Archive for the ‘Svenska kyrkan’ Category

KYRKOR PÅ NÄRKESLÄTTEN MED MEDELTIDA ROMANSKA VÄSTTORN.

29 mars 2022

Jag gjorde den 28 mars 2022 en exkursion till några Närke kyrkor inriktad på att studera Närketypiska medeltida romanska västtorn. Det gemensamma med de kyrkor som besöktes är att västtornen är från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Tornen bär i flera fall fortfarande synliga tecken på att de också kunnat fungera som försvarstorn. Men om det i praktiken också varit så vet vi inte. I några fall är västtornen betydligt äldre än själva kyrkan och det enda som finns kvar av den ursprungliga kyrkan från skiftet mellan 1100-tal och 1200-tal. Tornen har tydliga arkitektoniska drag av romansk byggnadskonst. Det var misstanken om en gemensam arkitektur och historia som gav mig idén att besöka de aktuella kyrkorna i en samlad konsekutiv exkursion för att undersöka om hypotesen stämmer och för att samla material för en presentation i ord och bild.

De sju kyrkor som besöktes och som presenteras i ord och bild är:

Gräve kyrka

Mosjö kyrka

Gällersta kyrka

Hardemo kyrka

Edsberga kyrka

Hackvads kyrka

Knista kyrka.

Gräve kyrka.

Av den gamla medeltidskyrkan återstår idag endast det romanska tornet, sannolikt byggt under 1100-talets senare hälft. Tornet är unikt på så sätt att det i våning två innehåller ett kapell. På 1760-talet revs den ursprungliga kyrkan, med undantag för tornet och under åren1762-64 byggdes det nuvarande långhuset och koret.

Mosjö kyrka

Kyrkan byggdes under 1100-talets senare del och 1200-talets början medromansk arkitektur. Västra delen av långhuset och tornet är byggda av sandsten. Kyrkan ligger på den rullstensåsen som skiljde Västra- och Östra Mosjöarna. Dessa sjöar är idag torrlagda. Kyrkan ligger längs den väg som pilgrimer vandrad på vägen till Nidarosdomen i Trondheim. Kyrkan har trots restaureringar under sina 800 år behållit mycket av det romanska grundutseeendet från medeltiden.

Mosjö ka
Mosjö ka

Romanska rundbågedrag vid den södra porten liksom i tornfönstret som dessutom bär klara drag av skytteglugg med den djupa och sig utåt vidgande öppningen.

Mosjö ka

Tornets västport har också en romansk rundbåge portal.

Gällersta kyrka.

 Den något märkliga kyrkobyggnad vi kan se idag innehåller delar av en liten tornlös kyrka från tidigt 1100-tal.  I början av 1200-talet byggdes ett högt och smalt torn av s.k. Närketyp med rundbågiga ljudöppningar i klockvåningen. Tornet fick 1697 en hög spetsig spira som tyvärr på grund av rötskador i kortades 1903. Kyrkan utvidgades 1760 med en korsarm. De medeltida valven revs och fönstren utvidgades till nuvarande storlek.

Gällersta ka

Hardemo kyrka

Hardemo kyrka ligger i Hardemo socken i Kumla Kommun. Det finns en kyrklig tradition som hävdar att Olav den helige skall ha låtit döpa några hardemobor på platsen. Det är i så fall för varje kristen individ en märklig och intressant historisk händelse. Olav den helige är Nordens första helgon och hans reliker ligger i Nidarosdomen som är ett historiskt gammalt vallfartsmål för pilgrimer. Hardemo kyrkas äldsta del är västtornet som byggdes under 1100-talet medankyrkans långhus invigdes så sent som 1766. Detta är den kyrka där skillnaden i ålder och arkitektonisk utformning är som störst mellan västtornet och kyrkans övriga delar, vilket tydlig syns på bilden nedan. Tydligare kan knappast skillnaderna bli.

Hardemo ka
Hardemo ka

Västtornets port visar tydliga tecken på medeltida ursprung (kan vara 1100-tal) med det oerhört vackra och dekorativa smidet som förstärker porten.

Edsberga kyrka

Edsberga kyrka som ligger några kilometer ifrån Riseberga kloster varifrån sannolikt byggmaterial hämtats till Eldsberga kyrka i senare skeden.

Namnet Edsberg kommer av ed vilket är en landtunga mellan två farbara vatten. Kyrkan står på en plats där sjövägar och landvägen en gång långt tillbaka i historien möttes. 

Den murade kyrkan består av ett tvåskeppigt långhus och ett asymmetriskt placerat västttorn. Kyrkan har port både i väster i tornets bottenvåning och i långhusets södra del. Den äldsta kyrkan är byggd under det slutande 1100-talet eller det tidiga 1200-talet. Av de äldsta delarna återstår idag västtornet och delar av långhusets nordmur. Tornet är unikt på så sätt att det i våning två innehåller ett kapell.

Den allra första kyrkan på platsen byggdes sannolikt i slutet av 1000-talet. Bevis för en sådan tidig kyrkobyggnad är en kolonn i sandsten smyckad med ornamentik som fortfarande finns bevarad. Den finns på Örebro läns museum. Pelaren kan ursprungligen komma från ett kapell vid Riseberga som kan ha varit byggt ett århundrade före Riseberga klosters tillkomst. Riseberga kloster och Edsbergs församling har sannolikt redan tidigt haft ett nära samarbete och anknytning till varandra. Sockenprästen var konfessor vid klostret och bodde på Riseberga.

Kyrkans västtorn och västligaste delar är med stor sannolikhet från 1100-talets början. Byggnadsstilen talar för det. Tornet är rakt i sin helhet. Sydporten med sitt medeltida, dekorativa järnsmide är från mitten av 1100-talet. Dörren till sydportalen kan vara hämtad från Riseberga kloster.

Omkring 1650 utvidgades kyrkan genom en tillbyggnad på södra sidan. Byggnadsmaterial hämtades från Riseberga kloster. Kanske hämtades den södra porten från klostret vid det tillfället.

Edsberga ka
Edsberga ka

Hackvads kyrka

Den första kyrkan med torn byggdes på 1100-talet. Vid slutet av 1700-talet var kyrkan så förfallen och nedgången att man byggde en ny. En kyrka med bredare långhus med ett tresidigt kor byggdes utanför medeltidskyrkans murar. Det ursprungliga kyrktornet behöll man. Den nya kyrkan invigdes 1782 men förstördes 1902 i en brand som enligt uppgifter började mitt under pågående gudstjänst. Ett fåtal inventarier hann räddas. Den nuvarande kyrkan byggdes åren 1909-1910. Den gamla kyrkans murar återanvändes och byggdes på medtegel vilket syns tydligt. Också i detta fall kan man se den betydande arkitektoniska skillnaden mellan tornet och den senare uppförda kyrkan.

Tornet har en missklädsam, som jag ser saken, kopparklädd huv som kröns med förgyllt kors på kula. Ser närmast ut som en ölbryggarpanna.

hackvad ka
hackvad ka

Västportalen har inte många drag kvar från tornets 1100-tal. Porten har förändrats och byggts om i enlighet med senare byggstilar. Inte särskilt intressant eller ens vackert som jag ser det.

Hackvad ka

Kyrkan är trots blandningen av arkitekturstilar eller möjligen på grund därav pampig med ett högt läge i landskapet. En imponerande landsortskyrka på Närkeslätten.

Knista kyrka.

Kyrkans äldsta delar tornet och långhuset kan bedömas härstamma från det slutande 1100-talet. Koret breddades under perioden från 1300-tal till 1500-tal. Kyrkan formades då till en traditionell salkyrka. Tornet är unikt på så sätt att det i våning två innehåller ett kapell.

Som kyrkan ser ut idag består den av ett rektangulärt långhus med ett bredare, tresidigt kor i öster. Vid långhusets västra kortsida finns kyrktornet. Långhus, sakristia, kor och förrådsbyggnad har sadeltak som är klädda med kopparplåt.

Knista ka
Knista ka

Den gamla romanska sydporten är igenmurad men den romanska portalen med tympanon med tyvärr otydbara figurer finns kvar.

Lennart Waara

Våtsjön den 28 mars anno 2022.

SURA 1600-TALS KYRKA HADE KRISTNA FÖREGÅNGARE MEN OCKSÅ HEDNISKA

18 februari 2022

Sura socken

De äldsta skriftliga beläggen för Sura socken är från år 1303 då socknen benämns Surum som kommer från namnet på kyrkbyn senare uppdelad i Västsura och Östsura. Namnet innehåller sur syftande på de båda sjöarna Västersjön och Östersjön med sanka stränder. Att Sura 1303 nämns som socken innebär att det redan då fanns en kyrka eftersom bildandet av en socken förutsätter en kyrka. I ett annat skriftligt belägg från 1414 nämns ”sura socken och kyrkby”. År 1499 nämns Sura skriftligt som ”Ecclesia Swra”.

Kyrka på kyrka på hednatempel?

I muntliga traditioner som nedtecknats omtalas att det under tidig medeltid funnits en s.k. ”offerkyrka” i Sura. Med det menas en kyrka som befolkningen besökte för att skänka olika typer av offer (penningar eller andra gåvor) för att slippa sjukdomar eller för god skördeväxt. Belägg för det finns i kyrkans räkenskaper från 1600-talet under inkomster där ”offer” nämns. Enligt en artikel av Herman Hofberg från 1879 har kyrkan haft denna funktion in på 1800-talet. Kyrkogården var tidigare kringbyggd av timrade kyrkobalkar med överbyggda portar. På den västra sidan vid landsvägen på åsen skall det ha funnits ett inbyggt träskjul i vilket ett offeraltare fanns. Människor vallfärdade hit för att offra men de bröt också loss bitar från kyrkans spånbeklädnad eftersom dessa avsågs hälsobringande. För att stoppa ”vidskepelsen” med offrandet och ”vandaliseringen” av kyrkan revs träbalkarna och den stenmur byggdes som än idag finns på plats. På en inskription anges att stenmuren uppfördes 1824. Olof Grau skriver i ”Beskrifning öfwer Västmanland” tryckt 1754 att offrandet avtagit och av hans teckningar i boken framgår att de timrade kyrkobalkarna, knuttimrade kyrkogårdsinhägnader, då fortfarande fanns kvar. På teckningen nedan kan man se dessa inhägnader.

Enligt en annan muntlig tradition som nedtecknats av Olof Grau i a.a. skall den gamla, 1300-tals, kyrkan vara byggd på en gammal förkristen kultplats. Olof Grau skriver ”Uti Hedna tiden har på detta rummet det Kyrkan nu står, warit et blot- eller afguda hus”.

Frågan om Suras nu nedbrunna träkyrka från 1669 har haft föregångare på platsen måste således besvaras således ett ja. Den gamla 1600-talskyrkan i trä har haft en tidigare kristen kyrkan från år 1300 som i sin tur sannolikt haft en offerplats med hednisk inriktning.

Hur såg Sura gamla träkyrka från 1669 ut?

Så här såg Sura gamla träkyrka ut när fornforskaren Olof Grau under 1700-talet reste runt i Västmanland och tecknade ned vad han såg. Bilden är hämtad från hans ”Beskrifning öfwer Västmanland” tryckt 1754. Boken trycktes igen 1904 och finns att köpa antikvariskt.

Sura gamla kyrka på ett träsnitt från 1865 av J.F. Meyer.

Sura gamla kyrka under 1900-talet.

.

Några tidiga fotografier visar hur kyrkan såg i början av 1900-talet.

Den nedbrända kyrkan och dagens minnesplats.

Den gamla träkyrkan brann 1998 i en anlagd mordbrand.

Det som blev kvar var grunden och sakristian som man lyckades rädda och restaurera. Den delen finns kvar och i fint skick idag.

Föregångaren till 1669-års kyrka.

Den kyrka som brann och som syns på fotografierna var byggd 1669 -71. Men på platsen hade det stått minst en äldre kyrka kanske till och med två.

Vid arkeologiska utgrävningar, i detalj redovisade i skrifter av Kristina Jonsson, hittade man spåren efter en tidigare träkyrka uppförd under 1300-talet. Den gamla träkyrkan från 1300-talet var liten med ett långhus och en litet smalare rakt kor i öster.

Idag kan man se resterna av den gamla stenmuren i gräsmattan

Bilden visar entréstenen till den gamla 1300-talskyrkan.

Entréstenen från 1300-talskyrkna i resterna av den gamla kyrkgrunden

Det kan ha funnits en ännu äldre kyrka under 1300-talskyrkan som förstörts av anläggningsarbete och gravgrävningar under medeltiden.

Utgrävningar av den gamla kyrkan efter branden.

I augusti 1998 förstördes kyrkan i en anlagd brand. Efter borttagandet av vägg- och golvrester fanns bara den brandskadade sakristian kvar. Kyrkobyggnaden dokumenterades efter branden. Under sommaren och hösten 2001 och våren 2002 genomfördes en noggrann arkeologisk undersökning med en förstudie och en slutundersökning av platsen.

Utgrävningar av resterna av den nedbrunna kyrkan och 1300-talskyrkan genomfördes. Gravar och skelett undersöktes osteologiskt liksom övriga fynd i form av en kniv, klädesdelar, mynt och smycken.

Gravar och den äldsta kyrkan ligger i en ost-syd-ostlig riktning. Riktningen avviker från den entydigt östvästliga riktningen som visar på kristet inflytande. Avvikelsen på 10 grader från den östvästliga axeln sammanhänger sannolikt med den magnetiska nordpolens läge vid sekelskiftet 1300.

Skelettfynden.

Vid de arkeologiska undersökningarna fann man drygt sextio skelett varav cirka 20 från medeltiden. Med kol-14 dateringar har man kunnat visa att flera gravar är så gamla som vikingatid, 900–1100-tal.

Det innebär att gravarna är från en tid som föregår den första kyrkan. Tyder dessa gravar från vikingatid på kristen eller asa-tro? Den öst-västliga gravläggningen antyder att de skett under kristet inflytande och i varje fall en kristet påverkad kultur. Det är inget slutligt bevis men en tydlig antydan om kristna influenser hos den tidiga befolkningen i Sura.

Det kan antyda att Sura hade en befolkning som kristnades tidigt. Man kan också dra slutsatsen att kristnandet var en process som pågick parallellt på olika plaster i Svea rike medan andra delar av riket fortfarande dominerades av asa-tron. Kristnandet var inte en domino-effekt från kristna centra i söder eller i öster.

Skelettet daterat till 650 – 900 e.kr.

Den osteologiska undersökningen av skeletten i gravarna från gamla Sura kyrka visade sammanfattningsvis att de som begravts här ha levt ett relativt stillsamt liv, avsaknad av traumaskador, men präglat av hårt arbete, nedslitna tänder som använts för arbete samt kraftiga ledskador/förslitningar och periodvis också sannolik brist på näringsriktig föda.

Övriga fynd från den arkeologiska undersökningen.

Bland fynden fanns i 1700-talsgravarna i bl.a den Soldanska gravkammaren klädespersedlar samt under hela kyrkoytan, knappar, bältessöljor, bokspänne, gångjärn, påsyningsbeslag, en kniv samt totalt ett 80-tal mynt/brakteater samt några smycken.

Vi utgrävningarna hittade man en pärla överdragen med guld med typiskt vikingatida utformning. Den anses som utgrävningarnas mest spännande fynd. Man hittade också mynt, 16 s.k. brakteater från perioden 1222–1460.

Sammanfattning

Människor ar begravts på platsen från minst 900-talet och framåt.

Det har funnits en kristen träkyrka från tidigt 1300-tal och socknen är belagd från 1303. De äldsta gravarna visar en tidig för denna landsdel kristen organisation.

Med läget i änden av en åsrygg kan det ha varit en plats som hyst ett nu okänt historiskt hedniskt gravfält. Det kan ha legat där kyrkan är belägen eller på annan närliggande plats. En sannolikt hednisk offerplats nämns i de nedtecknade muntliga källorna.

Källor för text och bilder:

Jonsson, Kristina, Red., En tusenårig historia. Kyrkor och gravar vid Sura gamla kyrka från vikingatid till 1700-tal. Örebro 2003

Jonsson, Kristina / Nordström, Annika, En tidigkristen gravplats och en medeltida kyrklämning. Gravar och kyrkor i Sura 900 – 1800. Arkeologisk för- och slutundersökning. RAÄ 140:1-3. Västmanlands läns museum Rapport A 2003: A16

Bilder hämtade från internet och från Wikipedia förutom egna fotografier.

ÄRKEBISKOPEN OCH LANDETS SAMTLIGA BISKOPAR UTTALAR SIG.

04 februari 2022

Läs för att:  You got to know your enemies.

Texten publicerades i DN (och publiceras in extenso) före det klimatalarmistiska mötet i Glasgow. Biskoparna citerar Bibeln i en citatexegetik som liknar hur fan läser Bibeln. Genom att plocka ut enskilda citat kan man med Bibelns alla böcker få stöd för de mest stolliga uppfattningar, inklusive barnamord, tortyr/omskärelse av små barn, mord i stor skala etc. Denna gång använder biskoparna Bibeln i sin ”klimatanalys”. Biskopar är möjligen experter på Nya testamentets exegetik men inte på ekonomi och ev. klimatförändringar. Att bygga på lösa textcitat ur Bibeln är att ”bygga ett hus på lösan sand”.

DN-Kulturdebatt. Sveriges biskopar: Frågan om klimaträttvisa är rotad i en biblisk tanke

Att möta klimatkrisen kräver inre samling och yttre handling. Vi ber för våra beslutsfattare som samlas i Glasgow, att de ska ha mod och styrka att fatta kraftfulla beslut som gagnar vår planet, nu och i framtiden, skriver Sveriges biskopar. 

Tillsammans med många andra ser vi biskopar med hopp och bävan fram emot COP26 – klimattoppmötet i Glasgow. Det är oerhört mycket som ligger i vågskålen. I dag finns en bred global enighet om situationens allvar. Klimatförändringarna orsakar skogsbränder, översvämningar och torka som skördar liv över hela världen. Människor tvingas på flykt. Allt fler gränser för vad vår planet klarar av är nära att överskridas.

Det råder klimatnödläge. Det är känt att mänsklig aktivitet är huvudorsaken liksom vad som behöver göras. Vi har ett internationellt åtagande i Parisavtalet, vi har en nationell klimatlag och vi har resurserna.

Har vi också viljan, kraften och hoppet? Ingen säger att det är enkelt, men det finns inte något alternativ. Det närmaste decenniet blir ett av mänsklighetens mest avgörande. Det är nu, under 2020-talet som det måste ske.

Att möta klimatkrisen kräver inre samling och yttre handling. I ”Ett biskopsbrev om klimatet” skriver vi om Svenska kyrkans målsättning att vara klimatneutral senast 2030, 15 år före motsvarande mål för hela svenska samhället. Biskopsmötet ställer sig också bakom kraven på att ekocid ska bli ett internationellt erkänt brott enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

Framstegen när det gäller klimatsmart teknologi ger anledning till tillförsikt, men inte skäl för obekymrad optimism. FN:s senaste rapport visar att vi med nuvarande ansträngningar inte kommer att nå 1,5-gradersmålet. Trots Sveriges höga ambitioner att vara ledande i klimatomställningen omsätts detta inte i tillräcklig handling. Nu behövs en snabb omställning som bygger på vetenskap och teknik och präglas av samverkan, jämställdhet och rättvisa.

Den massiva mobilisering och kraftfulla omställning som världen åstadkom under pandemin visar att förändring är möjlig. Det gångna året har också påmint oss om att ingen kan vara trygg förrän alla är trygga; vi är beroende av varandra. Den ojämna vaccinfördelningen visar hur svårt vi har att skapa global rättvisa. Klimatnödläget kräver dock ett tydligt rättviseperspektiv. De som drabbas värst måste ha inflytande över hur lösningarna utformas. Vi lever alla under samma himmel och på samma jord, där växthusgaser ökar och havsnivåer stiger.

Klimatkrisen är existentiell och andlig eftersom den berör människolivets grundbetingelser i djupaste bemärkelse. Vi behöver gripa tag i den oro, den skuld och de frågor som nödläget väcker. Har vi lämnat en springnota till våra barn och barnbarn? Hur kan vi skapa en rättvis omställning? Vad vågar vi hoppas på?

Vi äger inte planeten utan får förvalta den en kort tid: ”Jorden är Herrens med allt den rymmer” (Ps 24:1). I likhet med människor från alla stora religiösa traditioner kallar vår tro oss till skapelseansvar. I likhet med andra kyrkoledare ber vi för våra beslutsfattare som samlas i Glasgow, att de ska ha mod och styrka att fatta kraftfulla beslut som gagnar vår planet och alla som bor här, nu och i framtiden: ”Välj livet, så att du och dina barn må leva” (5Mos 30:19).

Klimatomställningen kräver att vi förändrar och förändras. Vi behöver tänka om – ja, vända om. I stället för en livsstil som utarmar planeten måste vi leva våra liv inom planetens gränser. Det är en väg som fordrar uthållighet, men den kan leda oss mot den framtid vi ännu inte sett; mot ett bättre och mer hållbart samhälle.

Frågan om klimaträttvisa är rotad i en biblisk tanke. Jesus påminner om att den som har mycket också har ett stort ansvar (Luk 12:48). De länder som bidragit mest till klimatförändringarna och de som har resurser är de som ska ta störst ansvar för att minska utsläppen och finansiera klimatanpassningen.

Nu behövs mod, tillit och kraft för att stå emot uppgivenhet och våga de förändringar som är nödvändiga. I kristen tro finns grund för hopp och handlingskraft. Också i kriser. Människan är skapad av Gud och har ett ansvar att skydda och vårda jorden. Nu gäller det!

Antje Jackelén, Ärkebiskop

Susanne Rappmann, Biskop Göteborgs stift

Eva Nordung Byström, Biskop Härnösands stift

Sören Dalevi, Biskop Karlstads stift

Martin Modéus, Biskop Linköpings stift

Åsa Nyström, Biskop Luleå stift

Johan Tyrberg, Biskop Lunds stift

Åke Bonnier, Biskop Skara stift

Andreas Holmberg, Biskop Stockholms stift

Johan Dalman, Biskop Strängnäs stift

Karin Johannesson, Biskop Uppsala stift

Thomas Petterson, Biskop Visby stift

Mikael Mogren, Biskop Västerås stift

Fredrik Modéus, Biskop Växjö stift

SURAHAMMARS KYRKA

29 januari 2022

Surahammars kyrka sedd från Hovgårdsgärde.

Den nuvarande kyrkan är byggd i nyromantisk stil och anlades 1890–1892 efter ritningar av arkitekt Gustaf Pettersson.  Den invigdes den 21 augusti 1892 och ersatte då Sura gamla träkyrka. Kyrkan byggdes på högsta punkten av Strömsholmsåsen/Kolbäcksåsen intill den gamla kyrkan. 

Den gamla träkyrkan byggdes1671 av liggtimmer och kläddes 1684 med spån. Den bestod av ett långhus, ett kor i öster och kyrktorn i väster. I söder fanns vapenhuset och i norr sakristian. Kyrkan övergavs 1892 när den nuvarande kyrkan invigdes. 

Kyrkan förstördes 1998 i en brand anlagd av en pyroman tillika nekrofil. Sakristian klarade sig och visas på bilden.

År 1935 byggdes kyrkan om och renoverades. Kyrkorummets tak försågs då med valv. I koret finns målningar utförda 1945–1956 av konstnären Nils Aron Berge.

I de flesta kyrkor domineras koret av Jesus på korset. Det är en historiskt korrekt beskrivning, Jesus från Nazareth korsfästes av romarna (på uppdrag av judarna i Jerusalem som valde Barabbas före Jesus från Nazareth och på sanhedrins begäran. Korsfästelsen är en viktig del av den kristna teologin. Jesus dog på korset för att sona våra synder som Kristus, Guds son. Ändock älskar jag på djupet, som troende kristen, denna kormålning av Herren Jesus Kristus som välsignare av det vanliga folket. Det hör till historien att den menighet som på målningen står framför Kristus och tar emot välsignelsen är verkliga personer i Surahammar som målades porträttlikt av konstnären. Egentligen en fantastisk idé. Min föreställning när jag ser kyrkomålningar från medeltiden, exempelvis Albertus Pictor (Albrekt Målare), är att han sannolikt också hade verkliga personer som förebilder och motiv både till klädsel och utseende. Så kommer generationer som gått före oss ändock till liv och åminnelse i kyrkorna.

Organisten övar på lilla orgeln som står till vänster om koret.

TÅNGERÅSA TRÄKYRKA FRÅN MEDELTIDEN

14 november 2021

Tångeråsa kyrka är en av Sveriges bäst bevarade medeltida timmerkyrkor och en av de äldsta träkyrkorna i världen. I Sverige finns bara två äldre medeltida träkyrkor

Kyrkans äldsta del är koret som uppfördes i slutet av 1290-talet. Långhuset tillkom på 1340-talet. I sin nuvarande form består träkyrkan av långhus med långt kor i öster och ett litet vapenhus i väster. Visas på de två övre bilderna.

Alla byggnadsdelar har sadeltak som är täckta med spån. Ytterväggarna är täckta av tjärad spån. Tre olika spån visas här. Sannolikt olika gårdar som tillverkat soånen samt att de kan hänföra sig till olika byggnadsepoker.

De äldsta delarna har spån och grundtimmer från 1290-talet. Dessa finns i detta NO-hörn av koret.

En arkitektoniskt vacker klockstapel av trä byggd 1659 med elektrisk klockringning från 1971. I klockstapeln hänger en av Närkes största medeltida kyrkklockor (gjuten någon gång mellan 1480 och 1495) och tilldelad kyrkan på befallning av biskop Kort Rogge. I stapeln hänger även en mindre klocka. Enligt en inskription på klockan är den gjuten 1703.

Detta är sannolikt den gamla offerkällan vid Tångeråsa kyrka som omtalas i äldre skrifter.

I anteckningar efter prästen Andreas Hedenius från det slutande 1600-talet finns uppgifter om en offerkälla öster om kyrkan vid en stor sten. I katolsk tid skall man ha offrat penningar i källan när någon var sjuk för att sedan dricka av vattnet. I hans barndom lär det ha funnits mynt i källan. Fornforskaren Herman Hofberg skriver 1868 om källan; ”ungefär 100 famnar öster från kyrkogårdsmuren ligger en stor jordfast sten vid vars for uppväller en källa, som fordom varit en beryktad offerkälla. Den kalls i gamla handlingar Sanctae Mariae och lärer under medeltiden varit vida i rop”.

KARLSKOGA VACKRA 1500-TALS KYRKA I TRÄ

27 oktober 2021

För att se bilderna i full storlek klicka på bilden!

Bygget av en träkyrka (byggd i timmer och med träpaneler och trätak) i Karlskoga påbörjades i slutet av 1500-talet på uppdrag och beviljande av hertig Karl. Vid sekelskiftet 1600 var kyrkan färdig, en timrad byggnad på 6×12 meter som byggdes av liggande timmerstockar med sadeltak och jordgolv.

Kyrkan har senare byggts ut i omgångar ut med timrade väggar och rödmålade spån.  Kyrkan fick nuvarande utseende åren 1705-1706 då korsarmarna i norr och söder byggdes till. Efter att ha varit vitmålad under en period är den nu rödmålad igen. Kyrkan är stor och rymlig för att vara en träkyrka med plats för 545 besökare. 

En bild som visar gräs, utomhus, byggnad, himmel

Automatiskt genererad beskrivning

Om man granskar ytterväggarna noga kan man se att spånen har olika form beroende på att spånen tillverkades av olika gårdar som utformade spånen på olika sätt. Sakristian är densamma som den första ursprungliga kyrkan. Sakristian närmast oss på bilden. Väggarna i sakristian har väggmålningar som utförts av hertig Karls slottsmålare i slutet av 1500-talet med ett betydande konstnärligt värde.

Altaruppsatsen är i barockstil från 1686 och skänktes av brukspatron Johan Ysing.

Predikstolen är sengustaviansk och skänktes till kyrkan 1774 av familjen Camitz på Degenäs.

Familjen Camitz’ vapensköld

Kyrkans interiör. Den vänstra bilden mot koret och den högra bilden mot orgeln och orgelläktaren

Ett vackert korfönster till vänster med Martin Luther och hans översättning till det tyska språket – han skrev tyskarna det tyska språket – av Bibeln.

Den högra bilden är korfönstret föreställande hertig Karl som står som kyrkan grundare. Hertig Karl var riksföreståndare och de facto regent 1599 – 1604 och kung med namnet Karl IX av Sverige 1604 – 1611 då han dog. Karl IX var son till kung Gustav Vasa och drottning Margareta, halvbror till Erik XIV och bror till Johan III och hertig Magnus, farbror till Sigismund, far till Gustav II Adolf, farfar till drottning Kristina samt morfar till Karl X Gustav.

STEFAN LÖFVEN OCH DEN SOCIALDEMOKRATISKA MAKTKLANEN OROAS – DET ÄR BRA

14 september 2021

Sverigedemokraterna (SD) och Alternativ för Sverige (Afs) och andra i exempelvis POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) vill göra Svenska kyrkan till en kristen karismatisk kyrka igen. De vill bryta med den socialistiska partipolitiseringen av Svenska kyrkan som socialdemokraterna (SAP) arbetat med i smyg i flera årtionden. De har använt klassik socialistisk/kommunistisk infiltrationstaktik. Strategin har varit och är att göra Svenska kyrkan till en del av den s.k. ”rörelsen” där deras partikadrer kan få välbetalda reträttplatser när de misslyckats också i politiken. Nu börjar SAP:s förrädiska arbete i Svenska kyrkan uppmärksammas. Det är bra och nödvändigt.

Vi som är troende kristna vill ha tillbaka en karismatisk kristen kyrka. Vi vill ha en kyrka som återigen kan gå med i och vara en aktiv del av inte bara besöka som kulturell och historisk plats eller för att ta del av mässan. Vi vill INTE ha en politisk socialistkyrka med statsministerns maktlystna fru i ledningen.

Den begynnande och uppmärksammade oppositionen har fått statsministern Löfven att tillsammans med andra i maktklanen begå en eländigt lögnaktig socialistartikel i Expressen. Läs den! Det är alltid bra att se och lära hur valserna i maktklanen i S går. You got to know your enemies!  

KLOCKAN MÅSTE VRIDAS TILLBAKA FRÅN EN SOCIALISTKYRKA TILL EN KRISTET KARISMATISK KYRKA!

EXKURSION TILL KILS KYRKA I ÖREBRO LÄN.

21 april 2021

Kils kyrka är sockenkyrka för Kils socken.

Den för socknen stora kyrkan är magnifik där den ligger upphöjd på en kulle väl synlig från alla håll.

Koret.

Kyrkans tvärskeppsarmar (delvis synliga på bilden mot koret) är kvar från den kyrka som påbörjades under 1100-talet efter förebild av kyrkan i Vreta kloster. Tvärskeppet och koret var försedda med absider. Långhuset, som på utsidan pryds av Iisener och rundbågsfris (se översta bilden) byggdes till under 1200-talets senare del samtidigt som koret förlängdes och försågs med kalkmålningar. Åren 1779- 1780 byggdes kyrkan om i grunden. Den västra delen av korett blev treskeppigt. Den östra delen blev till sakristia. Samtidigt byggdes västtornet medan tornspriran kom till år 1909. 

Kils kyrka är en av Närkes största medeltidskyrkor och har eventuellt varit en pilgrimskyrka. 

Rester av valv samt kalkmålningar i det ursprungliga koret, finns nu synliga på sakristians vind. Eftersom sonen inte var med klättrade jag bara halvvägs upp i tornet. Mörkt, branta trappor och ensam är riskabelt.

Kyrkans ursprungliga västportal, fungerar numera som ingång till långhuset från tornets bottenvåning .

Den Helige Olof snidat i trä och polykromerat. Bilden har troligen stått i ett hel­gonskåp. Polykromi är välbevarad: röd mantel, grön underdräkt, vit alba. Sent 1300-tal. Bilden stod före 1780 på altaret i den äldre sakristian.

Helgonskåp med apostel (Petrus?) eller hel­gon (den Helige Julianus?). 1300-tal.

Huvudbaner över Johan Löfling, död 1666. Huvudbaneret är det strax till vänster om mittbaneret.

Anvapen för Johan Löfling.

Huvudbaner över Gustav Anrep  d.y. död 1700

Källor : 

KYRKOR I ÖREBRO HÄRAD. KONSTHISTORISKT INVENTARIUM AV
ERIK LUNDBERG, STELLAN MÖRNER OCH
BERTIL WALDEN 
Stockholm 1949
samt
Kyrkor i Närke 
NÄRKE BAND I:6 
Av ANN CATHERINE BONNIER och MARIAN ULLÉN 
Stockholm 1972

OM PÅVEN BENDICTUS XVI, DEN NUVARANDE KOMMUNISTPÅVEN FRANCISCUS´ FÖRETRÄDARE

18 januari 2021

.Benedictus XVI, civilt Joseph Ratzinger var den Katolska kyrkans påve mellan 2005 och 2013 då han abdikerade och frånträde, numera pontifex emeritus. Normalt avgår påvar med döden. ”Il papa et morte” konstateras efter att man knackat på huvudet med en sliverklubba tre gånger. Denne påve är den förste som avgått med livet alternativt tvingats bort i förtid. Den tid då man gjorde sig av med obekväma påvar genom att mörda dem är förbi.

Joseph Ratzinger har varit och är den Katolska kyrkans främsta teolog i modern tid. Professor i teologi vid ett antal tyska universitet. Under Andra Vatikankonciliet 1962-65 då stod han på den radikala sidan. Gunnel Vallqvist har skrivit en fantastisk bok om de teoligiska diskussionerna och stridigheterna under konciliet som jag läste vid mitten av 1970-talet. ”Dagbok från Rom: Andra Vatikankonciliet – en kamp om förnyelse”. 1964-66.

Som lärare i teologi råkade han ut för vänsterrörelsen vid mitten av 1960-talet, han såg dess intolerans och avarter, förskräcktes och blev radikalt konservativ. Han blev senare kardinal och chef för den mäktiga Kurian (Troskongregationen dvs den gamla Inkvisitionen). Som påve framförde han traditionella katolska läror och värden och polemiserade – helt korrekt – mot andra kristna riktningar samt islam och judendom. Till skillnad från den nuvarande kommunistiske påven som gör knäfall (bokstavligen o kysser deras fötter) för islam och judendom helt i kollision med kristen teologi och tro. Den avarten och teologiska feltanken har också spritt sig till både den Svenska Katolska kyrkan och den protestantiska Svenska kyrkan och dess ledning under vänstersocialisten och ”ärkebiskopen” Antje Jackelen.

Benedictus XVI har helt enkelt varit katolska kyrkans främsta intellektuella kraft sedan mitten av 1950-talet. Jag tror att han tvingades bort av de allt vänster-radikalare kardinalskollegiet som valde en latinamerikansk kommunist Franciscus (helgonet Franciscus är ju känd för sitt fattigdomsideal som förorsakade stora strider inom kyrkan på den tiden). Nu sitter Joseph Ratzinger i Vatikanen i en egen liten stuga inne på området och skriver teologiska verk. Hoppas att de också publiceras offentligt vilket inte alls är säkert.

Svenska kyrkans majoritet av kvinnliga präster

06 augusti 2020

Könsfördelningen bland präster

Idag är antalet kvinnliga präster fler än de manliga. 1 533 av prästerna inom Svenska kyrkan är kvinnor och 1 527 är män enligt statistik från hösten 2019 som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) tagit fram. (https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/nu-ar-fler-kvinnor-man-praster)

Statistik över utvecklingen

Medlemmar

År 2000 8,9 miljoner medlemmar motsvarande 83 procent av befolkningen.

År 2018 5,9 miljoner medlemmar motsvarande 59 procent av befolkningen.

Gudstjänstbesökare

 Söndagsgudstjänst

1990 9,0 miljoner besökare

2019 4,3 miljoner besökare

Dop, konfirmation, vigsel, begravning

1990 6,2 miljoner besökare

2019 5,3 miljoner besökare

Övriga gudstjänster

1990 9,0 miljoner besökare

2019 5,9 miljoner besökare

Sammanfattningsvis, medlemmar och kyrkobesökarna flyr Svenska kyrkan i allt större skaror. Vad beror den negativa utvecklingen på? Det har jag grubblat över i många år. Jag tror att svaret finns i förlängningen av den citerade statistiken över könsfördelningen av prästerna i kyrkan. Statistiken är det synliga uttrycket för djupare teologiska, politiska och karismatiska förändringar inom kyrkan. Vad som därvid är hönan och ägget låter jag vara osagt.

Det politiska målet

Feminiseringen via en majoritet kvinnliga präster och en vänstersocialistisk ärkebiskop Antje Jackelen har nått en ny nivå, som visserligen länge varit synlig för den kritiskt granskande men som nu är helt uppenbar för varje svensk medborgare.  Utvecklingen har nått ett vänsterfeministiskt och socialdemokratiskt mål, en politiserad och politiserande kyrka i händerna på partiets politiker!  Svenska kyrkan som karismatisk kyrka är förstörd. Kostnaden för det politiska målet är ett totalt fiasko för Svenska kyrkan, alldeles oavsett vilka resultatmått du väljer. Medlemmar och kyrkobesökare sviker genom att rösta med fötterna. De vandrar i stora skaror ut ur kyrkan och dess möten.

Historiken

Kyrkomötet år 1958 tog beslutet att tillåta prästvigning av kvinnor. Efter kyrkomötets beslut 1958 prästvigdes år 1960 de tre första kvinnliga prästerna.

Det är inte många decennier sedan som biskopen Bertil Gärtner och Dag Sandahl m.fl. bildade Svenska kyrkans fria synod (finns och verkar än idag i olika former) som verkade för kyrkans skiljande från staten och för dopet som medlemsgrundande samt emot politiseringen av kyrkomötet, ett beslut som togs på kyrkomötet 1982.

Ämbetsfrågan

 Svenska kyrkans fria synod var också aktiv i ämbetsfrågan det vill säga i frågan om kvinnliga präster. Bland annat drev man att de manliga präster som av teologiska skäl inte ansågs sig kunna verka under en kvinnlig biskop eller ta emot nattvarden av en kvinnlig präst ändock skulle tillåtas verka i kyrkan. Den möjligheten, samvetsklausulen, togs bort i ett senare beslut. År 1979 antog kyrkomötet ärkebiskopen Sundbys förslag ”Regler för samarbetet inom Svenska kyrkan”, där det slås fast att om olika uppfattningar går mot varandra ska kyrkans officiella uppfattning – att alla kan vara präster – ha företräde. Präster måste vara villiga att samarbeta vad gäller planering, administration och kan inte vägra upplåta kyrka för att en kvinna ska tjänstgöra där.

Därmed kunde inte den tidigare fungerande samvetsklausulen längre åberopas och kvinnliga präster kunde således inte längre nekas någon av de uppgifter som hör till prästämbetet. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet (1979:1118) började därmed att gälla också för Svenska kyrkan.

Kyrkomötet tog 1993 beslutade att inte prästviga män som motsätter sig ordningen med kvinnliga präster. Det är inte heller möjligt för redan prästvigda män att utses till kyrkoherde, domprost eller biskop såvida vederbörande inte försäkrar att fullt ut samarbeta med andra präster oavsett kön. Under de senaste åren har frågan om detta inte är detsamma som åsiktsförbud blivit ställd både inom och utom kyrkan.

 Kyrkomötets politisering

 Vad beslutet om politiseringen av kyrkomötet 1982 har lett till kan vi 40 år senare se. Svenska kyrkan presenterar sig idag med ett helt dominerande vänstersocialistiskt narrativ och budskap. Beslutet om en politisering av kyrkomötet, pådrivet av bland andra socialdemokraterna, har visat sig vara ett stort misstag ur kyrkans, som karismatisk kyrka, perspektiv men en enorm framgång för socialister/vänstersocialister i bland annat SAP. Se bara på de politiska budskapen från ärkebiskop och biskopar om den ekonomiska fördelningen mellan länder i världen, aktivismen för den muslimska massmigrationen, klimatalarmismen, HBTQ-aktivismen, transvestitutställningar i kyrkorummet med Jesus framställd som transvestit, aktivistisk feminism, vigande av homo-par, genustänkande och identitetspolitiskt mumlande. Men, värst av allt är Svenska kyrkans organiserade samarbete med islams organisationer samt det teologiska och politiska knäfallet för den kristet teologiska och politiska fienden islam.

 Avslutning

Jag vill poängtera att jag inte har några problem, teologiska eller andra, att ta emot nattvarden av en kvinnlig präst. När jag går i mässan i exempelvis Nicolaikyrkan i Örebro är det i sju fall av tio en kvinnlig präst som celebrerar mässan. Däremot ser jag ett stort problem med feminiseringen av Svenska kyrkan genom ett prästkollektiv som domineras av kvinnliga präster.

Idag är Svenska kyrkan i förfall för att inte säga fritt fall. Det kristna budskapet har ersattas av vänsterpolitisk propaganda. Ja, jag tvekar inte att ta till så drastiska formuleringar och påståenden. Den ovannämnda vänsterpolitiska agendan och aktivismen jävar knappast mitt påstående.

Finns det ett samband mellan feminisering av Svenska kyrkan med kvinnliga präster och det karismatiska, teologiska, politiska förfallet?

Finns det andra samhällsorganisationer med en parallell utveckling som förfallit i takt med tilltagande feminisering? Är inte kommunernas socialförvaltningar i en liknande situation?

  1. Karismatisk kristendom kommer från grekiskans karisma ”nådegåva”.  Begreppet avser uttrycket och läran i kyrkans budskap om nåden. Sagt på annat sätt, det är ett ord som beskriver den kristna trons nådegåva genom livet med Jesus genom Anden.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

 

 


%d bloggare gillar detta: