Archive for the ‘Svenska kyrkan’ Category

FÖRFALLET I SVENSKA KYRKAN ÄR TOTALT

01 december 2019
hbtqparadis
I S:t Pauli kyrka i Malmö lyckas man fira en helt okristlig advent med ”mässa” och invigning av en ny altartavla. I det traditionella paradiset där Adam och Eva tidigare varit kan man nu se s.k. HBTQ-personer. En samling sexuellt avvikande pryder tavlan som heter ”Paradiset” (Paradiso Diabolo?) Konstnären är Elisabeth Ohlson Wallin.
Var skall man nu vara med?
Svenska kyrkan har jag lämnat bl.a. pga. PK-vänster ”ärkebiskop” Antje Jackelen. Vem hon tjänar är oklart men de kristna Sverige är det inte. Globalisterna? Muslimerna? Ondskans krafter kansket?
Det måste dock påpekas, att det finns många karismatiskt o riktigt kristna präster i Svenska kyrkan. Bland biskoparna är det mer tveksamt om de över huvud kan kallas kristna. Biskopsbreven är oftast en sörja av globalism, vänsterpolitik, muslimkramanden och obegripliga ekonomiska resonemang.
Läs o följ gärna om du tvivlar!

ISLAMS OCH KRISTENDOMENS SYN PÅ STATEN!

26 juni 2018

Bland många skillnader mellan kristendom i traditionell mening och mainstream islam är synen på staten en väsentlig.

Jag analyserar inte olika riktningar som inom respektive religion har avvikande uppfattningar.

Inom islam är religionen en del av staten och utgör kärna i hävdandet och spridandet av islam. Staten används och är en integrerad del i genomförandet av de muslimska trossatserna. Sharialagar skall styra statens rättskipning och förhållande till medborgarna. Den uppfattningen är genomgående vare sig vi granskar sunni- eller shiastater dvs Saudiarabien eller Iran.
Koranen innehåller exempelvis flera tiotal suror som behandlar brott och straff på ett mycket konkret och jordnära sätt! Läs själv! Det är INTE uppbyggligt!

Redan profeten Muhammed gav med sin verksamhet exempel och anvisningar hur bygget av ett samhälle styrt av islam skulle ske. Muhammed skapade och använde en reguljär armé i övertygande syfte gentemot otrogna och avfällingar.

Inom kristendom ges redan i Nya Testamentet vägledning hur en kristen skall se på statsapparaten.

När Jesus i snärjande syfte tillfrågades vem man skall lyda mest Kejsaren eller Gud svarade Jesus: ”Ge Kejsaren vad Kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör.”

Redan i detta korta svar till de skriftlärde har vi i Bibelns NT en grund för den kristna synen på skiljandet mellan staten och kyrkan.

Bilden kan och måste nyanseras utifrån den historiska praktiken. Av bl.a. maktintresse (sannolikt också av rent pekuniär girighet) har kyrkan (den katolska främst men även den protestantiska) engagerat sig i maktspel på högsta nivå. Staten har dock inte varit engagerad i den kristna religionen på det sätt som vi sett och ser i muslimska länder. Sverige hade ända fram i modern tid en kyrka som var en del av staten, statskyrkan från 1536 – 2000, då staten och kyrkan skiljdes åt efter decennier av debatt. Beskriven i detalj av bl.a. Carl A Hessler. Att Sverige vid övergången från den katolska läran till den protestantiska också införde en statskyrka kan bl.a. förstås utifrån Gustav Vasas maktambitioner och maktspel och skapandet av en sammanhållen nation och administrativ apparat. Gustav Vasa var verkligen en mycket märklig, imposant och intressant man! Sveriges historia går inte att förstå utan att känna till Gustav Vasas politik och regeringstid!

Detta är mycket kort sammanfattat för att nyansera bilden något. Min huvudpoäng är att islam och kristendomen i sina grundtexter Koranen och Muhammed respektive Bibelns NT och Jesus har helt olika syn på den världsliga och den himmelska makten och dess yttringar i den samhälleliga praktiken! Även om man som i fallet med Sverige 1536 – 2000 har en kristen statskyrka så är kyrkans karismatiska uppgifter inte en del av/sammankopplade med statsapparatens uppgifter och samhälleliga roller. Den muslimska staten är på ett helt annat och genomgripande sätt sammankopplad med den muslimska religionen ifråga om uppgifter och roller visavi medborgarna! And that´s that!

SOCIALDEMOKRATERNA VILL SLOPA RELIGIÖSA FRISKOLOR!

13 mars 2018

Socialdemokraterna presenterar ett politiskt riktigt och klokt förslag, nämligen att förbjuda alla religiösa friskolor. Kort och gott! Inte bara de muslimska alla utan alla! Det är sannolikt enda sättet att få ett stopp på den indoktrinering (med bland annat en grovt reaktionär syn på kvinnor och flickor, skiljer pojkar och flickor åt på gymnastiken m.m.) som de muslimska friskolorna står för.

Den kristna religionen och religionsundervisningen (liksom den muslimska, judiska eller annan) skall bedrivas och utövas på andra ställen, främst i församlingar och kyrkor, inte i skattefinansierade skolor! Jag är som troende kristen i grunden övertygad om att detta är korrekt politik.

Stäng alla religiösa friskolor! Jag hoppas att detta är ett allvarligt menat praktiskt politiskt förslag inte bara signalpolitik dvs politiskt mumbo-jumbo!

En av dem som reagerat är Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Mellin. Hon anser att religiösa friskolor inte har en plats i det svenska samhället och att förbud ger en signal att staten står vid sidan av religionen.

Denna gång har hon rätt!

SVENSKA KYRKAN, ÄNNU EN GROV FÖRLÖPNING!

29 december 2017

På Svenska kyrkans hemsida i Umeå rapporteras om en Pilgrimskväll i Ålidskyrkan med titeln ”Fräls oss från patriarkatet. Feministteologiska utmaningar kring tro och andlighet.” Ledare var enligt hemsidan prästen Siv Olsson.

Enligt Lars-Arne Ivert som rapporterat från mötet så kallades Gud omväxlande ”moder” och ”hon”. Jämför med den traditionella urgamla kristna trosbekännelsen. ”Vi tror På Gud FADER allsmäktig, himmelens och jordens skapare…etc.”

Det mest uppseendeväckande var ändock att prästen Siv Olsson hävdade att när Guds Moder (Maria) ”kommer tillbaka nästa gång bär hon hijab.”

Man tror inte det är sant, i synnerhet om man tar hänsyn till ämnet och rubriken för Pilgrimskvällen: ”Fräls oss från patriarkatet”!

Hijaben är idag det mest synliga uttrycket för det muslimsk patriarkala och auktoritära strukturerna i dagens Sverige!

HAR SVENSKA KYRKAN GÅTT VILSE?

28 december 2017

Enligt uppgifter i den kristna tidningen Dagen så har kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan i Nacka beslutat att starta en insamling för att bygga en moské i Fisksätra.

Svenska kyrkan stödjer därmed en religion som i sin grundtext Koranen betraktar oss kristna som otrogna som skall beljugas, förtalas, stympas och dödas för att hedra den egna religionens Gud! Läs Koranen och se efter själv!

Galenskapen i Svenska kyrkan är tydligen total. En artikel i Expressen visar vad Svenska kyrkan i Västerås med domprosten Susan Senter som ansvarig gjort. I en annons inför Julafton lyckades Svenska kyrkan i Västerås med den remarkabla åtgärden att inte kunna könsbestämma Jesus. I en annons i lokaltidningen skrev man ”hen”! Domprosten Susan Senter säger: ”Vi ville inte könsbestämma det lilla barnet med en gång.”

Vi är en stor majoritet i Sverige som skulle kunna hjälpa domprosten Susan Senter med denna könsbestämning!

Har Svenska kyrkan förlorat omdömet och den kristna kompassen? Hur illa ställt är det egentligen?

ÄRKEBISKOPEN ANTE JACKÉLÉN ÖPPNAR SLUSSPORTARNA MED JULUPPROPET!

26 december 2017

Juluppropet hävdar helt oriktigt att Sverige stängt gränserna för migrationen trots att Sverige under 2017 tagit emot 30 000 migranter och beviljat drygt 50 000 asyl.

I det s.k. Juluppropet skriver Svenska Kyrkans biskopar med ärkebiskopen i spetsen följande:

”Lek med tanken att Jesus, Maria och Josef tvingades fly till Sverige.
Hit hade de inte varit välkomna. Här råder murarnas politik. Vi behöver en
mer human migrationspolitik, för barnens skull.”

Att använda den Heliga Familjen för att gömma sitt politiska budskap bakom är milt uttryckt upprörande.

Den politisering som ärkebiskopen öppnat för har fått extrema uttryck. Ett exempel är prästen i Yttergarns kyrka i Uppsala. Författaren Fredrik Kärrholm rapporterar att prästen från predikstolen predikade mot restriktiv migrationspolitik och mot finansministern Magdalena Anderssons uttalanden häromdagen.

Från predikstolen predikar prästen ett ohämmat politiskt budskap. Borde inte predikan handla om evangeliet och den kristna tron?

Bevare oss för politiserande präster och teologer! Det har ärkebiskopen Antje Jackélén nu öppnat för.

Harmagedon?

SVENSKA KYRKANS S.K. JULUPPROP

26 december 2017

Följande text har jag skickat till biskoparna i Svenska Kyrkan Fredrik Modéus och Martin Modéus med anledning av Svenska Kyrkans s.k. Julupprop.

Hej igen Martin!
Hej Fredrik!

Kan inte låta bli att skriva till dig Martin med utgångspunkt i vår tidigare kommunikation i migrationsfrågan.
När jag läser Juluppropet så undrar jag verkligen hur det står till i Svenska Kyrkan.

Jag uppfattade nog ditt tidigare utförliga svar på mitt mejl (om din SvD artikel) som både nyanserat och insiktsfullt!

”Lek med tanken att Jesus, Maria och Josef tvingades fly till Sverige.
Hit hade de inte varit välkomna. Här råder murarnas politik. Vi behöver en
mer human migrationspolitik, för barnens skull.”

Den texten är knappast exempel på ett nyanserat och insiktsfullt påstående om den nuvarande migrationspolitiken!

Sverige tar bara i år emot 30 000 migranter och kommande
fem år mellan 400 000 och 700 000 anhöriginvandrare.
Bedömningarna och prognoserna skiftar! Faktum kvarstår, Sverige kommer att ta emot ytterligare stora mängder migranter. Vi tar redan idag emot mer än dubbelt så många som Finland, Norge och Danmark sammantaget. Det måste väl ändock ses som den mest humana migrationspolitiken i Europa?

Att påstå att den Heliga Familjen – i den hypotetiska tanke kyrkan lanserar – inte skulle rymts bland alla dessa är helt enkelt inte korrekt.

Att dölja politiska syften och propaganda om en obegränsad invandring (och att Sverige klarar socialt, ekonomiskt och politiskt att ta emot än fler migranter) bakom den Heliga Familjen känns på gränsen till att häda. Ni får ursäkta mig den sista drastiska formuleringen!

Det stör mig som troende kristen att använda den Heliga Familjen på detta sätt. Säg rakt ut att Svenska Kyrkan intar positionen att Sverige kan och bör ta emot ett obegränsat antal invandrare. Om det är det ni egentligen
menar och förespråkar! Det vore ärligt och hederligt!

Många klickar gilla och sprider detta upprop vidare i tron och tanken att det är sakligt riktigt!

Jag är övertygad om att Ni inser att en sådan migrationspolitik idag inte är vare sig möjligt eller saklig!

Varför då starta och sprida ett sådant budskap?

God Jul och ett Gott Nytt År
och en tillönskan om Guds frid.

Lennart Waara
Surahammar

SVENSKA KYRKANS FÖRFALL – FINNS DET INGEN GRÄNS?

27 november 2017

Den socialdemokratiske politikern och ex-ministern Margareta Winberg har valts in i Svenska Kyrkans högsta beslutande organ kyrkostyrelsen. I kyrkans egen tidning Dagen beskrivs kyrkostyrelsen som Svenska Kyrkans regering. ”Den beslutar i övergripande frågor och företräder Svenska Kyrkan i olika sammanhang.” Läs igen: Företräder Svenska Kyrkan!

Margareta Winberg ser som sin uppgift enligt egen utsago till Dagen ”att hon vill representera den stora grupp av icke-troende som finns i Svenska Kyrkan.”

Må så vara att alla som är medlemmar i Svenska Kyrkan inte är i grunden kristet troende. Men, att en ledamot i det styrande organet artikulerar detta som sin uppgift? I vilken annan intresseorganisation skulle man ha en företrädare som framför organisationen konträra uppfattningar?

Svenska Kyrkan behöver alldeles uppenbart en kristen karismatisk väckelse! Men varifrån skall den komma? Knappast från ärkebiskopen Antje Jackelen! Från gräsrötterna i kyrkan? Finns det grund för en sådan rörelse där? Jag hoppas men tror inte det! En sådan fanns möjligen tidigare i de hög-kyrkliga leden. Finns de kvar? Finns en katolsk strömning kvar i Svenska Kyrkan? Finns det andra gräsrotsrörelser i Svenska kyrkan som tar den kristna tron på allvar? Kan dessa utgöra bas, grund och utgångspunkt för en kristen väckelse i Svenska Kyrkan. Jag hoppas det innerligt!

Jag är sedan många år inte medlem i Svenska Kyrkan! Jag är troende kristen utan hemvist! I tio år har jag funderat och studerat teologi (på egen hand) för att konvertera men beslutat att inte göra det! Det enda resultatet är tio hyllmeter i mitt bibliotek med teologisk litteratur! Sedan har jag i flera år övervägt att gå in i Svenska Kyrkan igen! Mitt inre motstånd mot att göra det har dock bara ökat med de vänsterorienterade biskoparna, med otydligheten mot islam (för att uttrycka det försiktigt) t.o.m. hos ärkebiskopen, med politiseringen (partipolitiseringen) av kyrkan med icke troende i ledningen.

Om att skjuta sig foten!

10 oktober 2010

Jag funderade om denna blogg skulle ha som rubrik att ”verkligheten överträffar dikten” men bestämde mig för att veckan uppvisat flera exempel på att ”skjuta sig själv i foten”.

Utan annan än tillfällig rangordning kan vi börja med det dubbla skott som avlossades i samband med riksdagens högtidliga öppnande.

Först exemplifierade biskopsvänstern ( Brunne ) människovärdet med att hänvisa till en demonstration mot SD ledd av extremvänstern!! Hon hade dock inte sett eller uppfattat något stötande under de ”15 minuter” hon var där! It is in the eyes of the beholder!

Sedan sköt SD sig själva i foten med att resa sig och gå under pågående Gudstjänst. Snacka om känsla för det kristna budskapet om att vända andra kinden till. Brukar SD inte hänvisa till Sverige som en gammal kristen nation? Betyder det inte något i så fall?

Sverige har nu som ett av det första demokratiska länder i världen skaffat sig en propagandaminister! Schlingman skall svara för kommunikationen med medborgarna men det handlar enligt uppdraget om regeringens kommunikation till medborgarna. Kanske vi skall vara snälla och – som någon föreslagit – kalla det för en retuscherings minister! Tycker nog att Reinfelt skulle avstått från detta fotskott! Den bedrivna politiken har fått breddat stöd i valet och står för sig själv utan detta tillskott!

Slutligen gläder det mig att få hylla den Norska Nobelkommittén för valet av den kinesiska demokratiförkämpen Xiaobo till Nobels fredspris. Vuxet och modigt att ta detta beslut mot en växande stormakt som också reagerat som kommunistiska diktaturer brukar dvs med repression och ”unpersons”. Efter tidigare års priser till sådana ledande ”fredskämpar” som Arafat och Obama återupprättar man tidigare fotskott!

Katolska kyrkan – revisited!

15 april 2010

Jag hann bara slå upp dagens SvD för att träffa på en Bitte Assarmo som presenterar sig som ”katolik och skribent” och som hävdar att någon omprövning av celibatet  ( eller för den delen sexualfientligheten ) inte behövs. Hon hinner i artikeln både att först sticka huvudet i sanden för att när hon tar upp detsamma sätta på sig dumstruten.

Grundtesen hennes är att det begås fler pedofil övergrepp utanför än innanför kyrkan. Hon anför till och med forskarbelägg för det! ”Antalet pedofiler är avsevärt större bland vanliga människor än bland präster som lever i celibat.”

So what? Har någon hävdat annat? Det är ju inte det som är problemet utan att det celibatära prästdömet i kombination med den katolska kyrkans sexualfientliga inställning ( kanske sexualskräck i många fall ) kan riskera att dra till sig fel sorts människor av fel sorts anledning. Detta behöver diskuteras och lyftas fram i ljuset inte att man sticker huvudet i sanden och hävdar – med vetenskapliga referenser – att andra är värre!?

En av de tyngre forskarna på området religionspsykologen Antoon Geels ser ett klart samband mellan celibatet och pedofilövergreppen bland prästerna.

Slutklämmen i artikeln av Assarmo är i sin enfald magnifik. Anledningen till kritiken är enligt artikelförfattaren att den styrs av ”hat och fördomar mot den katolska kyrkan och dess medlemmar.” Jag har följt debatten ganska noga och inte sett någon utanför den katolska kyrkan ge uttryck för detta hat eller fördom.

Den förste som spelar offer och samtidigt tar dumstruten på huvudet är Bitte Assarmo i SvD på Brännpunkt den 15 april 2010.

De kan vara på sin plats att påpeka att jag skriver i denna fråga som icke konverterad men stark sympatisör till stora delar av den Katolska kyrkan men samtidigt kritisk till andra delar. ( Samma inställning har jag – by the way – till den Svenska kyrkan men av andra skäl ).

Reformera prästämbetet inom den katolska kyrkan och upphäv celibatskravet!

Ta en ordentlig diskussion om sexualfientligheten/sexualskräcken inom kyrkan! Den har ingen grund i Guds ord till oss människor!


%d bloggare gillar detta: