Archive for the ‘Svenska kyrkan’ Category

Svenska kyrkans majoritet av kvinnliga präster

06 augusti 2020

Könsfördelningen bland präster

Idag är antalet kvinnliga präster fler än de manliga. 1 533 av prästerna inom Svenska kyrkan är kvinnor och 1 527 är män enligt statistik från hösten 2019 som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) tagit fram. (https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/nu-ar-fler-kvinnor-man-praster)

Statistik över utvecklingen

Medlemmar

År 2000 8,9 miljoner medlemmar motsvarande 83 procent av befolkningen.

År 2018 5,9 miljoner medlemmar motsvarande 59 procent av befolkningen.

Gudstjänstbesökare

 Söndagsgudstjänst

1990 9,0 miljoner besökare

2019 4,3 miljoner besökare

Dop, konfirmation, vigsel, begravning

1990 6,2 miljoner besökare

2019 5,3 miljoner besökare

Övriga gudstjänster

1990 9,0 miljoner besökare

2019 5,9 miljoner besökare

Sammanfattningsvis, medlemmar och kyrkobesökarna flyr Svenska kyrkan i allt större skaror. Vad beror den negativa utvecklingen på? Det har jag grubblat över i många år. Jag tror att svaret finns i förlängningen av den citerade statistiken över könsfördelningen av prästerna i kyrkan. Statistiken är det synliga uttrycket för djupare teologiska, politiska och karismatiska förändringar inom kyrkan. Vad som därvid är hönan och ägget låter jag vara osagt.

Det politiska målet

Feminiseringen via en majoritet kvinnliga präster och en vänstersocialistisk ärkebiskop Antje Jackelen har nått en ny nivå, som visserligen länge varit synlig för den kritiskt granskande men som nu är helt uppenbar för varje svensk medborgare.  Utvecklingen har nått ett vänsterfeministiskt och socialdemokratiskt mål, en politiserad och politiserande kyrka i händerna på partiets politiker!  Svenska kyrkan som karismatisk kyrka är förstörd. Kostnaden för det politiska målet är ett totalt fiasko för Svenska kyrkan, alldeles oavsett vilka resultatmått du väljer. Medlemmar och kyrkobesökare sviker genom att rösta med fötterna. De vandrar i stora skaror ut ur kyrkan och dess möten.

Historiken

Kyrkomötet år 1958 tog beslutet att tillåta prästvigning av kvinnor. Efter kyrkomötets beslut 1958 prästvigdes år 1960 de tre första kvinnliga prästerna.

Det är inte många decennier sedan som biskopen Bertil Gärtner och Dag Sandahl m.fl. bildade Svenska kyrkans fria synod (finns och verkar än idag i olika former) som verkade för kyrkans skiljande från staten och för dopet som medlemsgrundande samt emot politiseringen av kyrkomötet, ett beslut som togs på kyrkomötet 1982.

Ämbetsfrågan

 Svenska kyrkans fria synod var också aktiv i ämbetsfrågan det vill säga i frågan om kvinnliga präster. Bland annat drev man att de manliga präster som av teologiska skäl inte ansågs sig kunna verka under en kvinnlig biskop eller ta emot nattvarden av en kvinnlig präst ändock skulle tillåtas verka i kyrkan. Den möjligheten, samvetsklausulen, togs bort i ett senare beslut. År 1979 antog kyrkomötet ärkebiskopen Sundbys förslag ”Regler för samarbetet inom Svenska kyrkan”, där det slås fast att om olika uppfattningar går mot varandra ska kyrkans officiella uppfattning – att alla kan vara präster – ha företräde. Präster måste vara villiga att samarbeta vad gäller planering, administration och kan inte vägra upplåta kyrka för att en kvinna ska tjänstgöra där.

Därmed kunde inte den tidigare fungerande samvetsklausulen längre åberopas och kvinnliga präster kunde således inte längre nekas någon av de uppgifter som hör till prästämbetet. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet (1979:1118) började därmed att gälla också för Svenska kyrkan.

Kyrkomötet tog 1993 beslutade att inte prästviga män som motsätter sig ordningen med kvinnliga präster. Det är inte heller möjligt för redan prästvigda män att utses till kyrkoherde, domprost eller biskop såvida vederbörande inte försäkrar att fullt ut samarbeta med andra präster oavsett kön. Under de senaste åren har frågan om detta inte är detsamma som åsiktsförbud blivit ställd både inom och utom kyrkan.

 Kyrkomötets politisering

 Vad beslutet om politiseringen av kyrkomötet 1982 har lett till kan vi 40 år senare se. Svenska kyrkan presenterar sig idag med ett helt dominerande vänstersocialistiskt narrativ och budskap. Beslutet om en politisering av kyrkomötet, pådrivet av bland andra socialdemokraterna, har visat sig vara ett stort misstag ur kyrkans, som karismatisk kyrka, perspektiv men en enorm framgång för socialister/vänstersocialister i bland annat SAP. Se bara på de politiska budskapen från ärkebiskop och biskopar om den ekonomiska fördelningen mellan länder i världen, aktivismen för den muslimska massmigrationen, klimatalarmismen, HBTQ-aktivismen, transvestitutställningar i kyrkorummet med Jesus framställd som transvestit, aktivistisk feminism, vigande av homo-par, genustänkande och identitetspolitiskt mumlande. Men, värst av allt är Svenska kyrkans organiserade samarbete med islams organisationer samt det teologiska och politiska knäfallet för den kristet teologiska och politiska fienden islam.

 Avslutning

Jag vill poängtera att jag inte har några problem, teologiska eller andra, att ta emot nattvarden av en kvinnlig präst. När jag går i mässan i exempelvis Nicolaikyrkan i Örebro är det i sju fall av tio en kvinnlig präst som celebrerar mässan. Däremot ser jag ett stort problem med feminiseringen av Svenska kyrkan genom ett prästkollektiv som domineras av kvinnliga präster.

Idag är Svenska kyrkan i förfall för att inte säga fritt fall. Det kristna budskapet har ersattas av vänsterpolitisk propaganda. Ja, jag tvekar inte att ta till så drastiska formuleringar och påståenden. Den ovannämnda vänsterpolitiska agendan och aktivismen jävar knappast mitt påstående.

Finns det ett samband mellan feminisering av Svenska kyrkan med kvinnliga präster och det karismatiska, teologiska, politiska förfallet?

Finns det andra samhällsorganisationer med en parallell utveckling som förfallit i takt med tilltagande feminisering? Är inte kommunernas socialförvaltningar i en liknande situation?

  1. Karismatisk kristendom kommer från grekiskans karisma ”nådegåva”.  Begreppet avser uttrycket och läran i kyrkans budskap om nåden. Sagt på annat sätt, det är ett ord som beskriver den kristna trons nådegåva genom livet med Jesus genom Anden.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

 

 

EN MEDELTIDSKYRKA MED NATIONALROMANTISK INTERIÖR -VÅRFRUKYRKAN I ENKÖPING.

30 juli 2020

Vårfrukyrkan i Enköping är högt belägen i staden längst upp på Enköpingsåsen. Det är både exteriört och interiört en magnifik kyrka med rötter hela vägen tillbaka 900 år.

Kyrkan byggdes under 1100-talet och är i sina grund en av Sveriges äldsta kyrkor. Den som är intresserad av svensk historia och svensk kultur inklusive religionshistoria bör nog kontemplera ett besök i kyrkan. Det är dessutom en kyrkomiljö som inbjuder till bön.

IMG_2643 2

Den var ursprungligen kyrka för folklandet Fjärdhundraland. Den byggdes som en ovanligt stor romansk kyrka och uppfördes i gråsten. Faktiskt väldigt vackert och kraftfullt. Den ursprungliga utformningen var ett långhus med ett smalare kor och absid. Redan från början hade kyrkan centraltorn även om det ursprungliga tornet demonterats under 1400-talet och kyrkan sedan åter under 1800-talet fått ett centraltorn.

IMG_2644

De blå partierna på grundritningen visar de ursprungliga delarna från 1100-talet.

Stora förändringar gjordes under 1400-talet då kyrkan försågs med stjärnvalv, koret blev tresidigt. Kyrkan fick kalkmålningar

IMG_2648 2

De magnifika takmålningarna i valven mellan kyrksalen och tvärarmen. Vackra och kraftfullt utformade i motiv, disposition och färger. Dock av senare datum.

Kyrkan restaurerades 1903–04 och då tillkom de många kalkmålningarna, ritade av Agi Lindegren och utförda av Carl Wilhelm Pettersson. De är målade i tydligt nationalromantisk stil ifråga om konstnärlig utformning och tema. Nationalromantiken var en kraftfull och kreativ konstriktning och kultur som vi i Sverige idag inte bara bör utan måste lyfta fram för att motverka den historierevisionistiska trend som utgår från universiteten till media och politiker. Vi är på väg mot beskrivningar av Sveriges historia som om den var befolkad och skapad av feminister, bögar och svarta inte till 99 procent av vita medelålders män.

REFORMATIONEN HYLLAS I KYRKANS INTERIÖR

Temat för de sex väggmålningarna runt koret är alldeles uppenbarligen reformationen. Reformationens förgrundsfigurer, teologer och skapare Philip Melanchton och Martin Luther. Den kung som införde protestantismen i Sverige Gusfaf Wasa. Denne märklig man, hårdför realpolitiker och kulturmarodör gentemot klostren och de historiska skriftliga skatter som försvann därifrån. Olaus och Laurentius Petri, de svenska bibelöversättarna och reformationens teologer. Slutligen Gustav den store, reformationens och protestantismens försvarare och säkrare i Europa.

IMG_2649 2

Gustaf II Adolf, Lejonet från Norden och av rikets ständer efter sin död utnämnd till Gustaf den Store. Sveriges genom tiderna största konung, en nydanande och kraftfull härförare. Här på bilden som härförare med marskalkstaven i handen. Ledde svenska soldater till Sveriges största seger på slagfältet någonsin, slaget vid Breitenfelt 1631. Gustaf II Adolf säkrade Europa för protestantismen gentemot katolikerna. Har hyllats och bör hyllas.

Men inte av statssocialistiska televisionen som av någon outgrundlig anledning kallar sig ”Sveriges television” (SVT). De har program om Trettioåriga kriget med rubriken ”Sveriges skräckvälde i Europa”. Med sådan historierevisionism är det begripligt att man samtidigt hyllar Black lives matters grundfalska historienarrativ om rasism istället för att kritik granska de svartas kriminalitet och BLM:s för deras attacker på svenska hjältestatyer.

IMG_2650 2

Göstaff (Gösta) Eriksson Wasa. En märkligt fascinerande man. Realpolitisk maktspelare av rang, hårda nypor och tydliga mål i skapandet av den svenska nationen. En av våra absolut största kungar. Glädjande att dessa båda wasakungar är tydligt närvarande i denna magnifika kyrka. Enbart förekomsten av dessa två kungar föranleder fler besök i denna nationellt explicita och viktiga kyrka.

IMG_2651 2

Laurentius Petri Nericius (Lars Petersson från Närke) född 1499 i Örebro och död 1573 i Uppsala. Laurentius Petri var bror till reformatorn Olaus Petri. Svensk präst som blev Sveriges förste lutherske ärkebiskop 1531–1573. Han valdes till ärkebiskop av Uppsala stift i augusti 1531 och vigdes av den katolske biskopen i Västerås Peder Månsson, Petrus Magni.  Svenska kyrkan hävdar därför apostolisk succession.  Genom att Petrus Magni vigde Laurentius Petri till biskop kom de svenska biskoparna att inneha en obruten apostolisk succession. Det bestrids dock av den Katolska kyrkan.

IMG_2652 2

Olaus Petri var född 1493 i Örebro och dog 1552 i Stockholm. Har var en svensk teolog och kyrklig reformator, humanist och en för tiden ovanlig historiker.

Översatte först Nya Testamentet och sedan Gamla Testamentet till folkspråket. Därvid  utgick Olov Pettersson från Martin Luthers översättning av Bibeln från latin till det tyska folkspråket. Det hela blev Gustav Wasas Bibel tryckt 1541. En fullständig Gustaf Wasa Bibel kostar idag runt 70 000 kronor. Om jag hittar en fullständig Gustav Vasa Bibel i hyfsat skick på marknaden så köper jag den. Tyvärr blir Biblarna färre och färre eftersom giriga antikvariska bokhandlare köper dem och slaktar dem och säljer dem blad för blad för 100 kronor bladet. Uppenbarligen en lukrativ affär.

Olaus Petris verksamhet som historiker uppmärksammas inte alltid. Olaus Petri skilde sig i hög grad från sina föregångare inom historieskrivandet. Det som särskiljer honom från tidigare och samtida historiker var att han tillämpade en konsekventare källkritik och strängare krav på neutralt beskrivande av aktörer och en bredare analys av kausala förhållanden som han presenterade med ett enkelt och rakt språk.

IMG_2653

Philip Melanchton vad född 1497 och död 1560 i Wittenberg. Han var en teolog, humanist Martins Luthers främste medarbetare.

Melanchthons verksamhet som kyrko- och utbildningsreformator gav honom tillnamnet ”Tysklands lärare”. Bland annat byggde han upp det evangeliska systemet av landeskrichen och reformerade Wittenbergs universitet, andra tyska universitet och latinskolor.

IMG_2654

Att skriva en kort presentation av Martin Luther är inte lätt. Reformationens ostridiga skapare och entreprenör för att använda ett modernt ord som passar perfekt. En modig, principfast och oböjlig ledare, teolog och debattör. Han översatta dessutom på egen hand den latinska Bibeln till det tyska folkspråket. Det ingick i hans syn på kyrkan. Predikan skulle ske på begripligt folkspråk inte latin liksom Bibeln som skulle kunna läsas av folket. Samtidigt en man som njöt både av vin, mat och regelbundet sex. Han var ingen man för återhållsamhet i något avseende. Numera förknippas Luther med någon form av pervers tyngande arbetsmoral – ”Luther på axeln” – bland obildade personer. Som vanligt gå till källorna och läs på!

OVANLIGT ALTARKORS

IMG_2655

Koret och altaret visar korset med den uppståndne Jesus. Korset är övergivet och bara manteln och törnekronan är kvar. Kristus har uppstått ifrån det döda. Kärnan i den kristna tron, tron på uppståndelsen.

 

116431600_1499389816900238_5879977901514970088_n 2

Kyrkan Vårfrukyrkan (Notre Dame) är tillägnad Gudsmodern Jungfrun Maria.

 

 

FÖRFALLET I SVENSKA KYRKAN ÄR TOTALT

01 december 2019
hbtqparadis
I S:t Pauli kyrka i Malmö lyckas man fira en helt okristlig advent med ”mässa” och invigning av en ny altartavla. I det traditionella paradiset där Adam och Eva tidigare varit kan man nu se s.k. HBTQ-personer. En samling sexuellt avvikande pryder tavlan som heter ”Paradiset” (Paradiso Diabolo?) Konstnären är Elisabeth Ohlson Wallin.
Var skall man nu vara med?
Svenska kyrkan har jag lämnat bl.a. pga. PK-vänster ”ärkebiskop” Antje Jackelen. Vem hon tjänar är oklart men de kristna Sverige är det inte. Globalisterna? Muslimerna? Ondskans krafter kansket?
Det måste dock påpekas, att det finns många karismatiskt o riktigt kristna präster i Svenska kyrkan. Bland biskoparna är det mer tveksamt om de över huvud kan kallas kristna. Biskopsbreven är oftast en sörja av globalism, vänsterpolitik, muslimkramanden och obegripliga ekonomiska resonemang.
Läs o följ gärna om du tvivlar!

ISLAMS OCH KRISTENDOMENS SYN PÅ STATEN!

26 juni 2018

Bland många skillnader mellan kristendom i traditionell mening och mainstream islam är synen på staten en väsentlig.

Jag analyserar inte olika riktningar som inom respektive religion har avvikande uppfattningar.

Inom islam är religionen en del av staten och utgör kärna i hävdandet och spridandet av islam. Staten används och är en integrerad del i genomförandet av de muslimska trossatserna. Sharialagar skall styra statens rättskipning och förhållande till medborgarna. Den uppfattningen är genomgående vare sig vi granskar sunni- eller shiastater dvs Saudiarabien eller Iran.
Koranen innehåller exempelvis flera tiotal suror som behandlar brott och straff på ett mycket konkret och jordnära sätt! Läs själv! Det är INTE uppbyggligt!

Redan profeten Muhammed gav med sin verksamhet exempel och anvisningar hur bygget av ett samhälle styrt av islam skulle ske. Muhammed skapade och använde en reguljär armé i övertygande syfte gentemot otrogna och avfällingar.

Inom kristendom ges redan i Nya Testamentet vägledning hur en kristen skall se på statsapparaten.

När Jesus i snärjande syfte tillfrågades vem man skall lyda mest Kejsaren eller Gud svarade Jesus: ”Ge Kejsaren vad Kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör.”

Redan i detta korta svar till de skriftlärde har vi i Bibelns NT en grund för den kristna synen på skiljandet mellan staten och kyrkan.

Bilden kan och måste nyanseras utifrån den historiska praktiken. Av bl.a. maktintresse (sannolikt också av rent pekuniär girighet) har kyrkan (den katolska främst men även den protestantiska) engagerat sig i maktspel på högsta nivå. Staten har dock inte varit engagerad i den kristna religionen på det sätt som vi sett och ser i muslimska länder. Sverige hade ända fram i modern tid en kyrka som var en del av staten, statskyrkan från 1536 – 2000, då staten och kyrkan skiljdes åt efter decennier av debatt. Beskriven i detalj av bl.a. Carl A Hessler. Att Sverige vid övergången från den katolska läran till den protestantiska också införde en statskyrka kan bl.a. förstås utifrån Gustav Vasas maktambitioner och maktspel och skapandet av en sammanhållen nation och administrativ apparat. Gustav Vasa var verkligen en mycket märklig, imposant och intressant man! Sveriges historia går inte att förstå utan att känna till Gustav Vasas politik och regeringstid!

Detta är mycket kort sammanfattat för att nyansera bilden något. Min huvudpoäng är att islam och kristendomen i sina grundtexter Koranen och Muhammed respektive Bibelns NT och Jesus har helt olika syn på den världsliga och den himmelska makten och dess yttringar i den samhälleliga praktiken! Även om man som i fallet med Sverige 1536 – 2000 har en kristen statskyrka så är kyrkans karismatiska uppgifter inte en del av/sammankopplade med statsapparatens uppgifter och samhälleliga roller. Den muslimska staten är på ett helt annat och genomgripande sätt sammankopplad med den muslimska religionen ifråga om uppgifter och roller visavi medborgarna! And that´s that!

SOCIALDEMOKRATERNA VILL SLOPA RELIGIÖSA FRISKOLOR!

13 mars 2018

Socialdemokraterna presenterar ett politiskt riktigt och klokt förslag, nämligen att förbjuda alla religiösa friskolor. Kort och gott! Inte bara de muslimska alla utan alla! Det är sannolikt enda sättet att få ett stopp på den indoktrinering (med bland annat en grovt reaktionär syn på kvinnor och flickor, skiljer pojkar och flickor åt på gymnastiken m.m.) som de muslimska friskolorna står för.

Den kristna religionen och religionsundervisningen (liksom den muslimska, judiska eller annan) skall bedrivas och utövas på andra ställen, främst i församlingar och kyrkor, inte i skattefinansierade skolor! Jag är som troende kristen i grunden övertygad om att detta är korrekt politik.

Stäng alla religiösa friskolor! Jag hoppas att detta är ett allvarligt menat praktiskt politiskt förslag inte bara signalpolitik dvs politiskt mumbo-jumbo!

En av dem som reagerat är Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Mellin. Hon anser att religiösa friskolor inte har en plats i det svenska samhället och att förbud ger en signal att staten står vid sidan av religionen.

Denna gång har hon rätt!

SVENSKA KYRKAN, ÄNNU EN GROV FÖRLÖPNING!

29 december 2017

På Svenska kyrkans hemsida i Umeå rapporteras om en Pilgrimskväll i Ålidskyrkan med titeln ”Fräls oss från patriarkatet. Feministteologiska utmaningar kring tro och andlighet.” Ledare var enligt hemsidan prästen Siv Olsson.

Enligt Lars-Arne Ivert som rapporterat från mötet så kallades Gud omväxlande ”moder” och ”hon”. Jämför med den traditionella urgamla kristna trosbekännelsen. ”Vi tror På Gud FADER allsmäktig, himmelens och jordens skapare…etc.”

Det mest uppseendeväckande var ändock att prästen Siv Olsson hävdade att när Guds Moder (Maria) ”kommer tillbaka nästa gång bär hon hijab.”

Man tror inte det är sant, i synnerhet om man tar hänsyn till ämnet och rubriken för Pilgrimskvällen: ”Fräls oss från patriarkatet”!

Hijaben är idag det mest synliga uttrycket för det muslimsk patriarkala och auktoritära strukturerna i dagens Sverige!

HAR SVENSKA KYRKAN GÅTT VILSE?

28 december 2017

Enligt uppgifter i den kristna tidningen Dagen så har kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan i Nacka beslutat att starta en insamling för att bygga en moské i Fisksätra.

Svenska kyrkan stödjer därmed en religion som i sin grundtext Koranen betraktar oss kristna som otrogna som skall beljugas, förtalas, stympas och dödas för att hedra den egna religionens Gud! Läs Koranen och se efter själv!

Galenskapen i Svenska kyrkan är tydligen total. En artikel i Expressen visar vad Svenska kyrkan i Västerås med domprosten Susan Senter som ansvarig gjort. I en annons inför Julafton lyckades Svenska kyrkan i Västerås med den remarkabla åtgärden att inte kunna könsbestämma Jesus. I en annons i lokaltidningen skrev man ”hen”! Domprosten Susan Senter säger: ”Vi ville inte könsbestämma det lilla barnet med en gång.”

Vi är en stor majoritet i Sverige som skulle kunna hjälpa domprosten Susan Senter med denna könsbestämning!

Har Svenska kyrkan förlorat omdömet och den kristna kompassen? Hur illa ställt är det egentligen?

ÄRKEBISKOPEN ANTE JACKÉLÉN ÖPPNAR SLUSSPORTARNA MED JULUPPROPET!

26 december 2017

Juluppropet hävdar helt oriktigt att Sverige stängt gränserna för migrationen trots att Sverige under 2017 tagit emot 30 000 migranter och beviljat drygt 50 000 asyl.

I det s.k. Juluppropet skriver Svenska Kyrkans biskopar med ärkebiskopen i spetsen följande:

”Lek med tanken att Jesus, Maria och Josef tvingades fly till Sverige.
Hit hade de inte varit välkomna. Här råder murarnas politik. Vi behöver en
mer human migrationspolitik, för barnens skull.”

Att använda den Heliga Familjen för att gömma sitt politiska budskap bakom är milt uttryckt upprörande.

Den politisering som ärkebiskopen öppnat för har fått extrema uttryck. Ett exempel är prästen i Yttergarns kyrka i Uppsala. Författaren Fredrik Kärrholm rapporterar att prästen från predikstolen predikade mot restriktiv migrationspolitik och mot finansministern Magdalena Anderssons uttalanden häromdagen.

Från predikstolen predikar prästen ett ohämmat politiskt budskap. Borde inte predikan handla om evangeliet och den kristna tron?

Bevare oss för politiserande präster och teologer! Det har ärkebiskopen Antje Jackélén nu öppnat för.

Harmagedon?

SVENSKA KYRKANS S.K. JULUPPROP

26 december 2017

Följande text har jag skickat till biskoparna i Svenska Kyrkan Fredrik Modéus och Martin Modéus med anledning av Svenska Kyrkans s.k. Julupprop.

Hej igen Martin!
Hej Fredrik!

Kan inte låta bli att skriva till dig Martin med utgångspunkt i vår tidigare kommunikation i migrationsfrågan.
När jag läser Juluppropet så undrar jag verkligen hur det står till i Svenska Kyrkan.

Jag uppfattade nog ditt tidigare utförliga svar på mitt mejl (om din SvD artikel) som både nyanserat och insiktsfullt!

”Lek med tanken att Jesus, Maria och Josef tvingades fly till Sverige.
Hit hade de inte varit välkomna. Här råder murarnas politik. Vi behöver en
mer human migrationspolitik, för barnens skull.”

Den texten är knappast exempel på ett nyanserat och insiktsfullt påstående om den nuvarande migrationspolitiken!

Sverige tar bara i år emot 30 000 migranter och kommande
fem år mellan 400 000 och 700 000 anhöriginvandrare.
Bedömningarna och prognoserna skiftar! Faktum kvarstår, Sverige kommer att ta emot ytterligare stora mängder migranter. Vi tar redan idag emot mer än dubbelt så många som Finland, Norge och Danmark sammantaget. Det måste väl ändock ses som den mest humana migrationspolitiken i Europa?

Att påstå att den Heliga Familjen – i den hypotetiska tanke kyrkan lanserar – inte skulle rymts bland alla dessa är helt enkelt inte korrekt.

Att dölja politiska syften och propaganda om en obegränsad invandring (och att Sverige klarar socialt, ekonomiskt och politiskt att ta emot än fler migranter) bakom den Heliga Familjen känns på gränsen till att häda. Ni får ursäkta mig den sista drastiska formuleringen!

Det stör mig som troende kristen att använda den Heliga Familjen på detta sätt. Säg rakt ut att Svenska Kyrkan intar positionen att Sverige kan och bör ta emot ett obegränsat antal invandrare. Om det är det ni egentligen
menar och förespråkar! Det vore ärligt och hederligt!

Många klickar gilla och sprider detta upprop vidare i tron och tanken att det är sakligt riktigt!

Jag är övertygad om att Ni inser att en sådan migrationspolitik idag inte är vare sig möjligt eller saklig!

Varför då starta och sprida ett sådant budskap?

God Jul och ett Gott Nytt År
och en tillönskan om Guds frid.

Lennart Waara
Surahammar

SVENSKA KYRKANS FÖRFALL – FINNS DET INGEN GRÄNS?

27 november 2017

Den socialdemokratiske politikern och ex-ministern Margareta Winberg har valts in i Svenska Kyrkans högsta beslutande organ kyrkostyrelsen. I kyrkans egen tidning Dagen beskrivs kyrkostyrelsen som Svenska Kyrkans regering. ”Den beslutar i övergripande frågor och företräder Svenska Kyrkan i olika sammanhang.” Läs igen: Företräder Svenska Kyrkan!

Margareta Winberg ser som sin uppgift enligt egen utsago till Dagen ”att hon vill representera den stora grupp av icke-troende som finns i Svenska Kyrkan.”

Må så vara att alla som är medlemmar i Svenska Kyrkan inte är i grunden kristet troende. Men, att en ledamot i det styrande organet artikulerar detta som sin uppgift? I vilken annan intresseorganisation skulle man ha en företrädare som framför organisationen konträra uppfattningar?

Svenska Kyrkan behöver alldeles uppenbart en kristen karismatisk väckelse! Men varifrån skall den komma? Knappast från ärkebiskopen Antje Jackelen! Från gräsrötterna i kyrkan? Finns det grund för en sådan rörelse där? Jag hoppas men tror inte det! En sådan fanns möjligen tidigare i de hög-kyrkliga leden. Finns de kvar? Finns en katolsk strömning kvar i Svenska Kyrkan? Finns det andra gräsrotsrörelser i Svenska kyrkan som tar den kristna tron på allvar? Kan dessa utgöra bas, grund och utgångspunkt för en kristen väckelse i Svenska Kyrkan. Jag hoppas det innerligt!

Jag är sedan många år inte medlem i Svenska Kyrkan! Jag är troende kristen utan hemvist! I tio år har jag funderat och studerat teologi (på egen hand) för att konvertera men beslutat att inte göra det! Det enda resultatet är tio hyllmeter i mitt bibliotek med teologisk litteratur! Sedan har jag i flera år övervägt att gå in i Svenska Kyrkan igen! Mitt inre motstånd mot att göra det har dock bara ökat med de vänsterorienterade biskoparna, med otydligheten mot islam (för att uttrycka det försiktigt) t.o.m. hos ärkebiskopen, med politiseringen (partipolitiseringen) av kyrkan med icke troende i ledningen.


%d bloggare gillar detta: