procent. Nota bene! Av de bekräftade fallen vecka 52 var 15 597 ovaccinerade, vilket motsvarar 26 procent och vaccinerade 74 procent.

Hittills har 44 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 50. Föregående tre veckor var medeltalet 27 dödsfall per vecka. Bland de rapporterade dödsfallen vecka 50 var 16 ovaccinerade, vilket motsvarar 36 procent dvs 64 procent av de döda var vaccinerade.

Diagram: Antal* avlidna bekräftade fall per vecka, uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade fall, från vecka 1 2021 till aktuell rapportvecka. 

*Staplarna visar det totala antalet avlidna varje vecka samt antal vaccinerade (vaccinerade visas som en delmängd av totalt antal). De veckor när antalet vaccinerade fall som avlidit är färre än tre visas inte antal vaccinerade, endast totalantalet visas. Detta på grund av risk för röjande av uppgifter om enskild individ. Antalet avlidna under perioden fördelar sig enligt följande: Av totalt 5 236 avlidna var 4 569 ovaccinerade och 667 vaccinerade, varav totalt 13 under perioden endast ingår i totalantalet för aktuell vecka på grund av risk för röjande. Data för de två senaste veckorna är preliminära och kommer troligen att stiga. Data presenteras enligt det datum som personen anges ha avlidit i rapporteringssystemet SmiNet. De fåtal dödsfall som finns registrerade utan dödsdatum (41 dödsfall) finns inte med i grafen. 

COVID-19 VACCINET FÅR KUNGLIGT EMBLEM

04 januari 2022

                      

Kungen och drottningen, båda trippelvaccinerade dvs inklusive den s.k. ”boostern” har smittats av covid-19.

Som ovaccinerad oroar jag mig för vaccinerade som vandrar omkring som omedvetna smittspridare i tron att de varken smittas eller smittar. Själv är jag och familjen noga med att ta de olika vitaminer som stärker det egna immunförsvaret och har gjort så i två år. Dessutom spritar vi händerna vid varje besök utanför hemmet. I övrigt lever jag själv som vanligt.

Men de vaccinerade är farliga! De tror nämligen fortfarande på regeringens och FHM/Tegnells lögner om ett ”fullgott skydd” som är ett i grunden empiriskt falsifierat påstående. Men, ingen avbön där!  Numera påstår samma maktcentra att man får lindrigare symptom om man är sprutad och boostad. Men i själva verket talar alla internationella undersökningar för att de nya covid-19-omikron är lindrigare, beskrivs medicinskt som en lätt förkylning. Till sist kommer vaccinet att visa sig ha haft mycket begränsad effekt på pandemin men kan ha varit skadlig långsiktigt på hälsan för dem som tagit vaccinet i synnerhet när man låter barn vara försöksråttor.

Och en S-minister (med kompetens och utbildning som pianolärare, bredvid regeringskollegan och hårfrisörskan som ansvarar för kärnkraften) föreslår en nazistisk statsregistrering av oss som inte tagit vaccin.

AKTUELL STATISTIK OM COVID-19 ”VACCIN”

23 december 2021

PRO PRIMO

Om det politiskt lögnaktiga begreppet ”vaccin”: ”Vaccin” mot covid-19 är inget riktigt vaccin. Det saknar helt vetenskaplig undersökning av långtidseffekter. Effekterna på kort sikt är inte heller vetenskapligt undersökta och publicerade i någon medicinsk tidskrift med per review förfarande! Förtjänar det ens att kallas vaccin?  Vaccin är sådant som exempelvis vaccin mot polio som hindrar dig från att få sjukdomen.

Vaccinen” mot covid-19 hindrar dig INTE – trots tre sprutor -varken från att smittas av covid-19 eller att smitta andra. De är ett otestat globalt experimenterande med hela befolkningar som försöksråttor. Israel är nu uppe i en fjärde spruta och smittan skenar. Den fjärde sprutan kommer snart här också vilket jag förutspått för mer än ett år sedan. Det kommer också en femte spruta. Big pharma cashar in.

Minister Karl-Petter Thorvaldsson illustrerar glidningen i S-regeringens/FHM:s argumentation. Trots två sprutor smittades han av covid-19 i någon variant. Ändock uppmanar han alla att ta sprutorna. Annars ”hade han blivit ännu sjukare” påstår han rakt ut i det blå. Vilket han självfallet inte vet eftersom exempelvis den nya omikron-varianten ger lindrigare sjukdom. Det viktiga är dock S-regeringens glidning från ”fullgott skydd” till att ”man blir mindre sjuk” i covid-19 med flera sprutor. Ett vetenskapligt obelagt påstående så vitt jag vet.

Närmare hälften – och ökande med ca 10 procent per vecka – av dem som smittas av covid-19 är fullvaccinerade och av dem som dör i covid-19 är en överväldigande majoritet ”vaccinerade”.

Så mycket för ”ett fullgott skydd” som trumpetades ut av både statsminister, socialminister och FHM/Tegell. Fakta sparkar! 

Diagrammen från Folkhälsomyndigheten är entydiga.

Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka, från vecka 1 2021 till och med aktuell rapportvecka, totalt och vaccinerade fall

Rullande medelvärde för de tre senaste veckorna över antal bekräftade fall per
100 000 invånare uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade, bland personer 12 år och äldre, från vecka 25 2021 till och med aktuell rapportvecka.
 

Denna kurva visades i Rapport 18 den 22.12.2021. Men då hade den nedre kurvan över smittade vaccinerade planats ut. Fake news således. Ovanstående kurva är in extenso hämtad från Läkemedelsverkets hemsida. Kolla själv. Länk nedan.

”Hittills har 15 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 47. Föregående tre veckor var medeltalet 31 dödsfall per vecka. Bland de rapporterade dödsfallen vecka 47 var 4 ovaccinerade, vilket motsvarar 27 procent”, skriver Läkemedelsverket. Dödligheten i covid-19 är således i stort sett helt opåverkad av ”vaccinationshysterin”. 

KÄLLOR:

Gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida och sök under ”Statistik covid-19” och därefter ”veckorapporter v.49”

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

PRO SEKUNDO

Jag har ofta kritiserat den tidigare socialistiska och miljökommunistiska regeringen under Stefan Löfven och den nuvarande socialistiska under Magdalena Andersson. 

Men att jag skulle rösta på en regering under Ulf Kristersson som statsminister och Ebba Busch och deras ideologiska amöbor i M och KD är helt uteslutet. De föreslår nu gemensamt än mer av långtgående proto-fascism (eller partiell apartheid) med vaccinpass. Uppenbarligen är partierna där helt vilse i pannkakan avseende de grundlagsfästa demokratiska fri- och rättigheterna. De lyssnar inte på debatten från bland annat jurister och klartänkta intellektuella inkl Justitieombudsmannen.

AKTUELL STATISTIK COVID-19 SMITTADE OCH VACCINERADE

21 november 2021

Folkhälsomyndighetens senaste statistik publicerad den 19 november.

Antal smittade i vecka 45 med covid-19 var 5 833 personer.

Av dem var:

 44 procent vaccinerade. Den gruppen har gått upp från veckan innan då den var 40 procent.

56 procent ovaccinerade, en andel som gått ner från 60 procent veckan innan.

De smittade ovaccinerade är genomsnittligt yngre än de smittade vaccinerade.

Relativt per 100 000 är smittade ovaccinerade än så länge högre.

På IVA låg 21 nya inlagda. Av dessa var 43 procent ovaccinerade och 57 procent vaccinerade.

Relativt per 100 000 är inlagda på IVA högre för ovaccinerade än vaccinerade

Rapporteringen av döda i covid-19 släpar efter varför senaste siffror avser vecka 43.

Antal döda med covid-19 var 30.

Av dessa var 4 individer eller 13 procent ovaccinerade och 26 individer eller 87 procent vaccinerade.

Medelåldern för föregående tre veckor av döda med covid-19 var 78 år för ovaccinerade och 84 år för vaccinerade.


%d bloggare gillar detta: