ÄR ISRAELS FOLK GUDS FOLK OCH ISRAEL GUDS UTVALDA LAND?

07 juli 2020

En vanlig föreställning bland judiska (mosaiskt troende) och kristna sionister är att Bibeln (GT alt. GT och NT) exklusivt pekar ut dagens Israel och Israels folk som Guds land och folk. Det är en vantolkning av Bibeln vilket skall diskuteras i denna text. Den kristna sionism är vanlig bland frireligiösa och konservativa.

Båda menar sig ha stöd i Bibeln. Mosaiskt troende och judar hänvisar till Gamla testamentet (GT) och kristna till GT och till Nya Testamentet (NT)

För mosaiskt troende judar är Toran viktig. Toran är liktydig med Pentateuken dvs de fem Moseböckerna. Därutöver ingår GT:s böcker i Nevim och Ketvim. Tillsammans utgör Toran, Nevim och Ketvim den samlande Tanukh. Tanukh och Talmud (Babyloniska) utgör grunddokumenten för en mosaiskt troende. I annat sammanhang återkommer jag till Babyloniska Talmud som innehåller en hel del uppseendeväckande synpunkter på förhållandet judar och gojim (icke judar).

För kristna är självfallet både GT och NT av avgörande betydelse för den kristna övertygelsens och trons kärninnehåll. NT är en utveckling, ett fullföljande av ”lagen och profeterna” i GT. NT överskuggar, om uttrycket ursäktas, GT som trons teologiska grunddokument. Det var Jesu roll som Kristus att samtidigt upphäva förbundet och föra förbundet och budskapet i GT vidare. Väldigt förenklat från ”öga för öga och tand för tand” till ”tro, hopp och kärlek och störst av allt är kärleken”.

När någon sionist (oavsett mosaiskt eller kristet troende) påstår följande – ett autentiskt yttrande – skall påståendet granskas utifrån Bibeln (GT för judar och GT och NT för kristna).

”Den som välsignar Israel får välsignelse från Gud och de som förbannar Israel får sin förbannelse från Gud.”

Det hävdas t.o.m. att detta ordrätt står i Bibeln. Vilket är lätt att kontrollera. Ibland hävdas att innebörden/tolkningen av påståendet har sin grund i texter i Bibeln. Till det första påståendet. På inget ställe i Bibeln (GT och NT) finns den citerade texten eller något som liknar den. Till det andra. Motsvarar citatet innebörden av någon text i bibeln? Finns det något ställe som kan tolkas på detta sätt? Nej, och det skall jag visa.

Ett textställei GT som anförs och användas av både mosaiskt troende och kristna är Första Mosebok kap. 12 vers 1–3. Detta Bibelställe anses utgöra belägg för en sionistisk tolkning. Låt oss granska texten utifrån den svenska Bibeln i Bibelkommissionens auktoritativa översättning.

”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått”.

Läs texten en gång till! Inte ett enda ord om att det explicit är judarna som avses, inte ett enda ord om att det är Israels folk som exklusivt avses och än mindre INTE ETT ORD om att det är det nuvarande Israel som avses! Dock, det medges att det för en mosaiskt troende är möjligt – vilket de också gör – att läsa in Israels folk judarna (Abrahams folk) i historisk mening i citatet. Dock, kan inte staten Israel idag med någon rimlig tolkning läsas in.

Ändock ser både mosaiskt troende och sionistiska kristna detta som ett besked om att Guds folk är judarna, att Guds folk är Israels folk, att Guds land är Israel av idag! Det är en grund sionismen står på. Härvid kan man medge att de mosaiskt troende har större anledning att tolka Bibelcitat som de gör än kristna. Det land och folk som avses och välsignas Abrahams folk och släkten (visas av verserna innan det anförda verserna) kan ju i snäv historisk mening tolkas som judarna och därmed Israels folk. Toran där citat ingår är deras teologiska kärntext. Tentativt en möjlig tolkning för en troende jude med Toran som trons rättesnöre i livet.

Jag vet, detta är endast ett citat även om det är en central text. Men om jag skreve en bok om detta och gick igenom alla tänkbara liknande citat så skulle vi landa i samma resultat. Notera också att jag använder Bibelkommissionens mycket auktoritativa översättning (det finns andra mindre auktoritativa översättningar) som är så nära grundtexterna man kan komma idag med vetenskaplig textanalys.

Dessutom, anförs i en not till den svenska bibelöversättningen en alternativ texttolkning av den sista meningen. Den är än tydligare om att det som anses är alla folk på jorden. Alltså inte endast judar, inte endast Israels folk eller Israel. Därmed är både den mosaiska tolkningen försvagad och den kristna tolkningen falsifierad. Ändock, många kristna sionister tolkar texten som att den avser just judarna. Så frågan är inte avslutad av även om den är felaktig och en vantolkning av betydelsen av Bibelstället. Den här tendentiösa tolkningen har sin grund i The Scofield Bible och dess textkommentarer. The Scofield Bible används av kristna grupper i USA i samband med bibeltolkningar och predikan. Sannolikt har denna vantolkning spritt sig från USA till Sverige i synnerhet i olika frireligiösa grupper.

Låt oss nu lämna judarna och de mosaiskt troende och gå till de sionistiskt troende kristna. De gör en värre vantolkning och feltolkning än den mosaiska tolkningen (som ändock till viss del är begriplig och tentativt möjlig som tolkning) av Bibeln eftersom kristna också har tillgång till NT och de förklarande/förtydligande/vidgande budskap som Gud via Jesus ger eftervärlden om vilka som är Guds utvalda folk.

Jag nöjer mig med att citera två Bibelställen. Det finns många fler men det betyder att jag måste skriva en teologisk textbok om jag skulle gå igenom alla och det är jag inte beredd att göra. Så viktig är inte frågan för mig!

Vi börjar med aposteln (och den kristna kyrkans grundläggare) Paulus och hans brev till Galaterna. Där alluderas Abrahams folk som möjligen kan förväxlas med judarna men som i detta sammanhang helt tydligt handlar om alla folk som tror på Jesus Kristus. Det är just det som Jesus lärde oss, tron rättfärdigar snarare än gärningar. Det var också den fråga som Martin Luther hävdade och som så småningom skiljde honom från den Katolska kyrkan. Rättfärdiggörelsen sker genom tron snarare än genom gärningar. Nåja, det är ett sidospår värd en egen mässa, om vitsen ursäktas. Till citatet och frågan om Abrahams folk. Aposteln Paulus skriver till brevet galaterna i verserna 8–9.

”Skriften (GT min kommentar) förutsåg att Gud skulle göra hedningarna på grund av deras tro och därför lät den redan Abraham ( i det tidigare citerade stället i GT, min kommentar) få budskapet: Alla folk skall bli välsignade genom dig. Alltså bli alla som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde”!

Som kristen och beroende av NT är bilden tydlig. Inte ett ord om Guds folk och judarna, Israels folk eller Israel. Det är således en fullständig vantolkning ( i enlighet med den Scofield Bibles falska kommentarer).

Det finns helt enkelt ingen biblisk grund för en sionistisk tolkning och rättfärdigande i Bibeln. Israel, Israels folk och judarna är INTE Guds folk i någon annan eller mer utvidgad mening än vi alla troende i världen. Hur denna uppfattning kunnat spridas i kristna (frireligiösa) kretsar och konservativt politiska kretsar är obegripligt och politiskt djupt besvärande.

Ännu ett citat ur NT som också alluderar på den text i GT som jag nämnde i inledningen. Denna text är hämta från Apostlagärningarna, kap. 3 vers 25.

”Ni är söner till profeterna (dvs följare av GT, lagen och profeterna dvs judarna, min kommentar) och har ärvt det förbund Gud slöt med era fäder (judarna i exil min kommentar) när han sade till Abraham (hänvisar till det tidigare citatet från GT, Första Moseboken): Genom dina ättlingar skall alla släkten på jorden blir välsignade.”

Inte ett ord om judarna, Israels folk eller Israel. Alla ättlingar/folk/släkten på jorden blir välsignade! För kristna är det därför teologiskt omöjligt att ansluta sig till en mosaisk tolkning av det tidigare anförda stället i GT:s Moseböcker/Toran eftersom en kristen har NT:s förklaringar/vidareutvecklingar och ledstjärna att hålla sig till. Om den anförda texten till dels kan anses rättfärdiga en judiskt sionistisk tolkning så omöjliggör NT det för en kristen som läser och håller sig till Bibelns grundtexter.

Hur kommer det sig att kristna i USA och Sverige hamnat i en sionistisk tolkning av Bibeln? Det hänger samman med The Scofield Bible och dess utförliga men missledande (i en viss riktning) tolkningar av olika bibelställen. The Scofield Bible är en gigantisk plaidoyer för sionism och den blev dominerande för att inte säga förhärskande efter 9/11. 

Det märkliga har inträffat att den månghundraåriga antisemitismen inom den kristna kyrkan, i synnerhet den katolska kyrkan, har vänts i sin motsats sionismen. Antisemitismen hade bland annat sin grund i skildringarna i Evangelierna av Jesu sista dagar som handlade om hur judarna i Jerusalem på den tiden var ansvariga för korsfästelsen av Jesus. Judarna beskrevs länge antisemitiskt som ”Jesu mördare”. Judarna och deras religiösa ledare sanhedrin valde rövaren Barabas frigivning före Jesu korsfästelse samtidigt som Roms utsände härskare Pontius Pilatus ”tvådde sina händer”. Läs gärna själv beskrivningarna i Evangelierna. De är historiskt trovärdiga, tydliga och brutala! Än idag erkänns inte Jesus som Kristus Guds son av mosaiskt troende judar utan som en profet vid sidan av andra profeter på samma sätt som Koranen endast ser Jesus som profet.

Källor: Bibelkommissionens översättning av Bibeln till svenska samt David Lance Deans ”Christian Zionism and the Scofield Reference Bible”

Bokus: “Since it first appeared in 1917, … the Scofield Study Bible has been regarded by evangelical Christians as a classic work in its field. Its page by page framework of notes, cross-references, subject chain references, definitions, and comprehensive outlines help the reader to explore in depth the passages of Scripture.” 

BESÖK STRÖMSHOLM OCH VÄSTMANLANDS VACKRA BAROCKSLOTT.

05 juli 2020

Strömsholms barockslott

Västmanlands vackraste pärla, för att inte säga diamant, är Strömholms barockslott. Beläget naturskönt längs Kolbäcksån i Kolbäcks socken, Hallstahammars kommun. Slottet ägs och förvaltas idag av svenska staten.

Ett besök rekommenderas

En stark rekommendation är att besöka slottet – öppettider anges på hemsidan. Vandra i parken som omsluter slottet. Stanna till och beundra välklippta häckar och snörräta rader av perfekt klippta buskar. Vallgravarna utgörs naturligt av Kolbäcksån som omsluter slottet på alla sidor. En magnifik anblick utgör helheten, slottet, parkanläggningen och det forsande vattnet.

Historia

Redan under medeltid fanns en befäst gård som då hette Mölntorp. Gustav Vasa lät på 1550-talet uppföra en kraftig stenborg – sannolikt en typisk vasaborg – på ön i den nedre delen av Kolbäcksån (vilken bildar en naturlig vallgrav). Därmed var grunden lagd till det som idag är Strömsholms slott. Borgen blev änkesäte för drottning Katarina liksom även för drottning Maria Eleonora.

Drottning Hedvig Eleonora fick senare borgen i morgongåva av den store vasakungen Karl X Gustav. Hon lät bygga om den gamla borgen till ett barockslott 1669.

Karl X Gustav är kungen som under Andra kriget mot Danmark med en hel armé tågade över Bälten under det som kallats ”den lilla istiden”.

Ritningarna till Strömsholm gjordes av Nicodemus Tessin d.ä. Slottet stod helt färdigt år 1681. Det är det slott vi kan se idag.

STEFAN LÖFVEN SÄGER NEJ TILL ETT FAST VOLYMMÅL FÖR MIGRANTER TILL SVERIGE.

03 juli 2020

”Vi ska inte ha ett fixt antal människor som innebär att man inte kan stå upp för asylrätten”, säger Löfven. Den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven viker sig för MP och hyllar t.o.m. MP som politiskt parti!

Det är utmärkt att S ser ut att vika sig för MP. Av flera skäl. Politiskt inför valet 2022. Det avslöjar var S står visavi det socialt, politiskt och ekonomiskt extremt skadliga MP. Vi på vår kant kan hoppas att Stefan Löfven som en konsekvens av detta röstas bort 2022. Stefan Löfven är med sin islamistiska vänsterpolitik och kognitiva brist den farligaste statsminister Sverige haft. 

Det är utmärkt att riksdagen INTE enas om en djupt skadlig migrationspolitik som fortsätter att förstöra Sverige socialt, politiskt och ekonomiskt med förespråkare som Lövin/Löfven/Johansson. 

Det är utmärkt att de politiska och sociala konflikterna i Sverige fortsätter tills svensken reser sig och vi når en hållbar lösning med ett slut på folkutbyte och islamisering. Lösningen på de problem den muslimska massmigrationen skapat och skapar finns inte i den svenska riksdagen. Lösningen ligger helt och hållet utanför riksdagen dvs i det svenska folkets händer.

Löfven öppnar för ett rörligt mål på 2 – 3 procent av de asylsökande som kommer till EU. Det innebär i praktiken att vi kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som idag. Dvs 36 400 migranter jan – april i år vilket innebär drygt 100 000 migranter för hela 2020 om nuvarande takt fortsätter. Dvs i stort sett som det sett ut alltsedan 2015/16. Det är nivåer som det svenska samhället inte klarar att hantera varken socialt, politiskt eller ekonomiskt. Alldeles oavsett vad statsministern (S) Stefan Löfven med grötmyndig röst försöker lura i de svenska medborgarna.

Eftersom M, KD och SD kräver volymmål så kan vi hoppas att migrationsöverenskommelsen faller. SD:s modesta krav är inte ens aktuella för överenskommelsen. Det vore till stor skada för Sverige om riksdagen kom överens om en migrationspolitik med det innehåll som presenterats i media. Det är bättre att de politiska och sociala konflikterna kring de muslimska migranterna fortsätter och att alla vi som ser nuvarande och kommande problem fortsätter att påvisa fakta och konsekvenser med den nuvarande politiken. Vi kan med kraft fortsätta att driva på för ett totalt stopp för den muslimska migrationen och ett slut på islamiseringen av Sverige och början på en återvändarpolitik. Integrationspolitiken – även om den är misslyckad – måste upphöra. Den muslimska diasporan vill inte integreras i Sverige och de flesta svenskar vill inte heller se en integration, dvs att muslimska migranter flyttar in i deras bostadsområde. Tala med svenskar i stabila lugna svenska bostadsområden! De är bättre inför kommande framtida sociala och politiska konflikter att behålla dem i de muslimska utanförskapsområdena/diasporan där polis, SÄPO och militär kan hålla kontroll på dem.

KOMMER GHISLANE MAXWELL HITTAS DÖD I ”SJÄLVMORD” I CELLEN?

02 juli 2020

Socitetskvinnan Ghislaine Maxwell, som tidigare har haft ett förhållande med miljardären Jeffrey Epstein har gripits misstänkt för inblandning i Jeffrey Epsteins sexbrottlighet. Hon kommer att åtalas på sex punkter, enligt BBC.

Ghislane Maxwell är dotter till mediamogulen och Mossad agenten Robert Maxwell.

Hon misstänks bland annat för att ha lockat minderåriga till sexuella handlingar och för flera fall av mened. 

Enligt åtalet ska hon bland annat ha blivit vän med unga flickor och sedan förmått dem att ha sex med Epstein. Hon ska också ha ”normaliserat sexuella handlingar med minderåriga” genom att prata om sexuella ämnen med dem, klä av sig inför dem och vara med när de hade sex med Epstein på Lolita Express (flygplanet) och/eller Paradise Island (Epsteins önäste).

Utpekade av de utnyttjade unga flickorna med kopplingar till Jeffrey Epstein är bl.a. Bill Clinton, Kevin Spacey och Prince Andrew m.fl.Kommer Ghislane Maxwell att tillåtas vittna om vilka alla de mäktiga män som som tillsammans med Jeffrey Epstein utnyttjade unga underåriga flickor? Kommer Joe Biden att klar sig undan anklagelserna? Eller, kommer Ghislane Maxwell att begå ”självmord” i cellen på samma sätt som Jeffrey Epstein?

FÖRHANDLINGAR OM MIGRATIONSPOLITIKEN FÖRANLEDER MEDIABULLER.

26 juni 2020

Låtsasförhandlingarna kring migrationspolitiken fortsätter under stort mediabuller. Det är medvetet och avsikten! Svenska folket skall bringas att tro att våra makthavare i S och M (m.fl) värnar om Sverige och svenskarna. Svenska folket skall bringas att tro att nu blir det ”ordning och reda” och en ”begränsad och restriktiv” (”Europas lägsta” som Morgan Johansson lögnaktigt upprepar) migration. Så är det inte!

Oavsett kompromissens faktiska detaljinnehåll kommer den att presenteras som en ny och restriktivare migrations politik med stor majoritet i riksdagen. Men, någon ny restriktiv migrationspolitik är det inte frågan om. Stort nummer görs av att man sätter ett ”volymmål”. Asylinvandringen skall fortsätta med en andel migranter som motsvarar Sveriges 2,2 procent av Europas befolkning, vilket i praktiken kommer att ligga ganska nära de 36 000 migranter som enligt Migrationsverket kommit under januari – april i år.  Men presentationen kommer att tala om och påstå annat, precis som man gör idag när man vilseför med tvistad statistik. Försörjningskravets undantag på tre månader för anhöriginvandring blir kvar. ”Särskilt ömmande fall” blir kvar. Det innebär i praktiken att multisjuka migranter orsakad av kusingiften och konsekvenserna medicinskt av dessa giftermål inom släkten skall släppas in. Dessa kommer aldrig att kunna arbeta och försörja sig. De kommer att leva på svenska skattebetalare resten av sina liv. Etc. etc.

Följ media och de detaljförslag som kommer fram och väg förslagen emot de enorma och accelererande problem Sverige haft och har med den muslimska massmigrationen sedan 2015. Det som hittills kommit fram är som någon klok tänkare konstaterat ”a spit in the Atlantic ocean”.

Detta är ingen långsiktigt hållbar lösning! Detta är ingen strukturellt förlösande reform socialt, politiskt eller ekonomiskt! Detta är däremot fortsatt muslimsk migration och fortsatta ökande problem i stora delar av Sverige. Detta är blå dunster i det svenska folkets ögon. Varning, varning för vad som är i görningen!

SD hålls utanför vilket innebär att de begränsade och i förhållande till problemen modesta krav de framför inte ens diskuteras. Att MP och V utestängs visar bara att den naivaste minoriteten i migrationspolitiken inte är med, inget annat.

Den muslimska massmigrationen och det den medfört på det svenska folket i form av social oro och kriminalitet, politisk konfrontation och ett lågintensivt inbördeskrig  (enl. Leif Östling f.d. Scania VD) i den muslimska diasporan fortsätter liksom den ekonomiska utsugningen av svenska skattebetalare. Minimum 225 miljarder kronor årligen kostar den muslimska massmigrationen skattebetalarna över offentliga budgetar. 

Jag hyser inga tvivel om att kompromissen kommer att diskuteras allvarligt och med bekymrade pannveck i den liberala lättmjölksdiskursen här på BoomerBook

Det som behövs, det som krävs är stopp för all invandring utom ren flyktinginvandring (enl. UN ca 2–3 procent av samtliga migranter). Det behövs under en övergångsperiod successivt minskande skattefinansierade bidrag till migranterna. Det behövs en aktiv återvändarpolitik och att Migrationsverket görs om till ett Återvandrarverk. Det måste också bli ett slut på islamiseringen av Sverige. 

PALME MORDET.

21 juni 2020

Enligt opinionsundersökningar är det endast ca 20 procent av svenskarna som tror på åklagare Krister Petersons teori om Skandiamannen Stig Engström är Olof Palmes mördare. Det visar att svenska folket är klokare och mer misstänksamma än man kunde tro.

Det enda åklagare Krister Peterson lyckades visa var att Stig Engström ljugit. Sannolikt för att hans personlighetstyp gjorde honom benägen att göra sig märkvärdig. Beviset för att Stig Engström var Palme-mördare var; eftersom han ljugit var han mördaren. Eller omvänt; han ljög eftersom han var mördaren. Dessutom hade han mörk rock, keps och handledsväska. Vilket också ansågs belastande. Hur många passade beskrivningen in på den natten i Stockholm? Väldigt många! Ett vittne, den s.k. Chevamannen, hörde båda skotten och vände bilen på Sveavägen och hann se mördaren “älga” iväg. Han är som vittne säker på att Stig Engström kom till platsen strax efter. Han kan således inte vara mördaren. Ändock säger åklagare Krister Peterson att ingen såg Stig Engström på mordplatsen.

Jan Guillou skrev i Aftonbladet. “Palmeutredningen – berget som födde en mus”. En död mus vill jag tillägga

Det åklagare Krister Peterson hade att anföra hade inte räckt till åtal än mindre någon fällande dom. Den enda person mot vilken bevisningen räckt till åtal och i tingsrätten fällande dom är Christer Pettersson. Han friades i hovrätten bl.a. på grund av en tafflig och felaktigt utförd vittneskonfrontation med Lisbeth Palme. Om jag förstått saken rätt hävdar tidigare spaningsledaren Ölvebro att mordet är ”polisärt uppklarat”. Vi förstår vad han menar med det. Som polis får han inte kvälja dom.

Stefan Löfven har liksom maktetablissemanget anammat åklagare Krister Petersons teori. Det förstår vi varför.

Sönerna Palme som tidigare stött Lisbeth Palmes uppfattning har ändrat uppfattning. Lisbeth Palme ändrade dock aldrig under livet vittnesmålet och övertygelsen om att det var Christer Petterson som mördade Olof Palme.

Privatspanarna kan fortsätta. En del har riktigt galna teorier andra resonerar klokt och med sakargument för något av de idag över hundra olika s.k. Palme-spåren.

HAGA MEDELTIDSKYRKA OCH ERIK DEN HELIGE

19 juni 2020

Haga medeltidskyrka med en gammal ask i förgrunden. Kyrkan och kyrkogården omgiven att stort antal gamla askar. Haga kyrka är belägen i en magnifik omgivning, högre belägen än det omgivande jordbrukslandskapet.

Haga kyrka tillhör den talrika gruppen små medeltidskyrkor i Uppland av vilka vi har besökt ett stort antal under de senaste två åren. 
Dagens kyrka har ett enskeppigt plan bestående av ett rektangulärt långhus, ett smalare kor med rak avslutning och mot norr en sakristia. Kyrkan är uppförd av gråsten i form av utvald marksten. Västfasadens gavelröste är murad i tegel med blinderingar. Delvis skymda på bilden av askens grenverk.

Vid undersökningar 1974 har konstaterats att den tunnvälvda sakristian är den äldsta delen av kyrkan. Den var sannolikt i sitt första skede fogad till en träkyrka. Anledningen till att man på medeltiden byggde sakristian i sten i anslutning till en träkyrka var att man ville skapa maximalt skydd för värdefulla kyrkoföremål i bl. a silver som förvarades i sakristian. 

Sakristian och koret är äldre än kyrkan i övrigt vilket visar att stenkyrkan tillkommit i etapper under en utdragen byggnadstid. Sannolikt är att den byggts ett stycke in på 1300-talet. Sakristian och koret kan dateras till tiden före 1300-talets mitt, sakristian tidigast till 1200-talets slut, medan långhuset har tillfogats under 1300-talets senare del. Kyrkan har medeltida takstolar som i långhuset är bevarade i ursprungligt skick.

Huvud från medeltida skulptur inmurad på utsidan ovan kyrkans portal. Skulpturen syns också på bilden av kyrkobyggnaden ovan. Gustaf och jag diskuterade vem huvudet skulle kunna förställa. Sonen menade att huvudet liknade skulpturen av Erik den Helige i Gamla Uppsala domkyrka varför det sannolikt är Sankt Erik som huvudet föreställer. Efter mycket sökande i litteraturen hittade jag på RAÄ uppgifter om skulpturen. Där anges att det är Sankt Erik alternativt Sankt Olof. De är enligt RAÄ sannolikt sedan gammalt kyrkans speciella skyddshelgon. Vi stannar med angiven bakgrund för uppfattningen att detta kan vara ett huvud (del av medeltida skulptur) av Erik den Helige. Den har inmurats som exteriör utsmyckning någon gång under åren 1470–1499.

Källa: Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

Text o foto. Gustaf o Lennart Waara

BEKÄNNELSER AV EN ILLOJAL SVENSK INTELLEKTUELL.

14 juni 2020

Uppväxt och studier

Jag är uppvuxen i ett arbetarhem i en bruksort i Västmanland. Min pappa var snickare och mamma arbetade på Bultfabriken. Arbetsamma, hederliga och ärliga människor som betalade sin skatt och röstade på socialdemokraterna i hela sina liv. De roterar i sina gravar när jag berättar vad socialdemokraterna ställt och ställer till med i Sverige. Att växa upp i Hallstahammar på 1950/60-talet i en ekonomiskt stabil arbetarfamilj med egen villa präglades av trygghet, ordning och reda i samhälle och familj. Trots det hade jag tidigt bestämt mig för att lämna bruksmiljön för ett annat liv. I den samhälleliga tryggheten fanns också en inskränkthet och brist på intellektuell stimulans.

Efter studentexamen vid Sveriges äldsta läroverk, Västerås Högre Allmänna Läroverk, blev det universitetsstudier i Uppsala. Sveriges äldsta universitet var en gång i tiden, forsknings- och utbildningsmässigt, Sveriges bästa universitet. Men, det var då det! Nu har Uppsala universitet halkat ner i genusflum, PK-ideologi och en vänsterliberal agendadriven utbildning och forskning.

Under det slutande 1960-talet och begynnande 1970-talet läste jag idé- och lärdomshistoria, statsvetenskap för prof. Carl Arvid Hessler och ekonomisk historia för prof. Carl Gustaf Hildebrand. På den tiden talade vi verklig utbildning. När jag startade min första termin vid Skytteanum (statsvetenskapliga institutionen i Uppsala) fick vi studenter en litteraturlista, som skulle tenteras för ett betyg i statskunskap, innehållande litteratur på engelska, tyska och franska. Hur skulle det se ut idag när studenterna behöver hjälp för att skriva korrekt svenska?

Vänsterrörelsen

Under studentåren var jag, från 1968/69 (gruvarbetarstrejken i Kiruna) mycket aktiv i vänsterrörelsen. Jag åkte land och rike kring och höll tal för att hetsa massorna till revolution. Jag var ledande kamrat.  Jag var redaktör för den marxologiska tidskriften Marxistiskt Forum. När jag nu vänder mig om från tangentbordet står de där, de inbundna årgångarna av Marxistiskt Forum, i hyllan snett bakom mig tillsammans med ett par meter Karl Marx och Friedrich Engels.

En parentes. Vi som tidigt lämnade vänsterrörelsen kunde iakttaga hur den marxologiska rörelsen efter det sista demonstrationståget, i det begynnande 70-talet, i samlad tropp marscherade in på SVT, SIDA och SAP. Där sitter de och deras avkommor nu och utgör kärnan i den förhärskande identitetspolitiska PK-ideologin. Jag känner dom.

Forskare och lärare

Allt detta tog dock slut för mig 1972/73. Jag uteslöts ur Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) för revisionism och högeravvikelse. Fokus kom nu att ligga på studier och undervisning som universitetslektor. Året 1980 disputerade jag på en avhandling i projektet ”Den offentliga sektorns expansion” i ekonomisk historia. Avhandlingens titel var ”Den statliga företagssektorns expansion. Orsaker till förstatliganden i ett historiskt och internationellt perspektiv. The rise of the state corporate sector. Causes of nationalisation in an historical and international perspective”. 

Min avhandling, en gammaldags avhandling, behandlade med omfattande svensk och internationell empiri kausalsambanden bakom förekomsten av expanderande statliga företagssektorer i marknadsekonomier. Under forskningsåren hade Britt och jag förmånen att i perioder (sammantaget närmare ett år) bo på Centre Culturel Suedois i Paris medan jag forskade på OECD.

Politiskt

Under åren från rösträttsålder och framåt har jag både varit medlem i och röstat på socialdemokraterna, SKP en gång under studentåren samt moderaterna under senare decennier. Därutöver KD och C kommunalt en gång var. De sistnämnda med utgångspunkt i rena personval. En gång har jag röstat på SD.

Media och läsning

Dagligen tar jag del av statstelevisionen, statsradion, Expressen, Aftonbladet, DN och SvD. Jag hämtar obekväma fakta och rapporter – som inte nämns i PK-media – från olika fria media men kollar deras källor som faktiskt oftast anges. I övrigt en del blandad amerikansk rapportering. Läser naturligtvis kopiöst med litteratur i olika samhälleliga, kulturella, ekonomiska, psykologiska och filosofiska ämnen. 

Läsning gör en inte nödvändigtvis till en bättre människa men läsning ger en aspektseende och man slipper gå som en byfåne genom tiden.

Aktuell läsning är parallellt Jordan B Petersons magnum opus ”Maps of Meaning. The Architecture of Belief” och Carl Gustaf Jung om symboler och arketyper och vårt kollektiva undermedvetna och Paul Ricoeurs ”Minne, historia, glömska”. Böcker som bidrar till att förändra och utveckla mina fenomenologiska begrepp och uppfattningar. Ytterst handlar det om den empiriskt identifierade och utanför våra sinnen objektiva verkligheten och hur vi uppfattar och tar till oss den.

Den aktuella inriktningen av läsningen är självfallet föranledd av tendensen hos identitetspolitiskt övertygade PK-personer att inte förstå vad som händer. Det har till och med forskningsmässigt konstaterats att PK-ideologiskt förankrade och övertygade personer generellt har svårt att förstå och ta till sig statistiska fakta, tabeller och kurvor som strider mot deras ”preconceived conceptions”. Det är övertydligt i reaktionerna i Sverige och world wide till det falska narrativet Black live matter. Jag har i diskussioner mött personer som, när jag visat på offentlig statistik som talar emot deras politiska övertygelser sagt till mig. ” Det är möjligt att du har rätt men jag vill inte veta”. Alltså, ideologiskt självvald okunnighet.

Kommande

Framöver kommer mitt intellektuella fokus allt mer att styras mot mitt och sonens projekt att beskriva hur Svea rike skapades. Arbetstiteln är preliminärt: ”Uppland, Jarlen och Svea rike under 1200-talet”. Projektet syftar till att beskriva de viktiga slagen vid Gestilren, Sparrsätra och Herrevad och hur slagen historiskt utgör en viktig del i Svea rikes framväxt under Jarlen Birger Magnusson och senare sönerna/kungarna Valdemar och Magnus. Vi befinner oss i en inläsningsfas.

Högerrörelsen

Jag har sedan 2009 varit en aktiv del av den samhällskritiska rörelsen/diskursen – oftast beskriven som höger i någon mening – som skribent och intellektuell.  Det ofta använda och samlande begreppet högerrörelse är vagt men får duga som beteckning på en tydlig samhällelig och social företeelse. Begreppet fungerar också som konnotation till begreppet vänsterrörelse. PK-media och PK-politiker använder detta begrepp eller andra pejorativa invektiv mot kritiker av massmigration, islamisering, klimatalarmism och i dagarna det våldsinriktade falska narrativet Black lives matter. Det gör inget. Det var länge sedan invektiv betydde något. Vid det här laget rinner det av mig som vatten efter ett bad. De som använt politiska stämplar istället för att intellektuellt argumentera i sak har åkt ur FB och blockerats. Saliga i åminnelse. Nåja, kanske inte i någon högre grad.

Perspektiv

Eftersom jag under vänsterrörelsens år hade centrala positioner såg jag vad som hände, vilka som var med och hur valserna drogs. Det ger mig både personligt och samhälleligt perspektiv och aspektseende när jag nu betraktar den allmännare högerrörelsen i Sverige. Det slår mig att likheterna är stora och oroande. Jag ser samma splittring, samma sekterism, samma minigrupper.

Partier i parti och minut, små Facebook-grupper, media, internettidningar, bloggar och poddar är legio. Den ena mindre intressant än den andra, den andra mer extrem än den första. Den tredje mer pratig än de två. Få har något empiriskt nytt eller analytiskt vägande att komma med. De verkar alla traska i samma verbala spår. Många gånger förefaller kommentarer vara hämtade/plagierade från amerikanska företeelser och grupper. Undantag finns.

Är dessa internetskrifter och forum inte höger så presterar de allmänradikal retorik men förmår sällan formulera de kausala strukturerna bakom systembristerna. En del är så lösa i köttet att man inte kan fokusera vad de säger mer än någon enstaka minut. Mycket av det som skrivs, sägs och presenteras inom dagens högerrörelse har ingen större lödighet. Det är krusningar och skum på ytan. I utkanterna av högerrörelsen finns som alltid de rena stollarna med monumentala konspirationsteorier och udda orsaksförklaringar redo i bakfickan. Ren och skär styrd desinformation.

Förutom nämnda splittring finns ytterligare två tendenser i den samtida diskursen värda att kommentera. På olika sätt utgör de del av det alternativa samhälleliga narrativet. Det är sionismen övertagen från den amerikanska konservativa rörelsen och det är liberalismens roll i den kritiska diskursen. 

Liberalism

Flera av mina intellektuella vänner ser liberalismen som ett bot mot soten. De tillför också utifrån neo-liberalism eller libertarianism en intellektuellt kritisk analys av samhället idag inkl. massmigration, islamisering och klimatalarmism. Liberalismen i den politiskt organiserade varianten har dock snarare varit en del av problemet än av lösningen. Den varianten har utgjort och utgör del av de partier, rörelser, tankestrukturer och ideologier som orsakat den situation Sverige befinner sig i. Den boten är värre än soten. Det finns samhälleligt saklig anledning att känna intellektuell misstänksamhet mot liberaler (L). Jag har aldrig varit liberal eller sympatiserat med liberalismen sådan den framträtt i svensk partipolitik. Deras idéer har politiskt, socialt och ekonomiskt bidragit och medverkat till det förfall som det allmänna accepterandet av den socialdemokratiska/socialistiska identitetspolitiska värdegrunden (”allas lika värde” och annat liknande) medfört. Idag exponerad av Lööf (C), Sabuni (L) och Löfven (S) och igår av Reinfeldt (M) och Björklund/Ullenhag (FP). Moderata samlingspartiet tidigare Högerpartiet var en gång var ett konservativt parti, men som under Fredrik Reinfeldt benämnde sig Nya arbetarpartiet. Mina föräldrar snurrar i sina gravar!

Sionism

Sionismen är uttalad hos många konservativa, inom högerrörelsen och i frikyrkliga kretsar. Den framträder i det offentliga rummet och debatten med en okritisk, oreflekterad närmast fanatisk syn på Israel. Varför har de inte studerat den sionistiska historien, dess rötter och explicita syften? Några viktiga historiska företeelser att känna till och granska kritiskt är Teodor Herzel, Balfourdeklarationen och oligarkfamiljen Rothschilds roll i skapandet av Israel.  Israel skapades på palestinsk/arabisk mark av bl.a. terrororganisationer som Irgun vars ledare senare blivit ledare och premiärministrar i Israel. Den historiska utvecklingen bör granskas och diskuteras kritiskt. Bara för att nämna några viktiga fenomen i sionismens historiska framväxt. De sionistiska sympatisörerna bör vidare ta del av fakta och analyser kring de geo-politiska sambanden mellan USA, Saudiarabien och Israel och Israel-lobbyns påverkan på USA:s Mellanösternpolitik. Vad med krigen och folkmorden på civila i Irak, Syrien, Libyen (svensk medverkan med spaningsflyg)?  Barack Obamas roll bör diskuteras. Han startade flera krig i Mellanöstern med bombningar och 100 000 tals civila dödade för att eliminera Israels starka fiender och bidra till att skapa förutsättningar för Stor-Israel? 

Scofield Bible

De kristna, närmast fanatiska, sionisterna har antingen läst eller via predikan och ”andlig vägledning” fått till sig Bibeln i den version och tolkning som skapades av The Scofield Bible med dess kommentarer och sionistiskt vinklade feltolkningar och vantolkningar om vad Guds folk och Guds land egentligen refererar till i Bibeln. Den senaste svenska bibelöversättningen är bra i dessa avseenden. Den tillåter åtminstone inte explicita sionistiska tolkningar av innebörden av Guds folk/Guds land. Den sionistiska tolkningen av Bibeln blev förhärskande efter 9/11. Nu omfattas tolkningen av kristna makthavare och kristna rörelser i Sverige och USA. 

Nationalist och rabulist

Under ett drygt decennium har jag skrivit och agiterat kritiskt mot vänstern och dess PK-ideologiska identitetspolitik med rötter i tysk neo-marxism och fransk postmodernism. Jag har flera gånger på min blogg tydligt markerat att jag inte svär på någon ideologi eller något partiprogram. Jag är nationalist.  Den politiska agenda som är bra för Sverige som självständig nation och sätter etniska svenskar främst är primär i min agenda vare sig det handlar om sociala frågor, kultur, politik, ekonomisk politik eller ekonomi. Den viktigaste nationella frågan idag för Sverige är att få stopp på den muslimska migrationen och islamiseringen och få till stånd en politik av återvandring och av-islamisering av Sverige.

Jag är rabulist i meningen kritiker, politisk bråkmakare. Det ger mig möjlighet att från olika utgångspunkter kritisera den korrupta makten, dess ukaser och rena dumheter. Den kritiska distansen, empirin och analysen är oerhört viktig i dagens politiskt och medialt homogena identitetspolitiska PK-landskap. 

Vad händer och vad bör göras

Vad händer i Sverige framöver? Jag vet inte. Jag har varit och är optimist. Svenska medborgare förefaller just nu acceptera händelseutvecklingen och stödja det stora partiet som i grunden tillsammans med Reinfeldts moderater skapat det kulturella, politiska och ekonomiska kaoset. Jag känner tveksamhet inför den nuvarande högerrörelse som bubblar som metangas ur en vattensjuk sumpmark och liknar moraset under vänster åren på 1960-talet. Hur skall den kunna åstadkomma en förändring i grunden av Sverige? Varje liten vänstergrupp/parti var på 60-talet inte större än att de kunde hålla ”massmöte” i en telefonkiosk. Det är precis likadant idag med högerrörelsen

Dock, det finns några få kritiker som grundar sina texter och föredrag i empiriska fakta. De gör nytta. ”Gräv där du står,” uppmanade en vänsterextremist en gång i tiden. Uppmaningen kan användas än idag. Gräv i maktens lögner, ukaser och ideologi! I en svensk politisk och massmedial värld med fake news, halvsanningar, och PK-vinklingar är empirin viktig. Fakta sparkar som prof. Gunnar Myrdal sade till mig en gång. Statstelevisionen, statsradion, DN och SVD måste ständigt bemötas. JÖK-regeringen och Stefan Löfvens socialdemokrati demonteras.

Stopp för kaos och sönderfall

Sveriges nedåtgående utveckling går att vända och kommer att vända. Det går att rädda Sverige undan det tillagande kaoset. Historiskt kommer det att ske, förr eller senare. Det är en historiskt lagbunden utveckling. ”Tes – antites – syntes” för att tala med Friedrich Hegel som beskrev just den historiska utvecklingen med dessa termer. Jag hoppas att jag får vara med när Sverige vänder. Jag hoppas att det svenska folket i breda aktioner stoppar det nuvarande förfallet innan muslimerna bli i majoritet (vilket inträffar några år strax efter 2050 med dagens demografiska ingångsvärden) och Sverige helt islamiserat. Ett ”lågintensivt inbördeskrig” pågår redan i och runt den muslimska diasporan, som VD för Scania Leif Östling konstaterade i en TV-intervju.  

Upp svenska män och hugg huvudet av den förrädiska hydran!

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

PALMEUTREDNINGEN STARTADES OCH AVSLUTADES MED ETT JURIDISKT OCH POLISIÄRT HAVERI

10 juni 2020

Presskonferensen var ett antiklimax – med tanke på vad som utlovats –  av åklagaren och polisen. Det var bitvis plågsamt att lyssna till det allmänna pratet. Ingen som är insatt i mordutredningen eller kritiskt analytisk kommer att acceptera detta narrativ. Privatspanarna kommer att fortsätta liksom spekulationerna. De utlovade lösningen på mordet, bevisen och den bevisat skyldige personen lyste med sin frånvaro. Det blev inget avslut! Däremot skapade man ett politiskt narrativ som kommer att vevas av socialdemokrater och andra liknande i maktens korridorer och närhet. Sönerna Palme har redan uttalat att de stödjer åklagarens påståenden.

Åklagarens inledande sammanfattning var magnifik i sin vaghet: ”Vi kan inte komma runt en misstänkt person, Stig Engström.” Inget korrekt polisiärt/juridiskt utpekande precis och inga hårda bevis.

Åklagaren ”hänger ”en avliden man. Utan några forensiska bevis. De upphittade kulorna som dödade Olof Palme och sårade Lisbeth Palme kan inte kopplas till en enskild revolver eller ens revolvermärke. Det finns en sju/åtta olika revolvrar som kan komma ifråga. Eftersom Stig Engström är död sedan 20 år är det väl närmast ”förtal” att peka ut honom utan något försvar/försvarare eller någon som anger och analyserar de vittnen, fakta och omständigheter som talar emot att han är skyldig. Det här riskerar att komma att beskrivas som ett justitemord i oberoende historieskrivningar i framtiden. Hederliga och sanningsintresserade jurister och spanare inkl. poliser kommer att granska det politiska narrativet. 

Däremot lyckades åklagaren påstå att Stig Engström umgicks i ”Palmekritiska kretsar i sitt bostadsområde” och att han tidvis hade alkoholproblem. Lite ”högeranstrykning” på Stig Engström passar in fullständigt i det politiska narrativet. Det blev exakt som flera inkl. undertecknad antytt redan innan presskonferensen. Vid det här laget är vi många som vet vi hur den politiserade djupa staten fungerar.

Det åklagaren hade att komma med och som han ägnade nästan en timme åt var att Stig Engström den kvällen var klädd i mörk halvlång rock, keps och en liten handledsväska. Så beskrevs också den flyende mördaren av flera vittnen. Hur många i Stockholm den natten och den tiden på året hade mörk halvlång rock och keps eller stickad mössa? Varken ett bevis eller ens ett starkt indicium. 

Ett vittne den s.k. Chevamannen, som kom körandes Sveavägen hörde båda skotten och därför gjorde en U-sväng vilket gav hon uppsikt över mordplatsen, hävdar att det inte kan vara Stig Engström eftersom han dök upp på platsen strax efter vittnet självt. SVT sände en intervju med Chevamannen dagen innan denna presskonferens. ”Han (dvs Stig Engström) var inte på platsen när mordet skedde”.

Åklagaren kan inte koppla något vapen till Stig Engström. Men åklagaren säger – ”antar” – att Stig Engström kan ha haft ett vapen när han klev ut på Sveavägen kl. 23:19 på kvällen. Klockan 23:21:30 skjuts Olof Palme. Hur Stig Engström skaffat sig en revolver med kaliber 357 Magnum kan inte åklagaren svara på men att det ”kan ha varit” via Stig Engströms vän som var vapensamlare. Ingen av hans pistoler kan dock knytas till mordet. Några av dem har testskjutits.

Stig Engström ”kan sedan ha fått syn” på Olof Palme när han klev ut på Sveavägen från Skandiahuset Sveavägen 44. ”Vi vet inte hur Stig Engström resonerade när han kom ut på Sveavägen.”

Nu läggs utredningen ner. Det var det man var ute efter. Men, man behövde en nödtorftig krok att hänga nedläggning på. För ändamålet väljer man att peka ut en död man och eftersom han inte kan förhöras eller av åklagaren åtals i domstol så lägger åklagaren ner förundersökningen.

Ingen domstol skulle fälla Stig Engström på de resonemang åklagaren presenterade vid denna presskonferens. Inte skymten av några forensiska bevis. Fler av de privatspanare jag läst är lödigare i sina bevis, analyser och resonemang än åklagaren.

Nu blir det oerhört intressant att se hur PK media reagerar, kritiskt granskande eller om de accepterar narrativet. Vilket jag misstänker. De som är inlästa typ Leif GW Persson kommer inte att svälja detta. Det är jag säker på. Vad säger Lena Andersson? Inga-Britt Ahlenius?

Palmeutredningen havererade från början med den socialdemokratiske länspolismästaren Hans Holmer – som inte var kriminalpolis – och läggs nu slutligen ner av den politiserade djupa statens åklagare Krister Peterson. Sannolikt kommer hans insats här att räknas som en merit på hans CV inför fortsatt karriär i det svenska rättssystemet. Så fungerar makten och dess narrativ.

Men polisens och rättsväsendets 35 åriga haveri fortsätter. Traumat fortsätter att leva förutom i vissa s-märkta maktkretsar. Privatspanarna fortsätter nu med inriktning på att granska Stig Engström på samma sätt som man granskat Christer Petterson som presumtiv mördare.

ATT PENDLA TIDENS DJUP OCH RIKTNING

01 juni 2020

Livet som intellektuell innebär att ägna sig åt att pendla tidens djup och riktning.

Läsning och åter läsning är en nödvändig om än inte tillräcklig del i arbetet. Att bita i äpplet dvs delta i samhällslivet är en annan del.

Till den första. I någon vecka har jag levt i en Röda rummet estetik. Röda rummet är August Strindbergs roman från 1879.

Jag har läst boken för 117:e gången. Jag har lyssnat på Per Myrbergs – kompis från skärgårdsseglingar – inläsning och tittat på SVT:s filmatisering av romanen i 9 stycken 40 min långa avsnitt med Per Ragnar som Arvid Falk, Strindbergs alter ego i boken. Filmen finns på SVT Play.

Tanken med att ta del av romanen i olika former var naturligtvis att undersöka om det fördjupade upplevelsen, inlevelsen och förståelsen av romanen. Svaret blir ja.

Om man vill läsa en roman som, trots avståndet på 140 år, fördjupar synen på frågor om Sverige idag, dvs om romanen hjälper en att pendla tidens djup och riktning, så är svaret ett rungande ja. 

Läs August Strindbergs Röda rummet.  Perspektiven djupnar på den udda Stockholmska centrismen i kulturlivet, den djupa politiserade staten och Bonnier/Wolodarski-DN. För att nämna några fenomen i romanen och i tiden.

PS. Det finns en journalfilm (4 minuter) på SVT Play från August Strindbergs begravning i Stockholm den 19 maj 1912. Hundratusentals människor kantade gatorna och följde den enorma fanborgen i det långa begravningståget. Har Sverige upplevt något liknande senare? Tror inte det.


%d bloggare gillar detta: