Archive for the ‘Manus – videoblogg’ Category

OM UNDANTAGEN I MIGRATIONSLAGEN OCH I LAGEN OM FÖRBUD MOT MÅNGGIFTE OCH BARNÄKTENSKAP

11 april 2021

SÖNDAGSBLOGG 11 APRIL 2021

Om hur undantag som ofta blir regel utifrån den kommande migrationslagen som skall ersätta den nuvarande lagen samt en proposition om månggifte o barnäktenskap.

Morgan Johansson står åter i centrum för min analys som en patologisk lögnare om migration och dessutom en statssocialistisk minister med flera totalitära lagförslag. Det har jag visat i videobloggarna nr 22 – 26. 

Migrationen.

Den parlamentariska Migrationskommitteen som skulle söka en samlad lösning på den muslimska massmigrationen sprack i början av augusti 2020. I grund och botten för att ett fyra procents parti med fem ministrar dikterade hur gränserna skall öppnas för mer muslimsk massmigration. Ett MP som socialisten och statsministern Stefan Löfven låter styra JÖK regeringen.

Nu har den socialistiska JÖK-regeringen på en presskonferens i grova drag presenterat – det exakta lagförslaget har vi ännu inte sett – hur den nya Migrationslagen skall se ut som i sommar ersätter den gamla lagen från 2015.

På presskonferensen i veckan förutskickade JÖK-regeringen styrda av MP en urholkningenav den befintliga redan lösliga migrationslagen.  Morgan Johansson anför att ”undantag för humanitära” skäl kan göras. Det är en riktig gummiparagraf som snart leder till att undantaget blir regel och regeln undantag. Det finns alltid ömmande skäl av varjehanda slag. Bara fantasin sätter gränser.  Det har vi redan sett i domstolarna.

Tack och klov förutskickar flera partier att de river upp den skadliga paragrafen om de vinner valet 2022. Men mycken skada hinner ske fram till hösten 2022 under de ett och halvt år som återstår. Frågan kommer dock att vara rikspolitiskt aktuell fram till och under valet 2022.

VARJE MÅNAD HITTILLS I ÅR HAR DET KOMMIT DRYGT 6 000 MIGRANTER ENLIGT MIGRATIONSVERKETs statistik över beviljade uppehållstillstånd med 36 procent anhöriginvandring. Illegala migranter oräknade. Inte ens myndigheterna vethur många hundra tusen de är.  

De hittills i år beviljade uppehållstillstånden motsvarar ett drygt halvt Surahammar varje månad!!!  En prognos; om dagens nivåer fortsätter kommer migrationen – beviljade uppehållstilsstånd – att på årsbasis 2021 landa på 79 000”

Bloggtexter där jag utförligt redogör för migrationen finns på min blogg ”lennartwaara”  (sammanskrivet i ett ord) under kategori ”migration”.

Herr Johansson säger följande på presskonferensen: ”intentionen med den nya permanenta lagstiftningen är att Sverige ska fortsätta ligga på samma volymer i mottagandet som åren efter 2015”. 

Det budskapet är verkligt oroande eftersom migrationen (främst från MENAP) legat på mellan 90 000 upp emot 150 000 per år från 2015 och fram till och med 2020!

Helt oblygt, flinande rakt in kameran, ljuger Morgan Johansson patologiskt  (glöm inte att Morgan Johansson prickats i Konstitutionsutskottet för falska migrationssiffror) också om att Sverige nu får en ”strängare lagstiftning än EU-genomsnittet”. Det motsatta är sanningen. 

Titta bara på siffrorna för våra nordiska grannländer och jämför. Av asylsökande som kommer till de nordiska länderna tar Sverige emot 70 procent.

LÅT ER INTE LURAS! Gå till källorna! Kolla fakta! De finns i den offentliga statistiken!

Migrationsverkets siffror för jan – mars 2021

jan-mar 2021 mars 2021

Anknytning                                               7 187             2 544

Arbete                                                      7 846             2 915

Asyl                                                           2 208             957

EU/EES                                                      1 437             534

Studier                                                      1 111             329

Totalt                                                        19 789           7 279

Migrationsproblemet i ett nötskal illustreras tydligt av somalierna. De var per den 31.12. 2020 i Sverige 112 844 personer

I Finland som publicerar siffror är 9 av 10 somalier analfabeter.

Somalier i Sverige har en 82 procentig arbetslöshet enligt SR

Beroende på låg kompetens o låg utbildning och en kognitiv förmåga på motsvarande IQ 68. Lynn/Vanhanen m. fl. internationella forskare.

Somalier i Sverige har efter 4 år 2015 – 2019 endast 0,8 procent egen försörjning dvs 1 av 125 har egen försörjning. Egen försörjning är definierad som låga 12 500 kr i månadsinkomst enligt RUT 2021(Riksdagens utredningstjänst). 

Medianinkomst per månad för somalier är 100 kr dvs de lever på svenska skattebetalare. RUT 2021

För syrier är medianinkomsten per månad 4 000 kr. RUT 2021

Somalier är problematiska lägst i allting. Återvandring är lösning o en ändring av grundlagen som tillåter att beviljade medborgarskap kan tas tillbaka o att de kan skickas hem

Regeringens proposition 2020/21:149 

Förbud mot erkännande av utländska månggiften”

Morgan Johansson föreslår i nämnda proposition om månggifte o barnäktenskap att ”18 års gränsen” tas bort. 1 kap 8§ är centrala i sammanhanget. gränsenersätts med en lösligare juridisk skrivning. CiteraMånggifte och barnäktenskap kan godkännas om ”synnerliga skäl” föreligger (sid 19 och sid 51). Det öppnar för att det kan bli regel eftersom det alltid kan finnas  ”synnerliga skäl” att anföra. 

Nu till en helt annan fråga:

Samerna ses av dem själva och många liberala PK ideologer och apologeter som ”ursprungsbefolkning” – som indianerna i USA. De, samerna, hävdar att vi svenskar är kolonialister. Hur är det med den saken i verkligheten? Är anspråket som ursprungsbefolkning verkligen sant? Nej, naturligtivis inte. Det visas av den äldre-äldre historien.

Skandinavien befolkades från omkring år 20 000 12.000 f.Kr. och framåt av europeiska jägar-samlare, när inlandsisen drog sig tillbaka efter senaste istiden. Tidigast befolkade del var Bjärehaövön där isen försvann först. Tillsammans med senare förhistoriska grupper utgör de föregångarna till dagens svenskar.

Genetiska studier av ett stort antal forskare ex ”Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europé”  i Nature Communications visar att förfäderna till samerna kom långt senare, omkring 1.500 f.Kr. De invandrade som nomader österifrån, från Sibirien med ursprunget till dagens samiska språk först på 500-talet e.Kr.

Trots att samerna invandrade till Sverige långt senare än svenskarna, har de status som urfolk i Sverige. Anledningen är att samerna befolkade norra Skandinavien först när de moderna statsgränserna drogs upp.

That´s that!

SÖNDAGSBLOGG DEN 28 MARS 2021

28 mars 2021

OM: Gapet mellan politikerna och väljarna ökar liksom medias följsamhet till makten. De totalitära vaccinationspassen och vad de kan användas till i en Orwellskt framtid samt om klimatpolitiska totalitära förslag i pandemins spår.

GAPET MELLAN VÄLJARE OCH POLITIKER

Miguel M Pereira, statsvetare vid University of Southern California, jämför i en studie i American Political Science Review

Studien ”Understanding and Reducing Biases in Elite Beliefs About the Electorate” om sex svenska val, mellan 1985 och 2006, och visar att svenska riksdagsledamöternas insikt i väljarnas faktiskt preferenser har minskat för varje val. To be responsive, politicians have to rely on beliefs about public will.  

Pereira har jämfört 24 policyfrågor under de olika valen. I genomsnitt har 4 865 väljares åsikter jämförts med riksdagsledamöters svar på samma frågor. 

(Uppgifterna är hämtade från Riksdagsundersökningen (RDU) och väljaropinionen, uppmätt av Valforskningsprogrammet (SNES) och SOM-institutet, vid Göteborgs universitet.)

År 1985 avläste riksdagsledamöterna väljaropinionen korrekt i 78 procent av frågorna. 2006 hade siffran sjunkit till 65 procent. Politikernas verklighetsuppfattning hade med andra ord sjunkit med 13 procentenheter på två decennier.

Svenska riksdagsledamöter tar parti för rika och högutbildade medan resurssvaga väljare har svårare att bli hörda. Det beror på att politiker umgås mer med lobbyister, media och kolleger i slutna sociala sällskap än med väljarna. De får en snedvriden bild av verkligheten som skiljer sig från svenskens vardag. ”Elite beliefs disproportionately reflect the preferences of more privileged subconstituencies and the personal positions of legislators”.  

Politiker projicerar ofta sina egna åsikter på väljarna istället för att faktiskt lyssna på dem. Allt detta leder till en ökad klyfta mellan folket och eliten. ”I argue that misperceptions may result from unequal exposure to different subconstituencies, and a tendency of legislators to project their own preferences on voters”. 

Pereiras slutsats är att ekonomiska och politiska ojämlikheter har sina rötter i elitens förutfattade meningar om allmänhetens preferenser. ” Political inequalities are rooted in elite beliefs about constituency preferences”. Lösningen, menar han, är att politikerna måste lyssna mer på folket. Genusforskning, feministiska politiska inslag, muslimsk massmigration, kärnkraft och jakten på privatbilism för att nämna några svenska exempel. 

Länken: https://osf.io/d7c2x/

EXEMPEL PÅ MEDIERNAS FÖLJSAMHET EMOT MAKTKLANERNA

Marina Ghersetti och Tomas Odén, docenter vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet kom med studien ”Coronapandemin våren 2020 – En undersökning av nyheter och opinion”. Man granskar Dagens Nyheters, Aftonbladets och SVT Rapports corona-bevakning under perioden februari till april förra året.

De kom fram till att media i alltför hög utsträckning inte fullgjort sitt maktgranskande uppdrag , de har istället fungerat som regeringens och FHM:s verktyg. Megafoner skulle jag säga!

”Med ett åtminstone preliminärt facit i hand kan man ställa sig frågan om inte nyhetsmedierna under våren 2020 i alltför hög grad bedrev en journalistik för nationell samling i en svår situation, och därvid i alltför hög grad slöt upp bakom myndigheter och politiker i beslutande ställning”.

Pandemipolitiken i Danmark, Norge och Finland, som den svenska pandemihanteringen kan jämföras med, uppmärksammades knappast och i stället jämfördes Sverige med problemländer som Kina och Italien, där händelseutvecklingen gav mer dramatiska berättelser.

”De nordiska grannländerna fick inte lika stor uppmärksamhet. De förekommer i viss mån i nyhetsmaterialet, men knappast alls i åsiktsmaterialet, det vill säga i kolumner och ledare där aktuella händelser diskuteras och problematiseras”. 

De skriver att det är ”intressant” att de länder som valts bort är de med en annan corona-strategi än Sveriges med väsentligt lägre sjuk- och dödstal. Att Sverige varit i särklass sämst i klassen med 13 000 dödsfall jämfört med exempelvis Norges cirka 600 är något som sällan varit i fokus eller ens nämnts i den svenska bevakningen.

Rapporten konstaterar också att uppslutningen bakom regeringen och FHM visas av att nyhetsmedier, även kommersiella, dag efter dag direktsände FHM:s, MSB:s och JÖK:ens presskonferenser. En tysk journalist från tv-stationen ARD snart blev rikskänd som den ende reporter som ställde kritiska frågor. 

DE TOTALITÄRA VACCINATIONSPASSEN

Det är oetiskt att indirekt straffa personer som av olika anledningar inte vill eller kan ta vaccin mot covid-19. Regeringen bör på europisk nivå ifrågasätta nyttan, etiken och lagligheten av vaccinationspass, skriver juristerna Madani, Berglund och Kjos.

”Med coronapandemin som ursäkt har vi fått angrepp på medborgerliga fri- och rättigheter runt om i världen på ett sätt som saknar motstycke i modern tid.

Restriktionernas effekter på demokratin och rättsstatenhar bara knapphändigt behandlats i svenska medier”, vilket visas av nyss citerade undersökning. 

” A year of global setback” skriver The Economist. Intelligence Unit och att ”antalet auktoritära regimer i världen ökade kraftigt under 2020. Även i Europa är trenden oroväckande. Länder som historiskt varit demokratins bastioner är i stagneringsfasen och har börjat röra sig åt det totalitära hållet”. Frankrike, Portugal, Nederländerna och Storbritannien nämns. Finland är nu på väg emot kraftfullt totalitära lagförslag. Värst i Europa?

En viktig princip i svensk lagstiftning är proportionalitetsprincipen som betyder att inskränkningar i bland annat grundlagsskyddade fri- och rättigheter bara får ske om de är proportionerliga.

Den svenska regeringen drev snabbt igenom en pandemilag som möjliggör omfattande inskränkningar i grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Inget riksdagsparti motsatte sig tydligt lämpligheten av en sådan lag.

Frågan om ett digitalt vaccinationspass är nu uppe till diskussion och finns på regeringens agenda. 

Den starkaste invändningen mot vaccinationspass är rättighetsperspektivet. Det är oetiskt att straffa personer som av olika anledningar inte vill eller kan ta vaccinet.

”Sammanfattningsvis är det sorgligt att konstatera att även Sveriges regering tämligen ogenerat plockat upp och putsar på redskap ur polisstatens verktygslåda. Lådan synes nu stå vidöppen. Det är denna låda som behöver stängas, inte samhället”.

Kommer ett vaccinationspass så blir det kvar för framtid, var så säker och det kan sedan utökas efter hand med allehanda tillägg som kontrollerar oss som individer!

DEN TOTALITÄRA KLIMATALARMISTISKA POLITIKEN

Klimatpolitiska rådet, en myndighet som skapades 2018 och lyder under Miljödepartementet har uttalat sig extremt totalitärt i en rapport som kom nyligen men namnet ”Klimatpolitiska rådets rapport 2021”.

Pandemin kan skapa ”ett möjlighetsfönster för klimatomställningen”. En kris kan vara ”ett utrymme för nya sanningar att etableras”, står att läsa i rapporten. Tala om att skära pipor i vassen

– Regeringen bör använda återhämtningspolitiken för att öka takten i genomförandet av den klimatpolitiska handlingsplanen och därmed tydligare knyta den förda politiken till visionen om Sverige som det första fossilfria välfärdslandet. Målet är ett Sverige fritt från fossila utsläpp år 2045.

Regeringen borde villkora utbetalningar av coronastöd med att de företag som tar del av stöden ”klimatanpassar” (vad det nu betyder) sin verksamhet.

Det ”krävs en normförskjutning och beteendeförändring, hos privatpersoner eller hos bolag”.

För att förändra svenskarnas normer och värderingar kan det krävas en ”stark styrning” som exempelvis ”tvingande åtgärder eller starka ekonomiska incitament

Så ser en totalitär myndighet som vet sin roll i den socialdemokratiska maktklanens allt mer DDR inspirerade politiska åtgärder. Det bli bara värre och värre.

OÖNSKAD JÄMLIKHET OCH ÖNSKVÄRD OJÄMLIKHET

22 mars 2021

Ojämlikhet har följt människan så länge hon har funnits. Det är ett faktum som är lätt att empiriskt konstaterbart och det får tjäna som mitt inledande statement. 

Vi skall nämligen analysera ett ideologiskt begrepp – jämlikhet – som oftast tas självklart som ett självklart positivt laddat begrepp och mycket sällan utsätts för en kritisk analys. Det skall vi ägna oss åt idag.

Påfallande mycket politisk ideologi och filosofi har skrivits om jämlikhet utan närmare kontakt med samhällsvetenskaperna och historien.

Den gängse longitudinella historie-kausala förklaringen till ojämlikheten är människors och etniska gruppers olika kognitiva och fysiska förmågor och arbetsinsatser. Det kan empiriskt iakttagas utifrån individ, grupp, etnisk tillhörighet och faktiskt också nationellt. Jämför Afrika och Europa!

Hur förklarar vi att det i Sverige trots en lång historisk och långt, extremt långt, driven jämlikhetspolitik ändock uppstår stora ojämlikheter som dessutom sannolikt ökar/ökat, trots att man politiskt försökt utjämna allt vad avser materiella förutsättningar. Men flit, drivkraft och kognitiv förmåga är inte jämnt fördelade. Små avvikelser i dessa avseenden förstärks över tiden och går på olika sätt vidare i arv.

Historiska beskrivningar av ojämlikhet visar just detta.

De oftast använda måttet på ojämlikhet är Gini-koefficienten eller Gini-index. Indexet är ett mått på den faktiska fördelningen av exempelvis inkomst och förmögenhet i förhållande till en tänkt helt jämn fördelning. Gini-koefficienten är således ett tal mellan 0 och 1. Noll om hela inkomsten är jämt fördelad och 1 om en enda person innehar hela inkomsten/förmögenheten. Sverige låg på sjätte plats år 2000 med 0,252. Det kreativa och entreprenörinriktade USA 29:a med 0,368. Gini-index i Sverige ökar över tid från 0,2 år 1980 till 0,32 år 2010 trots en dramatisk och exeptionell jämlikhetspolitik. Varför? Svaret är enkelt! Ojämlikhet krävs och behövs för att ett samhälle skall utvecklas. Lönespridningen i Sverige är alldeles för liten mellan okvalificerade och outbildade och långtids- och högutbildade. Tydligt inom sjukvården där löneskillnaderna mellan lågutbildade undersköterskor, akademiskt utbildade sjuksköterskor och högutbildade läkare är alldeles för liten. Dessa tendenser går igen på alla områden, inte minst i den offentliga sektorn där löneskillnaderna mellan lågutbildade och högutbildade är för låg.

Om man granskar samhällen med olika ekonomisk historia och struktur från jägar/samlarsamhället, trädgårdsskötande småskaliga samhällen, boskapsskötande samhällen, olika jordbrukssamhällen, industrisamhällen och marknadsekonomiskt kapitalistiska samhällen så finner vi att ojämlikheten ökat och förstärkts under den samhälleliga och historiska resan från jägar/samlarsamhället till den moderna marknadsekonomiska kapitalismen. Förklaringen är enkel. Små skillnader i början i form av kognitiv förmåga, förmåga till arbetsinsats och uthållighet har skapat skillnader som sedan ärvs vidare i form av bättre föda med starkare familj och bättre överlevnad, större odlade jordegendomar som ärvs, och så vidare.

Idag kan vi se hur kreativa och nya idéer i USA kan skapa enorma rikedomar långt ifrån jämlikhet. Namn som Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates för att inte nämna Steven Jobs och Steve Wozniak med Apple och allt vad detta varumärke stått och står för. Det är otänkbara företagsskapelser i ett socialistiskt eller kommunistiskt samhälle. En långt driven socialistisk jämlikhet och jämlikhetspolitik hade förhindrat dessa att komma fram. Sovjetunionen stagnerade och kollapsade därför att initiativkraft och kreativitet stagnerade. Det har PRC/CCP förstått och öppnat en ohämmad kapitalism kombinerat med ett systematiskt stjälande av idéer och forskningsresultat från Väst. 

I den europeiska socialistiska diskursen kring ojämlikhet har man till och med infört och försökt räkna fram en kurva som beskriver en maximal ojämlikhetsgräns att jämföra länders faktiska ojämlikhet med. Det är naturligtvis en matematiskt och teoretiskt framräknad ojämlikhetskruva utan annan mening eller relevans än ideologisk.

En ideologiskt skruvad slutsats av är Per Molanders i boken Ojämlikhetens anatomi: ”Utan en aktiv fördelningspolitik driver samhället mot ojämlikhetsgränsen lika obönhörligt som en sten faller mot marken när man släpper den; i varje ögonblick glider det omärkligt nedåt. Om inga motkrafter sätts in. Ojämlikheten hör till människans villkor, men den kan påverkas”. 

Ja! Men är det önskvärt och hur långt? Det är frågan att ställa.

För att summera så långt. Det finns en tydligt markerad tendens till ökande ojämlikhet i det longitudinella historiska perspektivet.

Jämlikhetsbegreppet kommer från den franska revolutionens stridsrop Liberté, égalité, fraternité. Inte minst frihetsbegreppet står idag i centrum i kampen för demokratiska fri- och rättigheter i Sverige som hotas av korrupta och totalitära maktklaner. Jämlikhet har blivit en politisk ideologi i samtiden.

Ett exempel i samtiden kan hämtas från Chalmers i Göteborg. Där lämnar man vad vi trodde var det självklara inom akademin, nämligen en ren meritokrati och går inför kraven ”jämlikhet” och ”mångfald” vid rekrytering till akademiska tjänster. Först humaniora, sedan samhällsvetenskaperna och nu naturvetenskaperna. Det kommer naturligtvis att gå åt pipan!

Frihet, jämlikhet, broderskap (franska Liberté, égalité, fraternité) är Frankrikes motto, officiellt sedan den tredje republiken med rötter i slagord som associeras med den franska revolutionen 1789-94 och julirevolutionen och Februarirevolutionen 1848. Slagorden var centrala under Pariskommunen 1871.

Redan under den franska revolutionen ledde begreppet till pogromer och offentliga avrättningar av dem som inte var jämlika dvs intelligentian i dåtidens Frankrike. 

Under franska revolutionen 1789 – 1794 avrättades i Paris mellan 15 000 – 20 000. Värst var det under det s.k. skräckväldet med Robesspierre vid makten då 4 000 halshöggs med giljotinen i offentliga evenemang under stridsropet jämlikhet. Merparten de ledande klasserna i Frankrike.

I den historiska förlängningen bidrog de franska revolutionerna till socialistiska revolutioner som den ryska revolutionen 1905 och 1917 och inspirerade Mao Zedong till att skapa en kommunistisk diktaturstat i Kina. Allt i jämlikhetens namn! Så har det fortsatt med kommunistiska och socialistiska jämlikhetsideologier och ett antal groteska förintelser i spåren.

En svensk tolkning, liknande den om allas lika värde, är begreppet Jämställdhet vilket tolkas som jämlikhet mellan män och kvinnor.  Det svenska ordet jämställdhet började användas under 1970-talet när frågan om en lagstiftning mot könsdiskriminering aktualiserades. År 1979 fick Sverige sin första jämställdhetslag som sedan omarbetades 1991 till jämställdhetslagen.

Den PK-ideologiska beskrivningen av jämlikhet hämtar vi från Wikipedia. 

”Jämlikhet, eller social jämlikhet, är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda.

Politiskt är jämlikhetens viktigaste manifestation den allmänna och lika rösträtten. Jämlikhet kan även inbegripa ekonomisk jämlikhet, vilket enligt socialismen är till exempel utjämning mellan de olika samhällsklasserna samt lika lön för lika arbete.

Den minsta omfattningen (ja man skriver faktiskt så?) av begreppet jämlikhet är att alla människor har likhet inför lagen, allmän och lika rösträtt, yttrandefrihet och mötesfrihet, rätt till egendom”.

Det sistnämnda instämmer vi i. I synnerhet som just dessa hotas idag i Sverige.

När det gäller hur PK-ideologisk analys och beskrivning ser ut är Wikipedia en säker källa däremot osäker som källa för sanningsutsagor.

Jämlikhet mellan kön. Hur skall man se på det? Svaret blir givetvis:

EQUALITY IN OPPORTUNITIES BUT NOT EQUALITY IN OUTCOME 

Jämlikhet i möjligheter men inte i utfall. Det sistnämnda kräver allehanda statssocialistiska politiska reformer och åtgärder som medför negativa konsekvenser som lägre ekonomisk tillväxt, orättvisor mot dem som anstränger sig är kreativa och smarta, lägre tillväxt av företag etc. Meriter och meritokrati är det enda hållbara i kombination med lika möjligheter.

Nu invänder självfallet någon att vi måste hålla ojämlikheten på en rimlig eller acceptabel nivå med en statlig/offentlig jämlikhetspolitik och skattepolitik. Frågan är väl bara vilken nivå som är ”rimlig” och ”acceptabel”. Risken är överhängande att vi silar mygg och sväljer kameler. Se exemplet Chalmers ovan. Frågan är också hur kostnaderna ser ut i form av minskade incitament, kreativitet och arbetsinsatser av en alltför långt driven skatte- och jämlikhetspolitik och därmed utjämning av utfall. När vi kommer till jämställdhet blir public failures/politiska misslyckanden tydliga. Feminiseringen av förskola, skola och universitet medför katastrofala konsekvenser bl.a. för pojkar som hindras att bli riktiga män, i form av genusflum och ”feministisk” s.k. forskning. Högre chefer i den offentliga sektorn, enkannerligen kommun och stat, domineras av kvinnor med feministiska perspektiv och lägre effektivitet och produktivitet.

Det finns alltid, alltid, en trade off mellan jämställdhets-/jämlikhetsåtgärder och reformer och negativa konsekvenser som lägre tillväxt, kreativitet och entreprenörskap.

Glöm inte att det historiskt är helt entydigt vita medelålders män som skapat i stort sett allt av västerländsk kultur, utveckling, forskning, innovationer och ledande företag. Se mina bloggtexter med utförlig genomgång:

Svenska uppfinningar, upptäckter och en kulturkanon.

Västerländsk högkultur och feministernas hat mot vita medelålders män. Under kategori Feminism. Publicerad på Det Goda Samhället

Jämlikhet o jämställdhet är en omöjlig vision och ideologi som alltid i sin förlängning leder till statssocialism och samhällsförstörande inslag. Jämlikhetsideologin har inte fungerat bra någonstans.

Jämlikhet har heller aldrig funnits någonstans i historien eller globalt i samtiden. Mest ojämlika är kommunistiska o socialistiska samhällen. Titta bara på den S-märkta maktklanens insatser för att behålla makten och frånkänna andra rätten att styra landet.

I praktiken, det är min erfarenhet, tror ingen på jämlikhet när man börjar tala om konkreta arbetsinsatser och förhållanden på en arbetsplats.

Någon anstränger sig lite mer, arbetar lite mer, är lite smartare. Han/hon skall också ha lite mer. Så har det historiskt varit från de enkla ekonomiska samhällena och framåt. De har kunnat lämna lite mer till sin familj i form av byte eller mark och så har spiralen varit igång.

Summa summarum

Fyra frågor:

1.             Varför är alla samhällen ojämlika

2.             Kan ojämlikheten påverkas?

3.             Är det önskvärt?

4.             Hur ser de klassiska ideologierna på ojämlikhet?

Svaren:

  1. Den mänskliga konstitutionen med risktagande, intelligens och arbetsinsatser och de allmän-mänskliga förhandlingsspelet tenderar att utvecklas från små skillnader i förutsättningar i början som förstärks över tid och ökar obegränsat.
  2. Ja till en viss gräns sedan blir den samhälleliga politiska och ekonomisk kostnaderna kontraproduktiva. Se sovjetsamhället. Stagnation och tillbakagång med ekonomisk och social implodering som konsekvens.
  3. Möjligen i viss begränsad mening helt kopplat till equality in opportunities och inte alls i equality in outcome. Hade en Steve Jobs eller Elon Musk kunnat framträda i Sovjetunionen? Nej sannolikt inte
  4. Liberaler o socialister driver det djupt skadliga equality in outcome. 

MANUS SÖNDAGS BLOGG 7.2.2021

07 mars 2021

Igår demonstrerade mellan 400 och ett par tusen, uppgifterna varierar, i Stockholm mot de totalitära attackerna mot medborgarna i corona-politikens spår eller snarare som svepskäl.

Det var helt magnifikt att höra statstelevisionen. Hyggligt sakliga denna gång men helt oförstående. Den förstummade reportern närmast stammade fram att det var en ”heterogen samling”. De hade ”inte samma uppfattning alla”, ”de hade olika uppfattningar”. Så talar en journalist på statstelevisionen som är van vid en monolitisk PK ideologisk enighet, när han möter fria, självständigt tänkande medborgare. Det var närmast en chock för honom.

TAMIM SULTANI 20-ÅRIG AFGHAN

Han har migrerat till Sverige från Afghanistan och uppgav sig vara 16-år. Släpptes in och fick gymnasieamnesti förra året trots att han, enligt uppgifter, är analfabet.

Skrek ”Allahu Akhbar” när han stack kniven i sitt offer. Tänk er! Han skriker ”Gud är stor” när han med kniv försöker terrormörda svenskar! Det är islam och muslimer! Skulle en kristen svensk skrika ”Gud är stor” vid försök att mörda en annan människa?

Men, åklagaren skall ”inte utreda mordförsöken som muslimska terrorbrott”. Mordförsöken beskrivs som ett ”vansinnesdåd” i PK-media o politik! Nej! Det var ett tydligt medvetet muslimskt terrordåd!

Stefan Löfven säger att mordförsöken ”inte har med migration att göra”. Vad har det då att göra med?

Polisen säger att de svenskar som var utsatt för mordförsök ”var på fel plats vid fel tidpunkt”. Märkligt uttalande! Det var väl inte svenskarna hemmahörande i Vetlanda som var på fel plats?

Den politiserade rättsapparaten i den djupa staten är följsamma emot den socialdemokratiska maktklanens arbete med att islamisera Sverige och dölja för svenskarna vad de håller på med.

DESPERATION HOS SOCIALDEMOKRATIN

Per Gudmundson, tidigare ledarskribent på SVD, skrev på sajten bulletin.nu: ”Socialdemokraternas okända trollfabrik”.

De ”trollfabriker” som i artikeln pekas ut är bl a Facebookkanalerna ”Sverige inför verkligheten”, som startades av den socialdemokratiska Tankesmedjan Tiden, samt ”Samtidigt i Sverige”, som drivs av Socialdemokraternas partiorgan Aktuellt i Politiken (AiP). 

Denna ”digitala offensiv” från S lägger enligt Gudmundson mycket tid ”på att svartmåla meningsmotståndare.

Totalt har man lagt en halv miljon kronor på att marknadsföra inlägg från ”Sverige inför verkligheten”. Motsvarande siffra för ”Samtidigt i Sverige” är 281 364 kronor. Nu finns ett stort antal källor som visar just förekomsten! Skicka dem om du vill!

MSB

I en intervju med statsradion SR hävdar MSB-chefen Mikael Tofvesson att ”främmande makter” aktivt försöker motarbeta de hårt kritiserade svenska massvaccinationsprogrammen och göra svenskarna mer vaccinkritiska. Den information som stör myndigheten är hållningen att det är bättre att stärka immunförsvaret på naturlig väg än att ta låta sig injiceras med de nya coronavaccinen.

– Något vi sett vissa främmande makter bedriva just nu är att man sprider en negativ bild och desinformation kring vaccin eller vaccinframställningen, hävdar Tofvesson.

Exakt vilka ”främmande makter” det är som konspirerar mot Sveriges massvaccinationsprogram och hur de faktiskt gör detta är inget som Tofvesson utvecklar i intervjun. I ett nyhetsinslag i SR hävdas det att ”ryska källor” spridit ”70 fall av desinformation internationellt”.

Därför ska landets kommunikatörer nu utbildas av MSB för att ”hantera” den påstådda desinformationen. Utbildas, läs indoktrineras! 

MSB går in som maktens hantlangare o vet sin roll i den djupa politiserade staten.

Hetsar mot dem som är kritiska i en intellektuell kontext emot vaccination. Utländska makter som agerar?  Nej fritt tänkande osjälvständiga läkare medicinare och samhällsdebattörer. Skrämmande! Precis som gårdagens demonstranter i Stockholm.

T.o.m Medicinskt etiska rådet avråder från att koppla vaccination till förmåner i samhället eller straffsanktioner typ förbud mot att resa. De totalitära inslagen blir allt värre.

VÅLDTÄKTER

Regeringen hävdar att Sverige är en ”humanitär stormakt” och har världens första ”feministiska regering”.  Sverige blir ändock ett allt sämre och farligare land för kvinnor. I World Population Reviews lista över länder med flest våldtäkter kommer Sverige på sjätte plats.

Tove Lifvendahl SVD tar upp Sveriges föga smickrande placering, som dessutom tros vara än värre då siffrorna som används i rankingen kommer från 2015. Än värre idag!

Tove L konstaterar att både placeringen i WPR och trenden som syns i Brås statistik ”bekräftar att Sverige inte kan skryta med att vara något feministiskt föregångsland, vad än regeringen kallar sig”.

Jämfört med Norge har Sverige 3,3 gånger fler våldtäkter, 4,2 gånger fler våldtäkter än Finland och 9,9 gånger fler våldtäkter än Danmark.

PANDEMIPOLITIKEN EMOT WUHAN-VIRUSET EN VÄGRÖJARE FÖR TOTALITÄRA REGIMER

 BYGGER PÅ ARTIKLAR I NYA DAGBLADET

Den svenska följsamheten inför maktfullkomliga ultraglobalister som World Economic Forums förgrundsgestalt Klaus Schwab som är ondskan personifierad är ovärdig.

Det sovjetiska östblockets politiska styren benämndes ofta, och benämns fortfarande i historieböckerna, som ”kommunistregimer”. Under flera generationer har livet bakom järnridån i det allmänna medvetandet varit något av en absurd feberdröm i väst inklusive Norden. För de flesta har det verkat som en avlägsen dystopi att leva i ett samhälle med strypt yttrandefrihet och en likriktad medieapparat som systematiskt förvrider och undanhåller avgörande information för medborgarna. Lika främmande har det varit med en Storebrorsmaskin som åsidosätter den personliga integriteten för att bokföra medborgares privata korrespondens och betraktar det som en politisk angelägenhet vem som träffar vem, var, när och varför.

Varje nyktert tänkande människa kan idag samtidigt konstatera att inget av detta längre är så avlägset eller särskilt drömskt. Coronakrisen har markerat ett skifte där otaliga politiska styren, inklusive det svenska, på ett helt nytt och mer djupgående sätt slår ner på vad som tidigare betraktats som okränkbara medborgerliga friheter – däribland rörelsefriheten och mötesfriheten. Trots ständiga larm och visselblåsningar om falsk smittostatistik och vilseledande pandemiöverdrifter tycks det mediala och politiska maskineriet inte betrakta några åtgärder som för extrema – under förevändningen att stoppa smittspridning av ett muterande virus.

Nyligen rapporterade Nya Dagbladet bland annat om Sida:s bedömning att omkring 120 miljoner människor kastats ut i extrem fattigdom som en följd av coronapolitiken – något som för ansvariga makthavare förefaller vara lika oväsentligt som andra katastrofala folkhälsoaspekter. Uppskjuten vård, psykisk ohälsa på grund av isolering och social distansering, hela branscher som går i konkurs med växande arbetslöshet som följd – inget tycks vara ett pris för dyrt att betala. Frågan är – för vad?

Det ska i nuläget till en stor naivitet för att hålla fast vid bilden att den rådande makten sätter folkhälsan och medborgarnas intressen främst – med andra ord det som utmärker en regering från en regim.

Nuvarande facit på hand efter ett år av coronapolitik visar att man snarare utnyttjat den smittoskräck som ingjutits i befolkningen för att försöka frånta dem sina grundläggande fri- och rättigheter.

I främsta rummet för coronapolitiken ligger istället World Economic Forums förgrundsgestalt Klaus Schwab och hans vision om den stora omstarten – ”The Great Reset”. Den ökände ultraglobalistenhar under coronakrisen närmast kommit att motsvara en pamp i den sovjetiska politbyråns nomenklatura för det allt mer pseudodemokratiska Västerlandet. Senast vid årets Davos Agenda var The Great Reset huvudtema, med en deltagarlista bestående av bland annat FN:s generalsekreterare Gutérres, Världshälsoorganisationens direktör Adhanom, Internationella valutafondens direktör Georgieva, den amerikanska smittskyddsmyndighetshetschefen Fauci, den europeiska centralbankens ordförande Lagarde och EU-kommissionens ordförande von der Leyen.

Bland mycket annat omfattar “den stora omstarten” att det nuvarande kapitalistiska systemet ska omformas till ett mer globaliserat och teknokratiskt styre, med långtgående digitalisering och robotisering inte bara av samhället i stort – utan även av människorna själva. Kombinerat med inriktningen på ekonomisk centralisering för hans vision sammantaget närmast tankarna till Lenins ”Nya Ekonomiska Politik”.

Den som främst konkurrerat med Schwab som mest profilerad globalist under coronakrisen är multimiljardären och vaccinlobbyisten Bill Gates. Det är i sammanhanget ej ägnat att förvåna att Bill & Melinda Gates Foundation och World Economic Forum var huvudarrangörer för den simulerade coronapandemiövningen Event 201 – som hölls flera månader före de första rapporterna om smittspridning i Wuhan i Kina. Hur kommer det sig egentligen att dessa två mäktiga aktörer så precist kunde förutspå vad som komma skulle? Det enda rimliga svaret är den gemensamma ambition som alltid drivit politiska psykopater: makt och pengar.

Den inställsamma följsamhet som västerländska politiker visar inför gråa eminenser som Schwab och Gates är ovärdigt politiska styren som gör anspråk på att stå i tjänst till sina respektive folk – snarare än som tjänstemän för den ekonomiska maktens globala institutioner som World Economic Forum. I Sverige är ett tydligt och besläktat exempel Stefan Löfvens besök på Bildbergmötet 2014 på inbjudan av Jacob Wallenberg – något som till och med den systemlojala Schibstedt-tidningen SvD överraskande nog uppmärksammade.

Redan före coronans år 2020 var likriktningen hos mainstreammedier i Väst påtaglig, med ett finstämt samförstånd kring alla punkter av djupgående betydelse för samhällsutvecklingen. Dessa inkluderar till exempel klimatfrågan, politik relaterad till migration- och demografi, samt den monetära politiken – där storbankernas dominanta ställning aldrig granskas i sina grundvalar. Under coronakrisen har den propagandistiska tonen dock lyfts till helt nya nivåer, där alla som har mage att ifrågasätta coronapolitiken speglas som bokstavligen livshotande fiender till systemet.

Vad gäller yttrandefriheten erkänner politiker och nätjättar sedan flera år tillbaka öppet sitt samarbete för att upprätthålla en omfattande censur av moderna digitala torg – något man orwellskt försvarar som nödvändig för att “skydda demokratin”. Ett av många talande exempel för techjättarnas bidrag till coronarepressionens mörkläggning är hur hydroxiklorokin-baserade behandlingsmetoder för covid-19 konsekvent tystats ner. Nedstängningar och repression i väntan på att ett nytt oprövat och kontroversiellt vaccin är den enda tänkbara linjen.

Hand i hand med detta går det digitala övervakningssamhälle som allt mer oblygt marscherar mot en totalitär samhällsmodell i kinesisk variant som yttersta anhalt. Redan tidigare har det i stort betraktats som oproblematiskt med en växande Storebrorsapparat för att hålla medborgarna ”säkra” från faror som terrorister. Den tendensen har nu eskalerat när den ska expanderas till att även omfatta virus och alla tänkbara mutationer av dessa.

Ett annat sjumilakliv i samma riktning är ambitionen att införa ett nytt apartheid-system som ska dela upp samhället i vaccinerade och ovaccinerade, där de sistnämnda i praktiken fråntas sina grundläggande fri- och rättigheter.

Det socialdemokratiska styret i Sverige kan – trots sin djupa dominans i statens byråkratier och sina marxistiskt ideologiska rötter – samtidigt inte jämföras rakt av med det forna östblockets utpräglade kommunistdiktaturer. Likt många andra västerländska politiska styren tar detta snarare formen som en integrerad del av en hybridregim, där den yttersta makten är konsoliderad i och omkring penningmakten. Det är med en träffande symbolik som Sveriges socialdemokratiska finansminister Magdalena Andersson på det inkommande G20-mötet ska diskutera vaccinfrågan egenskap av Internationella valutafondens högsta rådgivande organ IMFC.

Med det skuldbaserade penningsystemet som maktbas, där enskilda medborgare och hela stater är satta beroendeställning till storfinansen, lägger den verkliga härskarklassen framförallt kompletterande press på sina politiska vasaller med mainstreammedias propagandaapparat i första ledet. Med nätjättarnas censurapparat som kompletterande understöd har det därtill blivit allt svårare för de breda folklagren att bilda opinion som går emot den stora omstartens utpekade riktlinjer.

Situationen håller på att bli mycket allvarlig. Få hade för ett drygt år sedan kunnat föreställa sig hur snabbt och metodiskt grundläggande rättigheter skulle kunna avvecklas på global front. Inget tyder i nuläget heller på att dessa kommer att återges till folket gratis.

Politiska styren som bifaller till denna djupt oroväckande utveckling förtjänar inte att benämnas som ”regeringar”, för det är de inte längre. Det har blivit hög tid att benämna dem vid deras riktiga namn: regimer.

SVENSK KÄRNKRAFT

Regeringens hantering och nedläggning av den svenska kärnkraften HAR lett till hotande elbrist och rusande priser. Det analyseras i en föga smickrande artikel i Forbes. Läs den1

Irrationell kärnkraftsrädsla riskerar att Sverige ger efter för dumhet, heter artikeln där James Conca konstaterar att med nedstängningen av kärnkraften kommer användandet av fossila bränslen att öka.

En säker, stabil och billig elproduktion från kärnkraftverk som bara nått halva sin livstid – vem skulle i en sådan situation vilja stänga ned dem? Den svenska regeringen ledd av Miljöpartiet, konstaterar Conca.

Med tanke på att Sverige har god kunskap om hur man sköter kärnkraft på allra bästa sätt måste det röra sig om medveten okunnighet, slår han fast och antar att Sverige liksom Tyskland inte har något emot att bli beroende av Ryssland.

Vidare påpekar han att nästan 80 procent av svenska folket är för kärnkraft och att Miljöpartiet inte tycks bry sig speciellt mycket om just miljön med tanke på de ökade mängderna utsläpp nedstängningen av Ringhals 1 medför.

Irrational Nuclear Fear Puts Sweden In Danger Of Succumbing To Stupidity

No one has ever died because of Swedish nuclear power. Until recently, nuclear power provided about 40% of that country’s electricity, similar to hydroFossil fuels only generated about 1% of Sweden’s electricity. 

But that’s about to change for the worse.

Sweden’s Barsebäck 2 nuclear plant was closed in May 2005 after only 28 years operation, against …

As Sama Bilbao y Léon and John Lindberg at World Nuclear Association write, “[Starting in 1980] Sweden had proved to the world that it was possible to free itself from fossil fuels for electricity production in less than a decade. One of the world’s cheapest and cleanest electricity systems was delivered, at the same time as Swedish life improved without sacrificing the environment.”

For almost ten years, Sweden has been a net exporter of low-carbon electricity to other parts of Europe. Sweden is farther along in its commercial nuclear waste disposal program than most countries and is building two deep geologic nuclear waste repositories at Forsmark. 

So, with their nuclear reactors only about half-way through their life-spans, and the whole program running really well, who in Sweden would want to completely shut them down? 

Members of the Swedish coalition-government, led by Sweden’s Green Party, people who get a Pavlovian gag reflex just thinking of nuclear. They want to prematurely close their entire nuclear fleet, and replace the 2 trillion kWhs with renewables and natural gas. 

Their almost complete lack of the technical, environmental and operational knowledge of each of these energy sources might be understandable if it weren’t Sweden. This country has an extremely good grasp of all these issues, so it must be willful ignorance, for which we should be less forgiving.

And I guess, like Germany, they don’t mind the idea of being dependent on Russia. Worse still, replacing nuclear with renewables and natural gas would kill tens of thousands more people over the next few decades and would triple their carbon emissions. Nuclear has avoided over 2 billion tons of CO2 emissions from Sweden since 1980, similar to hydro. 

An early phase-out of nuclear would add over 2 billion tons of CO2 emissions, cause the loss of $120 billion in taxes and undermine their grid reliability in an area of the world that gets really cold. 

Think Texas of last week.

The world’s leading climate scientists, James Hansen and most of his colleagues, have warned vehemently that expanding nuclear power is necessary to have any chance of mitigating the worst effects of climate change.

After the retirement of the Ringhals 1 reactor, a normal Swedish winter has unraveled the country’s grid. The southern part Sweden, which previously had an additional six reactors, has been forced to import electricity from coal-fired power plants in Poland and Denmark, and gas-fired power plants in Germany that burn natural gas pipelined in from Russia. 

Huh? So much for the Green Party.

What’s bizarre about this major step backward is that the people of Sweden overwhelmingly like nuclear power. 78% of Swedes strongly support nuclear energy, 43% are open to the construction of new nuclear power plants, and 35% would like to continue using the country’s reactors for their full operating lives, a survey by Novus shows. On the other hand, only 11% of those polled are opposed to nuclear power, the lowest in history.

Sweden has a tax specifically discriminating against nuclear power – 0.75¢/kWh just for being nuclear. This is about a third of the total operating cost of nuclear power.  The European Commission has been reviewing whether this nuclear tax violates European Union competition laws.

In contrast, wind and biomass are highly subsidized (KPMG). Sweden also has a very high tax on CO2 emissions, about $120/tonCO2. These policies serve to support renewables and hurt fossil fuels, but they also hurt nuclear.

Unfortunately, Sweden’s electricity consumption has been rising. Sweden has one of the world’s highest individual levels of consumption – over 13,000 kWh/person/year. But since the country replaced fossil fuel with nuclear in the late 1960s, emissions levels in Sweden dropped to half of what they were in the 1970s (World Bank).

The installation of a large fraction of intermittent sources like wind and solar requires a correspondingly expanded backup capacity. According to the Swedish grid operator Svenska Kraftnät, the Swedish Energy Agency Energimyndigheten and the Royal Swedish Academy of Sciences, there is no room for expansion of the current capacity of Swedish hydropower, and if the current hydropower system is used to back-up, or load-follow, wind power variability, it would have devastating effects on the local environment. 

Furthermore, Svenska Kraftnät estimates the need for about 12,000 MW of back-up power from natural gas to load-follow installation of an additional 30,000 MW of wind power to replace the 9,000 MW nuclear fleet, using a generous capacity factor for wind of 30%. They also warn that the country’s infrastructure will not allow that much wind and gas to be installed anytime soon.

However, the Swedish grid operator can only guarantee power from wind sources at a capacity factor of 6%, which requires an even larger amount of installed wind capacity, almost 150,000 MW, with the same back-up from gas, to guarantee the 9,000 MW that would be lost from nuclear. Like most countries, Sweden’s nuclear fleet has a capacity factor of 90%, (Swedish National Grid, 2014). 

The cost to install 30,000 MW of wind power with 12,000 MW of gas is about $45 billion dollars plus another $4 billion to operate them over 20 years. Continuing the nuclear fleet over the next 20 years will cost about $3 billion. I understand Sweden has a budget surplus, but an extra $40 billion may be a bit much just to indulge the government’s anti-nuclear sentiment.

The situation is even worse given Sweden’s weather. The peak power demand for winter in Sweden is 28,200 MW, easily provided by its existing energy mix, especially since nuclear works even better in extreme cold (Swedish National Grid, 2014). Since all of Europe peaks at the same time, Sweden’s ability to import power during extreme weather is essentially zero. 

According to the Swedish grid operator, there is no coherent plan for how to replace the loss of 9,000 MW of reliable nuclear power with intermittent sources plus gas in a way that can assure power during very cold weather. And Sweden gets really cold!

AKUT RISK ATT TERRORISTER INVANDRAR TILL SVERIGE FÖR ATT SLIPPA STRAFF

Per Lindqvist, chefsåklagare på riksenheten för säkerhetsmål, anser att de svenska terrorlagarna måste skärpas och anpassas till lagstiftningen i andra EU-länder.

– Det är ett närmast akut behov, säger han till Ekot.

För ett år sedan kom en ny svensk lag som kriminaliserar olika former av ”samröre” med en terroristorganisation. Men enligt en granskning som Ekot har gjort har inte en enda person hittills vare sig häktats eller åtalats för brottet. Detta trots inflödet av personer som bevisligen varit djupt involverade i Islamiska staten.

Den svenska lagen kräver nämligen, till skillnad från liknande lagar i andra länder, att den misstänkte beläggs med att exempelvis ha hanterat vapen, explosiva varor eller fordon för organisationen.

– Så som bestämmelsen utformats är det ganska svårt att bevisa det här brottet, säger Per Lindqvist till Ekot.

De flesta andra EU-länder har istället kriminaliserat medlemskap i terrororganisationer eller deltagande i en terroristorganisation. Men enligt Sverige skulle en sådan lag ”strida mot föreningsfriheten i grundlagen”, rapporterar Ekot. 

Det gäller dock inte i andra fall! Nyligen kom dock nyheten om att det finns en riksdagsmajoritet för att förbjuda deltagande i ”rasistiska organisationer”.

TOTALITÄRA FÖRSLAG FRÅN REGERINGEN

Det strider uppenbarligen inte emot föreningsfriheten. En riksdagsmajoritet är för att förbjuda deltagande i invandringskritiska organisationer.

S, M, C, MP och KD är nu alla överens om ett förslag på att göra det straffbart att delta i invandringskritiska organisationer som makthavarna betraktar som ”rasistiska”. 

Den så kallade Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer tillsattes av regeringen juli 2019. DEN HAR JAG BEHANDLAT UTFÖRLIGT.

Bara Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna är emot förslaget, och hänvisar framför allt till den grundlagsfästa åsikts- och föreningsfriheten.

Frågan om att helt upplösa ”rasistiska organisationer” är dock inte avgjord. Ett sådant beslut skulle kräva en grundlagsändring.

Att göra det straffbart att rösta på rasistiska partier skulle också kräva en grundlagsändring.

De organisationer som nämns i regeringens direktiv är särskilt sådana med ”antisemitiska och afrofobiska budskap”. Vad det nu är? Kritik av Black lives matter?

”För att trycka tillbaka rasistiska strukturer och idéer, som har haft fäste i vårt land sedan länge och som kommer att ta lång tid att utradera, krävs ett systematiskt och djupgående arbete”, Stefan Löfven på Facebook i augusti.

Han utlovade också ”särskilda straff” för personer som deltar i en rasistisk organisation.

EKONOMISK BOOM – POSITIV AVSLUTNING  

Vad händer när pandemin släpper och all totalitär lockdown tas bort? Jag delar finansmannen Christer Gardells syn. ”Klackarna i taket som på det glada 1920-talet”. Christer Gardell spår ”en ekonomisk boom av sällan skådat slag när pandemin släpper sitt grepp. ”

ÄMNEN FÖR SÖNDAGSBLOGGEN DEN 28.2.2021

28 februari 2021

ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Forskning visar att det finns cirka 12.000 personer inom det som beskrivs som organiserad brottslighet i Sverige som utgör kärnan i det lågintensiva inbördeskrig som pågår i den muslimska diasporan. De organiserar sig militärt med beväpnade enhet som patruller sitt område under en capo, som ex Wårbynätverket

Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle skriver

  • Den låga uppklaringsfrekvensen för organiserade våldsbrott ärhuvudförklaringen till den höga andelen kriminella i Sverige.
  •  
  • Åtta av 10 gängmördare åker inte fast. En massa anstiftare som aldrig åker fast och uppklaringsnivån är nästintill obefintlig för dem som spränger. Då spelar det ingen roll om du har hårda straff. Åker man inte fast så spelar det ingen roll, säger Rostami, som kommer från tredje världen.

Många menar istället att det är invandringen just från tredje världen som har ökat andelen kriminella i Sverige.

FORSKNINGEN HAR VISAT ENTYDIGT

Enligt Brottsförebyggande rådet har de anmälda våldtäkterna i Sverige ökat med 44 procent under den senaste tioårsperioden (2010–2019). Även män och pojkar drabbas, men 2019 var 92 procent av offren i de anmälda våldtäkterna en kvinna/flicka.

Migranter ÄR kraftigt överrepresenterade bland våldtäktsmän. Det finns idag minst två stora utredningar som visar det. De finns på min blogg :sök på lennart waara och invandrade överrepresenterade bland…

Av Joakim P Jonasson som gått igenom 4 000 domar över hela Sverige och Lunds universitet som undersökt 3 000 dömda

DANSKARNA VARNAR FÖR EN ISLAMISERING SOM I SVERIGE

Dansk Folkepartis ledare, Kristian Thulesen Dahl skriver i ett veckobrev till partimedlemmarna. Hon varnar han för islamiseringen av Danmark och beskriver Sverige som ”islamiseringens högborg”.

”Vi har sett i Sverige hur mängden invandrare kan påverka ett land. Sverige blir troligen aldrig sig själv igen. Det vore förödande om Danmark skulle gå samma öde till mötes”, skrev Thulesen Dahl

DEN SOCIALDEMOKRATISKA MAKTKLANEN ÄR DESPERAT

S kampanjar nu emot regimkritiker, högerfolk i allmänhet och SD i synnerhet. Ledande S-politruker har slängt all hederlighet och intellektuell sanning överbord. Det visar hur desperata att förlora makten de är. Jag samlar deras artiklar o uttalanden och publicerar dem på FB. Skall sparas och användas. Tager Erlander roterar i sin grav bildad, akademiskt utbildad och ödmjuka som han var.

KOMMUNALA FOLKOMRÖSTNINGAR

Kommunallagen ändrades 2010 för att öka möjligheten för medborgarna att driva fram folkomröstningar. Förslaget kom från 2010 års grundlagsutredning.  Utredningen ansåg att politiker alltför ofta kan strunta i folkviljan.

Rapporten av Ann-Cathrine Jungar ( knuten till Södertörns högskola) analyserar 31 folkomröstningar perioden 2011-2020 som tillkommit på folkinitiativ/namninsamling. Sex kommunala folkomröstningar har därutöver hållits på initiativ av kommunfullmäktige. De behandlas inte i rapporten.

Ett folkinitiativ innebär att man samlar in underskrifter för en folkomröstning. Initiativet måste uppnå handskrivna underskrifter av minst 10 procent av kommunens röstberättigade befolkning inom en sexmånadersperiod för att tvinga kommunfullmäktige att ta upp frågan. 

Det är sedan fortfarande upp till politikerna att besluta om huruvida en folkomröstning ska hållas eller inte. I en majoritet av fallen vägrar kommunfullmäktige ändock att hålla någon folkomröstning. Frågan begravs därmed tekniskt. Ompröva ett sådant beslut är inte möjligt.

I 31 fall har dock kommunfullmäktige beslutat om folkomröstningen. Kommunpolitikerna följer dock inte folkomröstningens resultat i 58 procent av fallen (18 av 31 omröstningar). 

I 12 fall, 39 procent, har man följt resultatet. Vore intressant att också se om det finns någon korrelation mellan de resultaten och politisk färg på majoriteten i kommunen.

Folkstyre?

VÄNSTERPARTIET ÄR ETT KOMMUNISTISKT PARTI

Vänsterpartiet har tagit bort namnet kommunistiskt parti och lyckats dupera journalister och andra. De ställs aldrig några frågor om partiprogrammet. Det är helt i enlighet med Vladimir Illich Lenin att göra så. Segla under radarn o falsk flagg när det är nödvändigt i klasskampen.

Men partiprogrammet vill avskaffa kapitalismen och införa det klasslösa samhället. Vad är det om inte just kommunism. Det känner vi igen från de klasslösa samhällena i Sovjetunionen och Kina med 60 miljoner döda civila i Ryssland, soldater oräknade och 100 miljoner i Kina. Stalin o Mao Tse Tung var förövarna.

När får vi museum om den förintelsen.

Sjöstedt ställdes inte till svar o inte Nooshi Dadgostar som fick en fyrsidig hagiografisk artikel i DN, var annars.

Dessutom, talar Ung vänster ur skägget!

Jag har i tidigare video-bloggar behandlar den s.k. ”censurlagen” SOU 2020:45 och varnat för hotet mot yttrandefriheten. Nu gör man nya försök. Men nu varanar många.

Detta är en fråga som måste bevakas och kristieras. Tyvärr ser jag inte mycket om detta i media. Tystanden vilar tung. Vilket är oroande.

BRUNSMETNING, MIGRATION, KORRUPTION, GÄNGARMÉER, VINDKRAFT OCH NÄR VÄNDER DET?

21 februari 2021

Söndagsblogg 21 februari.

STOPP FÖR FORTSATT MIGRATION

Nu stöts det i hornen och larmas i den ”anständiga” svenska ankdammen med rikspolitiker och statsmedia. Vad har hänt? Jo följande!  Jimmie Åkesson har tagit bladet från munnen och helt korrekt och sant sagt följande, och jag citerar:

”Vårt land behöver ett totalstopp för all asyl- och anhöriginvandring, inklusive kvotflyktingar. Sverige behöver ett totalstopp, för all invandring som utgör en social, kulturell eller ekonomisk belastning och ett moratorium för mottagande av kvotflyktingar”.

Åkesson kunde ha tillagt att Sverige därutöver behöver en aktiv och fungerande återvandringspolitik och att de som kommer är dysfunktionella personer. Vi har ingen nytta av dem de kostar bara oss skattebetalare minst 250 miljarder kr per år allt annat kaos o elände de ställer till med oräknat.

Men vänstern skriker i falsett från Lööf och Löfven till Johansson och Strandhäll. T.o.m ”sanningsministeriet” förlåt jag menar propagandaministeriet-SVT med den politiska översteprästen Knutsson går igång med en predikan värdig en DDR-politruk.

Men, maktklanerna i rikspolitik och media biter sig själva i svansen. Min prognos är: SD kommer vid nästa opinionsmätning att ha fått en markant ökning av sympatisörer.

MIGRATIONENS VERKLIGA OMFATTNING BAKOM MORGAN JOHANSSONS PÅSTÅENDEN

Regeringen har beslutat att under 2021 ska 5 000 kvotflyktingar överföras till Sverige genom så kallad vidarebosättning. Regeringen har dessutom gett Migrationsverket ett tilläggsuppdrag om att ta emot de kvotflyktingar som på grund av pandemin inte kunde resa till Sverige förra året.

– Totalt handlar det om cirka 1400 flyktingar som redan blivit beviljade uppehållstillstånd i Sverige. Vår bedömning är att vi har en god beredskap för att klara detta, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Detta utöver de ca 5 000 migranter som fortsätter att välla in i Sverige varje månad enligt Migrationsverkets statistik. Se januari-siffrorna på min FB o blogg. Sverige har inom parentes Europas mest omfattande anhöringinvandring.

S STÄMPLAR SD O KRITIKER

Mörkret breder ut sig.  Nu har S samlats kring den vedervärdiga strategin att naziststämpla SD – som jag i och för sig inte sympatiserar med – för att skrämma KD o M att inte göra gemensam sak kring regeringsfrågan med SD.  S vill sitta kvar i orubbat bo tillsammans med klimatkommunister, kommunister och vänsterliberaler.

Den senaste i raden av sossar som beljuger meningsmotståndare är Magdalena Andersson. Sanning, fakta, balans och anständighet åker ut genom fönstret när hon skriver. Läs hennes artikel de är belysande för vår sosseregerings mentala tillstånd. Hennes artikel finns på min FB.

Åsa Linderborg i AB i tisdags säger – trots att hon är vänster:

”Det här malandet tråkar ut mig. Varje ny text på temat är en slapp, fantasilös och lite förnedrande uppvisning i hur dåliga retoriker vänstern har i sina led”.

IS KRIGARE TILL BORÅS

Återvändande IS krigare flygs till Borås och får skyddad identitet. Stefan Löfven vill glänsa inför FN som är heligt för sossar o som krävt att Sverige skall flyga hem IS krigare. 

KRIMINELLA GÄNG AGERAR SOM EN ARMÉ

Det finns nya uppgifter från polisen rörande hur kriminella gäng organiserar sig i förorter. Genom hemliga chattar som nyligen knäcktes har gängtoppar avslöjat sig själva och det visar sig att man har målsättningen att driva nätverken som ”arméer” och att dessa ska patrullera områden beväpnade med capos som lokala ledare. Detta samtidigt som polisen drar sig tillbaka i förorterna. 

Det är bilder från polisens förundersökningsprotokoll som lagts ut på Twitter som visar hur ökända Vårbynätverket kontrollerar delar av Stockholms södra förorter.

Det lågintensiva inbördeskriget pågår redan i den muslimska diasporan i Sverige.

KORRUPTIONEN I Hyresgästföreningen

Expressen har granskat Hyresgästföreningens chefer, som ska vara en folkrörelse som företräder medlemmarnas intressen och som ska hålla hyresnivåerna nere.

Hyresgästföreningen är uppdelad i nio regioner som har var sin chef. Samtliga dessa nio bor i villor som enligt GT:s reporter Michael Syrén ofta är värda 7-8 miljoner kronor. 

Medlemsintäkterna ligger på 530 miljoner vilket inte räcker för att täcka organisationens lönekostnader som uppgår till 570 miljoner. Cheferna har över en miljon om året i lön. För att ha råd med chefernas miljonlöner spelar Hyresgästföreningen med medlemmarnas pengar på aktiemarknaden.

Tar man upp kritik så viner ”sosse-piskan” inom Hyresgästföreningen och man blir utesluten, säger medlemmen och aktive lokalordförande Lisbeth Pipping. 

VÄSTMANLANDS FLAGGPOLICY

Utöver nationella flaggdagarna kommer Region Västmanland att flagga med samiska, sverigefinska, romska och tornedalsflaggan på respektive minoritets flaggdag, och därtill även för den judiska förintelsens minnesdag. Därtill kommer regionen att hissa regnbågsflaggan i samband med större de perversa HBTQ-Pride-evenemangen.

– Att flagga i samband med dessa dagar och evenemang, är ett sätt att uppmärksamma och bidra till ökad förståelse för mänskliga rättigheter, mångfaldens betydelse, och alla människors lika värde. Det ligger i linje med Region Västmanlands värdegrund, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S) i ett pressmeddelande. Kan kanske få motsatt effekt! Vi kan ju hoppas!

KORRUPTION I VACCINATIONSKÖN

Region Västmanland skämmer ut sig även i övrigt. Chefer går före i vaccinationskön o det försvaras av ansvarig med att doser annars kan förstöras. Vänd på argumentet! Vaccinera alla chefer före dem som behöver vaccination. Det är bara att hävda att dosen annars förstörs.  Vem kan ifrågasätta?

MEDIASTÖD TILL ALTERNATIVA MEDIER

Nyligen beviljades flera så kallade alternativmedier för första gången mediestöd av staten. Tre alternativmedia fick dela på nästan 2,5 miljoner kronor i bidrag. Men kan bidragen vara i fara – den ansvariga Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) vill nämligen stoppa stödet.

MPRT som ansvarar för bidragen har föreslagit ett nytt regelverk. Det föreslås för att beviljas mediestöd följande:

”Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap”, skriver MPRT.

Bakgrunden kan vara att Nya Dagbladet tidigare visat oegentligheter i samband med att Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) delat ut 1,4 miljarder kronor i stöd till svenska medier. 

Statstelevisionen gör nu sin plikt som propagandaministerium. ”Kulturnyheterna” går till attack mot Nya Dagbladet, NewsVoice och Samnytt i en kampanj med Bonniergruppens främsta propagandatidning DN och den ökända extremistiska underrättelsegruppen Expo. I Kulturredaktionens kraftigt vinklade reportage – fake news – lyfter man bland annat fram granskningen av myndigheten MPRT som en ”koordinerad påverkanskampanj”.

GLOBALISTEN BILL GATES

Den så kallade rika världen bör helt sluta äta nötkött och övergå till ”100 procent syntetiska” alternativ, enligt Bill Gates. Kossorna ger nämligen ifrån sig för mycket gaser, vilket orsakar klimatförändringar, anser Microsoft-grundaren.

Bill Gates, som idag är världens tredje rikaste man, har den senaste tiden varit upptagen med att som vaccinationslobbyist ägna sig åt coronaviruset. Bill Gates ger sig nu in i den klimatalarmistiska kampanjen.

VINDKRAFT I SVERIGE

Nyligen godkände EU-parlamentets industriutskott ett förslag om att det inom EU fram till 2050 ska installeras 300–450 gigawatt vindkraft till havs.

Förslaget innebär att tiotusentals vindkraftverk ska byggas utmed Europas kuster. De ska koncentreras till Nordsjön och Östersjön, där förhållandena anses mer gynnsamma. Många tusen vindkraftverk skulle placeras utmed Sveriges kuster, från Strömstad till Haparanda.

Kommissionen vill också skydda 30 procent av all mark inom unionen, varav en tredjedel (alltså en tiondel av all mark) ska få ett mycket strikt skydd, vilket innebär förbud mot skogsbruk, jakt och fiske. 

”Energiinstallationer” alltså vindkraftverk ska dock tillåtas. För Sverige innebär det att vi förbjuds använda vår egen mark för traditionellt naturbruk, medan vindkraft ska byggas både på land och till havs. 

Detta säger något om hur man ser på Sverige i Bryssels korridorer. 

Ett glesbefolkat land i norr som man hanterar som man vill. Löfven jamsar med! Naturligtvis! Successivt flyttas allt mer makt till EU. Opinionen i små medlemsstater betyder allt mindre. 

Dessutom driver i synnerhet Miljöpartiet på för ännu mer vindkraft och ännu större restriktioner för skogsbruk, jakt och fiske.

Sabuni har rätt: Även en blind höna hittar ett korn då och då när hon säger:  ”Återstarta Ringhals 1”.

Vindkraftverken har sina anhängare främst i städerna, på behörigt avstånd från de områden som exploateras. Ute i landet är frågan desto mer kontroversiell.  Naturen, fjällen, berg och till havs besudlas av vindkraftverken.

I en folkomröstning i Malung-Sälen tog kommuninvånarna ställning mot en vindkraftspark på det natursköna Ripfjället, men blev överkörda av kommunpolitikerna. 

Liknande konflikter finns på flera håll i Sverige och regeringen försöker inskränka möjligheten till kommunalt veto.

Till saken hör att satsningen på vindkraft är dyr, att den snarare ökar än minskar utsläppen av växthusgaser och stör dessutom stabiliteten i hela elproduktionssystemet. Elpriserna blir instabila och rusar nu när det är kallt. Brytningen av de nödvändiga jordartsmetallerna sker ex i Kina under stor miljöpåverkan/miljöförstörelse.

EU:s överstatlighet får mycket negativa konsekvenser för Sverige. – SWEXIT

DET BLIR VÄRRE INNAN DET VÄNDER

Jag har i flera år sagt att det kommer att bli värre – repression och totalitära lagar – innan det vänder. Vi är fortfarande på väg ner. Det måste tyvärr bli än sämre innan gemene man i Sverige vaknar och kastar ut dem som orsakar den muslimska massmigrationen som används som murbäcka emot det svenska folket. Folkutbytet pågår framför våra ögon. Den vrede som nu förståeligt, men delvis urspårat, gentemot FHM och deras chefstjänstemän och Löfven/Hallengren visar att folk börjar tröttna på maktens ukaser och totalitära åtgärder. Men – upplysningsvis – det kommer i framtiden att bli mycket värre för maktklanerna och deras hantlangare på de ryggböjliga myndigheterna.

Vi vet, alla maktpyramider och maktvälden faller samman förr eller senare

Glöm inte muren som från den ena dagen till den andra föll. Så kommer det också att gå med den socialistiska totalitära makten i Sverige under Löfvens socialdemokrater och klimatkommunister. De kommer att falla och falla tungt. De utplånas politiskt när svensken äntligen ser vad de står för.

Då vänder det i Sverige!

KORRUPTION I SVERIGE

14 februari 2021

Vi börjar med en dementi!

I Sverige förekommer ingen offentlig korruption. Det är ett stående mantra. Det finns ingen offentlig korruption vare sig från politiker eller kommunala eller statliga tjänstemän. Politiker och offentliga tjänstemän är helt enkelt helt obrottsligt ärliga och okorrumperade, vare sig ifråga om pengar, fördelar, tjänster eller vänskapskorruption. Svenska tjänstemän är oförvitliga även om Olof Palme tog bort och avvecklade tjänstemannaansvaret år 1975.

De förekommer inte att tjänstemän som tilldelar bygglov och byggprojekt å kommunens vägnar av de stora byggföretagen får kick backs i form av bygge på sommarstuga, altan eller liknande. Jag upprepar sådant förekommer inte alls i Sverige, i andra länder kanske, långtbortistan, kanske t.o.m i Norge men, men, men INTE i Sverige.

Det förekommer inte alls att högre tjänstemän inkl fackpampar går före i kön till lukrativa bostäder eller till middagar, resor och alkoholintag på medlemmars eller skattebetalares bekostnad. Sådant händer inte, möjligen med ett undantag för Göteborg. Där har det ryktats t.o.m i statsmedia och PK-media som ägs av Bonniers och Schibstedts att det luktats på fördelar och inköp med skattebetalares pengar. 

I media rapporteras om 20-30 fall där högre tjänstemän tagit sig före i vaccinationskön. Före äldre och svårt utsatta bland boende och personal. Det är väl bara lögn och överdrifter. Ingen korruption! De döms inte heller i domstol men möjligen ute i samhället, vid lunchborden, vid middagsborden, på fikarasterna och på arbetsplatser med riktiga arbetare ofta i den privata sektorn.

En konsekvens av mantrat om att det inte finns korruption är att det heller aldrig undersöks och döms i tillräcklig utsträckning vare sig på lokal nivå eller central nivå om det förekommer offentlig korruption av tjänstemän och/eller politiker.

För eftersom det inte förekommer korruption in the first place så behöver vi ju inte heller undersökas om det förekommer politisk eller tjänstemannakorruption. Vilket skulle bevisas! 

Journalister – inte minst i den lokala pressen – gör heller inte tillräckligt många allvarliga försök att undersöka.

Exempel: Lena Hallengren som enligt mediauppgifter två gånger fuskade till SSU skattepengar genom att falskeligen ange för många medlemmar. Hon är inte ställd inför rätta för bedrägeri eller annat brott som exempelvis korruption. Nu fortsätter hon sin bana som minister eftersom hon har visat sig ha meriter på sitt CV som att hon inför partiet visat sig vara skrupelfri. Korruption som visat sig vara meriterande! Flera liknande exempel finns. Minst ännu en minister kan namnges för liknande brott.

Exempel: Just kring försäljning av värme/kraftvärmeverk förefaller det förekomma korruption.

Hur kan den tidigare ministern och centerpartisten Maud Olofsson ha undgått att ställas inför rätta för sina energipolitiska affärer med köpet av NUON som kostat svenska skattebetalare flera HUNDRA miljarder kronor samt det misslyckade köpet – av tyska kolkraftverk. Reinfeldt och Borg svär sig fria. De var inte informerade och visste ingenting.

En vacker dag när allt vänt i Sverige hoppas jag få se Maud Olofsson ställd inför rätta och dömd för brott mot Sverige och svenska skattebetalare.

Lokal nivå. Hur är det där? Inga namn och inte heller aktuell kommun. Det är bara ett tentativt exempel utan grund i verkligheten. Jag är nämligen inte i besittning av den typ av dokument och bevis som sannolikt skulle medföra fällande dom i domstol. En försäljning av ett värmeverk till underpris med det stora partiets mandat och med benägen hjälp och styrning av en partigängare som också råkade vara kommunens högste tjänsteman har klara drag av korruption med kick back på privat företagskonto. Varför har inte den lokala tidningen grävt i detta. Men medborgarna i kommunen är informerade. De vet.

Det har sina fördelar att bo på en liten ort i Västmanland. Jag har tidigare i många år bott i Uppsala, Täby, Stockholm, Västerås och Örebro och numera i Surahammar och i Kilsbergen

I den lilla kommunen på vischan ser man tydligare och lättare hur anti-landsbygd och anti etniska svenskar rikspolitiken är. Småföretagare, hantverkare och yrkesarbetande män är mycket mer klarsynta om vad som faktiskt sker i Sverige än de offentliganställda i kommun och stat som är helt förvända av värdegrundsövningar och PK ideologi och identitetspolitik. De förmår inte att se och analysera den svenska sociala, politiska och ekonomiska situationen.

WHO OCH WUHAN PANDEMIN – VAR STARTADE DEN?

WHO höll en presskonferens i Kina efter att ha varit på besökt och försökt undersöka orsakerna och de faktorer som medförde det som blev ett globalt utbrott a covid-19. Allt var öppet o inga problem. Man hade fått all tillgång till öppen information. Så lät det då och där!

Nu när de är hemma får vi höra en helt annan historia och att de inte alls fått reda på allt. Att all info inte släppts, de hade inte tillgång till al dokumentation som ex sjukjournaler och att de hade veritabla gräl med kinesiska partibyråkrater om tillgången eller snarare bristen på tillgång till all relevant information och dokumentation. Det går enligt WHO tjänstemän nu helt enkelt inte att fastslå varifrån viruset kom, hur det uppstod och om viruset kom från ett labb i Wuhan och var man made.

VACCINERING EMOT WUHAN VIRUSET

Läkemedelsverk sammanställer regionernas statistik över misstänkta biverkningar av vaccination emot Wuhan viruset. De är dock regionerna som diagnosticerar, fastställer och rapporterar.

Misstanken finns att de sannolikt underrapporterar än överrapporterar.

Antal vaccinerade till första veckan i februari. 268 673

Antal med biverkningar. 728 motsvarande 0,27 %

Antal med allvarliga biverkningar. 267 motsvarande 0,1 %

Antal misstänkt döda av vaccinering. 69 motsvarande 0,03 %

Vad är en allvarlig misstänkt biverkning? Läkemedelsverket definierar en allvarlig biverkan på följande sätt:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse”. 

Det betyder med andra ord att om alla i Surahammars kommun – samtliga personer – vaccinerades så skulle genomsnittligt 33 personer få biverkningar, 11 personer få allvarliga biverkningar och 3 skulle dö av vaccineringen.

DEN MUSLIMSKA MIGRATIONEN – REVISITED

01 december 2020

Den muslimska massmigrationen av dysfunktionella, lågkompetenta och med låga kognitiva utförsgåvor, muslimer kommer från Mellanöstern och Nordafrika. De kommer från länder med 70-80 i genomsnitt i IQ. Den migrationen har varit och är förödande för Sverige demografiskt, socialt, politiskt och ekonomiskt. Empirin är entydig!

Överenskommelsen mellan S och MP öppnar för ytterligare ökad migration. De s.k. ”ensamkommande barnen”, nu vuxna män, skall nu få stanna ytterligare sex månader, totalt ett år, efter fullbordade gymnasiestudier (hur många klara dessa studier, varit ganska få tidigare?). Ömmande skäl införs med generösare tolkningar etc. Miljöpartiet accepterar vissa nominella skärpningar av migrationspolitiken i utbyte mot andra lättnader som faktiskt spär på migrationen. Annie Lööf jublar ”Det var inte en dag för tidigt”. Trojkan Löfven, Lövin och Lööf har presenterat sig.

Glöm inte att mindre är 10 procent av svenska folket stöder en ökad migration. De flesta vill ha en minskad migration.

Moderaterna påpekar riktigt: ”På tio månader har Socialdemokraterna gått från att vilja ”kraftigt” minska antalet asylsökande till att vilja öka invandringen”

Jimmy Åkesson och Sverige demokraterna lovar ”krig” i frågan. Vi hoppas att det blir så och att det inte bara är munväder. Jag tvivlar dock…

 Det är långsiktigt det viktigaste som hänt den gångna veckan.  

För drygt två veckor sedan den 23 september presenterade EU-kommissionen ett paket med förslag kring migrantinflödet till unionen. Förslagen är en kompromiss mellan de länder som helt motsätter sig ett mottagande av migranter, som Polen, Tjeckien och Ungern, och de frontländer, som Italien och Grekland, där de flesta migranter rån Afrika först anländer och som vill ha hjälp att fördela den tunga bördan.  De skall stoppas på Medelhavet o skickas tillbaka. Planen kräver att varje land skall uppfylla ”sin del”.  Vilket är ytterst tveksamt om det överhuvud kommer att ske. För Sverige och Tyskland som har tagit emot ett mycket stort antal migranter, finns en särskild fälla i och med att en migrant som har familj i ett medlemsland ska föras dit och där få sin sak prövad.

Det betyder att Överenskommelsen mellan S och MP tillsammans med EU parlamentets beslut innebär att Sverige återigen står inför stora problem med migration av muslimer från Afrika och Mellanöstern. EU-parlamentets beslut innebär, som sagts, att de länder – Sverige och Tyskland – som redan tagit emot enorma mängder med muslimska migranter missgynnas eftersom anhöriginvandrare till Europa skall hänvisas till de länder som redan tagit emot en anhörig. Det faktum att Tyskland och Sverige redan tagit emot många bli därmed en stor nackdel som ytterligare spär på migrantströmmarna.

Migrationen måste bli kärnfrågan i nästa val. Då skall jag ut på torgen och argumentera dock icke för något politiskt pari bara i migrantfrågan.

Några analytiska tankar kring den socialdemokratiske statsministerns knäfall för MP i migrationsfrågan. Faktum är ju att ett 4 procents parti dikterar den socialdemokratiska statsministerns agenda. Hur skall detta förstås? Det kan möjligen förklaras på två olika sätt.

Pro primo. Både MP:s och S:s ledningar är närmast religiöst övertygade om det goda i öppna gränser och en närmast oreglerad migration av muslimer från Afrika och Mellanöstern. I grunden kommer denna övertygelse från en socialistisk – neo-marxistisk – ideologi parad och en religiös PK-värdegrund, tramset ”allas lika värde”. De ser nationsgränser med restriktiv migration som ondska. Dom är ”Do-Gooders” på engelska eller ”Godhetsknarkare” på svenska. De är ointresserade av hur Sverige och svenska folket drabbas. Bara deras övertygelse ”ideologico-politico-religioso” – ideologiskt politiska religion – får genomslag.  I grunden är det faktiskt deras politik som faktiskt i konkreta konsekvenser representerar den rena ondskan emot Sverige och det svenska folket.

Pro sekundo. Statsministern och socialdemokraten Stefan Löfven har makten som enda och avgörande ledmotiv. Att behålla makten är primärt, oavsett reellt politiskt innehåll. Det är både han och socialdemokratin historiskt oerhört skickliga på. Statsministern är ingen bildad man, ingen utbildad man och ingen tydligt utvecklad analytiker. Han är sannolikt helt befriad från förståelse för konsekvenserna av de beslut han tar. En sådan maktmänniska är inte bara skadlig för landet utan också ytterst farlig för Sveriges framtid. Stefan Löfven må ha skickligt desarmerat ännu en hotande regeringskris med överenskommelsen med MP, men vi på vår kant bör se till att göra den muslimska massmigrationen till en konfliktfråga fram till och i valet 2022 . Det blir ”krig” i frågan!  Trojkan Löfven, Lövin, Lööf måste desarmeras och avpolleteras från inflytande. Det är avgörande för Sverige.

Statstelevisionen sällar sig självfallet till PK-ideologin genom att intervjua ett ”ensamkommande barn” nu en vuxen man med tydlig grov skäggstubb och en 40-årings rynkor. Förslaget om att förlänga tiden efter gymnasiestudiert för att fixa jobb från 6 mån till ett år ansågs för lite. ”Vi mår inte bra”. 

Varför inte då åka tillbaka till Iran varifrån ni kom? 

Ett annat politiskt trick är etiketter. Många luras av begreppet ”flyktingar” som används av rikspolitiker, media och undersökningsinstitut. Men faktum är att under 3 procent är flyktingar. Nästan alla migranter är välfärdsmigranter som söker ett bättre liv försörjda av europeisk och svenska skattebetalare.  Andra som släpps in är ”anhöriga till arbetskraftsinvandrare” eller ”ensamkommande papperslösa”.

JÖK-regeringen och deras handgångna media luras inte bara med begreppen också med statistiken. Morgan Johansson anger alltid antalet asylsökande och att de gått ner i antal. Men asylsökande är bara en del av alla migranterna. Idag är ”anhöriginvandring” till tidigare asylsökande nästan fyra gånger fler än asylsökande. Till de kommer de som söker ”invandring för studier” eller som ”arbetskraftsinvandring”. Man skall veta att det är glidande gränser mellan kategorierna enl Migrationsverkets egna uppgifter till statistiken. I år lär summan av dessa fyra kategorier landa på drygt 80 000 inte 6 000 som Morgan Johansson påstår. En medveten lögn för att vilseföra låginformerade svenskar främst socialdemokrater ute i landet.

Det Stefan Löfven och hans hejdukar faktiskt ägnar sig åt är att bryta upp och förstöra det traditionellt homogena svenska folket och den homogena svenska kulturen. Sverige går på sikt under med svenskar som en minoritet i eget land – runt 2050 med nuvarande demografiska förutsättningar – och därmed också som en fungerande nationalstat. Helt i enlighet med globalisternas beställning. Reinfeldt fick 20 miljoner direkt in på kontor för sin insats av en amerikansk bank med kända finansoligarker som ägare. Kvitterat betalt. Hur mycket väntar Stefan Löfven när han avgår? We will see… we will see… we will se..

MIGRATIONEN I SIFFROR

29 november 2020

Börjar med de tre svenska författare som betytt mest för mig och min utveckling och världsbild. August Strindberg 108 år död, Lars Gustafsson 4 år död och nu döde Jan Myrdal. Av de två senast nämnda har jag läst allt som publicerats på svenska. Strindberg har jag läst drygt hälften av hans samlade verk. 

Denna bild personifierar Jan Myrdal för mig.  Sveriges i särklass mest beläste person med ett personligt bibliotek på 50 000 volymer. Där ligger man i lä med 7 000 volymer. Jan Myrdals Confessions of a disloyal European är en av de böcker som påverkat mig.

Jag måste också kommentera vår socialdemokratiska statsminister. Nu har han varit ute och kommenterat igen. De islamska och muslimska morden och halshuggningarna i Frankrike är INTE orsakade av islam eller av muslimer. Han kanske tror att det handlar om diabolo ex machina. Djävulen ur maskinen.

Han påstår sig aldrig sagt att det handlar om islam och muslimer, han säger det inte nu och han kommer aldrig att säga. Det är inte bara en inställning som är okunnig, osann och obegåvad. Det förvånar inte. Men, det är med förlov sagt en ren idiotståndpunkt. Således. Vad än muslimer gör i islams namn av brott och terrordåd så kommer den socialdemokratiska statsminister aldrig – aldrig – att säga att det handlar om islam och muslimer.

Så ser en ideologiskt förblindad mångkultur ut och en islam accepterande cancer politik ut.

Nu över till dagens ämne.

MIGRATIONEN SEDAN 2015. Det bli tyvärr många siffror. Vi följer ju råden från Gunnar Myrdal om att fakta sparkar och från Jan Myrdal om att gå till läggen dvs källorna.

Uppgifterna jag anger är hämtade från offentlig statistik från Migrationsverket och SCB.

2015 kom 163 000 asylsökande till Sverige.

De största flyktingströmmarna gick från Syrien, Irak och Afghanistan och Iran (6 000 afghanska ensamkommande unga män utan pass som låtsades vara barn lurande Migrationsverket)).

96 000 har fått uppehållstillstånd och är bosatta i en kommun.

60 000  har fått permanent uppehållstillstånd.

31 000 är utresta från Sverige.

14 000 är avvikna och deras ärenden har överlämnats till polisen.

Det finns ingen statistik över hur många anhöriga som fått uppehållstillstånd. Makalöst!

Minns ni Karl-Petter Thorvaldsson – socialdemokrat och LO:s ordförande. Numera ihågkommen för sitt uttalande 2015 under migrantkrisen.

Migranterna skulle var en tillgång för Sverige och svensk ekonomi skulle bli en ”superekonomi” – EN SUPEREKONOMI med migranterna.

Hur gick det?

De muslimska migranterna från MENA kostar oss skattebetalare mint 250 miljarder per år över offentliga budgetar. En SUPERKOSTNAD för oss skattebetalare. 

HUR BLEV DET MED JOBBEN som skulle skapa superekonomin?

Av dem som kom 2015 har 19 500 personer (ca 12 procent) någon gång under 2019 haft inkomst från någon typ av arbete arbete.

Medelsumman för inkomst från arbete av dem som hade arbete var knappt 100 000 kronor under året. 

2019 bodde det sammanlagt i Sverige 111 014 personer som antingen själva var födda i Somalia eller hade minst en förälder som var det. Somalier är den största gruppen utrikes födda från Afrika i Sverige enl offentlig statistik.

Somalier är den grupper som lyckats allra sämst i Sverige. Bara 20 procent av somalier är i någon form av sysselsättning oftast subventionerad och att 70 procent har endast förgymnasial eller ingen utbildning alls. Kan sammanhänga med gruppens generella kognitiva förmåga. Landet Somalia har en genomsnittlig  intelligence quatient på 70.

Cirka 16 000 har fått svenskt medborgarskap. Varför o på vilken grund?

Sysselsättningsnivån för gruppen somalier från 2005 och framåt är helt katastrofal 92 procent av dessa saknar sysselsättning och antalet egenföretagare ligger på mycket låga 0,5 procent. 

Då ska man veta att termen “sysselsättning” inte är riktigt lönearbete eller eget företagande utan även inkluderande arbetsmarknadspolitiska åtgärder och program.

Politiskt är Socialdemokraterna det parti som somalierna främst sympatiserar med. I ett somaliskt dominerat valdistriktet i Malmö blev Socialdemokraterna störst med 87,5 procent av rösterna. Klanröstning med all sannolikhet.

Somalierna har också extremt hög nativitet.– Det är ett fast jobb att föda och ta hand om nio barn, förklarar en kvinna i en intervju i tidningen Arbetet.

En annan somalisk kvinna som fått åtta barn på 12 år i Sverige hävdar att hon inte ”hunnit” skaffa sig någon utbildning eller arbete.  

En annan av kvinnorna har bott i Sverige i 11 år men har fortfarande inte genomgått någon annan utbildning än en kortare svenska kurs för invandrare.

Ordföranden för en somalisk föreningen berättar att somalier skaffar många barn eftersom detta är ett tecken på rikedom och något som ”inger respekt” och är betydligt viktigare än exempelvis utbildning.

Bristen på utbildning följer även med föräldrarna till deras barn. Kriminell karriär blir resultatet.

Det var i korthet vad det blev av Karl-Petter Thorvaldssons socialdemokratiska ”superekonomi”. Morgan Johansson följer i hans fotspår med falska siffror och förnekanden och inställningen att kritisera den svenska sociala, politiska och ekonomiska verkligheten är att ”hetsa mot invandrare”. När skall dessa professionella folkförförare ställs till ansvar?

Söndagsblogg denna den 1 november 2020.

Den sanna och riktiga värdegrunden

Allas olika värde.

PRESIDENTVALET OCH SVENSKARNA

23 november 2020

Några reflektioner i spåren efter det amerikanska presidentvalet, inte minst vad det amerikanska valet avslöjat om svensken.

Det viktigaste är väl tecknen på indoktrinerade och hjärntvättade svenskar. I synnerhetden liberala, vänsterliberala och socialistiska medelklassen. Arbetar- och hantverkarklassen – den riktiga – inte bidragslevande svenskar, är betydligt klarsyntare.

Det finns indikationer som pekar på att 80 procent av svenskarna är emot och hatar Donald J Trump och stödjer Joe Biden. Det beror naturligtvis inte på att de är pålästa eller informerade och kunniga utan på att de är lurade, indoktrinerade och hjärntvättade av DN, AB, Expressen och SVT/SR, varifrån de får sin falska världsbild.

Det finns ingen vilja till insikt i de samhällsgrupperingar som nu firar. De tror att något tagit slut. Problemen är snarare större än någonsin.

T.o.m hyggligt begåvade personer säger till mig när jag presenterar fakta om ex den muslimska massmigrationen: ”Det är möjligt att du har rätt men jag vill inte veta”.

Eller så skriver de ”men ge dig” när de ställs inför empiriska fakta om valet i USA. Intellektuell argumentation orkar de inte med.

Jag kommer osökt att tänka på Gunnar Myrdal, prof. i nat.ekon. som sade om Arne Geijer, LO:s tidigare ordf. om nu någon kommer ihåg honom. ”Han är snäll men svag i analysen”.

Göran Palm, vänsterförfattaren, publicerade 1968 en bok med titeln Indoktrineringen i Sverige. Den visade då på den ”samhällsbevarande indoktrineringen”. En sådan behövs IDAG om vänsterindoktrineringen i DN, AB, Expressen och SVT/SR. Visa boken.

Det HAR presidentvalet tydligt avslöjat om Sverige.

I USA tar man i eftervalsdiskussioner upp hur indoktrinerade den amerikanska medborgaren är. Man jämför med Sovjetunionen och hävdar att amerikanen är mer lurad än sovjetmedborgaren. Jag kan vittna om att man i Sovjetunionen och DDR var fullt medvetna om att den egna makten ljög och förvrängde verkligheten. Så inte i USA och Sverige där man tror på maktens ukaser och påståenden och deras hantlangare i DN, AB, Expressen och SVT/SR som visslar som pipor i vassen på uppdrag av makten.

Media har mísslyckats – eller snarare medvetet valt – att inte ge en korrekt bild av presidentkandidaterna och nu eftervalspolitiken.

Detta är Media Hiding Biden.

Av de 71 miljoner som röstade på Trump gjorde 70 procent det därför att de gillar Trump. De som röstade på Biden gjorde det för att hatar Trump snarare än att de gillar Biden.

Det var Donald J Trump som med sin energi och folklighet drog upp valdeltagandet över Obamas tidigare rekordsiffror inte Biden. Som gömde sig i sin gillestuga.

Bidens korrupta affärer ÄR dokumenterade men inte publicerade i DN, AB, Expressen och SVT/SR. Hunter Bidens dator med textmeddelanden och bilder är avslöjande liksom inspelningar av mobilsamtal i Ukraina mellan Hunter Biden, Joe Biden och andra potentater. Dessutom finns på Youtube en film där Joe Biden själv skryter med att han tvingade riksåklagaren att avskedas när han ville undersöka Biden affärer i energibolaget Burisma annars skulle inte USA:s bistånd på en miljard dollar inte betalas ut. Det skedde under Joe Bidens tid som VP under Obama. Kan enligt experter i USA vara den största skandalen i USA:s historia på 100 år. Men den tystas ner.

Det är korrupta Joe Biden

Kolla också på nätet alla filmer när Joe Biden kladdar och tafsar på småflickor både här och där. Märkligt att inte amerikanska feminister i metoo anklagat Joe Biden och lyft fram detta. Vänster håller om vänster.

Det är pedofilen Joe Biden

Något om valet

Valet ÄR en juridisk process som styrs och skall styras av nationella lagar – Konstitutionen och delstatslagar. Dessa skall följas. Så självklart ett det inte skulle behöva sägas. Det är inte CNN eller Washington Post eller någon vänstermobb som bestämmer vem som vunnit valet. Som en information till de 80 procent svenskar som är bortkollrade och okunniga om valet och dess slutresultat och hur det arbetas fram.

Kamala Harris – detta monstrum – är en person med många lik i garderoben bl a från sin tid som åklagare som möjligen nu när hon skall granskas som VP kanske också kommer fram i DN, AB, Expressen och SVT/SR. 

Hon har enligt uppgifter i amerikanska media dessutom stött sig med flera i USA:s HD. Vi får innerligen hoppas att planerna att via den trojanska hösten Joe Biden få in Kamala Harris som president misslyckas och att HD inte godkänner henne som VP. Det är nämligen HD som avgör vem som skall bli VP

Det digitala rösthanteringssystemet Dominion har använts tidigare i andra länder som exempelvis i Venezuela för att garantera att Hugo Chavez ”valdes” till landets vänsterdiktator. Nu är den satt under lupp i USA. Vi får se var den granskningen slutar. Nya inadvertenser med valet når oss timme för timme.

Slutligen: Oligarkerna i Silicon Valley ät ett hot mot demokratin o yttrandefriheten. Deras makt måste brytas och deras företag brytas upp. Twitter censurerade t.o.m. den nationellt spridda tabloiden New York Posts information – saklig , korrekt och kontrollerad – om Joe Bidens korrupta affärer i Ukraina och Burisma.

Vi lär få anledning att återkomma i ärendet

Manus söndagsbloggen den 15 november 2020


%d bloggare gillar detta: