2019 hittills: 89.000 nya uppehållstillstånd

13 oktober 2019

Publicerad av Fria Tider den 12 oktober 2019 kl 14.44

 Invandringen fortsätter och ser inte ut att minska i någon betydande omfattning. Det visar Migrationsverkets statistik. I stället kan årets invandring bli en av de största.

Migrationsverket har släppt sin senaste månadsstatistik över beviljade uppehållstillstånd, och den visar att invandringen fortsätter vara mycket hög.

Hittills i år, mellan januari till september, har hela 89.120 uppehållstillstånd beviljats.

Det handlar bland annat om 13.000 asylsökare inklusive 3.700 kvotflyktingar, 2.300 enligt gymnasielagen och 2.100 med så kallat alternativt skyddsbehov. Cirka 30.000 anhöriginvandrare från olika kategorier. Därtill kommer också 34.000 i kategorin arbete, varav ytterligare 10.000 anhöriga som är släkt med arbetskraftsinvandrare.

I september rapporterade vi om att antalet anhöriga som följer med invandrare som får arbetstillstånd i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Under förra året beviljades 15.400 sådana anhöriga uppehållstillstånd i Sverige. För tio år sedan var motsvarande siffra bara 3.600. Enligt Ekot utgör anhöriga 42 procent av den sammanlagda arbetskraftsinvandringen som kommer från länder utanför EU. För tio år sedan var siffran 17 procent. Den största delen av anhöriga kommer från Irak och Syrien. Detta är ett nytt sätt som invandrare använder för att få stanna i Sverige. En person som får arbetstillstånd i Sverige har därefter rätt att ta hit sin närmsta familj.

Fortsätter invandringen i samma takt kommer antalet uppehållstillstånd sluta på cirka 120.000 vid årets slut. Enligt Samtiden skulle det bli det fjärde största antalet någonsin. Men det skulle också kunna öka, på grund av regeringens generösare regler för familjeåterförening som infördes i somras.

Förra året beviljades totalt 132.696 uppehållstillstånd.

Siffrorna omfattar bara beviljade förstagångsbeslut, det vill säga personer som haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och blir beviljade en förlängning av detta, är exkluderade.

 

Den extremt ljugande red. Anders Lindberg på Aftonbladet påstod i God morgon Världens Panelen idag att det var 11 000.

MÅNGKULTUR GER ETT SÄMRE OCH SVAGARE SAMHÄLLE

08 oktober 2019

 Mångfald berikar och är en styrka. Det är ett vetenskapligt obevisat påstående som ofta kommer från maktpolitiska etablissemang och MSM med DN och statstelevisionen i spetsen. De spelar helt enkelt det identitetspolitiska spelet. Den vetenskapliga sanningen är den motsatta, ju mer mångkulturell desto sämre samhälle och social sammanhållning.

Frågan har undersökts i studien Ethnic Diversity and Social Trust: A Narrative and Meta-Analytical Review av Peter Thisted Dinesen och Merlin Schaeffer vid Köpenhamns universitet samt Kim Mannemar Sønderskov vid Århus universitet. I slutet av texten finns fullständig information om studien och länk till studien.

Mångkulturens introduktion i Sverige.

Men innan vi går in på studien och dess resultat, några ord om varifrån mångfaldsideologin kommer och vem som startade den i Sverige.

Den polske juden David Schwarz (1928 – 2008) kom 1950 till Sverige. Han studerade sociologi vid Stockholm universitet. År 1964 skrev han en artikel i DN, där han påpekade att antalet utlänningar som kom till Sverige ökade snabbt. Han ansåg det viktigt att dessa invandrare fick behålla sina kulturella särarter och att Sverige, med hans ord, blev en ”flerkulturnation”. Detta var upptakten till en serie DN-artiklar, som kom att inspirera till debatt också i andra tidningar. Under åren 1964 – 68 drog David Schwarz igång tolv tidningsdebatter kring invandrarfrågan

För att få politiskt gehör gick David Schwarz med i det socialdemokratiska partiet. Där mötte han motstånd. Den tilltagande invandringen reste redan då frågan om det inte var nödvändigt med restriktioner. Fokus i diskussionen låg då som nu på om invandringen var bra för Sverige eller inte. För många socialdemokrater var det då en främmande tankeatt man skulle vara något annat än svensk i Sverige och för dem var det självklart att politiken skulle vara inriktad på assimilation. En fortfarande självklart korrekt inställning.

Men David Schwarz mötte inte bara motstånd som t. ex hos Tage Erlander. Han fick också gehör hos framför allt Olof Palme. Olof Palme höll 1965 ett nyårstal i radion där han riktade sig till främlingar i Sverige och passade på att slå ett slag för internationalism.  Olof Palmes talskrivare var då Olle Svenning som skrev ihop med David Schwarz.

Från 1965 och framåt använde David Schwarz omväxlande uttrycken ”det mångkulturella” och ”det flerkulturella” samhället. 1967 kan man säga att han vunnit mediadebatten och det fanns inte längre några betydande opinionsbildare som öppet förespråkade att Sveriges relation till invandrare skulle vara inriktad på assimilation.

Fyra års debatterande ledde fram till ett riksdagsbeslut 1968, där det slogs fast att invandrare ska kunna leva på samma standardnivå som den inhemska befolkningen. Samma år tillsatte regeringen den så kallade Invandrarutredningen. Den fick i uppdrag dels att kartlägga de problem som invandrare mötte i Sverige, men också att redovisa åtgärder för att främja invandrarnas integrering i samhället.

Begreppet ”utlänning” ersattes med ett mer PK invandrare. Invandrare hade en bättre klang än utlänning. En ny utlänningslag antogs och 1969 ersattes Statens utlänningskommission med Statens invandrarverk. LO ville också vara med på PK-tåget och antog 1967 ett radikalt invandringspolitiskt program, där det föreslogs en rad reformer som skulle ge invandrarna stor religiös, kulturell och annan frihet. Alla organisationer var ivriga att dra sitt strå till stacken.

”Hos förespråkarna för kulturpluralism, mångkultur eller flerkultur hade begreppet mångkultur ännu inte riktigt fått fäste men deras förvissning om hur framtiden skulle te sig var stor. Hos dem fanns en näst intill fatalistisk syn på framtiden. Immigrationen skulle bara accelerera och Sverige skulle inte klara att behålla sin etniska och kulturella homogenitet. Kulturpluralismen var framtiden, medan assimilationsivrarna tillhörde gårdagen. David Schwarz förutspådde att Sverige i mitten av 1980-talet skulle ha ett par miljoner invandrare. Han tänkte sig att av dem skulle omkring en halv miljon vara katoliker medan muslimerna skulle utgöra ungefär 100.000. Frånsett att relationen mellan muslimer och katoliker snarare blev den omvända, så gissade han inte alldeles galet. Schwarz ansåg att detta var en invandring som Sverige av olika skäl inte skulle kunna stoppa eller ens begränsa. Vilka dessa skäl var, angav han emellertid inte”. 

Socialdemokraterna var inte eniga i frågan, men David Schwarz hade Olof Palmes stöd. 1967, på Israels nationaldag, höll Palme ett tal på Stockholms judiska center där han lyfte fram David Schwarz som den man som gjort mer än någon annan för Sveriges invandrare och etniska minoriteter. Olof Palme hyllade Israel och sionismen samtidigt som han uttryckte sin motvilja mot svensk nationalism. Så illa hade det gått redan då!

Palme var statsminister när Sveriges riksdag 1975 tog beslutet att Sverige skulle bli mångkulturellt (prop 1975:26). Det är en mycket viktig proposition för att förstå varför Sverige ser ut och har de problem vi har idag.  Sverige fick en ny regeringsform där det slogs fast att samiska folkets och etniska och språkliga minoriteters möjligheter att utveckla ett eget kultur- och samfundsliv skulle främjas. Det som band samman svenskarna var inte längre den svenska historien utan ”den samtida tillhörigheten i Sverige”. Redan där ser vi hur förnekandet av  den svenska historien är nödvändig för att vrida Sverige ur svenskarnas händer. Helt logiskt kommer en fortsättning med Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt som i liknande ordalag hyllar muslimsk kultur men anser att ”svensk kultur inte existerar” alternativt är ”barbari.”

I en intervju för tidskriften Invandrare & Minoriteter 1977 fick Olof Palme frågan hur det kom sig att Palmes socialdemokratiska parti, utan folkets stöd, fattade det historiska beslutet ”att förvandla Sverige till multinationellt samhälle”. Han svarade att den socialdemokratiska regeringen troligtvis ”låg före folkopinionen” när besluten fattades, men att opinionen mer och mer kommit i samklang med den antagna politiken.

Olof Palmes politiska och historiska ´track record´ förskräcker och det skall bli intressant av en sanningsenlig och vetenskaplig studie av hans regim när den görs en gång i framtiden. Med empriskt korrekta analyser av mångkulturintroduktionen och dess förödande konsekvenser för Sverige och som sedan fullföljdes och förvärrades av Fredrik Reinfeldt/Erik Ullenhag och Stefan Löfven/Morgan Johansson. Olof Palme var också den som tog bort tjänstemannaansvaret med en idag mycket tydlig politisering av de statliga verkscheferna och myndigheterna som följd. Där skapades ursprunget till ”the deep state”/den djupa staten. Olof Palme och vänstersocialisten Pierre Schori stödde politiskt och med skattebetalarnas pengar ett antal kommunistiska terrororganisationer – ofta kallade befrielserörelser – ute i världen. Robert Mugabes Zanu-PF och Nelson Mandelas och ANC:s statskupp som tydliga skräckexempel. Palme startade också den katastrofala klimatdebatten. Han har en hel del att stå till svars för.

Mångkultur medför ett svagare och sämre samhälle.

Efter denna inledning, om den svenska mångkulturella kontexten, nu åter till studien om mångkulturens effekter. Syftet med studien var att söka ett svar på om det återkommande påståendet om att en fortsatt invandring med en ökad etnisk mångfald har en positiv påverkan på social sammanhållning stämmer. Svaret på den frågan blev ett entydigt nej.

I studien har man gått igenom existerande litteratur och också gjort en metaanalys av 1 001 beräkningar från 87 studier. Av dessa kunde man konstatera att etnisk mångfald har precis motsatt effekt på samhället än det politiker och journalister brukar påstå. Man påträffade ett statistiskt signifikant negativt förhållande mellan etnisk mångfald och social sammanhållning i samtliga studier. Det är något som varje svensk medborgare ute i landet vet och upplever dagligen. Det är bara identitetspolitiska politiker och media som framhärdar med en motsatt för Sverige katastrofal politisk ideologi.

Författarna (Dinesen/Schaeffer/Sønderskov) sammanfattar själva studien på följande sätt:

“Does ethnic diversity erode social trust? Continued immigration and corresponding growing ethnic diversity have prompted this essential question for modern societies, but few clear answers have been reached in the sprawling literature. Taking this as point of departure, this article reviews the existing literature on the relationship between ethnic diversity and social trust through a narrative review and a meta-analysis of 1,001 estimates from 87 studies. The review clarifies the core concepts, highlights pertinent debates, and tests core claims from the literature on the relationship between ethnic diversity and social trust. Several results stand out from the meta-analysis. We find a statistically significant negative relationship between ethnic diversity and social trust across all studies. The relationship is stronger for trust in neighbors, and when studied in more local contexts. Covariate conditioning generally changes the relationship only slightly. The review concludes by discussing avenues for future research”.

Jag citerar också in extenso hela författarnas sammanfattning av deras studie.

“In summary, the meta-analysis has generated several insights speaking to various aspects of the debates in the literature presented earlier. First, as a baseline result, across all studies, we observe a statistically significant negative relationship between ethnic diversity and social trust of moderate size. On average, social trust is thus lower in more ethnically diverse contexts. That being said, the rather modest size of the relationship also implies that apocalyptic claims regarding the severe threat of ethnic diversity for social trust in contemporary societies are exaggerated.

Second, the negative relationship applies for all types of trust, but with substantial variation in strength between types. The negative relationship is strongest for trust in neighbors, intermediate for in-group trust and generalized social trust, and weakest for out-group trust (for the latter, the relationship is insignificant). Ethnic diversity thus matters more for trust in people in one’s immediate residential setting, but the effect also extends beyond this setting to trust in other people in general.

Third, ethnic diversity experienced locally—in neighborhoods—matters more for social trust than does ethnic diversity in more aggregate settings. Ceteris paribus, this suggests that proximity to interethnic others is an important facilitating condition accentuating the negative relationship between ethnic diversity and social trust.

Fourth, the relationship between ethnic diversity and social trust is only slightly attenuated and remains negative and significant, when controlling for potential confounders/mediators, specifically individual minority background, socioeconomic deprivation (individual and contextual), contextual crime, and interethnic contact. To properly assess confounding and/or mediation, researchers should sequentially add control variables—tapping social disadvantage or otherwise—with ambiguous causal connections to ethnic diversity in models of social trust.

Fifth, the diversity-trust connection is reduced (but still significant), when controlling for several predictors of ethnic diversity (conceptualized broadly). At present, including several—typically highly correlated— diversity predictors to parse out different theoretical mechanisms will often lead to an underestimation of the effect of ethnic diversity on social trust”.

Studien har kommenterades av Eric Kaufmann, professor i politik vid University of London, som konstaterade att en högre mångfald är signifikant associerat med lägre tillit i samhällen.

“Higher diversity *is* significantly associated with lower trust in communities, even when controlling for deprivation. A definitive meta analysis of the diversity-trust literature (pub date 2020)”.

 Eroderar i Sverige
I Sverige och Skandinavien har det funnits, och finns ännu, en världsunikt hög tillit och social sammanhållning. Allteftersom invandring skett från lägre utvecklade kulturer har detta eroderat.

2018 uppmärksammade Forskning & Framsteg att den sociala sammanhållningen i Sverige minskat stadigt sedan 1990-talet – här nämner man också specifikt bland andra utomnordiska invandrare.

Även 2014 publicerade man ett större reportage om fenomenet där man talat med Lars Trägårdh, professor i historia. Då konstaterade man att Sverige varit ett undantag i världen och att tilliten ”underlättats av att befolkningen har varit homogen, och den bygger på en historia präglad av samförståndslösningar och kompromisser”.

Vidare slog man också då fast att sambandet mellan låg tillit och hög andel invandrare är starkt och förekommer både bland inrikes och utrikes födda samt kvarstår även efter kontroll för olika socioekonomiska faktorer.

Stark nationalstat garant för hög tillit
”Olikheter inom befolkningen gör det svårare att upprätthålla gemensamma normer, varför misstron blir större vilket leder till att man själv blir mindre benägen att bidra till det gemensamma”, förklarades den minskade tilliten med.

– Vi historiker vet att vår nationalkänsla, vårt gemenskapsprojekt där tilliten har utvecklats, är basen för vår demokrati och vår välfärd, säger han. Detta projekt skapades på 1800-talet via gemensamma medier, folkskola och värnplikt. Och vad har hänt i dag? Värnplikten är skrotad, skolan är i kris och medierna håller på att fragmenteras. Jag tror att detta kan vara en förklaring till de senaste siffrorna, sa Trägårdh.

Sämst social sammanhållning finns i Mellanöstern, Afrika och delar av Latinamerika.

Källor:

 1. Till delen om David Schwartz: K-O Arnstberg, Mångkulturens Sverige I.
 2. Till den senare delen: Samnytt 8.10.2019

3.Ethnic Diversity and Social Trust: A Narrative and Meta-Analytical Review

Peter Thisted Dinesen (University of Copenhagen) Merlin Schaeffer (University of Copenhagen) Kim Mannemar Sønderskov (Aarhus University)

Preprint version. Final version is forthcoming in Annual Review of Political Science, Volume 23, 2020.

Hela rapporten finns på: https://www.researchgate.net/publication/335924797_Ethnic_Diversity_and_Social_Trust_A_Narrative_and_Meta-Analytical_Review

 

 

YLVA JOHANSSON UTMÄRKER SIG.

07 oktober 2019

En bild som skulle kunna uppfattas provocerande. Men tänk efter! Det ligger en kärna av sanning bakom bilden. Vad säger den socialdemokratiske ex. minister och ev. EU-kommissionär Ylva Johansson egentligen?

Solidaritet är ett begrepp med konnotation och syfte på vilja till sammanhållning mellan olika  människor inom en grupp som kan var av olika storlek och innehåll. Sammanhållningen innebär att på olika sätt bidra med hjälp och stöd inom gemenskapen. Det finns ett tydligt drag av altruism i begreppet varmed avses generositet, självuppoffringar och att kunna sätta en annans behov före ens egen. Den psykologiska viljan att genomföra sådana handlingar innehåller sannolikt också drag av empati dvs ett emotionellt medkännande och förståelse för andras behov.

Den socialdemokratiske ex. minister och ev. EU-kommissionär Ylva Johansson kopplar ihop solidaritet med ”tvingande” politiska åtgärder. Det är ett contradictio in adiecto. Det liknar i hög grad den typ av ”solidaritet” som tvingades på det ryska folket och folken i andra östeuropeiska länder instängda bakom järnridån (iron curtain) för att solidariskt rädda dem från hoten från den kapitalistiska fascismen. Den anakronistiska benämningen i de socialistiska länderna var den ”anti-fascistiska muren.” Hyllad av bland andra företrädare för Vänsterpartiet.

”Solidariteten” som drabbade det ryska folket och folken i de instängda länderna har ingen likhet med den definitionen av solidaritet vi diskuterade i inledningen. Solidaritet och ”tvingande” har inget med varandra att göra. Därav den provocerande men talande bilden nedan. Socialister är sig uppenbarligen lika oavsett röd schattering!

IMG_8233

 

Prime Minister Viktor Orbán’s letter to Kurz: Austria’s citizens support politics based on Christian values.

05 oktober 2019

October 1, 2019 1:03 PM

In a message Prime Minister Viktor Orbán congratulated Sebastian Kurz, Chairman of the Austrian People’s Party on the “convincing victory” achieved in the Austrian federal parliamentary elections.

“This result – which also amounts to a clear mandate of government for you and your party – clearly indicates once again that Austria’s citizens support the consistent line of politics which is based on Christian values and provides stability for them,” Mr Orbán wrote, adding that he sincerely hopes that they will be able to continue their cooperation based on these common values in the interest of enhancing the region’s competitiveness and creating a European Union built upon strong nations”.

“I wish you the very best with the coalition talks ahead of you,” the Hungarian Prime Minister wrote in conclusion.

Website of the Hungarian Government

https://www.kormany.hu/en

120 years of climate scares

04 oktober 2019

By Thomas Lifson
Read more: https://www.americanthinker.com/blog/2014/08/120_years_of_climate_scares.html#ixzz61MafOlk6
Follow us: @AmericanThinker on Twitter | AmericanThinker on Facebook

Scientists seeking funding and journalists seeking an audience agree: panic sells.

“Global cooling is going to kills us all!” “No, wait: global warming is going to kill us all!”

All that’s  missing is a back-and-forth of “You shut up!” “No, you shut up!” That is reserved for those who doubt the need for panic.

That’s the gist of an amazing chronology of the last 120 years of scare-mongering on climate, assembled by butnowyouknow.net and reprinted by the estimable Anthony Watts in Wattsupwiththat, who updates it to the present. It is truly mind-boggling:

 • 1895– Geologists Think the World May Be Frozen Up Again – New York Times, February 1895
 • 1902– “Disappearing Glaciers…deteriorating slowly, with a persistency that means their final annihilation…scientific fact…surely disappearing.” – Los Angeles Times
 • 1912–  Schmidt Warns Us of an Encroaching Ice Age – New York Times, October 1912
 • 1923– “Scientist says Arctic ice will wipe out Canada” – Professor Gregory of Yale University, American representative to the Pan-Pacific Science Congress, – Chicago Tribune
 • 1923– “The discoveries of changes in the sun’s heat and the southward advance of glaciers in recent years have given rise to conjectures of the possible advent of a new ice age” – Washington Post
 • 1924– MacMillan Reports Signs of New Ice Age – New York Times, Sept 18, 1924
 • 1929– “Most geologists think the world is growing warmer, and that it will continue to get warmer” – Los Angeles Times, in Is another ice age coming?
 • 1932– “If these things be true, it is evident, therefore that we must be just teetering on an ice age” – The Atlantic magazine, This Cold, Cold World
 • 1933– America in Longest Warm Spell Since 1776; Temperature Line Records a 25-Year Rise – New York Times, March 27th, 1933
 • 1933– “…wide-spread and persistent tendency toward warmer weather…Is our climate changing?” – Federal Weather Bureau “Monthly Weather Review.”
 • 1938– Global warming, caused by man heating the planet with carbon dioxide, “is likely to prove beneficial to mankind in several ways, besides the provision of heat and power.”– Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society
 • 1938– “Experts puzzle over 20 year mercury rise…Chicago is in the front rank of thousands of cities thuout the world which have been affected by a mysterious trend toward warmer climate in the last two decades” – Chicago Tribune
 • 1939– “Gaffers who claim that winters were harder when they were boys are quite right… weather men have no doubt that the world at least for the time being is growing warmer” – Washington Post
 • 1952– “…we have learned that the world has been getting warmer in the last half century” – New York Times, August 10th, 1962
 • 1954– “…winters are getting milder, summers drier. Glaciers are receding, deserts growing” – S. News and World Report
 • 1954– Climate – the Heat May Be Off – Fortune Magazine
 • 1959– “Arctic Findings in Particular Support Theory of Rising Global Temperatures” – New York Times
 • 1969– “…the Arctic pack ice is thinning and that the ocean at the North Pole may become an open sea within a decade or two” – New York Times, February 20th, 1969
 • 1969– “If I were a gambler, I would take even money that England will not exist in the year 2000″ — Paul Ehrlich (while he now predicts doom from global warming, this quote only gets honorable mention, as he was talking about his crazy fear of overpopulation)
 • 1970– “…get a good grip on your long johns, cold weather haters – the worst may be yet to come…there’s no relief in sight” – Washington Post
 • 1974– Global cooling for the past forty years – Time Magazine
 • 1974– “Climatological Cassandras are becoming increasingly apprehensive, for the weather aberrations they are studying may be the harbinger of another ice age” –Washington Post
 • 1974– “As for the present cooling trend a number of leading climatologists have concluded that it is very bad news indeed” – Fortune magazine, who won a Science Writing Award from the American Institute of Physics for its analysis of the danger
 • 1974– “…the facts of the present climate change are such that the most optimistic experts would assign near certainty to major crop failure…mass deaths by starvation, and probably anarchy and violence” – New York Times

Cassandras are becoming increasingly apprehensive, for the weather aberrations they are studying may be the harbinger of another ice age

 • 1975– Scientists Ponder Why World’s Climate is Changing; A Major Cooling Widely Considered to Be Inevitable – New York Times, May 21st, 1975
 • 1975– “The threat of a new ice age must now stand alongside nuclear war as a likely source of wholesale death and misery for mankind” Nigel Calder, editor, New Scientist magazine, in an article in International Wildlife Magazine
 • 1976– “Even U.S. farms may be hit by cooling trend” – S. News and World Report
 • 1981– Global Warming – “of an almost unprecedented magnitude” – New York Times
 • 1988– I would like to draw three main conclusions. Number one, the earth is warmer in 1988 than at any time in the history of instrumental measurements. Number two, the global warming is now large enough that we can ascribe with a high degree of confidence a cause and effect relationship to the greenhouse effect. And number three, our computer climate simulations indicate that thegreenhouse effect is already large enough to begin to effect the probability of extreme events such as summer heat waves. – Jim HansenJune 1988 testimony before Congress, see His later quote andHis superior’s objection for context
 • 1989-“On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but – which means that we must include all doubts, the caveats, the ifs, ands and buts. On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climate change. To do that we need to get some broad based support, to capture the public’s imagination. That, of course, means getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. This “double ethical bind” we frequently find ourselves in cannot be solved by any formula. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest. I hope that means being both.” – Stephen Schneider, lead author of the Intergovernmental Panel on Climate Change,Discover magazine, October 1989
 • 1990– “We’ve got to ride the global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing – in terms of economic policy and environmental policy” – Senator Timothy Wirth
 • 1993– “Global climate change may alter temperature and rainfall patterns, many scientists fear, with uncertain consequences for agriculture.” – S. News and World Report
 • 1998– No matter if the science [of global warming] is all phony . . . climate change [provides] the greatest opportunity to bring about justice and equality in the world.” —Christine Stewart, Canadian Minister of the Environment, Calgary Herald, 1998
 • 2001– “Scientists no longer doubt that global warming is happening, and almost nobody questions the fact that humans are at least partly responsible.” – Time Magazine, Monday, Apr. 09, 2001
 • 2003– Emphasis on extreme scenarios may have been appropriate at one time, when the public and decision-makers were relatively unaware of the global warming issue, and energy sources such as “synfuels,” shale oil and tar sands were receiving strong consideration” – Jim Hansen, NASA Global Warming activist, Can we defuse The Global Warming Time Bomb?, 2003
 • 2006– “I believe it is appropriate to have an over-representation of factual presentations on how dangerous it is, as a predicate for opening up the audience to listen to what the solutions are, and how hopeful it is that we are going to solve this crisis.” — Al Gore, Grist magazine, May 2006
 • 2006– “It is not a debate over whether the earth has been warming over the past century. The earth is always warming or cooling, at least a few tenths of a degree…” —Richard S. Lindzen, the Alfred P. Sloan professor of meteorology at MIT
 • 2006– “What we have fundamentally forgotten is simple primary school science. Climate always changes. It is always…warming or cooling, it’s never stable. And if it were stable, it would actually be interesting scientifically because it would be the first time for four and a half billion years.” —Philip Stott, emeritus professor of bio-geography at the University of London
 • 2006– “Since 1895, the media has alternated between global cooling and warming scares during four separate and sometimes overlapping time periods. From 1895 until the 1930’s the media peddled a coming ice age. From the late 1920’s until the 1960’s they warned of global warming. From the 1950’s until the 1970’s they warned us again of a coming ice age. This makes modern global warming the fourth estate’s fourth attempt to promote opposing climate change fears during the last 100 years.” –Senator James Inhofe, Monday, September 25, 2006
 • 2007– “I gave a talk recently (on fallacies of global warming) and three members of the Canadian government, the environmental cabinet, came up afterwards and said, ‘We agree with you, but it’s not worth our jobs to say anything.’ So what’s being created is a huge industry with billions of dollars of government money and people’s jobs dependent on it.” –  Tim Ball, Coast-to-Coast, Feb 6, 2007
 • 2008– “Hansen was never muzzled even though he violated NASA’s official agency position on climate forecasting (i.e., we did not know enough to forecast climate change or mankind’s effect on it). Hansen thus embarrassed NASA by coming out with his claims of global warming in 1988 in his testimony before Congress” –  John S. Theon, retired Chief of the Climate Processes Research Program atNASA, see above for Hansen quotes

Section updated by Anthony:

 • 2009– Climate change: melting ice will trigger wave of natural disasters. Scientists at a London conference next week will warn of earthquakes, avalanches and volcanic eruptions as the atmosphere heats up and geology is altered. Even Britain could face being struck by tsunamis – “Not only are the oceans and atmosphere conspiring against us, bringing baking temperatures, more powerful storms and floods, but the crust beneath our feet seems likely to join in too,” – Professor Bill McGuire, director of the Benfield Hazard Research Centre, at University College London, – The Guardian, Sep 2009.
 • 2010– What Global Warming Looks Like. It was more than 5°C (about 10°F) warmer than climatology in the eastern European region including Moscow. There was an area in eastern Asia that was similarly unusually hot. The eastern part of the United States was unusually warm, although not to the degree of the hot spots in Eurasia. James Hansen – NASA GISS, August 11, 2010.
 • 2011– Where Did Global Warming Go? “In Washington, ‘climate change’ has become a lightning rod, it’s a four-letter word,” said Andrew J. Hoffman, director of the University of Michigan’s Erb Institute for Sustainable Development.   – New York Times, Oct 15, 2011.
 • 2012– Global warming close to becoming irreversible-scientists. “This is the critical decade. If we don’t get the curves turned around this decade we will cross those lines,” said Will Steffen, executive director of the Australian National University’s climate change institute, speaking at a conference in London. Reuters, Mar 26, 2012
 • 2013– Global-warming ‘proof’ is evaporating.  The 2013 hurricane season just ended as one of the five quietest years since 1960. But don’t expect anyone who pointed to last year’s hurricanes as “proof” of the need to act against global warming to apologize; the warmists don’t work that way. New York Post, Dec 5, 2013
 • 2014 – Climate change: It’s even worse than we thought.  Five years ago, the last report of the Intergovernmental Panel on Climate Change painted a gloomy picture of our planet’s future. As climate scientists gather evidence for the next report, due in 2014, Michael Le Page gives seven reasons why things are looking even grimmer. –New Scientist (undated in 2014)

Read more: https://www.americanthinker.com/blog/2014/08/120_years_of_climate_scares.html#ixzz61MaW2tKy
Follow us: @AmericanThinker on Twitter | AmericanThinker on Facebook

 

HAR MAN VID UTGRÄVNINGARNA AV VIKINGASKEPPEN VID SALME I ESTLAND HITTAT KUNG INGVARS AV YNGLINGAÄTTEN GRAV?

02 oktober 2019

Artikeln bygger på vetenskapliga redogörelser från utgrävningarna publicerade i Cambridge Core och World Archeology av utgrävningsledarna Jüri Peets and Marge Konsa m.fl.

Det är anledningen till att citaten presenteras på engelska. Jag har valt att inte översätta. Citaten är viktiga eftersom de med utgångspunkt i utgrävningsresultaten redogör för forskarnas analyser och tolkningar. De avslutande reflektionerna – spekulationerna skulle kanske någon säga – är vår egen.

Salmeskeppen är två vikingatida båtgravar som hittades vid byn Salem på ön Ösel i Estland. I de två båtgravarna hittades skelett efter minst 41 människor.

Fyndplatsen låg nära vikingatidens kustlinje och under vikingatiden begravdes männen cirka 1.5 meter över havsytan, men idag ligger fyndplatsen 230 meter från dagens kustlinje på fyra meters höjd. Arkeologerna räknar med att kunna hitta ett tredje vikingaskepp.

Dessa vikingagravar av två båtar med 41 individer i båtarna är unika i flera avseenden. Bland annat för att männen – för det handlar om män med god fysisk status I åldern 25-35 år – hade gått en våldsam död till mötes. De hade dött i strid. På skeletten kan man se svåra skador av svärdshugg, avhuggna lemmar, skadade huvuden och helt dekapiterade huvuden. I båtarna fann man också ett stort antal svärd av mycket dyrbar och hög kvalitet. Uppenbarligen var de dödade vikingarna från Mälardalen av högre stånd.

“Ship burials are a well-known feature of Scandinavian Viking Age archaeology, but the discovery of 41 individuals buried in two ships in Estonia belongs to the Pre-Viking period and is the first of its kind in Europe. The two crews met a violent end around AD 750, and were buried with a variety of richly decorated weapons, tools, gaming pieces and animal bones. The rich grave goods suggest that this was a diplomatic delegation protected by a cohort of elite warriors. They were armed with swords of Scandinavian design, possibly from the Stockholm-Mälaren region, and stable isotope analysis is consistent with that being the probable homeland of the crew.”

“The 34 skeletons were stacked on the ship (ship nr II) like firewood, in four layers within an area of 3 × 4 m. The bodies had been buried with 40 swords (both single- and double-edged types, including examples with gilded and jewelled bronze hilts), covered by large, round wooden shields with bosses of iron, and by cloth, probably from the sail. Other grave goods included 15 ornamented antler combs, broken shears, beads, pendants of bear canines, bronze and iron plaques, and small padlocks. Gaming pieces made from whalebone and walrus ivory had been scattered among the bodies. A large number of arrowheads were found, but only a few spears and no axes. Many of the arrowheads were stuck in the wood of the ship and in the shields, and, along with the many injuries observed in the skeletal remains, document the conflict that must have resulted in the deaths of these individuals.”

“To date, ten skeletons present injuries from sharp blades; six have multiple injuries and some exhibit trauma characteristic of decapitation”.

De pilspetsar som hittats vid skrovet var av typen med treskivad spets som användes för att skjuta brinnande pilar. Det visar att vikingarna som kom från Mälardalen mötte en estnisk vikingastyrka till båts som sköt brinnande pilar och satte båtarna åtminstone devis i brand. Sannolikt fortsatte sedan striden på stranden efter att de svenska vikingarna landat båtarna.

De vapen, främst svärden, som hittades i båtarna var en av typ som har likheter med vapen funna i vikingagravar i Sverige exempelvis vid Vendel. De underlättar i hög grad dateringen av fynden och etablering av hemort för de stupade vikingarna.

“The style of weapon fragments suggests they belong to the Vendel Period or the beginning of the Viking Age, about AD 600-800. They had been deliberately damaged by bending, hacking, and breaking – a common practice during this period – and showed evidence of having been in a fire.”

“The luxurious sword hilts with Scandinavian decoration found at Salme II have features similar to analogous finds from rich noblemen’s graves near Uppsala and other places in the Mälar-region of Sweden (e.g. graves at Vendel, Valsgärde and Ultuna). The production centre at Helgö was their probable place of origin”.

“The combination of isotopic and archaeological evidence clearly points to the Mälaren region in central Sweden as the most probable homeland of those men who travelled to Salme, died violently and were buried hastily in two ships in around AD 750”.

Vad hände, hur förlöpte striden och vilken bakgrund kan man ana bakom fynden? Tidpunkt och syfte med expeditionen kan också peka mot vem/vilka det kan handla om.

“According to the most likely scenario, a war party of Scandinavians attempted to carry out a raid against the Oeselian (Estonian inhabitants of the island of Saaremaa), but were attacked by Oeselian ships. The sides of the two ships contain numerous embedded arrowheads, some of which are of the three-pointed type used to carry burning materials to set enemy ships aflame. After losing too many oarsmen to the Estonian archers, the raiders pulled their ships aground and tried to defend themselves behind them. It appears that after the battle, the Oeselians allowed either the survivors or some other group of Scandinavians to ritually bury their dead. The burial is unusual because the ships were not covered with earth mounds. The site was eventually forgotten by the local inhabitants after it had become overblown by sand and covered with vegetation”.

Bland fynden fanns ett stort antal spelpjäser och bland dessa spelpjäser några kungar som i storlek och utförande avvek kraftigt från övriga spelpjäser. En sådan kung fanns placerad i munnen på en av de begravda individerna i skepp II. En indikation så god som någon om att just den individen kan ha varit, just det,  en kung från Mälardalen och varför inte en som vi känner från annalerna och som stupade under härnadståg i Estland. Även fynden i övrigt runt den individen är märkliga med bl.a. ett guldplätterat svärd och andra liknande rikare ornamenterade föremål.

“Most of the gaming pieces are similar in shape, material, and size to those found in the first burial. However, a set of 11, found around the skull of Skeleton XIV on Salme II, are considerably smaller than the rest. Also, while the gaming ‘king’ from Salme I was larger than other pieces and was covered with intricate plaited decoration, the ‘king’ from this assemblage simply had an iron tack on top”.

“A larger ‘king’ piece was found in the jaw region of Skeleton XIV, as if deliberately placed in the dead man’s mouth. Was this a symbolic act denoting this person’s higher status? Certainly, this individual was richly furnished with grave goods that included fragments of a double-edged sword with a ringed hilt of gilt bronze. Furthermore, he was positioned along the central axis of the boat”.

Vi vet från Snorre Sturlassons Ynglingasaga att Bröt-Anunds (den Bröt Anund som sannolikt ligger begravd i Anundshögen i Västerås) far Ingvar den långe stupade i Estland under en vikingaräd. Yngvar, vanligen Ingvar den långe, av Ynglingaätten var en svensk kung.

Snorri Sturluson relates in his Ynglinga saga that the Swedish king IngvarÖsten‘s son, was a great warrior who often spent time patrolling the shores of his kingdom fighting Danes and Vikings from Estonia (Víkingr frá Esthland). King Ingvar finally came to a peace agreement with the Danes and could take care of the Vikings in Estonia. He consequently started pillaging in Estonia in retribution, and one summer he arrived at a place called Stein (see also Sveigder). The Vikings in Estonia (sýslu kind) assembled a great army in the interior and attacked King Ingvar in a great battle. Their forces were too powerful and Ingvar fell and the Swedish forces retreated. 

Är det Ingvar den långe man hittat vid utgrävningarna i Salme? Omöjligt är det inte även om det är mycket svårt att bevisa. En förutsättning skulle vara en noggrann utgrävning av Anundshögen och att man där lyckas skelettrester efter Bröt Anund och med DNA från båda skeletten påvisar släktskap. Jag ryser av intellektuell upphetsning vid tanken på att det skulle kunna vara så. Det visar också att Sturlassons Ynglingsaga skulle kunna vara betydligt tillförlitligare än delar av den källkritiska historiska skolan anser. Den källkritisk skolan var ett rejält framsteg och förbättring av historieskrivningen i Sverige när den kom med historiker som Lauritz Weibull. Idag har dock pendeln svängt alltför för långt. Snorre Sturlassons Ynglingsaga tillerkänns, av vissa historiker, inget historiskt värde. Dessa historiker kastar ut barnet med badvattnet när de frånkänner Snorre Sturlassons Yngligasaga all historisk relevans. I svenska Wikipedia benämns han ”sagokung”? På vilken saklig grund? Svenska Wikipedia måste uppenbarligen hanteras med stor försiktighet, påverkan från vissa kretsar lyser igenom.

Sonen och jag fortsätter i våra historiska diskussioner att betrakta den vid Salme identifierade individen som kung och möjligen också kungen av Svitjod Ingvar den långe.

Källor:

https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/isotopic-provenancing-of-the-salme-ship-burials-in-previking-age-estonia/2104723979CFABF9B89CD36851218E62/core-reader

https://www.world-archaeology.com/features/estonia-salme-ship-burials/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Salmeskeppen

https://en.wikipedia.org/wiki/Salme_ships

https://www.youtube.com/watch?v=n4N9V24L59o

I den sistnämnda berättar en av forskarna och arkeologerna om utgrävningarna och fynden.

RUNLEJONET FRÅN PIREUS

01 oktober 2019

Tusenåriga meddelanden från krigande väringar tolkade av Thorgunn Snædal.

Den rapport som artikeln bygger på finns på:

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6470/978-91-7209-684-4.pdf?sequence=1

Tusen år gamla runinskrifter har nu kunnat läsas. Det är runor som svenska legosoldater ristade på ett stort marmorlejon i hamnstaden Pireus i Grekland. Under tusentalet var det inte ovanligt att nordiska män for till Konstantinopel för att tjänstgöra som väringar, d.v.s. legosoldater, i de många olika krig som de bysantinska kejsarna förde vid den tiden.

Målet var att genom krigsbyten och ersättningar komma hem med stora rikedomar. Några av dess väringar ristade vid tre olika tillfällen in traditionella svenska runristningar på det stora marmorlejon som vaktade hamnen i Pireus. Kanske var de sysslolösa i väntan på avsegling till ett nytt krig. Nu har Thorgunn Snædal som är Sveriges mest erfarna fältrunolog, lyckats tyda större delen av inskriptionerna.

– Jag har lyckats läsa mycket mer av inskriptionerna än vad jag trodde var möjligt, säger Thorgunn Snædal. Texterna har gett oss mer kunskap om hur livet kunde gestalta sig för de vikingar som deltog i krigen vid Medelhavet. Att det är svenskar som har ristat framgår av inskrifternas utformning, men vissa språkliga drag tyder på att även norrmän ingått i gruppen. Den äldsta inskriptionen är från 1020-talet och den yngsta ristades någon gång mellan år 1070 och 1100.

Vad står det i runtexten?

Den kortaste inskriften består av bara tre ord men visar ändå tydligt runristarnas identitet: (Unga) soldater ristade runorna.

Den längsta och äldsta inskriften ger oss inblickar i väringarnas farofyllda liv som legosoldater. Den är ristad av medlemmarna i en trupp till minne av en truppkamrat vid namn Horse, som enligt inskriften miste livet innan han kunde ta emot sin del av krigsbytet. Inskriftens avslutning är i versform vilket visar att åtminstone en av runristarna/väringarna också varit poet.

Den yngsta inskriften är placerad i en mycket vacker och välgjord runslinga. Ristarens namn Åsmund och två av hans kamraters namn Eskil och Torlev är bevarade men tyvärr är resten av slingan så skadad att vi inte får veta till minne av vem som den ristades. Mot slutet av 1000-talet utkämpade Bysans flera stora strider där nordiska väringar deltog, bl.a. mot normanderna i södra Italien 1071 då väringagardet nästan upplånades.

Runlejonets historia

Marmorlejonet stod fram till 1688 vid Aténs hamn, Pireus, då det fördes till Venedig som krigstrofé sedan venetianarna återerövrat Aten från turkarna. Lejonet var då cirka två tusen år gammalt. Samtidigt förde venetianarna ytterligare tre marmorlejon från Aten till Venedig, alla fyra flankerar nu ingången till den italienska flottans högkvarter Arsenalen. Runinskrifterna uppmärksammades dock inte förrän i slutet av 1700-talet av den svenske diplomaten och språkforskaren Johan David Åkerblad. Flera forskare har granskat runinskrifterna men ingen har hittills helt kunnat tolka dem. Det tog fyra undersökningsperioder under lika många år för Thorgunn Snædal att fullborda sin läsning av de illa medfarna runorna.

Texten är hämtad från provenezia.se och Riksantikvarieämbetets hemsida.

 

MUSLIMER TAR ÖVER SVERIGE – två dystopier.

29 september 2019

 

Det finns två läsvärda böcker som handlar om hur muslimerna tar över. Den första handlar om Sverige och den andra om Frankrike.

”Perfekt Storm” är skriven av Arne Weinz. 239 kr på bokus. Boken är en dystopi om vad som händer när Brödraskapet från ett kryssningsfartyg landsätter tusentals välutrustade elitsoldater i Sverige.

”Underkastelse” är skriven av den franske författaren Michel Houellebecq. 59 kr på bokus. 2022 vinner Muslimska brödraskapet det franska presidentvalet och tar över makten i Frankrike. Båda böckerna är extremt läsvärda.

Michel Houellebecq är en författare i Nobel-klass som jag ser det. Men med en sådan bok i bagaget är han självfallet utesluten från varje PK-pris. Ungefär som Salman Rushdie fegt och ryggradslöst uteslöts av Svenska Akademin efter ”Satansverserna”.

I Sverige sker idag smygislamiseringen i de tysta vid sidan av det svenska folkets medvetande. Ungefär som Sverige infört rena kommunist-DDR lagar utan protester. Gamla kommunistiska KGB agenter från forna Sovjet hyllar socialdemokratin som i tysthet och under demokratins täckmantel åstadkommit vad sovjetsystemet misslyckades med: Nämligen, ett helt tystat, följsamt och lydigt folk som traskar patrullo i maktens spår utan att revoltera. Likt flagellanter piskar medborgarna sig själva i sträva efter att följa maktens ukaser. Se bara på hur medborgare ringer in och föreslår än mer långgående åtgärder för oss medborgare för att ”rädda klimatet.”

KOMPETENSREGNET I SPÅRET AV MASSMIGRATIONEN.

27 september 2019
Kommer ni ihåg hur Stefan Löfven, Morgan Johansson och Annie Lööf hävdade att med massmigrationen skulle följa ett regn av läkare och tandläkare och andra högutbildade.
Taxiförarna i Stockholm ansågs under en tid vara världens mest utbildade med alla läkare och tandläkare som körde taxi. Ganska snart visade sig påståendet vara falskt. Dessa läkare och tandläkare existerade helt enkelt inte. Inga dementier i MSM dock.
I Surahammar hävdade en ledande politiker (aktiv i KS idag) på ett offentligt möte (ca 100 personer i publiken) att en av ”världens ledande hjärtkirurger” vandrade runt på gatorna i Surahammar. Att han inte kunde kommunicera på något av världsspråken gjorde inte politikern misstänksam till påståendet. Han svalde påståendet med hull och hår och torgförde uppgiften på ett valmöte inför valet 2014 där jag var moderator.
Bland övriga muslimska massmigranter skulle finnas läkare och tandläkare som skulle bidra till bristerna i svensk sjukvård. Ett kompetensregn som skulle gynna svensk ekonomi. Hur gick det med det? Dom var inte så många. Och vad värre är de tandläkare, sjuksköterskor och läkare som finns klarar inte inträdeskraven.
Alarmerande få tandläkare, läkare och sjuksköterskor som är utbildade utanför EU/EES klarar kunskapsproven som ger inträde till det så kallade snabbspåret. Motsvarande resultat på de svenskstuderandes utbildningar hade skapat ramaskri och krav på omedelbara åtgärder.
Resultatet på det teoretiska och praktiska provet för perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2019 är en nattsvart läsning. För tandläkarna är det direkt alarmerande. För att få fortsätta på det så kallade Snabbspåret, måste den som skriver proven vara godkänd på både det teoretiska och det praktiska provet.
Av 608 som uppgett sig ha tandläkarutbildning har endast 4 procent, 27 stycken, klarat båda delar av provet. 21 personer av dessa 27, alltså 3,5 procent av det totala deltagarantalet, har sedan fått sin yrkeslegitimation.
För läkare är resultatet bättre men ändå nedslående. Av 964 läkare/individer har 263 (27 procent) klarat både båda proven. Av dessa 263 har 82 (9 procent) fått legitimation. 701 (73 procent) har alltså inte klarat både det teoretiska och praktiska provet.
Resultatet för sjuksköterskor är lika dåligt. Av 238 sjuksköterskor/individer har 57 (24 procent) klarat både det teoretiska och praktiska provet. Av dessa 57 har 33 (14 procent) erhållit legitimation. 181 (76 procent) har alltså inte klarat båda proven. (Statistiken har erhållits från berörda universitet och Socialstyrelsens behörighetsavdelning (antalet legitimerade).)
Inga dementier från JÖK-regeringen. Inga kommentarer. Inga korrekta beskrivningar i MSM. Så vevas lögnerna och propagandan vidare och den muslimska massmigrationen fortsätter att kosta hundratals miljarder varje år!
VARFÖR SKALL SVENSKA SKATTEBETALARE FORTSÄTTA ATT FÖRSÖRJA DESSA LÅGUTBILDADE, LÅGKOMPETENTA OCH LÅGINTELLIGENTA MUSLIMSKA BIDRAGSTAGARE?
Källa till uppgifterna: Dagens Samhälle 2019-09-27

Trump i FN: ”Framtiden tillhör inte globalister – den tillhör patrioter”

25 september 2019

Publicerad 24 september 2019 på FRIA TIDER

Donald Trump fördömde kommunister och invandringsvurmare när han talade i FN på tisdagen. Det var ett tal som genomsyrades av nationalism.

Under tisdagen talade USA:s president Donald Trump inför FN:s generalförsamling i New York.

Det var ett tal som hyllade nationalism och fördömde globalism.

– Liksom mitt älskade land har varje nation representerad i denna sal en ärofylld historia, en kultur och ett arv som är värt att försvara och hylla och som ger oss vår enskilda potential och styrka. Den fria världen måste omfamna sitt nationella fundament. Inga försök får göras för att radera eller ersätta det, sade han.

Den amerikanska presidenten kritiserade massinvandring och uppmanade länder att skydda sina gränser och sitt folk.

– När man undergräver gränssäkerheten undergräver man mänskliga rättigheter och värdighet, sade Trump.

– Många länder här idag har stora utmaningar med okontrollerad invandring. Men var och en av er har den absoluta rätten att skydda era gränser. Och det gör naturligtvis mitt land också.

– Över hela denna fantastiska planet är sanningen öppen att beskåda. Om du vill ha frihet, var stolt över ditt land. Om du vill ha demokrati, håll fast vid din suveränitet. Och om du vill ha fred, älska ditt land. Kloka ledare sätter alltid sitt folk och sitt land först.

– Framtiden tillhör inte globalister utan framtiden tillhör patrioter. Framtiden tillhör suveräna och självständiga nationer, som skyddar sina medborgare, respekterar sina grannar och hedrar de egenskaper som gör varje land unikt, förklarade presidenten.

Han hade också ett meddelande till vänsteraktivister och invandringsvurmare.

– Socialism och kommunism handlar inte om rättvisa. Det handlar inte om jämlikhet. Det handlar inte om att lyfta de fattiga. Och det handlar verkligen inte om landets bästa. Socialism och kommunism handlar bara om en sak: makt för den härskande klassen.

– USA kommer aldrig bli socialistiskt. Socialism och kommunism har dödat 100 miljoner människor, påpekade han.

– I dag har jag ett meddelande till de öppna gränser-aktivister som sveper in sig själva i en retorik av social rättvisa: Er policy är inte rättvis, den är grym och ond.

 


%d bloggare gillar detta: