MUHAMMED, KORANEN OCH ISLAM VISAVI JESUS, BIBELN OCH KRISTENDOMEN. ARTIKEL 2.

I denna andra artikel kommer jag att visa att det finns en religionshistoriskt påvisbar och obruten tradition från Muhammeds verksamhet via Koranen och till dagens daesh/IS. Därav den tidigare korrekta benämningen muhammedaner (följare av Muhammed) på dem vi idag kalla muslimer.

I artikel ett visade jag hur Muhammed själv praktiserade militär strategi och användning av arméer och dödligt våld för att övertyga, omvända och betvinga de som i Koranen kallas otrogna. Vilket var och är liktydigt med dem som inte bekände/bekänner sig till Muhammeds tolkningar och uppenbarelser nedtecknade av skrivaren Hassan ibn Thabit.

Till en början vill jag starkt VARNA för en version av Koranen som förekommer i pocket och i översättning och sammandrag med historisk inledning av Åke Ohlmarks. I Ohlmarks version av Koranen har två tredjedelar av texten utelämnats utan angivande av vilka delar och på vilka grunder. En jämförelse av texten i de suror som förekommer hos Ohlmarks med den fullständiga och korrekta texten hos K. V. Zetterstéen visar att dessa är redigerade och ändrade så att de i vissa fall mildrats i formuleringar och innehåll. Detta faktum är ägnat att väcka misstankar – berättigade eller oberättigade – kring vad som utelämnats! Det har jag inte orkat undersöka!

I varje fall kan man konstatera att Åke Ohlmarks version av Koranen är oanvändbar för varje seriös intellektuell diskussion av innehållet i Koranen. Med ett svenskt nyord så är den ett exempel på ”fake news”!

Märklig är också Åke Ohlmarks beskrivning av de 600 – 900 judar som Muhammed lät halshugga och samtidigt göra kvinnor och barn till slavar. Se artikel 1! Ohlmarks skriver ”… det högsinta och överlägsna sätt på vilket han 629 behandlat de slagna judarna i Chaibar.” Ohlmarks sidan 29. Inget sägs heller i Åke Ohlmarks ”historiska inledning” om Muhammeds vana att låta meningsmotståndare och kritiska poeter bli av med huvudena som sedan presenterades för Profeten Muhammed.

Den version som används i denna artikel och citeras är översättningen av Koranen från arabiskan av K. V. Zetterstéen i den tredje oförändrade upplagan utgiven med anmärkningar av Christopher Toll, WW tryckt i Finland 1994. Texten är oerhört omfattande och mördande tråkig att läsa. Jag har inte läst hela Koranen sura för sura och vers för vers. I själva verket känner jag bara en person som faktiskt gjort det och också hjälpt mig tillrätta bland alla suror och verser.

För att ge en rättvisande bild av innehåll och inriktning i Koranens suror och verser – kring hur otrogna skall behandlas – blir det nödvändigt att citera ett större antal. Alla går dock inte att ta med, ty de är många!

Inledningsvis är det också nödvändigt att vi förstår vad Koranen menar med otrogna! Det handlar inte bara om vad vi skulle mena med otrogna (om vi skulle få för oss att  använda begreppet) dvs ateister (troende Gudsförnekare) eller sådana som inte tror alls (agnostiker). Bland otrogna i Koranen inrangeras vidare kristna ( M. menar att vi tror på flera Gudar eftersom vi kristna tror att Jesus är Kristus dvs Guds son), judar och vissa muslimer, dvs de som inte accepterar eller tror exakt som Muhammed hävdar och kräver!

Relevanta suror och verser citeras ur nämnda Zetterstéen med angivande av surans och versen nummer i den nämnda upplagan. Läsaren kan därmed själv kontrollera citat och sammanhang.

Sura nr 8 vers 7: ”Än när Gud lovade eder den ena av de båda skarorna (av motståndarnas besegrade armé, min anm.) att den skulle bliva eder och i önskaden att den obeväpnade måtte tillfalla eder men Gud ville bekräfta sanningen med sina ord och utrota de otrogna till sista man.”

Sura nr 8 verserna 12 – 14: ”Och när din Herre meddelade änglarna denna uppenbarelse: Jag är med eder, styrken alltså dem som tro! Jag skall injaga skräck i deras hjärtan som äro otrogna, halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna.
Och detta därför att de trotsade Gud och hans apostel (dvs Muhammed min anm.), ty om någon trotsar Gud och hans apostel så är Gud förvisso sträng i att straffa.
Så är det. Så smaken nu därpå! De otrogna väntar förvisso eldens pina.”
Se nedan för beskrivning av hur daesh/IS rent bokstavligen följer och fullföljer denna sura.

Sura nr 9 vers 5: ”Men när de fridlysta månaderna (fyra månader, min anm) gått till ända så döden månggudadyrkarna (de kristna med Jesus som Guds son, min anm) varhelst i finnen dem. Gripen dem och inspärren dem och läggen eder i försåt för dem på alla möjliga ställen.”

Sura 9 vers 14: ”Striden mot dem (dvs de otrogna min anm) så skall Gud straffa dem genom edra händer och låta dem komma på skam, hjälpa eder mot dem och hela rättrogna människors bröst.”

Sura 3 vers 151: ”Och om i bliven dödade för Guds sak eller dön, så är sannerligen förlåtelse av Gud och barmhärighet bättre än det, som I hopsamlen.”

Sura nr 9 vers 13: ”Skola I ej strida mot människor som brutit sina eder och tänkt på att fördriva aposteln helst som de börjat med eder förut. Skolen I väl rädas för dem, ändock Gud är mera värd att rädas för, om I ären rättrogna.”

Sura 8 vers 1: ”De spörja dig om krigsbytena, säg: Krigsbytena tillhöra Gud och aposteln.”

Sura 8 vers 17: ”I haven ej heller dödat dem, utan det var Gud, som dödade dem; icke heller var det du som slungade, när du slungade, utan det var Gud som slungade, och detta för att han skulle pröva de rättrogna med ett ynnestbevis. Gud äro förvisso den Hörande, den Vetande.” (Det är verkligen en tröst att ha med sig när man dödar i islams namn! Det är inte jag utan Gud som dödar! Min anm!)

Sura 8 vers 37: ”Och de som äro otrogna skola församlas i helvetet.”

Sura 8 vers 62: ”Och utrusta emot dem (de otrogna min anm) så stor styrka och så mycket rytteri I kunnen att därmed förskräcka Guds och eder fiende och även andra, som I icke kännen, förutom dem! Gud känner dem.”

Sura 88 vers 66: ”Profet uppmuntra de rättrogna till strid! Om de funnes tjugo som äro tåliga, bland eder, skola de övervinna två hundra, och om det funnes hundra bland eder, skola de övervinna…”

Sura 8 vers 68: ”Det tillkommer ej en profet att taga fångar, förrän han anställt ett blodbad på jorden. I viljen hava detta livets vinning men Gud vill hava det tillkommande; ja Gud är väldig och vis.”

Några andra intressanta suror och verser: Sura 3 verserna 8-11 och 112-114 om de otrogna som skall bitas av köld och förtäras av eld. Sura 13 verserna 34-36 om de trogna och paradiset. Många fler suror och verser kan anföras men det blir onödiga upprepningar. Den som så önskar kan köpa/låna Koranen i den upplaga jag använt och läsa vidare själv!

Den religiöst politiska metoden att hugga huvudet av misshagliga går som vi redan visat i artikel 1 tillbaka på Muhammeds egen praktik visavi personer misshagliga i Profetens ögon. Den som vill se hur daesh/IS också i sitt modus operandi faktiskt med kniv skär huvudet av misshagliga kan söka på nätet. Daesh/IS har haft den dåliga (men bevismässigt goda) smaken att filma och publicera sina övergrepp.

Det som kan hittas på nätet är vidare offentliga halshuggningar med efterföljande avhugget huvud placerat på den dödes rygg. En praktik hämtad direkt från hur Profeten Muhammed behandlade besegrade motståndare och med direkt stöd i Koranens suror!

Regelrätta avrättningar med nackskott på stora antal fångar förekommer på filmer tagna av daesh/IS själva och utlagda på nätet.

Det värsta jag sett i kategorin förnedra en otrogen – filmat av daesh och publicerat på nätet – är en person som spärrats in i en liten stålbur, bensin hälls på honom och antänds medan man filmar den utdragna dödskampen hos den brinnande och skrikande människan. Det hela avslutas med att en dumper tömmer en skopa med sprängsten över den döde för att ytterligare förnedra honom.

Detta beskrivs oftast i media som att daesh/IS är representanter för en extrem form av islamism. Jag hävdar med stöd av historien att daesh/IS i själva verket är den ”sanna” muhammedanismen/islam, som fullföljer Koranens suror dikterade av Profetens ”uppenbarelser” från Gud (Koranens texter) och utifrån Muhammeds egen praktik med målet att skapa ett muslimskt världsherravälde det s.k. kalifatet!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: