LÄKAREN OCH STATSEPIDEMIOLOGEN TEGNELL VID FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN (FHM) VILSELEDER MEDVETET

21 januari 2022

Första hävdade statsepidemiologen Tegnell att kommande vaccin skulle ”ge ett fullgott skydd”. Det sades vid ett antal presskonferenser våren och sommaren 2020

Nu när Folkhälsomyndighetens egen statistik visar att vaccinet inte ”ger ett fullgott skydd” så flyr statsepidemiologen Tegnell till en märklig kommentar, nämligen att ”vaccinet inte är hundraprocentigt effektivt”.

Så här uttryckte sig Tegnell på presskonferensen den 13 januari 2022:

– ”Det syns ju att även en del vaccinerade drabbas av detta. (ett magnifikt understatement, jmfr tabellerna på min blogg med länk från FB 20.1.2022, min kommentar) Dels så är ju inte vaccinet hundraprocentigt effektivt och dels så är ju många av de här som avlider äldre och sköra på många olika sätt och då kan ibland kanske inte ens ett vaccin rädda dem”.

Nej, det är inte ”hundraprocentigt effektivt”. Vaccinet är INEFFEKTIVT. Kanske rent av skadligt på lång sikt. And that´s a fact! Fakta sparkar! Se mina bloggtexter i ämnet.

Från vecka 33 2021 fram till vecka 1 2022 har 70 procent av dem som konstaterats avlidna i covid-19 varit vaccinerade. Av 756 döda var 529 vaccinerade och 227 ovaccinerade.

Idag, (t.o.m vecka 1 2022 enl. rapport 14 januari från FHM) är vaccinerade som smittats av covid-19 fler än de ovaccinerade som smittats , både i absoluta tal och i relativa tal (som andel av 100 000).

Källan är Folkhälsomyndighetens egen statistik. Den finns på FHM:s hemsida. Kolla själv.

Att statsepidemiologen Tegnell inte skulle vara medveten om detta är högst osannolikt. Slutsatsen blir att statsepidemiologen Tegnell VILSELEDER MEDVETET

Varför? För att skydda egna tidigare utsagor? För att promota de totalitära nedstängningarna? För att skydda FHM:s och regeringens vaccinprogram? För att skydda läkemedelsföretagens otestade vaccin som man köpt in? För att skydda läkemedelsföretagens vinster? En spekulation, har han möjligen någon andel av dessa? Varför? Varför?

NU ÄR SMITTSPRIDNINGEN I COVID-19 HÖGRE BLAND VACCINERADE ÄN OVACCINERADE BÅDE I ABSOLUTA OCH RELATIVA TAL.

20 januari 2022

Propagandan om det ”fullgoda skyddet” som Tegnell/FHM och regeringen trumpetat ut via okritiska media i nästan två år faller nu samman som ett korthus. Inte ens den s.k. tredje ”boostersprutan” ändrar på det. Befolkningen har varit försöksråttor för flera olika otestade vaccin. Pfizers egna tester var så alarmerande att resultaten hemligstämplades i 70 år. Resultaten har ändock läckt ut och visar rent skrämmande höga tal av biverkningar och dödlighet. Resultat som undanhålls befolkningar i alla länder!

Det har blivit precis som jag skrivit och förutspått i sex månader. Vaccinerade smittas av covid-19 i högre utsträckning än ovaccinerade i absoluta tal. Så har empirin sett ut sedan hösten 2021. I relativtal, som andel av befolkning,  är smittas nu fullt vaccinerade i en högre grad än ovaccinerade. Detta gör Tegnell/FHM och regeringen allt för att mörka. Men de faktiska siffrorna finns att hämta på FHM:s egen hemsida. Sök där!

Så här ser det ut.

Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka, från vecka 1 2021 till och med aktuell rapportvecka, totalt och vaccinerade fall. 

*Staplarna visar det totala antalet bekräftade fall varje vecka samt antal vaccinerade (vaccinerade visas som en delmängd av totalt antal). 

Rullande medelvärde för de tre senaste veckorna över antal bekräftade fall per
100 000 invånare uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade, bland personer 12 år och äldre, från vecka 25 2021 till och med aktuell rapportvecka. 

Tabellerna på FHM:s hemsida visar att fler fall av covid-19 per 100.000 invånare inrapporterades bland vaccinerade än bland ovaccinerade.

Smittade per 100 000 invånare

                                 Ovaccinerade        Vaccinerade

v.51 2021               337                          250

v.52 2021               657                          596          

v.01 2022               1248                        1301

Den relativa utvecklingen av smittade bland vaccinerade och ovaccinerade visas av nedanstående tabell.

SÅ LURADE SOCIALDEMOKRATERNA MODERATERNA

19 januari 2022

Moderaternas ekonomiskpolitiska talesman Elisabeth Svantesson kom den 14 december 2021 med ett utmärkt förslag.  Inhibera den statliga skatten på el tillfälligt för december – februari för att minska hushållens kostnader för el under dessa tunga månader med skenande el-priser. Kostnad ca 7 miljarder av de ökade skatteintäkter staten får genom de skenande el-priserna.

Det var ett bra och enkelt förslag som minskade el-kostnaderna för alla.

Samma dag, faktiskt bara någon timme innan, partiledardebatten som inleder riksdagens vår session skulle avhållas presenterade Socialdemokraterna vid en snabbinkallad presskonferens, det var bråttom, ett förslag för att kontra och desarmera Moderaternas förslag.

Mikael Damberg och den svamlande inseniören Farmanbar skickades fram.  De påstod sig ha arbetat hårt med ett förslag med sex miljarder i potten. Dessa sex miljarder föreslogs delas ut som bidrag ”till de mest drabbade hushållen”, dvs hushåll med en elförbrukning över 2000 kWh per månad. Således, ett socialistiskt fördelningspolitiskt förslag med ansökningsförfarande. Mumma för offentliga byråkrater. Förslaget var snabbt påkommet och inte genomtänkt, det var uppenbart redan då. Damberg och Farmanbar kunde inte svara på en enda fråga hur det hela skulle fungera i praktiken. Man sade sig ha flera månaders utredningsarbete med jurister framför sig innan man kunde presentera ett fungerande förslag. Innan det utredningsarbetet var avslutat skulle inga pengar utbetalas. Att det är i januari-mars som hushållen har betalningsproblem berördes inte alls.

Den svamlande inseniören Farmanbar meddelar NU att det kommer att ta sex månader att arbeta fram ett konkret förslag. Det innebär att hushållen i bästa fall kan räkna med att sända in ansökningar om bidrag i slutet av sommaren. Sedan skall byråkrater granska ansökningarna och bevilja eller avslå. Pengar? Hushållen kommer att få kompensation för de extrema el-kostnaderna i januari – mars någon gång i augusti – september. Lämpligt nog precis innan valet.

Det värsta är dock att Moderaterna lät sig desarmeras. Elisabeth Svantesson är lurad av banan. Inte ett ord från Elisabeth Svantesson, efter Socialdemokraternas presskonferens, om Moderaternas utmärkta förslag att inhibera elskatten tillfälligt, vilket fungerade också retroaktivt dvs för december. Förslaget var enkelt att administrera via el-bolagen. Inga byråkratiska socialistiska ansökningar och fördelningar beviljande av byråkrater.

Men nej. Nu tiger Moderaterna som sju dövstumsinstitut.

WHEN IS A MAN NOT A MAN

16 januari 2022

Med frågan skjuts en intellektuell Excalibur av Archer rakt in i fundamentet för identitetspolitisk, feministisk och pervers HBTQI ideologi.

Frågan är litterärt hämtad från pågående läsning av James Joyces ”Finnegans Wake” (på svenska från 2021 ”Finnegans likvaka”).

Frågan alluderar inte främst på den intellektuellt ohållbara tesen att kön inte är en binär biologisk fråga utan en ”social konstruktion”, dvs en fråga om vad man själv tycker och ”känner”.  Transor och könsbytare s.k. könsdysfori (nytt märkligt begrepp) är en konsekvens av tesen om kön som social konstruktion. Om du vaknar på morgonen och är osäker på om du är man eller kvinna – avarterna finns – räcker det inte att lyfta på täcket och titta ner. Det är vad och hur du ”känner” som avgör vilket kön du tillhör. Känner du dig som kvinna så kan du gå ut och tävla mot riktiga biologiska kvinnor i exempelvis tyngdlyftning. De är naturligtvis sorgliga figurer som i ”kön som social konstruktion” söker pseudolösningar för en dysfunktionell persona och djuppsykologiska problem. Osäkerheten får dessutom frekvent suicidala konsekvenser. Dessa personer är dock marginellt förekommande ute på landsbygden och vischan. De har däremot lyckats bli en profilfråga fråga för politiker, byråkrater och journalister i fjollträsk.

Rubrikens fråga är fundamental och ställs för att lyfta ett strukturellt socialt problem, feminismen och dess avarters härjningar. Frågan i rubriken bör varje västerländsk vit man i allmänhet och varje etnisk svensk i synnerhet, också i ledande samhällspositioner, ställa sig själv och andra. 

Den ideologiska feministindoktrineringen ifrån förskolan (Alva Myrdal (S) var den som initierade den socialistiska reformen med kollektiva barnstugor och ”samhällelig socialisering” av barnen med ett alltmer exkluderande familjeansvar) och framåt i utbildningsväsendet har förorsakat enorma skador på pojkar och unga män och ytterst på många vuxna män. Därför måste frågan i rubriken ställas och diskuteras för att västerlandet inte skall rasa samman helt i pervers HBTQI-ideologi, aggressiv feminism och identitetspolitik.

Det är en historiskt ostridig sanning att det är den vite medelålders mannen som åstadkommit ALLT av kultur (några få kvinnor finns), utveckling, konst, vetenskapliga framsteg, uppfinningar, innovationer, industri och företagande. Det finns inte en svart afrikan, inte en arabisk muslim, inte en feminist eller HBTQI-figur så långt öga når.

Nu hotas pojkar och unga män inte bara av aggressiv feministisk ideologi. Vad värre är, de har passiviserats i sin blivande manlighet av feminister i förskolan och skolan till den grad att de inte längre törs/förmår uppfatta sig som blivande män och leva upp till vad det innebär att vara man. Därför måste varje etnisk svensk man ställa sig rubrikens fråga för egen del och för andras. Hur mycket av oss som män förnekar vi för att vara PK-ideologer med anti-vit, anti-manliga och feministiska agendor till lags. Har vi anammat och accepterat deras agendor för att inte löpa risken att utsättas för kritik eller ifrågasättande.

Därför bör vi, riktiga män OCH riktiga kvinnor, som identifierat och analyserat problemet, initiera kritisk offentlig diskurs kring frågan WHEN IS A MAN NOT A MAN för att definiera spegelsatsen WHEN IS A MAN A MAN, fritt från feministiskt tankegods och överlagringar. Det är en nödvändig fråga också för alla kvinnor. 

När mannen blir man kan också kvinnan tillåtas bli/vara kvinna. Det innebär en befriande utveckling för båda könen. Kanske vi också, som en bieffekt, blir av med sjuklig HBTQI propaganda och intellektuellt ohållbart ifrågasättande av de två biologiska könen, dvs personens kromosomuppsättning. Ett friskare samhälle och en mindre dysfunktionell nation blir den yttersta konsekvensen.

WHAT IS HE, IF HE IS NOT A MAN?

Not. Archer är en svensktillverkad haubits monterad på ett lastbilchassi som med spränggranaten Excalibur har en räckvidd med meterprecision på 50 kilomer.

AKTUELL COVID-19 STATISTIK FÖR VACCINERADE OCH OVACCINERADE INKL DÖDA AV VACCINBIVERKNINGAR OCH DÖDA MED COVID-19 TROTS VACCINATION

11 januari 2022

Först Läkemedelsverkets senaste statistik över allvarliga och dödliga biverkningar som en följd av vaccination fördelat per vaccin-typ. Cirka 7,77 miljoner svenskar är vaccinerade.

Statistiken från Läkemedelsverket anger rapporterade uppgifter om biverkningar med allvarliga symptom respektive dödlig utgång t.o.m. 2022 01 04. Allvarliga biverkningar definieras i statistiken:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

Cominarty rapporterar 278 döda i biverkningar samt 4875 rapporterade allvarliga biverkningar. Cirka 13,9 miljoner doser.

Spikevax Moderna rapporterar 37 döda i biverkningar samt 1265 rapporterade allvarliga biverkningar. Cirka 2,5 miljoner doser.

Vaxzevria rapporterar 45 döda i biverkningar samt 2114 rapporterade allvarliga biverkningar. Cirka 1,3 miljoner doser.

Nu till Folkhälsomyndighetens statistik över vaccinerade och ovaccinerade t.o.m vecka 52 2021.

Diagram: Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka, från vecka 1 2021 till och med vecka 52 2021, fördelat på ovaccinerade och vaccinerade fall. Covid-19 smittade och vaccinerade dominerar stort i slutet av året i totalt antal fall.

Diagram: Rullande medelvärde för de tre senaste veckorna över antal bekräftade fall per 100 000 invånare uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade, bland personer 12 år och äldre, från vecka 25 2021 till och med vecka 52. 

Vaccinerade med bekräftad covid-19 smitta ökar exponentiellt snabbare än ovaccinerade och är nästan ifatt ovaccinerade i relativa tal. Nota bene! Påstod inte Stefan Löfven och Anders Tegnell för drygt ett år sedan arv vaccinerna – numera med en ”booster” – skulle utgöra ”fullgott skydd”? Jo, det var precis vad de stod i SVT och påstod! Det var uppenbarligen propaganda utan vetenskaplig, peer review granskad, grund. Lögn således.

Under vecka 52 rapporterades 59 465 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 112 procent jämfört med vecka 51. Antalet ovaccinerade fall ökade med 57 procent och antalet vaccinerade fall ökade med 142 procent. Nota bene! Av de bekräftade fallen vecka 52 var 15 597 ovaccinerade, vilket motsvarar 26 procent och vaccinerade 74 procent.

Hittills har 44 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 50. Föregående tre veckor var medeltalet 27 dödsfall per vecka. Bland de rapporterade dödsfallen vecka 50 var 16 ovaccinerade, vilket motsvarar 36 procent dvs 64 procent av de döda var vaccinerade.

Diagram: Antal* avlidna bekräftade fall per vecka, uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade fall, från vecka 1 2021 till aktuell rapportvecka. 

*Staplarna visar det totala antalet avlidna varje vecka samt antal vaccinerade (vaccinerade visas som en delmängd av totalt antal). De veckor när antalet vaccinerade fall som avlidit är färre än tre visas inte antal vaccinerade, endast totalantalet visas. Detta på grund av risk för röjande av uppgifter om enskild individ. Antalet avlidna under perioden fördelar sig enligt följande: Av totalt 5 236 avlidna var 4 569 ovaccinerade och 667 vaccinerade, varav totalt 13 under perioden endast ingår i totalantalet för aktuell vecka på grund av risk för röjande. Data för de två senaste veckorna är preliminära och kommer troligen att stiga. Data presenteras enligt det datum som personen anges ha avlidit i rapporteringssystemet SmiNet. De fåtal dödsfall som finns registrerade utan dödsdatum (41 dödsfall) finns inte med i grafen. 

LÄSEFRUKTER – PERSONLIGA GAME CHANGERS

05 januari 2022

År 2021 var året då jag långsamt läste 1900-talets stora romanbyggen Marcel Prousts ”På spaning efter den tid som flytt” och Robert Musils ”Mannen utan egenskaper”. Den tredje romansviten, som i litterär kvalitet sällar sig de två, är självfallet Lawrence Durrells ”Alexandriakvartetten” bestående av de fyra romanerna ”Justine”, ”Balthazar”, ”Mountolive” och ”Clea”.

Alexandriakvartetten är ingen vanlig roman som utspelar sig i ett tidsmässigt kontinuum utan händelserna speglas av fyra olika temperament och i fyra rumsdimensioner.

Personerna i romanerna är så levande beskrivna, genom de händelser de medverkar, reagerar och agerar i att jag kommit att tro att de existerar i verkligheten. Ibland har jag fantiserat om att jag måste resa till Alexandria, som första nästa utlandsresa, för att träffa dessa personer och inte minst Clea Montis som jag förmodligen skulle bli förälskad i.

Någonstans i den fjärde delen ”Clea” skriver en av författarpersonligheterna i romanen Pursevarden att en roman skall ”förkroppsliga inte en temps retrouve utan en temps délivré”. En tydlig alludering till Marcel Proust.

I min personliga psykologiska och intellektuella värld har 2021-års resa genom de globalt största 1900-talsverken varit en resa uppåt och inåt både intellektuellt och psykologiskt. Marcel Proust var magnifik men Robert Musil gav emotionella vibrationer och intellektuella reflektioner som låg närmare mitt inre än Prousts huvudperson gjorde. Ett ytterligare steg uppåt och inåt i nämnda avseenden gav Durrell med sina fyra romaner i Alexandriakvartetten som jag levde mig in i till den grad att de icke-existerande romanfigurerna fick existens i en stad som dock faktiskt existerar, Alexandria.

Nu återstår bara James Joyce. Den märkliga och nydanande ”Odysseus” har jag självfallet redan läst, två gånger på engelska och en gång i svensk översättning. Nu skall jag ta mig an den näst intill omöjliga ”Finnegans Wake”. Svårläst intill oläslig, skriven på 80 språk, med egna Joycska ordskapelser.

Jag har försökt läsa ”Finnegans Wake” tre gånger men inte kommit längre än ett femtiotal sidor in i boken innan jag givit upp. Nu skall den läsas!  Det föreligger också sedan 2021 en svensk ”motsvariggjord” version ”Finnegans likvaka”. Att översätta Finnegans Wake till något annat språk är en omöjlighet. Därav beskrivningen ”motsvariggjord”. Det är ett monumentalt arbete som gjorts av Bertil Falk som 2021 efter 66 års (yes!) arbete blivit färdig med översättningen. Det blir läsning av den engelska och svenska översättningen parallellt.

Till dags dato har ingen stor tidnings kulturredaktion recenserat översättningen. De har väl i likhet med de flesta inte orkat läsa James Joyce´ ”Finnegans Wake”. Märkligt är det dock! Skitlitteratur presterad av Lagerkrantzar, Marklundare et al får förstadagsrecensioner för vad skräp som helst.

Nåja, om de nämnda litterära storverken krävt långsam läsning, på tvärs med mina normala läsvanor, så kommer ”Finnegans Wake” att kräva extremt långsam läsning och sannolikt också högläsning för att verkligen uppfatta och komma in i James Joyce´ ordekvilibristik.

Men, innan jag börjar den läsningen har jag sent omsider på bokbörsen.se inhandlat, varför begriper jag egentligen inte, den 1988 på svenska utgivna lilla boken ”Bönhörd” av Truman Capote. I USA publicerades den året innan med titeln ”Answered prayers”.

Boken påstår Truman Capote själv, i patologisk självöverskattning, är inspirerad av Marcel Proust. Bakgrunden är den här.  År 1966 hade Truman Capote publicerat ”Med kallt blod” och fått en enorm publicitet och kritiker beröm. Boken, sålde oerhört bra och gjorde Truman Capote rik. 

Nu trodde, den allt mer urspårade, Truman Capote, som umgicks intimt i den amerikanska östkustaristokratin och kändisvärlden, att han kunde skriva en amerikansk motsvarighet till Marcel Prousts ”På spaning efter den tid som flytt”. När jag inhandlade Capotes bok hade jag lurat mig själv att tro att Capote åtminstone till dels skulle kunna leva upp till den ambitionen.

Capote talade i årtionden vitt och brett i media om den kommande boken. Han publicerade 1975 tre tänkta kapitel i Esquire som medförde en enormt negativ reaktion. När man läst Bönhörd är reaktionerna helt begripliga och välförtjänta. Han förlorade från en dag till en annan i stort sett alla vänner, med rätta, i den aristokratiska kändisvärlden. Verkliga personer var lätt igenkända. Efter att ha läst skiten kan jag konstatera att denna bögvältrande äckelbok inte förtjänar publicering. Den är enormt dålig. Förklaringen till publiceringen måste vara att seglade på framgången med ”new journalism” boken ”Med kallt blod”. Dock, ”Bönhörd” förtjänar inte på litterära meriter att tryckas, publiceras och än mindre att översättas och ges ut i Sverige. För första gången, med 7000 inköpta böcker i biblioteket, funderar jag på att bränna en bok i öppna spisen.

Det blev aldrig mer än tre kapitel avsedda att ingå i det stora verket. De finns på svenska i nämnda bok. Det går/har gått en myt att det fullständiga verket finns undangömt i något bankfack. Men det är sannolikt bara en vandringssägen. Troligare är att Truman Capote insåg att han inte skulle kunna leva upp till de höga standardkraven i förebilden ”På Spaning efter den tid som flytt”. Han är med ”Bönhörd” inte ens i närheten av Marcel Prousts skösnören, utan att jag vill påstå att Marcel Prousts skosnören var svinaktiga.

COVID-19 VACCINET FÅR KUNGLIGT EMBLEM

04 januari 2022

                      

Kungen och drottningen, båda trippelvaccinerade dvs inklusive den s.k. ”boostern” har smittats av covid-19.

Som ovaccinerad oroar jag mig för vaccinerade som vandrar omkring som omedvetna smittspridare i tron att de varken smittas eller smittar. Själv är jag och familjen noga med att ta de olika vitaminer som stärker det egna immunförsvaret och har gjort så i två år. Dessutom spritar vi händerna vid varje besök utanför hemmet. I övrigt lever jag själv som vanligt.

Men de vaccinerade är farliga! De tror nämligen fortfarande på regeringens och FHM/Tegnells lögner om ett ”fullgott skydd” som är ett i grunden empiriskt falsifierat påstående. Men, ingen avbön där!  Numera påstår samma maktcentra att man får lindrigare symptom om man är sprutad och boostad. Men i själva verket talar alla internationella undersökningar för att de nya covid-19-omikron är lindrigare, beskrivs medicinskt som en lätt förkylning. Till sist kommer vaccinet att visa sig ha haft mycket begränsad effekt på pandemin men kan ha varit skadlig långsiktigt på hälsan för dem som tagit vaccinet i synnerhet när man låter barn vara försöksråttor.

Och en S-minister (med kompetens och utbildning som pianolärare, bredvid regeringskollegan och hårfrisörskan som ansvarar för kärnkraften) föreslår en nazistisk statsregistrering av oss som inte tagit vaccin.

CLIO – HISTORIESKRIVNINGENS MUSA

31 december 2021

”Den fjättrade Clio” skriven av Hugo Valentin och tryckt 1957 är en bok jag köpte i det slutande 1960-talet för 18 kronor och 50 öre. Boken kan köpas beg. på bokborsen.se för ca 70 kronor i ou.

I bokens inledande kapitel diskuteras historieskrivningens dilemma som alltid sker i ljuset av den närvarande tidsåldern och de samhälleliga dominansideologierna. Mer så idag, än när boken skrevs 1957, med kompetensmässigt svaga regionala lärosäten som styrs av vit rasideologi, identitetspolitik, feminism, HBTQI-ideologi, neo-marxism och ett betydande forskningsförfall i synnerhet inom humaniora och samhällsvetenskaper.

Författaren och historikern Hugo Valentin skriver: ”Clio, historiens musa, svävar ej fritt över tid och rum. Hennes rörelsefrihet är starkt inskränkt – genom historikernas, hennes tjänares, ofrånkomliga beroende av sin samtids erfarenheter, värderingar och problematik”.

Lysande formulerat. Tesen är giltig än idag. I det stora hela mer fundamentalt än när boken skrevs. Förhärskande politisk ideologi är på god väg att göra oss urava vår historia genom att operera bort, bokstavligen, historiska händelser och personer som idag, av etniska minoriteter, feminister, sexuellt avvikande, svarta etc. uppfattas ”kränkande” – detta märkliga ord som hittat vägen in t.o.m. i historieskrivning.

”Historikerns syn på det förgångna är alltid präglad av hans egen tid”, skriver Valentin. Det är en tes som vi kan acceptera och instämma i. Ingen man eller kvinna (något annat ges inte) kan ställa sig utanför sin egen tid även om vissa ideologiska kretsar försöker ändra det genom att operera bort eller till och med förbjuda forskning om historiska element/personer/händelser/förlopp som av vissa uppfattas stötande i något avseende.

Året 1957 gör Hugo Valentin bedömningen att ”skildringen av det förgångna ses icke i så hög grad som förut i ljuset av historikerns egen tid, missleds icke så mycket som förr”.  Valentin skriver vidare att ”historieskrivningen i våra dagar i stort sett står idealet närmare än för t.ex. femtio eller hundra år tillbaka” Idealet varande ”objektiviteten”. Den historiska forskningen hade vid bokens tillkomst rört sig framåt mot en högre grad av objektivitet, oberoende och saklighet. Tyvärr har hela den positiva utvecklingen vänt. Vi har fram till denna dag rört oss och fortsätter att röra oss bakåt mot mer av ”missledd” historieskrivning. Kvinnor, klent byggda i vikingagravar blir kvinnliga vikingakrigare. Svarta afrikanska hövdingars och stammars roll i slavhandeln ignoreras när historiska fakta är att de samlade ihop och sålde slavar. Samer blir ursprungsfolk. Vita medelålders män som skapat fullständigt allt av västerländsk av forskning, innovationer, teknisk utveckling, ekonomi, företagande och högkultur blir dagens skyldiga skurkar, våra hjältekungar desavoueras i historiska texter. Nu skapas med fantasins hjälp historiska hjältar bland feminister, svarta afrikaner och perversa sexuella minoriteter. 

Författaren undantar från sin analys ”naturligtvis historieskrivningen i diktaturländerna”. Den liknar obehagligt mycket det som sker i SAP-socialismens Sverige. Konnotationerna blir allt fler och skrämmande lika. Klassisk socialistisk historieskrivning är Lev Trotskijs fall från makten. Han plockades efter sitt fall bort från officiella fotografier (retuscherades) och texter (ströks). Han blev en ”un-person”. När Lavrentija Beria föll så ersattes hans biografiska text i den stora ryska encyklopedin av en längre artikel om Berings sund. Riktigt där är vi inte än i Sverige. Men i den officiella/officiösa SAP-socialistiska historien närmar vi oss en liknande situation. Historiska perioder, personer, processer och händelser suddas bort och andra halvt lögnaktiga lyfts fram. 

Det är tendenser vi kan identifiera i Sverige idag – liksom i USA och Europa – när personer som varit centrala i de historiska förloppen tas bort och exempelvis statyer rivs ner ock ersätts med PK-korrekta texter.

Men vi måste också samtidigt erkänna att ett visst mått av subjektivitet alltid finns i all historieskrivning. Stenarna i den historiska byggnaden som historikern reser utgörs av empiriska fakta – i dag finns dessa i enormt större utsträckning är för 63 år sedan – som historikern själv utväljer och ordnar utifrån vad han/hon bedömer vara väsentligt för beskrivning, analys och slutsatser om ett historiskt förlopp.

Men varje generation har sina ”speciella historiska intressen, problemformuleringar och värderingar, sitt särpräglade förhållande till det förgångna som röjer dess egen mentalitet och de politiska, social, ekonomiska och kulturella förhållanden ur vilken denna spirat”.

Det kan varken uttryckas tydligare eller bättre, som faktuell beskrivning av vad som händer, när identitetspolitik, feminism, neo-marxism och andra ideologier med totalitärt hegemoniska aspirationer dominerar debatt, media och delar av akademierna. Ideologiska glasögon som ger ett perverst aspektseende dominerar inom humaniora och samhällsutveckling. Följ gärna de s.k. vithetsstudier som bedrivs vid vissa lokala ”lärosäten” som utmanar folkhumorn.

”Historikern, ´den tillbakablickande profeten´som Friedrich von Schlegel kallade honom, tillrättalägger den historiska utvecklingen så att den hamnar i skildringens slutskede, vilket på sitt sätt framstår som produkten av det förgångna”.

Man skriver alltså historia baklänges. Historikern vet hur processen, händelsekedjan slutade och söker den kausala förklaringen i det förgångnas spår. Det synsättet kan föra och för ofta fel. Historien är, som jag ser det, sällan så rätlinjig och möjlig att spåra bakåt logiskt och kausalt. Tillfälligheter spelar också in i förloppen och kan påverka ”the end result”. Baklänges historieskrivning är självfallet enklare kausalt,  mindre komplicerad och ibland propagandistiskt användbarare än att vandra den mödosamma historiska vägen framlänges också när vi rör oss i äldre historia.

Det skrivs samtidigt en väldig massa empiriskt och analytiskt bra historia, både nyare och äldre. PK-ideologin påverkar dock flyhänta författare som exempelvis Dick Harrisson som i boken ”Folkvandringstid” inte kan avhålla sig för en plaidoyer för dagens svenska migration från MENA.

Delar av vad som produceras vid akademier och i politiska media kan karaktäriseras som ”den politiska propagandalitteraturens vanligen kvasihistoriska framställningar”. Den typen av historieskrivning har ett fysiskt ansikte i socialdemokratins och f.d. statsministerns favoritkälla, den historiskt outbildade propagandamakaren Henrik Arnstad.

Media, i synnerhet statsmedia, är förtjusta i vad jag brukar kalla ”anekdotisk historieskrivning” dvs man använder ett enskilt exempel för att redogöra för ett förhållande eller ett förlopp men med undvikande, förtigande av generella tendenser och generella empriska fakta.

Hur skall man då förstå vad som händer? ”Maktförskjutningar (i vårt fall åt en identitetspolitisk och neo-marxistiskt genomslag i politik, media och akademi, min kommentar) inom samhället samverkar alltid på historieskrivning om gångna tider”.

”Med nya klassers (och ideologiska maktgrupperingar vill jag tillägga) makttillträde följer alltid nya värderingar”! How true!

Men som historikern Ingvar Andersson framhållit bör god historieskrivning innesluta ”alla krafters spel”. Även sådana ”alla krafters spel” som idag kanske av PK-populasen uppfattas som utmanande, stötande, provocerande eller förkastliga måste ingå och behandlas i den historiska analysen, beskrivningen och presentationen. Det får bli ett avslutande råd att följa för en seriös historieskrivning. Men, men i Sverige går ministrar i den SAP-socialistiska regeringen inför att förbjuda forskning och vetenskaplig debatt kring vissa ”känsliga” ämnen.

NOT: Clio är i grekisk mytologi framför allt historieskrivningens beskyddarinna och musa. Liksom alla muser är hon dotter till Zeus och Mnemosyne.  Muserna var gudinnor som hade sin hemvist på Olympen. 

HUR ANGER JOURNALISTER SIFFERFAKTA?

29 december 2021

Jag får börja med att be om tillgift om någon uppfattar denna text som kverulantisk eller att märka ord. Det är bara det att jag alltmer irriterat mig på journalisters oförmåga och oskicklighet i att redogöra för samhälleliga sifferfakta på ett korrekt sätt i synnerhet i statsmedia.

Det är ett oskick – om det nu är oskicklighet –att inte veta hur och när man i rapportering av sifferfakta anger absoluta tal, relativtal eller båda.

Några enkla belysande exempel.

När man skall rapportera om ex offentliga kostnadsförändringar, ökningar eller minskningar (ofta kallas de ”nedskärningar”), ”kostnaderna för x-verksamhet har ökat/minskat med fem miljoner kronor”. Vilket av lyssnaren/tittaren uppfattar och sannolikt avses att uppfatta som ett mycket stort belopp. Men om man samtidigt också får information att det är en ökning/minskning från 500 miljoner till 505 miljoner (alternativt 495 miljoner) så ser man att det är en ökning/minskning med 1 (en) procent. I det här fallet bli angivandet av relativtalet en viktig kompletterande upplysning för att rätt bedöma och förstå vad som hänt. Angivandet av basen för ökningen, dvs de 500 miljonerna är viktig. I detta fall bör både basen, den absoluta och den relativa förändringen anges.

Ibland kan en sådan ökning ligga inom ramen för felmarginalen för den aktuella statistiken eller tidsserien. Den typen av utelämnad information om felmarginaler är frekvent i klimatalarmistisk rapportering. Osäkerhetsmarginaler i samhälleliga processer anges i stort sett aldrig i media och i synnerhet inte i statsmedia. Ändock är de viktiga för att inte säga avgörande för att man skall kunna skapa sig en korrekt bild av vad som sker. Sådan information oftast skaffa sig på egen hand.

Det motsatta exemplet handlar om små tal. Flera exempel skulle kunna anges från den nuvarande covid-19 rapporteringen eller från klimatalarmistisk rapportering. SVT rapporterar exempelvis att covid-19 smittade inlagda på IVA har ökat med 60 procent. Vilket låter som att smittan skenar men om man granskar siffrorna så har den ökat från 5 (fem) fall till 8 (åtta) inlagda i Stockholmsregionen. I detta fall ligger det kanske inte bara oskicklighet utan propagandistiska överväganden bakom valet av relativtal. Ökningar angivna med relativtal får rent groteska effekter när det handlar om ökningar från låga tal. En ökning från 2 till fyra är en hundraprocentig ökning men sannolikt marginell i sin verkliga storlek.

En regel från elementarskolan är att man vid små tal undviker relativtal som bara vilseför och endast anger absoluta tal. De är fullt begripliga att ta till sig korrekt för gemene man. Medan man vid stora och svårförståeliga tal bör ange både absoluta tal, relativtal och basen.

Ett annat fall är att journalister ibland inte kan skilja på en 60 procentig ökning dvs från typ 5 enheter till 8 enheter från att något, exempelvis väljarsympatier, har ökat med tre procentenheter dvs från ett stöd på 5 (fem) procent till ett stöd på 8 (åtta) procent. Vilket är just en ökning med 60 procent.

Det är vidare en klok regel att ange det aktuella talet både med siffror och bokstäver. Då blir det färre angivna fel.

SVT och SR är notoriskt oskickliga i hanterande av siffror vare sig det handlar om ekonomi, klimatalarmism, väljarsympatier eller covid-19 smittade, inlagda, IVA eller döda.

ÄR SAMERNA I SVERIGE ETT URSPRUNGSFOLK – INDIGENOUS PEOPLE?

26 december 2021

Samerna beskrivs i PK-media och PK-politiska (identitetspolitisk ideologi och neo-marxism) sammanhang som ett ursprungsfolk i Sverige . Hur är det med den saken? Är det med samerna som med de olika indianstammar som behärskade den nordamerikanska kontinenten innan vita européer anlände och tog över dominans och utveckling av kontinenten. Stämmer begreppet ursprungsfolk över huvud på samerna med gängse definition?

Låt oss konsultera Wikipedia för en definition av begreppet ursprungsfolk så vi vet vad vi diskuterar.

Ursprungsfolk, urfolk eller ursprungsbefolkning är folkgrupper som härstammar från de människor i ett område som senare koloniserats eller invaderats av andra folk. De har i regel ett eget språk, egen kultur och egna seder. Denna del stämmer således inte på de svenska samerna med avseende på härstamning men väl avseende språk, seder och kultur.

Begreppet ursprungsbefolkning avsåg från början folk som befann sig i ett område dit de första europeiska kolonisatörerna senare anlände. Enligt en arkeologiskt vetenskaplig definition är en urbefolkning en folkgrupp som härstammar från de första (notera, min kommentar) mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område. Inte heller denna del stämmer på de svenska samerna.

Sverige var för cirka 110 000 år sedan täckt av en fyra kilometer tjock inlandsis. När isen runt år 20 000 f.Kr. (sifforna varierar i litteraturen) började smälta undan och dra sig tillbaka var den del av dagens Sverige som först steg ur havet, nuvarande Bjärehalvön i Skåne.

takt med att det kilometertjocka istäcket smälte undan flyttade folk in från de områden i söder som blivit isfria före Sverige. De tidigaste arkeologiska spår vi idag känner till är 12 000–13 000 år gamla. Endast ett fåtal spår från senpaleolitikum finns i Sverige och då uteslutande ifrån Skåne. Det rör sig om enstaka fynd av senpaleolitiska jaktcentra i utkanten av isavsmältningen.

De första delarna i nuvarande Skåne befolkades då av primitiva stammar från söder. Vart efter inlandsisen drog sig tillbaka höjdes landet och nya stammar – germaner och olika indoeuropeiska folk – befolkade Sverige. De tidigaste kulturerna var stenålder (neolitikum) från 4000 år f.Kr., bronsålder, tidig och sen järnålder (ca 375 år e Kr).

Mellan 10000 – 12 000 år (uppgifterna varier i litteraturen) efter Bjärehalvöns uppstigande ur havet var också de nordliga delarna isfria. Folkstammar från öster, sannolikt mongolstammar, att döma av utseendet, vandrade in mellan 9 000 – 3000 år f.Kr (uppgifterna är osäkra och siffrorna varierar). Då hade de sydliga delarna av Sverige redan en relativ kulturutveckling på gång. Ett samiskt språk fick de först ca 700 e.Kr när Sverige i övrigt hade övergått från folkvandringstid till vikingatid och ett Svea rike var på väg att skapas.

Så, frågan blir: I vilken mening är samerna ett ursprungsfolk? Svaret är: I ingen historisk eller saklig mening alls. Det är ett felaktigt och PK-politiskt begrepp för att skyla över den efterhängsna efterblivenhet i utveckling som präglar den samiska kulturen och den etniska särställning man i modern tid lagstiftat om.

Slutligen en forskare om samerna som ursprungsbefolkning. 

Arkeologen Evert Badou: ”Samerna var inte de första människorna inom de områden där de funnits under de senaste årtusendena, och är därmed inte heller urbefolkning i den mening arkeologerna lägger i begreppet.”

Svaret på frågan i rubriken måste bli ett entydigt NEJ!

Det etniska området Sapmi har en unik särställning via speciallagstiftning. Sapmi omfattar tre suveräna staters territorium. Den speciallagstiftning – i nedan nämnda tre punkter – som föreligger bör avskaffas:

  1. Samerna i de tre rikena Sverige, Norge och Finland (samt delvis Kolahalvön i Ryssland) ”besitter” via speciallagstiftning ett område som de döpt till Sapmi som om det var ett eget land. Det är det INTE. Området utgör delar i tre suveräna staters territorium. De har vidare dristigheten – fräckheten som jag ser det – att hålla sig med en egen flagga och egen ”nationaldag” den 6 februari. De tillåts vidare hålla ett eget parlament, sametinget, som i Sverige utformats som ett statligt förvaltningsorgan – och kan där fatta besluta i politiska frågor med direkta val till parlamentet och egna politiska partier. Sametinget beskrivs i Wikipedia som ”en representativ församling för samisk befolkning”.
  2. Samernas, de facto och delvis med lagstöd, veto emot nationella intressen av exempelvis brytning av mineraler.
  3. Näringsförbudet – det enda förkommande i svensk lagstiftning – för alla utom ett fåtal samefamiljer att bedriva renskötsel. Inte ens alla samer har rätt till det. Det finns INGEN annan näringsgren där näringsförbud förekommer

%d bloggare gillar detta: