Archive for the ‘Okategoriserat’ Category

DET AMERIKANSKA PRESIDENTVALET

06 februari 2021

Om du är övertygad om att president Donald J Trump vann det amerikanska presidentvalet så bör du se denna genomgång för att få empiriska fakta om metoder och omfattning av fusket att grunda din uppfattning på

Om du å andra sidan är övertygad om att Joe Biden vann det amerikanska presidentvalet ”fair and square” så bör du se denna genomgång för att ta ställning till de uppgifter om metoder och omfattning som presenteras.

Länken finns ovan. Klicka på ”Home” ovan.

NÅGRA DAGSKOMMENTARER

20 september 2020

VÄSTERÅS GIDEONSBERG

Ett gängmord i Gideonsberg i Västerås i ett vanligt bostadsområde, dvs inte i något av utanförskapsområdena/diasporan. En gängkriminell muslim från MENA skjuten med ett head-shot. Ledaren för det s.k. Västeråsnätverket.

Den verkligt intressanta frågan är inte vem som utfört dådet – det är en annan muslimsk gängkriminell – utan om SVT kommer att skildra dådet och oron i området med intervjuer och om minister Damberg reser till Gideonsberg i Västerås.

Men å andra sidan svenska raggare med hög musik i amerikanska bilar från 1950-talet är propagandistiskt bättre för problemförnekande socialdemokrater med stöd av statstelevisionen än muslimska gängmord i vanliga bostadsområden med migranter från MENA.

NYAMKO SABUNI

Liberalen och ledaren för L Nyamko Sabuni vänder sig emot att begreppet klan knyts till muslimsk organiserad brottslighet. En klan behöver inte vara något dåligt, menar hon.

– Det är inget fel på klaner, säger hon. Det kan bero på att hon själv tillhör en klan och kommer från Zaire/Burundi.

Uttalandet är utmärkt just för att det är så galet och emot empiriska data. Uttalandet ökar det högst önskvärda att Liberalerna hamnar utanför riksdagen i valet 2022.

LIKHETER JOE BIDEN – STEFAN LÖFVEN

Båda har:

– Statsmarxistisk agenda

– Begränsad kognitiv förmåga

– Svårt att formlera begripliga meningar utan skrivet tal

– Osammanhängande o obegripliga förklaringar

– Svaga personliga intryck

– Styrs av andra. Löfven av partistyrelsens feministiska VU

ANUNDS HÖG OCH BADELUNDA KYRKA

21 april 2020

En redovisning av sonen Gustafs och min historiska exkursion till Västerås med fokus på Anundshögen och Badelunda kyrka.

IMG_2217.jpg

Anundshögen sedd från den gamla Eriksgatan.

Anundshög är namnet på en stor gravhög i utkanten av Västerås. Högen är Sveriges största gravhög. En härd under högen i boplatslagret har med C-14 metoden daterats till 210-540 e.Kr vilket enligt Riksantikvarieämbetet innebär att högen troligen kan dateras till folkvandringstid-vikingatid. Högen har ett avplanat krön som skadats av rovgrävning.

Namnet är belagt från medeltiden då högen användes som tingsplats (”Anunda Högh”). Pastor Jonas Holstenius omtalar på 1600-talet att ”Wid thenna högh hafwer fordom tidh warit Tingsplats” vilket framgick av sex bevarade brev hos Bengt Person i Tible från 1355, 1355, 1358, 1391, 1393 och 1437. Johan Peringskjöld utpekade högen som Bröt Anunds grav. Namnet förekommer även förekommer på en runsten på platsen.

IMG_2218.jpg

Framför storhögen har en pampig och märklig runsten rests till minne av ”Heden, Anunds broder”, och det omnämns också att den som gjorde detta också har rest alla andra stenar på platsen. En lång rad stenar resta längs med vägen markerar nämligen Eriksgatan som passerar strax söder om Anundshögen.

Ornamentiken är av märklig och liknar ett antal personer stående på varandra i en romersk port. Det finns inget kors inhugget i runstenen varför vi utgår ifrån att den är hednisk. Både hedniska och kristna runstenar förekommer under 1000-talet. De kristna överväger i antal i Uppland. Den konstnärligt utförda ristningen är signerad av runmästaren Vred. Den historiska informationen om hur delar av Anundshögs området skapats är vidare ovanlig och innehåller mycken information. dessutom var uppenbarligen Folkvid Anunds fader. Frågan är varför det är viktigt att omnämna att Heden för vilken stenen är rest också var broder med Anund. Svaret kan vara att Anund var så känd och mäktig att informationen blir intressant. Anund är kanske liktydig med kungen Bröt-Anund? Är det vad som meddelas på stenen? Dock, måste runstenens Anund vara en annan Anund än Bröt-Anund. Enligt Snorre Sturlasson och Ynglingasagan var Bröt-Anund son till Yngvar som stupade i strid med esterna. Den graven kan vara funnen vid utgrävning i Estland. Se min artikel om detta.

Translittereringnav runraden:

× fulkuiþr × raisti × staina × þasi × ala × at × sun ×× sin × hiþin × bruþur × anutaʀ × uraiþr hik × runaʀ

Normalisering till runsvenska:

Folkviðr ræisti stæina þasi alla at sun sinn Heðin, broður Anundaʀ. Vræiðr hiogg runaʀ.

Översättning till nusvenska:

Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna.

Hela fornminnesområdet där Anundshög ingår i består av tolv gravhögar, tio runda stensättnigar, fem skeppsättningar, 14 resta stenar och en runsten. Enligt vissa teorier har det vid Badelunda funnits ett sekundärt maktcentrum som stått i konflikt med – och slutligen, runt tidpunkten för regionens kristnande, besegrats av – någon starkare maktpol. Kanske kan den maktpolen ha varit Uppsala.

IMG_2212.jpg

Området kring högen undersöktes 2008 med georadar. Undersökningen var inriktad på områdets status som tingsplats. Man fann en 200 m lång rad med igenfyllda hål, två meter djupa och två meter breda. Forskarna tror att det i hålen stått ett 30-tal stora stenar eller stolpar. Raden löper från ett gammalt vadställe snett in mot högen. Än idag kam man se en snörrät rad av stenar som markerar Eriksgatan från vadstället och västerut. Här kom de nyvalde kungen ridande med sitt följe, kungavalet bekräftades på platsen för Västmännens del sannolikt mitt i den stora skeppsättningen.

Klicka på respektive bild så visas den i större och bättre upplösning. Bildarna visar den gamla Eriksgatan med vadstället som på den tiden var en seglingsbar vattenled från Mälaren norrut och en stenrad som visar den gamla Eriksgatan som gick förbi här.

Den kung som ligger i den stora högen Anundshögen är sannolikt Bröt Anund.

Bröt-Anund tillhörde Ynglingaätten vars status som historisk person är omtvistad. Om han har existerat bör han ha verkat under första hälften av 600-talet. Enligt Snorre Sturlason skall han ha härskat i Tiundaland.

Den främsta källan rörande Bröt-Anund (eller ”Bryt-Önund” som han benämns häri) är Snorres ”Ynglingasagan”. Snorre berättar där att Anund var son till kung Yngvar av Ynglingaätten som stupade i kamp med esterna. Efter honom blev Anund kung i Svitjod. Han skall ha hållit fred i Svitjod och blivit mycket rik. Han hämnades sin far i Estland och byggde sedan vidare i Svitjod. Han röjde land och byggde vägar och kallas därför Bröt-Anund (”väg-Anund”). Han hade en kungsgård i varje storbygd (”husby”), men hans eget land var det uppsvenska Tiundaland. Enligt Snorre var Anund en omtyckt kung och det skall ha varit ”god årsväxt” i landet under hans styre.  Han efterträddes av sin son Ingjald Illråde, som blev den siste kungen av ätten. En möjlig historisksanning är att den väldiga Anundshögen är kung Anunds grav.

Badelunda kyrka ligger i Badelunda socken utanför Västerås.

IMG_2226.jpg

De östra delarna av kyrkan är de äldsta, från 1200-talet. Även om koret senare är ombyggt har kyrkan som en av få i Svealandden under tidig medeltid dominerande romanska formen med ett smalare och lägre kor bevarat. Sakristian och vapenhus är också medeltida. Det finns bevarade medeltida takstolar i långhuset, södra vapenhuset och i sakristian. Träslagen är gran och ek. En äldre och ursprunglig takkonstruktion med bindbjälkar och korsande stödben har funnits i långhus och sakristia.

I klockstapeln finns återanvända medeltida brädor och golvplank med den medeltida tekniken sprättäljning. I grunden påminner konstruktionen om en medeltida tornstapel.

Den nuvarande kyrkan uppfördes troligtvis under andra halvan av 1200-talet och var då betydligt mindre än den nuvarande. Dendrodatering av virkesdelar i långhuset och korets taklag visar att det restes mellan 1228-1242.

IMG_2227.jpg

Till kyrkans äldsta delar hör den östra halvan av långhuset samt delar av koret, som från början var smalare och lägre. På 1300-talet byggdes sakristian, och vapenhuset under första delen av 1400-talet. Innertakets tegelvalv tillkom senare under samma århundrade.

Anundshög hade en betydande roll som tingsplats fram till 1450-talet, då denna flyttades till Badelunda kyrka.

IMG_2230.jpg

År 1912 hittade man spår efter kalkmålningar i vapenhuset, men de togs fram och konserverades först 1959-1960, av Nils Källe. En del av målningarna är daterade till 1540-talet och är tillskrivna Urian Olofssonmedan andra har tillkommit redan på 1400-talet och föreslagits vara av Albertus Pictor Bland motiven finns änglar med Kristus pinoredskap, Guds hand i himlen med solen och månen, Kristus på korset och tre djävlar, varav en håller i ett horn och en rider på en kvinna. Om resten av kyrkan har blivit målad under medeltiden eller 1500-talet är okänt.

IMG_2233.jpg

Äldsta föremålet är ett triumfkrucifix, tillverkat i Mälardalen på 1300-talet. 1929 sattes krucifixet upp på sin ursprungliga plats, i triumfbågen, mellan långhusetoch koret, efter att ha varit undanlagt på kyrkans vind i några decennier.

IMG_2232.jpg

Predikstolen är byggd 1655 av Israel Snickare i Västerås. Den skänktes till kyrkan av Nicolaus Johannis Rudbeckius och har skulpturer föreställande Kristus och evangelisterna .

Dopfunten är tillverkad av täljsten och sandsten och har en åttasidig dopskål. Den skänktes till kyrkan av kyrkoherde Fredrik Arfwedsson 1892.

IMG_2235.jpg

I gravkoret finns de flesta av kyrkans totalt 21 begravningsvapen efter bl.a. ätten Horn.

IMG_2236.jpg

Barockskulptiurerna som står på vardera sidan om altaret föreställer Matteus och Johannes och köptes av kyrkan 1702. Tillsammans med en skulptur av Kristus med pinoredskap som i dag står i gravkoret har de tillhört en tidigare altaruppsats. Möjligen är alla tillverkade av Kaspar Schröder, men även Burchard Precht har föreslagits.

Kyrkan sedd från öst. Till vänster Horns gravkor från 1600-talet. Till höger sakristian samt den östra delen av kyrkan koret. De äldsta delarna från 1200-talet

 

 

 

JOE BIDEN

15 april 2020

Det är fascinerande att den sannolikt hederliga socialisten Bernie Sanders och krigshetsaren och pratkvarnen Barack Obama båda ställer sig bakom Joe Biden. Barack Obama som president startade bl.a. tre krig och bombade Libyen till grus, sönderfall och klanvälde med svenskt flygstöd. Vi väntar bara på att den internationellt korrupta familjen Hillary och Bill Clinton (läs boken ”Clinton Cash”) också ställer sig bakom Joe Biden. Då blir bilden av demokraternas sönderfall, korruption och elände totalt. Frågan är väl om Joe Biden idag ens önskar sig stöd av Nancy Pelosi som kommit att granskas och beskrivas i allt mer besvärande sammanhang.

Alla glömska om Joe Bidens och sonens korrupta affärer i Ukraina. Utförligt redovisade i internationella media, dock icke i Sverige (han är ju demokraternas kandidat).

Joe Biden är dessutom utpekad och rapporterad som inblandad i Jeffrey Epsteins pedofilnätverk med Lolita Express och Paradise Island med övergrepp på unga flickor. Titta på bilder med Joe Biden på nätet. Det finns en sak där som är slående.

Nu verkar sonen Biden i Kina med någon typ av extremt lönsamma (korrupta?) affärer. Är det anledning och orsak till Joe Bidens haussande av Kina och angrepp på dem som kritiserar Kina och bl.a. kallar pandemin för ”kina-viruset” (analogt med ex Hongkong influensan, dvs platsen där det startade).

I svenska media kommer Joe Biden inför det kommande presidentvalet att allt mer beskrivas som deus ex machina medan den sittande presidenten Donald J Trump kommer att beskrivas som diabolo ex machina. Ingen kritisk granskning av Joe Biden kommer att presenteras. Så dras de politiskt vinklade valserna och ”sanningarna” i svenska PK media.

NYAMKO SABUNI PARTILEDARE FÖR LIBERALERNA (L)

31 mars 2020

Hon bekräftar det jag och andra hävdat i flera år. fakta är att sextio (60) procent av de som migrerat från Nordafrika är funktionella analfabeter.

Nyamko Sabuni vill lägga skulden för att de smittats i högre grad av covid-19 på Sverige:

– Vad det handlar om är att vi kommunicerar med människor i utsatta områden på samma sätt som människor i andra områden. Och så kan det inte vara. För vi har en del analfabeter, som inte pratar svenska och som har andra kulturer.

Observera vad Sabuni säger; vi kan INTE ens ”kommunicera med människor i utsatta områden” som med etniska svenskar. Det var ju just det vi hävdade. Migranterna från bl a Nordafrika typ somalier kan inte efter flera år i Sverige kommunicera på svenska och därför klarar de inte heller att få arbete på den svenska arbetsmarknaden. Men, var det inte just det de skulle kunna enligt L, enligt C, enligt MP och enligt S? De var ju kompetens som kom till Sverige och skulle hjälpa till på den svenska arbetsmarknaden. Kom ihåg påståendena om alla läkare, tandläkare och ingenjörer eller ”högutbildade” som Stefan Löfven m.fl i S-regeringen påstod. ”Det är en liten kostnad nu men blir en vinst längre fram”. Stefan Löfven i en TV-debatt. Helt fel. Det är en enorm kostnad nu, ca 225 miljarder per år och det blir ingen vinst längre fram. De kommer att gå in i pensionsåldern utan att ha arbetat och betalat skatt en enda dag. Det blir svenska skattebetalare som får försörja dem från det det kom till Sverige till den dag de dör.

Inte blir det bättre av att den genomsnittliga kognitiva förmågan (testat worldwide med ett batteri av anpassade IQ-test) motsvarar en IQ på 70 i Somalia. Sannolikt lägre bland dem som migrerat. Det är knappast den intellektuella eliten i Somalia som tagit sig till Sverige.

Nyamko Sabuni, ta ansvar för den politik ni fört och för i migrationsfrågan, istället för att spela upprörd nu.

SÄKERHETSPOLISEN (SÄPO) – DEL AV DEN POLITISERADE/POLITISERANDE REPRESSIVA DJUPA STATEN.

27 mars 2020

Säpo-chefen Klas Friberg vet sin tilldelade roll i den djupa staten och varför han tillsatts som myndighetschef. Det är obegripligt och upprörande men tyvärr sant; Klas Friberg och Säpo spelar ner den islamistiska extremismen som hot i och mot Sverige och svenska medborgare. Den som via media och litteratur följer vad som händer i muslimska diasporan, med islams utbredning i landet och den politiska islamismens radikalisering, fördjupning och breddning, ser varningsklockorna ringa.

Läs Johan Westerholms utmärkta ”Muslimska Brödraskapet. Islamismen i Sverige”.  I boken beskrivs också det mycket komprometterande samarbete och samverkan som historiskt finns mellan det Muslimska Brödraskapet och olika delar av det socialdemokratiska partiet.

Läs också Peter Springares extremt informativa bok ”Peter Springare, polis : om ett stressat våldsmonopol” om bl.a. Dan Eliasson och Klas Friberg och vilka katastrofer de varit i sina tidigare roller inom polisen. Vilket i grunden är skälet till att just de lyfts upp till de verkligt ledande positionerna.

Men uppdraget för Säpo är ju inte att beskriva och analysera den verkliga faran mot det svenska folket och den svenska nationen nämligen muslimerna, islam och islamismen. Uppdraget från det globalistiska maktetablissemanget med minister Morgan Johansson i spetsen är en helt annan. Säpo är satta att vara vägröjare för kommande repressiv lagstiftning mot oss som beskriver, analyserar och framför kritik mot de globalistiska makteliterna och hur de säljer ut svenskarna och Sverige. Det kommer tyvärr under en övergångsperiod och innan det vänder att bli ett kärvare klimat för oss dissidenter.

Därför står ”högerextremismen” (vad det nu i verkligheten är) i fokus på den politiska beställningen från minister Morgan Johansson. Det är samtidigt ett sätt att vända bort uppmärksamhet och analytiska blickar från de verkliga hoten. Det är orsaken och till att Säpo lyfter fram det s.k. ”hotet” från ”högerextremismen”. Då räcker det inte på långa vägar att fastna för några hundra (enligt Säpos egna uppgifter) förvirrade medlemmar i NMR som i kolonner demonstrerar på våra gator och som i grunden inte utgör något hot mot vare sig nation eller medborgare. Därför tvingas Säpo att i det politiska uppdraget plocka in lite av varje under hatten ”högerextremism”. Begreppet ”högerextremism” vidgas bortom det intellektuellt hållbara. Men det är inte heller meningen. Maktetablissemanget vill peka ut ett antal kritiker, potentiella kritiker och dissidenter som man kan lagstifta emot och använda rättsväsendet för att kväsa. På samma sätt som lagen om ”hets mot folkgrupp” visat sig vara en lämplig gummiparagraf för att hindra kritiska uttalanden.

Den ”våldsbejakande högerextremistiska värdegrunden” består enligt Säpo av betydligt mer än bara rasism och främlingsfientlighet. Här ryms enligt Ahn-Za Hagström på Säpo även uppfattningar och ståndpunkter som svensk nationalism, motstånd mot HBTQ-aktivism och kritik mot feminism.

”Säkerhetspolisen ser en utveckling där olika drivkrafter sätts samman till en personlig ideologi. Utifrån rasism och främlingsfientlighet, antifeminism och konspirationsteorier skapas en egen världsbild”.

Till och med formuleringar av nostalgisk typ är en del av ”högerextremism”.

Digitaliseringen har gjort det lättare att producera och sprida propaganda. Ett exempel är när vissa extremister vill förmedla att »det land vi en gång kände finns inte längre« och »politikerna och rättsvårdande myndigheter har tappat greppet«. Det skapas en känsla av att vi har framgång nu – det är nu vi har möjlighet att agera, innan det är för sent.

Det är genom att nyttja händelser i omvärlden och det andra medier publicerar som det skapas en grogrund och attraktion för extremistmiljöernas ideologier.

Internet är enligt Hagström den stora boven. Internet som alla andra tyckt, tänkt och beskrivit som den största demokratiska landvinningen sedan allmänna rösträtten. Alla Sveriges medborgare kan nu presentera sina egna uppfattningar och med analytiska, sakliga och känslomässiga argument arbeta för deras genomslag och genomförande. Men det är naturligtvis ett hot mot maktetablissemanget. Säpo fungerar som gårdvar och vägröjare för att på sikt begränsa och stänga den möjlighet som det fria internet öppnat.

Allt sedan jag för många år sedan läste Manuel Castells monumentala genomgång och analys ”Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur” i tre tjocka band utgivna på Daidalos har jag varit en övertygad optimist och förespråkare för internet, även med hänsyn tagen till dess avigsidor. En del kritiker beskrev verket som en motsvarighet till Karl Marx Kapitalet för informationsåldern. Det är kanske inte en jämförelse jag skulle välja men illustrerar verkets bredd, djup och analytiska skärpa.

Men Säpo har helt egna problem att hantera med internet eftersom de har ett uppdrag från det globalistiska maktetablissemanget att strypa just det som är internets styrka, det fria informationsflödet och den fria och öppna debatten i varje tänkbar fråga. Se bara hur covid-19 diskuteras på internet med alla tänkbara och otänkbara infallsvinklar. Underbart helt enkelt för en fri svensk medborgare men inte för Säpo.

Jag kan inte nog understryka internets betydelse för den våldsbejakande extremismen. Nya digitala plattformar ger helt andra förutsättningar för kommunikation och möjligheter att hitta likasinnade. Det är där de inspireras och uttrycker sin tillhörighet och trohet till ledare, rörelse eller vision, kommenterar Hagström i rapporten.

Rättsväsende, polis och Säpo mobiliseras i kampen mot det fria tänkandet, den fria opinionsbildningen, mötesfriheten och yttrandefriheten för att globalisterna och deras hantlangare i regering och riksdag och den djupa staten skall kunna fortsätta sitt pågående folkutbyte och förstörelseverk av den svenska nationen.

 

 

 

 

 

DET AV ISLAM STYRDA TURKIET HOTAR MED EN MUSLIMSK INVASION AV EUROPA.

09 mars 2020

TURKIETS INRIKESMINISTER SULEYMAN SOYLO ÄR TYDLIG.

“Refugees who cross to Europe will soon top to a million, European governments will fall, their economies will be destabilized and their stock exchanges will tumble and they can’t do anything about it,” says #Turkey’s Interior Minister Suleyman Soylu.

Hans uttalande finns på Twitter .

https://twitter.com/hashtag/Soylu?src=hash

Det är inte heller första gången historiskt som islams arméer invaderat Europa. En crash course i Europas muslimska historia. I mer än sex hundra år har muslimska arméer och horder av plundrare invaderat och/eller försökt invadera Europa. Karl Martell (död 741 och begraven i Katedralen i S:t Denis utanför Paris) i Frankrike stoppade muslimernas fortsatta välde och expansion i Frankrike och Iberiska halvön vid slaget Tours 732. År 711 hade muslimerna erövrat i stort sett hela Iberiska halvön och bl.a. skapat kalifatet Cordoba. Spanien har således varit ockuperat av muslimer. Granada var muslimskt till år 1481. Det Osmanska riket försökte två gånger 1529 och 1683 erövra Wiens men slogs tillbaka. Bakgrunden till hatet mot muslimerna, synligt under krigen i det sönderfallande Jugoslavien, står att finna i de under flera hundra år upprepade Osmanska anfallen och ockupationerna. Muslimerna lämnade i det område som senare blev Jugoslavien efter sig minnen av våldtäkter, mord och ohyggligheter som i hög grad lever kvar.

En samlad europeisk militär insats med vapenmakt kommer snart att vara helt nödvändigt för att stoppa invasionen av dysfunktionella muslimska män vid den turkisk/grekiska gränsen.

 

 

 

 

SVERIGE HAR EUROPAS LÄGSTA TILLVÄXT PER CAPITA 2020.

22 februari 2020

Sverige har haft en flera år lång högkonjuktur. Det socialdemokratiska (inkl MP, C och L) vanstyret har medfört EU:s högsta arbetslöshet samt nu också EU:s lägsta tillväxtprognos per capita. De kommunala budgetarna och finanserna visar stora underskott och den totala kommunala skuldsättningen närmar sig 1 BILJON kronor. Flera kommuner är nu mer eller mindre konkursfärdiga. Välfärden för etniska svenskar och den sociala och ekonomiska tryggheten urholkas. JÖK-regeringen med socialdemokraten Stefan Löfven som statsminister fortsätter att leverera floskler om att ekonomi, rättsväsende och sociala skyddsnät är under kontroll. Påståenden som ingen längre tror på. Det visar sig i att en minoritet svenska medborgare inte har förtroende för och litar på statsministern. Sverige som ett gott land för etniska svenskar rusar med farten av ett expresståg emot ett historiskt haveri som i värsta fall kan få 1930-talskrisen att verka som en mild konjunktursvacka.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

KOMMUNAL EKONOM 2019

28 december 2019

 

För fyra år sedan skrev jag flera artiklar om den kommande kommunal ekonomiska krisen. Alla som kan det minsta om offentlig ekonomi och kan göra kalkyler (vilket inte inkluderade kommunala S-politiker som förnekade prognoserna) såg att Sveriges kommuner stod inför stora skattehöjningar och/eller nedskärningar av kommunal service. Förra kommuner har också drabbats av just det! Jag räknade fram att kommunerna skulle behöva höja kommunalskatten – allt annat lika – med ca 5 kronor. Nu vet vi hur det gick. Mindre skattehöjningar i kombination med försämrad kommunal service 8i synnerhet för äldre) och en underfinansierad kommunal ekonomi är vägen som kommunerna valt. Ett åttiotal kommuner uppvisar för närvarande stora underskott i sina budgetar och skriker nu högljutt på statliga skattefinansierade bidrag. Malmistan är värst. De får drygt sex miljarder i bidrag från oss skattebetalare i övriga landet för att få ihop ekonomin. Orsaken är den då av socialdemokratiska politiker hyllade välfärdsmigrationen (flyktingar mindre än tre procent) som nu när statsbidragen försvinner nu snabbt urholkar den redan tidigare skakiga kommunal ekonomin. Med stora mängder dysfunktionella, lågkompetenta, lågutbildade och lågintelligenta väldärdsmigrater i kommunen förvärras problem dag för dag. Till allt detta kommer kriminalitet, våldtäkter och klanvälden och all annan dysfunktionalitet som följt i spåren av migrationen från MENA.

En faktor jag inte tog in i mina kalkyler för fyra år sedan var den ökande skuldsättningen av kommunerna. I SCBs rapport och tabeller (länken finns nedan) visas den allt mer galloperande skuldsättningen tydligt. Kommunerna har såldes valt en väg med stora nedskärningar av kommunal välfärd för äldre, mindre skattehöjningar, underbalanserade budgetar och kraftigt ökad skuldsättning.

När man diskuterar de stora muslimska grupper som lever på skattefinansierade bidrag drar vänsterpolitiker och liberaler alltid fram att sjukvården inte skulle klara sig utan migranterna som arbetskraft. De börjar då i fel ände dvs från utbudssidan i ekonomin. Börja med efterfågesidan så blir bilden korrekt. Den enorma muslimska massmigrationen – ca 1,5 miljoner under 2000-talet inkl deras barn – söker sjukvård och tandvård med stora eftersatta behov. De har dessutom en kraftig överkonsumtion av vård jämfört med etniska svenskar. Utan dessa vårdkrävande och vårdsökande muslimska migrantmassorna skulle sjukvården inte befinna sig i ekonomisk kris. Vi skulle inte ha brist på läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden och inte heller behöva de muslimska migranter som anställs och som knappt klarar av de enklaste uppgifter. Rapporterna om den grava inkompetensen och språkproblemen är legio från sjukvården. Tala med läkare och sjuksköterskor off record. Att de inte törs skriva om problemen i PK media vet vi. Riskera arbetet törs väldigt få göra.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansrakenskaper/finansrakenskaper-kvartal-och-ar/pong/statistiknyhet/finansrakenskaper-tredje-kvartalet-2019/

120 years of climate scares

04 oktober 2019

By Thomas Lifson
Read more: https://www.americanthinker.com/blog/2014/08/120_years_of_climate_scares.html#ixzz61MafOlk6
Follow us: @AmericanThinker on Twitter | AmericanThinker on Facebook

Scientists seeking funding and journalists seeking an audience agree: panic sells.

“Global cooling is going to kills us all!” “No, wait: global warming is going to kill us all!”

All that’s  missing is a back-and-forth of “You shut up!” “No, you shut up!” That is reserved for those who doubt the need for panic.

That’s the gist of an amazing chronology of the last 120 years of scare-mongering on climate, assembled by butnowyouknow.net and reprinted by the estimable Anthony Watts in Wattsupwiththat, who updates it to the present. It is truly mind-boggling:

 • 1895– Geologists Think the World May Be Frozen Up Again – New York Times, February 1895
 • 1902– “Disappearing Glaciers…deteriorating slowly, with a persistency that means their final annihilation…scientific fact…surely disappearing.” – Los Angeles Times
 • 1912–  Schmidt Warns Us of an Encroaching Ice Age – New York Times, October 1912
 • 1923– “Scientist says Arctic ice will wipe out Canada” – Professor Gregory of Yale University, American representative to the Pan-Pacific Science Congress, – Chicago Tribune
 • 1923– “The discoveries of changes in the sun’s heat and the southward advance of glaciers in recent years have given rise to conjectures of the possible advent of a new ice age” – Washington Post
 • 1924– MacMillan Reports Signs of New Ice Age – New York Times, Sept 18, 1924
 • 1929– “Most geologists think the world is growing warmer, and that it will continue to get warmer” – Los Angeles Times, in Is another ice age coming?
 • 1932– “If these things be true, it is evident, therefore that we must be just teetering on an ice age” – The Atlantic magazine, This Cold, Cold World
 • 1933– America in Longest Warm Spell Since 1776; Temperature Line Records a 25-Year Rise – New York Times, March 27th, 1933
 • 1933– “…wide-spread and persistent tendency toward warmer weather…Is our climate changing?” – Federal Weather Bureau “Monthly Weather Review.”
 • 1938– Global warming, caused by man heating the planet with carbon dioxide, “is likely to prove beneficial to mankind in several ways, besides the provision of heat and power.”– Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society
 • 1938– “Experts puzzle over 20 year mercury rise…Chicago is in the front rank of thousands of cities thuout the world which have been affected by a mysterious trend toward warmer climate in the last two decades” – Chicago Tribune
 • 1939– “Gaffers who claim that winters were harder when they were boys are quite right… weather men have no doubt that the world at least for the time being is growing warmer” – Washington Post
 • 1952– “…we have learned that the world has been getting warmer in the last half century” – New York Times, August 10th, 1962
 • 1954– “…winters are getting milder, summers drier. Glaciers are receding, deserts growing” – S. News and World Report
 • 1954– Climate – the Heat May Be Off – Fortune Magazine
 • 1959– “Arctic Findings in Particular Support Theory of Rising Global Temperatures” – New York Times
 • 1969– “…the Arctic pack ice is thinning and that the ocean at the North Pole may become an open sea within a decade or two” – New York Times, February 20th, 1969
 • 1969– “If I were a gambler, I would take even money that England will not exist in the year 2000″ — Paul Ehrlich (while he now predicts doom from global warming, this quote only gets honorable mention, as he was talking about his crazy fear of overpopulation)
 • 1970– “…get a good grip on your long johns, cold weather haters – the worst may be yet to come…there’s no relief in sight” – Washington Post
 • 1974– Global cooling for the past forty years – Time Magazine
 • 1974– “Climatological Cassandras are becoming increasingly apprehensive, for the weather aberrations they are studying may be the harbinger of another ice age” –Washington Post
 • 1974– “As for the present cooling trend a number of leading climatologists have concluded that it is very bad news indeed” – Fortune magazine, who won a Science Writing Award from the American Institute of Physics for its analysis of the danger
 • 1974– “…the facts of the present climate change are such that the most optimistic experts would assign near certainty to major crop failure…mass deaths by starvation, and probably anarchy and violence” – New York Times

Cassandras are becoming increasingly apprehensive, for the weather aberrations they are studying may be the harbinger of another ice age

 • 1975– Scientists Ponder Why World’s Climate is Changing; A Major Cooling Widely Considered to Be Inevitable – New York Times, May 21st, 1975
 • 1975– “The threat of a new ice age must now stand alongside nuclear war as a likely source of wholesale death and misery for mankind” Nigel Calder, editor, New Scientist magazine, in an article in International Wildlife Magazine
 • 1976– “Even U.S. farms may be hit by cooling trend” – S. News and World Report
 • 1981– Global Warming – “of an almost unprecedented magnitude” – New York Times
 • 1988– I would like to draw three main conclusions. Number one, the earth is warmer in 1988 than at any time in the history of instrumental measurements. Number two, the global warming is now large enough that we can ascribe with a high degree of confidence a cause and effect relationship to the greenhouse effect. And number three, our computer climate simulations indicate that thegreenhouse effect is already large enough to begin to effect the probability of extreme events such as summer heat waves. – Jim HansenJune 1988 testimony before Congress, see His later quote andHis superior’s objection for context
 • 1989-“On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but – which means that we must include all doubts, the caveats, the ifs, ands and buts. On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climate change. To do that we need to get some broad based support, to capture the public’s imagination. That, of course, means getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. This “double ethical bind” we frequently find ourselves in cannot be solved by any formula. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest. I hope that means being both.” – Stephen Schneider, lead author of the Intergovernmental Panel on Climate Change,Discover magazine, October 1989
 • 1990– “We’ve got to ride the global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing – in terms of economic policy and environmental policy” – Senator Timothy Wirth
 • 1993– “Global climate change may alter temperature and rainfall patterns, many scientists fear, with uncertain consequences for agriculture.” – S. News and World Report
 • 1998– No matter if the science [of global warming] is all phony . . . climate change [provides] the greatest opportunity to bring about justice and equality in the world.” —Christine Stewart, Canadian Minister of the Environment, Calgary Herald, 1998
 • 2001– “Scientists no longer doubt that global warming is happening, and almost nobody questions the fact that humans are at least partly responsible.” – Time Magazine, Monday, Apr. 09, 2001
 • 2003– Emphasis on extreme scenarios may have been appropriate at one time, when the public and decision-makers were relatively unaware of the global warming issue, and energy sources such as “synfuels,” shale oil and tar sands were receiving strong consideration” – Jim Hansen, NASA Global Warming activist, Can we defuse The Global Warming Time Bomb?, 2003
 • 2006– “I believe it is appropriate to have an over-representation of factual presentations on how dangerous it is, as a predicate for opening up the audience to listen to what the solutions are, and how hopeful it is that we are going to solve this crisis.” — Al Gore, Grist magazine, May 2006
 • 2006– “It is not a debate over whether the earth has been warming over the past century. The earth is always warming or cooling, at least a few tenths of a degree…” —Richard S. Lindzen, the Alfred P. Sloan professor of meteorology at MIT
 • 2006– “What we have fundamentally forgotten is simple primary school science. Climate always changes. It is always…warming or cooling, it’s never stable. And if it were stable, it would actually be interesting scientifically because it would be the first time for four and a half billion years.” —Philip Stott, emeritus professor of bio-geography at the University of London
 • 2006– “Since 1895, the media has alternated between global cooling and warming scares during four separate and sometimes overlapping time periods. From 1895 until the 1930’s the media peddled a coming ice age. From the late 1920’s until the 1960’s they warned of global warming. From the 1950’s until the 1970’s they warned us again of a coming ice age. This makes modern global warming the fourth estate’s fourth attempt to promote opposing climate change fears during the last 100 years.” –Senator James Inhofe, Monday, September 25, 2006
 • 2007– “I gave a talk recently (on fallacies of global warming) and three members of the Canadian government, the environmental cabinet, came up afterwards and said, ‘We agree with you, but it’s not worth our jobs to say anything.’ So what’s being created is a huge industry with billions of dollars of government money and people’s jobs dependent on it.” –  Tim Ball, Coast-to-Coast, Feb 6, 2007
 • 2008– “Hansen was never muzzled even though he violated NASA’s official agency position on climate forecasting (i.e., we did not know enough to forecast climate change or mankind’s effect on it). Hansen thus embarrassed NASA by coming out with his claims of global warming in 1988 in his testimony before Congress” –  John S. Theon, retired Chief of the Climate Processes Research Program atNASA, see above for Hansen quotes

Section updated by Anthony:

 • 2009– Climate change: melting ice will trigger wave of natural disasters. Scientists at a London conference next week will warn of earthquakes, avalanches and volcanic eruptions as the atmosphere heats up and geology is altered. Even Britain could face being struck by tsunamis – “Not only are the oceans and atmosphere conspiring against us, bringing baking temperatures, more powerful storms and floods, but the crust beneath our feet seems likely to join in too,” – Professor Bill McGuire, director of the Benfield Hazard Research Centre, at University College London, – The Guardian, Sep 2009.
 • 2010– What Global Warming Looks Like. It was more than 5°C (about 10°F) warmer than climatology in the eastern European region including Moscow. There was an area in eastern Asia that was similarly unusually hot. The eastern part of the United States was unusually warm, although not to the degree of the hot spots in Eurasia. James Hansen – NASA GISS, August 11, 2010.
 • 2011– Where Did Global Warming Go? “In Washington, ‘climate change’ has become a lightning rod, it’s a four-letter word,” said Andrew J. Hoffman, director of the University of Michigan’s Erb Institute for Sustainable Development.   – New York Times, Oct 15, 2011.
 • 2012– Global warming close to becoming irreversible-scientists. “This is the critical decade. If we don’t get the curves turned around this decade we will cross those lines,” said Will Steffen, executive director of the Australian National University’s climate change institute, speaking at a conference in London. Reuters, Mar 26, 2012
 • 2013– Global-warming ‘proof’ is evaporating.  The 2013 hurricane season just ended as one of the five quietest years since 1960. But don’t expect anyone who pointed to last year’s hurricanes as “proof” of the need to act against global warming to apologize; the warmists don’t work that way. New York Post, Dec 5, 2013
 • 2014 – Climate change: It’s even worse than we thought.  Five years ago, the last report of the Intergovernmental Panel on Climate Change painted a gloomy picture of our planet’s future. As climate scientists gather evidence for the next report, due in 2014, Michael Le Page gives seven reasons why things are looking even grimmer. –New Scientist (undated in 2014)

Read more: https://www.americanthinker.com/blog/2014/08/120_years_of_climate_scares.html#ixzz61MaW2tKy
Follow us: @AmericanThinker on Twitter | AmericanThinker on Facebook

 


%d bloggare gillar detta: