TAYYIP ERDOĞAN, SVERIGE, NATO OCH PKK

29 juni 2022

Tayyip Erdoğan hotade att stoppa Sveriges ansökan till NATO om inte Sverige ändrade politiken gentmot PKK och dess politiska avläggare inklusive stopp för vapenembargot mot Turkiet och slöseriet med skattepengar från SIDA till PKK:s politiska organisationer i Syrien.

Jag såg fram emot att fira med champagne, either way. En stor flaska champagne om NATO medlemskapet stoppades och en mindre flaska om Sverige blev medlemmar men till priset/vinsten av hårdare tag mot PKK, dess medlemmar, apologeter, företrädare (inklusive i Riksdagen), politiska organisationer i Sverige. Nu ylar vilden i Riksdagen Amineh Kakabaveh! Det är bra. Hennes inflytande på S-regeringen och hennes fifteen minutes of fame är förhoppningsvis över. Ut med henne. Sänd henne till Tayyip Erdoğan! Det hon ställt till med i Sverige gör att hon förtjänar vad Tayyip Erdoğan har i beredskap.

Aftonbladet har varit behjälpliga med publiceringen av innehållet i avtalet mellan Turkiet, Finland och Sverige. Avtalstexten mellan Turkiet och Sverige i engelsk version publicerades in extenso av AB. Den vidarepubliceras här. Det är viktigt att läsa dessa texter; you got to know your enemies.

På svenska förefaller Tayyip Erdoğan ha avgått med segern, om PKK och dess olika politiska i Sverige verksamma avläggare och organisationer liksom vapenembargot, för att släppa in Sverige i NATO. Den delen är utmärkt och ger anledning till en liten champagne. PKK:s olika förespråkare och apologeter i Sverige ylar nu. Det är bra. Kan vi också börja skicka tillbaka dem till Turkiet vore det bra. Det kommer tyvärr inte att hända. Så långt går inte S-regeringens kappvändning kring PKK. Från insläppta i Sverige, omhuldade av regeringen S och finansierade är de nu terrorister som skall bekämpas tillsammans med Turkiet. Det är bra. Vi har terrorister i Sverige så det räcker och blir över.

Kan vi kanske också hoppas på stopp för SIDA:s miljardrullningen (3–4 miljarder SKR) med skattebetalarnas pengar till PKK:s politiska avläggare i Syrien.

Överenskommelsen. Först i svensk sammanfattning och sedan avtalstexten in extenso på engelska. Båda hämtade med Aftonbladet som källa.

Innehållet är bland annat: 

  • Fullständigt samarbete med Turkiet i kampen mot PKK och dess medlemsförbund. 
  • Att visa solidaritet med Turkiet i kampen mot terrorism i alla dess former och manifestationer.
  • Åtagande att inte stödja organisationerna PYD/YPG och FETO. Den sistnämnda är ett namn som används av Turkiet för Gülenrörelsens anhängare. 
  • Undvika embargorestriktioner inom försvarsindustrin och öka samarbetet.
  • Inrättande av en strukturerad samarbetsmekanism för delning av underrättelser i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet.
  • Att vidta konkreta åtgärder för utlämning av terroristbrottslingar och göra bilaterala avtalsarrangemang. 
  • Förbud mot insamlings- och rekryteringsaktiviteter för PKK och dess medlemsförbund och frontorganisationer och deras utredning. 
  • Motverka desinformation mot Turkiet.

Det ska även inrättas en permanent mekanism som ser till så att avtalet följs.

UKRAINA – ÄNNU ETT KORRUPT KANDIDATLAND TILL EU

24 juni 2022

Vid det s.k. Midsommarmötet fattar EU:s stats- och regeringschefer beslut om Ukraina som kandidat till medlemskap i EU. Jag förstår den geo-politiska anledningen till beslutet även om jag underkänner det som tillräckligt vägande argument.

Ukraina är ett dysfunktionellt land i östra Europa som nu skall accepteras i EU och försörjas av svenska och europeiska skattebetalare. Utan att vi svenskar tillfrågas i frågan. Vi har bara ett betala med sannolikt höjda skatter.

UKRAINA är ett stort jordbrukarland och kan förvänta sig enorma stöd från EU:s jordsbruks- och regionala bidragssystem.

Sveriges förhoppningar om lägre EU bidrag kan därmed avskrivas. Med stor sannolikhet kommer Ukraina och Moldavien att medföra en än högre EU-avgift för nettobetande Sverige och därmed högre svenska skatteuttag dvs du och jag skall betala än mer i skatt till de 75 procent av de svenska hushållens samlade inkomster som exproprieras av stat/region/kommun.

Ukraina är, ETT DJUPT KORRUPT land ett av de värsta, med judiska oligarker, runt Zelensky på samma sätt som runt Putin, som stoppar bidragen på det ena eller det andra sättet i egna fickor och berikar sig våldsamt. Ukraina med 44 miljoner invånare får 7,4 procent av rösterna i EU parlamentet mot Sveriges 2,8 procent. En förskjutning av EU i dysfunktionell riktning österut. Har vi svenskar röstat om detta?

Accepterar vi HÖGRE skatter att lägga till det skattetryck vi redan har, nämligen HÖGST i världen? Men socialisterna i regeringen ångar med alla andra globalistiska intressen än det arbetande etniska svenska folkets.

NEJ TILL UKRAINA OCH MOLDAVIEN I EU!

NYA TOTALITÄRA LAGFÖRSLAG FRÅN DEN SOCIALDEMOKRATISKA REGERINGEN – ONDSKAN BLIR BARA VÄRRE

20 juni 2022

Först kom tvångsbussning av skolelever från och till s.k. ”utsatta” muslimska migrantområden och inskränkningar i friskolors rätt att besluta hur de antar elever. Syftet var ”integration” av dysfunktionella lågkognitiva muslimska avkommor där de inte platsar. 

Nu planerar den socialistiska regeringen under globalisten Magdalena Andersson nya tvångslagar för oss etniska svenskar.

Det politiska syftet är att ”bryta den etniska segregation” som Socialdemokraternas Stefan Löfven tillsammans med Moderaternas Fredrik Reinfeldt skapat med svängdörrar för dysfunktionella muslimer från Mellanöstern och svarta Afrika. 

Det senaste, men sannolikt inte det sista, totalitära lagförslaget innebär att stat eller kommun kan tvångsköpa villor i etniskt svenska områden för att placera ut muslimska migranter där.

Exproprieringslagen innebär, om den beslutas av Riksdagen, att en villa som är ute till försäljning i ett etniskt svenskt område kan köpas av stat eller kommun oberoende av vad säljaren önskar. Stat/kommun betalar med skattebetalarnas pengar vad säljaren begär som utgångspris eller vilka bud som läggs på fastigheten.

Stat/kommun kan efter tvångsköpet, oavsett gällande regler för bygglov, riva villan och bygga ett flerfamiljshus på tomten för uthyrning till muslimska migranter på extra förmånliga villkor. 

Lagförslaget kommer från bostadsminister Johan Danielsson (S) och motiveras med att det bidrar till att ”minska och motverka segregationen”.

En tvångslag (S-märkt) för expropriation har funnits tidigare. Det nya denna gång är just att den totalitära expropriationslagen motiveras med migrations- och integrationspolitiska argument

Senast Socialdemokraterna stiftade en likande lag var 1967. Den togs dock bort 2010 av alliansregeringen.  S, V och MP protesterade.  Nu planerar den socialistiska S-regeringen att införa den totalitära lagen igen. Socialister respekterar aldrig den privata äganderätten.

Inga svenskar jag talar med ute i landet vill ha någon integration på arbetsplatsen eller i bostadsområdet av dysfunktionella lågkognitiva muslimska migranter från arabländer eller svarta Afrika. Det visar sig alltför ofta att de inte fungerar i normal svensk bostadsmiljö eller på en normal arbetsplats. De klarar helt enkelt inte av ens de lättaste arbetsuppgifterna utan lever hellre på bidrag från oss skattebetalare och ställer till oreda. De skall helt enkelt skickas hem.

Det är mycket bättre för oss svenskar att vi för framtiden, när de muslimska migranthorderna skall samlas ihop och skickas hem, håller dem kvar i diasporan/gettona runt våra större städer. Där kan polis och militär hålla dem under uppsikt och kontroll.

Vi vet också från omfattande forskning att när andelen muslimer i ett normalt svenskt bostadsområde passerar 4- 5 procent så börjar svenskarna flytta ut och området gettoiseras och förfaller.

Priset betalas som alltid, med Socialdemokratiska lagförslag, av etniska svenskar i form av försämrad livskvalitet och livsmiljö samt stöld av dina och mina pengar via fler o ökade skatter.

Dictum sapienti sat est

RÖDSKRIKANS HABITAT OCH NUMERÄR HOTAS – ARTEN STÅR INFÖR AKUT RÖDLISTNING

14 juni 2022

Rödskrikan, (eng. Red Shrike, lat. Rubecula Glandarius), är en för normala svenska förhållanden märklig och avvikande art vars habitat länge varit begränsat till en lokal benämnd Stureplan. Ambitionerna från arten har varit att expandera ut över Sverige och hitta nya habitat för födosök på landsbygden. Men det har misslyckats. Det var svårare än arten förmodligen förstod att etablera en livskraftig stam i detta nya habitat.

Nu hotas Rödskrikans normala habitat runt Stureplan av andra arter och habitatet krymper. Aggressiva konkurrenter om födan tar aktivt stora delar av Rödskrikans tidigare habitat liksom de också begränsar artens försök till nytt habitat på landsbygden. 

Arten minskar inte bara i utbredning utan också kraftigt i numerär. Det visar sig att artens generella förmåga till överlevnad i svenska habitat är begränsad.

Artens numerär och utredning närmar sig nu rödlistning i artdatabanken. Rödskrikan blir snart rödlistad, några färre individer så är arten under den gräns som innebär rödlisting och därmed på sikt risk för utrotning.

Det förefaller inte heller som svensken i gemen kommer att sakna arten Rödskrika. Rödskrikans obehagliga och oartikulerade skrikande på andra arter liksom artens stirrande utstående ögon under den röda hättan och

och självupptagna beteende i samband med födosök har gjort arten närmast avskydd hos befolkningen i Sverige. Arten krymper vilket ses med uppskattning. Andra arter kan därmed hitta nya habitat och öka sin numerär.

Om Rödskrikans uppdykande: https://lennartwaara.com/2018/10/30/rodskrikan-en-ny-art/

EXKURSION TILL DINGTUNA TINGSPLATS OCH KYRKA SAMT BORGBY SKANS.

13 juni 2022

En vacker försommardag gjorde Britt och jag en historisk exkursion till några äldre västmanländska fornminnen och en kyrka. Vi sökte främst den plats där tinget för Tuhundra hundare (senare härad) hållits under århundraden fram till mitten 1500-talet då Tuhundra hundares ting flyttade inomhus till Dingtuna klockarestuga. Beskrivningar i äldre texter vägledde oss till den plats som bör vara den rätta och som också är i överensstämmelse med traditionen på orten, belägen mellan Östjädra och Västjädra någon kilometer NV om Dingtuna kyrka.

Att just denna tingsplats kommit att intressera oss sammanhänger med att Sura socken, tillsammans med åtta andra socknar, hörde till Tuhundra hundare. Västmanland bestod av 8 hundare / härader.

Namnet Dingtuna kommer från orden ”Ting” och ”Tuna” dvs en gammal offerplats för asagudar. Kultplatsen, tuna, har troligen varit belägen i närheten av nuvarande kyrka. Dingtuna är en av de äldsta socknarna.

Önskar du se bilderna nedan i full storlek. Klicka på bilden!

Dingtuna tingsplats

Historiskt har ting hållits på platsen sedan 1100-talet. Första gången ting vid Dingtuna nämns i bevarade dokument är den 20 juni 1368. Idag finns 43 bevarade skriftliga dokument från tinget i Dingtuna i olika svenska arkiv. Det sista dokumentet från utomhustinget är från den 8 januari 1541. Det skall inte tolkas som att ting hållits endast 40 gånger under denna 200-årsperiod, endast att de skriftliga dokumenten om ting I Dingtuna är de enda som finns kvar i arkiven. 

Tingen i Västmanlands åtta hundare var enhetliga, styrda av en gemensam lag, Västmannalagen. Där reglerades att varje hundare skulle ha ett ting.

I och med att tingsplatsen lades någorlunda centralt i hundare och att domkretsarna var vida hade de flesta männen en längre resa att företa sig för att ta sig till tinget, vilket skedde med häst eller häst och vagn. Det diskuteras i litteraturen om det inte har funnits möjligheter till övernattning i närheten av tinget för dem som hade en längre resa och om tinget drog ut på tiden till aftonen. Sov- och värmestugor kan därför antas ha funnits på platsen.

Vid tinget avhandlades tvistemål och brottmål. Tingsplatsen var oftast belägen på en äng eller någorlunda slät plats så att menigheten kunde delta som åhörare och kanske också vittnen. En plan yta var att föredraga toppen på en hög. Det var viktigt att bönderna, vilket nästan alla var, kunde följa tingsförhandlingarna oavsett om det var tvistemål eller brottmål som avhandlades. Med tanke på det sistnämnda var tingsplatsen belägen i närheten av galgbacken. Den dömde delinkventen kunde därmed snabbt föras till galgbacken för att straffet skulle exekveras oavsett det handlade om en dom om förlustig av liv eller lem.

Nämndemännen som var tolv till antalet svor en ed innan tjänstgöringvid tinget. Det fanns två domare i varje hundare. Men endast en tjänstgjorde vid varje ting. Domaren var också den som utsåg nämndemännen. Vi varje enskilt ting bestod således funktionärerna av 14 personer, tolv nämndemän, domaren och dessutom länsman.

Bilden som är hämtad ur Olaus Magnus ”Historia om de Nordiska Folken” visar hur man sitter på bänkar och svärs in för tjänstgöring vid tinget.

På tingsplatsen har således funnits bänkar att sitta på för nämndemän men sannolikt också för den menighet som valt att delta på tinget. Det kan ha varit plankor mellan stenar. En domarring kan vara just en sådan anordning som haft plankor mellan stenarna att sitta på. Rättens funktionärer hade mer permanenta ordnade sittplatser centralt på tingsplatsen.

Tinget genomfördes med återkommande möten. Häradsdomaren kallade till ting men fick inte kalla till ting mer än maximalt en gång i veckan, det stipulerades i Västmannalagen och det var upp till bönderna att bevaka att detta. I praktiken har det under normala inte genomförts ting med en så hög frekvens. Att avsätta tid för resa och vistelse på tinget var en ”kostnad” i tid, resa och vistelse för varje enskild man. De flesta var bönder. Annat nödvändigt arbete blev inte utfört. Bönderna hade uppgifter att sköta för sin försörjning och kunde inte utan betydande olägenheter störas.

Parterna på tinget var förutom nämnda funktionärer målsägande i tvistemål, anklagade vid brott av olika slag, vittnen och upp till 36 s.k. edgärdsmän vars uppgift var att vittna om en persons oförvitlighet.

De som deltog på tinget som deltagare, vittnen och nämndemän var naturligtvis fria svenska män

Galgbacken vid Dingtuna tingsplats med en rudimentär mur synlig i förgrunden som möjligen markerar en tingsplats som omgärdats med en synlig mur för att markera centrum och platsen för de edsvurna tingsmännen som hade att avgöra de mål som var uppe till avgörande. Den syns i sin omgivning till höger på bilden nedan.

Källor till detta avsnitt: 

Olaus Magnus, Historia om de Nordiska folken, Gidlunds faksimilutgåva 1976

Olof Grau, Beskrifning öfver Wästmanland med sina städer, härader och socknar. 1754. I ny upplaga utgiven av Vestmanlands läns tidning 1904

Sven Turén, Om ”rätt tingsplats” enl. Västmannalagen. I Västmanlands Fornminnesförenings Årsskrift XXVII 1939 

Gunnar Ekström, Tingsplatser och häradskultplatser i Västmanland i fornnordisk tid och medeltid. I Västmanlands Fornminnesförenings Årsskrift XXXVI 1948.

Dingtuna kyrka

Dingtuna kyrka byggdes på 1300-talet. Den ersatte en tvåhundra år äldre kyrka, sannolikt av trä. Den nya kyrkan var ovanligt stor och är än idag en av de större. Exteriört är den dock präglad av en ombyggnad år 1842 då tornet fick sin nuvarande utformning. Välbevarade kalkmålningar från 1470-talet målade av Albertus Pictor finns i kyrkan. De har varit övermålade och togs fram i början av 1800-talet. Tyvärr var kyrkan, som numera är vanligt (gissa varför!), låst vid vårt besök varför målningarna inte kunde studeras denna gång.

Dingtuna kyrka sedd från samma vinkel som i Olof Graus teckning nedan

Dingtuna kyrka tecknad av Olof Grau i början av 1750-talet och presenterad i hans viktiga arbete ”Beskrifning öfver Wästmanland” från 1754.

Källa till detta avsnitt: 

Olof Grau, Beskrifning öfver Wästmanland med sina städer, härader och socknar. 1754. I ny upplaga utgiven av Vestmanlands läns tidning 1904

Borgby skans

Att just Borgby skans kom att intressera oss var uppgiften hos Grau att jarlen Birger Magnusson enligt gammal lokal tradition skall ha rastat vid borgen på sin väg med hirden till Herrevads bro där han i ett historiskt viktigt slag, i Svea rikes tillkomst och stabilisering, besegrade det s.k. folkungapartiet. Ledarna för folkungapartiet avrättades efter slaget och efter att de kapitulerat. Den hårdföre jarlen skapade därmed lugn och ro i riket i flera årtionden. Folkungapartiet var slutligt besegrade.

Borgby skans är dock betydligt äldre, sannolikt från 500-talet e.Kr. Fornborgarna, som är frekventa runt Mälardalen, hade olika roll beroende av läge. Några var försvarsborgar belägna vid viktiga farleder. Glöm inte att vattnet i Mälaren vid den tiden stod betydligt högre än idag. Dess vikar och fjärdar var seglingsbara långt in i Mälarlandskapen i det som idag är åker och äng. Andra borgar var tillflyktsorter vid ofärd för de omkringboende bönderna. En tredje typ kan ha varit rena garnisonsborgar som hyst en beväpnad professionell hird.

En rekonstruktion av hur en fornborg kan ha sett ut som hade försvarsfunktioner vid en farled.

Borgens huvudmur med den yttre försvarsmuren synlig till vänster på bilden. Huvudmuren hade på toppen en palissad av trä. Av denna finns självfallet idag inte det minsta spår.

Här står undertecknad i utrymmet emellan den yttre försvarsmuren och den inre huvudmuren.

Källa till detta avsnitt:

Olof Grau, Beskrifning öfver Wästmanland med sina städer, härader och socknar. 1754. I ny upplaga utgiven av Vestmanlands läns tidning 1904

PS. Tuhundra hundares tingsplats är inte utmärkt i landskapet på något sätt. Inte ens en informationstavla finns där. Borgby skans är i den inre borgdelen helt igenvuxen av sly. Hur sköter Västmanlands länsstyrelse våra fornminnen? Några pekuniära resurser och lite tid bör väl kunna avsättas för vårt viktiga historiska arv.  Eller har de anammat uppfattningen hos politiker som Mona Sahlin (S) och Fredrik Reinfeldt (M) som lever i föreställningen att svensk historia är ”historien om barbari”. De har båda haft den dåliga smaken och oerhörda dumheten att torgföra uppfattningen. Lite färre kurser och tid på Länsstyrelsen i Västmanland med en Black lives matter aktivist i ”antivit rasism” kanske också kan ge energi och tid till fornminnesvård.

Text och bilder: Lennart Waara

ÖVERENSKOMMELSEN MELLAN SOCIALDEMOKRATERNA OCH AMINEH KAKABAVEH

09 juni 2022

Den politiska vilden och kommunistiska kurden Amineh Kakabaveh och Socialdemokraterna har skrivit ett avtal. Syftet är att Magdalena Andersson skall behålla makten även till priset av förlorat anseende i den demokratiska. världen. Arvet efter Olof Palme fortsätter att falla tungt med avtal och bidrag till snart sagt varje vänsterideologi och kommunistorganisation.

Sverige styrs nu på lösa lösa boliner med en politisk vilde i förarsätet.

Överenskommelsen är ännu ett exempel på hur den mångkulturella ideologin negativt påverkar politik och det svenska samhället.

Jag har för vana att gå till texterna. Därför återpublicerar jag här hela den skriftliga överenskommelsen in extenso. Viktigt att läsa och känna till: You got to know your enemies! Efter en massa jumbo jumbo landar man i stöd till PKK:s politiska gren i Syrien PYD som andra länder klassar som terrorister.

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLAND SPRIDER EXTREMISTISKA BLM-MYTER OCH ANTI-VIT RASISM.

06 juni 2022

Länsstyrelsen i Västmanland har startat en indoktrineringskurs som med magnifik omskrivning benämns ”en kunskapsdag om rasism i arbetslivet”. Bakom kursens vänsterrasistiska extremism står en viss Kitimbwa Sabuni från Afrosvenskarnas riksförbund , m.fl. liknande organisationer.

Sanningen är en helt annan. Sverige är ett av världens MINST rasistiska länder enligt seriösa internationella surveys.

Länsstyrelsen påstår utan empiriska belägg att ”rasism berör en stor del av befolkningen och är ett stort samhällsproblem”. Länsstyrelsen påstår vidare att vita svenskar har särskilda privilegier och rättigheter i samhället. Varifrån kommer det påståendet? Var finns empirin?  Finns den över huvud? Nej! Det Länsstyrelsen presterar är vänsterextremistisk rasism emot vita? Det är ett påstående hämtat från den mordiska, misshandlande och mordbrännande våldsorganisationen Black Lives Matter.

En rasist och islamistisk extremist anlitas av Länsstyrelsen i Västmanland för denna ”kunskapsdag”, nämligen Kitimbwa Sabuni.

Kitimbwa Sabuni är ledande i flera rasistiska organisationer på yttersta vänsterkanten, som Afrosvenskarnas riksförbund och Muslimska mänskliga rättighetskommittén.

Vit, svart eller brun – handbok för aktiva åtgärder kopplat till hudfärg” är en märkligt rasideologisk bok Sabuni presterat. Handbok för vad och vem? För de av skattebetalarna försörjda tjänstemännen på Länsstyrelsen i Västmanland?

Sabuni anklagar svenskar med ljus hudfärg för att vara ”antisvarta rasister” och ”islamofober”. Han har föreslagit förbud mot författaren Herges Tintinböcker som rasistiska. Sabuni har kritiserat sanktionerna mot Zimbabwes korrupta diktator Robert Mugabe. Han kritiserar åtgärder mot gängkriminalitet och hederskultur.  De är i hans förvridna syn ”uttryck för en kolonial logik”.

Denne Sabuni har för Länsstyrelsen i Västmanland tagit fram ”vägledningar” och ”webbinarier” med rent rasistiskt och extremistiskt innehåll. Materialet skall användas för att indoktrinera personalen i anti-vit ideologi. Hur kan landshövding och ledning på Länsstyrelsen i Västmanland ansvara för detta? Okunniga om vem denne figur är kan man knappast vara.

Rasistiska och islamistiska vänsterextremistister sprider desinformation, myter och konspirationsteorier om svenskt arbetsliv. Länsstyrelsen i Västmanland sväljer innehållet utan kritisk distans eller ifrågasättande. Är det vad vi skattebetalare skall betala? Att vänsterextremister som Sabuni anlitas av Länsstyrelsen, en statlig myndighet med rötter i Axel Oxenstiernas organiserande av den svenska statsförvaltningen, är upprörande och ett tydligt tecken på förfallet av Länsstyrelsen in i den djupa socialistiska staten.

SCB:s PARTISYMPATIUNDERSÖKNING – NÅGRA KOMMENTARER

02 juni 2022

De flesta av förändringarna i partisympatiundersökningen är logiska och empiriskt begripliga utifrån en bedömning av partiernas och partiledarnas insatser sedan november 2021 då den senaste SCB undersökningen gjordes.

De aktuella siffrorna med novemberresultaten inom parentes.

S: 33,3 (29,1)
M: 21,3 (22,7)
SD: 17 (18,6)
C: 6,7 (8,4)
V: 7,8 (9,2)
KD: 5,2 (4,6)
MP: 3,3 (3,9)
L: 3,4 (2,5)

Att L och MP fortsätter att ligga under riksdagsspärren är begripligt utifrån deras svaga politiska prestationer. En liten uppgång för Persson kan väl förstås liksom att den bindgalna Märta Stenevi bidragit till att ytterligare sänka MP. Det kan bara glädja varje klok och förnuftig svensk. Ge henne mer tid i media så kan vi vara säkra på att Sverige slipper miljökommunisterna i riksdagen i fortsättningen. Vilket är gott för välfärd och välstånd i landet.

C, under ledning av den hysteriska Rödskrikan, sjunker. Begripligt utifrån svajandet åt vänster och politiskt stöd år S. Varför stödja S indirekt via C när man kan stödja S direkt?

KD ökar något vilket sannolikt sammanhänger med Buschs tydliga och korrekta uttalanden om det muslimska huliganupproret i påskas och att polisen inte använde verkanseld.

SD och M minskar. Det finner jag också logiskt. Båda partierna har varit otydliga i flera viktiga profilfrågor. M förlorade sin profilfråga NATO till S och SD blir alltmer ett av knapptryckarpartierna i riksdagen vars politik domineras av anpassning till andra partier för att få var med i en regering. SD har tappat oppositionsrollen allt mer. SD är inte längre en lösning på Sveriges problem utan en del av problemet.

Det som däremot är helt obegripligt är att exakt var tredje väljare stödjer globalistlakejen Magdalena Andersson och hennes monstruöst inkompetenta regering. Den socialistiska S-maktklanen har uppenbarligen lyckats hjärntvätta och indoktrinera var tredje vuxen svensk med hjälp av sin propagandaapparat SVT, statstelevisionen och den idag än värre propagandistiska SR, statsradion. 

Den muslimska diasporan, offentliganställda och bidragstagarna utgör numera, sedan arbetarna lämnat partiet, kärnan i väljarstödet till S. Muslimerna stödjer i det närmaste helt S.  Det förrädiska socialisterna i Socialdemokraterna tillåter en fortsatt förödande islamisering av Sverige på den etniske svenskens bekostnad. 

Det är inte bara obegripligt ur ett svenskt medborgarperspektiv, det är upprörande bortom det hanterbara, att var tredje väljare stödjer dessa förstörare av Sverige.

BORGHOLMS SLOTTSRUIN

31 maj 2022

Slottsruinen är vackert belägen högt ovan Borgholm. Ruinen är en av Ölands största turistattraktioner. I maj 2022 gjorde jag tillsammans med JW ett fotografiskt studiebesök i slottsruinen. Den exkursionen har resulterat i en berättelse i ord och bild. (Klicka på bilderna för att se dem i fullformat)

Slottets västra sida sedd från Borgholm där det ligger uppe på högplatån imposant dominerande landskapet.

Slottets östra fasad sedd från högplatån.

Historien om Borgholms slott i urval och sammandrag.

Historien om Borgholms slott är en historia med mycken militär dramatik och under perioder med en betydande och central roll i Svea rikes militära och maktpolitiska förhållanden. Slottet har varit belägrat ett antal gånger och också intagits och återtagits. Vi känner till 15 konflikter med belägringar av slottsborgen. I synnerhet är slottets historia kopplad till strider mellan Danmark och Sverige om makt och inflytande i Östersjön och i Sveriges sydliga delar. 

Slottets historia börjar redan vid slutet av 1100-talet då en kastal byggdes. En kastal är ett torn av betydande storlek för försvarsändamål. Kastalen kom senare att skyddas av en tillbyggd ringmur. Senare under 1200-talet byggdes en borg som var färdig år 1281. Kastalen var ursprungligen sannolikt uppförd som skydd emot sjörövare. från den äldsta tiden finns väldigt lite dokument att tillgå. Det är först från och med mitten av 1300.talet som det finns bevarade dokument om slottsborgen.

Ägare-/innehavarelängden i urval är under slottets historia fram till katastrofen i början av 1800-talet, en lista över Sveriges främsta ätter och makthavare.

Magnus ”Ladulås” Birgersson var innehavare i slutet av 1200-talet. År 1307 tillfaller Borgholm och hela Öland kung Birger Magnusson (son till Magnus ”Ladulås” Birgersson och sonson till Jarlen Birger Magnusson) efter att han förlikats med bröderna om makten.

Brodern hertigen Valdemar Magnusson flyttade in 1316 med den norska prinsessan Ingeborg Eriksdotter. Efter Nyköpings gästabud då Valdemar och Erik dödades bodde Ingeborg kvar på Borgholms Slott till sin död 1356. 

Året 1361 invaderade den danske kungen Valdemar Atterdag Öland och erövrade borgen på sin väg till Gotland och slakten av gotländska bönder utanför Visby murar vid den s.k. Korsbetningen, medan borgarna i Visby tittade på och vägrade öppna portarna för de svagt beväpnade bönderna som slaktades av tungt beväpnade danska legosoldater till sista man. En dansk hövitsman tillsattes som kommendant på Borgholms slott.

År 1363 hade svenska stormän beslutat sig för att avsätta kungen Magnus Eriksson som regerade tillsammans med sonen Håkan. Stormännen hittade en kandidat i Tyskland i Albrekt av Mecklenburg som var systerson till kung Magnus. men för att erövra Sveriges krona krävdes resurser. Förbund slöts med nordtyska furstar och med Hansan. De hela medförde en period av återkommande krig med den danske kungen Valdemar Atterdag inblandad. Men, år 1364 avsattes kung Magnus och Håkan och Alberket blev svensk kung. Albrekt av Mecklenburg anlände till Öland på väg till Stockholm 1367. Borgholm var fortfarande i den avsatte kung Magnus besittning. Albrekts soldater belägrade borgen i flera veckor den hösten innan manskapet i borgen kapitulerade. Sedan var Albrekt svensk kung fram till 1389.

Borgen belägrades igen under flera veckor 1367 innan besättningen på borgen kapitulerade. Den dåvarande svenske kungen Albrekt av Mecklenburg utfärdade ett brev ”in castris ante Borgholma” och uppförde en befästning vid borgen.

År 1448 satt Karl Knutsson (Bonde), vald till Sveriges konung efter unionskungen Kristofers död, på Borgholm. I juli 1448 skickade han en styrka på 2 000 man till Gotland för att belägra Visby och Visborg, där Erik av Pommern satt. Ön och Visby erövrades. Erik vingades överlämna Visborg i utbyte mot Borgholm och Öland. I början av 1449 sände Karl Knutsson åter trupper till Gotland men Erik av Pommern undsattes av en dansk flotta och kunde lämna Gotland. 

År 1456 belägrades Borgholm av danskar och 1487 av Sten Sture. 

Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) deltog 1510 i Borgholms belägring tillsammans med Linköping biskopen Hemming Gadh. Borgholms danske befälhavare, Knud Rud, måste överlämna Borgholm och ön till svenskarna efter 18 veckors belägring. Svenskarna understöddes vid det tillfället av Lübeck. Vid belägringen användes en s.k. ”blida” en kastmaskin för brinnande projektiler.

År 1517 hade Sören Norby utnämnts till amiral över den danska flottan och länsman på Visborg på Gotland på livstid. I början av 1519 beordrades Norby att ockupera Borgholm och danskarna lyckades också erövrade borgen. Ett efterföljande danskt försök att också erövra Kalmar övergavs efter två danska nederlag mot svenska styrkor. Ett svenskt försök att återuppta Borgholm hösten 1519 avvärjdes emellertid av Norbys styrkor. Sten Stures dog i januari 1520. Søren Norbys styrkor lyckades dock efter en lång belägring erövra Kalmar under sommaren 1520. År 1522 inleddes med en attack mot Kalmar från ett svenskt uppror emot danske kungen. Men svenskarna drevs på flykten av en numeriskt överlägsen dansk styrka. Norby skyndade sedan till Stockholms undsättning. Stockholm var  i händerna på kung Kristian. Undsättningen lyckades och han seglade vidare till Finland för att stoppa upproret som brutit ut där. Inom tre veckor hade Norby återfått kontrollen över stora delar av Finland. Men samma år var de svenska trupperna tillbaka i södra Sverige och började belägra Kalmar samtidigt som de försökte få kontroll över omgivande och närliggande områden och sommaren 1522 fick de med hjälp av svensksinnade bönder kontroll över Öland. De danska styrkorna ”fängslades” på fästningen Borgholm. Det svenska upproret lett av Gustav Vasa fortsatte och i slutet av maj 1523 föll Kalmar sedan i början av juli kapitulerade Kalmar slott. Nästa danska fäste att falla var Borgholm och Öland.

Nils Dacke stormade 1542 Borgholm, och mördade befallningsmännen Jöns Nilsson och Jacob Andersson, samt Lagmannen Johan Kyle. Därefter förklarade han hela ön skattefri.

När man värderar Borgholm slotts och Ölands betydelse måste man uppenbarligen utgå ifrån dess läge militärt längs den viktiga sjövägen mellan norr, enkannerligen Stockholm och Mälardalen och söderut mot Danmark, Tyskland och övriga europeiska stater. Slottsborgens läge mitt emot Kalmar och med närheten till Gotland gav borgen ett strategiskt läge för kontroll av Östersjön. Under den nordiska unionstiden var slottsborgen också en viktig mötesplats för riksråden från de nordiska rikena. Slottets betydelse har också varit ”slottets största problem” som någon påtalat. Fientliga styrkor och härar försatte ideligen slottsborgen för belägringar och erövringar.

Under de dansk-svenska krigen i början av 1500-talet förstördes slottet. Dock kom slottet att återupprustas igen under Johan III:s regeringstid 1569 – 1592 som uppförde ett pampigt renässansslott på platsen för borgen. Hertig Karl avslutade upprustningen 1593 men redan nio år senare återupptogs upprustningen fram till Kalmarkrigets utbrott. 

Danskarna belägrade den 8 augusti 1611 slottet. Befälhavaren överlämnade slottet dagen därpå. Den 27 september 1611 omringade Gustaf Adolf slottet och den 7 oktober kapitulerade danskarna. Dramatiken fortsatte och den 2 juni året därpå återkom danskarna och efter 9 dagars beskjutning uppgavs slottet av svenskarna.

Teckningen visar slottet 1634.

I och med överenskommelsen efter freden vid Knäred 1613 återlämnade danskarna slottet, dock vid det laget i ett bedrövligt skick, utplundrat och illa medfaret. Reparationsarbeten påbörjades men avbröts efter ett tiotal år. 

Från och med året 1651, då Öland förlänades till Karl Gustav fortsattes slottsbyggnationen under ledning av arkitekten Nicodemus Tessin den äldre. När krig med Danmark åter utbröt var Borgholms slott befäst och kunde försvaras emot danskarna. Den 17 augusti 1677 försökte danskarna än en gång en stormning och låg med skeppen i Kalmarsund och besköt slottet. Men dagen efter stormningsförsöket undsattes slottet från sjösidan av svenskarna och danskarna fördrevs. Det var den sista krigiska militära handlingen emot slottet.

Efter Karl X Gustafs död 1660 avstannade byggnationen, återupptogs 1681 men nedlades igen. Slottet blev därmed aldrig fullbordat enligt Tessins ursprungliga plan.

Denna teckning som finns i Erik Dahlberghs ”Suecia antiqua et hodierna” är inte en bild av slottets utseende. I verkligheten fullbordande man aldrig Tessins ursprungliga plan. Eric Dahlbergs teckning är därför mer en idé än verklighet. Med tiden förföll också den del av borgen som verkligen var färdig. I de delarna fanns mot slutet helt andra verksamheter än de ursprungligen avsedda nämligen en skola och textilfärgning. 

Den 14 oktober 1806 förstördes Borgholms slott sluligen genom en vådeld.

Slottsruinen i en bildberättelse.


Sydvästra tornet med Kalmarsund i bakgrunden
Borgholms slott

Sydöstra tornet

Borgholms slott

Barockporten i nordvästra hörnet av Borggården. Den vackra rest av barocken som ses på bilden är resultatet Tessins ritade portal. Enligt ett kontrakt från den 6 juli 1658 gav arkitekten Tessin stenhuggaren Jöns Larsson wed Berget på Öland uppdraget att bygga portalen, som står än idag.

Borgholms slott

Entre till gallerierna i sydöstra hörnet av borggården

Borgholms slott

Borggården med barockporten sedd mot nordväst.

Borgholms slott

Den inre borggårdens västra vägg med entrén till dagens museum.

Borgholms slott

Entré från borggården till galleriet i sydöstra hörnet

Borgholms slott

Det östra galleriet sett mot syd.

Borgholms slott

Det östra galleriet sett not norr.

Borgholms slott

Galleri i anslutning till östra slottsentrén

Borgholms slott

Det nordöstra tornet.

Borgholms slott

Muren i slottets östra del.

Skytteglugg i östra muren

Borgholms slott

Sydliga galleriet sett mot öster

Borgholms slott

Galleri mot söder.

Artefakter funna vid utgrävningar. En handkanon ca 10 cm lång samt en rekonstruktion av en armborst av kraftigare typ använd vid belägring och försvar av borgen.

ÖLANDS RUNSTEN Nr 36 VID BJÄRBY I RUNSTENS SOCKEN

28 maj 2022

Rapport från exkursion med JW till Ölands runsten nr 36 som idag står alldeles vid den östra landsvägen i Bjärby i Runstens socken. Ja, socken heter Runsten.

I en äldre skrift (Rhezelius, Monumenta Runica in Ölandia) anges att runstenen: »Lågh till broo, restes opp 1634.» Bron som omtalas är Bjärby bro. Den är senare flyttad till den nuvarande platsen vid landsvägen.

Runstenen är huggen i kalksten och från 1000-talet e. Kr.

Translitterering av de huggna runorna:

x h[a]rfriþ[r * auk] * uiþbiurn x litu x raisa x stain x þina x at x f[as]tulf x faþur sin 

siklauk x lit raisa aftiR bunta x sin x han x iaR x krafin x j * kirikiu x 

Transskription

Hœrfriðr auk Viðbiorn létu rœisa stæin pænna at Fastulf faður sinn. Siglaug lét rœisa œftÍR bónda sinn. Han iaiR grafinn i kir{i)kiu. 

Översättning till nutida svenska: 

Härfrid och Vidbjörn läto resa sten efter Fastulf, sin fader. Siglaug lät resa efter sin make. Han är begrafven i kyrkan. 

Kommentar.

En intressant lärdom är att stenen, som är ristad under 1000-talet och kristen med ett kors, upplyser om begravning i kyrka, av den som hedras på runstenen. Det är unikt. Runstenen har, efter en tidigkristen begravning i en kyrka, sannolikt rests i hembyn på ättebacken. Var den nu kan ha legat? Det innebär att denna socken redan på 1000-talet hade en byggd kyrka i trä eller möjligen kalksten. Vilken kyrkan var och var den låg döljer sig i de tusenåriga historiska dimmorna. Det kan vara Bjärby kyrkas tidigaste föregångare. Men det vet vi inte. En arkeologisk utgrävning under Bjärby kyrka skulle kunna svara på frågan. Finns det lämningar och artefakter efter en tidigkristen kyrkobyggnad? Är det i så fall i denna Bjärbys allra första kyrka, den på runstenen nämnde, Fastulf ligger begraven?

Jag har studerat och beskrivit i text och bild ett stort antal runstenar främst i Mälardalen. Men denna sten är den enda jag påträffat som i runtexten omtalar en begravning i en kyrka, sannolikt en hedrande plats redan på den tiden. Många runstenar, men långt ifrån alla, från 1000-talet är kristna med kors eller hänvisningar i runtexten till hans eller hennes ”själ”.

Det var speciellt intressant att besöka och studera denna runsten.

Text och bild: Lennart Waara


%d bloggare gillar detta: