SOCIALDEMOKRATERNAS POLITISKA ERBJUDANDE KOMMANDE FYRA ÅR?

17 juli 2022

Fortsatt världens högsta skattetryck? Generellt kalkylerat är 75 procent av de svenska hushållens samlade inkomster (löner, bidrag, räntor, utdelningar etc.) exproprierade av stat, regioner och kommuner. Från måndag morgon till torsdag eftermiddag arbetar de svenska hushållen för att ge politiker förfogande och beslut över inkomsterna. Två timmar på torsdag och hela fredag arbetar hushållen för den samlade inkomst de själv beslutar över. Exakt så är det ställt med det svenska totala skattetrycket.

Hot om ytterligare skattehöjningar med återinförd värnskatt, ny skatt för försvarets upprustning, etc.

Fortsatta ”sossepriser” på drivmedel och el med i det närmaste 2/3 delar utgörande olika skatter. Det är dessutom moms på skatten! En konsekvens av ”sossepriserna” på drivmedel har blivit kraftigt stigande matpriser.

Riksbankens misskötsel under flera år av inflationsbekämpningen, eventuellt med grund i felaktig offentlig statistik över inflationen, har medfört kraftigt stigande inflation med åtföljande stigande räntor för hushållen.

Nedläggningen av fungerande kärnkraftverk har medfört elbrist i Sverige med skenande elpriser orsakade av att miljöpartiet styr Socialdemokraternas energipolitik.

Fortsatta skattepengar för satsningar, på i flera avseenden miljöskadliga, vindkraftverk till havs och till lands. Elbrist och expropriativa elpriser blir konsekvensen när det är kallt och vindstilla.

Ingen återuppbyggnad av miljövänlig, fungerande och effektiv – även när det inte blåser – kärnkraft.

Fortsatt förslösas flera tiotals miljarder av dina och mina skattepengar på s.k. bistånd till dysfunktionella korrupta regimer och diktaturer i bl.a. Afrika och Mellanöstern.

Fortsatt hundratals miljarder i bidrag till globala klimatfonder och pandemifonder. De senare försörjer misskötta ekonomier i södra Europa som kan införa gratis tåg med svenska skattepengar och lägre pensionsålder.

Fortsatt hundratals miljarder i bidrag till ett globalistiskt och aktivistiskt EU och det korrupta globalistiska FN.

Fortsatt massmigration med närmare 100 000 personer per år – och 2022 ökande – av dysfunktionella lågkognitiva muslimska migranter från Mellanöstern och Afrika som kommer hit och lever på dina och mina skattepengar och ställer till oreda och elände. Redan nu kostar de dysfunktionella lågkognitiva muslimska migranterna minst 250 miljarder kronor per år över offentliga budgetar. Det är ingen skillnad i plånboken för dessa om man jobbar eller lever på mycket generösa bidrag. Incitamenten att söka arbete är således noll. 

Ingen återvandringspolitik!

Fortsatt folkutbyte. Från 2000 till 2021 har Sverige fått 1 602 128 nya personer med utländsk bakgrund dvs utrikes födda och födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. Malmö har redan idag en befolkning där icke svenskar är fler än etniska svenskar. Under samma period har svenskar i Sverige minskat med 28 898, dvs födda i Sverige med två svenska föräldrar.

Fortsatt islamisering av Sverige, med moskéer, minareter och böneutrop, med en diaspora med sharialagar, barnäktenskap, kriminalitet, hedersvåld, månggifte, kusingiften med degenerad avkomma och fritt vandrande ”monster”. 

Fortsatta stöd till och acceptans av rasifieringsteorier och anti-vita ideologier typ Black lives matter med ”looting and shooting”.

Fortsatta muslimska uppror och lågintensivt inbördeskrig runt diasporan.

Fortsatt PK-ideologisering av universiteten och urholkning av den vetenskapliga nivån.

Fortsatt gängkriminalitet och gängskjutningar på öppen gata.

Fortsatta gängvåldtäkter, våldtäkter av pojkar och flickor samt förnedringsrån av svenska ungdomar.

Fortsatt stöd och tillåtande av den perversa hbtqi/Pride rörelsen med hbtqi propaganda till små barn i barnomsorgen som skräckexempel

Fortsatt socialistisk politisering, feminisering och s.k. mångfaldsinkludering av statsapparaten, den djupa staten, inklusive rättsväsendet, polisen och militären.

Fortsatt socialistiskt propagandaministerium i form av SVT och SR för att indoktrinera, hjärntvätta och fördumma det svenska folket, som vi själva måste betala för via skattsedeln.

Fortsatta lagförslag som urholkar de demokratiska rättigheterna; demonstrations- och mötesfriheten, yttrande- och tryckfriheten.

Socialdemokraternas röda fanor och kampsång ”Internationalen” uttrycker deras grundläggande politiska mål:

”Båd’ stat och lagar oss förtrycka

Vi under skatter dignar ner”.

Röstar du på Socialdemokraterna eller deras stödpartier? 

Detta får du! Men, kom inte och klaga över förödelsen i Sverige efter september 2022. Du får vad du vill ha!

PS. Det andra gänget är kanske inte strukturellt mycket bättre, men den socialistiska vanskötseln av Sverige måste stoppas en gång för alla. Sedan får vi ta itu med de andra och driva dem åt rätt håll.

SLAGET VID BRUNNBÄCKS FÄRJA ÅRET 1521 NÄR GUSTAV WASAS BONDEARMÉ I GRUNDEN BESEGRADE DEN DANSKA LEGOARMÉN.

13 juli 2022

Inledning

Minnesstenen vid Brunnbäcks färja. 

Dock står stenen inte där slaget stod. Platsen där den står är helt enkelt föga lämpad för en träffning mellan arméer. Informationstexten vid entrén som beskriver bakgrunden och slaget är mycket informativ och historiskt korrekt.

Götstaff Eriksson Wasa samlade först dalkarlarna och sedan hälsingar, gästringar och västmanlänningar till uppror mot den danske kungen Kristian II (i Sverige kallad Kristian Tyrann efter Stockholms blodbad) och hans danska knekthorder och inhyrda tyska legosoldater. Slaget år 1521 var den militära startpunkten som slutade med att dansken och Kristian II drevs ur landet och att Wasa-ätten inträdde som kunglig ätt.

Betydelsen av slaget vid Brunnbäcks färja

Början till slutet för Kristian II:s danska knektar stod historiskt på Sonnbohed vid Brunnbäcks färja. De 6 000 danska knektarna och tyska legoknektarna mötte en bondehär på 20 000 man enligt uppgifter i annalerna. De danska knektarna och de tyska legosoldaterna höggs ner, drevs i älven och jagades på flykten in i Västmanland där de upphanns och togs tillfånga av bondehären. Så ser början på ett befrielsekrig ut. 

Glöm inte att i september året innan dvs 1520 hade Stockholms blodbad genomförts av Kristian II och hans knekthorder och hans svenske samarbetsmän. Överklassen i Stockholm lät sig ledas till schavotten utan motstånd. Så icke Götstaff Eriksson Wasa och bönderna. Det är de gemena folket man kan lita på. Så har det varit, så är det och så kommer det att vara. Upproret mot vanstyret i Sverige kommer att komma från det gemena folket.

Kommer uppror och befrielse av Sverige också att utgå från Dalarna och angränsande län? De jäser i landet och folk förbereder sig, i synnerhet på vischan! 

En historisk exkursion 

Men åter till hur vår berättelse startade. Britt och jag gjorde en exkursion till Brunnbäcksfärja på tips av gamle kompisen Lars T. Efter besöket på plats började jag i vanlig ordning forska i den historiska bakgrunden inklusive slagets förlopp. Detta är redogörelsen för slagets och dess förhistoria.

Hur har skildringarna av slaget förändrats över tid?

Vi börjar med en jämförelse av hur slaget skildrats i olika lexikon. Bilden av slaget har nämligen förändrats, urholkats och blivit ”svampig” från 1800-talets slut och fram till idag.

Först beskrivningen av slaget i Nordisk familjebok Uggleupplagan, därefter Nordisk familjebok från tidigt femtital, Nationalencyklopedins sörja och slutligen Wikipedia som faktisk är korrektare än Nationalencyklopedin. Slutligen presenterar vi en utförlig skildringen av slaget vid Brunnbäcks färja från Starbäcks Svenska historia från 1800-talet.

I Nordisk familjebok, Uggleupplagan.

Slaget vid Brunnbäcks färja skildras i den utmärkta Nordisk familjebok, Uggleupplagan från 1905. En tid då ännu svenskhet, mod och morske män och nationalkänslan för Sverige befanns starka och viktiga. Vill man veta något med säkerhet går man tillbaka till Uggleupplagan.

”Brunnbäcks färja är ett gammalt färjställe vid Dalälfven, i en vacker nejd i Folkärna socken. Platsen, förr räknad som Dalarnas slutpunkt i s. och såsom gränsort lifligt trafikerad samt af en viss betydelse, är särskildt bekant för dalkarlarnas seger därstädes öfver Kristian II:s trupper april 1521. Regeringen i Stockholm hade låtit utrusta en, som det säges, till 6,000 man uppgående armé af holsteinare, danskar, skottar och fransmän för att kväfva upproret i Dalarna. En del däraf drog från Västerås upp till B. och lägrade sig där midt emot de på andra sidan älfven stående dalkarlarna. Jens Beldenak, som synes hafva varit en af expeditionens ledare, fick emellertid upplysning om, att dalkarlarna kunde uppställa ända till 20,000 man, hvilka i nödfall lefde på barkbröd och vatten. Förskräckt skall han då 
hafva uppmanat de sina till återtåg med orden: ”De där kunde äde trä og drikke vand, dem tvinger ej fanen, än sider (mindre) nogen mand. Bröer, lader uss drage rätt 
snart häen”. När de sålunda började återtåget, gingo emellertid dalkarlarna öfver älfven och tillfogade dem åtskilliga förluster”.

I Svensk uppslagsbok

I Svensk uppslagsbok från början av 1950-talet är ännu skildringen korrekt och begriplig om än kort och sammanfattande.

Den signerade artikeln är skriven av den kände medeltidshistorikern Ingvar Andersson, specialiserad på Sveriges äldre historia.

I Nationalencyklopedin

Nu över till Nationalencyklopedins urvattnade och märkligt korta text. Begripliggör inte skeendet. En märklig demi-mond med namnet ”Lill-babs” får som exempel på förfallet betydligt större utrymme! Nationalencyklopedin har inte med nation eller en nationell uppgift att göra. Det handlar om något helt annat, göra urarva och fördumma det svenska folket!

Wikipedia

T o m Wikipedia är bättre än Nationalencyklopedin med goda källhänvisningar och vidareläsning.

”Brunnbäck är ett litet samhälle 8 km sydost om Avesta och i närheten av Krylbo i Dalarna, vid Dalälven. År 1521 stod här slaget vid Brunbäcks färja, där ett uppbåd av dalkarlar under ledning av Peder Svensson från Vibberbodaoch Olof Bonde från Norrbärke slog ner en här av danska knektar genom en kringgående rörelse och ett anfall som tvingade ner danskarna i älven.

Brunbäcks färja var ett färjställe vid Dalälven, i en vacker nejd i Folkärna socken. Platsen, förr räknad som Dalarnas slutpunkt i söder och såsom gränsort livligt trafikerad samt av en viss betydelse, är särskilt bekant för dalkarlarnas seger där över Kristian II:s trupper i april 1521. 

Brunbäcks färja i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1905)

Befrielsekriget 1521-1523 – Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Georg Starbäcks beskrivning av bakgrund till slaget och slagets förloppet.

Nu övergår vi till Georg Starbäck för en konkret och i huvuddragen sannolikt korrekt men också begriplig beskrivning, så långt det är möjligt 500 år senare. Den som så önskar kan också gå till Peder Svarts krönika, sönderkritiserad av den ”källkritiska skolan”. Den ”källkritiska skolan” gjorde en viktig insats för en korrekt svensk historieskrivning men har också delvis förstört svensk historieskrivning för sekler. Äldre krönikor skall inte förkastas utan läsas och användas kritiskt, som alla texter inklusive Dick Harrissons. Starbäck citeras här in extenso. Det är en god och levande beskrivning av det historiska förloppet.

”Skrifvelserna (till Stockholm om Gustaf Eriksson Wasas göranden och låtanden i Dalarne och på andra håll, min anm.) uträttade intet i hufvudsaken. En och annan kunde göras tveksam i sitt beslut, äfvensom anslutningen till Gustaf och hans män kunde fördröjas, men på dem, som redan uppträdt och dragit svärdet, utöfvade dessa skrifvelser intet inflytande. Sådana skickades äfven till andra orter i riket, och det är eget att se, huru rörelsen i sin begynnelse här skildras. Gustaf Eriksson framställes som en upprorsmakare, hvilken med trug, mord och brand ådrager Sveriges folk en evig skam bland alla kristna menniskor och ofelbart skulle bringa riket i evigt förderf. Man borde betänka hvad som förestode fäderneslandet, om man fölle från konungen, som var stark och mäktig öfver hela Östersjön samt befryndad och förbunden med kejsaren, konungar och furstar. Hellre skulle de förena sig med erkebiskopen att stilla det begynta orådet, och Stockholm ville för sin del för konungen våga lif och blod. – Det är tydligt en annan anda som talar från Stockholm, än den som vi varit vanda att finna der under Sturetiden. Men med det anseende, som Stockholm under denna tid förvärfvat sig och som väl ännu icke hunnit fördunsta, är det tydligt, att brefven skulle på en och annan utöfva afsedd verkan. 

I afseende på hufvudpersonerna uträttade de dock, såsom vi nämnt, intet. Gustaf Eriksson var lika fast i sitt beslut, och hans Dalkarlar hade icke vanslägtats från Engelbrekts och Sturarnes dagar. Att inverka på dessa fordrades annat än bref och sigill, och derför utrustades en här på 6,000 man att draga upp i Dalarne. 

Detta krigsfolk utgjordes till största delen af danskar och tyskar, och dess befäl utgjordes äfvenledes af främlingar, företrädesvis tyskar. De förnämsta namnen äro Henrik Slagheck, biskopens broder, bröderne Henrik och Berent von Mehlen. Desse innehade ock de förnämsta slotten. Vi veta, att Henrik von Mehlen innehade Vesterås, hans bror Berent innehade Stegeborg och Henrik Slagheck Stockholms slott. Samtidigt med landthären utrustades äfven bevärade jakter att kryssa utanför Gefle och Öregrund, medan Severin Norby längre söderut med den kungliga flottan beherskade Östersjön och höll uppsigt både på finska och svenska kusterna. Från Vesterås utryckte herrarne med krigshären och tågade upp till Dalelfven, der de slogo läger vid Brunbäcks färja. 

Det var underrättelsen om detta tåg, som förmådde Olof Bonde att skynda upp till Peder Svensson och Dalkarlarne. Dessa bröto genast upp och drogo ned till elfven den danska hären till mötes. De brunno af lust att strida och de började genast att med sina skarpa pilar skjuta tvärt öfver elfven, så att fienden ej fick en stunds ro. Sägner gå ännu i dessa trakter, att Dalkarlarne sköto sina pilar i bågskott så tätt, att de undanskymde solen. Danskarne drogo sig då tillbaka utom skotthåll till Björkebo och Carlsbo. 

Biskop Jöns Andersson Beldenacke, som sjelf befann sig i danska hären, skall hafva frågat en af de närvarande svenske herrarne om detta folk som kallades Dalkarlar och under de föregående tiderna förvärfvat sig en så framstående plats bland den svenska allmogen. »Huru mycket folk» – sporde han – »kan den landsändan ofvan Långheden till det högsta åstadkomma?» – »Väl tjugutusen» – svarade den tillfrågade – »ty de äro stridbare män alla, de gamla så väl som de unga!» Biskopen sporde då åter: »Hvarifrån kan väl så mycket folk få mat?» – »De äro icke» – blef svaret – »vande vid kräslighet, utan när nöden tränger på, nöja de sig med vatten och barkbröd!» Vid detta svar blef biskopen förskräckt och sade: »Ett folk, som äter barken af träd och dricker vatten, kan icke fannen tvinga, än mindre någon man. Gode män, låter oss rätt hasteliga draga hädan!» (min kursiv)

Men Peder Svensson var ej sinnad att låta Danskarne så lätt undkomma, och folkets stridslust var ock sådan, att det hade varit illa att ej begagna sig af den, och han drog sig derför med en del af sitt folk, hastigt tillbaka för att på en omväg falla Danskarne i ryggen. Han tog vägen förbi Ön, Folkärna kyrka, Vidderbo och Kungsgården till Utsunda färja. Det var en mils omväg, men Peder Svensson hann fram i rättan tid och lyckades sätta sitt folk på båtar öfver elfven, så att han angrep Danskarne just som de bröto upp. Samtidigt ryckte äfven de qvarlemnade Dalkarlarne öfver elfven, och Danskarne angrepos sålunda från tvänne sidor. Strax vester om Utsunda färja utbreder sig en hed, som kallas Sonnbohed, och här skedde sammandrabbandet. Danskarne sökte värja sig det bästa de kunde och stredo tappert, men mot kraften hos dessa Dalkarlar var deras motstånd fåfängt. Största delen af dem föll på heden, en mängd störtade sig i elfven. De öfrige togo till flykten och förföljdes af Dalkarlarne ända till Hemmingsbo i Fläckebo socken af Vestmanland. En mängd fångar gjordes. 

Vi kunna föreställa oss den glädje, som af denna framgång skulle väckas hos Dalkarlarne, och den uttalade sig i en mängd sägner och sånger, som delvis bibehållit sig allt intill våra dagar. 

Man utvisar ännu stället der slaget stod, och många pilar, som här blifvit hittade i åbrädden, bekräfta sägnen. Slaget kallas i sägnen pilkriget, och onekligen gjorde dalpilarne här god nytta för sig”.

En sannolik beskrivning av uppmarschen inför slaget.

På GoogleMaps kartan har jag utifrån uppgifter i äldre litteratur ritat in de sannolika attackvägarna för de svenska styrkorna ledda av Olof Bonde respektive Peder Svensson. Olof Bonde med sitt folk sköt med armborst över älven, ”så himlen förmörkades av pilar” (som det heter i äldre texter). Danskarna drevs tillbaka från älvbrinken till byar längre in. I skydd av den aktiva beskjutningen med armborstpilar smög sig Peder Svensson iväg för en kringgående rörelse. Peder Svensson gjorde med sitt folk under dagen och natten innan en förflyttning på en mil runt vattenområdet och sankmarken, gick över vid Utsunds färja. På morgonen närmade sig bondearmén fiendelägret när danska knektar och de tyska legotrupperna var på väg att bryta upp. Peder Svenssons bondearmé smög sig fram gömda bakom granruskor och överraskade danskarna och tyskarna.  Olof Bonde gick med sina styrkor över Dalälven med båtar vid Brunnbäcks färja och anföll danken från andra hållet. Dansken slogs i grunden. Några flydde ner i älven andra flydde söderut mot Västmanland där de upphanns fick mer stryk och många blev tillfångatagna.

Sammanfattning av slagets historiska betydelse.

Slaget vid Brunnbäcksfärja var ett viktigt slag i Sveriges historia, dels för att en självständig fri svensk nation skapades. Sverige befriades från Kristian II:s unionsstyrkor med början vid Brunnbäcks färja sedan Västerås och Västerås slott då Gustav Wasa själv tog kommandot över bondearmén och därefter Stockholm och hela Svea rike. Betydelsen av slaget kan inte överskattas. Dels för att det var begynnelsen till att Wasa-ätten hamnade på Sveriges tron i flera århundraden. Det var dock inte den första vapenträffningen med danskarna och heller inte den sista. Skåne befriades från danskt välde och blev svenskt 1658 efter freden vid Roskilde.

Slaget i kulturen.

De än i dag sjungna ”Dalvisan” 
och ”Vänjansvisan” förhärligar allmogens seger. 

Vennjansvisan skriven på 1500-talet handlar om slaget vid Brunnbäcksfärja.

Kung Gösta han reser i Dalarna opp,Så låten oss alla i herrens Guds namn
han sade till dalkarlar sin’:på vägen oss gifva nu snart,
Kung Kristian ligger på Stockeloms slott,sad’ kungen, att frälsa vårt fädernesland
han dricker båd’ mjödet och vinfrån jutarnes grymma medfart
  
I hören nu mine dalkarlar ehvadSå foro dalkarlar med bågar åstad
jag eder skall bjuda uppå,allt öfver den Tunabro,
om I viljen följa till Stockeloms stadflere då vore dalkarlar i rad,
att jutarne med mig nedslåän konung Gösta månd’ tro
  
Då svarte dalkarlarne ej till behag,De dalkarlar skynda sig fort i sitt lopp
men sade kungen igen:allt neder till Tunahed;
Det stod ett slag om långefredag;större nu blef dalkarlarnes tropp,
vi minnas det alla väl änän konungen kund’ öfverse
  
Kung Gösta han svarade åter på sliktDe rasta der något, men foro se´n fort
och sade till dem alltså:med ifver och fullsintan håg
Vi bedja Gud fader i himmelrik,att komma ju förre till den samma ort,
så lärer väl bättre oss gåder hopen av jutarne låg
  
Strax annat sinne i dalar’ne rann,Dalkarlarne hinna till Brunnebäck fram
de sade till Gösta sin kung:der fingo de jutar i syn,
Om du vill blifva vår härhövidsman,strax flere dalpilar i vädret man fann
så följer båd´gammal och ung.än haglet nedfaller i skyn
  
Snöskräfvorna* och furufnatten i träDalkarlarne börja att skjuta allt mer,
rätt pilen råkar uppå;de skjuta : alla en man;
ja, Kristiern, den bloderacken ock medtjockare rykte dalpilar der ner,
skall ingalund’ bättre nu gåän sanden på sjöastrand
  
Helt gerna är jag eder härhöfvidsman,Så körde de jutar i Brunnebäcks elf,
strax svarade konungen då,så vattnet dem porlade om,
allenast I ären mig trogna hvar mande sörjde deröfver, att Kristiern sjelf
inunder min fana blå.han ej der tillika omkom
  
De dalkarlar svarade med friskaste modSå togo de jutar nu alla till flykt
som alla de varit en man:och läto slikt omkeligt qväd:
Vi våga väl gerna båd’ lifve’ och blodHin må mere dricka det porsöl de brygt
mot en så grymmer tyranni smedjan vid dalkarlens städ
 

*(Snöskräfvan är dalripan och furufnatten är ekorren.)

DET VAR EN GÅNG EN HÅRFRISÖR…

10 juli 2022

Det var en gång ett land med en hårfrisör (nota bene, hårfrisör är ett ärligt och hederligt arbete) som av landets högsta Herdinna tilldelats hela ansvaret för landets energi och miljö. Det kallades att vara ”minister” (vilket betydde avstjälpningsplats för odugliga Lögndemokrater). Medborgarna i landet gnuggade ögon och öron.  Många trodde att det var en ond saga.

Hårfrisören kom från Bomba vik, dvs ingenstans, utan utbildning och bildning, visste inte ens hur man betalar räkningar, jagad av fogden. Hårfrisören var dum, så dum att hen inte förstod hur dum hen var. Men det hölls som en hemlighet, nästan som en statshemlighet.

Landets tidningar och media, dominerade av ”onämnbara” ägare och journalister med skygglappar, lekte blindbock. Hårfrisören hölls om ryggen. Medborgarna i landet visste inte hur illa ställt det var. Landet var ett märkligt land, med en propagandacentral som kallades ”public service” i form av statstelevision och statsmedia som styrde vad medborgarna skulle veta och tycka. Lögndemokraternas motsvarighet till Pravda. Hårfrisören tilläts pladdra fritt om landets energi och miljö. Frågor undveks, alla visste att hen var okunnig och inget visste.

Nu hände det sig att det blev rosévinsfestival i Balledalen i Öby för landets politiker, journalister och påverkare (med märkliga titlar som lobbyister och influencers som ingen förstod vad de var för figurer).

Denna rosévinsfestival i Balledalen i Öby hölls en gång om året, om inte landets Lögndemokratiska ledning proklamerade landssjukdom och låste in alla medborgare i sina hem under ett eller två år.

Hårfrisören var naturligtvis influgen med miljöflyg till Balledalen i Öby. Där höll hen föredrag på ett seminarium men var så okunnig och flummig i det rosa dimmorna att alla övriga scenframträdanden ställdes in omedelbart. Sannolikt insåg högsta Herdinnan att stor skada kunde ske Lögndemokraterna inför den stundande höstsamlingen till tingsmötet med alla medborgare.

Men det skulle bli värre, mycket värre, innan dagen var tilländagången. Hårfrisören tröstade sig för det publika haveriet och inhandlade box. Senare samma kväll uppenbarade sig hårfrisören på barer med box i ena handen och stöttande sig med den andra. ”Dyngrak”, sade malicen som bevittnade framfarten. Elaka tungor hävdar att hårfrisören flirtade med bargästerna, men det är inte sant ens i denna saga. Det är bara illvilligt förtal av politiska motståndare.

Nu fick det vara nog, tyckte högsta Herdinnan och underherdarna ingrep. ”Enough is enough” sade de. Lögndemokraterna, plockade hårfrisören av den påbörjade herostratiska bana hon stakat ut, låste in henne för att sedan smyga ut henne bakvägen till flyget hem till Fjollträsk. Med samma miljövänliga flyg hon kommit med. Barnen hemma väntade på hårfrisören som varit borta så mycket.

Men det är bara en ond saga. Något som ens liknar sagan har självfallet inte inträffat, kanske inte ens kan inträffa, i varje fall inte enligt landets tidningar och statsmedia. Verkligheten i landet har ibland en annan uppfattning. Men, verkligheten har ingen talan i landet!

Så var den elaka sagan slut. 

Sagoberättare: Leonardo Montagna

DE TVÅ VIKTIGASTE BÖCKERNA PÅ SVENSKA SPRÅKET – VILKA ÄR DET?

05 juli 2022

I analysen undantages sådana förr vitt spridda publikationer som Statens Järnvägars tidtabell och Almanackan (Lingonalmanackan) som ofta fanns i varje svenskt hem. Ni som är samtida med mig känner igen er.

Jag tror inte heller att det handlar om någon översättning av William Shakespeare, Dante Alighieri eller någon annan större författare.

Den självklara och i särklass viktigaste boken för det svenska språket är Gustav Wasas Bibel. Nya testamentet kom 1526 och hela Bibeln 1541. Den svenska Bibeln översattes från Martin Luthers tyska Bibel. En Bibel som skrev tyskarna det tyska språket. På samma sätt kom den svenska översättningen av Laurentius Petri och Olaus Petri att skriva svenskarna det svenska språket.

Gustav Wasas bibel (Wasabibeln) är den första översättningen av hela Bibeln till svenska, gjord under Gustav Vasas regeringstid. Först utgavs Nya Testamentet år 1526 sedan hela Bibeln år 1541. 

Gustav Wasas bibel byggde på Martin Luthers tyska översättning av Bibeln. Wasabibeln utgavs av en bibelkommission, med ärkebiskopen Laurentius Andreae (latinisering av Lars Andersson) i ledningen, medverkade gjorde också Olaus Petri (latinisering av Olov Pettersson). 

Gustav Wasas bibel har haft grundläggande betydelse, i ordets genuina mening, för det svenska språket. Det finns ett före och ett efter Gustav Wasas Bibel. Det handlar om en övergång från fornsvenska till nysvenska. Man sätter en gräns mellan fornsvenskan och nysvenskan just vid utgivningen av Nya testamentet år 1526. Den texten är den första text som har skrivits på nysvenska. 

Idag kostar en Wasabibel tryckt 1541 på den antikvariska bokmarknaden över 50 000 kronor. Tyvärr har dessa pengar medfört att antikvariatsbokhandlare slaktar en Gustav Vasa bibel och säljer den blad för blad för 100 kr bladet. Med en omfattning på drygt 700 blad så kan var och en räkna ut vad en bibel inbringar. Vad jag tycker om förfarandet att slakta gamla inkunabler och sälja den blad för blad kan inte uttryckas i skrift.

BIBLIA THET ÄR

All then Helgha Scrifft

På Swensko

Tryckt i Upsala 1541

Läs gärna i Gustav Wasas Bibel. Språket sjunger av klarhet. Ett vackert språk, rakt, tydligt och begripligt. Se exempelvis Johannesprologen i Gustav Vasas Bibel. Den i mitt tycke kanske vackraste texten i hela Bibeln.

I begynnelsen war Ordet 

och Ordet war när Gudhi

och Gudh war Ordet

thet samma war i begynnelsen när Gudhi

Genom thet äro all ting giord

Och thy föruthan är intet giordt

thet giordt är.

I thy war lijssuet

Och lijssuet war menniskiornars Liws

Och Liwfet lyser i mörkret

Och mörkret haffuer thet icke begripit.

Nu inställer sig rubrikens fråga. Vilken är den andra bok som har haft grundläggande betydelse för det svenska språket.

Författaren till boken är given. Det finns bara ett möjligt svar: Johan August Strindberg. Den som i likhet med undertecknad på allvar läst och läser Johan August Strindberg förstår omedelbart vad jag menar. Johan August Strindberg var inte bara en stor författare (läs honom!), han var och är den i särklass störste på svenska språket. Han var ett geni, ett mycket allround beläst geni och han skrev oss det moderna svenska språket. För dig som läser dagens svenska sörja i media och litteraturutgivning, bryt av emellanåt med en bok av Johan August Strindberg. Därefter blir det olidligt att läsa dagens bekännelsesörja.

Johan August Strindberg var författare. Han arbetade, skrev och läste som en intellektuell. Hans i pjäser och filmer beskrivna noja och hojtande är bara bosch i vinden om en författare som makten på t.ex. universiteten än idag inte vill skall läsas på allvar. Han satt från morgon till kväll under sin levnad och skrev sammanlagt 2 ½ hyllmeter stor litteratur. Det var inte noja och hojtande som utmärkte Johan August Strindberg utan pennans ständiga raspande mot pappret (Lessebo). Det stilla småborgerliga liv Johan August Strindberg levde beskriver han själv: ”Gå och lägga oss kl. 8 à ½ 9 och stålpennan håller sig varm från 8 på morgonen till 6 på kvällen”.

När jag i mitt stilla inre, under en längre tid, kontemplerat rubrikens fråga blev det entydiga svaret just den nämnde. När jag var klar med min frågeställning kom jag, under mitt stora läsprojekt Johan August Strindberg, att läsa Jan Myrdals efterord till densammes sammanställning ”Ordet i min makt. Läsebok för underklassen” (Stockholm 1968) samt ”Strindberg och Balzac. Essayer kring realismens problem” (Stockholm 1981). 

Ett citat från ”Strindberg och Balzac” visade att jag var på rätt väg i mina tankar. ”Strindbergs språk är svenskt på ett sätt som kungens och herrarnas aldrig kunde bli (jmfr dagens media-, politiska- och myndighetspråk). Och det är med detta snabba och fräna språk fyllt av glidningar och tvära kast där orden har sinnlighet som Strindberg skapade den moderna svenskan. Akademin har inte ens lyckats få färdig sin ordbok men Strindberg gav svenskarna ett språk att älska och hata med, att göra politik med och att tukta fähundar med (min fetstil och fähundarna är fler idag inte färre). Strindberg är det största som hänt med det svenska språket sedan den stora bibelöversättningen på femtonhundratalet.”

Well, well, då var författaren etablerad Johan August Strindberg vid sidan av Lauretius Andreae och Olaus Petri. Men frågan återstår, vilken bok står vid sidan av Gustav Wasas Bibel som den andra viktigaste boken på svenska språket?

Svaret är också om än inte lika enkelt att fastslå men ändock till sist ostridigt. Röda rummet som kom att hatas av den etablerade överklassen i Sverige från Svenska Akademin och dess Fredrik Böök till regering och kungahus.

Den femtonde februari 1879 börjar Johan August Strindberg skriva boken. Den femtonde augusti samma år var boken färdig, allt enligt författarens egna anteckningar på manuskriptet. Johan August Strindberg var som så ofta i ekonomiskt trångmål. I början av januari 1879 begärde han och Siri von Essen sig i konkurs.

Boken är rappt skriven, oerhört skön att läsa och direkt i sitt tilltal och frän i kritiken och ironin. Vill man förstå ”folkhemmet” måste man börja med att läsa Röda rummet. Hans kritik är fortfarande levande och fungerar också igenkännande på samtidsfenomen.

Jag bygger vidare i analysen med hjälp av Gunnar Brandells stora Strindberg biografi i fyra delar utkomna av trycket 1983 – 1989, ”Strindberg – ett författarliv”.

Röda rummet överglänste allt vad föregångare fanns till den grad att jämförelser blir ovidkommande. Röda rummet var och fortfar att vara något helt unikt i svensk litteratur. Man kan säga samma sak om eventuella jämförelser med den svenska litteraturens efterföljare. Röda rummet är oöverträffad. Johan August Strindberg skrev oss den moderna svenska romanen. And that´s it!

Han skapade en ny prosa. Konkretion i handling och skildring, vidgade ordförråd, införde talsspåkliga vändningar och inte minst makten drabbande och avslöjande metaforer. Det är ett sinnligt och intellektuellt nöje att läsa Röda rummet. Fungerar i hög grad än idag. Företeelserna finns kvar med precis samma innehåll och syften, då som nu. Redan då hade den Socialdemokratiska rörelsen svårt med Johan August Strindberg. De visste inte vilket ben de skulle stå på. Hjalmar Branting vacklade hit och dit. Men folket följde Strindberg och då sprang delar av den socialdemokratiska rörelsen inklusive Hjalmar Branting efter, motvilligt och under partiella avståndstaganden.

Mycket har sagt om Röda rummet och fortsätter att sägas. Men för vårt ändamål räcker det. Vi konstaterar att den bok på svenska språket som tillsammans med Gustav Wasa Bibel haft störst betydelse för det svenska språket är romanen Röda rummet skriven av Johan August StrindbergDen förstnämnda gav oss det svenska språket och språnget från fornsvenskan, den senare gav oss den moderna roman och det moderna svenska språket.

NU DRAR SOCIALDEMOKRATERNA IGÅNG STORA LÖGNMASKINEN – DERAS ALLRA BÄSTA GREN

04 juli 2022

Så här lätt det i Almedalen i söndags.

”Idag tas höga vinster ut ur flera friskolor”. Det lyckades partiledare Andersson skylla på ”de högerkonservativa”.  Trots att det är Socialdemokraterna som har haft regeringsmakten i åtta år. Något ansvar där?

”Om de högerkonservativa får styra blir Sverige ett annat. Ett Sverige där grupp ställs mot grupp, människa mot människa. Ett land där klyftorna växer och polariseringen ökar. Där lyxbåtarna blir fler, men skolkuratorerna färre”.

”Lyxbåtarna blir fler, skolkuratorerna färre”. Med en borgerlig regering? Påstår partiledare Andersson.

En slagkraftig paroll! Men, hur menar hon?  Det ju hon och Socialdemokraterna som haft regeringsmakten de senaste åtta åren.

Parollen är en perfekt beskrivning beskrivning av den Socialdemokratiska politiken de åtta gångna åren:  ”Lyxbåtarna har blivit fler och skolkuratorerna färre”

Har Magdalena Andersson suttit och sovit i åtta år?

Det är under den socialdemokratiska regeringen som: miljardärerna blivit fler, miljonärerna blivit fler, lyxbilar och lyxbåtar blir fler och de fattigaste pensionärerna fler och fattigare. Det är under socialdemokratisk regering som bensinpriset, matpriserna och elpriserna rusat och räntorna höjts och pressar ner medelklassen i ett fattigare liv med urholkad välfärd. Sjukvården, exempelvis antalet akutplatser, har havererat.

Till det kommer Morgan ”Stasi” Johanssons alla lagförslag och lagkomplex som urholkar de grundlagsfästa borgerliga fri- och rättigheterna på den medvetet utstakade vägen mot en socialistisk totalitär stat dominerad av muslimska huliganer och islamisering av landet.  Andelen etniska svenskar minskar systematiskt år för år med en fortgående invandring av dysfunktionella, lågkognitiva muslimer från Mellanöstern och Afrika som kommer hit och ställer till elände levandes på svenska skattebetalare.

Socialdemokraterna vill ha ”ett starkare samhälle”.  Vad de menar är en STARKARE STAT och STATSAPPARAT. En Statsapparat befolkad och styrd av socialdemokratiska politruker. Ett arbete den Socialdemokratiska maktklanen med medveten systematik bedrivit i årtionden. Idag sitter lydiga S-politruker på alla viktiga myndigheter. Politiseringen av den djupa staten är genomförd i tysthet, utan opposition eller insyn.

Syftet enligt valparollen är ”ett tryggare Sverige”! Oh yes! Det är korrekt! För den socialdemokratiska maktklanens fortsatta maktinnehav nämligen! Det är vad det handlar om.

Partikadrerna och politrukerna ute i landet bräker efter all denna dumhet som en fårskock i hagen. Det kan alla på nära håll se och höra.

STRÖMSHOLMS VACKRA BAROCKSLOTT I VÄSTMANLAND

03 juli 2022

En resa i bilder.

En medeltida befäst gård Mölntorp är historisk föregångare till den stenborg Gustav Wasa byggde vid mitten av 1500-talet i nedre delen av Kolbäcksån som fortfarande utgör en del av vallgraven runt slottet. Stenborgen, änkesäte för drottning Katarina, blev grunden till Strömsholms slott. 

Drottning Hedvig Eleonora som fått borgen i morgongåva av Karl X Gustav lät bygga om borgen till ett barockslott 1659 – 1681. Slottsarkitekt var Nicodemus Tessin d.ä. 

Strömsholm var det slott som Hedvig Eleonora och hennes familj oftast använde. Både Karl XI och karl XII lärde sig att rida i Strömholm. 

Efter att slottet började förfalla renoverades det under slutet av 1700-talet och 1800-talet i ett par omgångar. 1858 blev Strömsholm centrum för Arméns Ridskola.

Västfasaden sedd från nordväst.

Västfasaden från slottsträdgården och den gamla ridallén.

Slottet sedd från västra entrén till slottsträdgården

Västfasaden från entrén till slottsträdgården

Slottsfasaden från serveringen i den södra slottsallén

Del av slottsträdgården öster om slottet

Östra fasaden sedd från bron över vallgraven/Kolbäcksån

Kolbäcksån tillika naturlig vallgrav sydöst om slottet

Norra och östra fasaden sedd från nordöst om vallgraven/Kolbäcksån

Södra och östra fasaden sedd från stranden i sydöst, med vallgraven/Kolbäcksån i förgrunden.

TAYYIP ERDOĞAN, SVERIGE, NATO OCH PKK

29 juni 2022

Tayyip Erdoğan hotade att stoppa Sveriges ansökan till NATO om inte Sverige ändrade politiken gentmot PKK och dess politiska avläggare inklusive stopp för vapenembargot mot Turkiet och slöseriet med skattepengar från SIDA till PKK:s politiska organisationer i Syrien.

Jag såg fram emot att fira med champagne, either way. En stor flaska champagne om NATO medlemskapet stoppades och en mindre flaska om Sverige blev medlemmar men till priset/vinsten av hårdare tag mot PKK, dess medlemmar, apologeter, företrädare (inklusive i Riksdagen), politiska organisationer i Sverige. Nu ylar vilden i Riksdagen Amineh Kakabaveh! Det är bra. Hennes inflytande på S-regeringen och hennes fifteen minutes of fame är förhoppningsvis över. Ut med henne. Sänd henne till Tayyip Erdoğan! Det hon ställt till med i Sverige gör att hon förtjänar vad Tayyip Erdoğan har i beredskap.

Aftonbladet har varit behjälpliga med publiceringen av innehållet i avtalet mellan Turkiet, Finland och Sverige. Avtalstexten mellan Turkiet och Sverige i engelsk version publicerades in extenso av AB. Den vidarepubliceras här. Det är viktigt att läsa dessa texter; you got to know your enemies.

På svenska förefaller Tayyip Erdoğan ha avgått med segern, om PKK och dess olika politiska i Sverige verksamma avläggare och organisationer liksom vapenembargot, för att släppa in Sverige i NATO. Den delen är utmärkt och ger anledning till en liten champagne. PKK:s olika förespråkare och apologeter i Sverige ylar nu. Det är bra. Kan vi också börja skicka tillbaka dem till Turkiet vore det bra. Det kommer tyvärr inte att hända. Så långt går inte S-regeringens kappvändning kring PKK. Från insläppta i Sverige, omhuldade av regeringen S och finansierade är de nu terrorister som skall bekämpas tillsammans med Turkiet. Det är bra. Vi har terrorister i Sverige så det räcker och blir över.

Kan vi kanske också hoppas på stopp för SIDA:s miljardrullningen (3–4 miljarder SKR) med skattebetalarnas pengar till PKK:s politiska avläggare i Syrien.

Överenskommelsen. Först i svensk sammanfattning och sedan avtalstexten in extenso på engelska. Båda hämtade med Aftonbladet som källa.

Innehållet är bland annat: 

  • Fullständigt samarbete med Turkiet i kampen mot PKK och dess medlemsförbund. 
  • Att visa solidaritet med Turkiet i kampen mot terrorism i alla dess former och manifestationer.
  • Åtagande att inte stödja organisationerna PYD/YPG och FETO. Den sistnämnda är ett namn som används av Turkiet för Gülenrörelsens anhängare. 
  • Undvika embargorestriktioner inom försvarsindustrin och öka samarbetet.
  • Inrättande av en strukturerad samarbetsmekanism för delning av underrättelser i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet.
  • Att vidta konkreta åtgärder för utlämning av terroristbrottslingar och göra bilaterala avtalsarrangemang. 
  • Förbud mot insamlings- och rekryteringsaktiviteter för PKK och dess medlemsförbund och frontorganisationer och deras utredning. 
  • Motverka desinformation mot Turkiet.

Det ska även inrättas en permanent mekanism som ser till så att avtalet följs.

UKRAINA – ÄNNU ETT KORRUPT KANDIDATLAND TILL EU

24 juni 2022

Vid det s.k. Midsommarmötet fattar EU:s stats- och regeringschefer beslut om Ukraina som kandidat till medlemskap i EU. Jag förstår den geo-politiska anledningen till beslutet även om jag underkänner det som tillräckligt vägande argument.

Ukraina är ett dysfunktionellt land i östra Europa som nu skall accepteras i EU och försörjas av svenska och europeiska skattebetalare. Utan att vi svenskar tillfrågas i frågan. Vi har bara ett betala med sannolikt höjda skatter.

UKRAINA är ett stort jordbrukarland och kan förvänta sig enorma stöd från EU:s jordsbruks- och regionala bidragssystem.

Sveriges förhoppningar om lägre EU bidrag kan därmed avskrivas. Med stor sannolikhet kommer Ukraina och Moldavien att medföra en än högre EU-avgift för nettobetande Sverige och därmed högre svenska skatteuttag dvs du och jag skall betala än mer i skatt till de 75 procent av de svenska hushållens samlade inkomster som exproprieras av stat/region/kommun.

Ukraina är, ETT DJUPT KORRUPT land ett av de värsta, med judiska oligarker, runt Zelensky på samma sätt som runt Putin, som stoppar bidragen på det ena eller det andra sättet i egna fickor och berikar sig våldsamt. Ukraina med 44 miljoner invånare får 7,4 procent av rösterna i EU parlamentet mot Sveriges 2,8 procent. En förskjutning av EU i dysfunktionell riktning österut. Har vi svenskar röstat om detta?

Accepterar vi HÖGRE skatter att lägga till det skattetryck vi redan har, nämligen HÖGST i världen? Men socialisterna i regeringen ångar med alla andra globalistiska intressen än det arbetande etniska svenska folkets.

NEJ TILL UKRAINA OCH MOLDAVIEN I EU!

NYA TOTALITÄRA LAGFÖRSLAG FRÅN DEN SOCIALDEMOKRATISKA REGERINGEN – ONDSKAN BLIR BARA VÄRRE

20 juni 2022

Först kom tvångsbussning av skolelever från och till s.k. ”utsatta” muslimska migrantområden och inskränkningar i friskolors rätt att besluta hur de antar elever. Syftet var ”integration” av dysfunktionella lågkognitiva muslimska avkommor där de inte platsar. 

Nu planerar den socialistiska regeringen under globalisten Magdalena Andersson nya tvångslagar för oss etniska svenskar.

Det politiska syftet är att ”bryta den etniska segregation” som Socialdemokraternas Stefan Löfven tillsammans med Moderaternas Fredrik Reinfeldt skapat med svängdörrar för dysfunktionella muslimer från Mellanöstern och svarta Afrika. 

Det senaste, men sannolikt inte det sista, totalitära lagförslaget innebär att stat eller kommun kan tvångsköpa villor i etniskt svenska områden för att placera ut muslimska migranter där.

Exproprieringslagen innebär, om den beslutas av Riksdagen, att en villa som är ute till försäljning i ett etniskt svenskt område kan köpas av stat eller kommun oberoende av vad säljaren önskar. Stat/kommun betalar med skattebetalarnas pengar vad säljaren begär som utgångspris eller vilka bud som läggs på fastigheten.

Stat/kommun kan efter tvångsköpet, oavsett gällande regler för bygglov, riva villan och bygga ett flerfamiljshus på tomten för uthyrning till muslimska migranter på extra förmånliga villkor. 

Lagförslaget kommer från bostadsminister Johan Danielsson (S) och motiveras med att det bidrar till att ”minska och motverka segregationen”.

En tvångslag (S-märkt) för expropriation har funnits tidigare. Det nya denna gång är just att den totalitära expropriationslagen motiveras med migrations- och integrationspolitiska argument

Senast Socialdemokraterna stiftade en likande lag var 1967. Den togs dock bort 2010 av alliansregeringen.  S, V och MP protesterade.  Nu planerar den socialistiska S-regeringen att införa den totalitära lagen igen. Socialister respekterar aldrig den privata äganderätten.

Inga svenskar jag talar med ute i landet vill ha någon integration på arbetsplatsen eller i bostadsområdet av dysfunktionella lågkognitiva muslimska migranter från arabländer eller svarta Afrika. Det visar sig alltför ofta att de inte fungerar i normal svensk bostadsmiljö eller på en normal arbetsplats. De klarar helt enkelt inte av ens de lättaste arbetsuppgifterna utan lever hellre på bidrag från oss skattebetalare och ställer till oreda. De skall helt enkelt skickas hem.

Det är mycket bättre för oss svenskar att vi för framtiden, när de muslimska migranthorderna skall samlas ihop och skickas hem, håller dem kvar i diasporan/gettona runt våra större städer. Där kan polis och militär hålla dem under uppsikt och kontroll.

Vi vet också från omfattande forskning att när andelen muslimer i ett normalt svenskt bostadsområde passerar 4- 5 procent så börjar svenskarna flytta ut och området gettoiseras och förfaller.

Priset betalas som alltid, med Socialdemokratiska lagförslag, av etniska svenskar i form av försämrad livskvalitet och livsmiljö samt stöld av dina och mina pengar via fler o ökade skatter.

Dictum sapienti sat est

RÖDSKRIKANS HABITAT OCH NUMERÄR HOTAS – ARTEN STÅR INFÖR AKUT RÖDLISTNING

14 juni 2022

Rödskrikan, (eng. Red Shrike, lat. Rubecula Glandarius), är en för normala svenska förhållanden märklig och avvikande art vars habitat länge varit begränsat till en lokal benämnd Stureplan. Ambitionerna från arten har varit att expandera ut över Sverige och hitta nya habitat för födosök på landsbygden. Men det har misslyckats. Det var svårare än arten förmodligen förstod att etablera en livskraftig stam i detta nya habitat.

Nu hotas Rödskrikans normala habitat runt Stureplan av andra arter och habitatet krymper. Aggressiva konkurrenter om födan tar aktivt stora delar av Rödskrikans tidigare habitat liksom de också begränsar artens försök till nytt habitat på landsbygden. 

Arten minskar inte bara i utbredning utan också kraftigt i numerär. Det visar sig att artens generella förmåga till överlevnad i svenska habitat är begränsad.

Artens numerär och utredning närmar sig nu rödlistning i artdatabanken. Rödskrikan blir snart rödlistad, några färre individer så är arten under den gräns som innebär rödlisting och därmed på sikt risk för utrotning.

Det förefaller inte heller som svensken i gemen kommer att sakna arten Rödskrika. Rödskrikans obehagliga och oartikulerade skrikande på andra arter liksom artens stirrande utstående ögon under den röda hättan och

och självupptagna beteende i samband med födosök har gjort arten närmast avskydd hos befolkningen i Sverige. Arten krymper vilket ses med uppskattning. Andra arter kan därmed hitta nya habitat och öka sin numerär.

Om Rödskrikans uppdykande: https://lennartwaara.com/2018/10/30/rodskrikan-en-ny-art/


%d bloggare gillar detta: