Archive for the ‘Okategoriserat’ Category

”MURRE SKALLTURK” LEDER CENTERPARTIET UR RIKSDAGEN???

04 februari 2023

En dömd misshandlare (skallning är en metod använd av kriminella och elitsoldater i närstrid) dessutom muslim och turkisk medborgare leder förhoppningsvis C ur riksdagen. Champagne i mitt hus första gången C hamnar under 4 procent och champagne-fest vid Våtsjön för alla intresserade om C åker ur riksdagen 2026. Det här kan visa sig vara ett bra val!!!

”Turk” har länge varit ett pejorativt slangord för dysfunktionell lågkognitiv migrant, ungefär som ”blatte”, ”svartskalle” eller andra ord som skulle leda till min femte avstängning på FB om jag använde dem. Ordet har nu fått ett obehagligt personligt ansikte.

Länkar från FB till bloggen för att undvika att hamna i FB-finkan en månad.

BAKGRUND OCH TOLKNING AV MIN LOGGA

14 maj 2022

Jag har många gånger skrivit att jag inte sympatiserar med något politiskt parti, jag svär inte på något partiprogram. Jag omfattar inte någon politisk ideologi. Det betyder långt ifrån att jag är vilse i den politiska pannkakan.

Röstar i allmänna val gör jag. Ofta olika i de olika valen. Ibland på person men ofta ”taktiskt” dvs utifrån en bedömning av vad som är minst skadligt, näst bästa val eller efter vilken huvudfrågan är för tillfället, exempelvis att få stopp på den skadliga muslimska massmigrationen och islamiseringen samt att introducera en återvandringspolitik.

Som intellektuell förhåller jag mig fri/fristående, bland annat genom att inte vara medlem i någon, ens i marginellaste mening, politisk gruppering. Jag intar de ståndpunkter som studier av aktuell empiri och teoretisk analys bjuder. När exempelvis Naturskyddsföreningen blev ett politiskt bihang/avdelning till Miljöpartiet lämnade jag och uppmanade andra att göra detsamma. Detsamma kan sägas om den intellektuellt förfallna organisationen WWF.

Min personliga logga innefattar tre intellektuellt bestämmande politiska ledord; Veritas, Libertas, Pro Suecia. Presenterade mot en blå-gul bakgrund av en vase, en historisk Wasa-kärve.

I tur och ordning.

Veritas, sanning. Utan att gå in i en djupare analys av sanningsbegreppet så avser jag därmed i common sense mening att sanningen finns någonstans därute och att man kan närma sig den genom studier av faktiska förhållanden, historiska processer, ekonomiska, sociala och politiska strukturer. Empiri i vid mening helt enkelt. Även om vi aldrig fullt ut når fram till vad som skulle kunna beskrivas som Sanningen så kan vi genom idogt studium hela tiden närma oss den.

En viktig måltavla är självfallet maktklanerna och de politiska partierna, deras program, ideologier och implementeringarna i praktiska åtgärder och politik. Makt-klanen i SAP står självfallet i fokus utifrån det långa politiska regeringsinnehavet och den politiska hegemonin. Problemformuleringsprivilegiet (det utmärkta av döde Lars Gustafsson introducerade begreppet) innehas i rikspolitiken av SAP. Ibland beskrivs övriga politiska partier i riksdagen som varianter av socialdemokratin. Det ligger något i det just med utgångspunkt i det socialdemokratiska problemformuleringsprivilegiet. 

Libertas, frihet. De medborgerliga fri- och rättigheterna med historisk grund i franska revolutionen 1789 är viktiga. Så viktiga att de har grundlagsfästs. Demonstrations-, mötes-, yttrande-, organisations- och tryckfriheterna är grundläggande för demokratin. När de hotas, hotas demokratin. Den svenska tryckfrihetslagen har sin grund i Gustaf III politiska verksamhet och är den äldsta i världen. Alla dessa grundlagsfästa friheter har under senare år attackerats, ja det är korrekt ordval, av de ena lagförslaget efter det andra och det tredje före av den Stasi-socialistiska psykopaten med ”small man complex” Morgan Johansson. För mig är den Amerikanska Konstitutionens Amendment 1 en förebild. Inget skall var förbjudet att säga eller skriva. Paragrafen om ”hets mot folkgrupp” och andra liknande svenska lagar är en styggelse. Obehagliga uppfattningar, yttranden och texter skall bemötas i intellektuell debatt inte med lagar, polis, domstolar och fängelser som sker i Sverige idag under den socialdemokratiska regeringens egid.

Detta är huvudmotiv och driving force in min intellektuella verksamhet med omfattande läsning och skrivande.

Pro suecia, För Sverige. Den svenska nationen, kulturen och sociala sammanhållningen är utsatta för ett enormt hot från den socialistiska SAP-klanen med islamisering, globalistisk politik och medvetet systematisk ”proletarisering” (ett stolpigt begrepp med marxistiska konnotationer men jag väljer ändock att använda det) av arbetarklass, hantverkarklass och medelklass genom att förstöra den traditionella svenska sociala tryggheten, sammanhållningen och den etniska enheten genom medveten muslimsk massmigration med konsekvenser som islamisering, svår kriminalitet, våldtäkter, sharialagar i diasporan och de påbörjade muslimska inbördeskriget. Ekonomiskt pressas dessa strata av medveten hård beskattning med ett skattetryck som är högst i världen, genom konfiskatoriska hushållskostnader för el, drivmedel och nu stigande räntor och inflation. Nödtorftigt och tillfällig plåstrade av ad hoc introducerade bidragssystem.

Det nationella oberoendet och självbestämmandet hotas av globalistiska agendor och maktcentra, organisationer och projekt som EU, FN, NATO och de globalistiska nätverk i vilka svenska makthavare är medlemmar. Bilderbergsgruppens svenska medlemmar kan hittas på Wikipedia, för att nämna ett exempel. Swexit är en fråga att driva i det sammanhanget.

Slutligen vasen, Wasa kärven, som står för traditionell svensk högkultur liksom den magnifika svenska historien. Jag skriver ganska ofta om svensk historia från äldsta tid till 1900-talshistoria. Det är en del av värnandet och försvaret av nationen Sverige och etniska svenskars historia och kultur. Just på dessa områden hotas de av globalistiska uppfattningar som Fredrik Reinfeldts och Mona Sahlins påstående om svensk historia som ”barbari”. Sverige ha varit och är en högkultur alltifrån bronsåldern och framåt. Svensk ingenjörskonst är och har varit globalt framgångsrik. En lista, en kanon om ni så vill, över svenska uppfinningar, världsföretag, konst och kultur finns under denna länk: https://lennartwaara.com/category/svenska-uppfinningar-och-kulturkanon/

Vi är och skall fortsätta att vara svenskar i ett etniskt homogent land. Den pågående förstöringen av det oersättliga arvet från våra förfäder som nu medvetet och aktivt drivs av SAP-klanen i form av islamisering måste stoppas till varje pris. Om nödvändigt med de yttersta av medel.

HARAKERS OCH ROMFARTUNA KYRKOR SAMT RUNSTEN NR 27.

18 april 2022

På påskdagen genomförde Britt, Gustaf och jag en exkursion i svensk historia till Harakers och Romfartuna kyrkor samt runsten nr 27 i Västmanland.

En redogörelse i ord och bild följer.

RUNSTEN NR 27 I VÄSTMANLAND

Vi börjar med Västmanlands runsten nr 27 som står efter väg 56 mellan Västerås och Sala.

Runstenen fotograferad idag samt från en teckning av Johan Peringskiöld i hans Monumenta publicerad cirka 1700. Av jämförelsen mellan fotot och teckningen framgår att en övre del av runsten är bortslagen och förkommen. Runddjurets öppna käft har idag vassa tänder som inte finns med på teckningen och som sannolikt inte heller funnits ursprungligen. Teckningen av runstenen är noggrant utförd varför vi kan sluta oss till att tänderna inte är original. Kan de vara dithuggna senare av klåfingrig person? I så fall ett kulturhistoriskt nidingsdåd. Jag kontaktar länsstyrelsens avdelning för vård av historiska artefakter. Tänderna bör inte fortsättningsvis målas! 

Runstenen står synligt väster om väg 56 Västerås-Sala och strax norr om gamla landsvägens bro vid nedlagda Grällsta mejeri. Runstenen restes där den gamla Salavägen korsar vägen till Grällsta, således en mycket synlig plats. 

Runstenen är huggen i grå granit med gulaktigt ytskikt. Höjden 1,75 m, största bredd 1,40 m. Ristningen är djup och tydlig. Linjerna är breda, mjukt rundade och jämna, en skicklig ristares verk. Runinskriften börjar vid rundjurets stjärt. 

Runstens inskrift

þurbiorn ok : ikifastr : lit« resa : ytiR* sihþornxfaþur : sinx honxtoþrx [i] faruxlitlix 

ristix runiR 

Þorbiorn ok Ingifastr let(u) ræisa æftÍR Sigþorn, faður sinn. Hann (varð) dauðr i jaru. Litli risti runiR. 

»Torbjörn och Ingefast läto resa efter Sigtorn, sin fader. Han blev död på utfärd. Litle ristade runorna.» 

Utfärd” innebär med all sannolikt någon av vikingafärderna österut eller söderut. Stenen är från 1000-talet. Vi kan inte säkert avgöra om runstenen är kristen eller inte. Den bladlika ornamentiken liknar en fyrklöver men skulle också kunna uppfattas som ett kors.

Ristarens namnLitli är ett sällsynt namn. Västmanlands runstenar 20 och 27 är båda signerade Litli. Litli har också ristat nr 22 i Västmanland och sannolikt också 17, 28, 32 och 33. Namnet finns vidare på runsten U 1177 i Uppland

HARAKERS KYRKA

Harakers kyrka är byggd under andra halvan av 1400-talet för att ersätta en äldre kyrka från omkring 1200. En arkeologisk undersökning 2014 visade spår efter en äldre kyrka väster om den nuvarande. Grundrester i sten efter ett kor på 1,1 gånger 4,4 meter hittades. Resten av kyrkan kan antingen ha varit byggd i trä eller i sten. Datering av byggnaden lät sig inte göras men en bevarad dopfunt från omkring 1200  visar att den äldre kyrkan var från den tiden. 

Kyrkans nuvarande utseende och form är resultatet av en större ombyggnad i slutet av 1700-talet, då kyrkan förlängdes västerut och tornet fick nuvarande utseende med en vacker lanternin. Kyrkorummet har förändrats flera gånger och har artefakter från många olika tidsepoker, bland annat en stor mängd medeltida träskulpturer och målningar från 1618 som är stiftets bäst bevarade från tiden efter reformationen. Målningarna inkluderar landets äldsta avbildningar i kyrklig miljö av reformatörerna Martin Luther och Philip Melanchton.

Murarna är putsade i gult. Långhuset är till största delen uppfört i tegel med natursten längst ned. Kyrkan är en salkyrka med sakristia i norr och ett västtorn med spetsig spira inspirerad av Västerås Domkyrka. På långhusets södra sida finns fyra stora, rundbågiga fönster och en port vilket framgår av bilderna. Tornet har stora fönster samt en port i väst. 

ROMFARTUNA KYRKA

Romfartuna kyrka är en magnifik landskyrka, faktiskt den största i Västmanland, Västerås Domkyrka undantagen.

Romfartuna kyrka ”katedralen på slätten” står högt på en berghäll omgiven av slättlandskap och syns vida omkring. I väst står det höga, karaktäristiska tornet, i norr finns en sakristia och i söder både ett bevarat vapenhus och det Sparfvenfeldtska gravkoret. Det branta sadeltaket är belagt med takskiffer från Grythyttan. Ingången sker från söder genom vapenhuset. Kyrkan saknar den vanliga porten i väster. 

Kyrkorummet är indelat i tre skepp med hjälp av tio fyrkantiga pelare som bär upp fem kryssvalv i det höga mittskeppet. Kyrkan är en av de största i Västerås stift och byggd i gotisk stil med tre smala, höga skepp som ger ett katedralliknande intryck.

Den välbevarade kyrkan byggdes i början av 1300-talet. Arkeologiska undersökningar har påvisat en föregående äldre kyrka från 1200-talet. Vid en stor ombyggnad 1427 slogs valven och ett vapenhus med kyrkoentré byggdes. På 1660- och 1670-talet byggdes tornet om och fick en tornspira i gotisk stil. Tornet i sig har dock levt kvar sedan medeltiden. Det är en av få bevarad torn av den här typen i Västeråstrakten. 

Det Sparfvenfeldtska gravkoret byggdes år 1670 och är inspirerat av det kungliga gravkoret i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Gravkoret avviker med kupoltak och dekorerade och färgade väggar från den vitputsade kyrkan. Johan Gabrielson Sparf adlades 1651 Sparvenfeldt till Åbylunds säteri i Romfartuna socken. Ätten dog ut 1809.

Den medeltida kyrkan är fortfarande välbevarad och har inte behövt byggas ut eller om i någon stor utsträckning. 

En medeltida järnbeslagen korport på kyrkans sydsida. Korporten bär ett krucifix (högt upp på porten halvt i skugga) och vapensköldar. Ett av dem har identifierats som biskop Otto Svinhufvuds från början av 1500-talet. Även vapenhusets port är beslagen med järnsmide från medeltiden.

Bild och text Gustaf och Lennart Waara

ÄR RYSSLAND UNDER PRESIDENT VLADIMIR PUTIN ETT KORTHUS, EN KOLOSS PÅ LERFÖTTER?

22 mars 2022

Mycket tyder på det!

Invasionen i Ukraina har kört fast och de ryska trupperna gräver ner sig i vad som skulle varit en snabb offensiv. Det blev ingen promenad i parken.

Fasta försvarsanläggningar och att gräva ner sig ansågs av USA:s mest lysande WWII general George S Patton som ”monuments over mans stupity”.

Politiskt måste Vladimir Putins ställning nu bedömas som kraftigt undergrävd och försvagad av misslyckandet i Ukraina. Opposition mot invasionen börjar synas och höras trots hård repression av media i landet.

Sannolikt var den militära bedömningen av Ukrainas försvarsvilja och förmåga felaktig från början. Motivation slår ofta klass! Ryska militärer har gravt underskattat Ukrainas vilja och förmåga att försvara sig, liksom underskattningar av det stöd Ukarina skulle komma att få från Europa och NATO. Inkompetens i den militära säkerhetstjänsten således.

Bedömningarna av Europas och NATO:s politiska, ekonomiska och militära respons och aktiva stöd har sannolikt också gravt underskattats. Inkompetens hos rådgivare och underrättelseorgan således.

Slutligen. Trupperna på marken i Ukraina har misslyckats; de stupar, tas tillfånga och klarar inte striderna mot den Ukrainska soldaterna, utan kraftigt flyg- och robotunderstöd. Det påminner om amerikanska trupper under WWII som inte heller rörde sig framåt utan kraftigt flygstöd.

Nu lämnar den Kreml-officiösa Komsomolskaja Pravda ut uppgifter över ryska stupade hittills. Sifforna är alarmerande för Vladimir Putin, to say the least. Ryssland har förlorat

9861 stupade och 16 153 sårade. De är i nivå med vad ryska trupper förlorade i Afghanistan under hela tio år. Uppgifter över ryska soldater i Ukraina som tillfångatagits eller deserterat finns inte tillgängliga.

En koloss på lerfötter? Ett korthus som faller?

MAGDALENA ANDERSSON STATSMINISTER

02 mars 2022

Statsministern gjorde med talet igår vad hon som Sveriges statsministern bör och skall göra! Talade om att åter ”rusta upp och skapa ett starkt svenskt försvar” och att ”svenskarna och Sverige” går i första rummet. Det fanns ingen överdriven hysteri i talet. Sverige står inte inför något omedelbart hot även kom svenskar och Sverige indirekt kommer att drabbas av ökade kostnader.

Talet kan analyseras hit och dit (och missförstås som gjorts på vår kant) liksom statsministerns sätt att tala. Allt detta är ointressant. Det var korrekt talat i det läge som är:

Med ett aggressivt och expansivt Ryssland som överfallit ett broderfolk. Det vore som om Sverige överföll Finland eller Norge.

Ryssland möter starkare motsånd än väntat. De lider förluster (olika uppgifter om antal stupade), de råkar ut för deserteringar (broderfolk med släktingar på andra sidan), de har brist på drivmedel och mat varpå en 64 km lång militär fordonskolonn står stilla. De skjuter mot civlia mål i Ukraina. En skådespelare som ledare i Ukraina har visat mer rejäl stake och mod än väntat. Europa står enade. NATO har större enighet och stöd än på årtionden. Det var knappast Vladimir Putins mål.

Må Gud bevara Ukraina och dess folk och ledning.

Kan vi hoppas på en palatsrevolution i Kreml med avsättning/störtande av Vladimir Putin? Finns det någon Beria i maktklanen? Vladimir Putin illustrerar att allt i historien inte är strukturer och tendeser. Han illustrerar tydligt personlighetens, vid vissa tillfällen avgörande, roll i historien. I detta fall på ont!

DÖDSFALL OCH BIVERKNINGAR AV COVID-19 VACCINERING I SVERIGE ENL. LÄKEMEDELSVERKETS STATISTIK PER 9.3.2021

11 mars 2021

Siffrorna är hämtade från Läkemedelverket och uppdaterade till den 9 mars 2021 och fördelat på vaccintyp.

Comirnaty:

Antal döda är 93 av 4661 inkomna rapporter om biverkningar varav 1562 är av Läkemedelsverket handlagda rapporter om biverkningar. Därav är 539 rapporter om allvarlig biverkning.

Antal vaccinerade är 517 000

Moderna:

Antal döda är 3 av 618 inkomna rapporter om biverkningar varav 112 är av Läkemedelsverket handlagda rapporter om biverkningar. Därav är 37 rapporter om allvarlig biverkning.

Antal vaccinerade är 53 000

Astra Zeneca:

Antal döda 1 av 7490 inkomna rapporter om biverkningar varav 142 är av Läkemedelsverket handlagda rapporter om biverkningar. Därav är 119 rapporter om allvarlig biverkning.

Att det inte rapporterats mer än 1 dödsfall för Astra Zeneca är förvånande med tanke på den i flera länder stoppade vaccinationen med Astra Zeneca pga dödsfall genom blodpropp. Tegnell/Carlsson/FHM oroas mer av ”oro för farligt vaccin” än hur farligt vaccinet är. ”Nyttan är ändock större än risken” är deras synpunkt.

Antal vaccinerade är 153 000

Vad är en allvarlig biverkning?  Läkemedelsverkets definition in extenso.

En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse”. 

Sammanfattning.

Totalt antal döda:  Minst 97

Antal med allvarlig biverkning:  695

Antal rapporterade biverkningar: 12 769

Antal av Läkemedelsverket handlagda rapporter om biverkning: 1 816

Länk till uppgifterna:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody3

DET AMERIKANSKA PRESIDENTVALET

06 februari 2021

Om du är övertygad om att president Donald J Trump vann det amerikanska presidentvalet så bör du se denna genomgång för att få empiriska fakta om metoder och omfattning av fusket att grunda din uppfattning på

Om du å andra sidan är övertygad om att Joe Biden vann det amerikanska presidentvalet ”fair and square” så bör du se denna genomgång för att ta ställning till de uppgifter om metoder och omfattning som presenteras.

Länken finns ovan. Klicka på ”Home” ovan.

NÅGRA DAGSKOMMENTARER

20 september 2020

VÄSTERÅS GIDEONSBERG

Ett gängmord i Gideonsberg i Västerås i ett vanligt bostadsområde, dvs inte i något av utanförskapsområdena/diasporan. En gängkriminell muslim från MENA skjuten med ett head-shot. Ledaren för det s.k. Västeråsnätverket.

Den verkligt intressanta frågan är inte vem som utfört dådet – det är en annan muslimsk gängkriminell – utan om SVT kommer att skildra dådet och oron i området med intervjuer och om minister Damberg reser till Gideonsberg i Västerås.

Men å andra sidan svenska raggare med hög musik i amerikanska bilar från 1950-talet är propagandistiskt bättre för problemförnekande socialdemokrater med stöd av statstelevisionen än muslimska gängmord i vanliga bostadsområden med migranter från MENA.

NYAMKO SABUNI

Liberalen och ledaren för L Nyamko Sabuni vänder sig emot att begreppet klan knyts till muslimsk organiserad brottslighet. En klan behöver inte vara något dåligt, menar hon.

– Det är inget fel på klaner, säger hon. Det kan bero på att hon själv tillhör en klan och kommer från Zaire/Burundi.

Uttalandet är utmärkt just för att det är så galet och emot empiriska data. Uttalandet ökar det högst önskvärda att Liberalerna hamnar utanför riksdagen i valet 2022.

LIKHETER JOE BIDEN – STEFAN LÖFVEN

Båda har:

– Statsmarxistisk agenda

– Begränsad kognitiv förmåga

– Svårt att formlera begripliga meningar utan skrivet tal

– Osammanhängande o obegripliga förklaringar

– Svaga personliga intryck

– Styrs av andra. Löfven av partistyrelsens feministiska VU

ANUNDS HÖG OCH BADELUNDA KYRKA

21 april 2020

En redovisning av sonen Gustafs och min historiska exkursion till Västerås med fokus på Anundshögen och Badelunda kyrka.

IMG_2217.jpg

Anundshögen sedd från den gamla Eriksgatan.

Anundshög är namnet på en stor gravhög i utkanten av Västerås. Högen är Sveriges största gravhög. En härd under högen i boplatslagret har med C-14 metoden daterats till 210-540 e.Kr vilket enligt Riksantikvarieämbetet innebär att högen troligen kan dateras till folkvandringstid-vikingatid. Högen har ett avplanat krön som skadats av rovgrävning.

Namnet är belagt från medeltiden då högen användes som tingsplats (”Anunda Högh”). Pastor Jonas Holstenius omtalar på 1600-talet att ”Wid thenna högh hafwer fordom tidh warit Tingsplats” vilket framgick av sex bevarade brev hos Bengt Person i Tible från 1355, 1355, 1358, 1391, 1393 och 1437. Johan Peringskjöld utpekade högen som Bröt Anunds grav. Namnet förekommer även förekommer på en runsten på platsen.

IMG_2218.jpg

Framför storhögen har en pampig och märklig runsten rests till minne av ”Heden, Anunds broder”, och det omnämns också att den som gjorde detta också har rest alla andra stenar på platsen. En lång rad stenar resta längs med vägen markerar nämligen Eriksgatan som passerar strax söder om Anundshögen.

Ornamentiken är av märklig och liknar ett antal personer stående på varandra i en romersk port. Det finns inget kors inhugget i runstenen varför vi utgår ifrån att den är hednisk. Både hedniska och kristna runstenar förekommer under 1000-talet. De kristna överväger i antal i Uppland. Den konstnärligt utförda ristningen är signerad av runmästaren Vred. Den historiska informationen om hur delar av Anundshögs området skapats är vidare ovanlig och innehåller mycken information. dessutom var uppenbarligen Folkvid Anunds fader. Frågan är varför det är viktigt att omnämna att Heden för vilken stenen är rest också var broder med Anund. Svaret kan vara att Anund var så känd och mäktig att informationen blir intressant. Anund är kanske liktydig med kungen Bröt-Anund? Är det vad som meddelas på stenen? Dock, måste runstenens Anund vara en annan Anund än Bröt-Anund. Enligt Snorre Sturlasson och Ynglingasagan var Bröt-Anund son till Yngvar som stupade i strid med esterna. Den graven kan vara funnen vid utgrävning i Estland. Se min artikel om detta.

Translittereringnav runraden:

× fulkuiþr × raisti × staina × þasi × ala × at × sun ×× sin × hiþin × bruþur × anutaʀ × uraiþr hik × runaʀ

Normalisering till runsvenska:

Folkviðr ræisti stæina þasi alla at sun sinn Heðin, broður Anundaʀ. Vræiðr hiogg runaʀ.

Översättning till nusvenska:

Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna.

Hela fornminnesområdet där Anundshög ingår i består av tolv gravhögar, tio runda stensättnigar, fem skeppsättningar, 14 resta stenar och en runsten. Enligt vissa teorier har det vid Badelunda funnits ett sekundärt maktcentrum som stått i konflikt med – och slutligen, runt tidpunkten för regionens kristnande, besegrats av – någon starkare maktpol. Kanske kan den maktpolen ha varit Uppsala.

IMG_2212.jpg

Området kring högen undersöktes 2008 med georadar. Undersökningen var inriktad på områdets status som tingsplats. Man fann en 200 m lång rad med igenfyllda hål, två meter djupa och två meter breda. Forskarna tror att det i hålen stått ett 30-tal stora stenar eller stolpar. Raden löper från ett gammalt vadställe snett in mot högen. Än idag kam man se en snörrät rad av stenar som markerar Eriksgatan från vadstället och västerut. Här kom de nyvalde kungen ridande med sitt följe, kungavalet bekräftades på platsen för Västmännens del sannolikt mitt i den stora skeppsättningen.

Klicka på respektive bild så visas den i större och bättre upplösning. Bildarna visar den gamla Eriksgatan med vadstället som på den tiden var en seglingsbar vattenled från Mälaren norrut och en stenrad som visar den gamla Eriksgatan som gick förbi här.

Den kung som ligger i den stora högen Anundshögen är sannolikt Bröt Anund.

Bröt-Anund tillhörde Ynglingaätten vars status som historisk person är omtvistad. Om han har existerat bör han ha verkat under första hälften av 600-talet. Enligt Snorre Sturlason skall han ha härskat i Tiundaland.

Den främsta källan rörande Bröt-Anund (eller ”Bryt-Önund” som han benämns häri) är Snorres ”Ynglingasagan”. Snorre berättar där att Anund var son till kung Yngvar av Ynglingaätten som stupade i kamp med esterna. Efter honom blev Anund kung i Svitjod. Han skall ha hållit fred i Svitjod och blivit mycket rik. Han hämnades sin far i Estland och byggde sedan vidare i Svitjod. Han röjde land och byggde vägar och kallas därför Bröt-Anund (”väg-Anund”). Han hade en kungsgård i varje storbygd (”husby”), men hans eget land var det uppsvenska Tiundaland. Enligt Snorre var Anund en omtyckt kung och det skall ha varit ”god årsväxt” i landet under hans styre.  Han efterträddes av sin son Ingjald Illråde, som blev den siste kungen av ätten. En möjlig historisksanning är att den väldiga Anundshögen är kung Anunds grav.

Badelunda kyrka ligger i Badelunda socken utanför Västerås.

IMG_2226.jpg

De östra delarna av kyrkan är de äldsta, från 1200-talet. Även om koret senare är ombyggt har kyrkan som en av få i Svealandden under tidig medeltid dominerande romanska formen med ett smalare och lägre kor bevarat. Sakristian och vapenhus är också medeltida. Det finns bevarade medeltida takstolar i långhuset, södra vapenhuset och i sakristian. Träslagen är gran och ek. En äldre och ursprunglig takkonstruktion med bindbjälkar och korsande stödben har funnits i långhus och sakristia.

I klockstapeln finns återanvända medeltida brädor och golvplank med den medeltida tekniken sprättäljning. I grunden påminner konstruktionen om en medeltida tornstapel.

Den nuvarande kyrkan uppfördes troligtvis under andra halvan av 1200-talet och var då betydligt mindre än den nuvarande. Dendrodatering av virkesdelar i långhuset och korets taklag visar att det restes mellan 1228-1242.

IMG_2227.jpg

Till kyrkans äldsta delar hör den östra halvan av långhuset samt delar av koret, som från början var smalare och lägre. På 1300-talet byggdes sakristian, och vapenhuset under första delen av 1400-talet. Innertakets tegelvalv tillkom senare under samma århundrade.

Anundshög hade en betydande roll som tingsplats fram till 1450-talet, då denna flyttades till Badelunda kyrka.

IMG_2230.jpg

År 1912 hittade man spår efter kalkmålningar i vapenhuset, men de togs fram och konserverades först 1959-1960, av Nils Källe. En del av målningarna är daterade till 1540-talet och är tillskrivna Urian Olofssonmedan andra har tillkommit redan på 1400-talet och föreslagits vara av Albertus Pictor Bland motiven finns änglar med Kristus pinoredskap, Guds hand i himlen med solen och månen, Kristus på korset och tre djävlar, varav en håller i ett horn och en rider på en kvinna. Om resten av kyrkan har blivit målad under medeltiden eller 1500-talet är okänt.

IMG_2233.jpg

Äldsta föremålet är ett triumfkrucifix, tillverkat i Mälardalen på 1300-talet. 1929 sattes krucifixet upp på sin ursprungliga plats, i triumfbågen, mellan långhusetoch koret, efter att ha varit undanlagt på kyrkans vind i några decennier.

IMG_2232.jpg

Predikstolen är byggd 1655 av Israel Snickare i Västerås. Den skänktes till kyrkan av Nicolaus Johannis Rudbeckius och har skulpturer föreställande Kristus och evangelisterna .

Dopfunten är tillverkad av täljsten och sandsten och har en åttasidig dopskål. Den skänktes till kyrkan av kyrkoherde Fredrik Arfwedsson 1892.

IMG_2235.jpg

I gravkoret finns de flesta av kyrkans totalt 21 begravningsvapen efter bl.a. ätten Horn.

IMG_2236.jpg

Barockskulptiurerna som står på vardera sidan om altaret föreställer Matteus och Johannes och köptes av kyrkan 1702. Tillsammans med en skulptur av Kristus med pinoredskap som i dag står i gravkoret har de tillhört en tidigare altaruppsats. Möjligen är alla tillverkade av Kaspar Schröder, men även Burchard Precht har föreslagits.

Kyrkan sedd från öst. Till vänster Horns gravkor från 1600-talet. Till höger sakristian samt den östra delen av kyrkan koret. De äldsta delarna från 1200-talet

 

 

 

JOE BIDEN

15 april 2020

Det är fascinerande att den sannolikt hederliga socialisten Bernie Sanders och krigshetsaren och pratkvarnen Barack Obama båda ställer sig bakom Joe Biden. Barack Obama som president startade bl.a. tre krig och bombade Libyen till grus, sönderfall och klanvälde med svenskt flygstöd. Vi väntar bara på att den internationellt korrupta familjen Hillary och Bill Clinton (läs boken ”Clinton Cash”) också ställer sig bakom Joe Biden. Då blir bilden av demokraternas sönderfall, korruption och elände totalt. Frågan är väl om Joe Biden idag ens önskar sig stöd av Nancy Pelosi som kommit att granskas och beskrivas i allt mer besvärande sammanhang.

Alla glömska om Joe Bidens och sonens korrupta affärer i Ukraina. Utförligt redovisade i internationella media, dock icke i Sverige (han är ju demokraternas kandidat).

Joe Biden är dessutom utpekad och rapporterad som inblandad i Jeffrey Epsteins pedofilnätverk med Lolita Express och Paradise Island med övergrepp på unga flickor. Titta på bilder med Joe Biden på nätet. Det finns en sak där som är slående.

Nu verkar sonen Biden i Kina med någon typ av extremt lönsamma (korrupta?) affärer. Är det anledning och orsak till Joe Bidens haussande av Kina och angrepp på dem som kritiserar Kina och bl.a. kallar pandemin för ”kina-viruset” (analogt med ex Hongkong influensan, dvs platsen där det startade).

I svenska media kommer Joe Biden inför det kommande presidentvalet att allt mer beskrivas som deus ex machina medan den sittande presidenten Donald J Trump kommer att beskrivas som diabolo ex machina. Ingen kritisk granskning av Joe Biden kommer att presenteras. Så dras de politiskt vinklade valserna och ”sanningarna” i svenska PK media.


%d bloggare gillar detta: