Archive for the ‘Ryssland / Sovjet’ Category

HOLODOMOR – APROPÅ FÖRINTELSER

23 januari 2020

Varför uppmärksammas inte Holodomor, svältkatastrofen i Ukraina 1932-33.

En svältkatastrof som medvetet orkestrerades av Josef Stalin och bolsjevikerna som en del av kollektiviseringspolitiken.

Mellan 3,5 och 10 miljoner etniska ukrainare svältes till döds i en av de värsta svältkatastroferna världen skådat.

Det är 28 länder i världen som erkänt Holodomor som folkmord, dock icke Sverige. Varför och vem styr det?

Den tyska förintelsen uppmärksammas i det närmaste dagligen medan andra mist lika grymma och omfattande folkmord och förintelser (ex engelsmännen mot boerna) aldrig nämns. Varför? Kanske för att Holodomor drabbade etniska ukrainska bönder.

en.wikipedia.org har en fyllig beskrivning av Holodomor läs den inte den svenska.

PRESIDENTERNA TRUMP OCH PUTIN I HELSINGFORS.

16 juli 2018

För den som önskar ett studieobjekt kring SVT:s ( och TV4:s) noggrannhet, sannfärdighet och sakkunskap har jag ett förslag!

Se dagens Rapport och TV4 Nyheter på SVT Play och TV4 Play och skildringen av presidenternas möte! Se sedan den ganska långa presskonferensen med presidenterna Trump och Putin in extenso. Bedöm sedan själv nyhetskanalernas prestationer och kvalitativa sätt att skildra mötet.

Sämst var som vanligt Bert Sundström som mest var orolig (på vilken saklig grund) för att presidenterna hade mötts på tu man hand med endast tolkar närvarande. Hans sammanfattning inskränkte sig till; ”presidenterna beskrev att det talat om det här och det här och det här”! Komik?

Möten på tu man hand mellan internationella makthavare är, by the way, en metod som tillämpats tidigare för att bryta ett dödläge!

Inga nyanserade bedömningar gjordes! Ingen seriös geo-politisk sammanfattning presenterades! Vad sade presidenterna och vad fanns av positiva och negativa inslag? Mötet var ändock viktigt världspolitiskt! Svenska folket har demokratisk rätt att få en informativ, saklig, korrekt och rättvisande bild av mötet. Presenterad av bl.a ”public service”! Inte mediokra journalisters egna tyckanden!

Den som är intresserad av geo-politik, med indirekta konnotationer till svensk utrikes politik och utrikesintressen, måste se presskonferensen in extenso utan kommentarer från de mediokra journalister som för SVT och TV4 bevakat mötet. Du får i så alla fall kunskap om vad som faktiskt avhandlats och sagts från ömse håll!

Diplomati innehåller alltid tre principiella steg. Först möten och samtal, sedan förhandlingar följt av det tredje steget avtal. Detta var ett första steg, möte och samtal!

Min bedömning efter att ha gått igenom presskonferensen är i huvudsak positiv. Alla viktiga frågor i världspolitiken togs upp under samtalen. Dessa redogjorde båda presidenterna för! Det löstes inga problem under mötet (var inte heller att vänta) men det togs ett första steg! Viktigt nog! De signalerades också att de skall träffas oftare i framtiden! Utmärkt! Om jag skulle våga mig på en saklig bedömning så är det att en reell geo-politisk avspänning nu är möjlig! Det är bra för Sverige!

PRESIDENTERNA DONALD J TRUMP OCH VALDIMIR PUTIN SKALL MÖTAS!

28 juni 2018

Presidenterna Donald J Trump och Valdimir Putin skall enligt uppgifter mötas i Helsingfors i juli månad. Det kan inte annat än hälsas med stor tillfredsställelse.
Alldeles oavsett vad som kommer ut av detta första möte så finns möjligheten på längre sikt till en begynnande geo-politisk avspänning i vårt omedelbara närområde! Bra för Sverige som nation och svenskarna som ett samlat folk!
Diplomatin har en naturlig kjeda som börjar med samtal, följs av förhandlingar för att i ett tredje möjligt steg landa i överenskommelser!

KOMMUNISMENS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN!

06 april 2018

”Socialismen är ingenting allmänskligt utan ett klassprogram, där agitatorsmaximerna gå på uttrampade skor i spetsen med fanan, med sanningarna försagda i andra ledet. Ändå är det de senare, som komma att överleva de förra.” Werner von Heidenstam den 21.5 1919 i SvD.

Profetiskt av en av våra stora Nationalskalder!

PRAKTIKEN!

Hur många mördade de kommunistiska regimerna från 1917 och fram till 1980? Det finns vetensakliga rapporter och litteratur som beskriver och analyserar omfattningen.

I kort sammandrag ser praktiken ut på följande sätt vad gäller arbetsläger, koncentrationsläger, massmördande, medvetet initierade svältkatastrofer, tortyr och fängelser för systematiskt dödande. Estimaten avser civila offer (således inte stupade soldater i krig):

Sovjetunionen /USSR 20 miljoner döda
Kina (Stora Språnget, Kulturrevolutionen mm) 65 miljoner döda
Vietnam 1 miljon döda
Nordkorea 2 miljoner döda
Kambodjas Röda Khmerer 2,0 miljoner.
Östeuropa 1 miljon döda
Latinamerika 150 000 döda
Afrika 1,7 miljoner döda
Afghanistan 1,5 miljoner döda

Kommunismens offer utgör sammantaget ca 100 miljoner civila. Dessa offer beskrivs över 850 sidor i detalj i Stéphane Courtois m.fl. The Black Book of Communism. Crimes Terror Repression.

Rudolf Rummel i Death by Government, Genocide and Mass Murder in the Twentieth Century, 1994, anger 75 miljoner civila dödade av den kinesiska kommunistregimen och 65 miljoner (rejält högre siffror än Courtois) dödade sammantaget av övriga kommunistregimer. Det skulle innebära över 140 miljoner civila dödade av kommunismen perioden 1917 – 1987.

Nazismen i Tyskland skapade 21 – 25 miljoner civila offer sammantaget inklusive drygt 5 miljoner i förintelsen.

Så ser praktiken ut för de två totalitära tvillingarna nazism och kommunism! Brotten de begått mäts dock med dubbla måttstockar, en för nazismen och en annan för kommunismen.

Ovanstående sifferpresentation är naturligtvis problematisk av flera skäl.
För det första är denna typ av siffror är behäftade med osäkerhet och felmarginaler. De angivna nivåerna är approximativa estimat i enlighet med ”best practise!” Jag har använt de bästa empiriska sammanställningarna. Källorna anges i texten.
För det andra är magnituden i antal mördade civila så hög att det närmast blir en akademisk fråga om det är 100 miljoner eller 140 miljoner som mördats av kommunistiska diktaturregimer.
För det tredje ligger det något makabert i att sätta sig och räkna ut hur många som utrotats av de två totalitära regimerna. Dock, det är en helt nödvändig kalkyl att ha klart för sig för att korrekt orientera sig i den samtida historiska debatten och analysen!
För det fjärde utgör resultatet av en  ”body-count” av detta slag ingen ursäkt för de förintelser nazismen begått bara för att de har lägre sammanlagt antal än deras kommunistiska tvilling. Poängen är att kommunismen FAKTISKT begått ett flertal groteska förintelser.

KOMMUNISMEN SEGLAR UNDER RADARN!

Skillnaden är att kommunismen lyckas segla under radarn i de postmodernistiska och neo-marxistiska universiteten och media. I skolorna och i media behandlas nazismens brott och förintelser dagligen och med rätta. Beskrivningar av kommunismens brott och förintelser lyser nästan helt med sin frånvaro.

Hur kommer det sig?

NÜRNBERGRÄTTEGÅNGARNA.

Nazisternas brott granskades och de skyldiga dömdes till döden eller långa fängelsestraff vid Nürnbergrättegångarna 1945/46. I huvudrättegången som inte bara dömde de nazistiska koryféerna stiftades också nya lagar. I Nürnbergstadgan definierades vad som menades med ”brott mot mänskligheten” vilket då var en helt ny stadga. I detta arbete deltog två sovjetiska kommunister som också var ett par av huvuddomarna! På det sättet lyckades kommunisterna glida över på den ”goda sidan.” Tyvärr har kommunisterna själva inte granskats och dömts enligt de under Nürnbergrättegångarna kodifierade lagarna för vad som definierar ”brott mot mänskligheten” som mord, utrotning, förslavning, deportation, fängslande i strid med folkrättsliga regler, tortyr, våldtäkt, tvångssterilisering och förföljelse.

Det en gammal sanning att segraren sätter lagarna och skriver historien men här känns kulisserna ovanligt bjärta!

Se vidare Romstadgans för Internationella brottmålsdomstolen från 1998 artikel 7 om vad som idag definieras som och konstituerar ”brott mot mänskligheten.”

KATYN.

En veritabel – idag belagd – lögn spreds av de sovjetiska kommunisterna under och efter Nürnbergrättegångarna. Över 20 000 polska officerare från marskalkar, generaler och neråt mördades av stalinistiska kommunister år 1940 bl a i skogarna utanför Katyn.
När sanningen började spridas så grävde NKVD 1944 upp liken och planterade ”bevis” som pekade mot att det var tyskarna som mördat de polska officerarna. Kathleen Harriman dotter till USA:s ambassadör Averell Harriman togs till platsen och förevisades liken och ”bevisen” och åkte hem vittnandes om att det var tyskarna som begått de groteska brotten.

Under Nürnbergrättegångarna 1945/46 åtalades ledande nazister som Herrman Göring också för detta groteska brott. De kommunistiska ryska domarna i huvudrättegången visste sannolikt hur det förhöll sig i verkligheten. De Allierade tillät Sovjetunionen att åtala de tyska nazisterna för Katyn trots att de sannolikt vid det laget visste det rätta förhållandet!

Efter Berlinmurens fall och när arkiven öppnats kom ovedersägliga fakta i dagen så att vi idag vet att det var de sovjetiska kommunisterna som mördade de polska officerarna. Ryssarna har via Boris Jeltsin 1992 vid besök i Warszawa erkänt att de var skyldiga!

Ordern om att avrätta de polska officerarna undertecknades av Josef Stalin och Lavrentij Beria. Dokumentet finns på nätet. Jag har det på ryska i min dator men finns också översatt.

I boken ”Stalins mord i Katyn och dess historiska efterspel 1940 – 2010” av Peter Johnsson från 2010 behandlas hela de smutsiga förloppen runt de 21 857 polska officerare som Stalin lät avrätta. I boken behandlas vidare hur ryssarna tilläts sätta upp Katyn på listan över anklagelser mot Hermann Göring. De Allierade accepterade stillatigande den lögnen. Enligt boken var Churchill väl inläst på Katyn-frågan.

Någon motsvarande samlad rättegång mot kommunistiska koryféer och regimer har inte genomförts varken i Ryssland, Kina eller Vietnam.

KAMBODJA DELVIS ETT UNDANTAG!

Ett försök till rättegång genomfördes gentemot Pol Pot, Nuon Chea, tidigare president i folkets församling, Ieng Sary tidigare premiärminister med ansvar för utrikesaffärer, hans hustru Ieng Thirith, tidigare ansvarig för socialdepartementet samt Khieu Samphan som var statsminister. Pol Pot undkom dom eftersom han hann dö 1998 innan rättegången 30 – 35 år efter brotten genomfördes mot de ledande Röda Khmererna. Nuon Chea och Kieu Samphan dömdes.

NAZISTERNA MED RUDOLF HÖSS I SPETSEN LÄRDE AV STALINS PRAKTIK!

Koncentrationsläger i modern mening användes för första gången av engelsmännen i början av 1900-talet när boer spärrades in i sådana läger!
I det nya kommunistiska Ryssland byggde Vladimir I Lenin och Leon Trotsky redan från 1917 och framåt koncentrationsläger för s.k. ”klassfiender” från olika sociala grupper (inkl arbetare). Josef Stalin byggde under 1930-talet ut och industrialiserade arbets- och koncentrationslägren i snabb takt. Lavrentij Beria var ansvarig för utbyggnaden av Gulag-systemet under Josef Stalins egid. Tyskarna tog sedan över praktiken med koncentrationsläger – de lärde av Stalin – och drev industrialiseringen av lägren med tysk effektivitet ytterligare några steg.

Dödande av fångar via gasning förekom redan under den stalinistiska kommunismen. Fångar spärrades in i täckta flak på en lastbil. Avgaserna från lastbilen leddes in i utrymmet och när transporten anlände till färdiggrävda gropar i skogen var fångarna redan döda.
Metoden med gasning i lastbilar togs över av tyskarna som dock fann metoden långsam och ineffektiv. De utvecklade gasandet in i en totalt avhumaniserad industriell process!

Så ser historien ut i sin groteska korthet!

Lägersystemet, arbets- och koncentrationslägren Gulag har beskrivits dokumentärt och litterärt av Alexander Solsjenitsyn i en serie böcker som 1970 gav honom Nobelpriset i litteratur. Författarna Arthur Lundkvist och Sven-Eric Liedman var – by the way – negativa till Solsjenitsyns Nobelpris liksom också Olof Lagercrantz.

Ambassadören Gunnar Jarring vid svenska Ambassaden i Moskva, sannolikt med stöd av Olof Palme, vägrade att låta Nobelpriset delas ut på den svenska ambassaden i Moskva när Alexander Solsjenitsyn vägrades resa till Stockholm.

Några skammens ögonblick i svensk historia!

Man kan i efterhand bedöma och berömma Solsjenitsyn för att ha varit med och bidragit till det groteska kommunistiska systemets sönderfall. Upplösningen av kommunistregimerna i öst fullbordades slutligen när Berlinmuren 1989 revs av uppretade och frustrerade medborgare i det gamla DDR.

SVENSKA TREDJE STÅNDPUNKTEN.

Molotov-Ribbentrop-pakten 1939/41 satte myror i huvudet på de inhemska kommunisterna i Sverige och Tyskland. Under en period hyllade kommunisterna i både Sverige och Tyskland Adolf Hitler innan detta upphörde i och med att kriget mellan Tyskland och Sovjetunionen bröt ut 1941 med Operation Barbarossa.

Svenskar på den allmännare vänsterkanten stod under det Kalla kriget 1950/1960-talet mellan det kommunistiska Sovjetunionen och den kapitalistiska världen med USA i spetsen i en ideologisk rörelse som att kallade sig ”Tredje ståndpunkten.” Ingen särskilt hedervärd ideologisk rörelse sett i historiens obarmhärtiga strålkastarljus!

Ett exempel! Författaren Arthur Lundkvist i Svenska Akademin reste under trettiotalet runt i Sovjetunionen i två månader och skrev obehagligt naiva hyllningar till Stalin och den kommunistiska diktaturen. Som tack för det erhåll Arthur Lundkvist Lenins Fredspris (ja det heter så!) 1958!

Hade någon kunnat sitta kvar i Svenska Akademin om han/hon skrivit hyllningsartiklar till Adolf Hitler och den nazistiska diktaturen?

NAZISMENS OCH KOMMUNISMENS INSIGNIA.

Insignierna för nazismen är stigmatiserande och förbjudna. Flaggor med svastikan, Heil hälsningar, sjunga Horst-Wessel-Lied/Die Fahne hoch är förbjudna i Sverige.

Röda flaggor med hammaren och skäran, höjda knutna nävar och sjungande av Internationalen är tillåtna i Sverige. Logiken borde väl kräva att också dessa för kommunismen viktiga insignier förbjuds? De är väl lika kränkande och stigmatiserande? Höjda knutna nävar är lika illa som Heil-Hitlerhälsningen? Förbjuds det ena så bör även det andra förbjudas.

YTTRANDEFRIHETEN FUNDAMENTAL!

Å andra sidan vill jag inte förbjuda någon av dem! Jag är fundamentalist ifråga om yttrandefrihet, tryckfrihet och mötesfrihet. För mig är yttrandefriheten binär – ett eller nolla. Den skall – som i USA – vara fullständig.

Jag har som legalist i yttrande- tryck- och mötesfrihet den Amerikanska Konstitutionen som en förebild. I den Amerikanska Konstitutionens First Amendment (de tio första utgör Bill of Rights) fastlägges yttrandefriheten, utan reservationer. ”Freedom of speech” är precis just det ”freedom of speech”! Det gäller både vänsterextremister, KKK, neo-nazister, neo-marxister, kommunister m.fl totalitära ideologiska rörelser.

USA har ingen gummiparagraf som den svenska kränkthetsparagrafen om ”hets mot folkgrupp.” eller ”hatspråk”! Dessa lagparagrafer borde i yttrandefrihetens namn tas bort och inte byggas ut ytterligare med olika tillägg. Vilken identitetsgrupp som helst kan hävda att de är ”kränkta” vilket medför krav på att företeelsen som föranlett ”kränkningen” skall föranleda lagtillägg.

Grupper på den extrema vänster- och högerkanten skall tas in i debatten och måste bemötas med argument inte lagstiftning. Om medlemmar i dessa extremistgrupper begår brott i brottsbalkens mening så skall de lagföras, dömas och straffas.

Ytterst är det faktiskt den grundlagsfästa yttrandefriheten som hotas när en grön flagga med en runa eller en grupp i marschtakt betraktas som hets mot folkgrupp!

KRÄNKTHETSKULTUREN.

Jag citerar Ivar Arpi som på ledarplats i SvD den 1.4.2018 skrev följande: ”Termen ”crybully” beskriver hur den nya offerkulturen hanterar motsättningar. Det är en sammansättning av orden ”crybaby” och ”bully”. Snyftmobbare, skulle man kanske kunna översätta till. Samtidigt som man framställer sig som offer, ägnar man sig åt skamlöst drevande av den som inte håller med en.”

Kränkthetskulturen i kombination med identitetspolitik har ett betydande inflytande på universitet och i media! Det är djupt oroande!

KÄLLOR.

Johan Lundberg, ”Ljusets fiender. Västvärldens självkritik och den svenska idédebatten.” 2013. 460 sidor.

Rudolf Rummel i Death by Government, Genocide and Mass Murder in the Twentieth Century, 1994.

Se vidare R. Rummels tabeller och uppdateringar. R.R. dog 2014 men hans tabeller finns fortfarande på University Hawaiis hemsida. Ett exempel:

(Enligt denna tabell anförd av Rummel har regeringar 1900-1987 mördat över 170 miljoner exkl krigsdödade.)

Stéphane Courtois m.fl. The Black Book of Communism. Crimes Terror Repression,1999. 850 sidor.

Wikipedia

Nationalencyklopedin

SvD

Den Amerikanska Konstitutionen finns på nätet.

Lavrentij Berias och Josef Stalins order finns på nätet, liksom utdrag i den anförda litteraturen. Stalins handskrivna signatur finns på dokumentet.

DEN BOLSJEVIKISKA STATSKUPPEN I RYSSLAND I OKTOBER 1917 – 100 ÅR!

06 november 2017

Nu firas och uppmärksammas 100-års minnet av ”den ryska oktoberrevolutionen 1917.”

En hyggligt laglig regering ersattes av en kommunistisk (bolsjevikerna) statskupp under ledning av V. I. Lenin.

Jag skriver statskupp för det var vad det var! Arbetare och bönder i Ryssland var inte i bredare nationell mening inblandade i statskuppen. Kuppen genomfördes av ett litet gäng (med Lenin, Trotsky och Stalin m.fl. i spetsen) brutala och hängivna kommunistiska kuppmakare med stöd av ett antal soldater, kosacker m.fl. Berömt är historien om hur Trotsky gick in till mensjevikregeringen i Vinterpalatset och sade att de nu kunde förpassa sig dit det hörde hemma, ”till historiens skräphög.”

Någon folklig resning av arbetare och bönder var det inte fråga om. Dock i de inledande skedena uppstod otvetydigt en viss eufori över att tsar-regimens förtryck var på väg bort. Statskuppen skapade förväntningar ute i landet. Det var innan Lenin visade sitt rätta ansikte och började hänga kulaker i lyktstolpar för att demonstrera vem som bestämde under fältropet ”förinta kulakerna som klass”. Att hänga kulakerna – skriver Lenin – handlade om att statuera exempel och sätta skräck i människor. Omedelbart efter statskuppen lät Lenin vidare upprätta en hemlig polis, tjekan, under ledning av Felix Dzerzjinskij som började rensa ut motståndare och döma dem till döden, kasta dem i fängelse eller förvisa dem till Sibirien.

Alltså, låt oss kalla en spade för en spade och ett spett för ett spett! Den kommunistiska statskuppen med början i S:t Petersburg/Petrograd i oktober 1917.

Det hör till den senare historien att den kommunistiska diktaturen utvecklades till en av historiens brutalaste och blodigaste regimer sett över hela perioden och som i totalt antal dödade sannolikt överstiger både nazisternas illdåd och Mao Tse Tungs skräckvälde. I systematik och brutalitet var Stalin helt i nivå med Hitler!

Fortfarande försöker kommunister och vänstersocialister att ursäkta den kommunistiska statskuppen och beskriva den som en revolution. Följande citat från en Understreckare i SvD skriven av Viola Bao är intressant:

”Under ett sekel av propaganda har man försökt framställa revolutionen 1917 som en statskupp genomförd av en liten och makttörstig elit, snarare än den breda, folkliga resning den var. I vissa av de mer nostalgiskt lagda delarna av vänstern hör man den samtidigt ibland lyftas fram som ett ideal för revolutionär kamp, medan det tycks svårare att redogöra för hur bolsjevismens emancipatoriska visioner kunde urarta till sina senare så barbariska och auktoritära skepnader.”

”Men oktober¬revolutionens radikala idéer om antiimperialism, internationalism, bröd åt alla och en verkligt folkligt och lokalt förankrad demokrati – milsväga från västdemokratiernas idag alltmer hårdnade gränsdragningar och förstelnade politiska system – ekar fortfarande.”

OLIVER STONES INTERVJU MED PRESIDENT VLADIMIR PUTIN.

20 augusti 2017

Jag har nu sett igenom och analyserat samtliga fyra entimmes intervjuer med Vladimir Putin. Min uppfattning i stort är att dessa tillhör allmänbildningen för alla som är det minsta intresserade av de geo-politiska förhållandena i världen i allmänhet och de rysk – amerikanska i synnerhet.

Jag har också noterat den debatt som utbrutit kring om SvT skall sända dessa intervjuer. President Putin ger ju sin och den ryska synen och analysen av förhållanden/relationer till USA och världspolitiken. Fredrik Wadström på SvT gick i taket och anklagade Bert Sundström för att släppa fram rysk propaganda utan att den motsäges. Det ropades nära nog på förbud! Vi vanliga medborgare måste skyddas från president Putins synpunkter! Tänka och analysera själva, det kan vi ju inte!

Fy f-n för detta övermaga förmyndarskap! Jag hade helst avstått också från Bert Sundströms inledande skolmästaraktiga inlägg!

Ja, för när president Donald Trump, statsminister Stefan Löfvén (i följsamhet med husbondens röst), förbundskansler Angela Merkel, president Macron m.fl. uttalar sig om Ryssland så är det ju den oskyldiga objektiva sanningen och inte politisk propaganda med deras utgångspunkter.

Min gissning är att Oliver Stones intervjuer med Vladimir Putin kommer att ”go down in history” som ett mycket värdefullt bidrag till de geo-politiska bilderna i vår tid.

Intervjun gav oss verkligen bilden av hur Ryssland och president Putin tänker, argumenterar och resonerar inom ramen för vad som kan presenteras i en TV intervju. Mer finns naturligtvis att presentera, ifrågasätta och kritisera. Men, so far so good!

Mer av detta! En drömintervju skulle vara med Kim Jong Un! Hur tänker, argumenterar och beteer sig han? Vilket intryck skulle han ge?

En not: I mycket unga år läste jag makarna Julius och Ethel Rosenbergs fängelsebrev innan de avrättades i USA för spioneri för Sovjetunionen. De anklagades för att ha lämnat ut hemligheter kring atombomben som de fått av forskare – sannolikt Fuchs – vid Manhattanprojeketet i Alamo. Då var jag verkligt gripen av breven och trodde på deras försäkran om att de var oskyldiga. Senare har de visat sig att de var skyldiga och med rätta avrättades för spioneri. President Putin bekräftar i intervjun att Sovjetunionen fick information från makarna Rosenberg som förkortade tiden för Sovjetunionen att ta fram en egen atombomb.

PUTIN OCH TRUMP

05 februari 2017

De geopolitiska förutsättningarna inför 2017 är mycket intressanta med en del lovande tecken. Några högre tankar om ”pratkvarnen i Vita huset” (Obama) har jag inte haft. Pratat mycket men inte åstadkommit särskilt mycket mer än att öka konfliktnivåerna i världen (men med ett intressant norskt Nobels fredspris i fickan). Tack och lov lyckades inte den variant av amerikansk utrikespolitik som Obama representerat vinna presidentvalet i USA! Med den farliga och korrupta Hillary Rodham Clinton hade världspolitiken tagit ytterligare steg på en farlig väg. När Obama nu försöker bygga fast konflikten med Ryssland – genom att utvisa 35 ryska diplomater på ganska oklara och för världen obevisade grunder – så agerar han precis som jag förväntat mig men knappast i svenska eller europeiska intressen. Man kan tycka och säga vad man vill om Putin – och det görs också av krigshetsare och oreflekterade kommentatorer – men det var klokt av Putin att sänka konfliktnivån inför presidentbytet i USA genom att avstå från en reciprok utvisning av USA-diplomater. Jag tror och hoppas inför 2017 att president Trump skall bidra till att desarmera konfliktnivåerna med Ryssland. Det finns uttalanden och åtgärder som talar för det! Det vore i så fall i Europas och Sveriges geopolitiska intressen! Jag hoppas också att en ny administration i USA skall börja samtala med Putin och Ryssland på ett diplomatiskt klokt sätt med respekt för varandras ömsesidiga intressen och skilda ståndpunkter. I så fall blir världen (inte minst Sverige och Europa) politiskt, militärt och socialt en bättre plats att leva på. Fokus kan då till hundra procent inriktas på det största hotet mot oss individuellt, nationellt och i Europa, nämligen den på islam grundade världsterrorismen. Vi har ju i Sverige idag på gator och torg fritt gående återvändare från daesh (IS), med gud vet vilka krigsbrott i bagaget! Det oroar rejält!

RYSSLAND OCH SVERIGE

05 februari 2017

Jag har flera gånger tidigare på min FB-sida betonat vikten av att Sverige förbättrar de diplomatiska relationerna med Ryssland (det ryska folket) och Putin-administrationen.

Jag återkommer till mina två skäl för det, ett primärt och ett personligt sekundärt!

Jag noterar nu att statsminister Löfvén på konferensen Folk och Försvar i Sälen betonat att det är viktigt att vi har en diplomatisk dialog med Ryssland. (Hade önskat att han verkligen också sagt med Putin och hans administration). Nåja! I varje fall arbetar svenska diplomater i UN och annorstädes på att åstadkomma ett möte mellan utrikesministrarna Margot Wallström och Sergej Lavrov. Det är gott så som ett första viktigt steg!

Mitt primära skäl till att jag ser positivt på det är naturligtvis att det tjänar svensk säkerhetspolitik, utrikespolitik och svensk ekonomi att desarmera konfliktnivåerna med Ryssland. Det tjänar verkligen också det svenska folkets intresse för fred och säkerhet.

Samtidigt skall Sverige naturligtvis förstärka vår försvarsförmåga rejält i luften, till sjöss och till lands!

Det bidrar också till ökad säkerhet för Sverige. Inkludera gärna en bättre beredskap mot cyberintrång från hackare i Kina och Ryssland och på andra håll (inkludera också en förmåga att hantera och motverka NSAs spioneri mot medborgare i Sverige och på andra håll.)

De svenska åtgärderna blir ett bidrag till den allmänna sänkning och eventuella desarmering av konfliktnivåerna mellan USA och Ryssland som president Trump hintat om men som nu hotas av säkerhetstjänsternas politiska försök att underminera president Trump till förmån för HRC. Krigsivrarna i USA, Europa och Sverige vill naturligtvis inte veta av en sådan förändring av den amerikanska utrikespolitiken. HRC är en av de verkliga krigsivrarna med ett fullt analyserbart track-record. Jag är tillfreds med att HRC inte lyckades manövrera sig till en position där hon skulle blivit supreme-commander!

Mitt sekundära och personliga skäl till att jag vill se en mindre hökaktiga (Sverige varit ledande i Europa) svensk utrikespolitik mot Ryssland är att jag under större delen av 1990-talet arbetade som ledarskaps- och organisationskonsult i Ryssland. Jag arbetande i Ryssland under Jeltsin-åren med kontakter i det ryska utrikesministeriet och några oblast-guvernörer i de Europeiska delarna av Ryssland. Jag skrev också en lärobok för dessa konsultinsatser. Bokens titel var Management för offentlig sektor i övergångsekonomier och översattes till ryska.

Under allas dessa år och konferenser och inte minst vid alla middagar lärde jag mig hur oerhört bildad den ryska medelklassen var på den tiden (till skillnad från den svenska). Med de ryska vännerna kunde man föra långa och djupa samtal om rysk historia och den stora ryska litteraturen som alla kände och hade läst. Idag är sannolikt den ryska medelklassen lika krämar/konsumtionsaktigt obildad som den motsvarande svenska.

Jag kan ärligen säga att jag var oerhört imponerad av de många ryssar jag träffade, deras bildning, deras humanism och vänlighet! Gör inte misstaget att tro att de trott på den indoktrinering de varit utsatta för. De var väl medvetna om att de ”sanningar” de serverats från statstelevisionen och andra media var vinklad information och inte motsvarade verkligheten. Jag undrar hur många amerikaner som idag inser hur indoktrinerade de är av makteliterna.

PUTIN, TRUMP och CLINTON

05 februari 2017

Tillvaron är intressant för att inte säga upplyftande i synnerhet om man tar del av vissa amerikanska och svenska medias rubriker. Putin (inte personligen väl?) anklagas nu för att ha lämnat skandalinformation om Trumps privatliv och affärsverksamhet till Obama/Biden som sedan vidarebefordrat dessa till underrättelsetjänsten. Först agerade Putin enligt samma underrättelsetjänster och media för att underminera HRC nu Trump! Svårt att få ihop en sannolik och hållbar verklighetsbild av detta!
Demoniseringen (eller håller det på att bli en heroisering !?) av president V. Putin får väl ha några gränser. Om det läckts komprotterande information om Trump (och sådan finns sannolikt) så ser bilden i min värld snarare ut som en klassisk maskirovka (en rysk term) inom etablissemanget i Washington.

Trumps kvinnosyn (kommentarer och ageranden) har med rätta påtalats och kritiserats. Det är intressant att jämföra med Bill Clinton som kommit undan inte bara med ”that women, miss Lewinski” utan alla övriga övergrepp. Det är väl i det närmaste tio kvinnor som personligen (med allt vad det innebär) trätt fram och anklagat Bill Clinton för allt från sexuella trakasserier, övergrepp och i ett par fall rena våldtäkter. Hur kunde Bill Clinton komma undan detta under sina år i Washington? Med all sannolikhet känt redan då av många i mediavärlden! Den korrumperade Hillary R Clinton har gjort allt för att skandalisera och attackera dessa kvinnor genom att bl. a sätta privatdetektiver på dem för att gräva fram ofördelaktig information och därigenom undergräva deras trovärdighet. ”But she stood by her man!”

By the way! Jag är ingen anhängare av president Donald Trump om någon nu fått det för sig. Jag har tidigare skrivit att jag i den amerikanska kontexten hade röstat blankt. Jag tror dock inte att Donald Trump är ”a fucking idiot” som någon obegåvat uttryckt det!
Donald Trump är slug (det engelska uttrycket shrewed är ännu bättre) och delvis också oberäknelig men samtidigt en mycket erfaren internationell affärsman och förhandlare och sannolikt en ganska komplex personlighet (ibland framkommer drag av megalomani). Jag avvaktar med omdömen och analyser av vem han egentligen är och står för tills han börjar leverera ”hard politics.” Det kommer sannolikt att finnas saker att kritisera men kanske också sådant som är bra. Både Richard Nixon och Lyndon B Johnson var komplexa personer som levererade både lysande och rent förskräckande politik inrikes och utrikes.

DIPOLMATI OCH DIALOG MED RYSSLAND

04 november 2016

Det är naturligtvis helt riktigt av Sveriges statsminister att besöka andra länder och bygga relationer, samverkan och handel. Diplomati, dialog och samtal är ALLTID att föredra före konflikt och plakatpolitik! Det innebär att jag menar att statsministerns besök i Saudiarabien och nu Irak är klokt, viktigt och utrikespolitiskt sunt. Vi skall samtidigt kunna ha en intellektuellt redig diskussion kring syften och inriktning, men att som Liberalernas Birgitta Olsson, KU anmäla statsministern för att han inte vid besöket sa till värdarna, ”Ni är en diktatur” är så barnsligt och oreflekterat att man undrar över Birgitta Olssons intellektuella kapacitet!

Det är enkelt att i den moderna politiska historien visa på exempel där diplomati och samtal medfört att krig undvikits eller avslutats; Sveriges utrikespolitiska balansgång under WWII, oktober 1962, avslutningen av Vietnamkriget, USAs återupptagna diplomatiska förbindelser med Kina etc etc!

Min önskan vore att statsministern också besökte Ryssland eller bjöd in Putin till Sverige. Det innebär inte att jag en sekund blundar för Rysslands ökade militära capabilities eller aggressiva aktioner mot grannländer. Men, just därför, bör Sverige upprätta och vidmakthålla en aktiv diplomatisk dialog med Putin och Ryssland. Sverige har allt att vinna och inget att förlora på att samtala med makthavarna i Ryssland.

Hand i hand med det går naturligtvis att vi återupprättar en vettig försvarsförmåga i luften till sjöss och på marken!


%d bloggare gillar detta: