Archive for the ‘IQ’ Category

VAD MED POLITIKERNAS FAVORITFRAS ”MIGRANTERNA MÅSTE KOMMA I ARBETE”?

09 oktober 2021

Nåja, hur förhåller det sig med den saken. Låt oss granska!

Först lite anekdotisk historieskrivning – som dock stämmer med offentlig och generell statistik.

En mig närstående person rapporterar om intervjuer med MENA migranter som läser SFI B-nivån i en medelstor stad i Västmanland. Frågan till samtliga i gruppen var vilka som VILLE börja arbeta efter kursen. INGEN! Ingen, ville börja arbeta efter kursen.

Viljan att arbeta saknas. Det visas också i andra intervju- och statistiska undersökningar.

Detta om migranternas vilja att ” komma i arbete!

Hur är det då med förmågan? Kan de arbeta och med vad? Kognitiv förmåga är den mest undersökta individ- och grupp-psykologiska variabeln av alla. Ett drygt femtiotal vetenskapliga test av intelligence quotient – world wide – har utarbetats. Det finns t.o,m. test för analfabeter.

Migranter från MENA länder har en kognitiv förmåga på mellan 67 och 85 med Nordafrika i de lägre percentilerna. Resultatet blir ungefär detsamma oavsett val av centralvärde (typvärde, median- eller medelvärde). Se ex. Lynn/Vanhanens böcker som jag redovisat och diskuterat på min blogg under rubriken IQ. Det betyder – om man tänker efter – att hälften av dem inte ens når upp till dessa nivåer.

I ett högteknologiskt samhälle som Sverige finns inga uppgifter som man kan klara på en kognitiv förmåga under ca 90. US Army har sedan mer än hundra år testat rekryter till armén. US Army drar gränsen vid 83. Under 83 finns inga uppgifter inom armén som man förväntas kunna klara. Dessa individer tas inte in.

Detta om migranternas förmåga att ”komma i arbete”!

Vad med incitament? Frågor som ställs till migranter som erbjuds enkla jobb med lägre lönenivåer är att de inte vill ta jobben eftersom de mycket generösa bidrag de får av oss svenska skattebetalare är högre eller lika med den lön de skulle erhålla efter skatt. Dvs Sverige har en negativ incitaments struktur i förhållande till de uttalade politiska målen! Märkligt att det inte debatteras i riksdagen! Men, kanske ändå inte så märkligt.

Detta om migranternas incitament att ”komma i arbete!

Vilken är då lösningen? Behåll dem i diasporan – någon integration är absolut inte önskvärd – tills Sverige beslutat om en politiskt ordnad ÅTERVANDRING!

Kinesisk genetikprofessor: Nuvarande forskning om afrikaners genetiska bakgrund och ”ut ur afrika hypotesen”.

23 januari 2021

VETENSKAP. Afrikaner har ett större genetiskt arv från arkaiska människoarter och är närmare släkt med schimpanser än andra folkgrupper. Åtminstone enligt etablerad forskning och rådande modeller för människans härkomst. Det säger den kinesiske genetik- och evolutionsprofessorn Shi Huang.
– Det är ett känsligt ämne, särskilt i västvärlden och i synnerhet i USA, säger han till Fria Tider.

Shi Huang doktorerade i genetik vid University of Caliornia i USA 1989 och var därefter verksam i delstaten under ett par decennier, bland annat som docent vid The Sanford-Burnham Institute. 2009 flyttade han tillbaka till Kina och är sedan dess professor vid Central South University i Hunan. Idag har han en professur i genetik, epigenetik och evolution. Han står bakom ett stort antal forskningsavhandlingar och har citerats tusentals gånger av andra forskare.

I november skrev professor Shi ett inlägg på Twitter som rönt viss uppmärksamhet: ”Att afrikaner har fler alleler från våra förfäder (= arkaiska eller apor) har tydligt visats genom att placera de fylogenetiska träden i Afrika, både för autosomalt och uniparentalt DNA genom att använda outgroup rooting-metoden. Den biologiska signifikansen av detta? Kuslig tystnad…” skrev han.

Många tolkade, felaktigt, inlägget som att Shi gav uttryck för personliga åsikter om att afrikaner skulle vara närmare släkt med apor än andra folkgrupper är. Det resulterade i såväl uppskattande bifall som spydiga kommentarer från personer som gillade respektive ogillade den tolkning de gjorde av inlägget.

Men, understryker professor Shi, det är inte alls vad frågan handlar om eller vad han syftade på. Hans inlägg sammanfattar istället endast centrala delar av den rådande etablerade forskningen kring människans härkomst, en forskning som han för övrigt själv är starkt kritisk till.

– Forskningsområdet har inte avsiktligt kommit fram till denna slutsats. De var intresserade av att bygga evolutionsträd. Insikten om att afrikaner har fler alleler från våra förfäder är en biprodukt av var trädets rötter placeras med hjälp av outgroup rooting-metoden, säger professor Shi till Fria Tider.

”Har inte insett det själva”
Outgroup rooting-metoden går förenklat ut på att man för att kartlägga släktskap mellan olika populationer eller arter använder en utomstående, men närbesläktad, population eller art som referenspunkt. För att studera släktskap mellan olika arkaiska, det vill säga utdöda, människoarter används exempelvis många gånger schimpanser som referens. Schimpanser och dvärgschimpanser är de nu levande arter som anses vara närmast släkt med oss människor.

Ofta används så kallade enbaspolymorfier (SNP), en positionsbestämd variation eller mutation i arvsmassan som berör endast en nukleotid, för att kartlägga släktskap. Om variationen både finns hos de grupper som jämförs med varandra och hos referensgruppen, så inträffade mutationen troligen innan referensgruppen och grupperna evolutionärt skildes från varandra. I annat fall har mutationen inträffat senare och forskarna försöker då ta reda på när i tiden den uppstod.

Men outgroup rooting-metoden har även använts för att försöka förstå var i världen Homo sapiens, det vill säga nu levande människor, har sitt geografiska ursprung. Den idag förhärskande Ut ur Afrika-hypotesen, som går ut på att vi alla har våra genetiska rötter i Afrika, bygger delvis på att afrikaner är biologiskt närmare släkt med schimpanser än övriga folkgrupper är. Därför råder idag i det närmaste forskningskonsensus om att människans ursprung hittas i Afrika. Det är ju i Afrika som både afrikanen och människans närmaste släkting schimpansen hör hemma och har sitt ursprung.

– Författarna av de här vetenskapliga artiklarna har aldrig öppet sagt att den direkta innebörden av detta är att afrikanerna står närmare schimpansernas DNA. De flesta forskare inom området har inte ens insett det själva, och de som inte forskar inom det har inte och kan omöjligen förstå det genom att läsa artiklarna, konstaterar Shi Huang krasst.

Ut ur Asien
Fram till mitten av 1900-talet, innan den nuvarande Ut ur Afrika-hypotesen etablerades, trodde forskarna att människan hade sitt ursprung i Asien. Uppfattningen stärktes inte minst under 1920- och 30-talen i samband med utgrävningar utanför Peking då fossil från den så kallade Pekingmannen hittades. Fossilen försvann under andra världskriget sedan amerikanska soldater tagit hand om dem och försökt föra dem till USA.

Shi är fortsatt anhängare av Ut ur Asien-hypotesen. Han tror att det är i Asien som den moderna människan har sitt ursprung och att det kan finnas alternativa förklaringar till att afrikaner är genetiskt närmare släkt med schimpanser. Enligt ett utkast till en vetenskaplig artikel från november ifjol, som Shi Huang skrivit tillsammans med tre andra forskare, men som ännu inte publicerats.

– Vi har hittat bevisen som omkullkastar Ut ur Afrika-hypotesen, hävdar Shi.

I artikeln pekar forskarna ut vad de menar är svagheter i den etablerade teorin. Bland annat att mutationstakten alltid skulle vara konstant och att evolutionen inte skulle kunna gå ”bakåt” genom att en mutation inträffar som ändrar tillbaka en tidigare inträffad mutation. Den kinesiske professorn menar att båda två är felaktiga antaganden.

– Om det inte förekommer några bak-mutationer, så skulle det betyda att afrikaner är närmare den moderna människans anfäder. Andra grupper av människor är mer avlägset släkt på grund av nya mutationer, säger Shi Huang till Fria Tider.

– Men bak-mutationerna skulle också kunna förklara de afrikanska allelerna, och då invalidera rotnings- och Ut ur Afrika-modellen, fortsätter han.

Han kopplar det till ett annat begrepp som används av evolutionsforskare; ”neutral evolution”. Neutral evolution är när en mutation inträffar i arvsmassan som inte påverkar individens förmåga att fortplanta sig. Men det, menar Shi, är lite av en tankefälla.

– Det är ett felaktigt resonemang, och det vet de om, och därför undviker de att diskutera saken. Även om de flesta enbaspolymorfier är neutrala, så finns det fortfarande en viss andel av dem som är funktionella. Fler alleler från våra anfäder betyder också att en större andel av dessa alleler fyller en funktion, säger han.

Han tar återigen afrikanerna som exempel, som han menar till stor del utvecklats under skilda omständigheter från andra folkgrupper. Det kan förklara att de har fler gener som liknar arkaiska människors än andra folkgrupper har.

– Afrikaner har den största genetiska mångfalden, vilket jag menar är nödvändigt för en större motståndskraft mot sjukdomar, bättre anpassad till en mer primitiv livsstil i en miljö med fler patogener, säger Shi.

”Ett känsligt ämne”
Shi Huang är väl medveten om att det är känsligt att prata om genetiska skillnader mellan folkgrupper, trots att det görs hela tiden och är själva grunden för genetik- och evolutionsforskningen.

– Det är ett känsligt ämne, särskilt i västvärlden och i synnerhet i USA, säger han.

– Det är förmodligen därför det har kommit att bli en öppen hemlighet. Det har hindrat normala vetenskapliga framsteg.

Han säger att det i sin tur riskerar att leda till att felaktiga vetenskapliga teorier formas. En av dem är att moderna människor, utom afrikaner, skulle ha en viss andel gener från Neandertalare. Det, menar han, är fel och beror på att forskare inte förstått afrikanernas släktskap till arkaiska människoarter.

– Vissa bristfälliga forskningsresultat har populariserats på grund av forskare som inte inser att afrikaner har fler alleler från tidigare människoarter, säger professor Shi Huang.

Artikeln är hämtad från Fria Tider den 21 januari och publicerad in extenso

Publicerad 21 januari 2021 kl 15.59

HOTET FRÅN AFRIKA!

27 juli 2020

 “Kraftigt ökad migration från Afrika” är lösningen på minskat barnafödande på andra kontinenter inklusive Europa. Det skriver DN i en artikel som öppet förespråkar etnisk undanträngningspolitik inte bara i Västvärlden utan även i Asien och Latinamerika.

“Nigeria kan rädda Europa från framtida åldersfälla” lyder rubriken för den kontroversiella Bonniertidningens artikel. Bakgrunden är en studie publicerad i tidskriften The Lancet som bland annat förutspår att Afrikas befolkning kommer att öka från 1,4 till 3,5 miljarder invånare till 2100.

Frånsett det oerhört provocerande och obehagliga så har ett folkutbyte extremt negativa konsekvenser socialt och politiskt.

Hur kan Bonnier/Wolodarski/DN aktivt förespråka ett folkutbytet och i vilket syfte. Varför skall den europeiska och svenska befolkningen bytas ut mot afrikaner?

Varför svarar ingen på frågan vad som händer med befolkningens kognitiva förmåga när svarta från Afrika med ett genomsittligt IQ på 70-80 ersätter en vit kaukasisk befolkning med ett genomsnittligt IQ på 100? I Asien skall afrikaner ersätta en befolkning med IQ runt 110-115!

Svaret är kraftigt sjunkande kognitiv förmåga/IQ i hela befolkningen. Vad betyder det för företagande, vetenskap, uppfinningar, innovationer, högkultur etc ?

Kan någon nämna en enda uppfinning, ett världsledande företag, viktig innovation, en betydande uppfinning, nya kommunikationer, transportssystem, energiproduktion och överföring, Nobelpristagare, konstmusik etc etc som kommer från Afrika?  Det finns inte ett enda världsledande elituniversitet i Afrika. Det finns inget som kräver extrem/hög kognitiv förmåga som kommer från Afrika.

Kraftigt ökad migration från Afrika är helt enkelt inte lösningen på någonting alls men väl en problemskapare av gigantiska proportioner. Lösningen är extrema åtgärder för födelsekontroll och begränsning i Afrika och kraftiga stimulanser av barnafödande i Europa. Ungern visar den politiska vägen framåt.

Läs gärna mina utförliga texter om Afrika och IQ. Du hittar dem till höger bland ämneskategorier.

AFRIKA, SOMALIA OCH SVERIGE

10 januari 2020

AFRIKA ÄR DEN VÄRLDSDEL SOM ÄR MEST UNDERUTVECKLAD EKONOMISKT, SOCIALT OCH POLITISKT.

SOMALIA ÄR ETT AV AFRIKAS MEST UNDERUTVECKLADE LÄNDER EKONOMISKT, SOCIALT OCH POLITISKT.

SOMALIA ÄR ETT LAND MED EN GENOMSNITTLIG IQ PÅ 68–70. DET ÄR DESSUTOM SANNOLIKT DE LÄGRE PERCENTILERNA SOM MIGRERAT TILL SVERIGE

SVERIGE FRAM TILL IDAG TAGIT EMOT ÖVER 100 000 SOMALIER, MIGRANTER INKL. DERAS BARN.

ÄR DET FÖRVÅNANDE:

 • ATT DE KOSTAR SVERIGES SKATTEBETALARE MINST 14 MILJARDER KRONOR PER ÅR?
 • ATT DE ÄR DELTAGARE I OLIKA KRIMINELLA NÄTVERK MED NARKOTIKA OCH GÄNGSKJUTNINGAR?
 • ATT DE ÄR ÖVERREPRESENTERADE I SVENSKA FÄNGELSER?
 • ATT DE ÄR EN AV DE MIGRANTGRUPPER SOM HAR LÄGST SYSSELSÄTTNINGSGRAD?
 • ATT DE ÄR EN AV DE MIGRANTGRUPPER MED HÖGST ARBETSLÖSHET?
 • ATT DE ÄR EN AV DE MIGRANTGRUPPER SOM HAR LÄGST UTBILDNING OCH KOMPETENS?
 • ATT DE TILLHÖR DEM SOM MED ENDAST NÅGRA FÅ PROCENT KLARAR GYMNASIESTUDIER?
 • ATT DE HAR BETYDLIGT HÖGRE NATIVITET OCH ANTAL BARN ÄN ETNISKA SVENSKAR?
 • ATT DE TILLHÖR DEN BEFOLKNINGSGRUPP I SAMHÄLLET SOM I DET NÄRMASTE HELT FÖRSÖRJS AV SKATTEFINANSIERADE BIDRAG?
 • ATT DE LEVER I SOMALISKA KLANER I DEN MUSLIMSKA DIASPORAN?
 • ATT DE ÄR KULTURELLT DYSFUNKTIONELLA KOMMANDE FRÅN EN VISAVI EUROPA DYSFUNKTIONELL SOMALISK KULTUR?
 • ATT DE TILLHÖR DEN MUSLIMSKA DEL SOM MED EN MAJORITET HELLRE BEKÄNNER SIG TILL SHARIA ÄN SVENSKA LAGAR?
 • ATT DE FINNS ÅTERVÄNDANDE IS TERRORISTER, VÅLDTÄKTSMÄN, PEDOFILER OCH MÖRDARE I DENNA GRUPP I DEN MUSLIMSKA DIASPORAN I VÅRA STORA STÄDER?
 • ATT DE SPRÅKLIGT INTE LÄRT SIG SVENSKA I TILLRÄCKLIG GRAD?

KÄLLOR: Offentligt statistik som SCB, Arbetsmarknadsstatistik, Migrationsverket, BRÅ. Jonas P Jonasson, Tatu/Vanhanen, media rapportering (MSM) under ett par år, SÄPO, Tino Sanandaji, K-O Arnstberg, Douglas Murray, m.fl.

 

AFRIKA OCH EUROPA – SOM VATTEN OCH VIN.

05 mars 2019

 

 Guy Verhofstadt, ledare i Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) i Europaparlamentet, vill att EU och Afrika ska bilda ett gemensamt ekonomiskt område och föreslår ett samgående med Afrika för framtiden. Emanuel Macron förespråkar också i en DN artikel ett samarbete mellan Europa och Afrika. Jag frågar mig varför världens mest utvecklade högkultur skall samverka med världens i särklass mest efterblivna världsdel?

 Vidare hävdar förespråkare för identitetspolitik och mångkultur tesen om att all kultur är lika mycket värd (Franz Boas i USA och i Sverige den invandrade David Schwartz som borde analyseras på djupet) och lämnar lika betydelsefulla bidrag vilket omedelbart föranleder frågan: Vad har afrikaner bidragit med?

 Kognitiv förmåga är den mest empiriskt testade – olika typer av test – av alla psykologiska faktorer. Statistiken på området är ovedersäglig. Se Tatu Vanhanen m.fl. ”IQ and the Wealth of Nations,” 2002 samt “IQ and Global Inequality,” 2006. Genomsnittligt IQ i Afrika söder om Sahara är 70. Som jämförelse har Sverige och Europa ett genomsnittligt IQ strax över 100. Sydostasien 105–110. Ashkenazy judar 110–115. Vita amerikaner ca 100. Svarta amerikaner ca två standardavvikelser lägre. USA:s försvarsmakt har använt IQ-tester i mer än 100 år och har ett enormt empiriskt material att utgå ifrån.

 Känner någon till ett enda universitet av elitklass i Afrika? Någon enda världsledande utbildning? Någon enda afrikan som uppfunnit något av betydelse? Någon enda teknisk innovation av betydelse? Någon enda klassisk tonsättare av världsklass? Någon enda klassisk musiker?

 Finns det över huvud någonting av betydelse för resten av världen socialt, ekonomiskt eller politiskt som kommer från Afrika? I så fall vad? Så varför skall Europa offra sin högkultur, ekonomiska dynamik och tekniska briljans på det afrikanska altaret?

 Det vi kan se är lågintelligent, lågutbildad, lågkompetent och dysfunktionell muslimsk massmigration från MENA till Europa och Sverige. Vilka syften har de globalistiska krafterna bakom migrationspolitiken? Varför finansieras den av bl.a. George Soros? Svaret är att globalisterna syftar till att slå sönder den västerländska ekonomin och det västerländska högkulturella samhället med hjälp av massmigration och klimatalarmism (Rom-klubbens syften). Ytterst är målet för globalisterna att förverkliga en världsregering. Spjutspets för denna globalistiska politik i Europa är Emanuel Macron som också förespråkar en europeisk paramilitär styrka (European Gendarmerie Force) att sättas in mot bl.a. interna upplopp i länder som saknar fungerande polis och försvar. Friheten för medborgarna är därmed satt under hot.

 Viktor Orban växer i det europeiska politiska perspektivet allt mer fram som en ledare mot de globalistiska och söndrande krafterna. Det är av avgörande betydelse att vi stödjer Ungern och Viktor Orban för att rädda Europa och Sverige från ett totalt haveri.

 

 

A REVIEW OF THE BOOK “IQ AND THE GLOBAL INEQUALITY” BY TATU VANHANEN AND RICHARD LYNN.

27 oktober 2018

This new book by Richard Lynn and Tatu Vanhanen is an elaboration and extension of their IQ and the Wealth of Nations (2002) in which they showed that IQ scores correlated around 0.70 with per capita income and rates of economic development in over 81 countries. This was a very bold claim.

The cause of national differences in wealth is one of the major problems in economics. Hundreds of books have been written on the subject and several journals are devoted to it. Only very rarely is it ever suggested that national differences in intelligence help determine why some nations are so rich while others are so poor.

In my view, Lynn and Vanhanen have made what is arguably the most important contribution to economic understanding since Adam Smith showed that free markets promote economic development. They have shown also that national IQs explain much of the variation between nations in a wide range of economic and social phenomena–not just income levels. Their book extends the explanatory power of the concept of intelligence in a way that makes a major contribution to the integration of psychology with the other social sciences.

In advancing their intelligence theory, Lynn and Vanhanen begin by noting that economists usually regard it as axiomatic that all peoples of the world have the same intelligence. The assumption that the average level of intelligence is the same in all nations is seriously wrong. Lynn and Vanhanen have examined the matter. They found huge national differences in intelligence. Some countries in sub-Saharan Africa appear to have average IQs of 67. Some of the ”Asian Tiger” nations of the Pacific Rim average out at 105.

For perspective, the reader might note that an IQ of 70 is the lower limit for primary school educability, and an IQ of 105 the lower limit for College-level (although of course these can always be ”dumbed down.”

In IQ & Global Inequality, Lynn and Vanhanen have increased the number of countries for which they have calculated measured IQs from 81 to 113. They show that in the new larger sample of 113 countries the correlation between IQ and per capita income for 2002 is 0.68, virtually identical to the correlation reported in their earlier book. A path model in which genes and environment both contribute equally (0.50) to national IQs allows a determination of economic growth (0.71) from 1500 to 2000. These national differences in the rate of economic growth are almost entirely responsible for the contemporary differences in per capita income (0.98).

The model also posits that national IQs are determinants of a number of social phenomena such as adult literacy (0.64), enrolment in tertiary education (0.75), life expectancy (0.77), and democratisation (0.57).

Some of these phenomena have positive feedback relationships. For instance, nations whose populations have high IQs have high per capita incomes, which enable them to provide high quality nutrition, education, and health care for their children, and these enhance their children’s intelligence. This is the principle of genotype-environment correlation applied to national populations.

IQ & Global Inequality addresses more fundamentally the question of the causes of national differences in intelligence. It concludes that these depend on the racial composition of the populations. Thus, the 6 East Asian nations (China, Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong and Singapore) all have IQs in the range of 105 to 108. The 29 European nations all have IQs in the range of 92 to 102, while the 19 nations of sub-Saharan Africa all have IQs in the range of 59 to 73. Thus there is remarkable consistency in the IQs of nations when these are classified into racial clusters.

Like many important discoveries in science, it seems obvious in retrospect that these national differences in intelligence must inevitably change the way we analyze and understand social and economic differences!

KOMMENTARER MED ANLEDNING AV NYHETER I VECKAN!

27 oktober 2018

Den svenska Stiftelsen Torgny Segerstedts minne anordnar årligen ett seminarium tillsammans med sin systerorganisation, Torgny Segerstedts Minnesfond i Norge. Ämnet för seminariet, som ägde rum i början av oktober, var ”Den bräckliga demokratin”.

Diskussionen skar sig ideologiskt mellan de svenska och de norska deltagarna. PK-ideologin styrde den svenska delegationen! Norrmännen kallades ”blåbruna”! Ovanan sprider sig uppenbarligen från den lysande begåvade Stefan Löfven som ”brun smetar” alla som ifrågasätter hans politik från höger och konservativt håll!

En kommentar från den norske deltagaren Anki Gerhardsen som har arbetat med journalistik sedan mitten av 1990-talet, håller föredrag och verkar som mediakritisk krönikör i Aftenposten i avdelningen ”Medierevisjonen”.

“I Norge talar vi om de tre I:na”, säger Anki Gerhardsen. “De tre I:na som man aldrig får diskutera i offentligheten. Nämligen Islam, Integrasjon och Innvandring!”

”Sverige bör vara föremål för norska medieforskares intresse framöver, med ett särskilt fokus på vad bestraffning och medveten feltolkning av meningsmotståndare kan leda till. Inte bara för att det är intressant att förstå vilken sorts tryckkokare som Sverigedemokraterna har skapats i, men framför allt för att jobba stenhårt för att något liknande inte ska ske här hemma.”

Den amerikanska professorn Linda Gottfredson avbokades från en pedagogikkonferens i Göteborg. Anledningen är att arrangören fått klagomål på Gottfredsons forskning som visar att det finns avgörande IQ-skillnader mellan olika grupper och individer, rapporterar Academic Rights Watch. (Se deras hemsida för fyllig redogörelse)

Bakgrunden är att Gottfredson vetenskapligt visat – i likhet med ett stort antal forskare – att det finns betydande IQ-skillnader mellan olika grupper och individer. Hon försvarar också den så kallade Bell-kurvan, som går ut på att IQ i en befolkning är normalfördelad, samt tesen att IQ (kognitiv förmåga) är en betydande faktor för att förutsäga framgång i livet på olika positioner i samhället. Sina kritiker har hon anklagat för att förespråka en ”egalitär fiktion”. Jordan B Peterson menar t.ex. att kognitiv förmåga är den enskilt viktigaste faktorn för att förutsäga framgång i livet!

Kognitiv förmåga, i dagligt tal intelligens, är den del inom psykologin/psykiatrin som det finns mest empirisk forskning med hårda empiriska data kring. Den amerikanska armen har t.ex. under många årtionden testat intelligens hos soldaterna och har ett enormt empiriskt material att tillgå. Materialet visar bland annat en betydande genomsnittlig skillnad mellan gruppen vita och svarta.

I den internationella vetenskapliga litteraturen redovisas en stor mängd empiriska data över genomsnittlig intelligens i olika länder.

Då skall man veta att det finns flera vetenskapliga metoder och test med bred användning som mäter olika typer av intelligens, ex verbal och språklig förmåga, spatial och numerisk förmåga etc. Tidigare invändningar att tester gynnar vissa kulturer med traditionell utbildning hanteras med olika typer av icke verbala test.

Data är entydiga! Det finns stora skillnader i genomsnittlig intelligens mellan olika länder och världsdelar! Afrika, med skillnader mellan länderna, har ett genomsnitt på ca 70, aboriginer ca 60, befolkningen i Sydostasien 115 (främst spatial och numerisk förmåga), Ashkenazy judar 115 (främst verbal och språklig förmåga), Sverige strax under 100 och sjunkande (vilket kan förklaras).

Läs främst:

Richard Lynn och Tatu Vanhanens böcker

IQ and Global Inequality från 2006
samt
IQ and the Wealth of Nations från 2002

Lynn/Vanhanen går igenom ett enormt internationellt material som visar tydliga genomsnittliga skillnader för olika grupper av länder. Skillnaderna förklarar bland annat ojämlikhet och tillväxt.

Se också min text på:

https://lennartwaara.com/2017/06/26/iq-and-the-wealth-of-nations/

Slutligen exempel på rysk humor för att överleva kommunisternas terror och förtryck:

Varför använde Lenin vristkängor men Stalin stövlar? Jo, för att på Lenins tid gick Ryssland i dynga bara upp till vristerna.”

IQ AND THE WEALTH OF NATIONS.

26 juni 2017

The authors, of the book ”IQ and the Wealth of Nations” Prof. em. in Psychology Richard Lynn and Prof. em. in Political Science Tatu Vanhanen, advance the hypothesis – based on an amount of seemingly reliable data – that the intelligence of the population has been a major factor responsible for the national differences in economic growth and for the gap in per capita income between rich and poor nations. This theory has never been previously proposed. Theories attempting to explain the economic gap between rich and poor countries have assumed that the people of all nations have the same mental abilities. Generally, this assumption has been implicit and the possibility that there might be differences in intelligence between peoples of different nations has been ignored.

The authors show with facts that these views are mistaken and they seek to show that there are large differences in intelligence between nations, and that these differences are systematically related to economic growth and that this relationship is causal.

The problem of why countries differ in economic development and why some countries are rich while others are poor has been discussed for the last two and half centuries.

The theories propose that climate, geography, modernization processes, psychological attitudes, culture, dependency of poor nations in the capitalist world system and market economies are significant or decisive determinants of economic development. A factor that has not been considered hitherto are the intelligence of the population.

The authors have assembled and provide data and analysis that there are a causal relationships between national IQ and economic disparities. It also has to be accepted that there will inevitably be a continuation of economic inequalities between nation. Intelligence differences between nations will be impossible to eradicate because they have a genetic basis and have evolved over the course of tens of thousands of years.

The result of their analysis show that the strong correlation between national IQ and per capita income has persisted at least since 1820. This gap between rich and poor countries will remain and may well still become larger rather than decrease.

The diagram below – as an example of the analysis – show the result of the regression analysis of Real GDP per Capita 1998 on National IQ for 81 Countries in a group of 81 Countries. For 34 countries the deviation from the regression line are large. The analysis regarding this are focused the additional factors that causes the deviation. It is a rather lengthy analysis that I will not go into here. In the book these are presented as well as the relation national IQ and economic growth for larger groups of nations as well as the IQ-data for the countries in the research.

For all full presentation of the research data, analysis and conclusions you have to read the book:

IQ AND THE WEALTH OF NATIONS.
RICHARD LYNN AND TATU VANHANEN
PRAEGER,
WESTPORT CONNECTICUT, LONDON, 2002

See also:

Exponential correlation of IQ and the wealth of nations Richard E. Dickerson in Elsevier (discussion of the correlation analysis in this diagram).

https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country

Critical discussion;  The Economic Journal by  Astrid Ervik, IQ and the Wealth of Nations

See also: Summary on Wikipedia with critical remarks.

 

 

 


%d bloggare gillar detta: