VARFÖR ÄR SVERIGE ”MÅNGKULTURELLT” OCH HUR GICK DET TILL?

25 september 2021

För att svara på den frågan måste vi backa tillbaka till 1960-talet och den polske invandraren David Schwartz och hans idoga lobbyverksamhet och artiklar. En dokumentärfilm av Jonas Nilsson behandlar ämnet grundligt och utförligt. Se den! Länken finns nedan.

Schwartz som kommit till Sverige 1950 uppvaktade Tage Erlander under 1960-talet med frågan om att göra Sverige flerkulturellt/mångkulturellt men fick inget gehör. En som var lyhörd för locktonerna var självklart Olof Palme som 1975 drev igenom – utan opposition – propositionen om mångkultur. Proposition 1975:26 ofta kallad ”mångkulturpropositionen”.

Då hade David Schwarts med ett drygt tiotal artiklar i Bonniers DN – var annars – startat ett antal debatter. Det etniskt homogena Sverige skulle enligt Schwartz inom 20  år – det tog lite längre tid – ha en migrantbefolkning från andra kulturer på två miljoner individer. Detta skrev han redan 1966. Det är också det antal dysfunktionella, främst muslimska, migranter Sverige har att dras med och försörja idag! Det kulturella bidraget till Sverige kan väl på mycket goda grunder ifrågasättas.

Trots att han själv invandrat skrev han ” vi i vårt Sverige och vårt land” samtidigt som han propagerade för att andra etniska grupper skulle släppas in i massomfattning och Sverige skulle göras till ett mångkulturellt land.

Intressant att Wikipedia under rubriken mångkultur nämner David Schwartz men inte med ett ord Olof Palme och proposition 1975:26

SVERIGE BÖR VARA ETT LAND FÖR ETNISKA SVENSKAR! EN ÅTERVANDRING AV ALLA MIGRANTER – MUSLIMSKA OCH ANDRA – FRÅN EXEMPELVIS MENA MÅSTE INLEDAS OM SVERIGE SKALL KUNNA RÄDDAS!

Länken till Jonas Nilssons dokumentärfilm om hur det gick till och varför Sverige blev ett ”mångkulturellt” land. Se den, diskutera en och ta ställning till den!

https://varforarsverigeenmangkultur.se/?fbclid=IwAR3yoBrQtoKrCpXhgcT7y96VrKZSDS_sI9qhTnty6PTAhakELT0_yUhJlvk

PRINCIPEN OM TANKENS FRIHET

19 september 2021

Principen om tankens frihet är grundläggande för mig som intellektuell. Den styr mitt läsande, skrivande och videobloggande till försvar för de demokratiska fri- och rättigheterna, en gång i tiden i spåren av den franska revolutionen (1789–94) kallad de borgerliga fri- och rättigheterna.

Principen ligger bakom mina intellektuella analyser av hotet i Sverige idag emot demokratin och de demokratiska fri- och rättigheterna, nämligen den socialdemokratiska regeringen med ministern Morgan Johanssons olika lagförslag som steg för steg, i en poli ticalpiecemeal engineering process, inskränker och urholkar dessa. Wuhan pandemin har givit Socialdemokraterna och deras handgångna män i myndigheterna – enkannerligen FHM – och oreflekterade och obildade läkare, sociologer och organisations psykologer en möjlighet att få stå på PK-scenen med stolliga tankar och än mer långtgående krav där apartheidlikande vaccinationspass nu står på agendan.

Min logga som avslutar texten har sin grund i principen om tankens och ordets frihet.

Jag tar hjälp av professorn i praktisk filosofi vid Upsala universitet – på den tiden det var ett universitet – Ingemar Hedenius (1908–1982) och hans två böcker ”Tro och vetande” (Stockholm 1949) och uppföljaren ”Att välja livsåskådning” (Stockholm 1951).

Det är viktigt som Hedenius oförtröttligt påpekar att skilja på tro och vetande. Jag är djupt troende kristen i den karismatiska traditionen. Men jag försöker aldrig med sak och förnufts argument övertyga någon annan om att jag har ”rätt”. Jag vet att jag har rätt (i likhet med C.G. Jung) men det är en tro inte ett vetenskapligt vetande. Andra får komma till andra trossatser i det fria samhället. Det är också därför jag vänder mig emot att Svenska kyrkan under socialdemokratisk styrning nu lämnat den kristna tron för att drivas av socialistiska politiska trossatser. Jag är inte heller som de bekännande ateister som i grunden är troende men som inte inser det utan försöker driva sina teser med förnufts och logiska argument. De har dessutom den märkliga egenheten att kalla sig för ”humanister”, vilket väl alla är.

Jag citerar explicit ur Hedenius’ ”Att välja livsåskådning”.

”Förnuftets metod vid åstadkommandet av nytt vetande om verkligheten är iakttagelser och logiskt ordnande av iakttagelser. … Vad vi kallar vetande är från början till slut en funktion av mänsklig intelligens och iakttagelseförmåga”

Skulle inte någon kunna förklara detta för de okunniga och obildade socialistiskt troende i den socialdemokratiska maktklanen med Stefan Löfven i spetsen.

Nu till den grundläggande principen om tankens frihet som är så grundläggande för den västerländska kulturen och allt vad utvecklingen av samhälle, socialt liv, företagande och produktion heter. 

Hedenius skriver: ”Principen om tankens frihet: Därmed förstår jag nämligen just den maximen, att ingen auktoritet har rätt till mitt bifall innan jag själv har underkastat dess utsagor prövning och funnit dess anspråk berättigade”.

”Ty den riktar en vass udd mot allt vad skola, kyrka och trossamfund heter”. Liksom emot universitet och troende socialdemokrater kan man tillägga.

Nämligen, för att ”principen om tankens frihet inte bara betyder motstånd mot alla sådana makter som fordrar tro utan kritik. Principen har också en positiv innebörd: att mitt val av tro är en fortgående, aldrig avslutad process i vilken jag tar hänsyn till ständigt nya erfarenheter och kunskaper om livet.”

Så formulerar den praktiska filosofen Ingemar Hedenius också min syn på vetande och tro och vikten av att ha klart för sig vad som är vad och att förmå skilja dem åt.

Se där, bakgrunden till mina intellektuella analyser av den socialistiska SAP regeringen med de olika totalitära lagförslag de kommer med förmedlade av Morgan Johansson för att begränsa yttrandefrihet, mötesfrihet, tryckfrihet, föreningsfrihet och demokratiska grundläggande spelregler.

Se där, bakgrunden till mina intellektuella analyser av klimatalarmisternas lögner och överdrifter styrda av och på uppdrag av globalisterna och deras organisationer och dokument. 

Se där, bakgrunden till mina intellektuella analyser av identitetspolitik, mångkultur ideologier, feminism, genusteorier och pervers sexuell propaganda i form av HBTQI.

Se där, bakgrunden till mina intellektuella analyser av den katastrofala invasionen av en miljon dysfunktionella och lågkognitiva personer från MENA och det kaos, den oreda och de enorma kostnader de ställer till med för oss etniska svenska skattebetalare.

Se där, bakgrunden till mina intellektuella analyser av läkares, sociologers och psykologers medlöperi i Wuhan-pandemi politiken.

”De är alltid den falska lojaliteten med en skola, ett trossamfund, eller ett parti eller den förnedrande underkastelsen under lärare, överordnade, lärjungar eller vänner som gör tanken ofri”.

Jag kunde inte ha förklarat min inställning bättre själv än med dessa ord från professorn Ingemar Hedenius.

Däri ligger också, vilket inte alla tänker på, den fullkomligaste frihet gentemot den västerländska kulturens s.k. stora traditioner, med andra ord ’de eviga följeslagarna’. Detta historiska arv består av en ofantlig mängd olika påståenden om vad som är sant och falskt, gott och dåligt, heligt och syndigt, ädelt och oädelt; och dessa påståenden strider i hög grad mot varandra”.

Någon större eller viktigare roll i livet än att försöka, efter individuellt begränsad intellektuell förmåga och bildning, verka i den traditionen kan jag inte tänka mig. Jag har levt och fortsätter att leva med den övertygelsen och glädjen.

Det innebär som Hedenius skriver kravet att välja själv och att vara ensam med sin tro”.

STEFAN LÖFVEN OCH DEN SOCIALDEMOKRATISKA MAKTKLANEN OROAS – DET ÄR BRA

14 september 2021

Sverigedemokraterna (SD) och Alternativ för Sverige (Afs) och andra i exempelvis POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) vill göra Svenska kyrkan till en kristen karismatisk kyrka igen. De vill bryta med den socialistiska partipolitiseringen av Svenska kyrkan som socialdemokraterna (SAP) arbetat med i smyg i flera årtionden. De har använt klassik socialistisk/kommunistisk infiltrationstaktik. Strategin har varit och är att göra Svenska kyrkan till en del av den s.k. ”rörelsen” där deras partikadrer kan få välbetalda reträttplatser när de misslyckats också i politiken. Nu börjar SAP:s förrädiska arbete i Svenska kyrkan uppmärksammas. Det är bra och nödvändigt.

Vi som är troende kristna vill ha tillbaka en karismatisk kristen kyrka. Vi vill ha en kyrka som återigen kan gå med i och vara en aktiv del av inte bara besöka som kulturell och historisk plats eller för att ta del av mässan. Vi vill INTE ha en politisk socialistkyrka med statsministerns maktlystna fru i ledningen.

Den begynnande och uppmärksammade oppositionen har fått statsministern Löfven att tillsammans med andra i maktklanen begå en eländigt lögnaktig socialistartikel i Expressen. Läs den! Det är alltid bra att se och lära hur valserna i maktklanen i S går. You got to know your enemies!  

KLOCKAN MÅSTE VRIDAS TILLBAKA FRÅN EN SOCIALISTKYRKA TILL EN KRISTET KARISMATISK KYRKA!

KORREKT PANDEMI STATISTIK EFTERFRÅGAS OCH BEHÖVS!

13 september 2021

För att korrekt bedöma allvaret i Wuhan-pandemin och vaccinationseffektiviteten bör viktig kompletterande statistik tas fram.

Enligt Socialstyrelsen statistik har per den 5 september 14 100 avlidit MED covid-19. Av dessa är 13 246 laboratoriebekräftade att ha haft covid-19. Hur många av de 14 100 som dog av andra grundläggande orsaker än med covid-19 anges inte. Hjärt-kärlsjukdom, kraftig övervikt, trafikolycka, diabetes, cancer, olika kombinationer av multipla grundsjukdomar, etc?

Det vi behöver är statistik över hur många av de 14 100 som dog AV covid-19. Den totalsiffran lär vi aldrig få veta eftersom det inte undersökts generellt. Men case-studies finns och bör gås igenom och bedömas så att vi får en sann bild av covid-19:s dödlighet. De som finns och som man kunnat hitta och ta del av antyder en dödlighet av covid-19 på mellan 10 och 20 procent. Men det är mycket preliminära undersökningar. Några studier på olika delar av befolkningen – etniskt, åldersmässigt och geografiskt stratifierade – måste göras. Vi vill VETA hur dödlig covid-19 egentligen var i olika etniska grupper, olika åldersgrupper och geografiskt.

Om vi antar att de fåtal undersökningar som finns är relevanta och korrekta så visar de att maximalt – sannolikt lägre –  20 procent av de 14 100 som dog i pandemin dog AV covid-19. Det innebär att cirka 2 800 personer dog AV covid-19. Dvs som en ordinär influensa. Influensa har vi över huvud inte sett till under denna period. Vart tog den vägen?

Vi behöver också en förbättrad statistik kring vilka som idag dör MED covid-19. Det sägs att den överväldigande majoriteten är ovaccinerade. Men, inte heller här är statistiken stratifierad på etnisk tillhörighet, vilket är nödvändigt för korrekta slutsatser. Vi vet, redan vid pandemins början vilket inte presenterades tydligt, att det var migranter från MENA i diasporan som upptog merparten av sängarna på IVA. Idag visar kartor och uppgifter som presenteras att de som smittas, ligger på IVA och dör och är ovaccinerade är migranter från MENA i diasporan. De har en högre dödlighet i covid-19 därför att de har en betydligt lägre normal D-vitamin halt i kroppen än vi etniska svenskar. Det är ju också förklaringen till att smittade, IVA-vårdade och dödlighet gått ner kraftigt under sommaren både 2020 och 2021 när solen vaccinerar oss etniska svenskar med ytterligare D-vitamin. D-vitaminpiller har jag dagligen tagit under hela Wuhanpandemin. Däremot är jag inte och kommer inte heller att vaccinera mig. 

Om man etniskt stratifierar de som idag smittas, vårdas på IVA och dör MED covid-19 så är sannolikt en mycket liten andel etniska svenskar och majoriteten migranter från MENA. Det kan faktiskt vara så att det bland etniska svenskar idag inte finns någon smitta, IVA-vård eller överdödlighet överhuvudtaget och att hela den ökning som visas idag är att hänföra till migranter från MENA och deras avkomma. Frågan som inte är besvaras av den presenterade statistiken är om det bland ovaccinerade etniska svenskar finns en överrepresentation av smittade, IVA-vårdade och döda. Jag misstänker att så inte är fallet.

Det föranleder väl helt andra slutsatser och åtgärder än dem som presenteras av myndigheter och regering.

STEFAN LÖFVEN – ”GÖR DIN PLIKT KRÄV DIN RÄTT”.

12 september 2021

Den sittande socialdemokratiska statsministern går, innan han definitivt kastar in handduken, ut med sedvanlig verbal gegga, i ett försök att rida på traditionella hästar. Men det blir slutligen bara en åsna.

Han säger: ”Jag kommer alltid att stå upp för hederlig arbetarmoral, gör din plikt kräv din rätt”.

Satsen ”gör din plikt, kräv din rätt” kan väl ändock ses som en godtagbar sammanfattning av den traditionella arbetarklassens moral från 1950- och 1960-talens Sverige fram till att Olof Palme påbörjade förstörelsen av svensk moral. Det är en moral både jag och min fru, födda på 1940-talet som vi är, känner igen från vår uppväxt i klassiska arbetarfamiljer i väl fungerande brukssamhällen i Västmanland.

Men i den nuvarande socialdemokratiska maktklanens och statsministern Stefan Löfvens mun blir det inget annat än hyckleri, lögn och förbannad dikt.

Vi tar hans fras ord för ord och granskar vad orden betyder och står för i hans politiska praktik. Praktiken är historiskt politikens enda verkliga, slutgiltiga och objektiva domare!

Det enda Stefan Löfven, under sju år av principlöst vinglande och kompromissande, har visat sig stå upp för är makten, den egna och partiets. Landets och den etniske svenskens intressen har han aldrig stått upp för. Det han i praktiken ”alltid” stått och står upp för är det socialdemokratiska partiets (SAP) intressen och sammanhållning. Det går före alla andra politiska överväganden. Så har det varit allt sedan Tage Erlander sade nej till svensk kärnvapen för att gå kvinnorörelsen och partiets vänsterflygel till mötes och inte riskera att splittra partiet. Det skriver Erlander uttryckligen i sina dagboksanteckningar som publicerats. Jan Myrdal brukade berömma sig av att ha varit med och drivit på i frågan från vänster. Sverige avhände sig därmed möjligheten till kärnvapen för att SAP inte skulle riskera splittring. Så ser historien ut.

Arbetare är han inte och har aldrig varit även om partiet i historiserande skrivningar försöker skapa legenden om ”svetsaren som blev statsminister”.  Drop out från en AMS kurs i svetsning är vad han är. Därefter har Löfven ”arbetat” i ”rörelsen” hela sitt liv. Vad vet Stefan Löfven om arbetarmoral? Inget! Han aldrig befunnit sig på en riktig arbetsplats som arbetare. Han har tillbringat hela sitt liv i den ”socialistiska rörelsen”. 

Politisk moral saknar han helt. Hur de står till med privatmoralen uttalar jag mig inte om, politiskt dominerad av en kvinns som han är. Han säger och gör endast sådant som entydigt gynnar hans egen makt (Sagerska palatset vill han inte lämna för allt i världen) och partiets makt och sammanhållning. Socialistisk partimoral, om sådan finns, har han möjligen. Socialistisk partimoral har alltid, från Karl Marx och Vladimir Lenin, varit en tillfällig ad hoc moral utifrån vad som bedömts gynna ”klasskampen” och partiets inflytande och makt över massorna. Det är dessa föredömen som historiskt präglat det socialdemokratiska partiet med en anpassningsbar och för tillfället politiskt lämplig moral. Det är i den traditionen Stefan Löfven och den socialdemokratiska maktklanen historiskt verkat och verkar.

Gör din plikt” . Gör din plikt gäller bara etniska svenskar inte de en miljon dysfunktionella muslimska migranterna. Den etniske svensken skall arbeta och lydigt betala skatt som den socialdemokratiska maktklanen kan förslösa på invasion av migranter, u-hjälp (med Orwells nyspråk ”utvecklingssamarbete”) till dysfunktionella diktatorer och korrupta regimer i Afrika och Latinamerika inklusive kommunistiska regimer med Castro på Kuba,  Nyerere i Tanzania, ANC/Mandela i Sydafrika och Mugabe i Zambia och Kenyatta i Kenya eller bidrag till globalister och deras organisationer som EU och FN, klimatfonder, pandemifonder m fl. Den plikten krävs inte av en miljon dysfunktionella muslimska migranter. Nej, de kan gå runt i city, i Örebro och Västerås och ställa till oreda, avla ungar och leva på skattefinansierade bidrag för sin försörjning.

”Kräv din rätt”.  Den gäller inte etniska svenskar som har vanan inne att inordna sig i kön och vänta på sin tur. De går inte före i bostadskön som de 1100 s.k. kvotflyktingar som i en enormt dyr flygoperation med 22 flygningar med Herkulesplan flögs ”hem”, som den märkliga Ann Linde uttrycker sig. Endast 50 av 1100 personer hade korrekta identitetshandling. Vilka de andra är efter kaoset på flygplatsen vet vi inte. Några var utvisade brottslingar som återvände till Sverige och ”inte kan utvisas”. Den etniske svensken utsätts för skenande kriminalitet, dödsskjutningar och skjutningar på öppen gata, våld, våldtäkter, icke fungerande polisväsende och domstolar, trängsel och köer i sjukvård, tandvård och åldringsvård men ändock utsättas för expropriativa skatter på väg mot världens högsta skattetryck. 

Däremot kan de en miljon muslimska migranterna kräva ALL rätt till försörjning, bidrag,  förmåner, möblerade bostäder, sjukvård, tandvård, åldringsvård, offentlig service och fulla pensioner (oh yes utan att ha betalt in en enda krona!!!) och utan att ha gjort rätt för sig på minsta sätt.

Så ser verkligheten ut bakom socialdemokraten Stefan Löfvens ”hederlig arbetarmoral, gör din plikt kräv din rätt”. Ett försök till äreräddning av eftermälet. Men en annan analys börjar ses i svenska och utländska media. ”Sveriges genom tiderna sämsta och mest skadliga statsminister” det är vad också PK media skriver om honom.m

”vi under skatter dignar ner”

11 september 2021

”Båd’ stat och lagar oss förtrycka,

vi under skatter dignar ner”.

Vi inleder och avslutar denna text om skatter på etniska svenskar med ovanstående vers. En vers som ingår i socialisters och kommunisternas kampsång Internationalen men som ALDRIG sjungs på Socialdemokraternas möten och kongresser.

Direkta och indirekta skatter är något som varje arbetande etnisk svensk betalar. Direkta skatter så länge man arbetar och indirekta skatter så länge man konsumerar privata eller offentliga varor, tjänster och service. De betyder att vi från födelsen till graven, inklusive begravningen, betalar skatter.  Direkta skatter till staten, landstinget (kallas numera med en löjlig orwellsk term ”regioner” men det är i stort samma sak) och till den kommun där man är mantalsskriven. Indirekta skatter främst till staten.

I normalfallet och i teorin, men bara delvis i praktiken, får den etniska skattebetalande svensken (inklusive den icke skattebetalande bidragslevande muslimske migranten) tillbaka service och tjänster av kommun landsting/region och stat. Skatter är avsedda och beskrivs i den socialdemokratiska propagandan, som att de motsvaras av en tänkt eller faktiskt motprestation av stat, landsting och kommuner. Men alla skatter svarar inte mot den service och tjänster som den etniske svensken erhåller och på långa vägar aktivt efterfrågar. Vi diskuterar nu vad som kan beskrivas som expropriativa skatter, dvs skatter som tvingats på den etniske svenske skattebetalaren utan att man anger någon motprestation från det offentliga.

En mycket betydande expropropriativ skatt som den etniske svensken aldrig tillfrågats om är skatteförsörjningen och skattebidragen till den närmare en miljon muslimska migranter som invaderat Sverige. Den skattedelen är expropriativ i meningen att den individuella etniske svenske skattebetalaren tvingas att försörja muslimska migranter som tagit sig till Sverige som välfärdsmigranter (”social turism” som Göran Persson S sade). De har kommit till Sverige för att leva på skattefinansierade bidrag, med extremt stora barnkullar som på sikt förändrar den demografiska etniska sammansättningen (de dominerar nästan helt kostnaderna för flerbarnstillägget) och för att fullt ut ta del av alla tjänster och service, infrastruktur, utbildningsväsende, sjukvård, åldringsvård, pensioner etc. som den etniske svensken under 150 år arbetat ihop skattemedel till. En stor del, minst 250 miljarder per år över offentliga budgetar går till de bidragslevande muslimska migranterna i diasporan. Det vill säga den miljon muslimska migranter som kommit hit som välfärdsmigranter och med stora och växande barnkullar och med kvinnor i hucklen som aldrig arbetar och aldrig kommer att arbeta. Med en genomsnittlig IQ på för somalier på 67,7 och drygt 80 för irakier och syrier (statistiken kring IQ för olika etniska grupper är överväldigande) finns inga enkla arbeten som de kan utföra i världens mest avancerade ekonomi.

Men, det finns andra expropriativa skatter som den etniske svensken tvingas betala.

Skattetrycket som nu är på väg mot världens högsta måste betraktas som expropriativt enär Sverige inte på långa vägar har den bästa offentliga verksamheten i form av sjukvård, tandvård, vägar, skolor, universitet, åldringsvård eller pensionsförmåner. Vad än den märkligt tungfotade och fyrkantiga Magdalena Andersson fräckt påstår. 

En annan expropriativ skatt som jag retat mig på länge är den s.k. rea-vinstskatten som staten skall ha när jag säljer en fastighet eller en bostadsrätt.  Varför skall jag betala skatt till staten på den eventuella vinsten vid en försäljning av den fastighet jag över åren vårdat och förbättrat för eget bruk, men som jag en dag av olika personliga skäl säljer? Vad är motprestationen från staten för det? Socialdemokrater som är drillade i den socialistiska läran svarar att jag betalar för offentlig service runt fastigheten. Låt oss granska argumentet!

Äger man en fastighet så betalar man löpande månad för månad, år för år, följande för rätten att äga en fastighet.

Stämpelskatt till tingsrätten vid inköpet för att erhålla lagfart på fastigheten, dvs ett offentligt bevis på att man äger fastigheten.

En årlig fastighetsskatt till staten som beror av fastighetens taxeringsvärde som i stort sett varje år höjs när marknadsvärdet stiger men som aldrig sänks.

Varje förbättring, underhåll och inköp av maskiner och insatsvaror till fastigheten betalas dels med beskattade inkomster och är dessutom belagd med den statliga momsen.

Den elektricitet jag förbrukar, Inklusive en nätavgift som idag är mångdubbelt större än min förbrukning, för belysning, hushållsmaskiner och ev. uppvärmning är (liksom nätavgiften) belagd med flera olika skatter samt dessutom belagd med moms på skatterna. Kolla andelarna och räkna på dem på din el-faktura. Du blir förvånad!)

Avgiften till kommunen för sophämtning samt VA är belagd med moms till staten.

Alltså argumentet om att reavinstskatten är ersättning till staten för service och tjänster som jag som fastighetsägare erhåller håller inte. Varje del i en fastighets ”behov” av offentlig service är efter omfattning redan betald ”rakt över” disk, ändamål för ändamål, och dessutom belagd med statlig moms. Det socialdemokratiska argumentet är alltså ett falskt argument.

Alltså. Varför skall jag betala skatt på reavinsten vid försäljning av min fastighet? Jag kan inte göra något åt det. Det är bara att betala. Jag har en god personlig skattemoral och betalar till sista kronan varje skatt som läggs på mig. Men, men om jag kunde undandra mig rea-vinstskatten på något sätt så skulle jag utan moraliska chagränger göra det.

Till allt det nämnda eländet är vi nu på väg återigen mot världens högsta skattetryck. Efter att ha haft världens högsta skattetryck fram till att värnskatten togs bort då vi ”halkade” ner till tredje plats är vi nu åter på väg emot förstaplatsen som världens mest sönderskattade etniska befolkning. 

Till stor del har vi att ”tacka” den okontrollerade muslimska massinvasionen av nästan en miljon dysfunktionella migranter som kostar inte bara i skattefinansierade försörjningsbidrag utan också för bostäder, överkonsumtion av tandvård och sjukvård, kriminalitet (våldtäkter, misshandel, rån, skjutningar på öppen gata, mord, månggifte, barnäktenskap, sharialagar), kostnader för tolkar och  advokater i månghundramiljonersklassen samt den allmänna oreda de ställer till med inklusive extremt stora kullar med ungar. Jag uppmanar alla socialdemokrater att nästa gång ni har ett partimöte stäm upp i följande vers.

”Båd’ stat och lagar oss förtrycka, 

vi under skatter dignar ner”.

ALBERTUS PICTOR I HÄRNEVI KYRKA

07 september 2021

Kort om Härnevi kyrka.

Härnevi kyrka ligger i Fjärdhundraland i Uppland. 

Kyrkan är byggd på 1400-talet och i stort sett i ursprungligt skick. Inga större ombyggnader eller tillbyggnader har gjorts på medeltidskyrkan. En äldre kyrkobyggnad har funnits på platsen. Kyrkan är en hallkyrka med ett rektangulärt kyrkorum med sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan är byggd av gråsten och tegel för gavlarna och dörr- och fönsteromfattningar. Kyrkorummets tak utgörs av två stjärnvalv som vilar på pilastrar. 

Portalen mellan koret och sakristian är bevarad i ursprungligt skick. På 1950-talet gjordes en omfattande restaurering. De medeltida fönstren rekonstruerades då till sitt ursprungliga utseende och det medeltida tegelaltaret återställdes.

I vapenhuset finns en dopfunt från 1200-talets senare del. Den är av kalksten och tillverkad på Gotland.

Kyrkan har nyinvigts i vecka 38 i år efter flera års restaurering av målningarna.

Målningarna.

I kyrkan finns omfattande kalkmålningar som daterats till början på 1480-talet. Målningarna i valven har aldrig varit överkalkade medan de på väggarna överkalkades på 1700-talet. De togs fram och konserverades vid restaureringen på 1950-talet. De är utförda av Albertus Pictor och hans medhjälpare. 

Anna själv tredje. Med Guds-modern Maria i famnen som i sin tur har Jesus-barnet i famnen.

Jesse rot och stam. Profeter och Jesu anfäder framställda som ett stamträd.

Sankt Laurentius martyrium.

Den frommes och den världsliges bön och Jesus framställd som smärtoman.

Sankt Martin delar sin mantel med en tiggare

Pingstundret. Den helige ande utgjuts över apostlarna. Ovanför Kristus och Gud Fader.

Marias förhärligande.

Moses slår vatten ur klippan.

Bilden till höger visar Salomos dom.

Tre motiv. Simson bländas. Herodes beordrar barnamorden i Betlehem. Josef och Maria flyr med det nyfödda Jesusbarnet på en åsna till Egypten.

Jesus bärs fram i templet.

Heliga tre konungar uppvaktar Maria och det nyfödda Jesusbarnet med gåvor i krubban.

Överst Jesus i nådastolen hos Gud Fader. Nedan till höger Herren visar sig för Moses i den brinnande törnebusken. Nedan till vänster Jesu födelse.

Simson brottas med lejonet och bryter upp lejonets käkar. Ovanför en grotesk man med underkropp av djur.

Jungfru Maria bebådelse.

Sankta Katarina av Alexandria

Aposteln Petrus korsfästelse. Allt sedan fornkyrkan har man menat att Petrus själv ville bli korsfäst upp och ner eftersom en vanlig korsfästelse skulle bli alltför lika Jesu korsfästelse, en ära som Petrus inte ansåg sig värdig.

Riddaren Sankt Göran dödar draken. Ett klassiskt motiv som skildrats i kyrko- och annan konst många gånger.

Simson bländas, samt profeter med språkband.

En naken man hängd i tungan samtidigt som han förtärs av eld. Så såg man på straff för svåra brott på medeltiden. Det är svårt att tro att detta är ett påhittat straff av Albertus Pictor. Sannolikt har han bevittnat just ett sådant straff för en mördare eller våldtäktsman. Enom till varning och androm till varnagel. Kanske något att lära av….

Jesu ansikte avspeglat i Veronikas svetteduk. Ett enormt uttrycksfullt och levande porträtt av Albertus Pictor. Man kan med fog antaga att en då levande person har avmålats. Notera blå ögon typiska för den svenska rasen.

Vägen till himmelriket och yttersta domen.

Ärkeängel Mikael väger två själar medan djävulen gör vad han kan för att förändra utslaget. Notera att en smådjävul försöker väga ner den ena vågskålen medan en annan smådjävul trycker den andra vågskålen uppåt.

Text och foto: Lennart Waara

Källor för tolkning av bilderna:

Erik Lundberg. Albertus Pictor. Stockholm 1961

Albertus Pictor. Målare av sin tid. I och II. Stockholm 2009

ALTUNA RUNSTEN – U 1161

04 september 2021

En redogörelse för min och sonens exkursion till runsten 1161 i Uppland.

Runsten U 1161 är en bildsten med text som idag står utanför Altuna kyrka i Uppland. Altunastenen är skickligt illustrerad med motiv från den fornnordiska mytologin och är en asa-troende sten vid sidan av alla kristna stenar i Uppland från ungefär samma tid. Stenen är intressant av flera skäl, dels ristad berömda uppländska runristare, dels ett mycket dramatiskt och tragiskt budskap samt de expressiva bilderna från den nordiska asa-mytologin.

Först till texten på runstenen som framträder otydligt på den illa underhållna textdelen av runstenen. Shame on you, RAÄ. Är inte svensk grandios historia värd större satsningar? Är det Reinfeldts och Sahlins syn på svensk historia som ”barbari” som slår igenom? ”Öppna edra hjärtan” för Sverige och svensk äldre historia!

Translitterering av runraden:

uifasþtr + fulkahþr + kuþar + litu + resa + sþten + ʀþti + sen + faþur + ulfasþ + arfast 
beþi + feþrkag + burnu + e(n) …(ʀ) + bali + fresþen + liþ + lifsþen… … 
beþi + feþrkag + burnu + e(n) … + bali + fresþen + liþ + lifsþen

Normalisering till runsvenska:

§A Vifastr, Folkaðr, Guðvarr(?) letu ræisa stæin æftiʀ sinn faður Holmfast, Arnfast. 
§BP Baðiʀ fæðrgaʀ brunnu, en [þæi]ʀ Balli, Frøystæinn, lið Lifstæin[s ristu]. 
§BQ Baðiʀ fæðrgaʀ brunnu, en [þæiʀ] Balli, Frøystæinn, lið Lifstæinn.

Översättning till nusvenska

Vifast, Folkad, Gudvar läto resa stenen efter sin fader Holmfast (och efter sin broder) Arnfast. Far och son blevo båda innebrända. Och Balle och Frösten, Livstens följeslagare, (ristade). 

Runristarna Balle och Frösten var lärjungar till Livsten. Här har vi på en sten Upplands mest framträdande, kända och skickligaste runristare representerade. Balle och Livsten är känd från många andra runstenar. Frösten är däremot i övrigt okänd.

Runstenen blev när den gamla kyrkan revs 1850 flyttad och lagd som sockelsten i det Creutz-Cronhielmska gravkoret som idag används som gravkapell. Där »upptäcktes» U 1161 år 1918. Runstenen låg inmurad i gravkoret till höger om ingången som sockelsten. Där var den dessutom överkalkad. 

Stenen är av granit och placerades på nuvarande plats efter återfinnandet. Var exakt den stått tidigare är oklart men ändock uppe på den kulle där kyrkan står idag och där den ursprungliga kyrkan stått liksom med stor sannolikhet den allra tidigaste kultplatsen för Asa-tron.

Trots ovan citerade dramatiska inskriptionen och vackra ristningen på framsidan är stenen mest känd för sin tydliga bild av Asa-guden Tors fiskafänge. Tor har betat för fiske med huvudet från en av jätten Hymers oxar. Midgårdsormen har tagit betet. Tor står beredd med hammaren Mjölner för att döda Midgårdsormen. Kampen är hård att. Tors fot har gått rakt igenom båtens botten. Det är en detalj som överensstämmer med berättelsen från Snorre Sturlasons skildring i Eddan.  Hymer (som inte syns på ristningen) kommer att kapa reven med Midgårdsormen – och Tor – kan undkomma.

Det finns även några andra fristående bilder på stenen, bland annat av en ryttare och en rovfågel. Ovanför Tor finns en figur som ser ut att stå på en stege. Ovanför mannen på ”stegen” i de numera svårt skadade partiet finns en rovfågel som slår ett byte. Den bilden är svår att se idag. Det kan var en tidig bild av jakt med dresserade rovfåglar, en form av jakt med jaktfalkar och duvhökar, som förekom tidigt i Svea rike. 

Text och bilder är färgförstärkta i datorn för bättre visuell effekt.

TALIBANERNA TAR TILLBAKA AFGHANSKA MIGRANTER – SÅ VAD VÄNTAR REGERINGEN PÅ?

01 september 2021

Först något om terminologin. Migrerat7välfärdsmigranter är det sakligt korrekta orden inte ”flyktingar” som PK- och statsmedia säger. Det visas tydligt av att migranterna efter uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap åker tillbaka till Afghanistan på semester på dina och mina skattepengar. Nu har Sverige på skattebetalarnas bekostnad hämtat hem dem igen med försvarets Herkulesplan.

Talibanernas utrikes talesman Zabihullah Mujahid uppger I en längre intervju den österrikiska dagstidningen Kronen Zeitung att den nya regeringen i Afghanistan är redo att ta tillbaka afghaner från Europa – inklusive sådana som utvisas på grund av brott.

Så vad väntar regeringen på? Till en början skall de 6 800 ”ensamkommande” skäggbarnen som fått stanna för gymnasiestudier (den s.k. Gymnasielagen) varav endast 171 klarat av godkända studier. Bristande kognitiv förmåga i gruppen? Därefter alla övriga afghaner som dväljs i Sverige och lever ett gott liv utan att arbeta på mina och dina skattepengar, år ut och år in, årtionden ut och årtionden in!

De kan nu utan problem skickas tillbaka. Upprätta en luftbro liknande den som till Sverige fraktade allehanda märkliga afghaner för att gjort något arbete åt den svenska ambassaden eller militären. Fyll Herkulesplanen och skickat tillbaka varenda s.k. ”ensamkommande” skäggbarn till Afghanistan. Där kan de kanske göra en insats för landet.

I Sverige lever de på mina och dina skattepengar och ställer de som grupp till oreda med våldtäkter, kriminalitet och skjutningar,

Så här säger Talibanernas utrikes talesman Zabihullah Mujahid i en längre intervju i den österrikiska dagstidningen Kronen Zeitung.

Mujahid uppger att ta de tar emot dem som utvisas – inklusive brottsdömda.

– Det är upp till domstolen att besluta hur de ska gå vidare med dem, säger Mujahid.

Han understryker att talibanerna själva är måna om att stoppa utvandringen från Afghanistan. Man vill särskilt att de unga ska stanna kvar och hjälpa till att bygga upp landet. Vilket självfallet är en helt korrekt inställning (min kommentar).

– Vi är inte glada över att människor lämnar Afghanistan. De borde stanna. Vi försöker ta rädslan ifrån dem som är oroliga. Vi är inte lyckliga när afghaner lämnar landet, säger Zabihullah Mujahid till Kronen Zeitung.

– Afghanistan är vårt gemensamma land. Människor som vill lämna landet bör ha tålamod. Vår ekonomi kommer att återhämta sig och arbeten skapas. Säkerhetsläget har redan stabiliserats.

Länk till den utförliga och långa 

Intervjun i Österrikiska Kronen Zeitung.

https://www.krone.at/2495862

VAD HANDLADE SVERIGES INSATS I AFGHANISTAN OM?

27 augusti 2021

Vad handlade Sveriges insats i Afghanistan om bakom de lögnaktiga fraserna om att få ”flickor att gå i skola och lära sig läsa” och en ”humanitär insats”?

För att riktigt förstå barkunden till Sveriges insats i Afghanistan måste man börja i Libyen. Libyen som under Muammar Gaddafi var ett fungerande land. Välmående, rikt, en fungerande statsapparat och med en Libysk dollar baserad på guldmyntfot på gång. Hårt regemente! Ja, så var det! Nödvändigt för att hålla de starka klanerna och olika muslimska trosriktningar i schack och under kontroll.

Barack Obama, den norska Nobelkommitténs fredspristagare, bombade Libyen till grus, stenålder och klanvälde och idag med en effektiv och öppet fungerande slavmarknad där unga fräscha flickor och pojkar säljs för 300 dollar att betjäna köparen efter tycke och smak. Detta skrivs det inte en rad om i svenska ridningar. Varför?

Därför att det talas tyst om – förtigs helt – att Sverige med spaningsflyg hjälpte till i ödeläggandet av Libyen. Ingen i Sverige har ställts till ansvar eller åtalats för det krigsbrottet mot libyska civila och det medvetna mördandet av Muammar Gaddafi och hans familj.

Det var svenskt flyg och militär som på politikernas uppdrag deltog i detta brott mot mänskligheten under det cyniska och lögnaktiga ”operation freedom”. Typiskt svenskt. Vi har ju inte dödat några libyer. Sverige har bara letat upp målen för det USA ledda stridsflyget som sedan släppte de mördande bomberna.

Nu till Afghanistan. Misstanken har länge varit djupt rotad i mitt sinne om att allt inte står rätt till med Sveriges insatser i Afghanistan. Misstankarna kom när Sverige började sända militära elitstyrkor till Afghanistan under den s.k ”internationella säkerhetsstyrkan ISAF” stationerade i Mazar-e-Sharif. Dessa svenska styrkor har dödat afghaner, hur många är hemligstämplat.  Någon enstaka svensk har stupat.

I de offentliga politiska lögnerna handlade Sveriges insats om att ”ge flickor möjlighet till skolgång och att lära sig läsa”. Dessa fraser upprepas idag av den globaliststyrda utrikesministern Ann Linde. Sverige skall vara ”en humanitär stormakt” och gjorde en ”humanitär insats” i Afghanistan.

En ”humanitär stormakt” som i Libyen av ”humanitära skäl” bidrog  till att bomba ett land och dess befolkning till grus och stenålders liknande klanvälden med slavmarknader. Men Sverige bombade ju aldrig. Sverige bara spanade upp mål för andra att bomba! Det är skillnad det!

Nu till Afghanistan. Samma historia här. Sveriges insats handlade aldrig om flickor eller en humanitär isats. Det handlade om svenskt flyg, nämligen JAS Gripen som man ville sälja och en insats av flyget via bombningar i Afghanistan skulle bidra till att sälja JAS Gripen. Hittepå? Nej!

I ett av Wikileaks läckt dokument visas detta i skrift för eftervärlden in extenso. Se den fetade delen av texten. Det är i en ambassadrapport från Robert Silverman, USA:s dåvarande Chargé d´Affaires för ambassaden i Stockholm, som Sveriges intentioner beskrivs.

URGING SWEDEN TO DO MORE IN AFGHANISTAN
Date:2008 January 11, 16:36 (Friday)Canonical ID:08STOCKHOLM29_a
Original Classification: CONFIDENTIALCurrent Classificatio
 
MOPS – Military and Defense Affairs–Military Operations | PGOV – Political Affairs–Government; Internal Governmental Affairs | PREL – Political Affairs–External Political Relations | SW – SwedenConcepts:— Not Assigned —
To:Afghanistan Kabul | NATO – European Union Cooperative Secretary of Defense Secretary of State Linked documents or other documents with the same ID:08STOCKHOLM290_a
08STOCKHOLM292_a
08STOCKHOLM294_a
08STOCKHOLM298_a

B. IIR 6 892 0082 08 (STOCKHOLM DAO IIR DTG 091440Z JAN 08) Classified By: Charge d’affaires a.i. Robert Silverman for reasons 1.4 (b) and (d). Summary ——- 1. (C) We should ask Sweden to plus up its ISAF operation in Afghanistan with additional manpower and resources, possibly including medevac helicopters, JAS Gripen fighters, and Operational Mentor and Liaison (OMLT) teams. Timing and developments affecting other international deployments may make this a good moment to ask for Afghanistan, though FM Bildt may want some additional assets for the EU’s proposed ESDP mission to Chad. Sweden has legislative authorization for more troops in Afghanistan, and it might be able to find them — but high-level requests and a formal demarche are needed. End Summary. Doing More in Afghanistan ————————- 2. (C) Sweden makes a substantial contribution to ISAF efforts in Afghanistan, leading the PRT in Mazar-e-Sharif with 365 Swedish troops. Noting shortfalls in ISAF contributions from NATO allies (ref A), we should ask the Swedes, the leading NATO Partner for Cooperation, what additional contributions they may be able make in Afghanistan. 3. (C) Sweden’s government has signaled an intent to increase its international deployments. In additional to its troops in Afghanistan, Sweden has 358 troops under NATO command in Kosovo, and heads the EU’s Nordic Battle Group (NBG) that includes 2,800 troops, of which 2,300 are Swedes. Swedish NBG troops are committed through June 30, 2008; following that period, many of them are earmarked to rotate as replacements into Kosovo or Afghanistan. In March 2006, the Parliament increased Sweden’s authorized troop strength in Afghanistan, explaining the move as necessary to ensure the possibility of overlap during rotations, and to give flexibility to respond to new circumstances. 4. (C) Sweden announced January 9 it was withdrawing its offer to send to send 200 troops to UNAMID in Darfur as part of a joint Swedish/Norwegian engineering unit. Sweden also has 200 troops pledged to the EU’s long-postponed ESDP Peace Keeping Operation in Chad and the Central African Republic. The cancellation of the UNAMID deployment may free up Swedish resources that could be directed to Afghanistan. Separately, we are hearing that FM Bildt may want the freed up Darfur forces added to the proposed Swedish contingent for Chad. 5. (C) Sweden has other potential assets for Afghanistan: — Newly acquired HKP 10 Super Puma Medevac Helicopter that could possibly be deployed in Afghanistan after June 30, when the NBG completes its commitment. — JAS Gripen fighters. Sweden’s Armed Forces has publicly suggested sending JAS Gripen fighter aircraft to Afghanistan. The Swedish military lobbied for the deployment, arguing that possible combat experience would be good for the Air Force — and enhance the marketability of the Gripen.  Military advisers who could possibly relieve U.S.personnel on OMLT teams working with Afghan forces in ISAF Regional Command North. 6. (C) Comment and action request: Sweden has the legislative authority and appears to have the resources to make additional contributions in Afghanistan. By current legislation, any additions would be limited to the northern Mazar-e-Sharif PRT area. Post would appreciate receiving guidance to use with the Swedish government. SILVERMAN 


%d bloggare gillar detta: