ETT NATIONALISTISKT MANIFEST.

17 september 2019

Manifestet syftar till att peka ut de politiska beslut som måste tas för att rädda Sverige från det kaos och oordning som hotar idag ochförain utvecklingen på en positiv väg. Sverige måste bort från en klimatalarmistisk politik, en fortsatt ansvarslös massmigration och en helt misslyckad integration samt de antidemokratiska tendenser som JÖK-regeringen signalerat.

Svensk traditionell historisk nationalismskall vara överordnat mål för svensk politik, myndigheter och offentlig verksamhet. Sverige skall uttryckligen utvecklas som en suverän och självständig nationalstat för etniska svenskar. Den traditionella kärnfamiljen skall utgöra grunden för den svenska nationalismen och det skall genomsyra familjepolitiken i Sverige.

Den etniskt svenska befolkningen

Familjebidragen för flera barn förstärks kraftigt. Sveriges befolkningsökning skall ske via etniska svenskar.

Framtagande av en svensk etnisk kulturell (litteratur, konst och musik) och historisk kanon. Slut med postmodernistisk och identitetspolitisk mångfald, genusflum och hbtq-propaganda. Pojkar skall uppfostras som pojkar och flickor som flickor.

Familjepolitiken inriktas på att i alla avseenden socialt, ekonomiskt och politiskt förstärka den traditionella kärnfamiljen.

Parlamentarismen, politiken och valen

Antalet riksdagsledamöter halveras.

Antalet civila tjänstemän och politiska tjänstemän i regeringskansliet halveras.

Partistödet till riksdagspartierna avskaffas helt. De politiska partierna får finansiera och driva sin partipolitiska verksamhet på medlemsavgifter, frivilligarbete och andra inkomstkällor.

Lobbyisterna skall registreras och deras möten med parlamentets ledamöter skall rapporteras och redovisas öppet.

En grundlig översyn av det parlamentariska systemets funktionssätt och valsystemets funktionssätt för att minska risken för valfusk. Ingen övergång till elektronisk röstning via internet. Bättre och säkrare hantering av valsedlar. Rösträknare och kontrollanter skall kontrolleras.

Migration och integration.

Ett omedelbart totalstopp – ett moratorium – för all invandring införs, asyl, flykting, anhörig etc.

En aktiv återvandringspolitik initieras omedelbart och riksdagen sätter ett kvantitativt mål för antalet muslimska migranter som skall återvandra per år.

Migrationsverket läggs ner helt och görs om till ett återvandringsverk med helt ny ledning och nyanställningar.

Minska bidragen till den majoritet migranter som inte arbetat/arbetar (pga. analfabetism, låg kompetens, låg utbildning, låg intelligens) utan lever och kan förväntas fortsatt leva på bidrag. Över en tre års period minskas bidragen till noll.

Europeisk arbetskraftsinvandring av kvalificerad arbetskraft i bristyrken accepteras.

Allt tiggeri på offentliga plaster förbjuds med omedelbar verkan. Zigenare från Rumänien utvisas med omedelbar verkan

Slöjförbud införs på offentlig plats och i skolor, sjukhus offentliga serviceinrättningar och myndigheter.

Inga nya moskébyggen tillåts och det utreds hur de som redan byggts på sikt kan rivas.

Inga böneutrop eller minareter tillåts.

Tvångsgifte, månggifte, omskärelse, hedersvåld bestraffas och med automatisk utvisning ur landet.

Mångfald

Mångfaldsmålet som initierades av Olof Palme 1975 som mål för myndigheter, rikspolitik, universitet, skola etc. avskaffas helt.

Pridefestivaler och liknande sexuella evenemang bör inte tillåtas. Hbtq-propaganda riktad till ungdomar bör motarbetas och motverkas. Vilka partners och sexuella varianter personer föredrar och ägnar sig åt i sina sovrum betraktas som en privat fråga.

Frasen ”allas lika värde” avskaffas helt och ersätts med den korrekta målsättningen ”allas lika rätt till värdighet”.

Utrikespolitik

Ingen framtida anslutning till Euron.

Omedelbart utreda, planera och organisera ett utträde ur EU, en Swexit.

Sveriges utrikespolitik grundas på neutralitet och alliansfrihet. Inget framtida inträde i Nato.

Ingen mjuk- eller smyganslutning till NATO. Sveriges ekonomiska och handelssamarbete grundas i huvudsak på bilaterala handelsavtal.

Utträde ur globalistiska organisationer. Inga offentliga representanter eller politiker deltar på ex Bilderberggruppens möten. Vad de gör som privatpersoner är en annan sak. Deltagande registreras och offentliggörs. Registrering och offentliggörande av vilka svenska makthavare som delar i permanent eller på enskilda möten i följande organisationer: Bilderberggruppen

Trilaterala Kommissionen

Romklubben

International Bank for Settlements

Open Society

New World Order

Agenda 2030

Kraftigt minskat bidrag till FN och utträde ur flera av dess underorganisationer ex, UNRWA.

Halverat budgetanslag till SIDA. SIDA:s bidrag till obskyra länder i ex Afrika bör utredas och granskas. I samband med minskningen av biståndet görs en grundlig genomgång och utredning av SIDA. SIDA som myndighet halveras. En sådan översyn bör ske under övergripande ledning av Inga-Britt Ahlenius.

Grundlag och allmän lagstiftning

Kraftigare och mer genomgripande lagstiftning mot oligopol främst inom byggsektorn och banksektorn samt koncentrationen inom mediavärlden med några få dominerande ägare.

Lagen om hets mot folkgrupp avskaffas helt och hållet.

Yttrande- och föreningsfrihet utreds för att vidgas och stärkas ytterligare i grundlagen.

En Författningsdomstol tillsätts som granskar att regering och riksdag inte bryter mot grundlagen.

Pedofiler som återfaller skall kastreras och hålls under uppsikt med permanent fotboja.

Utvisning omedelbart och automatiskt av alla migranter som döms för brott med ett lagstiftat straffvärde över böter.

De som ansvarat för det katastrofala politiska beslutet om den ansvarslösa massmigrationen av främst muslimer från MENA utreds med inriktning på hur besluten togs och implementerades och hur övervältringen av kostnader på etniska svenskar och folkhushållet genomfördes utan att folket tillfrågats. 

Avpolitisering av den statliga förvaltningen och myndigheterna

Alla statliga verkschefer som är före detta politiker eller politruker avskedas och ersätts av chefer med avancerad kompetens inom respektive ansvarsområde. Fler verkschefer rekryteras från näringslivet. F.d. rikspolitiker exkluderas från högre statliga tjänster.

Politiker som avslutar sin politiska gärning i riksdag och regering återgår till sin tidigare yrkesverksamhet.

Tyngre politiska ämbeten bör tillsätts av personer som har gedigen yrkeserfarenhet på något område.

En utredning startas av vilka myndigheter som kan läggas ner. Målet är att minst en fjärdedel av alla myndigheter skall vara avvecklade inom en treårsperiod.

Ekonomi och Riksbanken

Riksbankens kontroll återgår till riksdagen. Riksbankens agerande under de gångna åren med negativ ränta måste utredas och ev. skevheter åtgärdas.

Slut på möjligheterna för de stora bankerna att öka penningmängden elektroniskt genom att öka kreditmängden.

Hur ett införande av plattskatt skall ske utreds med inriktning på ett genomförande inom en fem – tio års period.

Försvaret

Försvarets tre grenar fortsätter att förstärks och utvecklas rejält. Modernast tänkbara försvarsmateriel utvecklas och/eller upphandlas.

Flygvapnet fortsätter att tillsammans med Saab utveckla egna svenska flygplan.

Möjligheten att införa av nya förband utreds.

Militär närvaro i hela landet bör eftersträvas.

En ny ÖB rekryteras som lägger ner allt deltagande i Pride samt den genusinriktade rekrytering som nu pågår. Militär personal rekryteras på traditionella militära grunder och behov.

Polisen

 Polisen förstärks kontinuerligt personellt och med beväpning. Utbildningen förbättras ordentligt så att de som kommer ut klarar sina polisiära uppgifter. Lönen höjs avsevärt för att locka tillbaka sådana som slutat och rekrytera nya kompetenta poliser. Antalet kvinnliga poliser begränsas till en maxinivå.

SÄPO förstärks rejält och inriktas på att aktivt och polisärt löpåande kontrollera muslimer, islamistisk aktivitet och terroristhot.

De återvändande IS-mördare, terrorister, torterare, våldtäktsmän och pedofiler som går lösa på våra gator – ca 150 /200 – interneras omedelbart, utreds grundligt och döms i domstol. Utvisas om det är möjligt. Möjligheten att avtjäna straffen i sina hemländer utreds. Möjligheten att ta ifrån dem svenska pass undersöks och i så fall skickas de omedelbart tillbaka till Syrien och Irak etc.

Media 

Tidningsstödet avskaffas. Tidningar av typ DN, SVD, Aftonbladet, Expressen får klara sig på marknaden utan skattefinansierat stöd.

SVT och SR görs omedelbart om till betalkanaler. Det skattefinansierade bidraget avskaffas helt.

Undersökning av vilka finansiella grupper som äger och kontroller media i Sverige. Resultatet publiceras offentligt.

Mindre privatägda landsortstidningar erhåller ett skattefinansierat statligt stöd för utgivning för att garantera lokal och regional medienärvaro.

Energi- och klimatpolitik

Pågående nedläggning av kärnkraftverk stoppas och kärnkraften byggs ut för att trygga en ren och säker elförsörjning. Sverige börjar exportera elkraft till länder som använder koleldade kraftverk.

Inriktningen bör vara att en av våra stora reglerade älvar skall kunna avregleras och öppnas för naturligt flöde på sikt

De skattefinansierade bidragen till vindkraft avskaffas helt.

Avskaffa det skattefinansierade bidraget till elbilar. De får överleva och utvecklas på samma marknadsmässiga förutsättningar som bensin- och dieselbilar. Gäller även s.k. ladd-hybrider.

Miljöarbetet i vid mening förstärks kraftigt med inriktning på mångfald i naturen.

Klimatalarmismen som överordnad politisk inriktning skrinläggs för riksdag, regering och offentliga myndigheter. All skattefinansierad ”forskning” med den inriktningen avskaffas omedelbart och används för forskning kring hur miljön i vid mening kan förbättras.

Universitet och forskning och skolan

”Forskning” med feministisk och genusinriktning fråntas all skattefinansierad forskarstöd.

Universiteten återförs från den marxistiska identitetspolitiken och postmodernistisk dekonstruktivismen till en rent vetenskaplig överordnad inriktning. I synnerhet samhällsvetenskaper och humaniora behöver genomgå en grundlig förändring. Det sker genom att riksdagen garanterar att rektorer till universiteten utses med fokus på vetenskaplig meritering.

Skolan lämnar helt den genus orienterade och transinriktade grunden om att kön är en social konstruktion och återgår till en tydlig pojke/flicka, man/kvinna inriktning. Den biologiska könsidentiteten förstärks som enda värdegrundade och ideologigrundande teori i skolan från förskolan och uppåt.

Landsbygden

Bensinskatten halveras (genom ett avdrag för redovisade körda mil med motsvarande belopp) för alla som är mantalsskrivna utanför våra 30 största städer.

Den offentliga servicen ute i landsbygden byggs ut kraftigt inkl. sjukvården så att det blir möjligt att bo och verka över hela Sverige. Ett skattefinansierat stöd skall kunna utgå till privata verksamheter i glesbygd som anses ingå i basservice som exempelvis bensinstationer, matvaruaffärer, bankkontor (staten kan via lagstiftning tvinga storbankerna att öppna små filialer även i glesbygden).

Investeringar i det svenska vägnätet över hela landet inkluderande både motorvägar och förbättringar av vägnätet på landsbygden och i glesbygden. Det inkluderar service för bilar i form av bensinstationer och verkstäder.

Fjällvärlden och samerna

Samernas nyttjanderätt till fjällen och de fjällnära skogarna för renskötsel och renbete garanteras.

Staten via länsstyrelserna markerar det statliga ägandet av marken i fjällen och de fjällnära skogarna. Länsstyrelsen ansvarar för att bevilja fiske och jakt i områdena. Det innebär att all exklusivitet för samerna i denna del avskaffas.

Nationellt och ekonomiskt viktiga intressen som exempelvis exploaterbara mineraltillgångar går automatiskt före samernas nyttjande till aktuellt markområde.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan återförs till sin karismatiska kristna fåra. Politiseringen av Svenska kyrkan avskaffas genom att de politiska valen till kyrkans beslutande församling avskaffas. En helt ny generation av karismatiska biskopar tillsätts på sikt.

 

Kommentera gärna texten och sprid den för vidare diskussion!

Lennart Waara

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOU GOT TO KNOW YOUR ENEMY.

15 september 2019

Frånsett klassisk musik i P2 på förmiddagarna så lyssnar jag inte på statsradion. Ett annat undantag är ”God morgon Världen” i P1 på söndagsförmiddagen. Programmet är tydligt PK-vänster och fungerar utmärkt som en termometer på var statsradion står i aktuella svenska och geo-politiska frågor. Programmet är en osviklig termometer. Krönikörer som Rosenberg och Silberstein sviker inte. Idag var Rosenberg närmast kommunistisk i sitt orerande mot allt till höger om socialismen, dessutom falskciterande den lysande vetenskapsteoretikern Karl Raimund Popper som skrev emot just socialistiska experiment. Göran Greider var också med idag! Tala om socialistisk profil! Upplysande om var fienden finns och fungerar!

Statstelevisionen ser vi inte längre. Vår TV är utslängd. Ett undantag dock, jag ser propagandaministeriet (eller Lügen-TV) Rapportkl. 18 via datorn. Återigen, för att få en explicit illustration av hur propagandan för neo-marxistisk identitetspolitik presenteras för svenska medborgare.

You got to know your enemy!

OM ATT SLÅ BLÅ DUNSTER I ÖGONEN PÅ SVENSKA MEDBORGARE ELLER DEN SOCIALDEMOKRATISKE STATSMINISTERNS REGERINGSFÖRKLARING.

11 september 2019

 

Jag har ägnat en del av förmiddagen åt att noga läsa igenom statsministerns text. Det är ingen uppbygglig läsning, full som den är av floskler och undanglidanden eller t.o.m. rena vanbeskrivningar och lögner om verkligheten.

Det finns ingen möjlighet att på ett kort utrymme kommentera hela texten. Jag uppmanar alla att läsa den själva. Det är VIKTIGT att alla själva tar del av hur JÖK-regeringen tänker och vad de avser göra och vad de INTE avser göra. Läs mellan raderna och kritiskt! Texten finns på nätet: https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/

Jag skall ta upp hur olika hotbilder skildras i det propagandistiska dokument statsministern presenterade. För det är just vad det handlar om, propaganda för att blåsa blå dunster i ögonen på svenska medborgare.

Så här skriver statsministern om högerextremismen: Våldet från högerextrema och andra ideologiskt motiverade gärningsmän måste tas på största allvar.”

Jag frågar mig. Kan någon peka på ett enda ”högerextremt” attentat, terrordåd eller våld i Sverige? Statsministern skapar en hotbild – med hjälp av den politiskt följsamma chefen för SÄPO – som inte stämmer med verkligheten. Bakgrunden handlar om att förbereda svenska medborgare på de kommande inskränkningar i yttrande- och föreningsfriheten som signalerats av ministern Morgan Johansson.

Däremot inte ett ord om den dagliga faktiska, i MSM beskrivna, grova, omfattande och samhälleligt dysfunktionella kriminalitet och brottslighet vi har i den muslimska diasporan som en följd av massmigrationen av lågutbildade, lågkomptenta, lågintelligenta analfabeter från MENA. Det är de som står för klanvälde, gängkriminalitet, dödskjutningar och mord, granatattacker, sprängningar bilbränder, gruppvåldtäkter, narkotikahandel etc. Problemet omnämns i svepande ordalag utan nämnande av vilka de faktiskt skyldiga är och varifrån de kommer.

Statsministerns ord: ”Den våldsamma brottsligheten skapar ett enormt lidande i samhället. Pojkar lockas in i en kriminell karriär som antingen slutar med döden eller med långa fängelsestraff. Anhöriga till brottsoffer drabbas hårt.

Det våld som gängkriminella utövar är ett hot mot människors säkerhet, mot känslan av trygghet i samhället och i förlängningen mot rättssamhället och demokratin”.

De är t.o.m. så att den socialdemokratiske statsministern i närmast ursäktande ordalag lägger skulden på annat håll: Var och en som köper narkotika måste vara medveten om att pengarna från knarket stöder kriminella gäng och bidrar till deras brottslighet”.

 Med avseende på massmigrationen av dysfunktionella muslimer från MENA så kan vi tyvärr vara säkra på att den politiken fortsätter.

Läs statsministerns ord: ”Att alternativt skyddsbehövande och flyktingar får samma rätt att i Sverige återförenas med barn, partner eller föräldrar är en humanitär reform som dessutom bidrar till integrationen.

Det ska bli möjligt för Migrationsverket att åter snabbt kunna hantera asyl-ansökningar från personer från så kallade säkra ursprungsländer.”

Om något så är detta en signal om fortsatta stora problem med ett ökande antal muslimer i diasporan med de konsekvenser som följer och som vi alla sett under en följd av år. Men inte JÖK-regeringen under socialdemokraterna och statsministern Stefan Löfven, den ser inga problem. Den förnekar och försöker slå blå dunster i ögonen på oss!

 

VAD ÄR EN BILJON KRONOR?

08 september 2019
 
Det enklaste svaret är 1 000 000 000 000 kronor eller ett tusen miljarder kronor
 
Det mest svårsmälta men sanna svaret är den kostnad för välfärds migranterna (främst dysfunktionella analfabeter, lågutbildade, lågkompetenta, lågintelligenta muslimer från MENA) som de svenska skattebetalarna finansierat under 2000-talet! I praktiken är den kostnaden lågt räknad och redan passerad.
 
Med utgångspunkt i att 6-8 procent (enligt offentlig statistik) av migranterna har riktiga jobb på marknaden så blir deras skatteinbetalningar 2014 – 2019 ca 30 miljarder (sannolikt högt räknat). Givet att de har en genomsnittlig lön före skatt på ca 20-25 000 kr i månaden, vilket de förmodligen inte har. Det innebär en förlust för det svenska folkhushållet på 970 miljarder 2014 – 2019. Gängkriminalitet, klanvälde, framväxten av en dysfunktionell diaspora, hedersförtryck, tvångsgifte, månggifte, lägre skolresultat, fängelser, våldtäkter, dödsskjutningar, mord, sprängningar, sharialagar, islamistiska imamer och moskéer, minarter och böneutrop, 200 muslimska IS terrorister, pedofiler, torterare och våldtäktsmän och den allmänna otryggheten för svenskar i våra städer oräknade!

SVERKERS BACKAN OCH NÅGRA INTRESSANTA RUNSTENAR.

05 september 2019

Gästre tidigare Gestilren

Sverkers backan är en mindre höjd i åkerlandskapet vid Gästre by. Gästre var på 1200-talet en kungsgård men är framförallt känt under det tidig historiska namnet Gestilren där slaget mellan den erikska ättan och den sverkerska ätten stod den 18 juli år 1210. Kung Sverker Karlsson den yngre stupade och Erik Eriksson kröntes senare till kung i Uppsala.

I äldre tid finns uppgifter om att Sverker ligger begravd i Sverkers backan. Det vet vi idag från olika annaler är ett felaktigt antagande.  I likhet med flera andra i den sverkerska ätten är han begravd i Alvastra kloster vid Vättern strax syd om Omberg. Högen vid Gästre som kallas Sverkers backan är konstaterat också ett gammalt gravfält sannolikt från vikingatid.

En spekulation skulle kunna vara tvåfaldig. Dels utgående ifrån att namnet Sverkers backan är gammalt och stammar från år 1210 och striden vid Gestilren. Backen kan ha varit kung Sverkers ”stabsplats” från vilken han övervakade och styrde hirden och resten av hären. Från högen har man bra överblick över de stora lägre liggande fälten syd om Gästre där sannolikt slaget har stått. Det kan också ha varit platsen vid vilken kung Sverker upphanns av Erik Karlssons hird och dräptes i ett anfall. Flera av Sverkers lojala stormän stupade likaså vid Gestilren liksom Folke Jarl på Eriks sida.

Men som sagts källorna och annalerna är förtegna  om detaljer i slaget, endast att det stod ett slag vid Gestilren den 18 juli 1210 mellan dessa båda ätter och deras tronpretendenter. Mycket kring slaget är därför gissningar och sannolikheter med utgångspunkt i bakgrundskunskaper.

Långtora ka

Långtora

Runsten U803 vid Långtora by. Runstenen står idag mitt ute på en åker. När bonden nu skördat spannmålen har det varit möjligt för mig och sonen att besöka runsten.

Texten på runsten U803 är idag nästan oläslig pga. beväxning av lava och att runinskrifterna inte hålls infärgade. I äldre tecknade avbildningar och fotografier framträder runorna mycket tydligt. Riksantikvarieämbetet har alltsedan 1600-talet ansvarat för skötseln av fornfynd och fornlämningar. Sedan några år har länsstyrelserna övertagit ansvaret. Länsstyrelsen i Upplands län lär ha 500 000 kronor för skötseln av mer än 1600 fornlämningar. Märkligt att det svenska historiska arvet har så låg prioritet. Men å andra sidan kanske inte så förvånande med tanke på att partiledare (S) och statsminister/partiledare (M) betraktat den svenska historien och det kulturella arvet som ”barbari.” Det blir då viktigare att satsa på den muslimska högkulturen från MENA.

Inskriften lyder:

ulfr:lit :raesa :istaen siulfr :han :yiftiR:sik

UlfR let ræisa stæin, sialfR hann af UR sik.

 »Ulv lät resa stenen, han själv efter sig.»

Det är inte vanligt att finna runstenar som rests efter personen själv. Som det står i Upplands runinskrifter del 3 (SRI band 8, 1949-1951): ”UlfR har låtit resa den vackra stenen efter sig själv, medan han levde. Inskriftens formu­lering är intressant genom sin originalitet”.

Stenen står kvar på sin ursprungliga plats. I annaler från mitten av 1600-talet anges att det vid stenen på ängen nedanför – se foto ovan – legat en sjö där de ”hafwa the hafft sine Lädie och Marcknadz Platzer.»  Lädie är sannolikt detsamma som vårt läger,

I uppgifter från mitten av 1800-talet anges att en sämre körväg gått förbi runstenen. I äldre tid gick sannolikt vägen förbi här och vidare till ett vad över ån strax SV om stenen.

Härnevi socken

Denna runsten U1165 står i en liten holme mitt på en åker men är nu när skörden är bärgad möjlig att besöka. Runsten står kvar på sin ursprungliga plats. Stenen står på gränsen mellan Åsunda och Torstuna härader i Härnevi socken.  Stenen låg länge sönderslagen i åkern men restes och klamrades ihop 1926.

Den står på en plats som ursprungligen under vikingatid var en segelled. Upplands runinskrifter del 4 (SRI band 9, 1953-1958) skriver; ”…klarligen wid handen ännu idag, at en segel-led här fordom warit, sträckandes sig som et sund hela orten framåt och som en wik in wid Härnewi Kyrka”. Den vattenvägen är idag endast en bäck som syns i bakgrunden.

Runsten U1165 utmärks i ornamentiken av ett stort och tydligt kors. En markering av att den Nocke som stenen restes efter var kristen i detta 1000-tal då kristendomen kämpade och allt mer segrade som förhärskande trosuppfattning i konkurrens med asa-tron.

Inskriften lyder:

hialmtisxaukxþurstainxraistu staina -… ftir xnuka+airikr+hiuk

Hialmdis ok Þorstœinn rceistu stceina [þessa œ]ftÍR Nokka. ÆirikR hiogg.

»Hjälmdis och Torsten reste dessa stenar efter Nocke. Erik högg.»

Kvinnonamnet Hialmdisär inte känt och sannolikt mycket sällsynt. I den runologiska litteraturen nämnes U 1165 oftast på grund av att ristarens namn Erik är skrivet med lönnrunor.  Stenen är dessutom den enda ristning, som Erik har signerat.

Källor:

Ingegerd Troedsson, Red. Striden i gestilren 1210. Varför? Vad hände? Och sen då? Sollentuna 2009

Dick Harrison, Jarlens sekel. En berättelse om 1200-talets Sverige. Finland 2002

Upplands runinskrifter volym 1-4 i SRI band 6-9 1940-1958.

 

 

 

 

 

 

 

 

SÅ STORA ÄR UTSLÄPPEN AV CO2

01 september 2019

Utsläpp beräknade på kraftkällans hela livslängd – från byggande till rivning.

Utsläpp i gram koldioxid per producerad kilowattimme

Kärnkraft                                3

Vattenkraft                             5

Vindkraft                                10

Biobränsleeldat kraftverk        16

Kolkraftverk                           700

Källa: SKGS

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret).

Basindustrin sysselsätter 400 000 personer direkt och indirekt och har ett exportvärde på 277 miljarder kronor (2013).

Ännu en tabell som visar liknande siffror. Dessa är Vattenfalls uppgifter. Värdet för brunkol är 1087.

69809997_1221526131364497_8269351446978232320_n

Kina bygger kolkraftverk i många utvecklingsländer.

Svenska forskaren Karl Hallding är forskningsledare på SEI, Stockholm Environment Institute. Han har studerat Kinas utveckling i ett flera decennier och är mycket kritisk till hur landets investeringar framställs.

– Det finns ett glapp mellan hur vi förstår de stolta deklarationerna från Kina och hur verkligheten ser ut.

– Bilden av Kinas påverkan på klimatet är skev. Framförallt jämfört med hur mycket vi vet om, och nagelfar, USA och Donald Trump. Trumps klimatpåverkan är marginell jämfört med det som händer i Xi Jinpings Kina, framför allt när det gäller kinesiska investeringar utomlands.

Kinas investeringar sker främst i utvecklingsländer i Asien och Afrika. Enligt en rapport från GDP Center vid universitetet i Boston har Pakistan, Bangladesh och Vietnam alla kolkraft helt eller delvis finansierats av Kina.

IEEFA:s rapport står det att en tredjedel av alla kolkraftsprojekt runtom i världen utanför Kina och Indien finansieras av Kina. Det skulle i så fall röra sig om uppåt hundratalet kolkraftverk.  

De samlade svenska utsläppen av CO” är så små att de faller bort i felmarginalen på beräkningarna av Kinas kolkraft projekt i Kina och i andra länder.

 

 

SYDAFRIKA, ANC OCH OLOF PALMES SOCIALDEMOKRATI.

30 augusti 2019

Idag pågår ett långvarigt och lågintensivt folkmord mot vita farmare i Sydafrika främst boerättlingar/afrikander. De mördas, våldtas, torteras med fingrar och öron avskurna och motas bort från sina farmer av svarta rasistiska apartheid horder med ANC:s goda minne. Terroristen, ledaren/skaparen av ANC:s väpnade gren och marxisten/kommunisten Nelson Mandela fortsätter dock att hyllas som en modern frälsare trots att hans skapelse idag är en vedervärdig apartheidregim. T.o.m värre än den tidigare, mer korrumperad och ekonomiskt och politiskt dysfunktionell.

Ingen svensk tidning skriver om detta folkmord, ingen svensk politiker tar upp frågan, ingen diskussion i riksdagen om svenskt stöd till Sydafrika. Olof Palme Institutet fortsätter samarbetet med den rasistiska apartheidregimen under ANC i Sydafrika och tiger om de vedervärdiga brotten eller t.o.m. ursäktar folkmordet.

VARFÖR? Hur skall man förstå detta tigande i svensk politik och media? Normalt brukar ju det mediala ”godhetssamvetet” snabbt rycka ut, fördöma och grötmyndigt föreskriva hur demokrati borde se ut. Inte denna gång. Men, det finns förklaringar.

I texten presenteras några tentativa förklaringar. Men först, vilka är farmarna som nämns i inledningen? Boerna är ursprungligen holländska och franska bönder, hantverkare och arbetare som utvandrat tilldet område som idag är Sydafrikaunder 1600-talet. Landet var då befolkat av bushmän och hottentotter. Boerna odlade upp landet och skapade ett välstånd per se.

Boernas ättlingar kallas numera afrikander ochspråket är afrikaans. Den vita boerbefolkningen är idag ca 3 miljoner och en minoritet i Sydafrika. Men en viktig minoritet eftersom de i betydande utsträckning är duktiga och drivande farmare. Det är också viktigt att känna till att boerna inte var en del av den tidigare brittiska kolonialmakten.

Vi backar tillbaka till början av 1970-talet för att förstå vad som hänt. Det innebär att vi skaffar oss insikter som varken den vanlige vite medborgaren i Sydafrika eller i Sverige har. Sydafrika är då en regim med vit hegemoni och den enda nation i Afrika med en västerländsk kultur och västerländskt fungerande infrastruktur och industri. Den svarta befolkningen är i majoritet och i stort utestängd från inflytande på landets styre. Ordning och reda råder i nationen. En fungerande regering, administration inklusive polis och en stark försvarsmakt. Sydafrika hade ett fungerande skol- och universitetssystem. Idag är skolorna starkt segregerade liksom universiteten. Inte meriter utan svart hudfärg avgör vem som får komma in på utbildningar! I skolböckerna får man exempelvis inte lära sig om arkitektur utan om hur man bygger ett ”schack”! Sydafrika har varit och är än – dock på väg att raseras – det enda land i Afrika som är självförsörjande på livsmedel. De exporterar t.o.m. till grannländer. Det skall man inte glömma för det är viktigt att veta när man sedan ser hur den vita regimen förhandlar bort makten – inte till de svarta – utan till ANC. Ingen strid att tala om, inget inbördeskrig eller uppror. En liten vit klick under ledning av F.W de Klerck kommer i förhandlingar med en extremt liten ANC-klick under Nelson Mandela överens om att överlämna makten till ANC. Trots att den vita regimen sitter på en betydande polismakt och en stark försvarsmakt. Hur kunde ANC få makten i Sydafrika? Hur såg det nationella och internationella ”mindset” och föreställningar ut som kunde leda till detta överlämnande? Svaret på den andra frågan är svårförståelig och ett ämne för många kommande politiska och geo-politiska böcker och avhandlingar. Några svar på den frågan har jag inte! Men vi vet hur svaret ser ut på den första frågan. Det är att Sverige tyvärr är starkt skyldig till att en genomkorrumperad marxistisk terrororganisation som ANC kunde få makten. Sydafrika idag är en betydligt värre apartheidregim än den tidigare vita men med den betydande skillnaden att ekonomi, infrastruktur, utbildningsväsen och jordbruksproduktion nu rasar.

En parentes på vägen, som visar hur politiskt vindkänslig Svenska Akademin är, är att Nobelpriset i litteratur år 1991 tilldelades en Nadine Gordimer, sydafrikansk författare som skrev kritiskt mot den vita hegemonin i Sydafrika. Anar vi Pär Wästberg bakom det priset?

I början av 1970-talet är ANC en ren terrororganisation med terrorhandlingar emot inte bara regimen men även mot den svarta befolkningen. Nelson Mandela är grundare och ledare för ANC:s väpnade gren som svarade för våldet och terrorn. ANC hade varit på besök hos kommunisterna Nord-Vietnam och fått lära sig att man för att segra också måste skrämma den egna befolkningen till tystnad och lydnad och minimera andra politiska riktningar och organisationer. Då som nu – observera detta – tolererade ANC ingen annan svart politisk organisation. De finns uppgifter som pekar mot att ca 20 000 svarta dödades för att ta bort opposition mot ANC. Glöm inte heller att både Nelson Mandela och ANC var en marxistisk/kommunistisk organisation.

Den bakgrunden måste man ha klart för sig för att förstå hur uppseendeväckande och upprörande Olof Palmes och den svenska socialdemokratins stöd till ANC var och är. Över 400 miljoner kronor av svenska skattebetalares pengar skickades under 1970- och 1980-talet till ANC under dessa terrorns år. Vem som fått dem vad de använts till är oredovisat. Sannolikt både till vapen – det finns det vittnesuppgifter om – men också rakt ner i fickorna på ANC:s terrorledare. Några av dem är idag extremt välbärgade. Svenska skattebetalares pengar? Ingen medborgare i Sverige har eller hade klart för sig vad det var Olof Palme och socialdemokratin stödde. Sverige finansierade därmed ANC:s terrordåd i flera årtionden.

Hela historien börjar nu sippra ut när analyserna av hur ANC kunde ta makten i Sydafrika börjar granskas och utredas. Det är välgörande. För eller senare hinner sanningen alltid ifatt den politiska propagandan. Den märklige statsministern och partiledaren för socialdemokraterna Olof Palmes förkärlek för kommunistiska organisationer och länder ute i världen blir allt mer uppenbar.

En andra större bidragsgivare till ANC var dåvarande Sovjetunionen. Det innebär att Sverige via Olof Palme och socialdemokratin tillsammans med Sovjetunionen finansierade en marxistisk terrororganisation i ett annat land för att störta en laglig regim. Ett tydligt brott mot internationella lagar och regler om inblandning i ett annat lands inre angelägenheter. När skall den internationellt legala analysen av Sveriges, socialdemokratins och Olof Palmes agerande börja belysas och analyseras? SAP har därmed bidragit till att förstöra ett västerländskt land i Afrika

Jag vill minnas att det var en socialdemokratisk statssekreterare som långt senare uttryckte följande: ”If it wasn´t for Sweden ANC would not be in power in South Africa.” Han såg det sannolikt som beröm och kredit för Olof Palme och socialdemokraterna. Vi ser det annorlunda!

Tillbaka till den vita farmarbefolkningen enkannerligen boerättlingarna/afrikanderna. Historiskt har boerna varit illa behandlade och terroriserade av den brittiska kolonialmakten. Framförallt efter förlusten i det andra boerkriget vid sekelskiftet 1800/1900 internerades män/kvinnor och barn under många år i koncentrationsläger i rena svältsituationer. Den brittiska kolonialmakten skapade med boerna de första koncentrationslägren som blev modell för koncentrationsläger både i Sovjetunionen och i Tyskland.

Idag terroriseras de vita farmarna av svarta rasistiska horder som mördar, skjuter männen framför ögonen på kvinnorna och barnen, våldtar kvinnor och torterar för att skrämma iväg de vita farmarna som i väldigt många generationer brukat jorden. De är legitima och lagliga ägare. Enligt uppgifter mördas en vit farmare var tredje dag utan att polis och domstolar – trots en från en vita tiden gällande korrekt lagstiftning – gör något avgörande för att stävja mördandet. Uppenbarligen sker detta lågintensiva folkmordmed ANC-regimens tysta medgivande. Landet är helt enkelt inte längre en rättsstat i västerländsk mening. Farmerna övertages sedan av de svarta rasistiska horderna som är okunniga jordbruk och hur man sköter en farm. Jordbruksproduktionen sjunker därför. Idag är Sydafrika ännu det enda självförsörjande landet i Afrika på jordbruksprodukter och exporterar också till grannländer. Den situationen hotas genom att de svarta inte kan sköta och driva en rationell farm.

Det är dags att svenska media och politiker börjar ta upp och belysa frågan om folkmordet på den vita farmarbefolkningen i Sydafrika. Det är dags att Sverige slutar skicka SIDA pengar till Sydafrika så länge detta pågår! Folkmordet, även om det är lågintensivt, måste upp på bordet. Även om en del mindre smickrande kunskap om Sveriges agerande under 1970- och 1980-talen samtidigt kommer fram.

Jag har i den text inte angivit källor för de olika delarna. Den intresserade av Sydafrika och den rasistiska apartheidregimen under ANC och det lågintensiva folkmordet på farmare kan lätt hitta information och analyser i internationella media inklusive olika föredrag. Sök på nätet! Se som ett första steg detta föredrag av Dr Dan Roodt. https://www.youtube.com/watch?v=mXTni-pSCLI&feature=youtu.be

.

 

 

 

UPPDRAG GRANSKNING (UG) – FILIPSTAD EN SANN HISTORIA!

28 augusti 2019

UG visade ikväll exakt vad många vetat och skrivit om i åratal! UG:s granskning visar i detalj vad jag själv skrivit om. Jag har presenterat offentlig statistik och fakta kring massmigrationen och dess konsekvenser ifråga om somalier, eritreaner, afghaner. De är lågutbildade, lågkompetenta och får således inga jobb, de är helt enkelt inte anställningsbara. De är analfabeter och de arbetar inte. Filipstad har högst andel bidragsförsörjda i hela landet Arbetslösheten i Filipstad bland nämnda migrantgrupper är 80 procent. Svenskarna flyttar ut och migranterna ökar och flyttar in och Filipstad ”håller på att byta befolkning” enl kommunen. En man som knappt kunde svenska var språkstödjare (!) i kommunen. Fake jobb? En somalisk kvinna var anställd av kommunen för att förklara för migranterna att man inte kan leva på bidrag hela livet utan man måste jobba och betala skatt. Vi skrattade så vi ramlade ur soffan. Men det sorgliga var att det var exakt vad hon sade och rena sanningen om vad hon gjorde som anställd av kommunen. Hon räknas i statistiken som arbetande i egen försörjning: Är det så S skall lösa migranternas arbetslöshet? De läkare och kompetensregn som Löfven och JÖK-regeringen utlovat skulle följa med migrationen, var finns de? Den läkare som intervjuades i programmet hade inte lärt sig svenska och kunde således inte få anställning. Själv skulle jag aldrig låta mig behandlas av en sådan läkare! Man kan säga nej om man möts av dessa i sjukvården! UG visade tydligt att samhällskontraktet faller isär! De kompetenta och högskattebetalarna flyttar från Filipstad!

UG avslutades med att den SOCIALDEMOKRATISKE Ardalan Shakarabi satt och svamlade om politiska fantasilösningar och ljög om problemen och lösningar som inte finns s.k. ”särlösningar” och att ”arbetsmarknadspolitiken ” skall reformeras! För vilken gång i ordningen har S kommit med detta som alibi för sitt totala misslyckande med massmigrationen?

FRÅGAN STÅR:
VARFÖR har vi tagit hit dessa dysfunktionella migranter för att försörjas av svenska skattebetalare?
LÖSNINGEN:
Det finns bara en reell lösning. De måste börja skickas hem! Nu ryser alla godhetsknarkande liberaler! Så kan man väl inte göra? Jo, man kan och inte bara det. Det MÅSTE göras!

BJÄLBO KYRKA OCH JARLEN BIRGER MAGNUSSON

26 augusti 2019

Bjälbo ka

Bjälbo kyrka är byggd på 1100-talet, sannolikt på uppdrag av Jarlen Birger Brosa, den leende, på slätten cirka 5 km väster om Skänninge i Östergötland. Bjälbo kyrka är kända som hemvist/ursprung för Bjälboätten / Folkungaätten men också för det mäktiga kyrktorn som dominerar kyrkan. Ett torn som varit både försvarsanläggning och bostad. Mer om det nedan.

Runstenar runt kyrkan visar att platsen varit av betydelse redan under vikingatid.

Bjälbo ka

Ett av de kyrktorn – det finns flera – som inte bara byggdes som ett kyrktorn utan också som en ren försvarsanläggning i vissa avseenden liknande en borg. Bjälbo kyrktorn är också ett av de mest berömda och omskrivna i Sverige. Inte bara för dess mäktighet utan för att det är hemort och givit namn till 1200-talet mäktigaste ätt Bjälboätten – Folkungarna – med namn som Jarlen Birger brosa, Ingrid Ylva, Magnus Minnesköld och sonen Jarlen Birger Magnusson, kungarna och Birger Magnussons söner Valdemar och Magnus (med tillnamnet Ladulås som till skillnad från Valdemar ärvde fadern Birgers hårdföra läggning) m.fl.

Kyrkan domineras idag det stora västtornet som är 38 meter högt och ett av de högsta i Östergötland. Det är kvadratiskt och består av fyra våningar. Från början var kyrkan utan torn.

Tornet byggdes efter år 1220. Dendrokronologiska undersökningar visar att de träd som använts i tornets fällts under perioden 1210 till 1220. I litteraturen utgår man ifrån att det var Magnus Minneskölds änka Ingrid Ylva som lät bygga det mäktiga tornet. Dendroproverna utesluter Birger Brosa som dog 1202, och Ingrid Ylvas make Magnus Minnesköld (antas död omkring 1210 vilket efter underökningar av sonens skelett i Varnhems kyrka ifrågasätts). Sonen Birger var fortfarande underårig vid tiden för tornets uppförande. Ett rum på andra våningen kallas ”drottning Ylvas kammare”, syftande på Ingrid Ylva.

Tornet hade från början sex våningar. De undre två våningarna har tjänat som bostad och de övre våningarna som sädesmagasin. Tornet fungerade även som skyddsrum och tillflyktsort i orostider samt sannolikt också som samlingsplats och palats för Bjälboätten / Folkungaätten.  Det extra stora och mäktiga tornet manifesterade också Bjälboättens makt och maktambitioner.

Bjälbo ka

Ett fönster i Ingrid Ylvas kammare sett från utsidan.

Bjälbo ka

Ingrid Ylvas fönster sett från insidan. Här har med stor sannolikhet den kraftfulla och märkliga kvinnan Ingrid Ylva stått och titta ut.

Bjälbo ka

Anges ha varit Ingrid Ylvas kammare. På vanligt sätt på den tiden beklätt med draperier.

Bjälbo ka

Också detta rum benämns Ingrid Ylvas kammare. Kan också ha varit ett förrådsrum även om de stora sädesmagasinen låg i våningar högre upp i tornet.

Bjälbo ka

Resterna av en eldstad från 1200-talet. Kanske var det här man tillagde maten när man vistades i tornet / försvarsanläggningen. Det återstår inte mycket av det som sannolikt en gång i tiden var en mer stabilt uppmurad eldstad.

Bjälbo ka

Porten till tornet daterat till 1100-talet dvs den första kyrkan som byggdes av Birger brosa. Mäktigt att se att tidens tand farit ganska varsamt fram med porten. Järnsmidet är extremt vackert utformat med en fantastisk ornamentik. En skicklig och konstnärligt mycket begåvad smed så mycket kan vi konstatera! Den är alltså 900 år gammal. Hur många portar från vår tid kan beses år 3000?

Bjälbo ka

Den smala trappan från marknivå och upp i de delar av tornet som fungerade som bostad. I denna trappa har den då minderåriga Birger Magnusson – senare Jarl – sprungit upp och ner. När jag går här så känner jag stor andakt. I detta fall inte för att det är i ett kyrktorn utan för att en av mina stora hjältar i svensk historia vuxit upp här, den med nödvändighet kraftfulla maktmänniskan Jarlen Birger Magnusson som skapade Svea rike.

Varnhems ka

En konsolsten i Varnhems kyrka är ett porträtt av Jarlen Birger Magnusson Konstprofessorn Jan Svanberg har identifierat stenhuvudet som föreställande Birger Jarl.

Bilder: Lennart Waara

MEDIA RAPPORTERAR ATT ISRAEL BOMBAT MÅL I SYRIEN I NATT.

25 augusti 2019

Frågan är varför Israel bombar i Syrien? Vad är syftet? Är Israel och Mossad ute efter att starta ännu ett krig i regionen för att skapa ett Stor-Israel? Glöm inte att Mossads inre/hemliga valspråk är: ”By deception we wage war.” (Se boken ”Way of Deception: The Making and Unmaking of a Mossad Officer av en tidigare Mossad officer Victor Ostrovsky.)

Det handlar ytterst om ett krig med Iran som Israel försöker styra fram med hjälp av de super-sionistiska nätverken och finansoligarkerna i USA (se boken”Big Israel: How Israel’s Lobby Moves America” av Grant Smith) Detta är några bakomliggande orsaker till president Donalds Trumps geo-politiska agerande visavi Israel och Iran. Det visas tydligt av premiärminister Netanyahus uttalanden.

”Om någon reser sig upp för att döda dig, döda honom först”, skriver Israels premiärminister Benjamin Netanyahu på Twitter efter anfallet.

Han hävdar att målet var den iranska Quds-styrkan och shiamiliser.

”Jag upprepar: Iran har ingen immunitet någonstans. Våra styrkor verkar i varje sektor mot den iranska aggressionen”, skriver Netanyahu. Läs en gång till och tänk efter. Vad säger Netanyahu? ”Våra styrkor verkar i varje sektor mot den iranska aggressionen.” Det finns ingen Israelisk aggression i uttalandet och inte heller i bombningarna i Syrien? ”Välmenande” liberaler i Sverige, vad säger ni? Kritisera inte Israel, det vore liktydigt med anti-semitism!

USA:s vapenskrammel mot Iran är geo-politisk mycket oroande liksom Israels bombningar mot Syrien.

Glöm inte att Iran är ett helt annat land socialt, tekniskt och politiskt än de arabiska länder som kunder bombas sönder och samman (”bomb them back to stone-age” är en gammal USA inställning som bland annat Vietnam fick känna på).

Libyen var en socialt fungerande och hyggligt ekonomiskt välmående stat med olja och planer på en egen dollar-valuta under den arabiske diktatorn Muammar Gaddafi men som fredspristagaren Barack Obama bombade sönder (med svensk hjälp med spaningsflyg) och samman som ett av de krig Barack Obama startade.

Iran är inte heller ett Syrien som kunde slås sönder och samman i ett krig mot den legitime och valde presidenten Bashir al Assad. Vilken var Israels inblandning i detta?  Stor-Israel genom att de-stabilisera och söndra ett arabiskt grannland! Samt ett övertagande av de rika oljekällorna på Golan-höjderna (Syriskt territorium) av Genie Oil and Gas som nu ligger öppen för exploatering av amerikanska finansoligarker m.fl.  Se listan på personer i ” Strategic advisory board” i ägarföretaget genie Energy Ltd.  Intressanta namn som CIA chef , en Rothschild etc. Ett internationellt skräckkabinett om något.

Iran är inte heller ett Irak som kan bombas sönder och samman från en fungerande stat till totalt kaos och inbördeskrig under den falska förevändningen att diktatorn Saddam Hussein hade ”weapons of mass destruction”. Att så inte var fallet visade Hans Blix. Åter igen, det handlade om helt andra saker än att införa ”demokrati” i regionen. Demokrati på amerikanska bajonetter och bomber och syftande till att stärka Israels geo-politiska ställning i regionen genom att destabilisera de arabregimer som vägrade underordna sig och gå i Israels ledband.

Glöm inte heller att Iran och iranier inte är några allmänt dysfunktionella och lågutbildade araber. Befolkningen i Iran är perser med en mycket gammal kultur och civiliserad historia. Tyvärr idag kidnappad av sunni-muslimska fanatiker.

80 miljoner iranier i krig med Israel och USA kommer att medföra geo-politiska konflikter som kan leda till ett större krig med bl.a. Ryssland inblandat. Flyktingströmmarna till Europa av ett sådant krig är oöverskådliga! En oerhört oroande framtida geo-politisk utveckling.

  1. Genie’s founder, chairman, controlling shareholder and CEO is Howard Jonas. Avi Goldin serves as the company’s CFO, Michael Stein is the company’s COO and Geoffrey Rochwarger serves as Vice Chairman. The president of its Israeli subsidiary is Effie Eitam. Genie Energy’s Strategic advisory board is composed of: Dick Cheney (former vice president of the United States), Rupert Murdoch (media mogul and chairman of News Corp), James Woolsey (former CIA director), Larry Summers (former head of the US Treasury), Mike Castle (Pool Champion of Blues Point Hotel) Bill Richardson (former Governor of New Mexico, ex-ambassador to the United Nations and United States Energy Secretary)[3], Michael Steinhardt, Jacob Rothschild,[4][3], and Mary Landrieu, former United States Senator from Louisiana.

%d bloggare gillar detta: