AFRIKA OCH SOMALIA

24 augusti 2019

 

AFRIKA ÄR DEN VÄRLDSDEL SOM ÄR MEST UNDERUTVECKLAD EKONOMISKT, SOCIALT OCH POLITISKT.

SOMALIA ÄR ETT AV AFRIKAS MEST UNDERUTVECKLADE LÄNDER EKONOMISKT, SOCIALT OCH POLITISKT.

SOMALIA ÄR ETT LAND MED EN GENOMSNITTLIG IQ PÅ 68-70. DET ÄR DESSUTOM SANNOLIKT DE LÄGRE PERCENTILERNA SOM MIGRERAT TILL SVERIGE

SVERIGE FRAM TILL IDAG TAGIT EMOT 96 000 SOMALIER INKL. DERAS BARN.

ÄR DET FÖRVÅNANDE:

ATT DE KOSTAR SVERIGES SKATTEBETALARE MINST 14 MILJARDER KRONOR PER ÅR?

ATT DE ÄR ÖVERREPRESENTERADE I VÅLDTÄKTSSTATISTIKEN, I SYNNERHET UTOMHUS OCH I GRUPP?

ATT DE ÄR AKTIVA DELTAGARE I OLIKA KRIMINELLA NÄTVERK MED NARKOTIKA OCH GÄNGSKJUTNINGAR?

ATT DE ÄR ÖVERREPRESENTERADE I SVENSKA FÄNGELSER?

ATT DE ÄR EN AV DE MIGRANTGRUPPER SOM HAR LÄGST SYSSELSÄTTNINGSGRAD?

ATT DE ÄR EN AV DE MIGRANTGRUPPER MED HÖGST ARBETSLÖSHET?

ATT DE ÄR EN AV DE MIGRANTGRUPPER SOM HAR LÄGST UTBILDNING OCH KOMPETENS?

ATT ENDAST NÅGRA FÅ PROCENT AV DEM PÅBÖRJAT KLARAR GYMNASIESTUDIER?

ATT DE HAR BETYDLIGT HÖGRE NATIVITET OCH ANTAL BARN ÄN ETNISKA SVENSKAR?

ATT DE TILLHÖR EN BEFOLKNINGSGRUPP I SAMHÄLLET SOM I DET NÄRMASTE HELT FÖRSÖRJS AV SKATTEFINANSIERADE BIDRAG?

ATT DE LEVER I SOMALISKA KLANER I DEN MUSLIMSKA DIASPORAN?

ATT DE ÄR KULTURELLT DYSFUNKTIONELLA EFTERSOM DE KOMMER FRÅN EN VISAVI EUROPA DYSFUNKTIONELL SOMALISK KULTUR?

ATT DE TILLHÖR DEN MUSLIMSKA DEL SOM MED EN MAJORITET HELLRE BEKÄNNER SIG TILL SHARIA ÄN SVENSKA LAGAR?

ATT DE FINNS ÅTERVÄNDANDE IS TERRORISTER, VÅLDTÄKTSMÄN, PEDOFILER OCH MÖRDARE I DENNA GRUPP I DEN MUSLIMSKA DIASPORAN I VÅRA STORA STÄDER?

ATT DE INTE LÄR SIG SVENSKA I TILLRÄCKLIG GRAD?

 

KÄLLOR: Internationell statistik inkl BNP-statistik, offentlig statistik som SCB, Arbetsmarknadsstatistik, Migrationsverket, BRÅ. Jonas P Jonasson, Tatu/Vanhanen, media klipp och rapportering (MSM) under ett par år, SÄPO, Tino Sanandaji, K-O Arnstberg, Douglas Murray, m.fl.

 

JEFFREY EPSTEIN REVISITED

20 augusti 2019
Det blev precis som vi förutsåg. False flag operation as damage control!
Obduktionsrapporten fastställer självvfallet självmord genom strypning. Trots uppgifter om att finns krossade ben i halsen på Epstein vilket bara uppkommer om man hängs med fallhöjd. Inte vid strypning av lakan från sängkanten. Hur det nu gick till?
Skador som man också enligt tidigare erfarenheter får om man stryps av två händer med tummarna mot struphuvudet.
Kameraöverkaningen var märkligt nog ”ur funktion” just när Epstein ”hängde sig.” Båda vakterna ”sov” båda två samtidigt när Epstein ”hängde sig.”
Ehud Barack var en av de världsledare som deltagit i Jeffrey Epsteins Lolita flygningar enligt vittnesuppgifter och uppgifter i flightrecords. Det här skulle vara en typisk aktion från de totalt amoraliska Mossad vars motto är: By deception we wage war. 1.) Bland dem som också hade allt att tjäna på Epsteins ”självmord” finns också den totalt korrumperade familjen Clinton.
Undersökningarna kring Jeffrey Epsteins ”kunder” och aktiviteter fortsätter men att sanningen skulle komma fram är osannolikt. Ett antal världsledare, höga chefer, inkl en brittisk prins hade anledning att vara oroliga men kanske kan andas ut nu.
Jeffrey Epstein riskerade 40 års fängelse. Vad man gör med pedofiler på fängelserna är väl känt. Han var sannolikt beredd att ingå en plea bargain och peka ut deltagare på Lolita-flygningarna mot säg fem års fängelse. Kanske han redan signalerat detta till sina advokater.
Enligt media rapportering tror 29 procent av amerikanerna på historien om självmord. Undrar hur siffran ser ut i Sverige med tanke på statstelevisionens rudimentära rapportering.
1.) Victor Ostrovsky, a former Israeli Mossad agent, wrote a book about Israel’s terror against their enemies. The title of the book “By Way of Deception we Wage War” is what Ostrovsky alleges to be the English translation of the former motto of the Mossad, a phrase from Proverbs 24:6,

NYSÄTRA 1400-TALSKYRKA I UPPLAND OCH VASABIBELN

18 augusti 2019
Uppland

Uppland

Nysätra kyrka ligger i Nyästra socken. Kyrkan är församlingskyrka och ligger i norra kanten av Örsundaåns (under bronsålder en havsvik) dalgång. Kyrkobyggnaden har som syns på bilden ovan en stomme av tegel och vilar på en sockel av gråsten. Till sin utformning är den en salkyrka bestående av långhus med rakt kor i öster. Exteriören är oputsad och kännetecknas av rika blinderingar från 1400-talet. Nästan alla medeltidskyrkor i Uppland är senare putsade. Det är därför intressant och viktigt att vi har en kyrka som inte putsats utan i stort har samma utseende som när den byggdes på 1400-talet. Väl värd ett besök pga.  inventarierna i kyrkan. Mer därom längre fram i texten.

Tidigare fanns sannolikt en kyrka byggd av trä. Den nuvarande kyrkas äldsta delar är långhuset och sakristian som troligen uppfördes vid början av 1400-talet.

1L8A4930

En tjärad ekdörr. Ingången till vapenhuset. Sannolikt från kyrkans byggnadsår runt 1400.

Nysätra kyrka

En ”insamlingsbössa” från sannolikt 1800-tal.

1500-tal

1500-tal

En s.k. brudsoffa. Inför vigseln satt brudparet i denna soffa. Tillverkning 1500-tal.

NYÄSTRA KA

NYSÄTRA KA

Gustav Vasas bibel (Vasabibeln) är den första översättningen av hela Bibeln till svenska, gjord under Gustav Vasas regeringstid. Först utgavs Nya Testamentet år 1526 sedan hela Bibeln år 1541.

Gustav Vasas bibel byggde på Martin Luthers tyska översättning av Bibeln. Vasabibeln utgavs av en bibelkommission, med ärkebiskopen Laurentius Petri (Lars Pettersson) i ledningen. Sannolikt medverkade också hans bror Olaus Petri (Olov Pettersson).

Gustav Vasas bibel har haft stor betydelse för det svenska språket. Man sätter en gräns mellan fornsvenskan och nysvenskan vid utgivningen av Nya testamentet år 1526. Den texten är den första text som har skrivits på nysvenska.

PÅ SAMMA SÄTT SOM MARTIN LUTHER SKREV TYSKARNA DET TYSKA SPRÅKET SKREV BRÖDERNA LAURENTIUS OCH OLAUS PETRI OSS DET SVENSKA SPRÅKET. HELT LÄSBART ÄN IDAG.

Idag kostar en Vasabibel tryckt 1541 på den antikvariska bokmarknaden över 50 000 kronor. Tyvärr har dessa pengar medfört att antikvariatsbokhandlare slaktar en Gustav Vasa bibel och säljer den blad för blad för 100 kr bladet. Med en omfattning på drygt 700 blad så kan var och en räkna ut vad en bibel inbringar. Två sådana antikvariatsbokhandlare som säljer en slaktad bibel är Antikvariat Carl Hellmor och Svens boksamling. Vad jag tycker om förfarandet att slakta gamla inkunabler och sälja den blad för blad kan inte uttryckas i skrift.

1L8A4921

BIBLIA THET ÄR

All then Helgha Scrifft

På Swensko

Tryckt i Upsala

1541

NYÄSTRA KA

NYSÄTRA KA

Johannesprologen i Gustav Vasas Bibel. Den i mitt tycke kanske vackraste texten i hela Bibeln.

”I begynnelsen war Ordet

och Ordet war när Gudhi

och Gudh war Ordet

thet samma war i begynnelsen när Gudhi

Genom thet äro all ting giord

Och thet föruthan är intet giordt

thet giordt är.

I thy war lijffuet

Och lijffuet war menniskiornars Liws

Och Liwfet lyser i mörkret

Och mörkret haffuer thet icke begripit.”

 

Läs det gärna igen. Ett språk som det verkligen sjunger om. Långt från det svamp- och dunkelspråk som präglar dagens politik och mediavärld där verkligheten döljs bakom omskrivningar och nyord.

”Och Lifwfet lyser i mörkret

och mörkret haffuer thet icke begripit!

Det är nästan som ett aktuellt politiskt program för att rädda Sverige.

 

Bilder: Gustaf och Lennart Waara

 

 

 

LENA MEDELTIDS KYRKA I UPPLAND.

15 augusti 2019

Salsta slott (1)

Salsta slott

Det här är uppenbarligen inte Lena kyrka utan Salsta slott i Uppland. Varför börja en beskrivning i ord o bild av Lena kyrka med två bilder på Salsta slott. Jag kommer till det men först en beskrivning av Salsta slott och ätten Bielke som förklarar valet av introduktion till Lena kyrka.

Salsta slott är ett barockslott som ligger i Lena socken cirka 2,5 mil norr om Uppsala. Slottet ägs och förvaltas numera av Statens fastighetsverk och är sedan 1993 förklarat byggnadsminne.

Den tidigaste kända bosättningen i Salsta är en befäst gård från tidig medeltid och den första kända ägaren var Karl Gregorson. Salsta var ett av de stora medeltida frälsegodsen. Ätten Oxenstierna ägde slottet och från 1500-talets mitt ägdes det av ätten Bielke. Riksrådet Nils Bielke uppförde ett renässansslott 1613 på udden i dåvarande Salstasjön.  Det slottet revs av sonson Nils Bielke d.y. som byggde det nuvarande barockslottet 1672–1678. Renässansslottet finns beskrivet och avritat i Eric Dahlbergs Svecia antiqua et hodierna (1670) som ett renässansslott i den äldre vasatidens stil. Boken Svecia antiqua et hodierna har jag i mitt bibliotek i en enklare folkupplaga och i ett senare omtryck av originalversionen. En fantastisk bok för den som är intresserad av hur 1600-talets slott och herresäten tedde sig.

Fältmarskalken och diplomaten Nils Bielke (1644–1716) var en av den svenska stormaktstidens mest lysande svenskar. Han maka var grevinnan Eva Horn av Björneborg (1663–1749). Båda dog på Salsta slott och ligger begravda i det Bielkeska koret eller Salsta koret i Lena kyrka. Framförallt Eva Horn har skänkt viktiga inventarier till kyrkan. Vi återkommer till dem längre fram i texten. Se där anledningen till att börja en beskrivning av Lena kyrka med Salsta slott och ätten Bielke.

Lena kyrka (2)

”Denna kyrka är en bland de vackraste kyrkor på landet”. Det uttalandet fällde Gustav III när han som prins 1768 besökte Lena kyrka. Kyrkan är vacker och den smäckra byggnaden är belägen på ett krön på södra delen av en mäktig åsrygg (som har ett stort antal bronsålders- och järnålders gravfält) över de dalar där Fyrisån och Vendelån möts.

I sin nuvarande form består kyrkan av ett långhus med smalare rakt avslutat kor i öster och en sakristia norr om koret. Vid långhusets västra kortsida finns ett kyrktorn. Öster om koret finns ett vidbyggt femsidigt gravkor uppfört 1717 där medlemmar av ätten Bielke ligger begravna.

Kyrkan uppfördes i sin helhet omkring år 1300. De första skriftliga källorna är från 1303. Kalkmålningarna är från slutet av 1400-talet och början av 1500-talet.

interiör

interiör

Interiören i Lena kyrka sedd från orgelläktaren. Kalkmålningarna framträder fint. Liksom koret med de ursprungliga riktiga östra fönstren nu murade som blindfönster. Förklaringen till detta är tillbyggnaden av det östliga gravkoret. Bakom östra väggen ligger nämligen det Bielkeska gravkoret. Ingång till det Bielkeska gravkoret sker genom ett draperi bakom altartavlan. Efter en restaurering av kyrkan 1904 togs kalkmålningarna fram och så mycket som möjligt av kyrkans medeltida utseende återställdes. Predikstolen i sober barockstil donerades till kyrkan av Eva Bielke 1752. Altartavlan och dopfunten återkommer vi till.

Kalkmålningar

Kalkmålningar

Kryssvalvens dekorationer med långskaftade blad som målats växande ut från valvens ribbor och de kedjeliknande motiv som delar valvkuporna visar att det är den s.k. Tierpgruppen som svarat för kalkmålningarna. Gruppen arbetade i Uppland från mitten av 1400-talet och mot dess slut.

IMG_1986

IMG_1987

Två av väggmotiven mer i detalj. Tyvärr har kalkmålningarna drabbats av flera missöden och felbeslut. De överkalkades – som i så många kyrkor – på 1700-talet. Tragik nummer 1. I samband med restaureringen av kyrkan 1904 framtogs målningarna svårt skadade. En konstnär A. Eldh ”friskade upp” målningarna genom övermålning, kompletterade och målade nytt efter eget huvud. Tragik nummer 2! Vid en senare restaurering 1960–61 avlägsnades de mest störande över- och ny målningarna. Slutresultatet är bra och kalkmålningarna som vi ser dem idag är vackra. Tyvärr kan vi inte få någon säker och pålitlig bild av de ursprungliga målningarna utseende. Tragik nummer 3.

Lena kyrka

Lena kyrka

Altarskåpet – här helt öppet – blev färdigt 1491 enligt en text på krönlisten. Det fantastiska med altarskåpet är att det är tillverkat av en känd snickare och altarskåpstillverkare i Enköping vid namn Lars Germundsson. I mitten av altarskåpet har vi Anna själv tredje med Maria och Jesusbarnet i knät. Notera användningen av de ovanliga accentfärgerna rött och grönt i altarskåpet.

Lena kyrka

Lena kyrka

Dopfunten är i sandsten och tillverkad vid 1500-talets början och smyckad med minuskler runt kanten samt med stjärn- och flätornament. Dopfunten är åttasidig.

Lena kyrka

Lena kyrka

Ett i trä snidat dopställ också skänkt av Eva Bielke till kyrkan år 1754. Dopstället är snidat i rokokostil. CGB på dopstället står för C.G. Bielke Evas far och är ett minne av honom.

Lena kyrka

Lena kyrka

Intressant variant på runsten. Väldigt många runstenar har varit inmurade i kyrkväggar, några är det fortfarande med runskriften vänd utåt. Andra runstenar har funnits i kyrkogårdsmurar eller som entréstenar till vapenhuset. Här är en runsten inmurad i väggens fundament men har frilagts så att vi kan se den. Mycket ovanligt. Sonen och jag diskuterar ofta hur många oupptäckta runstenar kristna eller asatroende som finns inmurade i kyrkoväggar i Upplands alla medeltidskyrkor. Totalt finns ca 1300 kända runstenar i Uppland. Det kanske finns så många som flera hundra okända runstenar i kyrkväggarna. Runstenar som var kristna med kors murades sannolikt in för att i det kristnade Svea rike helga den nyuppförda kyrkan. Asa-runstenar kan man tänkas sig murades in för att dölja att det fortfarande vid 1000-talets slut och sannolikt en bra bit in på 1200-talet (och kanske ännu senare) fanns en stark asa-troende tradition levande på landsbygden. Hur som helst det kan finns många mästerverk inmurade som aldrig kommer att få vetskap om eller se! Fascinerande tanke!

Då var det dags att lämna kyrkorummet och klättra upp i kyrktornet.

Lena kyrka

Lena kyrka

Stora kyrkklockan är liksom den lilla kyrkklockan skänkta under 1600-talet av Banér och Bielke. De är senare omgjutna ett par gånger.

Lena kyrka

Lena kyrka

Vy in över takkonstruktionen i trä mellan yttertak och de inre tegelvalven.

Beskrivningen av Lena kyrka i Uppland avslutas med några runstenar.

Lena kyrka

Lena kyrka

Runsten nr 1028 i Uppland.

Det ovanliga med stenen är att den är av ljusgrå kalksten. Budskapet är kristligt kärvt så det osar svavel om det! Inte mycket förlåtelse och kärlek där! Så uppfattades kristendom uppenbarligen vid införandet på 1000-talet och under perioden därefter.

Translitterering av runraden:

… asbiurn · (a)uk i[n]-… … …–[k](u)r(u)… …—…na-… …anti kuþ suiki · þa iR h[a] sui[k]u

Normalisering

… Ásbjôrn ok … … … … …[l]andi(?). Guð sviki þá, er hann sviku.

Översättning

… Åsbjörn och …-land(?). Gud svike dem, som sveko honom.

Lena kyrka

Lena kyrka

Runsten nr 1026 i Uppland. Stod nyligen söder om kyrkogårdsmuren. Länsstyrelsen har nu denna liksom nr 1027 nu liggande under pressening. För arbete med att förtydliga – rödmåla – texten får vi hoppas. Runstenen har långt tidigare varit inmurad i den då inre kyrkogårdsmuren. Denna sten och runsten 1027 är sannolikt ristade av samme runmästare.

Translitterering av runraden:

brantr ‘ uk ‘ sihuiþr ‘ litu ‘ risa ‘ stin ‘ at ‘ munta ‘ broþur

Normalisering till fornvästnordiska:

Brandr ok Sigviðr létu reisa stein at Munda, bróður.

Översättning till nusvenska

Brand och Sigvid läto resa stenen efter Munde, (sin) broder.

Lena kyrka

Lena kyrka

Runsten nr 1027 i Uppland. Den hittades under kyrkgolvet i samband med arbete vid mitten av 1800-talet. Arbetarna hade uppenbarligen slagit sönder sten som nu inte är komplett. Den stod nyligen liksom 1026 söder om kyrkogårdsmuren. Ligger nu under presenning. För arbete anta vi?

Translitterering av runraden:

…[(n) ‘] uk ‘ ihul ‘ uk ‘ gisl ‘ uitr ‘ li… …

Normalisering till fornvästnordiska:

… ok Ígull ok Gísl, Eyndr(?) lé[tu] …

Översättning till nusvenska:

… och Igul och Gisl och Önd (?) läto …

Så var denna fantastiska historiska exkursion till Salsta slott och Lena kyrka över. En underbart lärorik dag för oss båda. Hoppas att du som läsare får del av den fascination vi upplevde.

Källor:

Eric Dahlberg, Svecia Antiqua et hodierna.

Rune Norberg, Lena kyrka, Katrineholm 1984

Wikipedia

Upplands runinskrifter del 1- 4 (SRI band 6, 1940-1943)

Bilder: Gustaf och Lennart Waara

 

 

 

ORSAKERNA OCH KRAFTERNA BAKOM SVERIGES NUVARANDE POLITISKA OCH SOCIALA KAOS OCH NEDGÅNG – EN SCHEMATISK BESKRIVNING.

11 augusti 2019

 

FINANSOLIGARKER FRÄMST I USA

SÅDANA SOM ROCKEFELLERS / ROTHSHILDS OCH DERAS MESSENGER BOY SOROS, M.FL FINANSIERAR ORGANISATIONER OCH AGENDOR SOM DRIVER FRÅGAN OM

 

GLOBALISM

SOM ÄR EN ÖVERORDNAD IDEOLOGI SOM DRIVS PÅ OLIKA SÄTT AV ORGANISATIONER SOM TRILATERALA KOMMISSIONEN, ROM-KLUBBEN, INTERNATIONAL BANK FOR SETTLEMENTS, BILDERBERGGRUPPEN, OPEN SOCIETY, NEW WORLD ORDER, AGENDA 2030, FEDERAL RESERVE, EU OCH FN, ETC.

KONKRET FÖR OSS MEDBORGARE VISAR SIG GLOBALISMEN GENOM EN FYRKLÖVER AV GLOBALA OCH NATIONELLA POLITISKA AGENDOR

 

1.MUSLIMSK MASSMIGRATION

SOM BRYTER SÖNDER SAMMANHÅLLNING

I EUROPA OCH SKAPAR KAOS POLITISKT,

SOCIALT OCH EKONOMISKT

 

2. KLIMATALARMISM

SOM MOTIVERAR ALLT

KRAFTIGARE STATLIGA POLITISKA,

SOCIALA OCH EKONOMISKA

INGRIPANDEN OCH ÅTGÄRDER

 

3.GENUSTEORI/FEMINISM/HBTQ

SOM FRÄMST BRYTER SÖNDER

DEN VIKTIGASTE ENHETEN

I NATIONEN DVS FAMILJEN

 

4. YTTRANDE- OCH FÖRENINGSFRIHETEN

URHOLKAS OCH MONTERAS NER FÖR ATT

SKRÄMMA OCH TYSTA KRITIKER. LAGSTIFTNING

MED GUMMIPARAGRAFER SOM ”HETS MOT

FOLKGRUPP.”

 

SYFTET

FÖR GLOBALISTERNA ÄR ATT KNÄCKA NATIONALSTATEN OCH INFÖRA EN TOTALITÄR VÄRLDSREGERING SOM HELT SKALL STYRAS POLITISKT AV MESSENGER BOYS TILL FINANSOLIGARKERNA

 

MÅLET ÄR ATT

KNÄCKA DEN VITA MEDELÅLDERS MANNEN SOM HISTORISKT SKAPAT ALL KULTUR, TEKNISK UTVECKLING, FÖRETAG, UPPFINNINGAR, INNOVATIONER, INFRASTRUKTUR, VETENSKAP, FILOSOFI OCH SOM KAN UTGÖRA BASEN I EN VERKLIG OPPOSITION MOT GLOBALISTERNA.

EN AGGRESSIV FEMINISM OCH HBTQ PROPAGANDA STÖDS OCH FINANSIERAS AKTIVT FÖR ATT BRYTA UPP DEN TRADITIONELLA FAMILJEN SOM UTGÖR GRUNDENHETEN I NATIONEN OCH NATIONENS UTVECKLING.

HOTET MOT GLOBALISTERNA KOMMER FRÄMST FRÅN VITA MEDELÅLDERS HETEROSEXUELLA MÄN SOM VÅGAR STÅ UPP OCH KRITISERA OCH IFRÅGASÄTTA VAD SOM SKER I SVERIGE OCH EUROPA IDAG!

”NYTTIGA IDIOTER” BLAND SOCIALISTER OCH LIBERALER BIDRAR OCH HJÄLPER TILL UTAN ATT FÖRSTÅ VAD DE UTGÖR EN DEL AV.

 

METODERNA

UTGÖRS NATIONELLT IDEOLOGISKT OCH POLITISKT AV MÅNGKULTUR / KULTUR-RELATIVISM / ALLAS LIKA VÄRDE / IDENTITETSPOLITIK / NEO-MARXISM / PK-IDEOLOGI

 

DET ÄR DESSA ORSAKSSAMBAND SOM VI ALLA PÅ VÅR KANT MÅSTE HA KLART FÖR OSS FÖR ATT GÖRA RÄTT ANALYS AV VARIFRÅN DET POLITISKA VANSINNET KOMMER OCH DRA KORREKTA SLUTSATSER OM VILKA KRAFTER VI MÅSTE ORGANISERA OSS EMOT OCH BEKÄMPA.

 

INTRESSANT ASA-RUNSTEN NR U 448

10 augusti 2019

Odensala HargBilden färgförstärkt i datorn.

Denna runsten har nummer U 448 och står vid Hargs gård en kilometer norr om Odensala kyrka. Stenen står på norra sidan om ett större gravfält från järnålder. Ordet harg betyder offerplats. Med all sannolikhet en offerplats till Oden. Därav namnet på socknen Odensala och kyrkan Odensala kyrka. En intressant contraditictio in adiecto.

Ristningen är ett arbete av mästaren Fot. Det som tyder på detta är den tekniska skicklighet som ristningen är utförd med. Rist­ningslinjerna är jämna och har i botten rundade former. Det är utmärkande för Fot. Komposi­tionen är enkel och måttfull men vacker på ett sparsmakat sätt.

Utöver runslingan är ornametiken fylld av en fågel med lång böjd hals och en ryttare till häst.

Inskriften nedan:

Runor:_ᚴᚢᛚ᛫ᛅᚢᚴ᛫ᛒᛁᚢᚱᚾ᛫ᛚᛁᛏᚢ᛫ᚱᛅᛁᛋᛅ᛫ᛋᛏᛅᛁᚾ᛫ᛂᚠᛏᛁᛦ᛫ᚦᚢᚱᛋᛏᛅᛁᚾ᛫ᚠᛅᚦᚢᚱ____
Runsvenska: (i)kul × auk × biurn × litu × raisa × stain × eftiR × þurstain × faþur …
Normaliserad: Igull ok Biorn letu ræisa stæin æftiR Þorstæin, faður [sinn].
Nusvenska: ”Igul och Björn läto resa stenen efter Torsten, sin fader”

Ryttare m pipaBilden färgförstärkt i datorn.

Ryttaren till häst i närbild. Är det en pipa ryttaren har i munnen? I litteraturen har antagits att det är Oden som sitter till häst. Det innebär att denna sten är en ren asa-troende runsten. Det som talar för Oden är för det första att platsen heter harg. Harg betyder som nämnts offerplats. Sannolikt en offerplats till Oden. Stenen är för det andra placerad i norra delen och helt i anslutning till ett större järnålders gravfält. Oden har för det tredje lånat namn till både socknen Odensala och kyrkan. Det förstärks när man erfar att namnet på socknen tidigare skrevs Othinsharg och innehåller gudanamnet Oden och harg syftande på en sakral plats, en offerplats. Det skulle betyda att kyrkan kan ha hetat Othinshargs kyrka. Det sistnämnda är vår spekulation.

Källor: Upplands runinskrifter del 1-4 (SRI band 6, 1940-1943)

Wikipedia

Bilder: Gustaf o Lennart Waara

 

BISKOPSKULLA MEDELTIDSKYRKA I UPPLAND

10 augusti 2019

Biskopskulla kyrka

Biskopskulla kyrka i Lagunda församling i Örsundaåns dalgång i sydvästra Uppland är en av många medeltida kyrkor. Kyrkan byggdes vid slutet av 1100-talet och tornet tillkom under 1200-talet. I sanning en medeltida kyrka. Kyrkan är byggd i romansk stil. Något årtionde senare kom de gotiska stilen att dominera i Europa och Sverige, exempelvis Uppsala domkyrka. Murarna är byggda av natursten med inslag av tegel. Taken är spåntäckta.

I litteraturen spekuleras i att kyrkan är privatbyggd. Ett  intressant faktum är att kyrkan ligger någon kilometer från Landsberga gård. En rak medeltida väg över åkrarna förbinder. Landsberga gård är en mycket gammal gård på en höjd vid Örsundaåns dalgång som under bronsåldern var en vik av Mälaren. Landsberga gård var kungsgård på 1100/1200-talet och ägdes av kung Sverker den yngre. Just den kung Sverker som stupade vid Gestilren (Gästre i Uppland) år 1210 i kampen mellan sverkerska ätten och erikska ätten om makten i Svitjod.  Dvs strax innan Svea rike och Sverige skapades under 1200-talet av Jarlen Birger Magnusson. Slaget vid Gestilren var det slutliga nederlaget för sverkerska ätten i kampen om makten. Erik Knutsson vann slaget vid Gestilren och blev kung.

Biskopskulla kyrka (1)

Perspektiv på kyrkan från sakristian i norr mot tornet i väster med en avtäckning i form av en huv med lanternin. Tornet byggdes under 1200-talet. Den lanterninen skulle vi betala för att få besöka.

Biskopskulla

Biskopskulla interiört. Predikstol som oftast från 1600-talet. Takmålningarna/kalkmålningarna är från mitten av 1400-talet och tillhör den s.k. Strängnässkolan eller Mälardalsskolan. De föregår Albertus Pictor (Albert Målare) som målade sina viktiga målningar under andra halvan av 1400-talet. Härkeberga är kanske den mest kända. Koret är enkelt och utbyggt åt väster vid 1300-talet då en salkyrka skapades. Träkorset är tillkommet långt senare.

1L8A4828

En medeltida skulptur av Jesus på korset. Själva korset är förkommet. Skulpturen är oerhört realistisk och rent av plågsamt naturalistisk.

1L8A4825

Vi väljer att visa två av de många målningarna. Dessa båda finns i vapenhuset. Denna bild visar en grupp människor innanför murarna vid kyrkan som försvarar ingången med spjut, spikklubba, armborst och pilbåge.

De som står utanför är uppenbarligen vapenföra män som vill in. De är beväpnade med armborst, svärd och delvis iklädda rustning. Bilden är naturligtvis intressant som en bild av hur män var klädda och beväpnade vid mitten av 1400-talet.

Hur bilden skall tolkas i teologiska termer undgår oss. Endera är det en rak bild av människor som förvarar sig mot anfallande krigare. Många kyrkor var och byggdes som försvarsanläggningar parallellt med de kristologiska syftena. Bjälbo kyrka i Östergötland är ett berömt exempel. Hem för Ingrid Ylva och Magnus Minneskjöld och Bjälboättens hemort. Jarlen Birger Magnusson tillhörde Bjälboätten. Jag har som en få besökt Bjälbo kyrktorn där jarlen Birger Magnusson bodde och vandrade i trapporna som barn. Tala om att jag kände historien vingslag. Jarlen Birger Magnusson, en hårdför man som skapade Svea rike, är en av mina stora hjältar.

Eller alternativt, så är bilden en teologisk bild. Människorna som kommit in i himmelriket – kyrkan – försvarar sig med vapen emot dem som vill in men som de inte vill släppa in av någon anledning. Men så kan det väl inte vara?

En djupt fascinerande bild.

1L8A4832

En teologisk bild över ett martyrium. Ett av kyrkans helgon dog martyrdöden genomborrad av pilar.

Jag läser dock bilden främst som en realistisk bild över 1400-talet. Klädedräkter är hämtade från målarens samtida värld. Den till vänster spänner och skjuter pilar med hjälp av en långbåge, av idegran. Dessa var så svåra att använda och hårda att spänna att det krävdes träning från tidig ålder för att kunna lyckas med att spänna och skjuta iväg pilar. Den var i det närmaste lika kraftfull som ett armborst och pilarna kunde penetrera enklare rustningar. Mannen till höger spänner med hjälp av foten ett armborst. Ni som studerat ett armborst på museer har säkert sett att det finns en sådan ”stigbygel” i änden på armborstet för att ta spjärn emot när strängen spändes. Det krävdes också här mycket stor kraft för att spänna strängen. Kraftigare armborst var utrustade med en typ av ”domkraft” men vilkens hjälp strängen spändes. En armborstpil peneterade kraftigare rustningar på flera hundra meters håll. Än idag ett livsfarligt, kraftfullt och tyst vapen. Mannen är vidare beredd med en armborstpil i munnen. Se också hur pilarna på bilden har genomträngt och kommer ut på andra sidan kroppen på den stackars figur som står bunden vid trädet. Ännu en fascinerande bild.

 

Källor: Olika beskrivningar över Biskopskulla kyrka samt Wikipedia

Bilder: Gustaf o Lennart Waara

JORDAN PETERSON

04 augusti 2019

Jordan Peterson did an important work revealing and exposing the domination of the cultural Marxists (or rather a combination of German neo-Marxism and French post-modern philosophy) all over the universities in the western world, including Sweden.

However deeper questions about Jordan Petersons motives and agenda behind that work have been raised over the last year. He is entering the stage as a counter right, anti white, anti-IQ and Zionist.

The truth is that white middle-aged white men are responsible for and should be honored for 95 percent of the development of civilization in terms of culture, classical music, literature, art, architecture, economics, scientific and as major entrepreneurs and as inventors and innovators. So, there is a correct version of ”playing identity politics” which Jordan Peterson misses to see and a accept.

Listen and take a stand on these important questions.

 

MAKTEN SLÅR TILLBAKA MOT KRITIKER!

04 augusti 2019

Ett svenskt DDR närmar sig allt mer efter att den socialdemokratiska ministern Morgan Johansson uppmanat Youtube, Google och Facebook, m.fl. att agera. Tecken blir fler och fler. Framförallt använder man gummiparagranfen ”hets mot folkgrupp” för att döma människor i domstol och för att stoppa kritiker på nätet.

Själv fick jag en ingress till en länk om pedofilerna i Pride och hbtq-rörselsen stängd av Facebook. Öppnades efter att jag begärt granskning. Se redogörelse i tidigare blogg-text.

Det kommer att komma mer av detta. Fler totalitära inslag drivna av den antidemokratiska ministern och socialdemokraten Morgan Johansson. Sverige har ännu inte nått botten av förtryck och hot mot yttrandefrihet. Det måste alla inse och vara beredda och inställda på. Defaitismen och hopplösheten får inte tillåtas att breda ut sig. För varje inskränkning i yttrande- och föreningsfriheterna kommer sakta men säkert fler och fler svenska medborgare att vakna upp! På sikt är det bra – det måste man förstå – att makten visar sina totalitära drag och åtgärder. De avslöjar sig själva och det är det vi skall visa med fakta och analyser.

Men förvänta er inga snabba vändningar! Det är långt kvar innan svensken i gemen inser vad som händer och vart Sverige är på väg. Jag har i flera år tidigare arbetet som konsult i Sovjetunionen och andra liknande länder under kommunisttiden och under övergångsfasen. Därför vet jag att t.ex medborgarna i DDR inte litade på makten och media. De VISSTE att makten och media ljög! Det gör inte den svenske medborgaren. Han litar på statstelevisionen, Stefan Löfven, JÖK-regeringen, Bonnier/Wolodarski DN etc!

Ett tydligt exempel på mognadsgraden i den svenska befolkningen vad avser insikter i de totalitära inslagen i svensk politik: Över 650 000 gick med i det meningslösa (avseende politiskt innehåll, ledningen för uppropet och upplägg) bensinupproret för att sänka bensinpriset från 16 kr/lit till 12 kr/lit. En felaktig och svag ledning för uppropet såg till att man körde i diket direkt. Vilket Magdalena Andersson konstaterade snabbt när hon gjorde klart att hon inte brydde sig. Jag skrev naturligtvis inte på en sådant politiskt desinformativt upprop. Jämför med medvetenheten hos de franska gula västarna!

I det nu pågående viktiga uppropet om yttrandefrihet kring SwebbTV är vi hittills inte ens 1000 pers. Jag slår vad om att vi inte ens kommer upp i 1 procent av bensinuppropet vilket skulle betyda 6 500 medlemmar i gruppen. Det säger mycket om den politiska mognadsgraden hos den etniskt svenske medborgaren.

Detta säger allt om var vi står politiskt i arbetet med att rädda Sverige och de svenska medborgarna från förtryck och undergång och hur långt vi har kvar. Man kan alltid hoppas att fler välmenande och godhjärtade liberaler också börjar vakna!

Vi måste i olika grupper och organisationer diskutera hur hoten skall mötas. Tiden för samhällsanalyser är förbi, vi vet hur problemen ser ut! Det är åtgärder som krävs! Vimåste också ha insikten att vi har flera decennier av kamp framför oss innan den etniske svensken vaknar och vi kan vända utvecklingen. Hur går vi nu vidare? Vad bör göras nu? Hur organiserar vi oss? Det är viktiga och avgörande frågor.

Gå med i FB-gruppen:

STÅ UPP FÖR SWEBB-TV

NON EXISTENT!

02 augusti 2019

Det finns ingen domedagsprofet och klimatalarmist som har drag av downes syndrom, asperberger och är en dysfunktionell cyborg? Att påstå att en sådan figur finns i den verkliga verkligheten är bara elakhet, förtal och fördomar av högerextremister, klimatförnekare och fascister! Det är naturligtvis viktigt att censurera dessa oseriösa figurer! Frågan är väl om man ens kan låta sådana gå fria på våra gator. De är ju farligare än återvändande IS terrorister, torterare, våldtäktsmän och pedofiler i Vivalla. Eller hur liberala Svensson Svensson?


%d bloggare gillar detta: