Archive for the ‘Feminism’ Category

EN MANS HAVERI I DET MEDIALA FJOLLTRÄSKET?

26 november 2022

Vidstående skärmdump är hämtad från Dagens Nyheter (DN) den 26 november 2022. Den är faktiskt true story! Den är en ren obegriplighet för de flesta riktiga svenska män ute i landet. Men i Stockholm har manliga kulturmarxister i DN och PK-media förstörts av feministerna till den grad att de inte vet hur en riktig MAN är och beter sig. Att DN publicerar och denne Gunnar Ardelius, som kallar sig författare, framträder med namn utan att inse att han skämmer ut sig totalt i ögonen på varje etnisk svensk MAN. Han gör det utan att förstå det svagsinta elände han demonstrerar. Han är en varningsklocka för vad som kan hända! Det han offentligt visar upp innebär att den inställning och erfarenhet han beskriver är OK, kanske t.o.m. beundransvärd, i de sociomiljöer och avgränsade kretsar han umgås i. Han förstår inte hur svårt mentalt skadad hans könsuppfattning är och uppfattas av oss normala svenska män. Det är faktiskt sorgligt att se en person, som framträder offentligt, vara så havererad i sin könstillhörighet! Feminismens och HBTQI ideologins resultat!

WHEN IS A MAN NOT A MAN

16 januari 2022

Med frågan skjuts en intellektuell Excalibur av Archer rakt in i fundamentet för identitetspolitisk, feministisk och pervers HBTQI ideologi.

Frågan är litterärt hämtad från pågående läsning av James Joyces ”Finnegans Wake” (på svenska från 2021 ”Finnegans likvaka”).

Frågan alluderar inte främst på den intellektuellt ohållbara tesen att kön inte är en binär biologisk fråga utan en ”social konstruktion”, dvs en fråga om vad man själv tycker och ”känner”.  Transor och könsbytare s.k. könsdysfori (nytt märkligt begrepp) är en konsekvens av tesen om kön som social konstruktion. Om du vaknar på morgonen och är osäker på om du är man eller kvinna – avarterna finns – räcker det inte att lyfta på täcket och titta ner. Det är vad och hur du ”känner” som avgör vilket kön du tillhör. Känner du dig som kvinna så kan du gå ut och tävla mot riktiga biologiska kvinnor i exempelvis tyngdlyftning. De är naturligtvis sorgliga figurer som i ”kön som social konstruktion” söker pseudolösningar för en dysfunktionell persona och djuppsykologiska problem. Osäkerheten får dessutom frekvent suicidala konsekvenser. Dessa personer är dock marginellt förekommande ute på landsbygden och vischan. De har däremot lyckats bli en profilfråga fråga för politiker, byråkrater och journalister i fjollträsk.

Rubrikens fråga är fundamental och ställs för att lyfta ett strukturellt socialt problem, feminismen och dess avarters härjningar. Frågan i rubriken bör varje västerländsk vit man i allmänhet och varje etnisk svensk i synnerhet, också i ledande samhällspositioner, ställa sig själv och andra. 

Den ideologiska feministindoktrineringen ifrån förskolan (Alva Myrdal (S) var den som initierade den socialistiska reformen med kollektiva barnstugor och ”samhällelig socialisering” av barnen med ett alltmer exkluderande familjeansvar) och framåt i utbildningsväsendet har förorsakat enorma skador på pojkar och unga män och ytterst på många vuxna män. Därför måste frågan i rubriken ställas och diskuteras för att västerlandet inte skall rasa samman helt i pervers HBTQI-ideologi, aggressiv feminism och identitetspolitik.

Det är en historiskt ostridig sanning att det är den vite medelålders mannen som åstadkommit ALLT av kultur (några få kvinnor finns), utveckling, konst, vetenskapliga framsteg, uppfinningar, innovationer, industri och företagande. Det finns inte en svart afrikan, inte en arabisk muslim, inte en feminist eller HBTQI-figur så långt öga når.

Nu hotas pojkar och unga män inte bara av aggressiv feministisk ideologi. Vad värre är, de har passiviserats i sin blivande manlighet av feminister i förskolan och skolan till den grad att de inte längre törs/förmår uppfatta sig som blivande män och leva upp till vad det innebär att vara man. Därför måste varje etnisk svensk man ställa sig rubrikens fråga för egen del och för andras. Hur mycket av oss som män förnekar vi för att vara PK-ideologer med anti-vit, anti-manliga och feministiska agendor till lags. Har vi anammat och accepterat deras agendor för att inte löpa risken att utsättas för kritik eller ifrågasättande.

Därför bör vi, riktiga män OCH riktiga kvinnor, som identifierat och analyserat problemet, initiera kritisk offentlig diskurs kring frågan WHEN IS A MAN NOT A MAN för att definiera spegelsatsen WHEN IS A MAN A MAN, fritt från feministiskt tankegods och överlagringar. Det är en nödvändig fråga också för alla kvinnor. 

När mannen blir man kan också kvinnan tillåtas bli/vara kvinna. Det innebär en befriande utveckling för båda könen. Kanske vi också, som en bieffekt, blir av med sjuklig HBTQI propaganda och intellektuellt ohållbart ifrågasättande av de två biologiska könen, dvs personens kromosomuppsättning. Ett friskare samhälle och en mindre dysfunktionell nation blir den yttersta konsekvensen.

WHAT IS HE, IF HE IS NOT A MAN?

Not. Archer är en svensktillverkad haubits monterad på ett lastbilchassi som med spränggranaten Excalibur har en räckvidd med meterprecision på 50 kilomer.

VART ÄR FÖRSVARET UNDER ÖB BYDEN PÅ VÄG?

01 augusti 2021

Det är en fråga som kan förefalla onödig eller till och med märklig. Försvaret till lands, sjöss och i luften är väl till för att försvara Sverige, svenskarna och den fria självständiga nationen under symbolerna nationalsången och den svenska fanan.

Men nej, så ser det inte ut idag. Den som tvivlar kan gå till SVD idag där försvaret har köpt hela första sidan för att tala om att det är HBTQI flaggan som är värd att försvara.

Dvs inte det historiskt och utvecklingsmässigt storartade svenska folket och den fantastiska svenska nationen utan en liten sexuellt pervers minoritet som marscherar och driver propaganda under det som kallas för ”regnbågsflaggan”.

Å andra sidan är de inte att förvåna med en PK ideologiskt tillsatt ÖB, Byden som är känd som ”transdansare”. Finns på nätet!

Håller vi på att få ett försvar som inte har vapnen riktade utåt mot ev. fiender i öst eller väst utan inåt mot det egna folket? Frågan kan förefalla dramatisk eller kanske till och med överdriven. Men tänk efter och se er omkring!

Vad skickar den köpta annonsen på SVD:s första sida för signaler? Udda minoriteter prioriteras uppenbarligen före folket, nationen, oberoendet och flaggan! Det som signaleras av annonsen skapar frågor och bidrar ytterst till sin funktion till att urholka och försvaga försvaret på samma sätt som polisen redan urholkats på riktiga poliser och försvagats genom feminisering och genusprioriteringar och numera blivit en organisation som inte klarar sina uppgifter när gangsters och muslimska gängkriminella tar över hela områden ”no go zones”.

Ett svenskt ”försvar” skapas nu, med feminisering, genusprioriteringar, identitetspolitik och pervers HBTQI inriktning, som kan utnyttjas till att vända vapnen emot det svenska folket, den dag folket inte längre finner sig i den socialistiskt totalitära utveckling Sverige är på väg i, med folkutbyte och islamisering som tydliga och allvarliga hotbilder.

Om ett sådant HBTQI-försvar skulle möta den fiende från öst vi alla vant oss vid så skulle det nuvarande försvaret inte möta feminiserade HBTQI soldater utan riktiga soldater i form av vältränade och beslutsamma män!

Det finns nu i den tidiga eftermiddagen bara ett sätt att ta sig ur den depressiva förstämning som annonsen försatt oss i:

Spela Jussi Björling!

”Land du välsignade”

Och

”Sverige fosterland”.

JÖK-REGERINGENS FALSKA SYMBOLPOLITIK ÄR FARLIG!

23 april 2021

JÖK-Regeringen med den socialistiska statsministern Stefan Löfven har tillsatt en ”krisgrupp” som skall bekämpa ”mäns våld mot kvinnor”.

Börja med att titta på de senaste fem förövarna, två afrikaner, en arab, en rom och en skåning, så får ni svar på vilka åtgärder som krävs. Nämligen, stopp för migration från MENAP och återvandring i likhet med Danmarks socialdemokrater under statsministern Mette Fredrikssen.

“Det står bortom allt tvivel att mer behöver göras”, skriver Stefan Löfven enligt Aftonbladet med sedvanligt trivialt och falskklingande snömos.

En totalitär och fanatisk grupp ministrar får ett uppdrag. Jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg skall ”intensifiera regeringens arbete och föreslå ytterligare åtgärder i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor”.

Återigen detta allmänna ”mäns våld mot kvinnor”. Varför tar inga journalister i PK-media upp detta närmast Orwellskt begrepp riktat mot alla män! Nyspråk för att slippa ta tag i det reella problemet! Migranterna från MENAP! 

Det finns inget allmänt ”mäns våld mot kvinnor”. Det finns bara specifikt våld i form av mord och våldtäkter utförda av muslimska migranter från MENAP som är enormt överrepresenterade bland dömda för mord och våldtäkter av kvinnor och män och nu i våra fängelser. Statistiken är överväldigande tydlig!

NEJ! Det handlar inte om ”mäns våld mot kvinnor”. Det handlar om vissa kulturella och etniska gruppers våld och våldtäkter av kvinnor som ändock inte utvisas. Varför tar aldrig feministerna och metoo-rörelsen inte tag i de pågående våldtäkterna utförda av muslimska migranter från MENAP?

JÖK-regeringen för en farlig symbolpolitik som möjligen lurar partikadrerna och socialistiska apparatschiks, miljökommunister, feminister och liberaler. Men vi andra ser HUR regeringen bedriver sitt förstörelseverk av Sverige!

DET FINNS HELT ENKELT INGET ”MÄNS VÅLD MOT KVINNOR”! AND THAT´S THAT!

OÖNSKAD JÄMLIKHET OCH ÖNSKVÄRD OJÄMLIKHET

22 mars 2021

Ojämlikhet har följt människan så länge hon har funnits. Det är ett faktum som är lätt att empiriskt konstaterbart och det får tjäna som mitt inledande statement. 

Vi skall nämligen analysera ett ideologiskt begrepp – jämlikhet – som oftast tas självklart som ett självklart positivt laddat begrepp och mycket sällan utsätts för en kritisk analys. Det skall vi ägna oss åt idag.

Påfallande mycket politisk ideologi och filosofi har skrivits om jämlikhet utan närmare kontakt med samhällsvetenskaperna och historien.

Den gängse longitudinella historie-kausala förklaringen till ojämlikheten är människors och etniska gruppers olika kognitiva och fysiska förmågor och arbetsinsatser. Det kan empiriskt iakttagas utifrån individ, grupp, etnisk tillhörighet och faktiskt också nationellt. Jämför Afrika och Europa!

Hur förklarar vi att det i Sverige trots en lång historisk och långt, extremt långt, driven jämlikhetspolitik ändock uppstår stora ojämlikheter som dessutom sannolikt ökar/ökat, trots att man politiskt försökt utjämna allt vad avser materiella förutsättningar. Men flit, drivkraft och kognitiv förmåga är inte jämnt fördelade. Små avvikelser i dessa avseenden förstärks över tiden och går på olika sätt vidare i arv.

Historiska beskrivningar av ojämlikhet visar just detta.

De oftast använda måttet på ojämlikhet är Gini-koefficienten eller Gini-index. Indexet är ett mått på den faktiska fördelningen av exempelvis inkomst och förmögenhet i förhållande till en tänkt helt jämn fördelning. Gini-koefficienten är således ett tal mellan 0 och 1. Noll om hela inkomsten är jämt fördelad och 1 om en enda person innehar hela inkomsten/förmögenheten. Sverige låg på sjätte plats år 2000 med 0,252. Det kreativa och entreprenörinriktade USA 29:a med 0,368. Gini-index i Sverige ökar över tid från 0,2 år 1980 till 0,32 år 2010 trots en dramatisk och exeptionell jämlikhetspolitik. Varför? Svaret är enkelt! Ojämlikhet krävs och behövs för att ett samhälle skall utvecklas. Lönespridningen i Sverige är alldeles för liten mellan okvalificerade och outbildade och långtids- och högutbildade. Tydligt inom sjukvården där löneskillnaderna mellan lågutbildade undersköterskor, akademiskt utbildade sjuksköterskor och högutbildade läkare är alldeles för liten. Dessa tendenser går igen på alla områden, inte minst i den offentliga sektorn där löneskillnaderna mellan lågutbildade och högutbildade är för låg.

Om man granskar samhällen med olika ekonomisk historia och struktur från jägar/samlarsamhället, trädgårdsskötande småskaliga samhällen, boskapsskötande samhällen, olika jordbrukssamhällen, industrisamhällen och marknadsekonomiskt kapitalistiska samhällen så finner vi att ojämlikheten ökat och förstärkts under den samhälleliga och historiska resan från jägar/samlarsamhället till den moderna marknadsekonomiska kapitalismen. Förklaringen är enkel. Små skillnader i början i form av kognitiv förmåga, förmåga till arbetsinsats och uthållighet har skapat skillnader som sedan ärvs vidare i form av bättre föda med starkare familj och bättre överlevnad, större odlade jordegendomar som ärvs, och så vidare.

Idag kan vi se hur kreativa och nya idéer i USA kan skapa enorma rikedomar långt ifrån jämlikhet. Namn som Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates för att inte nämna Steven Jobs och Steve Wozniak med Apple och allt vad detta varumärke stått och står för. Det är otänkbara företagsskapelser i ett socialistiskt eller kommunistiskt samhälle. En långt driven socialistisk jämlikhet och jämlikhetspolitik hade förhindrat dessa att komma fram. Sovjetunionen stagnerade och kollapsade därför att initiativkraft och kreativitet stagnerade. Det har PRC/CCP förstått och öppnat en ohämmad kapitalism kombinerat med ett systematiskt stjälande av idéer och forskningsresultat från Väst. 

I den europeiska socialistiska diskursen kring ojämlikhet har man till och med infört och försökt räkna fram en kurva som beskriver en maximal ojämlikhetsgräns att jämföra länders faktiska ojämlikhet med. Det är naturligtvis en matematiskt och teoretiskt framräknad ojämlikhetskruva utan annan mening eller relevans än ideologisk.

En ideologiskt skruvad slutsats av är Per Molanders i boken Ojämlikhetens anatomi: ”Utan en aktiv fördelningspolitik driver samhället mot ojämlikhetsgränsen lika obönhörligt som en sten faller mot marken när man släpper den; i varje ögonblick glider det omärkligt nedåt. Om inga motkrafter sätts in. Ojämlikheten hör till människans villkor, men den kan påverkas”. 

Ja! Men är det önskvärt och hur långt? Det är frågan att ställa.

För att summera så långt. Det finns en tydligt markerad tendens till ökande ojämlikhet i det longitudinella historiska perspektivet.

Jämlikhetsbegreppet kommer från den franska revolutionens stridsrop Liberté, égalité, fraternité. Inte minst frihetsbegreppet står idag i centrum i kampen för demokratiska fri- och rättigheter i Sverige som hotas av korrupta och totalitära maktklaner. Jämlikhet har blivit en politisk ideologi i samtiden.

Ett exempel i samtiden kan hämtas från Chalmers i Göteborg. Där lämnar man vad vi trodde var det självklara inom akademin, nämligen en ren meritokrati och går inför kraven ”jämlikhet” och ”mångfald” vid rekrytering till akademiska tjänster. Först humaniora, sedan samhällsvetenskaperna och nu naturvetenskaperna. Det kommer naturligtvis att gå åt pipan!

Frihet, jämlikhet, broderskap (franska Liberté, égalité, fraternité) är Frankrikes motto, officiellt sedan den tredje republiken med rötter i slagord som associeras med den franska revolutionen 1789-94 och julirevolutionen och Februarirevolutionen 1848. Slagorden var centrala under Pariskommunen 1871.

Redan under den franska revolutionen ledde begreppet till pogromer och offentliga avrättningar av dem som inte var jämlika dvs intelligentian i dåtidens Frankrike. 

Under franska revolutionen 1789 – 1794 avrättades i Paris mellan 15 000 – 20 000. Värst var det under det s.k. skräckväldet med Robesspierre vid makten då 4 000 halshöggs med giljotinen i offentliga evenemang under stridsropet jämlikhet. Merparten de ledande klasserna i Frankrike.

I den historiska förlängningen bidrog de franska revolutionerna till socialistiska revolutioner som den ryska revolutionen 1905 och 1917 och inspirerade Mao Zedong till att skapa en kommunistisk diktaturstat i Kina. Allt i jämlikhetens namn! Så har det fortsatt med kommunistiska och socialistiska jämlikhetsideologier och ett antal groteska förintelser i spåren.

En svensk tolkning, liknande den om allas lika värde, är begreppet Jämställdhet vilket tolkas som jämlikhet mellan män och kvinnor.  Det svenska ordet jämställdhet började användas under 1970-talet när frågan om en lagstiftning mot könsdiskriminering aktualiserades. År 1979 fick Sverige sin första jämställdhetslag som sedan omarbetades 1991 till jämställdhetslagen.

Den PK-ideologiska beskrivningen av jämlikhet hämtar vi från Wikipedia. 

”Jämlikhet, eller social jämlikhet, är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda.

Politiskt är jämlikhetens viktigaste manifestation den allmänna och lika rösträtten. Jämlikhet kan även inbegripa ekonomisk jämlikhet, vilket enligt socialismen är till exempel utjämning mellan de olika samhällsklasserna samt lika lön för lika arbete.

Den minsta omfattningen (ja man skriver faktiskt så?) av begreppet jämlikhet är att alla människor har likhet inför lagen, allmän och lika rösträtt, yttrandefrihet och mötesfrihet, rätt till egendom”.

Det sistnämnda instämmer vi i. I synnerhet som just dessa hotas idag i Sverige.

När det gäller hur PK-ideologisk analys och beskrivning ser ut är Wikipedia en säker källa däremot osäker som källa för sanningsutsagor.

Jämlikhet mellan kön. Hur skall man se på det? Svaret blir givetvis:

EQUALITY IN OPPORTUNITIES BUT NOT EQUALITY IN OUTCOME 

Jämlikhet i möjligheter men inte i utfall. Det sistnämnda kräver allehanda statssocialistiska politiska reformer och åtgärder som medför negativa konsekvenser som lägre ekonomisk tillväxt, orättvisor mot dem som anstränger sig är kreativa och smarta, lägre tillväxt av företag etc. Meriter och meritokrati är det enda hållbara i kombination med lika möjligheter.

Nu invänder självfallet någon att vi måste hålla ojämlikheten på en rimlig eller acceptabel nivå med en statlig/offentlig jämlikhetspolitik och skattepolitik. Frågan är väl bara vilken nivå som är ”rimlig” och ”acceptabel”. Risken är överhängande att vi silar mygg och sväljer kameler. Se exemplet Chalmers ovan. Frågan är också hur kostnaderna ser ut i form av minskade incitament, kreativitet och arbetsinsatser av en alltför långt driven skatte- och jämlikhetspolitik och därmed utjämning av utfall. När vi kommer till jämställdhet blir public failures/politiska misslyckanden tydliga. Feminiseringen av förskola, skola och universitet medför katastrofala konsekvenser bl.a. för pojkar som hindras att bli riktiga män, i form av genusflum och ”feministisk” s.k. forskning. Högre chefer i den offentliga sektorn, enkannerligen kommun och stat, domineras av kvinnor med feministiska perspektiv och lägre effektivitet och produktivitet.

Det finns alltid, alltid, en trade off mellan jämställdhets-/jämlikhetsåtgärder och reformer och negativa konsekvenser som lägre tillväxt, kreativitet och entreprenörskap.

Glöm inte att det historiskt är helt entydigt vita medelålders män som skapat i stort sett allt av västerländsk kultur, utveckling, forskning, innovationer och ledande företag. Se mina bloggtexter med utförlig genomgång:

Svenska uppfinningar, upptäckter och en kulturkanon.

Västerländsk högkultur och feministernas hat mot vita medelålders män. Under kategori Feminism. Publicerad på Det Goda Samhället

Jämlikhet o jämställdhet är en omöjlig vision och ideologi som alltid i sin förlängning leder till statssocialism och samhällsförstörande inslag. Jämlikhetsideologin har inte fungerat bra någonstans.

Jämlikhet har heller aldrig funnits någonstans i historien eller globalt i samtiden. Mest ojämlika är kommunistiska o socialistiska samhällen. Titta bara på den S-märkta maktklanens insatser för att behålla makten och frånkänna andra rätten att styra landet.

I praktiken, det är min erfarenhet, tror ingen på jämlikhet när man börjar tala om konkreta arbetsinsatser och förhållanden på en arbetsplats.

Någon anstränger sig lite mer, arbetar lite mer, är lite smartare. Han/hon skall också ha lite mer. Så har det historiskt varit från de enkla ekonomiska samhällena och framåt. De har kunnat lämna lite mer till sin familj i form av byte eller mark och så har spiralen varit igång.

Summa summarum

Fyra frågor:

1.             Varför är alla samhällen ojämlika

2.             Kan ojämlikheten påverkas?

3.             Är det önskvärt?

4.             Hur ser de klassiska ideologierna på ojämlikhet?

Svaren:

  1. Den mänskliga konstitutionen med risktagande, intelligens och arbetsinsatser och de allmän-mänskliga förhandlingsspelet tenderar att utvecklas från små skillnader i förutsättningar i början som förstärks över tid och ökar obegränsat.
  2. Ja till en viss gräns sedan blir den samhälleliga politiska och ekonomisk kostnaderna kontraproduktiva. Se sovjetsamhället. Stagnation och tillbakagång med ekonomisk och social implodering som konsekvens.
  3. Möjligen i viss begränsad mening helt kopplat till equality in opportunities och inte alls i equality in outcome. Hade en Steve Jobs eller Elon Musk kunnat framträda i Sovjetunionen? Nej sannolikt inte
  4. Liberaler o socialister driver det djupt skadliga equality in outcome. 

Fruntimmerslandet

25 februari 2020


Här på andra sidan jordklotet börjar jag dagen med en kopp kaffe och en croissant, går in på SVT Play, lutar mig tillbaka i arbetsstolen, lägger upp fötterna på pianopallen och ser på gårdagens Rapport. Man skulle kunna tro att jag, eftersom jag inte befinner mig i Sverige, istället valde ett asiatiskt nyhetsprogram eller något internationellt engelskspråkigt, men så fungerar det inte. Snarare är det tvärtom, jag blir väl inte mer svensk men väl mer aktivt svensk när jag befinner mig här.

Jag vill också tro att avståndet skärper min blick, inte bara för hur illa landet regeras, utan också för hur medierna väljer att framföra sina budskap. För tidningarna (jag läser SvD och skummar DN) syns snedfördelningen mellan könen mera på kultur- än på ledarsidorna och i debattartiklarna. Kulturjournalister är de mest vänstervridna av alla kategorier journalister. 82 procent av dem sympatiserar enligt SOM-undersökningarna med S, V och MP.

Snedfördelningen gäller i synnerhet för SVT:s Rapport, där kvinnor, kvinnor och åter kvinnor såväl rapporterar som tillfrågas i alla tänkbara ämnen. Denna kvinnoexpertis omfattar allt, från avancerad och mansdominerad högteknologi till den gängkriminalitet som till nära nog hundra procent är en manlig aktivitet.

Vi får veta hur kvinnor tänker, vad de finner intressant och hur de vill lösa olika samhällsproblem. Det gör det naturligtvis motiverat att ställa frågan om vad samhällsdebatten, och kanske framför allt forskningen, förlorar när kvinnorna övertar männens jobb?

För att gå riktigt grundligt tillväga börjar jag med frågan vilket syfte tänkandet har. Inte bara kvinnligt utan allt tänkande. Svaret är att vi tänker för att hitta ett svar, så att vi inte ska behöva tänka mer. Vi tänker för att slippa tänka. Att tänka är liktydigt med att problematisera och inne i skallen pröva olika alternativa svar, istället för att ge något av de kollektiva svar som redan etablerats.

När jag exempelvis kör ut min bil i den thailändska trafiken, så måste jag göra ett val: vilken sida ska jag köra på? Men det är ett val som det redan finns ett svar på: här kör man på vänster sida. Jag behöver således inte tänka för att göra ”rätt”, jag bara gör det. Allting vi gör i vår vardag kan beskrivas som val, men över 90 procent av våra handlingar är i praktiken inga val, därför att vi vet vad vi ska göra. Vi tänker inte aktivt, vi söker inte efter ett svar som, innan vi tänker till, är obekant. Att tänka i ordets egentliga mening är något som vi tar till, som vi tvingas till när vi inte vet svaret, alternativt inte gillar det svar som redan finns. Det gör tänkandet till en både ansträngande och riskabel aktivitet. Jag kände en gång en professor som sa att det gör ont att tänka. Det lät konstigt därför att det kom från en man som hade tänkandet som yrke, men jag tror att han visste precis vad han talade om. Det var nämligen något som han hade tänkt över.

Ansträngande ok, men varför är tänkande riskabelt?

Därför att det finns risk för att man kommer fram till ett problematiskt svar, ett svar som både kan ställa till oreda och som man inte själv gillar. Så har det varit för min del med tankar kring kvinnodominansen, både i medieflödet och vid universiteten. Jag gillar egentligen inte mina egna slutsatser, men inte bara det – när jag offentliggör dem så vet jag att de inte heller faller i god jord. Jag lägger ett vapen i mina motståndares händer. De kan mycket enkelt avfärda mig som misogyn/gynefob.

Tänkandet, för att det ska förtjäna att kallas för tänkande, måste också hålla känslorna stången. Att handla i enlighet med det man känner är inte detsamma som att hålla tillbaka sina känslor och på så sätt ”rena” tänkandet. Det går emellertid ingen absolut rågång mellan att tänka och känna. Allt tänkande filtreras genom våra känslor. Här finns en tydlig skillnad mellan manligt och kvinnligt. Det kvinnliga ”filtret” är mycket tätare och lättare aktiverat än det manliga filtret, det vill säga kvinnors känslor för hur svaret på ett problem ska konstrueras är mycket starkare än mäns.

Det kvinnliga tänkandet är också mer socialt inriktat än mäns tänkande, vilket har med en av kvinnornas huvuduppgifter att göra, att fostra barnen. Denna skillnad fångas för övrigt också i schablonen över hur män respektive kvinnor ser på potentiella partners. Män attraheras av kvinnor som de är och hoppas att de inte ska förändras (åldras, bli sura etc.), medan kvinnor mera ser män som projekt att forma så att de blir sådana som de vill ha dem. Detta med att forma gäller också för den politiska vänstern, som vill skapa ”den nya människan”. Konsekvensen märker vi i svenska media, som är starkt inriktade på att fostra medborgarna. Personligen finner jag detta mycket störande. Jag vill inte bli fostrad när jag tittar på teve eller läser en tidning. Jag vill ha ocensurerad och saklig information från medierna.

Nå, detta var en liten utvikning. Om vi håller fast vid att kvinnor lättare blir upprörda än män gör det att det blir svårare för dem att delta i diskussioner där det logiska och rationella förnuftet ska sitta i högsätet – exempelvis vid doktorsdisputationer. Kvinnor är också mer konforma än män, alltså mindre benägna att tänka i ordets egentliga mening. De har svårare än män för att revoltera mot etablerad kunskap, de är inte lika lockade att söka nya svar på frågor där det redan finns etablerade svar.

Konsekvensen av kvinnodominansen inom avancerad forskning är att ”det geniala” hålls tillbaka. Män med hög IQ tenderar mer än kvinnor med hög IQ att vara besvärliga personer. De är inte lika sociala, inte lika empatiska och lättstyrda, utan mer kallsinnigt logiska/rationella. De är heller inte lika intresserade av att följa ett byråkratiskt regelsystem (universitet är starka byråkratier). Det betyder att män vanligen bättre än kvinnor klarar att leva med den oreda som genuint tänkande ofta ställer till med.

Det bör dock tilläggas att om genierna fick dominera så skulle universiteten inte fungera. Även om deras forskning är kvintessensen av den verksamhet som där bedrivs, bör majoriteten av lärare och administratörer inte bestå av geniala tänkare utan av lugna samarbetsvilliga, resonabla människor som med hjälp av sitt sunda förnuft ägnar sig åt att få verksamheten att fungera dag från dag.

På universiteten syns det kvinnliga tänkandets begränsningar i det som är forskningens kärnuppgift, det känslobefriade sanningssökandet, det som kanske inte mer än tre procent av befolkningen är intresserade av att ägna sig åt (jag har sett en sådan uppgift någonstans). Ännu mer än bland personalen syns det bland studenterna. Det är ”fint” med en universitetsutbildning, men bara en bråkdel av studenterna är intresserade av att tänka, på det sätt som jag skissar på ovan. En majoritet är där för att skaffa sig ett yrke, inte för att forska, och väldigt många är varken där för vare sig det ena eller andra, utan bara för att deras föräldrar betalar och studentlivet är bättre än många trista jobb. Följande beskrivning hittar jag på nätet. Visst är den provocerande, men observera, den är empirisk:

Med kvinnor överallt så babblas och skvallras det. De talar om för dig vad de gjort i dag och var deras döttrar gjort igår och vad deras vänner gjorde förra veckan och vad någon de hört om gjorde förra månaden och blir helt ställda om någon kille tar upp en avgränsad fråga eller börjar ”argumentera”. Jag håller med Kingsley Amis när han påstår att kvinnor inte menar det som de säger, de använder inte språket diskursivt utan för att uttrycka sina personligheter. Allt som de inte håller med om ser de som provokativ opposition, ja det gör de, till och med de smartaste bland dem, och där tar sökandet efter sanning slut, vilket ju var hela idén med att ägna sig åt universitetsstudier. 

När sedan denna studentkader politiseras feministiskt, då händer det som nog de flesta av läsarna av den här bloggen känner till: universiteten blir drivbänkar för social justice warriors, det vill säga studenter som känner starkt och kämpar för mänskliga rättigheter, feminism, postmodernism, mångkultur, kulturrelativism etc – kort sagt en hel rad perspektiv och aktiviteter som inte hör hemma i den utbildnings- och forskningsmiljö som ett universitet är tänkt att utgöra. Lärarna får tänka sig för, så att inte hyperkänsliga studenter känner sig provocerade eller skändade. För egen del minns jag vad som hände, inklusive en allvarlig skriftlig varning från rektor, när jag i en postdoktoral diskussion på Södertörns högskola råkade kalla pridefestivalen för en freakshow. Jag avsåg inte att säga något provocerande, det var ett deskriptivt konstaterande, lite i förbigående. Två kvinnliga studenter blev mycket illa berörda och anmälde mig.

Nu kommer en riktigt besvärlig tanke: Hur ska man göra för att befria universiteten från dessa inte bara olämpliga utan direkt skadliga studenter? Svaret är att man ställer vissa krav, något som ju redan sker i dag. Men jag tänker mig dem uppställda efter andra kriterier. Ett gäng väldigt kompetenta forskare ställer samman ett prov som sorterar bort dem som bör syssla med något annat än att utbilda sig till forskare.

Det skulle nog fungera bra ända fram till den dag då någon rättänkande journalist upptäckte att kvar blev en majoritet av europeiska/asiatiska/judiska män. Inte alls lika många kvinnor, inte alls lika många bögar och transpersoner, inte alls lika många afrikaner/sydamerikaner/inuiter och diverse andra minoritetsmedlemmar. Förmodligen skulle också muslimerna och politiska aktivister både till höger och vänster vara starkt underrepresenterade. Det skulle med andra ord bli kolossalt orättvist!

Tänk er nu att samma kriterier skulle gälla i journalistutbildningen. Eftersom jag är hjärtligt trött på den kvinnoempatiska styrningen av medierna skulle jag applådera en journalisthögskola som utexaminerade journalister, drillade i tänkandets svåra konst. En vän till mig, före detta DN-journalist, skriver i ett privat mail:

”När jag gick Journalisthögskolan i slutet av 1960-talet var alla i klassen utom två stalinister. Jag var den ena. Den andre en operaintresserad bög som senare blev chef för Konserthuset.” 

Kraven gäller givetvis också för rättssystemet och Myndighetssverige. I likhet med universiteten så handlar det för deras del om ett återvändande, om att befria sig från den politisering som alltsedan millennieskiftet tagit fart och så gott som enbart kan beskrivas som skadlig.

Givetvis gäller det också för vår skrämmande inkompetenta feministiska politiska elit, men jag avstår för tillfället från att lägga ut texten. Tanken på en ”avpolitiserad politik” är lockande, men här finns många fällor. (Jag läser gärna mail på detta tema).

När det gäller affärslivet verkar immunförsvaret vara bättre uppbyggt. Lönsamhet förutsätter logiskt-rationellt tänkande, vilket inte hindrar smarta affärsmän att tjäna pengar på feminism och annan besläktad aktivism. Jag skrattade när jag läste följande utannonsering:

“Women in business” would like to reject the notion that more females in higher education is a negative. We are selling “Female Genius” Sweatshirts in support of “Women in Academia”, and as a fundraiser for “Girls Inc. of Monroe County”, an organization that inspires young girls to be strong, smart, and bold. Sweatshirts will be under $30, and we want to wear these around campus to use OUR first amendment right to protest the beliefs of a tenured professor. Show your support by getting a sweatshirt or sharing our post to get the word out!

Karl-Olov Arnstberg

DAMFOTBOLL

30 juni 2019

 

I samband med VM i fotboll för damer hypas damfotbollen, i synnerhet i den svenska diskursen. Den avviker i flera avseenden från den i andra länder. Samtidigt, det VAR  (ursäkta det VAR en ofrivillig vits) en spännande match mot Tyskland som de svenska damerna vann rättvist!

I den svenska feministiska diskursen hävdas att damfotbollsspelare är underbetalda och utsatta för fördomar från ”patriarkatet” som gynnar och stödjer herrfotbollen. Jag vill ifrågasätta denna tes.

Bakgrunden är följande:

Den allsvenska herrfotbollen 2018 hade ett publiksnitt på 8400 medan damallsvenskan hade ett publiksnitt på 900. En skillnad på drygt faktor 9.

De herrallsvenska lag som drog mest publik till arenan var Hammarby och AIK med ett snitt vardera på 23 600 personer. De fem publikmässigt största matcherna 2018 i herrallsvenskan var samtliga matcher med AIK mot olika lag (t.o.m. icke publiklag) med mellan 30 000 och 50 000 i publiken. AIK – Sundsvall drog 50 100 och AIK – Dalkurd drog 30 300. Samtidigt hade Dalkurd ett publiksnitt på 1080. Matchen Dalkurd – BK Häcken sågs av 202 personer. Dalkurd är ursprungligen ett socialt projekt med och av kurder. Kanske en rationell förklaring till ointresset för laget!

Det bästa damallsvenska laget Eskilstuna drog en arenapublik på 1817 personer i snitt medan AIK:s damer hade ett snitt på 310. Jämför AIK:s herrar! Eskilstunas damer var dock publikmässigt intressantare är Dalkurds herrar i den allsvenska fotbollen 2018, 1800 för Eskilstuna i publiksnitt mot 1080 för Dalkurd i publiksnitt. Ett intressant faktum att analysera.

Slutsats:  publiken kommer och betalar för kvalitetsfotboll. Det levererar inte damallsvenskan och damfotbollen i tillräcklig utsträckning men inte heller alla lag i herrallsvenskan (möjligen alltför många lag precis som i SHL med några lag som blir slagpåsar).

Således skall damerna inte heller vara betalda i närheten av herrarna. Liksom fotbollsspelare herrar i AIK och Malmö har helt andra och högre löner än i de sämsta allsvenska lagen. Det är inte orättvist att de har sämre betalt, det är rättvist. Damerna är snarare överbetalda i förhållande till prestation, vilket sannolikt också gäller spelarna i den sämsta herrallsvenska lagen!

Om damerna skulle betalas i nivå med herrarna så innebär det att de klubbar som har både herr- och damfotboll får ta från de finansiella och ekonomiska resurser herrarna drar in och föra över till damfotbollen och betala damerna löner de i olika avseenden inte presterar för. Ett sådant beskattningsförfarande har dessutom den negativa effekten att försämra finansiella och ekonomiska förutsättningar för herrarnas fotbollslag. Den enskilt viktigaste för att inte säga avgörande faktorn för ett bra herrlag i allsvenskan är finansiell styrka och goda ekonomiska intäkter dvs ytterst resurser att införskaffa de bästa spelarna. Det är bara att titta på de lag som har en mycket god ekonomi och också de bästa spelarmaterialet. Malmö är väl det tydligaste exemplet på en rik klubb som alltid är med i toppstriden med ett brett och högkvalitativt spelarmaterial. AIK kan också ses som en sådan klubb med mycket högkvalitativt spelarmaterial.

De damlag som inte har ett herrlag att luta sig emot har helt enkelt inte resurser att betala damerna mer än de drar in i publikintäkter och relaterade sponsorintäkter.

Jag har inte gått igenom tittarsiffrorna för damallsvenskans TV sändningar respektive herrallsvenskans TV sändningar men med stor sannolikhet är diskrepansen i tittarsiffror desamma eller liknande publiksiffrorna.

Det innebär också i nästa led att sponsor dras till de sporter och lag som har stor publik. Det vill säga att de får genomslag för sin reklam i ökade intäkter genom försäljning av produkter och/eller tjänster. Sedan finns ett fåtal företag som av andra skäl – ex. feministpolitiska – sponsrar damfotboll.

Under min period i styrelsen för ÖSK diskuterades kvaliteten på damfotbollen enkannerligen KIF Örebro. Det var uppenbarligen så att damerna i KIF Örebro i en riktig match skulle besegras tvåsiffrigt av pojkjuniorerna 14/15 år. Det säger en del om kvaliteten. Det är några år sedan så förhoppningsvis har damerna höjt sin kvalitet och skulle klara sig undan en ensiffrig förlust.

Således, kvalitet och prestation är huvudförklaringen till befintliga löneskillnader.

FEMINISM OCH KVOTERING.

27 maj 2019

Feministerna driver den för världens framtid och utveckling helt avgörande frågan om kvotering av kvinnor till maktposter. Men kraven på kvotering är selektiva. Styrelser i statliga och börsnoterade bolag står i centrum för kraven. Det är ju livsviktiga krav för varje svensk arbetande kvinna!

Varför inte också kvotera till manuell skogshuggning, coast gard resquers, slamsugning och sophämtning, asfaltläggning, m fl tunga, smutsiga och farliga yrken?

Vita medelålders män är de som gör dessa tunga, smutsiga och farliga jobb och bör ha en välförtjänt bättre lön än de kvinnor som sitter på kommunala förvaltningar och fördelar skattepengar!

Vita medelålders män är de som ligger bakom och åstadkommit hela den civilisatoriska utvecklingen. Se bloggen:

https://lennartwaara.com/2019/03/08/vasterlandsk-hogkultur-och-feminismens-hat-mot-vita-medelalders-man/

FEMINISTERNAS GENUS-TES ATT ”KÖN ÄR EN SOCIAL KONSTRUKTION” SAKNAR VETENSKAPLIGA BIOLOGISKA BELÄGG.

07 maj 2019

Professor Moriah Thomasons forskning på hjärnans uppbyggnad visar att man redan i det prenatala stadiet kan urskilja skillnader i uppbyggnaden av hjärnan hos flickor och pojkar

Läs också på följande adresser:

https://www.amren.com/…/controversial-study-finds-that-bra…/

https://www.wnd.com/…/study-confirms-boys-and-girls-born-d…/

 

Här är länken till hela den vetenskapliga rapporten:

Sex differences in functional connectivity during fetal brain development

 https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S1878929318301245

 

En studie från New York visar att pojk- och flickfosters hjärnor ser olika ut redan i fosterstadiet. Detta konstaterar forskarna efter att ha magnetröntgat 118 foster mellan veckorna 25-40. Studien kan ses som ett hårt slag mot förhärskande genusteoretiska idéer om att kön är en ”social konstruktion”.

Finns det skillnader mellan pojkar och flickor? Är skillnaderna biologiska? Eller är det rent av så, vilket är det radikalfeministiska svaret, att ”kön bara är en social konstruktion”? Efter den amerikanska studie som bedrivits vid New York University Langone kan det sistnämnda påståendet bli allt svårare att försvara, då det visar sig att skillnaden mellan pojk- och flickfosters hjärnor skiljer sig åt redan tidigt i fosterstadiet. Uppbyggnaden av hjärnorna är så olika mellan könen att det till och med kan utläsas i röntgenbilder.

Forskaren Moriah Thomason, som har varit med och utfört studien, sade till brittiska The Times att hon förvisso inte är förvånad över resultatet, men att hon ändå imponeras av hur tydliga resultaten var:
– Det var många skillnader när det gäller hur flick- och pojkfosters hjärnor är uppbyggda.

Rent konkret innebär skillnaderna mellan pojk- och flickfostrens hjärnor att förbindelserna mellan olika delar av hjärnan ser olika ut. Flickhjärnorna visade på längre ”nätverk” än pojkhjärnorna. Vad detta har för praktisk betydelse vet forskarna ännu inte, men Moriah Thomason påpekar att man har noterat att pojkars hjärnor är mer föränderliga än flickors.

– Pojkbebisar påverkas mer av omgivningen än flickbebisar. Vi har tidigare noterat att flickfostrets hjärna verkar vara mer robust, mer sammankopplad med framtida beteende. Det är nästan som om kvinnliga hjärnor har en närmare koppling mellan hjärnan och ”slutresultatet”. Om det stämmer skulle det delvis kunna tala för det faktum att män är mer sårbara och programmerbara.

Studien har uppmärksammats i flera medier och har kommenterats av debattörer som Jordan B. Peterson, som länge har varit aktiv i debatten om feminism och naturliga könsroller. Enligt kritiker till feminismen och den så kal­la­de genusvetenskapen, som exempelvis Peterson, är studien ett tydligt bevis för att idén, om att kön skulle vara ”en social konstruktion” snarare än ett biologiskt faktum, helt enkelt inte stämmer och nu återigen motbevisas.

Genusvetarna ger dock inte upp så lätt. Den amerikanska professorn Kara Smith hävdar nu rent av att den sociala påverkan som ”konstruerar” könen, redan sker i livmodern och att studien från New York snarare är ett bevis för den feministiska föreställningen:

”Uppgifter visar, i det här fallet, att könssocialisering börjar innan barnet är fött”, skriver Smith och hävdar att den påstådda socialiseringen börjar redan när barnets kön blivit känt för föräldrarna – en uppfattning hon bygger på utifrån hur hon själv pratat och rört vid magen annorlunda beroende på barnens kön när hon varit gravid.

Moriah Thomas är dock skeptisk till sådana teorier och säger till The Times att det inte finns några vetenskapliga bevis för Smiths påståenden:
– Det finns undersökningar som visar att könsanpassning börjar redan första dagen, men jag ser inte något bra argument för att det skulle ske redan i magen.

Den svenska texten är hämtad från (www.nyatider.nu)

 Abstract: Sex differences in functional connectivity during fetal brain development

Sex-related differences in brain and behavior are apparent across the life course, but the exact set of processes that guide their emergence in utero remains a topic of vigorous scientific inquiry. Here, we evaluate sex and gestational age (GA)-related change in functional connectivity (FC) within and between brain wide networks. Using resting-state functional magnetic resonance imaging we examined FC in 118 human fetuses between 25.9 and 39.6 weeks GA (70 male; 48 female). Infomap was applied to the functional connectome to identify discrete prenatal brain networks in utero. A consensus procedure produced an optimal model comprised of 16 distinct fetal neural networks distributed throughout the cortex and subcortical regions. We used enrichment analysis to assess network-level clustering of strong FC-GA correlations separately in each sex group, and to identify network pairs exhibiting distinct patterns of GA-related change in FC between males and females. We discovered both within and between network FC-GA associations that varied with sex. Specifically, associations between GA and posterior cingulate-temporal pole and fronto-cerebellar FC were observed in females only, whereas the association between GA and increased intracerebellar FC was stronger in males. These observations confirm that sexual dimorphism in functional brain systems emerges during human gestation.

 

VI ÄR MÅNGA SOM SER MED FÖRSKRÄCKELSE PÅ VAD FEMINISMEN ÅSTADKOMMIT MED DRAMATEN.

13 april 2019

Lars Norén och Jon Fosse är två tungviktare i sammanhanget.

– Vad styrelsen har lyckats åstadkomma är en oerhörd förlust för svensk teater. I stället för att stödja Eirik i arbetet med att förändra den historiska ojämlikhetskulturen som tidigare teaterchefer har varit likgiltiga för, har man flytt från sitt ansvar och lämnar efter sig ett moraliskt augiasstall (något mycket vanvårdat, reds anm.). Jag har talat om för dem vad jag anser om dem: Jag föraktar er, säger han till SVD.

Den norska kollegan Jon Fosse är också missnöjd med styrelsens hantering av krisen. SvD har fått ta del av hans brev till Dramatens styrelse, där han anklagar Sverige för att bryta ner kulturinstutitioner på populistiska grunder. ”Först var det Stadsteatern, sedan var det Svenska Akademien och Nobelpriset och nu ska också Dramaten smutsas ned”, skriver Jon Fosse i brevet enligt SvD. ”Jag skakar uppgivet på huvudet och förstår inte vad för slags destruktiva krafter som härjar i Sverige nu.”

Men det kan vi tala om: det är den PK ideologiska FEMINISMEN som härjar fritt i Sverige och förstör allt som kommer i dess väg t.o.m. på universiteten under psudovetenskapen ”genusforskning.” Medelålders män är huvudfienden vilket är logiskt eftersom det är medelålders vita män som åstadkommit i stort sett allt av utveckling av samhälle, kultur, konst och teknik allt sedan och inkluderande de grekiska filosoferna.


%d bloggare gillar detta: