URSULA VON DER LEYEN

16 juli 2019

ETT KOMMANDE EU-SKRÄCKVÄLDE

Ursula von der Leyen – är nu vald till EU-kommisionens ordförande. En katastrofalt dålig försvarsminister i Mutti Merkels regeringar. Stöddes av C, M, KD och socialdemokraterna. Vann med knapp majoritet.Ett skräckvälde värdigt slutet på franska revolutionen väntar. Hennes agenda i några korta rubriker hämtade från hennes tal.

KLIMAT

Höjda o än mer orealistiska klimatmål genom CO2-skatt, styrda privata o offentliga fonder och implementering av en ”Europe climate law”. Europeiska centralbanken skall bli en ”climate bank”. ”Green deal for Europe within 100 days”

JÄMSTÄLLDHET

Könskvoterade styrelser
Jämställdhetsintegrering
EU-lag gällande våld mot kvinnor

FÖRSVAR

Gemensamt försvar o majoritetsbeslut (dvs inga veton möjliga)

ASYL

Fortsatt ”humanitär politik”
Gemensamt tvingande asylsystem, ”värna asylrätten och fortsätta hjälpa ”fartygsmigranter”

SOCIALA REFORMER

Utöka sociala pelaren med minimilöner, ”barn och ungdomsgaranti” och gemensam europeisk arbetslöshetsförsäkring. Fonder baserade på EU-avgifter skall ”utjämna skillnader och omställningar”

FINANS/FÖRETAG

Gemensam och utökad monetär union – EURO etc
Styra privata investeringar mot klimatinvesteringar.
Gemensam bolagsskattenivå.
”Social capitalism”

Inte en stavelse rätt där!
En superfederalist i George Soros och Open Societys anda vilket brukar betala sig i slutändan.

 

TVÅ FINSKA KLIMATFORSKARE TILLBAKAVISAR ANTROPOGEN KLIMATFÖRÄNDRING.

14 juli 2019

De finska forskarna Jyrki Kauppinen och Pekka Malmi från Åbo universitet visar att människan nästan helt saknar inverkan på klimatet.

Studien är publicerad utifrån Institutionen för fysik och astronomi vid Åbo universitet på Cornell Universitys e-tjänst arXiv.

Studien redovisas på fem sidor (länk till studien nedan) och begriplig även för en vetenskapligt otränad person. Rekommenderas starkt för studium.

Det är huvudsakligen låga molnformationer som styr den globala temperaturen. FN:s klimatpanel IPCC misslyckas med att räkna in molnens påverkan i sina modeller som blir missvisande.

”Det är därför dessa modeller ger en mycket liten naturlig temperaturförändring och lämnar en mycket stor förändring för växthusgasernas bidrag i den observerade temperaturen.”

Under de senaste hundra åren har temperaturen ökat med cirka 0,1 grad celsius på grund av koldioxid, varav det mänskliga bidraget varit runt 0,01 grad, enligt de finska forskarna.

”Eftersom den antropogena delen i den ökade koldioxiden är mindre än 10 procent, har vi praktiskt taget ingen antropogen klimatförändring. De låga molnen är det som främst kontrollerar den globala temperaturen.”

Här är länken till rapporten för egen läsning samt abstract och slutsats:

https://arxiv.org/pdf/1907.00165.pdf

NO EXPERIMENTAL EVIDENCE FOR THE SIGNIFICANT ANTHROPOGENIC CLIMATE CHANGE

J. KAUPPINEN AND P. MALMI

Abstract. In this paper we will prove that GCM-models used in IPCC report AR5 fail to calculate the influences of the low cloud cover changes on the global temperature. That is why those models give a very small natural temperature change leaving a very large change for the contribution of the green house gases in the observed temperature. This is the reason why IPCC has to use a very large sensitivity to compensate a too small natural component. Further they have to leave out the strong negative feedback due to the clouds in order to magnify the sensitivity. In addition, this paper proves that the changes in the low cloud cover fraction practically control the global temperature.

Conclusion

We have proven that the GCM-models used in IPCC report AR5 cannot compute correctly the natural component included in the observed global temperature. The reason is that the models fail to derive the influences of low cloud cover fraction on the global temperature. A too small natural component results in a too large portion for the contribution of the greenhouse gases like carbon dioxide. That is why IPCC represents the climate sensitivity more than one order of magnitude larger than our sensitivity 0.24°C. Because the anthropogenic portion in the increased CO2 is less than 10 %, we have practically no anthropogenic climate change. The low clouds control mainly the global temperature.

 

”DE PK-GODA”

13 juli 2019

Moderaterna presenterade i Almedalen ett modest förslag för att lösa Sveriges integrationskris. Det behövs tydliga vägar in i det svenska samhället. Då är svenska språket helt avgörande. Moderaterna vill därför genomföra en större språkreform. Moderaterna föreslår straff i form av indraget bistånd för den som inte nått önskvärda SFI-resultat, nyanlända barn hänvisas till särskilda ”språkförskolor” samt extra undervisning på sommarlovet för barn som inte uppnår godkända nivåer i svenska. Moderaterna föreslår indragen möjlighet till tolk vid myndighetskontakt.

Min artikel är inte ett försvar för moderaternas politik visavi massmigration och brist på integration. Texten handlar istället om hur ”de PK-goda” i den offentliga sektorn resonerar och tänker.

Vi börjar med listan på undertecknarna av den artikel i SvD den 9 juli 2019 som granskas i texten. Läs igenom namnen och gissa hur de ser på massmigration och integration i Sverige.

Annelie Fajersson
socionom
Baharan Kazemi
doktorand i socialt arbete
Faisa Maxamed
samordnare flyktingmottagning
Gabriela Azócar
socionom
Hossein Tavassoli
socialarbetare
Johan Lindwall
doktorand i socialt arbete
Kawtar Chibli
kurator
Maria Moberg Stephensson
doktorand i socialt arbete
Maria Nordstedt
doktorand i socialt arbete
Marina Gensmann
socionom
Rúna i Baianstovu
lektor i socialt arbete
Sandy Lundström
beteendevetare
Satsuki Murofushi
doktorand i socialt arbete
Sofi Jansson-Keshavarz
doktorand i välfärdsrätt
Amin Imran Aweidah
auktoriserad socionom
Malin Hedin
skolpsykolog
Birgitta Nilsson
doktorand i socialt arbete
Emme-Li Vingare
doktorand i socialt arbete
Maria Nordstedt
doktorand i socialt arbete

(Många är doktorander i ”socialt arbete.” Vilket vetenskapligt ämne är det?)

Rätt gissat, de saknar probleminsikt om konsekvenserna av massmigrationen ekonomiskt, politiskt och socialt utan framstår som propagandister. De presenterar ytterligare behov av skattefinansierade insatser för lågutbildade, lågkompetenta dysfunktionella migranter.

De invänder emot Moderaternas mycket modesta krav på skärpningar av språkkraven på muslimerna. De skall lära sig språket och inte slentrianmässigt kalla in tolk som om det var en gratis nyttighet. Vet inte undertecknarna att det är svenska skattebetalare som alltid står för notan.

Makalöst blir det när artikelförfattarna skriver: ”Moderaterna tar ett listigt retoriskt grepp genom att tala om ´integrationskris´ – utan att tala om ojämlikt fördelade resurser, uteblivna satsningar och diskriminering.”  De förefaller vara de enda i Sverige som idag inte ser och upplever en gigantisk integrationskris. Vet de inte hur många hundra miljarder svenska skattebetalare redan betalar för massmigrationen av dysfunktionella muslimer – mer än 600 000 bara sedan 2015. Ändock tycker de att det handlar om ”ojämlikt fördelade resurser” och ”uteblivna satsningar”. Hur mycket vill de att den svenska skattebetalararen skall betala för att de skall bli nöjda och inte se bristande resurser som huvudproblemet? De har inte tagit del av den omfattande information och de djupanalyser som faktiskt föreligger om kostnader, bristande sysselsättning, låga skolresultat, brottslighet, våldtäkter etc.

Följande citat visar att de inte ser sin roll som tjänare i det offentliga med de resurser vi skattebetalare förser dem. De agerar som propagandister och aktivister som har att ”stå upp för” en rad olika saker inkl. nonsens satsen ”allas lika värde”.

”I en tid då den retorik som värderar människors värde baserat på härkomst är på frammarsch, ser vi det som vår skyldighet som socialarbetare och forskare att stå upp för grundläggande principer om alla människors lika värde och rättigheter. Den svenska välfärdsstaten utgår från att människor ska ha rätt till samma service oavsett sin bakgrund och oavsett hur välbeställda de är. Vi vänder oss därför starkt emot ett förslag som skiljer ut människor som är i störst behov av välfärdens tjänster och nekar dem fullgod tillgång till hjälp de behöver från samhällets centrala institutioner.”

Migranterna behöver enligt författarna än mer ”offentlig service” istället för att de ”skiljes ut … som är i störst behov av välfärdens tjänster… och nekas tillgång till hjälp de behöver från samhället…” I vilket universum lever dessa författare? Har de ingen aning om de oerhört omfattande insatser och kostnader på flera hundra miljarder som vi skattebetalare förser dem med? Återigen ingen insikt om vem som betalar deras löner och deras agendadrivna verksamhet i det ”offentligas tjänst.” De borde inse att de står i skattebetalarnas tjänst”. Det är det de faktiskt gör ekonomiskt, politiskt och socialt! Inte ett ord i artikeln om att medborgarskap innebär både rättigheter och skyldigheter. Artikeln är skriven som om migranterna bara har rättigheter.

Vi minns ungdomar som läste in fullständiga grundskolebetyg på rekordfart och vi minns föräldrar som försakat SFI-läxan för att de prioriterade barnen, jobbet, anhöriga i flyktinglägret och möten med olika myndigheter. Vi minns dem och en del av oss har även varit dessa barn och vuxna.

De siffor som faktiskt föreligger talar inte detta språk. Endast någon enstaka procent av dem som påbörjat gymnasieutbildning har fyra år senare avlagt examen med godkända betyg. Deras ursäkter för att migranterna inte deltar i och lär sig svenska på SFI undervisningen är obetalbar. Läs den gärna en gång till!

Moderaternas förslagspaket en pinsam okunskap om hur arbetet inom offentlig sektor går till.

Hur arbete idag i den agendadrivna delen av den offentliga sektorn går till visar undertecknarna med tydlighet. Tjänstemannaansvaret togs bort av Olof Palme 1975. Den gick ut på att tjänstemannen fullgjorde sina åligganden under oväld, neutralitet och utan politisk bias i enlighet med lagstiftning, vilket medförde trygghet och förutsägbarhet för medborgarna.

Bland förslagen nämns inga åtgärder för att se till så Sverige lyfter sig från platsen som näst sämst i Europa i fråga om diskriminering i rekryteringsprocesser.

Inte ett ord om att problem kan sammanhänga med att Sverige per etnisk svensk tagit emot fler muslimska migranter än något annat land nu och historiskt. När det gäller diskriminering i rekrytering så visar undersökningar att den är liten i Sverige. Vid lika meriter, ringa diskriminering.

Det nämns heller inget om att en av de största utmaningarna i flyktingmottagandet varit bostadsbristen – något som är kopplat till bostadspolitik och utförsäljningen av allmännyttan, vilket knappast kan läggas nyanlända till last. Att nyanlända familjer hänvisats till dyrköpta tillfälliga placeringar på vandrarhem, eller till trångboddhet i andra- och femtehands lösningar med hänvisning till ”det egna ansvaret” berörs inte i inlägget.

Magnifikt, bostadsbristen knyts till ”utförsäljning av allmännyttan”. En riktig politisk vänsterfråga som visar var undertecknarna hör hemma. Dessutom har flera kommuner i konkurrens med vanliga bostadköpare upphandlat ett stort antal bostadsrätter till priser som vanliga svenskar inte kunnat matcha. Det har jag själv sett på nära håll.

Bostadsbristen sammanhänger med att svenska kommuner fått i uppdrag, av den för massmigrationen ansvariga staten, att hitta bostäder för 600 000 migranter på mycket kort tid. Är det förvånande att det saknas bostäder? Inte ett ord om insikt kring detta i SVD texten!

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

 

 

PEDOFILEN OCH MILJARDÄREN JEFFREY EPSTEIN, BILL CLINTON M.FL. OCH LOLITA EXPRESS.

13 juli 2019

f040ddd2-724c-45e2-bf05-ec8dff453950

AFTONBLADET skriver den 13 juli 2019:

”Den här gången verkar det som att Jeffrey Epstein inte kan köpa sig fri – eller hur det nu gick till när den oförklarligt förmögne pedofilen med kopplingar till bland andra Bill Clinton och Donald Trump för ett decennium sedan fick avgående ministern Alexander Acosta att sopa en dom om sexuellt utnyttjande av minderåriga under mattan.”

PEDOFILEN EPSTEIN OCH HANS ANHANG AV LIKAR AVSLÖJAS NU ÖPPET I MEDIA I USA
Ta del av rapporterna och redogörelserna för miljardären Epsteins pedofili med kopplingar till Bill Clinton och på listan över misstänkta finns därutöver ”the ususal suspects.”
EN FULLSTÄNDIGT VEDERVÄRDIG HISTORIA SOM NU EXPLODERAR!
I en intervju i New Yorker 2003 sade president Donald Trump följande:
”I´ve known Jeff for 15 years. terrific guy. He’s lot of fun to be with. It is even said that he likes beautiful women as muck as I do, and many of them are on the younger side.”
President Donald Trump säger nu – när han känner behov av att distansera sig – att han inte gillat Jeffrey Epstein.
– Jag var inget fan av Epstein och ni har fått höra folk berätta hur jag slängde ut honom från en klubb. Jag ville inte ha nånting med honom att göra redan för många, många år sedan. Det visar en sak: att jag har bra smak för människor, säger Donald Trump enligt CBS.
– Andra åkte överallt med honom. De åkte till hans ö. Han var mycket känd i Palm Beach. Hans ö, vad det nu än är, jag var aldrig där. Men leta upp de människor som åkte dit. Jeffrey Epstein var ingen som jag respekterade, jag kastade ut honom.
Här poserar han dock med Epstein på bild. Oklart när.
Bill Clinton har enligt uppgifter i flygloggen, som finns hos rättsväsendet, åkt 26 gånger med Epsteins beryktade plan – LOLITA EXPRESS – med minderårig flickor som passagerare och en stor säng för sexuella aktiviteter. Vissa gånger fick livvakten stanna på marken. Clinton förnekar dock nu när han vill distansera sig från pedofilen Epstein att han deltagit i sexuella aktiviteter på planet med minderåriga flickor. Han medger att flyget fyra gånger med Lolita Express.
 

Kom ihåg vad han sade när han konfronterades med uppgifterna om Monica Lewinsky i Vita Huset: ” I did not have sex with that women, miss Lewinsky.”  Falskt vittnesbörd tenderar att vara vanligt i Clinton-familjen. Se min artikel om hur Clintons blev superrika under crooked Hillarys tid som utrikesminister.

Verkligheten är på väg att hinna ikapp både Bill Clinton och Donald Trump.

Epsteins kopplingar till båda presidenterna Bill Clinton och Donald Trump är besvärande för dem. Kopplingarna till vissa av vittnen utpekade advokater, skådespelare, politiker och finansoligarker likaså. De förnekar all inblandning, naturligtvis  Vi avvaktar att nya fakta kommer dagen vartefter rättsmyndigheterna fortsätter underökningarna och vittnen träder fram. Listan på dem som flygit med Epstein i Lolita Express eller besöket hans Pedo-Island innefattar ett antal osannolika ”högdjur”.

Vart har den moraliska kompassen bland dessa tagit vägen?

 Intressant genomgång: https://youtu.be/KqpoJC213_k

Intelligencer: http://nymag.com/intelligencer/2019/07/hedge-funders-have-some-thoughts-on-what-epstein-was-doing.html

Kort version: https://www.youtube.com/watch?v=8Ro_YDhB13c

Utnyttjad flicka vittnar: https://www.youtube.com/watch?v=qLAzubOpOtg

 

ANGÅENDE ATT ”URSVENSKT ÄR BARA BARBARIET”.

01 juli 2019

Fredrik Reinfeldt har blivit herostratiskt beryktad för sitt uttalande efter ett besök hos muslimerna i Ronna i Södertälje den 15.11.2006: ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.” Det är en märklig användning av en strof hos Esaias Tegner. Ursprunget är ett tal Esaias Tegnér, höll vid Svenska Akademiens högtidssammankomst 5 april 1836:

”All bildning står på ofri grund till slutet

Blott barbariet var en gång fosterländskt.”

Dvs en insikt om att vetenskap, kunskap och kultur rör sig över tidsåldrar och kulturer. Det var inget knäfall på det sätt Reinfeldt åsyftade för den barbariska muslimska religion och kultur vi släppt in i Sverige.

Vi skall också i det sammanhanget komma ihåg att Esais Tegner 1818, till hundraårsdagen av Karl XII:s död skrev det svenska folkets och alla nationalisters älsklingsepos:

Kung Carl den unga hjälte, / han stod i rök och damm. / Han drog sitt svärd från bälte /och bröt i striden fram. / ”Hur Svenska stålet biter / kom låt oss pröva på. / Ur vägen, Moskoviter / Friskt mod, I gossar blå!

 Den ursvenska äldre historien uppvisar inget barbari. Se de sofistikerade hällristningarna från yngre bronsålder med bilder av deras stora skepp, ”taggar” i form av fotavtryck, personer i strid, kopulerande, jagande djur m.m. Den yngre bronsåldern var inget barbari det var en sofistikerad kultur. Vikingarna 700 – 1000 e.Kr har lämnat meddelanden till oss i runstenarna. Vikingarna var sofistikerade entreprenörer som reste ända ner till Konstantinopel via ryska floder och tog tjänst i ”särkland” (nu begripligt namn när vi sett muslimerna) som krigare och soldater hos Kejsaren. Hem kom, de som inte dog i strider eller under färden, med förmögenheter och förvärvade jord, lät resa runstenar över sig etc.

Som en runmästare i Uppland ristade på sin sten för tusen år sedan. Översatt till nutidssvenska.

”Detta ska vara till människors hågkomst så länge människor leva.”

Men detta mångtusenåriga kulturarv är på väg att vanvårds bort. När länsstyrelserna tog över ansvaret för hällristningar och runstenar från Riksantikvarieämbetet år 2014 efter drygt 400 år har man ca 500 000 kronor att dela på för skötseln. Uppland som är rikast på hällristningar och runstenar har 1500 fornvårdsobjekt och 100 000 kronor per år för uppgiften. Man har resurser för ca 50 objekt årligen.

Att vi inte vårdar vårt kulturarv utan låter det förödas för de småsummor som skulle behövas är BARBARI. JÖK-regeringen lägger mellan 200 och 400 miljarder kronor årligen av skattebetalarnas pengar på den muslimska massmigrationen. Det är BARBARI!

DAMFOTBOLL

30 juni 2019

 

I samband med VM i fotboll för damer hypas damfotbollen, i synnerhet i den svenska diskursen. Den avviker i flera avseenden från den i andra länder. Samtidigt, det VAR  (ursäkta det VAR en ofrivillig vits) en spännande match mot Tyskland som de svenska damerna vann rättvist!

I den svenska feministiska diskursen hävdas att damfotbollsspelare är underbetalda och utsatta för fördomar från ”patriarkatet” som gynnar och stödjer herrfotbollen. Jag vill ifrågasätta denna tes.

Bakgrunden är följande:

Den allsvenska herrfotbollen 2018 hade ett publiksnitt på 8400 medan damallsvenskan hade ett publiksnitt på 900. En skillnad på drygt faktor 9.

De herrallsvenska lag som drog mest publik till arenan var Hammarby och AIK med ett snitt vardera på 23 600 personer. De fem publikmässigt största matcherna 2018 i herrallsvenskan var samtliga matcher med AIK mot olika lag (t.o.m. icke publiklag) med mellan 30 000 och 50 000 i publiken. AIK – Sundsvall drog 50 100 och AIK – Dalkurd drog 30 300. Samtidigt hade Dalkurd ett publiksnitt på 1080. Matchen Dalkurd – BK Häcken sågs av 202 personer. Dalkurd är ursprungligen ett socialt projekt med och av kurder. Kanske en rationell förklaring till ointresset för laget!

Det bästa damallsvenska laget Eskilstuna drog en arenapublik på 1817 personer i snitt medan AIK:s damer hade ett snitt på 310. Jämför AIK:s herrar! Eskilstunas damer var dock publikmässigt intressantare är Dalkurds herrar i den allsvenska fotbollen 2018, 1800 för Eskilstuna i publiksnitt mot 1080 för Dalkurd i publiksnitt. Ett intressant faktum att analysera.

Slutsats:  publiken kommer och betalar för kvalitetsfotboll. Det levererar inte damallsvenskan och damfotbollen i tillräcklig utsträckning men inte heller alla lag i herrallsvenskan (möjligen alltför många lag precis som i SHL med några lag som blir slagpåsar).

Således skall damerna inte heller vara betalda i närheten av herrarna. Liksom fotbollsspelare herrar i AIK och Malmö har helt andra och högre löner än i de sämsta allsvenska lagen. Det är inte orättvist att de har sämre betalt, det är rättvist. Damerna är snarare överbetalda i förhållande till prestation, vilket sannolikt också gäller spelarna i den sämsta herrallsvenska lagen!

Om damerna skulle betalas i nivå med herrarna så innebär det att de klubbar som har både herr- och damfotboll får ta från de finansiella och ekonomiska resurser herrarna drar in och föra över till damfotbollen och betala damerna löner de i olika avseenden inte presterar för. Ett sådant beskattningsförfarande har dessutom den negativa effekten att försämra finansiella och ekonomiska förutsättningar för herrarnas fotbollslag. Den enskilt viktigaste för att inte säga avgörande faktorn för ett bra herrlag i allsvenskan är finansiell styrka och goda ekonomiska intäkter dvs ytterst resurser att införskaffa de bästa spelarna. Det är bara att titta på de lag som har en mycket god ekonomi och också de bästa spelarmaterialet. Malmö är väl det tydligaste exemplet på en rik klubb som alltid är med i toppstriden med ett brett och högkvalitativt spelarmaterial. AIK kan också ses som en sådan klubb med mycket högkvalitativt spelarmaterial.

De damlag som inte har ett herrlag att luta sig emot har helt enkelt inte resurser att betala damerna mer än de drar in i publikintäkter och relaterade sponsorintäkter.

Jag har inte gått igenom tittarsiffrorna för damallsvenskans TV sändningar respektive herrallsvenskans TV sändningar men med stor sannolikhet är diskrepansen i tittarsiffror desamma eller liknande publiksiffrorna.

Det innebär också i nästa led att sponsor dras till de sporter och lag som har stor publik. Det vill säga att de får genomslag för sin reklam i ökade intäkter genom försäljning av produkter och/eller tjänster. Sedan finns ett fåtal företag som av andra skäl – ex. feministpolitiska – sponsrar damfotboll.

Under min period i styrelsen för ÖSK diskuterades kvaliteten på damfotbollen enkannerligen KIF Örebro. Det var uppenbarligen så att damerna i KIF Örebro i en riktig match skulle besegras tvåsiffrigt av pojkjuniorerna 14/15 år. Det säger en del om kvaliteten. Det är några år sedan så förhoppningsvis har damerna höjt sin kvalitet och skulle klara sig undan en ensiffrig förlust.

Således, kvalitet och prestation är huvudförklaringen till befintliga löneskillnader.

EN PAPPA OCH HANS FLICKA DRUNKNAR I RIO GRANDES ”ISKALLA VATTEN.”

27 juni 2019
Lagom till att demokraterna drar igång sina valkampanjer stöttar MSM upp med en osmaklig bildskildring av två personer som drunknat när de illegalt försökt ta sig in i USA. En bland alla som på vägen från Sydamerika förolyckas av självförvållat risktagande. Varför ge sig ut i en flod om man inte kan simma? Denna var inte heller enligt filmsekvenserna särskilt bred!
MSM i USA och Sverige hade t.o.m. direkt en reporter på plats hos flyktingarnas hemfamilj i Sydamerika för intervju om hur ledsna de var.
Varför just nu? Staged? Naturligtvis!
Naturligtvis hängde den följsamma statstelevisionens Rapport upp ärendet med den ljugande Åström som t.o.m. lyckades få med drunknade pojken vars far var människosmugglare och egentligen den skyldige till drunkningen vid medelhavet. T.o.m bilderna hade samma lay-out med döda personer liggande i ett vattenbryn med huvudet i vattnet.
I både sändningarna 18 och 19.30 ägnades flera minuter åt denna manipulerade mediehändelse. I grava ordalag varnade t.o.m. programledaren för otäcka bilder. Riktigt känslomässigt manipulerat! Åström frossade i beskrivningen av att ”flickan krupit in under pappans tröja”. Var detta verkligen en nyhet för svenska media att frossa i (ja det var vad Rapport gjorde och varför?).
Hur bjärta får kulisserna bli innan svenska medborgare börjar se vad det hela handlar om.
Mamman i El Salvador var med redan från början i reportaget. Man hittade henne väldigt snabbt? Det måste betyda att man plockat upp pappan och flickan ur vattnet för att identifiera dem. Vilket är normal procedur. Hur skulle man annars få klart för sig vem och var mamman fanns? Om man inte redan var där i en iscensatt operation. Sedan har man lagt tillbaka pappan och flicka i vattnet med ansiktet neråt. Förebild Kurdo vid Medelhavet. Därefter har man kallat på fotografer som släpptes fram ända till flodbanken för att filma ovanför. Ett brott mot normalt beteende i USA när man tar upp döda ur vattnet. Oetiskt beteende dessutom. I USA skymmer man den åtgärden med skynke eller på annat sätt för anhöriga och/eller media.
SvD har idag följt upp med nästan hela första sidan med bild på mamman och flickans docka. Oetiskt, politiskt vinklat och med en lätt avläsbar agenda. Media börjar uppenbarligen bli desperata inför kritik och politiska tendenser.

MORA STENAR

26 juni 2019

INLEDNING.

I min och sonens pågående odyssé i Uppland till historiska platser från bronsålder, stenålder och äldre medeltid har turen nu kommit till Mora stenar.

I min ungdom trodde jag att Mora stenar låg i Mora och var ett stenmonument över Gustav Vasa. Så fel jag hade. Jag var till och med till Mora och letade efter Mora stenar. Några sådana fanns inte. Däremot finns ett stenmonument vid Rättviks kyrka över Gustav Vasa.

Nu till det verkliga Mora stenar någon mil SO om Uppsala. Mora stenar är centrala i svensk medeltidshistoria eftersom kungar under en lång period valdes och kröntes på Mora stenar. Sedan bekräftades valet i de olika landsdelarna under kungens kommande Eriksgata.

MORA STEN

1L8A4157

Denna flata stenhäll är med viss sannolikhet den stenhäll på vilken ett stort antal kungaval och kröningar hållits.                                                                                                                                   

Mora sten och Mora stenar låg på Mora äng i byn Morby i Lagga socken omkring en och en halv mil sydost om Gamla Uppsala. Med Mora sten och Mora stenar (minnesstenarnaavses helt olika stenar.  Mora sten var en stor flat stenhäll på vilken kungaval hölls. Mora stenar var en samling minnesstenar över tidigare kungaval stående runt stenhällen.  

Vid Mora sten hölls Mora ting, där kungarna valdes och hyllades av fria män. Samtida beskrivningar av kungaval finns först från 1200-talet, men det finns anledning att antaga att traditionen går långt tillbaka i tiden

I den äldre Västgötalagen stod: ”Sveär egho konong at taka ok sva vräkä”. Folket i meningen fria män hade alltså rätt att utse kung och avsätta honom om han inte skötte sig.

Upplandslagen (1296) skriver ”Då skall de tre folklanden, det är Tiundaland, Attundaland och Fjädrundaland, först taga konung.”  Södermannalagen tillade orden ”på Mora”. Valet blev sedan stadfäst genom att först Upplands lagman och därefter de andra lagmännen i riket, en efter en, dömde den nye kungen till hans värdighet, vilket skedde när han red Eriksgatan.

Kungar som enligt historiska belägg valts på Mora äng (val av kung vi Mora äng är dock sannolikt äldre):

  1. Magnus Ladulås, vald 22 juli1275, den förste kung som det finns historiska belägg för att han valts på Mora äng
  2. Magnus Eriksson, vald 8 juli1319
  3. Håkan Magnusson, vald i februari 1362
  4. Albrekt av Mecklenburg, vald 15 februari1364
  5. Erik av Pommern, vald 23 juli1396
  6. Kristofer av Bayern, vald i september 1441
  7. Karl Knutsson (Bonde), vald 20 juni och hyllad 28 juni 1448
  8. Kristian I, vald 23 juni och hyllad 2 juli 1457

Monumentet Mora sten försvann från den ursprungliga placeringen omkring år 1515. Det finns spekulationer om att Sten Sture den yngre flyttade den för att förhindra att den danske kungen krönte sig till kung av Sverige. Gustav Vasa och Johan III lär enligt andra spekulationer bägge ha försökt återställa platsen men utan framgång. En tredje spekulation går ut på att Gustav Vasa bidragit till att stenen försvann, då han eftersträvade kunglig arvsrätt, istället för genom kungaval. Vad som är fakta och sanning i dessa spekulationer kan inte med säkerhet fastställas.

En dryg kilometer sydost om huset med Mora stenar finns ute på en åker ett stort platt stenblock som hävdats vara är den ursprungliga Mora sten. Detta kan naturligtvis inte beläggas idag. Läge, placering i landskapet och utseende bidrar till bedömningen att teorin har en hygglig sannolikhet för sig.

Mora äng låg längs Långhundraleden, vattenvägen till Uppsala på gränsen mellan Attundaland och Tiundaland. Även från folklandet Fjädrundaland, var det i äldre tid lätt att ta sig sjöledes till Mora äng.  Undersökningar har påvisat en minst 145 meter lång pålrad, troligen resterna efter en forntida brygga, parallell med den gamla landsvägen som passerar Mora äng.

Mora betyder förresten sankmark, sumpområde och syftar på en sumpig äng på tidigare sjöbotten, Mora äng.

MORA STENAR – MINNESSTENARNA

1L8A4117

Minnesstenar över faktiska kungaval. Dessa stod uppresta runt den flata stenhäll på vilken valen och kröningen skedde.

Invid Mora sten restes vartefter ett antal andra stenar med inskrifter som påminde om tidigare kungaval, kallade Mora stenar. När en kung hade valts placerades en mindre sten, en minnessten, på den större Mora sten under regeringstiden. När en ny kung sedan valts placerades minnesstenen vid sidan av Mora sten. Några av minnesstenarna finns kvar och förvaras i dag i byggnaden som visas på bilden nedan. Ett av fragmenten är känt som stenen Tre Kronor eftersom det är ett av de tidigaste kända exemplen på användande av Tre kronor som svensk rikssymbol. Fragmentet är en del av minnesstenen från valet av Albrekt av Mecklenburg.

NUVARANDE FÖRVARING AV MORA STENAR

1L8A4125

Minnesstenarna – Mora stenar– från de medeltida kungavalen som hörde till stenhällen finns delvis bevarade och förvaras idag i ett hus vid Mora äng.  Huset ligger vid Östunavägen och är lätt att hitta. Mora sten syns tydligt från Östunavägen på en sädesåker ca 1,6 km söder om byggnaden.

Byggnaden har ritats av Carl Wijnbladh och uppfördes 1770. Mora stenar är idag ett statligt byggnadsminne.

Källor: Wikipedia samt Äldre Västgötalagen och Upplandslagen

 

ÄR AMERIKANSKA MAIN STREAM MEDIA (MSM) ATT LITA PÅ?

25 juni 2019

Många tror det! Här en historia som visar annat.

ADMINISTRATIONEN I WASHINGTON.

Bush-administrationen utnyttjade attacken mot Twin-Towers och Pentagon för att starta en storskalig attack mot ”ondskans axelmakter” Irak, Iran och Nordkorea. Senare har Syrien, Libyen och Kuba inkluderats. Al Qaida utpekades tidigt i ett politiskt uttalande som skyldiga till attacken mot Twin Towers och Pentagon. Bush-administrationen påstod (felaktigt) att det fanns en terrorkoppling mellan Al Qaida och Saddam Hussein. Bush såg därmed Irak och Saddam Hussein som en huvudfiende.

Donald Rumsfeld, Dick Cheney och George W Bush ville därför hitta en anledning att attackera Irak. Sannolikt var de också ute efter Iraks oljekällor på samma sätt som Syriens oljefält på Golanhöjderna nu hamnat i händerna på amerikanska makthavare och finansoligarker. Golanhöjderna är enligt FN syriskt territorium ockuperat av Israel. Trots detta.: ”In February 2013, Israeli authorities awarded Afek Oil and Gas an exclusive 36-month petroleum exploration license to a 400 km2 area.”(Amerikanska Wikipedia) Afek Oil and Gas är ett dotterbolag till Genie Energy Ltd.  Bolagets ”Strategic advisory board” är ett skräckkabinett av hänsynslösa makthavare och globalister:

Dick Cheney (former vice president of the United States), 

Rupert Murdoch (mediamogul and chairman of News Corp), 

James Woolsey (former CIA director), 

Larry Summers (former head of the US Treasury),

Bill Richardson (former Governor of New Mexico, ex-ambassador to the United Nations 

Michael Steinhardt (United States Energy Secretary)

Jacob Rothschild

Mary Landrieu, former United States Senator from Louisiana. (Amerikanska Wikipedia)

Exemplet hur oljekällor ägda av Syrien via israelisk ockupation hamnade i händerna på dessa figurer är mer än en fingervisning om vad USA:s störtande av Saddam Hussein och invasion/ockupation av Irak i grunden kan ha handlat om.

Efter 2001 målades med falsk underrättelseinformation upp en bild av att Saddam Hussein hade ”weapons of mass distruction.” Sveriges Hans Blix var chef för den grupp som på FN:s uppdrag undersökte om det fanns kärnvapen och/eller andra liknande massförstörelsevapen i Irak. Gruppen levererade det entydiga beskedet att de inte kunnat finna några bevis/belägg för förekomsten av massförstörelsevapen i Irak.

Det hindrade inte ”war mongers” som Donald Rumsfeld att driva frågan och hävda att massförstörelsevapen fanns och att det var en anledning till att anfalla Irak ”to remove” Saddam Hussein. Den någorlunda ärliga och motvilliga Colin Powell skickades att i FN hävda tesen om massförstörelsevapen. Colin Powell med ett rykte som någorlunda hederlig fick många att lita på Bush-administrationens påståenden. Även Condoleezza Rice bådades upp för att vidimera påståendena. Syftet med Colin Powells insats i FN var att formera en ”koalition” av medlöpande länder (naturligtvis Storbritannien under Tony Blair) som förkläden.

Bush / Rumsfeld / Cheney hävdade vidare att de hade underrättelseinformation om att det fanns en terrorlänk mellan Al Qaida och Saddam Hussein trots att Saddam Hussein var shiamuslim och Al Qaida sunnimuslimskt och att de hatade varandra.

MEDIAS ROLL SOM MEDLÖPARE ELLER GRANSKARE

Samtliga tunga media som Washington Post, New York Times, CNN, FOX NEWS, etc. traskade patrullo efter Bush-administrationen och rapporterade Bushs/Cheneys/Rumsfelds påståenden okritiskt. Som någon i efterkrigsanalysen av amerikanska media uttryckt det: MSM fungerade som administrationens ”stenografer.” De ljög helt enkelt i takt med Bush-administrationen.

Det fanns dock ett undantag. Mediakonglomeratet Knight Ridder med 32 tidningar spridda över hela USA rapporterade självständigt och kritiskt. Knight Ridder hade dock inga tidningar i Washington eller New York vilket kan vara en förklaring till att de kunde arbeta ifred från attacker från Bush-administrationen.

MSM hade alla högre tjänstemän och politiker som informatörer i sitt kontaktnätverk. De fick uppenbarligen felaktiga informationer och underlät att kritisk granska informationen. Knight Ridders två reportrar och deras redaktionschef sökte information på mellannivå och fick därmed tidigt fram sanningen. De hade helt enkelt inte de kontaktnät som MSM hade.

Redaktionschefen hette John Walcott och reportrarna var Jonathan Landay och Warren Strobel. Värda att minnas på samma sätt som Bob Woodward och Carl Bernstein.

Knight Ridders reportrar kunde således under åren mellan 9/11 2001 och Irak invasionen 2003 publicera ett antal kritiska artiklar som ifrågasatte Bush-administrationens påståenden om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen och att det fanns en koppling mellan Al Qaida och Saddam Hussein. Reportrarna på Knight Ridder påpekade också att risken för inbördeskrig i Irak var överhängande efter att Saddam Hussein avlägsnats. Saddam Hussein och hans maktelit var shiamuslimer medan den stora majoriteten i Irak var och är sunnimuslimer.

I samtliga kritiska artiklar har reportrarna i efterkrigsanalysen fått helt rätt när korrekta fakta kommit fram! The Huffington Post skrev om reportrarna på Knight Ridder i huvudrubriken till en artikel 2008; ”The Reporting Team That Got Iraq Right.”

New York Times har i efterhand haft den goda smaken att be om ursäkt!

Reportrarna och Knight Ridder har också i efterhand hyllats och erhållit utmärkelser. Redaktionschefen John Walcott I.F. Stone Medal for Journalistic Independence och reportrarna Jonathan Landay och Warren Strobel Raymond Clapper memorial Award from the Senate Press Gallery.

Reportrarna finns idag på Reuters. Knight Ridder är sålt till ett annat mediakonglomerat och John Walcott är chef för Washington-redaktionen i det nya företaget.

Detta om pålitligheten hos MSM inför Irak-invasionen 2003. Är MSM mer pålitliga idag? Är de lika följsamma mot makten? Finns det något som skiljer amerikansk MSM från svensk MSM? Finns någon svensk motsvarighet till Knight Ridder? Fria media?

Ett exempel: Undersök (via nätet) Nobels Fredspristagare Barack Obama och hans CV med omfattande internationella krigsinsatser/förbrytelser med bl.a. ett totalt sönderbombat Libyen och störtandet av Muammar Gaddafi vars konsekvenser blev klaner i krig med varandra om bl.a. oljekällorna m.m. Barack Obama beordrade sedan mordet på Muammar Gaddafi. I operation ”bomba sönder Libyen” deltog Sverige med flygspaning som en lydig knähund till Barack Obama! Hur mycket granskning har vi sett i Sverige av dessa händelser?

Källor: Amerikanska Wikipedia och ett stort antal artiklar på nätet. Sök på Knight Ridder. Det finns många analyser och beskrivningar. Det finns också en dokumentär ”Buying The War” och en spelfilm från 2017 ”Shock and Awe” om Knight Ridder och deras insatser för att avslöja lögnerna bakom Irakkriget 2003.

 

SLAGET VID HERREVADSBRO 1251

23 juni 2019

Slaget vid Herrevadsbro var ett betydelsefullt slag i svensk medeltidshistoria. Slaget följdes av blodiga men sannolikt nödvändiga avrättningar.

Monument

På bilden ser vi det nyuppförda minnesmonumentet (Oerhört glädjande att upptäcka och uppleva. Det finns hopp för Sverige) över den korrekta platsen för slaget. Platsen för slaget har fastställts av medeltidsforskare med olika inriktning. Medeltidsforskaren Lars Gahrn har gjort ett gediget arbete med att gå igenom och analysera källorna kring slaget vid Herrevadsbro.

Den märklige kommunisten Jan Guillou hävdar i böckerna om Arn i likhet med ett antal hembygdsamatörer i ”västgötaskolan” att slaget stod i Västergötland. Lars Gahrn har i olika sammanhang med empiri och forskning fullständigt avvisat dessa fantasier.

Ett problem som vidlåter flera medeltids slag är vi inte vet exakt var slagfälten ligger och var massgravarna finns. En systematisk slagfältsarkeologi skulle visa exakt var slagen stod. Sådant är dock inte viktigt att lägga pengar på i dagens Sverige där mångfald och muslimsk kultur går före att klara ut vår egen historia och kultur.

År 1251 utkämpades en omfattande vapenträffning här vid Herrevadsbro. Valdemar Birgersson hade 8 år gammal valts till svensk kung. Hans far Jarlen Birger Magnusson styrde Sverige.

En samling stormän gjorde uppror. Med en här av svenskar, danskar och tyskar mötte de Jarlen Birger Magnusson i slaget vid Herrevadsbro. Jarlen vann slaget och fick upprorsmännen i sitt våld. Han lät avrätta ledarna och många av deras män. Det mötte ovilja mot Jarlen men efter det var det lugnt i Sverige i ett kvarts sekel. Jarlen Birger Magnusson kunde driva igenom sin politik och stärka kungamakten i ett enande av Svea rike. En viktig milstolpe i Sveriges historia. Därmed var det slut på striderna under 1200-talets första hälft med slagen vid Lena i Västergötland år 1208, Gestilren i Uppland 1210, Sparrsätra i Uppland 1247 och med slaget vid Herrevad 1251 som slutpunkt. Hela detta maktkomplex i Sveriges och Upplands historia återkommer jag till med överblick mer detaljerat längre fram.

Eriksgatan o vägen Västerås - Köping

Bilden visar var huvudvägen norr om Mälaren gick fram under medeltiden. Det här var också vägen för kungens Eriksgata. Gatan som går exakt där den gamla vägen gick heter idag Eriksgatan. Där vägen passerade Kolbäcksån fanns tidigt ett vadställe vars sannolika plats visas på bilden nedan. Det kan ha funnits flera vadställen, men det vet vi inte. Några hundra meter nedströms monumentet finns rester av vadstället. Språkligt lever vadstället kvar i namnet Herrevadsbro.

Herrevad - sannolika vadet

På bilden syns i bakgrunden en stensättning som kan vara det ursprungliga vadstället.

Eftersom Eriksgatan var en viktig led så byggdes tidigt en bro. Hervadsbro nämns redan i Västmannalagen från första halvan av 1300-talet. Både bron och namnet var då kända på grund av slaget. Namnet Hervadsbro var tungt att uttala. Ett e-ljud sköts in. Hervadsbro blev därmed så småningom Herrevadsbro.

Fundament till bron över Kolbäcksån längs Eriksgatan

I bakgrunden till höger syns fundamentet till den senaste bron. Vägen gick förbi ett värdshus (finns fortfarande ett värdshus på platsen) över bron och längs det som idag är Eriksgatan (namnet och den gamla funktionen).

Källa: Lars Gahrn, Slaget vid Herrevadsbro och hägringar vid Häradsvad. Mölndal 2004.

 


%d bloggare gillar detta: