Archive for the ‘Svensk historia’ Category

FRÅN LEVANDE SVENSK HISTORIA TILL HISTORIELÖSHET – DEL 2

28 augusti 2020

Några exempel på nationalromantik, personligt valda snarare än för att de i någon allmän mening är representativa för nationalromantiken. De är representativa för min uppfattning av nationalromantiken.

TRÄKYRKAN I KIRUNA

Kyrkan i trä i Kiruna är målad i faluröd färg och byggdes mellan 1909 och 1912 och är ritad av arkitekten Gustaf Wickman.

Kyrkan är en av Sveriges största träbyggnader och ett unikt byggnadsverk från 1900-talets början. Stilen, i vilken kyrkan är byggd är nygotik och interiören har drag av nationalromantik. Fasadbeklädnaden och den röda taktäckningen är av träspån.

Tänk om arkitekterna idag kunde rita vackra byggnader istället för de modernistiska grå eller svarta lådor som strömmar ur de historielösa arkitektkontoren. Ett av de värsta exempel är ett villaområde strax syd om Enköping med ett helt villaområde med kolsvarta lådor med sadeltak men utan taköverhäng. När sonen och jag kom körande där första gången höll jag på att styra rakt ner i diket av pur chock över den groteska fulheten. 

ANDERS ZORN

Anders Zorn är Sveriges internationellt största och mest kända konstnär alla kategorier. Jag tröttnar aldrig på att bese Zorns konst vare sig det är olja, akvarell eller etsningar. En hyllmeter med litteratur om Anders Zorn kompletterar mina tre etsningar med bl.a. det magnifika självporträttet i vargpälsen (se bilden).

Anders Zorns måleri är ett tydligt exempel på historiskt och nationalromantiskt måleri. Här en dalkulla som sitter och stickar i en timrad dala-stuga. Denna bild gillar jag för den stilla kontemplativa stämningen med det sparsamma ljuset från ett litet fönster och skuggorna som uppstår i hörnen. D är samtidigt en i sig lågmäld hyllning till en svensk agrar livsstil och miljö som nu tyvärr är borta. Helt i nationalromantisk anda.

Anders Zorns samlade, by the way, på medeltida timrade stugor och utbyggnader. Samlingen av timrade byggnader kan beses strax sydväst om Mora. Samlingen är också den ett utslag av den nationalromantiska andan.  Anders Zorn som akvarellist (exempelvis som skildrare av vatten och vågspel) och som etsare har få motsvarigheter i den internationella konsthistorien. Som etsare har Anders Zorn bara en like, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, (född 1606 i Leiden död 1669 i Amsetrdam).

Det berättas att Anders Zorn själv en gång resonerade kring de stora etsarna i konsthistorien. Han såg sig själv som en av de stora. Zorns kommentar: ”Det har bara funnits två stora etsare i konsthistorien.” Efter en stunds tystnad och eftertanke fortsatte Zorn. ”Egentligen bara en”. Han klargjorde dock inte om han avsåg sig själv eller Rembandt van Rijn. Omdömet är dock helt giltigt. Studera Anders Zorns etsningar och hur han använder kaskader av tunnare eller tätare parallella streck för att skapa ljus och skugga och sällan över huvud inte använder konturlinjer. Magnifikt!

GUSTAF CEDERSTRÖM

Karl XII:s likfärd är en nationalromantisk målning av Gustaf Cederström utförd i Paris 1878, som numera hänger på Göteborgs konstmuseum. Cederström gjorde även en kopia av målningen 1884 som hänger på Nationalmuseum Detta är en bild som jag alltid stannat upp inför med beundran, alltsedan skolåren. Den tydliga heroisering av Karl XII och hans död känns riktig. Under min skoltid fanns bilden med i våra historieböcker och jag trodde i unga år att man faktiskt i snöstorm bar kungen över de svenska fjällen. Den väg och under de förhållanden som de retirerande Karolinerna fick ta. Många stupade och dog under vandringen i köld och snöstorm. De är begravda i Handöl vid Ånn sjön i Jämtland. Jag vet naturligtvis i likhet den allmänbildade att bilden i saklig historisk mening är osann. Karl XII:s döda kropp fördes till Sverige men bars inte i en öppen bår.

Cederström komponerade med stor omsorg – och med konstnärens frihet – det drama som skildras. Målningen är dock ingen historiskt exakt skildring av hur liket efter Karl XII transporterades till Sverige. Den döde kungen bars inte på en öppen bår över de norska fjällen. I verkligheten fördes kroppen nattetid till den svenska arméns högkvarter i Tistedalenlades i en furukista och transporterades därefter till Uddevalla där den balsamerades. Cederström var väl medveten om att han hade tagit sig konstnärliga friheter med händelseförloppet, något han 1919 kommenterade enligt följande: 

”Ej bars Carl XII obetäckt över gränsen, men har det stött någon människa att jag framställt honom så? … Absolut lögn bör man akta sig för, men en väl vald licentia poetica måste vara tillåten”.

Ett exempel på en heroiskt historiserande kultur. Inte bara tillåten i allmän mening utan också eftersträvansvärd i vissa sammanhang. Karl XII:s likfärd är ett gott exempel. Jag minns än idag bilden i skolboken från mellanstadiet.

GUSTAF ADOLF DEN STORE

Gustav Adolf är den enda svenska kung som officiellt blivit hedrad med titeln ”den store”. Beslutet fattades av rikets ständer 1633. I det beslutet slog man fast att Gustav II Adolf för ”evärdelig tid” skulle benämnas som ”Gustaf Adolph then Store”. Därför står det ”Gustavus Adolphus Magnus” (latin för ’Gustav Adolf den store’) på hans sarkofag i Riddarholmskyrkan.

Denna bild av Gustaf II Adolf är en nationalromantisk kalkmålning i Vårfrukyrkan i Enköping. I samband med kyrkans restaurering 1903–04 tillkom kalkmålningarna, ritade av Agi Lindgren och utförda av Carl Wilhelm Pettersson. Den är nationalromantisk inte bara i sitt konstnärliga uttryck och motivval utan också i sin faktiska presentation av Sveriges störste kung och härförare. Större och mer ansedd i Europa än i Sverige, namnet Lejonet från Norden är talande. Här med härförarstaven i handen.

Martin Luther startade och genomförde reformationen och Gustaf II Adolf säkrade och försvarade reformationen för Europa emot katolikerna. 

Gustaf II Adolf var en stor och nydanande härförare. Han var en förnyare av krigskonsten som senare följdes av andra härförare. De framgår med all önskvärd tydlighet i den historiska och krigshistoriska litteraturen. Hans största seger liksom Sveriges största seger på slagfältet någonsin var sannolikt slaget vid Breitenfelt 1631 mot ett övermäktigt saxiskt rytteri. Gustav Adolfs nydanande sätt att ställa upp armén inför ett slag bröt med tidigare traditioner och medförde att ha besegrade betydligt större arméer. Fotsoldaterna använde små tre-pundiga kanoner. Lättflyttade och effektiva mot fienden vars täta fyrkanter bröts upp. Han ställde inte upp fotsoldaterna i stora fasta fyrkanter utan i mindre rörligare enheter. Han använde rytteriet vid anfall på ett nytt sätt. Rytteriet red rakt mot fienden, avfyrade sin två pistoler på lämpligt avstånd, drog sedan värjorna och högg in på fienden. Inför slaget vid Lützen hade Wallenstein lärt en del av hur den nya krigskonsten såg ut och ställde upp sin armé på ett sätt som bröt med tidigare uppställningar. Namnet Lejonet från Norden var därför beundrat och fruktat i Europa.

I ett minnesmärke vid Breitenfeld står följande: ”Gustav Adolph, Christ und Held, Rettete bei Breitenfeld Glaubensfreiheit für die Welt. Am 7. September 1631 / 1831.“ (Gustav Adolf, kristen och hjälte, räddade i Breitenfeld, religionsfrihet för världen. Den 7 september 1631 / 1831.)

Detta fick vi läsa om under min skoltid. Idag är historierevisionen så långt gången att detta inte är läsvärt eller värt att hyllas.

Den statssocialistiska TV kanalen SVT (Sveriges Television?) har en programserie om Trettioåriga kriget som beskrivs som Sveriges skräckvälde i Europa. Så långt har förfallet inom historieskrivningen och revisionen av historien gått. Däremot är Herman Lindqvists beskrivning av Gustaf den Store rättvisande. Den finns att se på Öppet Arkiv under rubriken Hermans historia. Däremot nämner SVT i programmet om Trettioåriga kriget inte katolikernas slakt av nästan hela befolkningen i Magdeburg över huvud taget. Staden har inte återhämtat sig än idag.

De svenska kungarnas Karl XI och Gustaf II Adolf krig i Europa var ett legitimt krig, ett riktigt legitimt krig.

DEN SVENSKA REFORMATIONEN

För den svenska reformationen centrala personer, Martin Luther, Philip Melanchton, Gustaf Wasa, Olaus och Laurentius Petri (Olof och Lars Pettersson) också är målade i Vårfrukyrkans kor i samma nationalromantiska stil.

FRÅN LEVANDE SVENSK HISTORIA TILL HISTORIELÖSHET – DEL 1

23 augusti 2020

Underrubriken är: från svensk nationalromantik till akademisk och kulturell historielöshet Den historiska verklighet som med traditionella vetenskapliga teorier och metoder analyseras i en löpande historisk diskurs har ersatts av akademiskt barbari typ feministisk ideologi, genusteori, islamistiska tolkningar och identitetspolitiska historierevisioner. Akademin har gått från sökandet efter ”wie es eigentlich gewesen” (Leopold von Ranke tysk historiker) till ett ”ideologiskt narrativ”. 

Den västerländska historiekulturens förfall

Den västerländska kulturens allmänna förfall har också sin motsvarighet i den svenska kulturens urvattning och förfall.  Det innebär att vi, dvs den svenska allmänheten och våra ledare, gått från en historiskt medveten, för att inte säga historiserande kultur till en historielös kultur präglad av universitetens systematiska historierevisioner i form av genus- feminist- och identitetspolitiska tolkningar av skeenden och företeelser.

Svensk musik, konst, litteratur och historia under 1700-tal, 1800-tal och in i det begynnande 1900-talet innehöll starka nationalistiska tendenser. Liknande uttryck kan identifieras i hela den västerländska civilisationen. Historiska referenser och konnotationer var en naturlig del av den nationalromantiska kulturen.

Vad är historiskt medveten och historiserande kultur?

Vad menar vi med historiskt medveten nationell kultur? Vad menar vi med en historiserande kultur. Vad menar vi med en historiskt heroiserande kultur?

Begreppet ”historiserande” avser en kultur som medvetet och explicit söker sina referensramar och fenomenologiska rötter i den egna historien och i relevanta fall i den allmänna europeiska historien. Konnotationer till händelser, företeelser och strömningar i den egna historien används som medvetna element i den samtida nationella samhälleliga och kulturella diskursen. Därmed skapas ett medvetande och en referensram för det svenska folket inom vilken vi kan tolka och förstå samtiden. Det är vad som avses med ”historiskt medveten nationell kultur”. Med begreppet ”historiskt heroiserande kultur” avses en kultur som tar den historiserande kulturen till en ny nivå. Den är en kultur som medvetet använder den egna historien för att lyfta föreställningarna om det egna folkets bakgrund, särart, uppkomst och storhet. En heroiskt historiserande kultur bidrar till ett enigt, stolt folk som är medvetna om och aktivt lever med kunskapen om allt från vikingatågen, Jarlen Birger Magnusson, Gustaf Adolf den Stores segrar, Axel Oxenstiernas insatser, Karl XII:s segrar till våra stora internationella kulturpersonligheter och uppfinnare i det begynnande 1900-talet. Jag menar att en historiskt heroiserande kultur är en nödvändighet för ett homogent svenskt folk. Det är svårt att tänka sig att svensk regeringspolitik i ett sådant kulturellt klimat skulle släppa in 1,5 miljoner muslimer från MENA.

Friedrich Nietzsche

I Tyskland var kulturtrenden under exempelvis 1800-talet en supra historiserande trend. Friedrich Nietzsche uttryckte problemet – om det nu var ett problem vilket på goda intellektuella grunder kan ifrågasättas – på följande sätt:

”Vår betraktelse är även otidsenlig i den bemärkelsen att jag försöker förstå den historiska bildning som vår tidsålder med rätta är stolt över som en defekt, en skada och brist hos tiden; jag tror nämligen att vi alla lider av en förtärande historisk feber och åtminstone måste erkänna att vi plågas därav”. (Friedrich Nietzsche, Om historiens nytta och skada, 1998.)

Detta skrev Nietzsche 1872. Vi instämmer till fullo i beskrivningen. Vi tar varje dag hellre en ”historisk feber” än den historielöshet som utmärker dagens västerländska samhälle i allmänhet och det svenska samhället i synnerhet.

De ledande klassen är liksom medelklassen en obildad och historielös klass

Medelklassen och överklassen var en gång bildade klasser som hyllade bildning. Så inte idag. De var historiskt belästa och nationellt stolta klasser. Så inte idag. Idag ser vi hur ledande politiker (exempelvis Reinfeldt, Löfven och Sahlin) uppvisar stora brister i bildning, kultur och historiska kunskaper. Det gäller även politiserande chefstjänstemän i den djupa staten för att inte tala om våra företagsledare i de stora företagen. De skryter t o m med sin obildning och historielöshet.

En ledande historielös klass i ett land är en ledande klass utan rötter och förståelse för tidens djup och ålder. Tyvärr gäller det också den svenska allmänheten vare sig den utgörs av medelklass i vid mening eller arbetarklass i en än vidare mening.

Historierevisionismen vid universiteten är ett exempel. Det rapporteras mig hur det inom humaniora och samhällsvetenskaper regelmässigt händer att kurser avslutas med föreläsningar av feminister och islamister om hur en feministisk respektive islamistisk tolkning av samhälls- eller kulturföreteelsen skulle se ut. T o m inom ämnet historia förekommer det att kurser avslutas med feministiska och muslimska föreläsningar. Historierevisionism i sin prydno.

Nationalromantiken

Nationalromantiken var en intellektuell och estetisk rörelse under 1800-talet och början av 1900-talet.Nationalromantiken förekom i Europa från början av 1800-talet och fram till realismen. Nation, natur och landsbygd hyllades. Skansen och Nationalmuseum i Stockholm skapades under den nationalromantiska perioden. Båda populära utflyktsmål för svenskar liksom historiska museer över huvud. 

Nationalromantikens era var en kulturell storhetstid som lever i folks medvetande än idag. I återupprättandet av en genuin svensk kultur måste det nationalromantiska arvet lyftas fram, presenteras och hyllas. Därmed skapas en historisk bas för ett ”revival” av den svenska historien. Det räcker dock inte, en historisk revival måste också fortsätta med andra perioder hela vägen tillbaka till järnålder och bronsålder. Den svenska nationalromantiken är dock en lämplig och bra startpunkt.

Listan på nationalromantisk konst kan göras lång. Här några exempel:

Musik: Hugo Alfvén, Wilhelm Peterson-BergerWilhelm StenhammarAugust Söderman

Litteraturverk: Frithiofs saga av Esaias Tegnér, Vikingen av Erik Gustaf Geijer, Svenska bilder av Carl Snoilsky, Sverige av Verner von Heidenstam

Byggnader: Engelbrektskyrkan, Stockholm 1914Kiruna kyrka, 1909–12Naturhistoriska riksmuseet, Frescati Stockholm 1907–16Post- och Telegrafhuset, Örebro 1912–14Stockholms stadion, 1910–12Stockholms stadshus, 1912–23 

Måleri: Albert EngströmPrins EugenCarl Cederström Eugène JanssonCarl LarssonBruno LiljeforsAnders Zorn John Bauer

Det socialistiska ansvaret

Varifrån kommer historielösheten? Hur skall man förstå en så grundläggande kulturell förändring? Jag menar att den sammanhänger med framväxten av en internationalistisk socialism i Sverige i början av 1900-talet. En socialistisk ideologi och rörelse växte fram som såg negativt på nationen, flaggan, på kungar och nationell historia. Historielösheten sammanhänger ytterst med att socialdemokratin som ideologi och politisk rörelse under större delen av 1900-talet vidmakthållit makthegemoni i Sverige. Den socialistiska ideologi som det socialdemokratiska partiet utövat via olika underordnande organisationer har genomsyrat hela samhället. Värst är nog ändock att ideologin kommit att dominera och påverka skolan, utbildningen och barnuppfostran i allt mer socialistisk riktning. Idag är också universiteten genomsyrade och marinerade i socialistiskt tänkande. Makarna Myrdal skrev tydligt i frågan. De ville ha in barnen i kollektiv barnomsorg för att kunna indoktrinera, ”skola” med ett finare ord, in dem i det kollektivistiska samhället.

Ett talande exempel är socialdemokratins kampsång ”Internationalen”. Den illustrerar historielösheten. Där sjunger troende socialister med knutna nävar och blossande kinder ”störtas skall det gamla snart i gruset”. De har tagit till sig frasen både bokstavligt och mentalt intellektuellt. Ut med all historia om ”kungar” och in med historia om kvinnor, barn, etc. Inget fel i det senare men att kasta ut den traditionella historien – propagandistiskt beskriven som ”kungarnas historia” – som om den var falsk eller som om kungarna Gustav Wasa, Gustav den store eller Karl XII vore ointressanta. Ett annat exempel är socialisters och socialdemokratins internationella faiblesse för röda fanor snarare än den nationella fanan. Den nationella rörelsen var i socialisternas ögon ointressant för att inte säga en fientlig ideologi och rörelse som måste bekämpas i klasskampen och då åkte den nationella historien ut genom fönstret i tron att man vädrade ut gammalt medan man i själva verket gjorde sig själv urarva och utan rötter. ”Proletärer i alla länder förenen eder” visar väl att det internationella hade/har primat över det nationella som bekämpades från början.

I den socialistiska ideologins och rörelsens 1900-tals hegemoni hittar man orsaksförklaringen till den officiella historielösheten.

Var fanns då den borgerliga oppositionen emot allt detta. Svaret är, ingenstans. En svag borgerlig opposition har allt mer accepterat och anammat det socialistiska/socialdemokratiska samhälleliga och kulturella narrativet.  En folklig motrörelse har samtidigt börjat uppstå. Som exempel kan anföras de upplagor populärhistoriker som Peter Englund och Herman Lindqvist har eller det enorma uppsvinget för släktforskning som för närvarande sker i Sverige. När makten och det officiella av politiska skäl vill göra svensken urarva sitt ursprung så dyker folkligt historiska motrörelser upp.

Historielösheten går hand i hand med det folkutbyte som pågår med en minskande andel svenskar och en ökande andel migranter från Mellanöstern och Nordafrika. Därav också de nedlåtande kommentarerna från Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin om att svensk kultur är ”barbari”.

Sammanfattning

Svensk kultur i vid mening har över lång tid varit historiskt grundad för att inte säga historiserande eller t o m heroiskt historiserande. Möjligen på gott och ont men allra mest på gott. Svensken har haft en kulturell och historisk grund och identitet att stå på. Brottet kan spåras till någon gång under den förra halvan av 1900-talet med det socialistiska genombrottet och socialdemokratins långa ideologiska hegemoni över tänkande, utbildning och makt. Idag är svensken urarva både sin egen kultur och sitt historiska medvetande. Det är ett svårt brott begånget mot det egna folket. En gång i framtiden kommer ansvariga att ställas till ansvar för det. Historielösheten skapar en svag nationell och individuell identitet. Det är det värsta.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra, företag, banker och  finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland, Baltikum och Polen. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

BJÖRKSTA MEDELTIDSKYRKA, HÄLLRISTNINGAR OCH LÄNSSTYRELSENS VANTOLKNING

15 augusti 2020

Idag blir det en mer omfattande rapport med många bilder från Björksta medeltidskyrka och vårt besök i det ovanligt höga kyrktornet. Vi för också en diskurs av hällristningarna från bronsåldern vid kyrkan och Länsstyrelsens i Västmanland skylttexter vid hällristningarna.

Inledning

IMG_2801

Björksta kyrka ingår i Västerås stift. Kyrkan ligger helt nära gränsen mellan Uppland och Västmanland. Kyrkan byggdes på 1200-talet. Byggherre kan ha varit en rik familj på en gård i närheten. Den ursprungliga kyrkan var betydligt mindre, under tillbyggnader de två följande århundradena fick den nuvarande utformning. Det karakteristiska tornkrönet är från 1860. I kyrkan finns rika kalkmålningar, uppförda vid tre olika tillfällen under 1300- och 1400-talet. Här finns också medeltida inventarier bland annat i form av en träskulptur

Exteriör

IMG_2826

Kyrkan är en hallkyrka med rektangulärt långhus, en sakristia i norr, ett vapenhus i söder och ett torn i väst. Det vill säga som den närmast allenarådande utformningen. Murarna är oputsade bortsett från fönsternischerna. Det gör att byggmaterialet syns. En mycket levande och vacker exteriör. Huvuddelen är gråsten med tegel runt fönster och dörrar och på övre delen av vapenhusets gavel och tornet samt ett mönstermurat band vid takfoten. Både på vapenhusgaveln och på tornet finns murade blinderingar. Tornets kopparklädda lanternin med spets har fyra små hörntorn.

Västra delen av kyrkan är äldst och byggdes på 1200-talet. Det var en mindre kyrka i gråsten med ett smalt torn. Att kyrkan hade ett ursprungligt västtorn kan tyda på att den från början fungerade som en privat gårdskyrka.

Tornet

IMG_2833

I slutet av 1400-talet byggdes tornet på med tegel och kom att bli ett av de mest imponerande landsortstornen i hela Sverige. Självfallet klättrade vi upp i kyrktornet till lanterninen.

Tornet har brunnit ner flera gånger pga åsknedslag. Efter år1858 då tornet förstördes fick tornet sin nuvarande kopparklädda lanternin och spira och samtidigt tillkom de fyra småtornen intill.

I tornet finns två kyrkklockor. Den största väger 1 970 kg och göts 1905. Det var, enligt inskriptionen, den femte omgjutningen. Den mindre klockan väger 1 ton.

IMG_2806

Utsikten åt sydöst och ett av småtornen från lanterninen.

Utsikten norrut från lanterninen och från en tornlucka åt söder ut över vapenhusets tak.

Graffitti i tornets lanternin från 1863 och 1864.

IMG_2804

117767833_303477707737967_3115805265967328774_nUndertecknad och Gustaf i lanterninen.

Interiör

 I de två främre valven samt på korväggen finns medeltida kalkmålningar. Kyrkan byggdes ut mot öster med ett nytt kor och fick formen av en hallkyrka på 1340-talet. De första kalkmålningarna vid denna tid.

En kuriositet är historien om när högaltaret revs på 1600-talet hittade man en lapp som berättade att det hade blivit invigt 21 november 1349. I altaret fanns också reliker efter Herrens bord, sank Andreas kors kors, Erik den heliges svepning, Olof den helige och Katarina av Alexandria.

IMG_2823

En träskulptur från första halvan av 1300-talet föreställer helgonkungen Olof med ett ”troll”  under sina fötter. Olov den helige var kung i Norge 1015 – 1020. han tillhörde Hårfagerätten. Helgonbilder av Olov den helige finns i Uppsala domkyrka. Kyrkor har också byggts till Olovs ära, Sigtuna är ett exempel.

IMG_2813

Predikstolen med ljudtak är från 1652 är troligtvis tillverkad i Danmark eller Nordtyskland.

IMG_2818Prästens vy över församlingen från predikstolen

Kalkmålningarna

IMG_2811

De medeltida kalkmålningarna har tillkommit i tre olika perioder av tre olika konstnärer. De övermålades på 1740-talet och är därför till stora delar svårt skadade. Restaureringen skedde samtidigt som den invändiga renoveringen av kyrkan på 1950-talet.

IMG_2814

På korets östra och södra vägg och i korfönstrets smyg finns flera enskilda gestalter, en figurscen och växtdekor. I korfönstrets smyg finns två sittande gestalter på vardera sidan. Överst i norr sitter Moses med stentavlorna med de tio budorden framför bröstet och mitt emot honom, överst i söder, sitter kung David med en harpa i sitt knä. Figurerna under de två är troligtvis profeter.

IMG_2816

På väggen på vardera sidan om fönstret står två figurer som är svårt skadade, men kan tänkas föreställa apostlarna Petrus och Paulus. Dessa målningar är äldst och bör ha tillkommit före valvslagningen i kyrkan, troligtvis under 1400-talets första decennier.

Tyvärr skämmer den modernistiskt utformade korfönstret de medeltida inslagen. En, i vår mening, illa valt (för att uttrycka det försiktigt) konstnärlig utformning av glasmålningarna. Möjligen ett typiskt inslag för den historielösa modernismens härjningar i samhället.

IMG_2815

Stjärnvalvet i koret är dekorerat med ett flertal figurmedaljonger, varav de flesta är små och svårt skadade. Medaljongerna är omgivna av växtornamentik, som är betydligt bättre bevarade än gestalterna. Dessa målningar har sannolikt tillkommit i början av 1460-talet och har en klar koppling till målningarna i korvalvet i Strängnäs domkyrka.

IMG_2812

Målningarna i det näst östligaste valvet är de yngsta, men de har också de bäst bevarade figurframställningarna. De har tillskrivits den så kallade Roslagsmästaren, som också ligger bakom kyrkomålningar längs Upplandskusten, och daterats till 1470-talet. På dem kan man se de fyra kyrkofäderna.  De sitter på stora troner, liknande sarkofager och är försedda med språkband, vilka bara delvis går att tyda i dag. Omkring dem finns växtornamentik.

Hällristningar från yngre bronsålder

IMG_2831

Det gröna utmärker Mälarens vattennivå under äldre bronsålder 1800 – 1100 f.Kr och det vita vattennivån under yngre bronsålder 1100 – 500 f.Kr.

På kartan framgår att det skär Mälaren som kyrkan är byggd på under äldre bronsålder låg under vatten. Först under yngre bronsålder steg skäret upp ur Mälaren och utriggade båtar kunde lägga till i en paus i fisket. Då ristades också de båtar som syn på bilderna nedan.

 

IMG_2828

Björksta socken var tidigt under bronsåldern en rik byggd, vilket märks av de flera hundra hällristningarna från yngre bronsålder som finns här. I närheten av vapenhuset, på kyrkans södra sida, finns ett block inmurat i kyrkomuren med 58 skålgropar, 1 rännformig fördjupning och 1 avlång fördjupning.  Även i norr, alldeles intill kyrkogården, och delvis under den, finns en häll med hällristningar bestående av 4 skepp, 1 vagn, 30 skålgropar.

Avslutningen på vår rapport är en kommentar till Länsstyrelsens i Västmanland informationstavlor. (fet kursiv är Länsstyrelsens informationstext)

”Hällristningarna kunde säkert ses av alla men det var kanske få som förstod vad de betydde.”

 Det finns ingen logisk eller vetenskaplig grund för det påståendet. Bilder på utriggade båtar, båtar med besättningar, jägare med pilbåge, vildgrisar, fötter, kopulerande par. Hur kan Länsstyrelsen i Västmanland skriva att de som såg ristningarna inte förstod dem?  En ristning av en man med erigerad penis ovanför en kvinna förstod alla vad det betydde. Men länsstyrelsen i Västmanland tror att de var svåra att förstå. Lika lätt att förstå är en ristning av jägare med pilbåge och en vildkris framför sig. En utriggad båt (mycket vanligt motiv på  de lågsluttande skären i Mälaren som man angjorde med sina båtar vid fiske eller för att rasta) förstod alla vad det var. T.o.m. en stiliserad vagn som i fallet vid Björksta. vagnen var ingen ”symbol” för någon resa över till den andra sidan  Det är i trakten en ovanlig ristning vilket endast antyder att vagn var en ovanlig företeelse och att den som var ägare till vagnen förevigade (i verklig mening) sin vagn på hällen. Tyvärr är länsstyrelsens i Västmanland informationstext helt vilseledande för den allmänna menighet som besöker sevärdheten.

 ”Bilderna är symboler i bronsålderns religion, med dem gav människan det andliga en kropp”.

 Ger närmast intryck av en new age fundering. För det första är det omöjligt att i strikt och meningsfull mening tala om en ”religion” under bronsåldern. Det fanns ingen ”religion”. Det fanns möjligen individuella eller i begränsade gruppers föreställningar/mentala bilder om det hinsides. En samlad religion för en hel tidsålder med mycket splittrat och glest boende faller på sin orimlighet. Först under vikingatiden har vi skriftliga belägg för mer samlade trosföreställningar bland annat via runstenarna. Men yngre bronsåldern är 1500 år tidigare.

 Nej, de är inte i första hand, om ens alls, ”symboler” utan konkreta bilder av det egna ägandet. De ristades som konkreta bilder och de skall läsas idag som konkreta bilder. En båtägare med besättning landar sin båt på ett skär i Mälaren. Vad gör han? Han gör vad en svensk man idag gör framför sin Porsche Carrera GT3. Han tar en selfie och/eller en bild på bilen o lägger ut på FB. Det var vad bronsåldersmannen och båtägaren gjorde på stenhällen. Han avbildade vad han var stolt över. Sin båt och dess besättning. Dessutom, var och en som såg ristningen förstod dem och vad de handlade om! Vi förutsätter i detta sammanhang att Länsstyrelsen i Västmanland är bekant med andra motiv i hällristningar från yngre bronsåldern i t ex Enköpingstrakten som exempelvis det vackra Brandskogsskeppet med manstark besättning som ror båten, med frekventa bilder på vildgrisar, jägare med pilbåge, män som slås med svärd, massor av fötter avbildade, kopulerande par, en upprätt stående man med stor erigerad penis.  Är dessa svårförståeliga?  Vi har kommit till slutsatsen efter mycken tankemöda att  argumentera för den religiösa tolkningen är att mannen med stor erigerad penis ingick i en manlig dominanskult som del av det tyranniska patriarkatet? 

 ”Precis som korset är en symbol för kristendomen var skepp, ringar, fötter, människor och hjul förkroppsligade symboler för gudinnor och gudar. Religionen var gemensam för många människor, i hela Sydskandinavien avbildades likadana figurer. Men var kom motiven och religionen ifrån”?

 Den andra delen av texten är enklast att falsifiera. Det fanns ingen alla omfattande ”religion”. Det är en i vår tid lagd schablonbild på en tid 3 500 år från oss. Att det avbildades likadana figurer över ett större geografiskt område är inget bevis för något annat än det faktum att de levde likartade liv i likartade miljöer och med likartad fysisk utrustning och redskap. Att jämföra med korset för de kristna och hävda att de lätt begripliga konkreta bilderna är ”förkroppsligade symboler för gudinnor och gudar” är ett grundlöst antagande. De hade helt enkelt inga begrepp som gudinnor och gudar. Sannolikt levde de i en magisk och besjälad naturuppfattning. Motiven kom således från det som var viktigt i deras liv och vardag. Båtfärder, jakt med båge, vildsvin i markerna, kopulerade gjorde man redan då, de avbildade sina fötter som en ”tag”. Fötterna på hällristningarna påminner väl snarare om de ”tags” som klottrare placerar på allt möjligt än något hinsides obegripligt (utom för Länsstyrelsen i Västmanland).

 

Text och bild: Gustaf Waara och Lennart Waara.

 

 

 

 

LILLKYRKA KYRKA – EN LITEN MEDELTIDSKYRKA MED TUNG SVENSK HISTORIA

11 augusti 2020

Lillkyrka kyrka är liten och gör skäl för namnet Lillkyrka. Kan byns lilla kyrka ha givit kyrkbyn och hela socken dess namn Lillkyrka?

Väl inne och undersökande denna lilla hallkyrka av gråsten uppstår en imponerande bild. Svensk historia formligen dominerar kyrkan. Kyrkan har kopplingar både till den tidiga Wasa-ätten liksom till ätten Oxenstierna. Mycket tyngre än så blir det inte i svensk äldre historia. Gustaf, JC och jag åkte därifrån i en närmast euforisk känsla.

Kyrkans historia och exteriör

Kyrkan är sannolikt byggd under 1200-talet. Första gången annalerna nämner kyrkan är år 1303 i samband med en ärkebiskopsvisitation. I sina huvuddrag är kyrkan faktiskt till största delen oförändrad från medeltiden.

IMG_2776

Som framgår av bilderna har den lilla hallkyrkan ett rektangulärt långhus samt vid den sydvästra sidan ett vapenhus

IMG_2790

På kyrkans nordöstra sidan sakristian och i nordväst ett gravkor. Samtliga kyrkans tak är klädda med tjärade spån.

Gravkoret/gravkammaren.

Gravkoret/gravkammaren till höger på bilden ovan hör till Eka, Gustav Vasas mödernegård. När gravkoret/gravkammaren byggdes är inte känt.

Vi kunde identifiera minst tolv kistor i gravkoret/gravkammaren. Kistorna i bildens mitt är sannolikt barnkistor. Gravkoret/gravkammaren innehåller inte bara gravar från Gustaf Wasas mödernesläkt. Mer exakt vilka som ligger i sina kistor i gravkammaren har vi inte kunnat utröna. Wasakärven kan anas på några begravningsvapen. Men också Oxenstiernas vapen – oxhornen – syns tydligt på ett par begravningsvapen. Vi undersöker för närvarande möjligheten att identifiera och låna nyckel till koret för att närmare kunna granska vilka personer som är lagda i koret/kammaren. Vapensköldar syns på flera av kistorna varför identifiering bör kunna göras.

Kyrkans interiör

IMG_2787

Valven som syns på denna översiktsbild, tagen från orgelläktaren, slogs under medeltiden troligen på 1400-talet. Nuvarande bänkinredning som syns på bilden är från 1750.

IMG_2788

Porten på bilden, ytterporten till vapenhuset har en utformning med gammalt lås och stor nyckel som antyder att dagens vapenhus har ersatt ett tidigmedeltida vapenhus där denna dörr en gång hängt. Dendrokronologisk undersökning av dörren vore intressant och skulle ge svar på åldersfrågan.

Predikstolen på bilden från 1649 är en gåva av friherre Carl Oxenstierna. Det framgår också av ätten Oxenstiernas vapen på taket ovanför predikstolen.

Den som målat porten till predikstolen har uppenbarligen studerat perspektivläran och valt att leka med den. Valv på valv, från den första i relief på porten, fortsätter in i bildens djup. Regressen landar i en öppning mot en fiktiv skoglig natur.

Det två medeltida träskulpturerna föreställer Maria och Kristus. Mariaskulpturen har tidigare ingått i ett helgonskåp.

Ätten Oxenstierna

Begravningsvapnet till höger: Kaptenen i Fortifikationen Carl Oxenstierna föddes 1694 och dog under marschen över fjället vid återtåget efter Karl XII:s död. Karolinerna drabbades av en snöstorm på fjället varvid många dog av umbäranden och förfrysning. Många av dem ligger begravda i Handöl i Jämtland där ett monument minner över de svenska Karolinersoldater som dog under den fruktansvärda marschen i snöstorm. Som kapten bars Carl Oxenstierna hem till Lillkyrka för begravning med begravningssköld i kyrkan.

Begravningsvapnet till vänster tillhör friherren till Eka Åke Oxenstierna som bland annat skänkt kyrkan predikstolen. Lillkyrka förefaller vara kyrka till gården Eka alltsedan Gustaf Wasas mödrasläkt haft kyrkan som ”gårdskyrka”.

 

FANTASTISKA KALKMÅLNINGAR FRÅN 1500-TALET I KUNGS HUSBY KYRKA.

07 augusti 2020

Denna gång besöker Gustaf och jag Kungs Husby kyrka. Redogörelsen fokuserar på kommentarer till kalkmålningarna från 1500-talet som denna gång inte är målade av Albertus Pictor. Men först en kort information om kyrkan per se.

IMG_2758

KYRKAN OCH DESS HISTORIA

IMG_2759

Kungs-Husby kyrka är en hallkyrka/salkyrka av gråsten som består av ett långhus med rakt avslutat kor i öster. Långhuset är indelat i fyra travéer, där koret utgör den östligaste. Norr om koret finns sakristian och vid långhusets sydvästra sida finns vapenhuset. Som vanligt således.  Ytterväggarna är gulputsade och har vita omfattningar. Yttertaket är klätt med tjärade furuspån. Östra gaveln pryds av två snidade vindskivor, som är prydd med snidade, stiliserade bladornament och den äldsta kan vara tillverkad på 1300-talet! Korfönstrets utseende är ursprunglig.

Av nuvarande kyrka är långhusets tre östra travéer och sakristian uppförda under förra hälften av 1300-talet. Under andra hälften av 1400-talet uppfördes vapenhuset.

INVENTARIER

Äldre medeltida inventarier, däribland rester av en dopfunt från 1100-talet tyder på att en tidigare kyrka har funnits i Kungs-Husby. Madonnaskulpturen i sten är ett tyskt arbete från mitten av 1300-talet, troligen från Rhenlandet. Madonnaskulpturen är målad och står uppställd i koret. Ett mycket vacker och väl bevarad skulptur. Nu skyddad för framtiden bakom glas.

Karolinervärja tillhörig Jacob Sjöman. Se hans CV ovan! En imponerande krigare!

KALKMÅLNINGARNA

Omkring år 1500 dekorerades tegelvalven med kalkmålningar av en okänd konstnär. Målningarna har till stora delar Biblia pauperum som förlaga.

Biblia Pauperum, ”de fattigas Bibel ” är namnet på en kortfattad bibelsammanställning skapad av en bendiktinmunk i slutet på 1200-talet för ej läskunniga lekmän. Biblia Pauperum spreds med ett stort antal illustrationer. Biblia Pauperum påverkade bildkonsten, både bokmåleri, monumentalmåleri och skuplturer. Illustrationerna var ofta förlagor för det medeltida kalmåleriet hos Albertus Pictor liksom i fallet med den okände kalkmålaren i Kungs Husby kyrka.

Vi gör nu en genomgång av några av viktiga kyrkans kalkmålningar.

1859 återupptäcktes de tidigare överkalkade målningarna och dessa restaurerades 1860 av Johan Zacharias Blackstadius.  I denna kyrka  har han varit förhållandevis trogen till originalmålningarna. Till skillnad från många av hans övriga närmast katastrofala restaurationer.

FABELN OM RÄVEN OCH GÅSFLOCKEN

IMG_2751

Den listiga räven som bakom predikstolen predikar falskt för den okunniga gåsflocken som låter sig luras och inte ser huggtänderna. Vem är den falskt predikande räven i dagens svenska kyrka? Det är en räv som gömmer sina huggtänder kring upprop om ”rättvis fördelning” av den ekonomiska tillväxten, aktivismen för den muslimska massmigrationen, klimatalarmismen, HBTQ-aktivismen, transvestitutställningar med Jesus i kyrkorummet, aktivistisk feminism, vigande av homo-par, genustänkande och identitetspolitiskt månglande i templet.  Den som så vill kan nog lätt hitta den predikande räven i den rikspolitiska miljön.

IMG_2750

Räven ger sig på gåsflocken och biter en gå men gässen försvarar sig i en gemensam attack mot räven. När den samlade gåsflocken reser sig så fälls den falskpredikande makten.

IMG_2749

Här har gåsflocken fått fatt i räven och placerat ett rep runt halsen och sedan med gemensamma krafter hängt upp räven över nocken att dingla tills sprattlandet upphört. En mycket sedelärande historia. Förekommer ganska ofta i olika utföranden bland kalkmålningarna i våra medeltidskyrkor.

BILDERNA I VAPENHUSET

IMG_2754

Denna bild är magnifikt klarsynt kommentar till livet i kyrkan. Djävulen lyssnar på sliddret och sladdret och antecknar sedan i sin bok vad som sägas bland de fromma i kyrkan. Ett beteende bland fromma på 1500-talet som var så vanligt att det var värt att kommentera i en bild över entrén till vapenhuset. Den som idag deltager på ett kyrkkaffe kan höra samma sladder över småkakorna och kaffet. Vissa saker förefaller oföränderliga.

IMG_2736

En dramatisk bild som möter kyrkobesökaren i vapenhuset. Döden sågar av livsträdet till den uppenbarligen fåfängt och pråligt klädde personen mitt i livet. Vi påminns om livets väsentligheter, nämligen hur vi lever våra liv inför den oundvikliga döden. Så fostrades medeltidsmänniskan med tydliga och uppfordrande bilder.

IMG_2738

Halshuggning av en kristen martyr. Svärdet förefaller vara av den större medeltida typen för tvåhandsfattning.

IMG_2739

Vi har inte lyckats tyda denna bild. Det kan handla om en martyr som inhämtas för halshuggning. Se föregående bild. Intressant att studera klädedräkterna under 1500-talet och det enhandsfattade men kraftigt utformade svärdet. Idag skulle vi väl kalla dem ”leggings” samt en kort midjejacka sammanhållen av ett bälte,

IMG_2740

Denna bild bör vara Johannes Döparens huvud som presenteras för Herodes Antipas som beordrat halshuggningen. Johannes Döparen hade kritiserat Herodes för att han äktat sin bros hustru. Svärdets utformning, som inte är nordisk, tyder på ett drama i kulturer i Mellanöstern.

NÅGRA AV KYRKORUMMETS MÅLNINGAR

 

 

De praktfullt målade valven och travéerna. Motiven är bibliska historier hämtade från både det Gamla och Nya testamentet. Dessutom är strävbågar och valvbågar bemålade med abstrakta färgmotiv eller slingrande färgrankor.

 

 

Jona som kommer ur valfiskens buk. Studera också de abstrakta slingorna på strävbågarna och de konstnärligt utformade utfyllnadsslingorna mellan bilderna.

 

Grotesk figur. Kan möjligen ses som en varning för hejdlöst skrattande som vanställer ansiktet och är varning om att livet är allvarligt och inte skall flamsas bort. Den tanken har funnits i den tidiga kyrkan och möjligen markerat under delar av den protestantiska eran.

Ännu vid det sena 1900-talet kunde man i brukssamhällen i Västmanland höra folkliga sentenser av typ: ”Den som skrattar på morgonen får gråta innan kvällen” alternativt ”Den som skrattar på morgonen kommer till hökröva innan kvällen”. Bilden på pelaren vill sannolikt förmedla just denna tanke. Måleriskt!

 

 

Denna bild bör föreställa när Delila klipper håret av Simson för att beröva honom hans krafter så att filistéerna skulle kunna fängsla Simson.

TORSVI MEDELTIDSKYRKA I UPPLAND

05 augusti 2020

Kyrkan ligger på södra sidan om en bergsluttning, två och en halv mil sydost om Enköping.

IMG_2701Torsvi kyrka är en hallkyrka (salkyrka) bestående av ett rektangulärt långhus med sakristia i nordost och ett litet vapenhus i sydväst. Långhus och sakristia är uppförda av gråsten i stora valda och kluvna block, medan vapenhuset är byggt av trä.

IMG_2703

Gavlarna är höga och spetsiga. Exteriört känns kyrkan verkligen tidig medeltida.

IMG_2696

Portalen som leder från vapenhuset in till kyrkorummet är romansk.

Kyrkobyggnadens äldsta del är långhuset, som länge ansågs vara uppfört vid slutet av 1200-talet men har omdaterats till 1400-talet. På vilka grunder det skett har vi ingen information om. Exteriört minner kyrkan snarare om det slutande 1100-talet eller tidiga 1200-talet.

IMG_2698

Altarskåpet är tillverkat i Tyskland i slutet av 1400-talet I mittdelen står Maria med barnet. Till vänster står S:ta Hedvig och till höger S:ta Elisabeth. På dörrarna finns skulpturer av de apostlarna. Altarskåpet är en gåva av Magnus Gabriel De la Gardie. (se redogörelsen för Veckholms kyrka)

IMG_2697

Predikstolen (ej på bild) skänktes till kyrkan 1645 av ståthållaren Johan Persson Utter. Hans begravningsvapen hänger på norra väggen. Själv har han sin gravplats i koret under en gravhäll av huggen röd kalksten.

Kyrkogården omges av en bogårdsmur som är uppförd åren 1777-1780 av dalkarlar. Bogårdsmuren ersatte en tidigare inhägnad som troligen var av trä. Samtida med bogårdsmuren är stigluckan i öster som är byggd av spritputsat tegel. Den högra bilden visar den port in till kyrkan som de båtfarande kyrkobesökarna tog. Under medeltiden var Mälarens vattenstånd mycket högre. I fonden på bilden låg fjärden och stranden där bårarna lade till. Kyrkan låg då sannolikt på en udde i Mälaren.

 

ÄTTEN DE LA GARDIE OCH VECKHOLMS KYRKA.

04 augusti 2020

IMG_2675Den vackra entréallén från nordväst fram mot vapenhuset.

Klocktornet i väster

IMG_2673 2

Det stora tjärade klocktornet med ett solur i var riktning och en lanterninliknande påbyggnad med tornhuv. Framför klocktornet står runsten U 646 ristad a runmästaren Balle. Stenen är svårt skadad varför den fullständiga texten undgår oss. I translitterar och översatt lyder den: ”…resa sten efter Alver, sin frigivna (träl). (Gud) hjälpe hans själ”.

Ärkebiskopen Nathan Söderblom kallade kyrkan vid en visitation för Trögdens domkyrka. De gör skäl för namnet med en imponerande exteriör och än mer imponerande interiör med det De la Gardieska gravkoret.

IMG_2676

Exteriört och historia

Kyrkan är en gråstenskyrka med ett långhusmed rakt avslutat kor i öster. Norr om koret finns sakristian och vid långhusets södra sida ett vapenhus och en korsarm. Öster om koret finns det stora gravkoret för ätten De la Gardie. Kyrkan har spritputsade ytterväggar med ett spånklätt sadeltak. Östra gravkoret är murat av tegel och har en korsformad planform. Fasaderna är slätputsade och pryds av pilastrar och sandstensornament.

Den ursprungliga kyrkan uppfördes vid slutet av 1200-talet och var en kort, rektangulär kyrkobyggnad som liknade den näraliggande Torsvi kyrka (bilder och beskrivning av Torsvi kyrka kommer i nästa bloggtext). Ursprungskyrkan utgör idag den mellersta delen av nuvarande långhus. Trots omfattande ombyggnader och tillbyggnader har exteriörens medeltida prägel har i stort sett bevarats.

Vid mitten av 1600-talet påbörjades bygget av De la Gardieska gravkoret efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. Det storslagna projektet fullbordades dock aldrig på grund av Karl XI:s reduktioner som undergrävde De la Gardies ekonomi.

Vid en yttre restaurering 1972-1973 lagades putsen och målades i en gul ton. Gravkoret återfick sin ursprungliga rosa ton. Interiören präglas främst av den rika inredningen från medeltid och stormaktstid.

Interiört

116371487_300539281276108_30151804691632445_n

Mot orgelläktaren i väster. Orgeln är en 1600-talsskapelse med en unik ”fågelsångsstämma”. En speciell pipa i vatten.

IMG_2691

Gustaf blickar ut över kyrkan från orgelläktaren.

116601478_374006133580512_396518241824593713_n-1

Mot koret i öster med. Kryssvalven tillkomma i samband med tillbyggnader och förlängningar av kyrkan under perioden 1300-1400-talet famgår tydligt av bilderna ovan.

IMG_2679

Predikstolen är uttryckligen daterad till den 2 juli 1640. Den är marmorerad i grönt och pryds med ett fyrtiotal förgyllda figurer. På ljudtaket finns vapen från ätterna De la Gardie, Oxenstierna och Posse. Inte precis ”the ordinary man”. Vapnen syftar på predikstolens givare Johan Pontusson De la Gardie och hans första hustru Catharina Oxenstierna samt andra hustru Görvel Posse.

Altarskåpet på högaltaret tillverkades i Bryssel under början av 1500-talet. I skåpet finns förgyllda skulpturer i praktfulla färger. Ovanför altarskåpet hänger ett triumfkrucifix som är ett svenskt arbete från senare delen av 1400-talet.

Malmkronorna är skänkta av De la Gardie

Det äldsta inventariet i kyrkan är som så ofta dopfunten som är från 1100-talet.  Dopfunten är av sten och består av fot och skål som är halvklotsformade och skiljs åt av en repstav.

Två medeltida skulpturer med bibliska motiv.

De la Gardies gravkor och gravkammare

116366224_2559527674308403_624982148629815204_n

Herkules står staty i en nisch i De la Gardies gravkor. Notera de imponerande vackra valven och utsmyckningen. Skölden snett ovanför herkules är ätten Oxenstiernas vapen.

IMG_2681

Ätten De la Gardies stamtavla

IMG_2688

Detta epitafium är ett gravmonument över Johan Pontusson De la Gardie och hans hustru Katarina Oxenstierna. Begravda är de dock i gravkammaren.

IMG_2690

En korbänk med sju säten är ett svenskt arbete från slutet 1400-talet. Vi var överens om dessa bänkar med stor sannolikhet nyttjades som ätten De la Gardies speciella sittplatser vid besök i mässan.

IMG_2677

Under gravkoret ligger ätten De la Gardies gravkammare med ett stort antal praktfullt utformade kistor.

Runsten U695

IMG_2692

Runsten nr U695 står numera lutad mot kyrkoväggen i hörnet mellan vapenhuset och kyrkan.  Okänd runmästare men en idé som G. lanserade var det kan vara Öpir som ristat i röd sandsten på annat håll. Stenen är sönderslagen som ett resultat ett flertal olika ovardsamma flyttningar och placeringar i kyrkan. Texten som idag är ofullständig lyder i transkribering och översättning: ”… och Sigrid de läto resa stenen efter Olev sin son..”.

VALLBY MEDELTIDSKYRKA I UPPLAND

02 augusti 2020

Vallby kyrka är en kyrka i Uppsala stift. Kyrkan är uppförd på kungsgårdsmark och ligger i Enköpings kommun.

IMG_2657

Vallby kyrka är en långsträckt salkyrka som till största delen är uppförd av gråsten. Kyrkan består av ett långhus med ett kyrktorn i väster, ett vapenhus vid södra sidan och en sakristia vid nordvästra sidan. Både torn och sakristia har tornhuvar. Kyrktornet klättrade vi upp i till lanterninen högst upp.

Det är inte exakt daterat när kyrktornet byggdes . Möjligen under 1400-talet. Tornet har dock byggts före 1637, då en tornspira sattes upp. Tornet byggdes sedan om vid mitten av 1800-talet. År 1741 rappades ytterväggarna, och 1742 rappades och vitmenades interiören. År 1921 restaurerades kyrkan.

Långhusets västra del är kyrkans äldsta del och härstammar från romansk tid (900-1100). Under folkungatiden (1250 – 1389) förlängdes långhuset åt öster till dubbla längden och blev salkyrka. Murarna i den nya delen gjordes smalare och högre än i ursprungliga kyrkan. Vid mitten av 1400-talet fick kyrkorummet kryssvalv av tegel vilket syns på bilden nedan.

IMG_2658

Långhuset med målningarna i koret och predikstolen från 1600-talet och de öppna bänkarna.

Altartavlan har en rikt skuren och förgylld ram. 1740 skänktes den till kyrkan av drottning Ulrika Eleonora.

IMG_2661

I kyrkan finns kalkmålningar i renässansstil utförda omkring 1520 av en okänd mästare. År 1958 togs målningarna fram och konserverades. Målningar finns bevarade i koret och i långhusets östra travé.

IMG_2664

Predikstolen tillverkades 1654, den flyttades 1749 från kyrkans södra till dess norra sida, och ändrades och ommålades i samband med detta.

IMG_2659

Denna dopfuntscuppa är från 1100-talet eller omkring 1200.

IMG_2660

Triumkrucifixet från 1400-talet är upphängt på  nordväggen i koret. På korsets ändplattor finns evangelistsymboler. Tidigare har rödfärgade trådar hängt ned från Kristusfiguren som gestaltat rinnande blod. Trådarna hänger där, ditplacerade senare.  Renässansmålningarna syns ovanför triumfkrucifixet.

Två av kyrkans dörrar, varav den i koppar enligt traditionen kommer från Joar Blås borg Gröneborg i Mälaren. Joar Blå var en riddare och storman i Sverige under första hälften av 1200-talet. Han är känd från Erikskrönikan där han utpekas som initiativtagare till valet av Birger Jarls  minderårige son Valdemar till kung av Svea rike

IMG_2666

Gustaf III:s tal till ständerna efter statskuppen/statsvälvningen eller med Gustaf III:s egna ord ”revolutionen”.

IMG_2667

Deklaration inför Jubelåret 1717. 200 år efter Martin Luthers 1517.

Slutligen avslutas denna exkursionsberättelse med bilder från lanterninen längst upp i kyrktornet. Ett långt klättrande på gamla skrangliga öppna stegar upp till kyrkklockorna och upp över dem.

IMG_2669

Utsikten rakt västerut från lanterninen.

IMG_2668

Gustaf längst upp i lanterninen..

EN MEDELTIDSKYRKA MED NATIONALROMANTISK INTERIÖR -VÅRFRUKYRKAN I ENKÖPING.

30 juli 2020

Vårfrukyrkan i Enköping är högt belägen i staden längst upp på Enköpingsåsen. Det är både exteriört och interiört en magnifik kyrka med rötter hela vägen tillbaka 900 år.

Kyrkan byggdes under 1100-talet och är i sina grund en av Sveriges äldsta kyrkor. Den som är intresserad av svensk historia och svensk kultur inklusive religionshistoria bör nog kontemplera ett besök i kyrkan. Det är dessutom en kyrkomiljö som inbjuder till bön.

IMG_2643 2

Den var ursprungligen kyrka för folklandet Fjärdhundraland. Den byggdes som en ovanligt stor romansk kyrka och uppfördes i gråsten. Faktiskt väldigt vackert och kraftfullt. Den ursprungliga utformningen var ett långhus med ett smalare kor och absid. Redan från början hade kyrkan centraltorn även om det ursprungliga tornet demonterats under 1400-talet och kyrkan sedan åter under 1800-talet fått ett centraltorn.

IMG_2644

De blå partierna på grundritningen visar de ursprungliga delarna från 1100-talet.

Stora förändringar gjordes under 1400-talet då kyrkan försågs med stjärnvalv, koret blev tresidigt. Kyrkan fick kalkmålningar

IMG_2648 2

De magnifika takmålningarna i valven mellan kyrksalen och tvärarmen. Vackra och kraftfullt utformade i motiv, disposition och färger. Dock av senare datum.

Kyrkan restaurerades 1903–04 och då tillkom de många kalkmålningarna, ritade av Agi Lindegren och utförda av Carl Wilhelm Pettersson. De är målade i tydligt nationalromantisk stil ifråga om konstnärlig utformning och tema. Nationalromantiken var en kraftfull och kreativ konstriktning och kultur som vi i Sverige idag inte bara bör utan måste lyfta fram för att motverka den historierevisionistiska trend som utgår från universiteten till media och politiker. Vi är på väg mot beskrivningar av Sveriges historia som om den var befolkad och skapad av feminister, bögar och svarta inte till 99 procent av vita medelålders män.

REFORMATIONEN HYLLAS I KYRKANS INTERIÖR

Temat för de sex väggmålningarna runt koret är alldeles uppenbarligen reformationen. Reformationens förgrundsfigurer, teologer och skapare Philip Melanchton och Martin Luther. Den kung som införde protestantismen i Sverige Gusfaf Wasa. Denne märklig man, hårdför realpolitiker och kulturmarodör gentemot klostren och de historiska skriftliga skatter som försvann därifrån. Olaus och Laurentius Petri, de svenska bibelöversättarna och reformationens teologer. Slutligen Gustav den store, reformationens och protestantismens försvarare och säkrare i Europa.

IMG_2649 2

Gustaf II Adolf, Lejonet från Norden och av rikets ständer efter sin död utnämnd till Gustaf den Store. Sveriges genom tiderna största konung, en nydanande och kraftfull härförare. Här på bilden som härförare med marskalkstaven i handen. Ledde svenska soldater till Sveriges största seger på slagfältet någonsin, slaget vid Breitenfelt 1631. Gustaf II Adolf säkrade Europa för protestantismen gentemot katolikerna. Har hyllats och bör hyllas.

Men inte av statssocialistiska televisionen som av någon outgrundlig anledning kallar sig ”Sveriges television” (SVT). De har program om Trettioåriga kriget med rubriken ”Sveriges skräckvälde i Europa”. Med sådan historierevisionism är det begripligt att man samtidigt hyllar Black lives matters grundfalska historienarrativ om rasism istället för att kritik granska de svartas kriminalitet och BLM:s för deras attacker på svenska hjältestatyer.

IMG_2650 2

Göstaff (Gösta) Eriksson Wasa. En märkligt fascinerande man. Realpolitisk maktspelare av rang, hårda nypor och tydliga mål i skapandet av den svenska nationen. En av våra absolut största kungar. Glädjande att dessa båda wasakungar är tydligt närvarande i denna magnifika kyrka. Enbart förekomsten av dessa två kungar föranleder fler besök i denna nationellt explicita och viktiga kyrka.

IMG_2651 2

Laurentius Petri Nericius (Lars Petersson från Närke) född 1499 i Örebro och död 1573 i Uppsala. Laurentius Petri var bror till reformatorn Olaus Petri. Svensk präst som blev Sveriges förste lutherske ärkebiskop 1531–1573. Han valdes till ärkebiskop av Uppsala stift i augusti 1531 och vigdes av den katolske biskopen i Västerås Peder Månsson, Petrus Magni.  Svenska kyrkan hävdar därför apostolisk succession.  Genom att Petrus Magni vigde Laurentius Petri till biskop kom de svenska biskoparna att inneha en obruten apostolisk succession. Det bestrids dock av den Katolska kyrkan.

IMG_2652 2

Olaus Petri var född 1493 i Örebro och dog 1552 i Stockholm. Har var en svensk teolog och kyrklig reformator, humanist och en för tiden ovanlig historiker.

Översatte först Nya Testamentet och sedan Gamla Testamentet till folkspråket. Därvid  utgick Olov Pettersson från Martin Luthers översättning av Bibeln från latin till det tyska folkspråket. Det hela blev Gustav Wasas Bibel tryckt 1541. En fullständig Gustaf Wasa Bibel kostar idag runt 70 000 kronor. Om jag hittar en fullständig Gustav Vasa Bibel i hyfsat skick på marknaden så köper jag den. Tyvärr blir Biblarna färre och färre eftersom giriga antikvariska bokhandlare köper dem och slaktar dem och säljer dem blad för blad för 100 kronor bladet. Uppenbarligen en lukrativ affär.

Olaus Petris verksamhet som historiker uppmärksammas inte alltid. Olaus Petri skilde sig i hög grad från sina föregångare inom historieskrivandet. Det som särskiljer honom från tidigare och samtida historiker var att han tillämpade en konsekventare källkritik och strängare krav på neutralt beskrivande av aktörer och en bredare analys av kausala förhållanden som han presenterade med ett enkelt och rakt språk.

IMG_2653

Philip Melanchton vad född 1497 och död 1560 i Wittenberg. Han var en teolog, humanist Martins Luthers främste medarbetare.

Melanchthons verksamhet som kyrko- och utbildningsreformator gav honom tillnamnet ”Tysklands lärare”. Bland annat byggde han upp det evangeliska systemet av landeskrichen och reformerade Wittenbergs universitet, andra tyska universitet och latinskolor.

IMG_2654

Att skriva en kort presentation av Martin Luther är inte lätt. Reformationens ostridiga skapare och entreprenör för att använda ett modernt ord som passar perfekt. En modig, principfast och oböjlig ledare, teolog och debattör. Han översatta dessutom på egen hand den latinska Bibeln till det tyska folkspråket. Det ingick i hans syn på kyrkan. Predikan skulle ske på begripligt folkspråk inte latin liksom Bibeln som skulle kunna läsas av folket. Samtidigt en man som njöt både av vin, mat och regelbundet sex. Han var ingen man för återhållsamhet i något avseende. Numera förknippas Luther med någon form av pervers tyngande arbetsmoral – ”Luther på axeln” – bland obildade personer. Som vanligt gå till källorna och läs på!

OVANLIGT ALTARKORS

IMG_2655

Koret och altaret visar korset med den uppståndne Jesus. Korset är övergivet och bara manteln och törnekronan är kvar. Kristus har uppstått ifrån det döda. Kärnan i den kristna tron, tron på uppståndelsen.

 

116431600_1499389816900238_5879977901514970088_n 2

Kyrkan Vårfrukyrkan (Notre Dame) är tillägnad Gudsmodern Jungfrun Maria.

 

 

ALBERTUS PICTOR – TRE UPPLÄNDSKA MEDELTIDSKYRKOR ILLUSTRERAR

26 juli 2020

Under en och samma eftermiddag besökte vi tre uppländska medeltidskyrkor. Syftet var att fördjupa studierna i Albertus Pictors bildvärld. Det var möjligt eftersom kyrkorna med bevakning var öppna vilket de normalt inte är.

De tre kyrkorna var Husby-Sjutolft vid gamla E18 mellan 15 km öster om Enköping, Litslena vid korsningen gamla E18 och Uppsalavägen samt Gryta kyrka strax öster om Salnecke slott vid gamla Eriksgatan. I viss mening var det en tillfällighet (de var öppna för allmänheten) som gjorde att det blev dessa tre kyrkor. De givna exemplen för att illustrera Albertus Pictors kyrkokonst är väl annars Härkeberga, Härnevi och Täby kyrkor i Uppland.

IMG_2633 2En riktigt gammal historisk vägHär gick nämligen den gamla medeltida Eriksgatan förbi Gryta kyrka och Salnecke slott.

Samtliga kyrkor, beskrivna nedan, har intressanta kyrkomålningar av Albertus Pictor och hans verkstad, som i litteraturen också går under namnet Albrekt Målare eller Albrekt Pärlstickare eftersom han vid sidan av kyrkomålningar i sydvästra Uppland också utformade ett antal mässhakar.

Albertus Pictor var Stens Stures och Jacob Ulvssons (grundade Uppsala universitet 1477) målare. Albert var en unik målare både i kvantitet och kvalitet. Helt enkelt Nordeuropas store medeltidsmålare.

Albertus Pictor

200px-Albertus_Pictor_selfportrait_cropped

Det enda kända signerade självporträttet av Albertus Pictor i Lids kyrka

Albertus Pictor (1440-1509) var en tysk-svensk kyrkomålare. Han målade kyrkor runt i Mälardalen men främst i Uppland. Idag finns det 39 kyrkor med kalkmålningar i olika skick som anses vara målade av honom eller hans verkstad.

Albertus motivbild visar att han använt tyska förlagor bland annat på grund av att han bland sina motiv visar judiska karikatyrer. Sådana fann inte i Sverige som inte hade någon judisk befolkning vid den tiden och därmed heller inga folkliga föreställningar om judar.

Albertus Pictor är omnämnd i flera medeltida källor vilket gör att man känner till mer om honom än man normalt skulle göra om en hantverkare på 1400-talet.

Albertus nämns första gången 1465 när han blir upptagen som mästare av borgerskapet i Arboga. I Stockholms jordebok anges han när barnen till hustru Anna, änka till en Johan målare, får ut sitt fädernearv. Genom giftermålet övertog Albertus en plats som mästare i staden liksom verkstad och kunder. Änkans försörjning klarades därmed också ut. Stockholms tänkeböcker nämner Albertus tio gånger perioden 1479 – 1508 i samband med olika tvister.  Året 1509 försvinner han ur skotteboken förmodligen död under året.

Det stora antalet målade kyrkor innebär att Albertus Pictor och hans målarverkstad är den mest framträdande under 1400-talet. Verkstaden låg i Stockholm men målade kyrkor finns i Uppland, Västmanland, Södermanland. Man kan beskriva Albertus Pictors kyrkomålande som ett slags företag med en mästare – Albertus Pictor – som hade 4-6 gesäller och lärlingar som utförde det konkreta arbetet efter instruktioner. Det medför att större målningar snarast är verkstadsarbeten och inte mästarens egna arbete i allt. Idag är det inte längre möjligt att identifiera exakt vem som målat vad.

Albertus nämns även som pärlstickare. Han broderade således ex mässhakar. I Uppsala domkyrkas samlingar (liksom i andra kyrkor) finns mässhakar efter Albert pärlstickare. Han lär också ha producerat altarskåp och skulpturer som målats och sålts vidare. Bokmålningar lär också finnas. Han omnämns vidare som kyrkomusiker. En mycket mångsidig och begåvad hantverkare således. Denna mångsidiga sysselsättning sammanhänger sannolikt med att kyrkomålande bara kunde utföras under det ljusa och varma sommarhalvåret och det under andra delar av året producerades andra konstföremål.

Ibland är kyrkomålningarna signerade av Albertus Pictor men långt ifrån alltid. Genom attribueringar gjorda av forskare har man kunnat tillskriva Albertus Pictor övriga kyrkor av de sammangt 39 kyrkor han målat.

Stilistisk attribuering bygger på att man jämför med de kyrkor som har säkra signeringar. Ornamentiken är viktig för attribuering. Tyvärr är många målningar överkalkade under 1800-talet och senare framtagna och restaurerade. Det har därvid tillfogats irreparabla skador och förändringar. Vi skall i kyrkoredogörelsen nedan visa hur en alltför ambitiös restaurering med följande imålande medfört att man idag kan se att det inte är Albertus målningar annat än i motivval och grova drag. Albertus Pictors måleri anses dock var så särpräglat och åtskiljande från samtida svenska målare att det inte råder tvivel om upphovsman.

Hur skiljer sig då Albertus målningar från andra samtida målare? De är ovanligt livfullt utförda och presenterar motiven i rörelse. Albertus målningar beskrivs i litteraturen som ”plastiska med högdagrar och skuggningar, särskilt i de individuellt varierade och anatomisk korrekt avbildade ansiktena. Hår har getts volym genom att slingor har målats. Klädernas veck i brutna-linjen-stil är djupt skuggade. Det är även påtagligt att ett ovanligt stort urval av pigment har använts. Färger har målats i flera lager och genomskinliga lasyrer har använts. Tekniken påminner mer om oljemåleri på pannå än den teknik som traditionellt använts i svenskt kalkmåleri, vilket varit mycket mer linjebaserat. Vad gäller ornamenten så finns vissa för Albertus Pictors verkstad typiska drag. Även här förekommer det glansdagrar som ger ett mer plastiskt intryck och även här har lasyrer använts”.

Albertus Pictor visar en konstnärlig självständighet i val av motiv och utförande. Även om bilderna varierar mellan kyrkorna finns ändock ett tydligt mönster. Till skillnad från målningar utförda av målare från andra skolor målar Albertus Pictor figurscener i valven och inte bara på väggarna. Förlaga till motivsviter och enskilda bilder är bildbibeln Biblia Pauperum som dessutom ofta har utgjort förlaga till de enskilda motiven. Vapenhusen där man inträder i kyrkan är intressanta med ofta dramatiska och expressiva bilder och motiv. Moraliserande motiv som till exempel livshjulet eller djävulsscener med häxor och tjuvmjölkning, som har varit avsedda som varning för det onda. Ornamentiken är i allmänhet mycket medvetet använd för att betona arkitektur och kyrkorummets indelning. Bildfält avgränsas av schablonbårder och bakgrunderna är fyllda av schablonornament. Albertus Pictors användning av språkbanden -innehållande Bibliska referenser och textutsnitt – var unika och förnyande av redovisningen av Bibelns värld på väggar och tak i kyrkorummet

I äldre litteratur hänvisas till en målare vid namn Peter som anses ha väglett Albert som sedan övertog Peters stil. Vissa kyrkor, exempelvis Sala, har t.o.m ansetts målade av Peter. Sala är dock ett tidigt arbete utfört av Albert vilket visas av att man senare hittat signeringar av Albert. Nyare forskning avvisar helt tanken på en Peter i den rollen.

Husby-Sjutolft kyrka

IMG_2601Namnet Husby-Sjutolft föranleder tankar kring bakgrunden. Har det med ledungen att göra? Var det sju tolftedelar av ledungen som denna kungsgård/by (framgår av namnet husby/husaby som var kungsgårdar) svarade för? Delvis rätt och delvis fel. Sju kommer av sjö. Namnet skrevs 1344 Husaby Siutolft . Förleden är Husby. Efterleden är sammansatt av sju, ‘sjö’ och tolft, ‘grupp av tolv’, en underavdelning i hundaret. Tolkningen blir då ‘husabyn i tolften vid sjön’. Sannolikt ändock kopplat till ledungen då hundaret svarade för hundra ledungskrigare.

Nuvarande kyrkas äldsta del är sakristian som byggdes under 1200-talet eller 1300-talet och ursprungligen hörde till en tidigare träkyrka. Långhuset uppbyggdes under 1300-talet och byggdes i början av 1400-talet. Tornet fungerade som på många håll också som försvarstorn med nuvarande utseende från 1783. Vapenhuset byggdes under 1400-talet dåkyrkorummet försågs med tegelvalv. Någon gång på 1470-talet eller 1480-talet dekorerade Albertus Pictor hela kyrkan med bibliska motiv. Alberts namnteckning finns ovanför ingången till sakristian. År 1665 slogs nya valv i långhus och kor och de tidigare valvens målningar gick förlorade. Troligen var det då väggmålningarna överkalkades. År 1877 togs de medeltida målningarna fram.

I samband med att målningarna togs fram förstördes de också delvis. Målning och ”förbättring” av färger och linjer liksom ändringar i motivets presentation och plastik visar att vi har att göra med en sentida målare. ”Linjeretuscher utfördes och färgerna ifylldes. Restaureringen var ändock relativt återhållsam om man jämför med många andra restaureringar vi denna tid”.

IMG_2602S:t Olofs seglats. Intressant bild eftersom den visar en kung i fören av båten och hans ledungsmän/hirdmän ombord. Studera deras beväpning, kläder och skydd. Så här såg sannolikt en hirdman ut under den andra halvan av 1400-talet.

IMG_2606 2Markolfs hustru Pulitana. Till vänster Jesus och synderskan Maria Magdalena. Till höger Gregorii mässa. Hostian förvandlas till Kristus som Smärtoman.

IMG_2617Jesus driver månglarna ut månglarna ur templet.

IMG_2610Barnamorden i Betlehem.

IMG_2615S:t Göran dödar draken med hjälp av ett lejon.

IMG_2609Dopfunten i sandsten är kyrkans äldsta inventarium och altarskåpet är från 1460-talet.

Litslena kyrka

IMG_2618

Litslena kyrka är en salkyrka som består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster. Vid nordöstra sidan finns en vidbyggd sakristia och vid sydvästra sidan ett vapenhus. Den ursprungliga kyrkan av gråsten uppfördes troligen på 1100-talet och invigdes till Johannes Döparen ära. Murar från den romanska 1100-talskyrkan finns i långhusets nordvästra hörn.

Ett kyrktorn byggdes till redan under medeltiden och försågs med en spetsig hög tornspira. Numera borta.

Kalkmålningarna, som överkalkats vid en restaurering 1838, togs fram 1948. Målningarna har ovanligt väl bibehållna färger.

IMG_2619Ringar på stenar för kyrkobesökares hästar på den tiden när man mangrant anlände till kyrkan med häst och vagn.

IMG_2620Karl XV:s standar. Konung av Sverige och Norge.

IMG_2622Litslena kyrka interiört med kalkmålningar av Albertus Pictor.

IMG_2623Kalkmålningarnas klarhet i färgerna är efter övermålning och framtagning mycket väl bevarade.

Gryta kyrka

Kyrkan är byggd med skalmurar av gråsten och består av långhus med ett runt kor i öster av samma bredd som långhuset. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Alla byggnadsdelar har tak täckta med tjärade träspån. Även fönsterbänkarna är täckta med tjärade spån.

 Gryta kyrka ligger längs den gamla Eriksgatan ett långt stenkast från Salnecke slott som under flera generationer ägdes av den numera utdöda ätten Grissbach. Närheten till deras slott visas av att en överste i Karl XII:s Karolinerarmé har sin vapensköld i kyrkan. Flera av ätten Grissbachs innehavare var officerare i Karolinerarmén och stupade i strider på kontinenten. Någon tillfångatogs efter nederlaget vid Poltava.

IMG_2631Överstens i Södermanlands Infanteriregemente Carl Gustaf Grissbach (1663-1722) vapensköld.

116326853_884402745403370_5522735992641065400_n112775050_289498548938251_2778264944334534983_nVapensköld för kaptens löjtnanten i kavalleriet Steusson Böllia död 1664.

109099877_3107617406026528_7192580879462315971_n.jpg Kungligt tal – Gustaf III – placerad på kyrkväggen.

Gryta kyrkas målningar är i Långhusets tre valv mycket väl bevarade, i det fjärde valvet – tornvalvet – som är rikt dekorerat har fragment av fyra scener. Endast två av scenerna har kunnat tolkats. Väggarnas målningar är ju i stort sett borta, bland annat till följd av fönsterupptagningarna.

IMG_2629Målningarna i Gryta kyrka är sannolikt utförda av en lärjunge till Albertus Pictor vid den senares verksatd i Stockholm. Målningarna är daterade genom en inskrift på södra väggen: ”Anno Domini 1487 die Marie” (Marias dag).

Källor och litteratur:

Erik Lundberg, Albertus Pictor. Sveriges allmänna konstförenings publikation LXX. Stockholm 1961.

Pia Melin (red.), Albertus Pictor. Målare av sin tid. I. Bilder i urval samt studier och analyser. Stockholm 2009.

Christina Sandquist, Albertus Pictor. Målare av sin tid. II. Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser. Stockholm 2009.

 

 

 

 


%d bloggare gillar detta: