Archive for the ‘Okategoriserat’ Category

SÅ STORA ÄR UTSLÄPPEN AV CO2

01 september 2019

Utsläpp beräknade på kraftkällans hela livslängd – från byggande till rivning.

Utsläpp i gram koldioxid per producerad kilowattimme

Kärnkraft                                3

Vattenkraft                             5

Vindkraft                                10

Biobränsleeldat kraftverk        16

Kolkraftverk                           700

Källa: SKGS

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret).

Basindustrin sysselsätter 400 000 personer direkt och indirekt och har ett exportvärde på 277 miljarder kronor (2013).

Ännu en tabell som visar liknande siffror. Dessa är Vattenfalls uppgifter. Värdet för brunkol är 1087.

69809997_1221526131364497_8269351446978232320_n

Kina bygger kolkraftverk i många utvecklingsländer.

Svenska forskaren Karl Hallding är forskningsledare på SEI, Stockholm Environment Institute. Han har studerat Kinas utveckling i ett flera decennier och är mycket kritisk till hur landets investeringar framställs.

– Det finns ett glapp mellan hur vi förstår de stolta deklarationerna från Kina och hur verkligheten ser ut.

– Bilden av Kinas påverkan på klimatet är skev. Framförallt jämfört med hur mycket vi vet om, och nagelfar, USA och Donald Trump. Trumps klimatpåverkan är marginell jämfört med det som händer i Xi Jinpings Kina, framför allt när det gäller kinesiska investeringar utomlands.

Kinas investeringar sker främst i utvecklingsländer i Asien och Afrika. Enligt en rapport från GDP Center vid universitetet i Boston har Pakistan, Bangladesh och Vietnam alla kolkraft helt eller delvis finansierats av Kina.

IEEFA:s rapport står det att en tredjedel av alla kolkraftsprojekt runtom i världen utanför Kina och Indien finansieras av Kina. Det skulle i så fall röra sig om uppåt hundratalet kolkraftverk.  

De samlade svenska utsläppen av CO” är så små att de faller bort i felmarginalen på beräkningarna av Kinas kolkraft projekt i Kina och i andra länder.

 

 

ÄRENTUNA KYRKA I UPPLAND

19 juli 2019

Ärentuna kyrka ligger i centrala Uppland någon mil N om Uppsala. Kyrkan är en väl bevarad medeltidsmiljö. En av de vackraste i Uppland. I denna text redovisas kyrkans historia kort samt några av våra bilder exteriört och interiört från vårt studiebesök i kyrkan.

KYRKANS HISTORIA

1200-tal

Kyrkan byggdes av en Erent som också därmed givit namn till socknen, Erentuna numera Ärentuna i enlighet med hur namn förändras språkligt över tid.

Den första kyrkan var sannolikt en träkyrka och kan ha varit en stavkyrka. I slutet av 1200-talet började man bygga en stenkyrka i Ärentuna. Det är samma medeltidskyrka som i sina huvuddelar står kvar oförändrad än idag. Kyrkan är byggd av gråsten med tegel i gavlarna som har en fin ornering. Vindskivorna på vapenhuset har medeltida träsniderier. En del av orneringen och vindskivorna visas av nedanstående bild.

IMG_6841

Ärentuna kyrka 1680

Så här såg Ärentuna kyrka ut år 1680. Teckning av Johan Hadorph i ”Afritningar af kyrkor och kyrkovapen i Upland.” Notera att kyrkan vid den tiden hade ett litet torn, en så kallad takryttare. Takryttaren monterades bort 1743.

Ärentuna kyrka 1748

Så här såg Ärentuna kyrka ut 1748 i en teckning av Olof Grau. Kyrkan hade trätunnvalv – som föregick dagens – som var rikt dekorerade med målningar från 1300-talet. Dessa målningar finns kvar. Trätaket demonterades – brandfaran -när ett nytt tegelvalv slogs 1430. Plankorna från trävalvet har länge legat på vapenhusets vind. År 1928 plockades plankorna ner och såldes till Statens historiska museum där de kan ses sammanfogade idag. Konsthistoriskt är enastående viktiga i konsthistorien med sin klart lysande kolorit, dock numera avmattade i färgerna.

TVÅ RUNSTENAR FRÅN 1000-TALET STÅR UTANFÖR KYRKAN.

Ärentuna ka

Denna runsten – nr 1014 – står på kyrkvallen ca 50 meter S om kyrkan och bredvid runsten nr 1015.

Texten på stenen ovan lyder:

iolmkeR • lit • raisa > stain > ifti R• iulfast • uk • ] suartufþa > suni • sina

HolmgceÍRR let rceisa stæin œftÍR Igulfast(?) oJc Svarthöfða, sy ni sina.

»Holmger lät resa stenen till minne av Igulfast(?) ocli Svarthövde, sina söner.»

Toppen på stenen är som synes av bilden avslagen. Stenen har innan den restes igen legat som trappsten till sockenstugan. Stenen är mycket omsorgsfullt ristad och med en tydlig och fin ornamentik. Stenen är ristad av mästaren Öpir.

Ärentuna ka

Denna sten nr 1015 står bredvid stenen 1014 på kyrkvallen.

Inskrift:

iofur »lit i rita >sten [ • yftiR sun sin •yr ik u] uk >iofastu • kunu •sinn

Iofurr let retta stœin æftÍR sun sinn OrøJciu(?) oh Iofastu, honu sina.

»Jovur lät resa stenen efter sin son Orökja(?) och [efter] Jofasta, sin hustru.»

Stenen har varit golvsten i vapenhuset och var under en tid okänd innan den restes på nuvarande plats. Stenen är grovt och oskickligt huggen. Runorna är otydliga och svårlästa. Stenen är en klumpig imitation av stenen nr 1014. Den är ett försök av en mindre skicklig stenhuggare att imitera Öpir. Ornamentiken är oskickligt gjord och spegelvänd i förhållande till nr 1014. Detta är en okänd stenhuggare och icke Öpir eller på hans nivå.

KYRKANS INTERIÖR

IMG_6845

Interiört domineras kyrkan av de magnifika talmålningarna. Bänkinredningen från 1694 präglar också kyrkan interiört. Några av målningarna presenteras i närbild nedan liksom korfönstret, predikstolen och Maria skulpturen.

1L8A4509

Denna vackra predikstol med ingång från en trappa i väggen från sakristian är från 1760-talet och utförd i rokokons former.

Kor fönstret

Det målade kyrkfönstret är av sent datum och tillkom i samband med nydaningen av kyrkan inre 1928. Målningen föreställer den gode herden.

Madonnan 1400-tal

Mariaskåpet är ett av den rika uppsättning träskulpturer kyrkan en gång haft. Efter att ha varit deponerad på Gustavianum i Uppsala är skulpturen nu tillbaka i Ärentuna kyrka. Maria med barnet omges av två kvinnliga helgon, Sankta Dorotea till vänster och Sankta Catharina av Alexandria till höger. Skulpturen är från 1470-talet utförd i Sverige.

TAKMÅLNINGARNA FRÅN 1400-TALET.

Takvalven är oerhört rikt bemålade med berättelser från Bibeln och med bilder so illustrerar Dekalogen. Dessa målningar tillhör de bäst bevarade och också märkligaste målningarna från medeltiden.

Målningarna är från 1400-talets mitt. Konstnären är okänd. Det är alltså inte Albertus Pictor eller hans verkstad som målat dessa men han är ändock en framstående målare inom det medeltida kyrkomåleriet i Mälardalen. I litteraturen anses målaren vara ”teologiskt undervisande.” I en tid då läskunnigheten inte var allmän var det i stor utsträckning kyrkomålningarna som undervisade menigheten om Bibeln och dess budskap. Dekalogen skildras målande i en serie bilder. Det är med det förhållandet i minnet man ska se de drastiska och delvis brutala bilder vi presenterar här. Målaren anses ha varit munk eftersom man spårar ett franciskanskt inflytande i målningarna, franciskanska helgon är vanliga i målningarna. Ärentunas kyrkomålningar är ett bra exempel på de målartraditioner som fanns före Albertus Pictor och som också byggde på äldre inhemska traditioner.

Målningarna är i stor utsträckning, som visas av bilderna, fräscha i färger och  konturer trots att de varit övermålade. En första överkalkning skedde 1758 och en andra 1891. År 1928 togs målningarna fram och konserverades.

De bilder som visas här ett mycket litet urval av de många bilder som täcker takvalven i kyrkan.

Målningarna är i min värld intressanta dels för det bibliska budskap de förmedlar men också som ett vittnesbörd över förhärskande förställningar under 1400-talet. Bilderna är brutalt drastiska, vilket vi återkommer till, men visar också hur människorna var klädda på 1400-talet. Målaren har inte försökt föreställa sig hur människorna på Jesu tid var klädda. Nej, målaren har målat av människor runt sig i de kläder och beteenden han såg omkring sig.

Studera därför människorna på bilderna och hur de klär sig och ser ut. 1400-tal!

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Helige tre Konungars tillbedjan av Jesusbarnet (bilden beskuren).

IMG_6848

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Ovan två bilder skildrar barnamorden i Betlehem beordrade av Herodes den store enligt Matteusevangeliet. Notera den brutala realismen i bilden när soldaten sticker svärdet i barnet medan modern försöker hindra honom. Kring soldaten ligger svärdsdöda barn. Notera också svärdet av en typ vanlig under 1400-talet.

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Oklart om bilden som är beskuren ansluter till vänster om barnamorden i Betlehem är Herodes som beordrade morden eller om det är en av de heliga Konungarna som vädjar om att spara deras liv. Notera draperingarna på mannens klädedräkt. En väldigt levande för att inte säga naturalistisk bild. Notera målarens förkärlek och skicklighet i att måla rika draperingar.

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Adam och Eva har ätit av den förbjudna frukten och fått kunskap om sin nakenhet. De skyler sig inför Herren med fikonlöv.

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Odjuret.

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Jesus Kristus på en tron i form av templet i Jerusalem(?)

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Den blinde Lemek – avkomling till Kain – förleds av sonen Tubal Kain att med ett pilskott döda Kain. Till höger dödar Lemek Tubal Kain. Notera långbågen, ev av idegran.  Dessa medeltida långbågar hade mycket stor dragstyrka för att kunna få iväg en pil tung nog för att kunna tränga igenom en rustning. Arkeologiska fynd av äldre långbågar är kända från bl a Sigtuna.

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Lemek dödar Tubal Kain.

Källor:

Bengt Ingmar Kilström, Ärentuna Kyrka

Sveriges Runinskrifter, SRI. Band 6, del 1-4. Upplands runinskrifter.

Fotografier: Gustaf och Lennart Waara

 

TVÅ FINSKA KLIMATFORSKARE TILLBAKAVISAR ANTROPOGEN KLIMATFÖRÄNDRING.

14 juli 2019

De finska forskarna Jyrki Kauppinen och Pekka Malmi från Åbo universitet visar att människan nästan helt saknar inverkan på klimatet.

Studien är publicerad utifrån Institutionen för fysik och astronomi vid Åbo universitet på Cornell Universitys e-tjänst arXiv.

Studien redovisas på fem sidor (länk till studien nedan) och begriplig även för en vetenskapligt otränad person. Rekommenderas starkt för studium.

Det är huvudsakligen låga molnformationer som styr den globala temperaturen. FN:s klimatpanel IPCC misslyckas med att räkna in molnens påverkan i sina modeller som blir missvisande.

”Det är därför dessa modeller ger en mycket liten naturlig temperaturförändring och lämnar en mycket stor förändring för växthusgasernas bidrag i den observerade temperaturen.”

Under de senaste hundra åren har temperaturen ökat med cirka 0,1 grad celsius på grund av koldioxid, varav det mänskliga bidraget varit runt 0,01 grad, enligt de finska forskarna.

”Eftersom den antropogena delen i den ökade koldioxiden är mindre än 10 procent, har vi praktiskt taget ingen antropogen klimatförändring. De låga molnen är det som främst kontrollerar den globala temperaturen.”

Här är länken till rapporten för egen läsning samt abstract och slutsats:

https://arxiv.org/pdf/1907.00165.pdf

NO EXPERIMENTAL EVIDENCE FOR THE SIGNIFICANT ANTHROPOGENIC CLIMATE CHANGE

J. KAUPPINEN AND P. MALMI

Abstract. In this paper we will prove that GCM-models used in IPCC report AR5 fail to calculate the influences of the low cloud cover changes on the global temperature. That is why those models give a very small natural temperature change leaving a very large change for the contribution of the green house gases in the observed temperature. This is the reason why IPCC has to use a very large sensitivity to compensate a too small natural component. Further they have to leave out the strong negative feedback due to the clouds in order to magnify the sensitivity. In addition, this paper proves that the changes in the low cloud cover fraction practically control the global temperature.

Conclusion

We have proven that the GCM-models used in IPCC report AR5 cannot compute correctly the natural component included in the observed global temperature. The reason is that the models fail to derive the influences of low cloud cover fraction on the global temperature. A too small natural component results in a too large portion for the contribution of the greenhouse gases like carbon dioxide. That is why IPCC represents the climate sensitivity more than one order of magnitude larger than our sensitivity 0.24°C. Because the anthropogenic portion in the increased CO2 is less than 10 %, we have practically no anthropogenic climate change. The low clouds control mainly the global temperature.

 

RUNSTEN U795 VID BREDS KYRKA I UPPLAND.

03 juni 2019

IMG_1952

 

Denna runsten står idag vid Breds kyrka i Uppland. Den fanns en gång – anger äldre annaler – inmurad i södra kyrkogårdsmurens yttre sida, invid och till höger om porten. Det föreligger enligt SRI Uppland (Sveriges Runinskrifters fyra volymer, band 6 – 9, om runinskrifter i Uppland)  inga historiska uppgifter om var stenen ursprungligen varit rest.

Texten på stenen lyder translittererad, normaliserad och översatt till dagens svenska: ”Tingbjörn lät hugga stenen efter sina söner.”

+ þikbyrn + lit akua + sten + yfti +suni + sino +

Pingbiorn let haggva stœin œftÍR syni sina.

Vi undrar då omedelbart varför en fader reser sten efter söner. Döda söner kan man med fog anta. Men, hur dog de? I samband med vikingatåg i österled? I samband med vapenträffning med fientliga styrkor? Någon form av olycka eller sjukdom? Inget anges explicit men en tanke kan vara att om en fader reser en sten över söner så har de utfört något för en svensk man ärorikt. Fadern är alldeles uppenbarligen stolt över sönerna till den grad att han bekostar en runsten. En runsten kan ha tagit ett år eller mer att hugga. Det talar emot olycka och sjukdom och för vikingatåg eller att de stupat i vapenträffning. Således, riktiga ärorika svenska män! Det är det budskap denna runsten sänder till oss över 1000 år! Det är magiskt så vi ryser!

I SRI Uppland finns inget angivet om sönerna. Namnen på sönerna är inte kända. I SRI Uppland förmodas namnen ha varit inristade i en annan nu förkommen sten. Orsaken till att fadern reste stenen efter sina söner kan ha funnits angiven där? Det sista är liksom orsaken till att stenen rests en tolkning från vår sida.

Ornamentik, runformer, huggningsteknik o.s.v. talar för att Livsten har hållit i mejseln. Livsten är den store runmästaren vid mitten av 1000-talet. Den mycket skicklige runristaren Balle verksam under andra halvan av 1000-talet  har gått i lära hos Livsten. Runristaren Balle har lämnat ett tjugotal idag kända stenar efter sig. Det kan man se av bland annat den utvecklade ornamentik som båda uppvisar. Livstens ornamentik illustreras på ett utmärkt sätt av stenen på bilden.

 

 

HÄXPROCESSEN RULLAR VIDARE

07 maj 2019

Precis som på 1600-talet då både prästerliga och juridiska experter intygade att barnens berättelser om kvinnor som bolat med djävulen var sanningsenliga går nu 171 psykologer och psykoterapeuter ut i Expressen till stöd för den dysfunktionella flickan. ”Regeringens passivitet i klimatfrågan kan leda till att barn går in i destruktiva processer.Deras klimatstrejkande är en frisk och konstruktiv reaktion på en adekvat oro för framtiden. Därför höjer vi våra röster till stöd för Greta Thunberg” skriver 171 psykologer och psykoterapeuter. De stödjer därmed häxliknande påståenden om jordens undergång och att kunna se CO2! För det är ju sant, eller hur?

Klimat-Greta tillskrivs övernaturliga krafter – kan se koldioxid i luften med blotta ögat

INDRAGNING AV MEDBORGARSKAP.

09 mars 2019

 

 Nederländerna, Storbritannien, Belgien, Finland, Tyskland och Frankrike är de EU-länder som hittills börjat eller avser att börja återkalla medborgarskap för muslimska terrorister och neka dem att återvända efter att ha anslutit sig till IS i Syrien och Irak. Men den svenska regeringen är inte beredd att ompröva sin hållning – IS-terrorister med svenskt medborgarskap kommer att välkomnas tillbaka in i landet.

 Till en början skyllde statsministern socialdemokraten Stefan Löfven på internationell rätt / konventioner. Argumentet apades efter av politiker på det lokala planet. När det visade sig inte vara något hinder eftersom internationella konventioner är underordnade svensk grundlag och svensk lag så skickades Morgan Johansson fram och hänvisade till svensk Grundlag och att det tar fyra fem år att ändra den.

 Ändringar i grundlagen har varit möjligt i andra sammanhang och för närvarande pågår arbetet flera ändringar – de mest kontroversiella avser inskränkningar för medborgarna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Det finns parlamentariskt stöd från SD, M och L för en grundlagsändring gällande medborgarskapet men regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill inte ansluta sig till den linjen så att en lagändring kan komma till stånd.

MIGRATIONENS KOSTNADER.

16 februari 2019

 

EN MYCKET VÄSENTLIG ARTIKEL. SR:s siffror ligger nära de kalkyler jag gjort och som landar på 150 – 225 miljarder kronor per år. Kostnader för tredje man oräknade. Därutöver kommande skattehöjningar de närmaste fem åren i kommunerna med ca 5 kr/skattekrona. Det har redan börjat inträffa i flera kommuner som Sundsvall och är sannolikt på gång ex i Örebro! Kalkyler kan alltid diskuteras och beräknas på olika sätt och med olika utgångspunkter och antaganden. Jag känner mig dock trygg med att rekommendera denna eftersom den i huvudsak är korrekt och stämmer med mina egna beräkningar!

 

Artikeln är publicerad på Det Goda Samhället och skriven av Sven Robach. Presentation i slutet av artikeln.

Hur mycket kostar invandringen till Sverige? Jag har funderat mycket på det. Tyvärr är det svårt att få ett klar och tydlig information om den saken. Ämnet verkar tabubelagt. Politiker ger anmärkningsvärt lite om ens någon information till oss väljare, vare sig före eller efter riksdagsvalen. Massmedia, som kan lägga ner mycket tid och spaltkilometer på att utreda alla turer omkring kostnaderna för Nya Karolinska, ägnar förstrött eller inget intresse åt att klara ut för oss läsare vad invandringen kostar. Med risk för felaktigheter och missförstånd tvingas den enskilde väljaren på egen hand försöka bilda sig en uppfattning. Det som följer är några av mina trevande försök att orientera mig om saken:

Kostnaderna för invandringen till Sverige består av två delar. Dels kostnaderna för mottagandet, dvs kostnader för migrationsverket under utgiftsområde (uo) 8, integration under uo 13 och nystartjobb under uo14.

Under senare år var kostnaderna:

2015: 33,6 mdr
2016: 60,4 mdr
2017 : 69,9 mdr
2018: 48,5 mdr
2019: 37,0 mdr (budget)
2020: 31;6 mdr (prognos)
(Källa: finansdepartementet)

Den andra delen av kostnaderna är den del av offentlig konsumtion (skola, sjukvård, rättsväsende osv) och transfereringar (försörjningsstöd och alla andra former av bidrag) som går till invandrare efter avdrag för de skatter som invandrare betalar in. Ett seriöst försök att beräkna dessa kostnader gjordes år 2009 av professor Jan Ekberg i ESO 2009:3. (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) Han kom fram till en grov uppskattning av kostnaderna avseende år 2006 till 1,5-2% av BNP, (vilket tillämpat på år 2018 skulle innebära 1,5-2% av 4580 mdr eller 68,7-91,6 mdr) Siffran gäller de kostnader som överförs från inrikes födda till utrikes födda och inrikes födda barn till två utrikes födda föräldrar, (som enligt Ekberg år 2006 uppgick till 1 530 000 personer) Om man ska få fram de sammanlagda kostnaderna skall, såvitt jag kan utläsa, adderas migrationsverkets kostnader. (Det finns här troligen en viss risk för en mindre överlappning) Totalkostnaderna 2018 skulle då hamna på i storleksordningen 117,5-140,1 miljarder sek. Denna siffra kan, med samma beräkningsmetod, vara betydligt högre 2018, eftersom den befolkningsgrupp som avses nu är betydligt större än den var 2006.

Joakim Ruist och Lennart Flood utförde en beräkning i bilaga 6 till långtidsutredningen 2015, avseende siffror gällande år 2013. Resultatet blev att 26 miljarder per år, eller 0,7% av BNP, överförs från inrikes födda till utrikes födda. Migrationsverkets kostnader var dock endast inräknade till viss del. Kostnaderna för inrikes födda barn med en eller två utrikes födda föräldrar hade också lämnats utanför. Adderas dessa två poster bör kostnaderna hamna på någonstans i storleksordningen 60-70 miljarder. Detta gäller alltså tiden före den stora invandringen från 2015 och framåt. Med stor sannolikhet är siffran betydligt högre idag.

En senare utredning, ESO 2018:3, ”Tid för integration….” av Joakim Ruist visade att 690 000 flyktingar år 2015 kostade 41,5 miljarder. Prognosen framöver är en nettokostnad på 74 000 sek per år och genomsnittlig flykting, eller ca 51 miljarder sek per år. Efter en inledande period då den genomsnittliga flyktingen lever på bidrag följer en period då flyktingen arbetar och betalar skatt. Därefter går flyktingen i pension. De skatter som hinner betalas in täcker inte de kostnader som uppkommer före och efter perioden med arbete. Nettoeffekten, sett över flyktingens livstid, blir en årlig nettokostnad för det offentliga på 74000 per (genomsnittlig) flykting. Nuvärdet av denna kostnad blir, med 2% ränta, 2,2 mkr sek. För 690 000 flyktingar blir nuvärdet av den totala diskonterade kostnaden 1 518 miljarder sek. Det förhållande som bör uppmärksammas är att dessa flyktingar aldrig under sin livstid i Sverige klarar av att ”bli lönsamma”. Allt tal om att flyktingarna så småningom kommer att bidra ekonomiskt till Sverige kan alltså nu avfärdas.

Studien ovan omfattar bara en begränsad grupp av 690 000 flyktingar. Det är rimligt att anta att totalkostnaderna är betydligt högre för samtliga utrikes födda och deras inrikes födda barn med en eller två utrikes födda föräldrar. Den 31 december 2017 fanns 1 877 050 utrikes födda i Sverige. (Enligt SCB) Dessutom finns ca 500 000 inrikes födda barn med två utrikes födda föräldrar samt barn med en utrikes född förälder. Hur mycket kostar alltså dessa? Jag hittar inget bra svar på den frågan. Jag tvingas konstatera att om jag ska tro på forskarna ovan bör svaret ligga någonstans mellan 60 och 140 miljarder per år. Jag tror att siffran är ännu högre. Men jag kan inte bevisa det. Det är troligen inte heller meningen. Som väljare ska jag hållas i okunnighet. Men regeringen borde ta fram och redovisa den informationen fortlöpande.

Varför är det viktigt att känna till dessa kostnader? Det handlar om demokrati och om Sveriges nationella suveränitet. Om svenska väljare inte får veta hur mycket skattepengar som spenderas på invandring blir det omöjligt att fatta upplysta beslut på valdagen. Demokratin försätts ur spel. Det väljarna får veta är på sin höjd vilka partier som vill öka invandringen (Mp, C och V) vilka som vill begränsa den (S och M) samt vilket parti som vill ta ner den till ett minimum (SD). Men om väljarna ska kunna ta ställning borde det vara en demokratisk självklarhet att partierna redovisar åtminstone i grova drag hur många invandrare de planerar för och hur mycket det kommer att kosta. Även väljare som tycker att Sverige bör betala för invandringen – avsikten är ju att hjälpa flyktingar, inte att tjäna på dem, eller hur? – behöver veta vilka summor det handlar om. Annars väljer man ju helt i blindo. Rimligen har man en gräns för hur mycket man vill att hjälpen ska få kosta. Hur många tycker att 1 518 000 000 000 är lagom?

Om vi antar att vi (inrikes födda) betalar 140 miljarder per år (troligen mer) för utrikes födda och deras barn så är det 2,5 gånger vad det svenska försvaret kostar och tre gånger hela det svenska rättsväsendet och nästan två gånger hela UNHCR:s årsbudget. Många säger att ”Sverige har råd med invandringen”. Hur kan man veta det, om man inte känner till beloppet? Uppenbarligen har vi inte råd med tillräckligt försvar, tillräckliga löner till poliser och sjuksköterskor eller tillräckligt god åldringsvård. Att säga sådant anses vara att ”ställa grupp mot grupp”. En uppmaning till att blunda för verkligheten och att hålla tyst.

Man bör också komma ihåg att en svensk krona ger 40-50 gånger mer i köpkraft i många av de länder invandrarna kommer ifrån. Om vi hjälper 2 miljoner migranter i Sverige kan vi kanske för samma belopp hjälpa 80 miljoner på plats. Vilket är mest humant? Att hjälpa människor som har pengar och kraft att ta sig hit eller att hjälpa dem som har det för svårt för att kunna ta sig någonstans?

En gång i tiden har Sverige undertecknat ett antal internationella konventioner som idag anses ligga till grund för vår migrationspolitik. Våra politiker anser att Sverige måste följa konventionerna och därmed har vi inte längre något val. Jag säger inte att besluten att underteckna internationella konventioner inte har fattats i demokratisk ordning. Men man kan idag ifrågasätta om politiker och väljare då insåg de långsiktiga konsekvenserna tillfullo. Det är också tydligt att konventionerna kan tolkas olika. Våra Nordiska grannländer tycks göra andra tolkningar än Sverige. Kanske är det tid att för en gångs skull ta upp och diskutera innehållet i de konventioner som vi så slaviskt anser oss böra följa. Är de verkligen fortfarande fullt adekvata och ändamålsenliga för vår tid? Det förefaller som om svenska väljares valmöjligheter – och med det själva demokratins funktionssätt – idag är underordnad dessa konventioner. Kostnaderna för svenska skattebetalare att följa konventionerna blir vad de blir, allteftersom människor från hela världen väljer att ta sig hit. Det kan tyckas att vi givit upp vårt nationella självbestämmande på denna punkt. Det är inte längre svenska väljare som genom demokratiska val kan avgöra vilken migrationspolitik vi ska bedriva och vilka belopp vi vill betala för den.

Är detta en rimlig ordning?

Sven Robach är pensionerad civilekonom med universitetspoäng i historia, filosofi och teologi. Han har varit verksam inom statlig förvaltning, finansbolag och tillverkningsindustri, senast som etableringschef på ett färgföretag.

 

 

VENEZUELA

03 februari 2019

 

Venezuela är ett rikt land inte minst på grund av oljetillgångarna som enligt vissa uppgifter är större än Saudiarabiens. Dessutom har landet stora malmtillgångar. Venezuela är ett land som borde vara ett välfärdsland men som i vanlig ordning förstörts i grunden av kommunist-socialistiska regimer med först Hugo Chavez och numera Nicolas Maduro. Båda valda i allmänna val. Dock kraftigt ifrågasatta pga. stora hinder för en verklig opposition och sannolikt rent valfusk. Idag är Venezuela trots alla tillgångar som nation bankrutt och med negativ ekonomisk tillväxt. Alla relevanta ekonomiska parametrar visar samma sak!

 Venezolanerna protesterar rättmätigt på gatorna mot Nicolas Maduro på samma sätt som fransmännen protesterar emot Emanuel Macrons regim! Den sittande presidenten, Nicolás Maduro, har betydligt mindre stöd, både nationellt och internationellt, än talmannen Juan Guaidó, som utropat sig till interimspresident.

 Det som är geo-politiskt oroande är det amerikanska erkännandet av Juan Guaidó som president och vapenskramlet och hotet att skicka 5000 soldater. Det vet vi hur det slutar!

 Från 1946 och fram till idag har USA med CIA som vägröjare varit inblandade i 81 statskupper i olika länder. För det mesta med framgång i USA:s och CIA:s ögon. I Libyen fick man bort diktatorn Muammar Gaddafi som sedan mördades. Sedan bombades Libyen från en fungerande nation och stat ”tillbaka till stenåldern” som frasen lyder i USA alltsedan Vietnamkriget. Sverige deltog med JAS Gripen i spaningsuppdrag i det rövartåget! I Irak gjorde sig USA med CIA som spjutspets av med diktatorn Saddam Hussein i en likaledes fungerande nation och stat. Saddam Hussein dödades sedan efter en rättegångsliknande process! Irak är idag en dysfunktionell stat. Försvarat idag av ideologiskt förvirrade och förblindade neo-cons! Läs kommentarerna på mitt inlägg på Det goda Samhället! I Syrien har USA och CIA misslyckats med att få bort Bashir Al Assad trots CIA:s intriger och covert operations, bombningar och vapensamarbete med rebellgrupper inklusive IS. Israel är självfallet inblandat i Syrien med rena bombningar.

 Ett annat exempel på en misslyckad operation är invasionen på Kuba vid Grisbukten (Bay of Pigs 1961). Grisbuktsinvasionen började som en helt CIA ledd och initierad operation med stöd av ett antal militärt tränade exil-kubaner. Invasionen misslyckades därför att den geo-politiskt hederliga (Vietnam och Israel) John F Kennedy vägrade sända militärt stöd vilket CIA räknat med. Det medförde ett hat inom CIA emot JFK som så småningom ledde till mordet på JFK i Dallas med CIA:s inblandning.

 Venezuelas befrielse från Nicolás Maduro måste vara venezolanernas eget verk. Den uppfattningen utgår ifrån en geo-politiskt viktig princip; ”ett folks befrielse måste vara dess eget verk”. Historiskt har befrielse på andras länders bajonetter sällan blivit lyckade! Libyen och Irak är tillräckligt tydliga exempel. Erkännandet av Jean Guaidó som president i Venezuela är därför geo-politiskt felaktig. Vilka de nationella och internationella politiska konsekvenserna blir kan inte överblickas. Utifrån vilka kriterier kan ett land ”erkänna” en icke vald politiker i ett annat land som legal regent? Ett exempel, Tyskland erkände marionetten Vidkun Quisling som Norges regent efter den tyska ockupationen. Norges legala regering satt i England tillsammans med statsöverhuvudet! Är det möjligt att erkänna Marinne Le Pen som president i Frankrike eftersom Emanuel Macron f.n. har mycket lågt stöd? Naturligtvis inte! Det skulle medföra allehanda internationella och legala problem.

Jag misstänker att CIA är inblandade och agerar i bakgrunden till Juan Guidó. USA:s snabba ”erkännande” av honom som president var i säck innan det kom i påse. Kanada har heller inte där att göra! När EU parlamentet nu uppmanar EU kommission att ”erkänna” Juan Guaidó Som president är det en helt felaktig geo-politik. Eftersom den är principiellt felaktig så väntar jag på att de politiskt erbarmliga Margot Wallström och Stefan Löfven också erkänner Juan Guaidó.

 Vi vet redan på förhand vart ett ingripande militärt från USA:s sida leder. Vi har sett det flera gånger redan bl.a. i Mellan-östern. Fokus kommer att ligga på att ”befria” oljefälten på samma sätt som de gjort i Syrien och andra länder. Sedan kommer ägande och utnyttjandet av dessa oljefält genom olika skenaffärer att hamna hos några få amerikanska finansfamiljer vars namn är väl kända i sådana sammanhang, Rockefellers och Rothshields.


%d bloggare gillar detta: