Archive for the ‘SAP’ Category

TOTALITÄRA FÖRSLAG FRÅN DEN SOCIALDEMOKRATISKA REGERINGEN.

01 januari 2021

Det måste tas upp. Vart är Sverige på väg? Jag har tagit upp detta många gånger de senaste åren men nu samlas förslag, lagar och utredningar i frågan på varandra. Närmar vi oss DDR?

Vi talar om ett mycket omfattande utrednings- och lagmaterial, en genomgång får därför genomföras i etapper. Det innebär att detta blir nummer 1 i en serie videobloggar om Stefan Löfvens och Morgan Johanssons och den socialdemokratiska regeringens attacker emot demokrati, föreningsfrihet samt yttrande- och publiceringsfrihet

NR 1:             Youtube har stängt ner och raderat innehållet i Swebb-TV:s sändningar. En seriös och spridd TV-kanal på nätet. Likaså har Svegots TV kanal, stängts och innehållet raderats.

Morgan Johansson har under år 2020 haft flera möten med Facebook och Google ägare av Youtube och om att begränsa vad som sägs på nätet. Anna Wikland Sverigechefen har enligt mediarapporter varit uppkallad och närvarande vid mötena. Nu har Morgan Johansson fått som han vill. Morgan Johansson har inget att erinra emot nedstängningar och raderingar, det är Youtubes ensak om de vill göra så säger han. I Polen är det dryga böter på sådant men i Sverige viftar Morgan DDR Johansson avvärjande med den socialdemokratiska regeringsflaggan. Det är OK.

NR 2:             För att tränga in i vad som sker handlar det om att läsa och ta del av lagtexter, utredningar och propositioner. Det handlar om tusentals sidor. Jag skall här nämna de grundtexter som min videoblogg bygger på. Jag får anledning att återkomma till de olika källtexterna.

  • Det demokratiska samtalet i en digital tid. Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Betänkande av kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet SOU 2020:56
  • Det demokratiska samtalet i en digital tid. En antologi om desinformation, propaganda och näthat. En bilaga till ovanstående SOU.
  • Ett ändamålsenligt skydd
    för tryck- och yttrandefriheten. Betänkande av 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté Stockholm 2020. SOU 2020:45
  • Dir. 2019:39. Kommittédirektiv. Förbud mot rasistiska organisationer. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juli 2019 
  • Prop. 2001/02:59. Hets mot folkgrupp, m.m. Idag en lag som medborgare dömts efter!page1image23315392
  • Lagrådsremiss. Covid-19-lag. Planeras bli implementerad 10.1 2021. Det har varit bråttom.
  • Stefan Löfvens artikel i Aftonbladet den 31 december 2020 är också upplysande på ett indirekt sätt och oavsiktligt sätt

Läs gärna och granska texterna själv!

DETTA TRODDE MAN ÄNDOCK INTE SKULLE HÄNDA I SVERIGE – CENSUR MD EN SOCIALDEMOKRATISK REGERING.

29 december 2020

Nu liknar Sverige DDR eller Nordkorea. Detta har jag och andra varnat för och skrivit om i flera år. Nu är det tyvärr sant. I sådana sammanhang smärtar det att få rätt. Den kritiska kanalen Swebb-TV är nedstängd och deras inslag bortplockade. Morgan Johansson tycker att det är i sin ordning efter att ha haft ett antal möten under året med Google och Googles Sverige chef Anna Wikland,

Fria media protesterar med nedanstående inlägg på sina respektive hemsidor. Följ upp!!!!

#SwebbTV

Dagen före julafton stängde Google den oppositionella svenska Youtube-kanalen SwebbTV med 65.000 följare. Kanalen har utgivningsbevis, ansvarig utgivare och omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.Stängningen föregicks av ett antal åtgärder från Sveriges regering.Först drev regeringen igenom en sänkning av elskatten för Google och Facebook till 0,5 öre/kWh, från 41,38 öre som hushållen betalar. Utöver det har Google fått ekonomiskt stöd genom regeringens elcertifikatssystem och tillsammans uppgår Löfven-regeringens subventioner till de båda bolagen till miljardbelopp.

Under valrörelsen 2018 kallade justitieminister Morgan Johansson (S) sedan till sig Google och Facebook och uppmanade dem att bedriva ”frivillig” censur på internet å statens vägnar. Med på mötet var även Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson som lovade att förse IT-jättarna med information om ”vilka mörkerkrafter som finns här och som hotar demokratin”. I klartext: Vilka alternativmedier som ska motarbetas.

Efter raderingen av SwebbTV har Morgan Johansson svurit sig fri från eget ansvar men samtidigt gett sitt fulla stöd åt Googles åtgärd.”Det är upp till Youtube att bestämma vad de låter ligga uppe på sin plattform”, sade han till DN igår.

Med andra ord: Om Google vill sabotera för oppositionella medier i ett land där regeringen ger dem subventioner i miljardklassen, så är det inget vi tänker lägga oss i.

Attityden är inte acceptabel i ett demokratiskt land.Inom USA:s justitiedepartement förbereds just nu lagstiftning som ska förhindra att Google och andra IT-jättar ”censurerar lagliga yttranden i ond tro, med förklaringen att de strider mot deras egna användarvillkor”. Även i den fria företagsamhetens högborg erkänner alltså makthavarna det faktum som Morgan Johansson vägrar erkänna: Att dagens opinionsbildning sker digitalt, och att IT-jättarna kontrollerar den infrastruktur som varje individ behöver för att kunna tillvarata sin yttrandefrihet.Inför valrörelsen finns nu för första gången tecken på att regeringen helt kommer att försöka stänga flera alternativmedier. Risken består inte i ny lagstiftning som förbjuder oss, utan att regeringen använder statsunderstödda företag såsom IT-jättar och banker för att stänga av oss från tjänster som är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet.

Vi som representerar de största alternativmedierna i Sverige stänger idag våra webbplatser i protest mot regeringens hantering av SwebbTV. Vi gör samtidigt följande gemensamma uttalande.

1. Vi kräver att regeringen genast vidtar åtgärder för att säkra den grundlagsskyddade yttrandefriheten på nätet, i synnerhet på de offentligt finansierade plattformarna Google, Youtube och Facebook.

2. Vi ger vårt fulla stöd till Sverigedemokraternas beslut att driva frågan i Sveriges riksdag och uppmanar alla ledamöter, oavsett partifärg, att självständigt arbeta för yttrandefrihet också i en digital tid.

3. Vi vädjar till allmänheten att delta i kampen för yttrandefrihet genom personvalskryss till ledamöter som driver yttrandefrihetsfrågor och genom att hålla ögonen öppna för demonstrationer, namninsamlingar och andra åtgärder för yttrandefrihet som kan komma framöver.

Erik Almqvist, chefredaktör Exakt24

Chang Frick, chefredaktör Nyheter Idag

Mats Dagerlind, chefredaktör Samhällsnytt

Widar Nord, chefredaktör Fria Tider

Vavra Suk, chefredaktör Nya Tider

Kopiera och spridd! Det är sannolikt det viktigaste du har gjort/kan göra på åratal!

STEFAN LÖFVENS SOCIALDEMOKRATISKA REGERING VILL DRIVA IGENOM EN TOTALITÄR PANDEMILAG

22 december 2020

Den lag som Stefan Löfvens och hans regering föreslår och vill driva igenom under stor brådska har tydliga totalitära statssocialistiska inslag.

S/MP regeringen vill styra landet med dekret med kraftiga inskränkningar i de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna. Det är helt enkelt ett oerhört upprörande förslag ur demokratisk, grundlagsmässig och folkrättslig synpunkt.

JO, som är en av remissinstanserna kritiserar också lagförslaget som alltför ingripande i demokratin.

JO kritiserar lagförslaget och avstyrker att förslaget föreläggs riksdagen för godkännande nuvarande form. Förslaget är alltför långtgående och demokratiskt bristfälligt.

Förslaget innehåller långtgående maktbefogenheter som regeringen vill ha med Wuhan- viruset som ursäkt. Det saknas bland annat kontrollfunktioner för att säkerställa att befogenheterna inte missbrukas.

JO kritiserar att Löfven-regeringen får ett tidsmässigt långtgående mandat att styra landet med dekret när man begär att lagen ska gälla i ett helt år. JO kritiserar också att det saknas möjligheter för den som drabbas av regeringens åtgärder att överklaga fattade beslut. Sverige behöver en författningsdomstol som kan hindra en totalitär regering att lägga fram förslag av föreliggande typ.

”Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde och begränsade kontrollmekanismer, inte uppfyller de högt ställda krav som bör ställas på en lagreglering av det här slaget” fastslår chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning.

JÖK-regeringen försöker vidare skaffa sig lagliga befogenheter att stänga ner företag, kollektivtrafik och fritidsverksamheter. Stefan Löfven och regeringen vill ha mandat att bestämma och begränsa hur många svenskar som samtidigt får vistas i parker, på torg och andra offentliga platser som också kan stängas. Allmänna platser kommer således att kontrolleras och begränsas på ett hårdare sätt än idag.

Det innebär att staten ska ha mandat att kontrollera det offentliga rummet och bestämma hur många besökare en butik får ta emot eller vad denna butik ska ha för öppettider – utan att företagaren själv får vara med och avgöra detta.

Lagförslaget öppnar för möjligheten att införa lokala regelverk i olika delar av Sverige, där Länsstyrelsen i en region får mandat till hårdare repression än i grannregionen.

Detta förslag till statssocialistiskt maktövertagande måste vi alla bevaka och kritisera och demonstrera emot innan det är för sent. När förslaget väl är på plats sitter vi i skiten!

MUSLIMERNA ÄR DET STORA PROBLEMET I DANMARK SOM I SVERIGE.

20 december 2020

Migranter från muslimska länder kostar tre gånger så mycket som invandrare från andra icke-västerländska länder utan muslimsk bakgrund. Det konstaterar det danska finansdepartementet och Utrikes- och integrationsminister Mattias Tesfaye.

I Sverige rapporteras inte statistik över den muslimska migrationens kostnader och konsekvenser socialt, politiskt och ekonomiskt. 

Sveriges socialdemokratiske minister Morgan Johansson (S) vill att svenska medborgare skall hållas i okunnighet och hävdade förra året att: ”Ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle inte tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället”. Han har också prickats av Konstitutionsutskottet för att presentera osanna och oriktiga uppgifter om antalet migranter. En fake news minister således!

I Danmark anser regeringen att det är viktigt att publicera statistik för att kunna besluta om korrekta och effektiva åtgärder

Det danska finansdepartementet visar att en muslimsk invandrare i genomsnitt kostar de danska skattebetalarna tre gånger så mycket som andra invandrare från icke-västerländska länder.

Muslimska invandrare är också mer våldsbenägna

De muslimska invandrarna kommer till Danmark från totalt 24 länder, främst i Mellanöstern och Nordafrika samt Pakistan och Afghanistan (de så kallade MENAP-länderna) och Turkiet. Invandrare från dessa länder är starkt överrepresenterade avseende kriminalitet om man jämför med invandrare från 190 övriga icke-västerländska länder, visar statistiken

Under 2019 dömdes totalt 5016 icke-västerländska kriminella invandrare i Danmark. Av dessa har 80 procent muslimsk bakgrund. Somalier, libaneser, turkar och irakier är de mest kriminellt aktiva.

En fjärdedel av alla domar mot icke-västerländska invandrare rör våldsbrott. Även där är invandrare från muslimska länder dominerande. Hela 85 procent av de våldsbrott som begås av icke-västerländska invandrare, begås av människor med muslimsk härkomst.

Somalier och libaneser arbetar minst

Gällande arbete bland icke-västerländska invandrare i Danmark visar undersökningar att muslimer arbetar i mindre utsträckning än de som inte har muslimsk bakgrund. Allra minst arbetar somalier och libaneser, av dessa är över 60 procent arbetslösa, enligt Den Korte Avis.

I Sverige rapporteras inte statistik över invandrares brottslighet eller de samlade kostnaderna för den muslimska massmigrationen och närmare en miljon migranter som kommit till Sverige sedan 2000.

Det finns inga politiskt eller ekonomiskt strukturella skäl att anta att förhållandet är annorlunda i Sverige än i Danmark. Sverige har och har haft en gigantisk muslimsk invandring. Sverige har tagit emot fler muslimska migranter än samtliga övriga nordiska länder sammantaget flera gånger om.

Att den socialdemokratiske ministern inte vill genomföra undersökningar och presentera fakta som Danmark gör är självklart. Morgan Johansson VET hur illa ställt det är i Sverige men vill att svenska medborgare skall hållas i okunskap och fortsätta tro på Morgan Johanssons fake news (prickad av konstitutionsutskottet för just det) om den muslimska migrationen. 

En revolt mot skattebetalarnas kostnader för att försörja de muslimska migranterna skulle bli följden om svenska medborgare fick klart för sig hur stora kostnaderna är för de muslimska migranterna. Liksom omfattande politiska krav och demonstrationer pför ett totalt stopp för muslimsk massmigration samt krav på återvandringspolitik och återvandringsåtgärder.

Källorna:

https://uim.dk/nyheder/tesfaye-ny-statistik-skal-give-et-mere-praecist-billede-af-integrationsudfordringerne

https://www.statistikbanken.dk/10338

https://www.statistikbanken.dk/10338

”JAG VILL INTE VETA”!

17 december 2020

Det är en kommentar som jag från tid till annan möter bland medborgare när jag konfronterar dem med uppgifter om konsekvenserna socialt, politiskt och ekonomiskt av den muslimska massmigrationen från Mellanöstern och Afrika.

De brukar säga: ”Det är möjligt att du har rätt men jag vill inte veta”.

Nu har fenomenet ”turn a blind eye” spritt sig till JÖK-regeringens napartier Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Vänsterpartiet, Liberaler och Centerpartiet. De sticker huvudet i sanden och låtsas som att problemen inte existerar!

Det här har nämligen hänt.

Riksdagen tog i veckan ställning till ett förslag från Sverigedemokraterna att genomföra en analys av vilka konsekvenser lagförslagen om ytterligare liberalisering av invandringspolitiken får för den svenska välfärden i form av ökade kostnader och belastning.  JÖK-regeringen samt C, L och V röstade nej till att utreda frågan. Varför? För att man inte vill veta och för att man inte vill att väljarna skall få veta vad den muslimska massmigrationen kostar och förorsakar i det svenska samhället!

De förändringar för uppehållstillstånd som regeringen med S och MP nyligen meddelade i en promemoria har kritiserats kraftigt. Jag har nyligen behandlat frågan i en videoblogg.  Det som föreslås i promemorian är lägre trösklar för anhöriginvandring och sänkta krav på egen försörjning. M, KD och SD har varit kritiska och krävt en konsekvensanalys. 

Tunga remissinstanser som Pensionsmyndigheten har också påtalat att den analys som gjorts är mycket bristfällig.  De ekonomiska effekterna av den ökade tillströmningen av migranter har till exempel inte beräknats på ett riktigt sätt.

Den socialdemokratiska JÖK-regeringen säger ändock nej till konsekvensanalys trots att invandringspolitiken inneburit stora negativa konsekvenser för både pensionerna och välfärden.

JÖK-Regeringen under socialdemokraten Stefan Löfven har också kritiserats av Riksrevisionen för att man inte analyserar konsekvenserna av den förda migrationspolitiken. 

Inte bara enskilda partimedlemmar säger att ”de inte vill veta”. Sverige har en lysande intellektuell och välutbildad socialdemokratisk regering som inte heller vill veta. Kanske att problemen försvinner, om man bara blundar tillräckligt länge.

ÄR EN SKATTESTRID PÅ VÄG?

18 november 2020

LO-ekonomerna och den socialdemokratiska ”tankesmedjan” Tiden har dktivit en rapport med den märkliga titeln; ”Skatta oss lyckliga – Idéer för mer rättvisa skatter”.

I rapporten föreslås alltså nya skatter, höjda skatter och återinförda skatter. Den har jag behandlat i tidigare inlägg.

Skatt på fastigheter (som togs bort för några år sedan), skatt på båtar, skatt på mark, återinförd arvskatt, gåvoskatt, höjd kapitalskatt och ett återinförande av ”värnskatten” nu omdöpt med ett typiskt socialdemokratiskt propagandabegrepp – ”rättviseskatt”. 

Nu, en ESO-rapport ”Vårt framtida skattesystem” om. Författad av Klas Eklund, välkänd ekonom

Sverige BEHÖVER en skattereform. Den får tas i två steg.

Steg 1. 

Förenkla och effektivisera nuvarande skattesystem. Det handlar den nyligen publicerade ESO rapporten om.

Steg 2.

Sänka skattetrycket rejält. Sverige har efter borttagandet av värnskatten världens tredje högsta skattetryck. Före värnskattens borttagande hade vi världens högsta skattetryck. Än saknas en utredning i detta. Jag kommer med några förslag som avslutning.

Steg 1.

Trettio år sedan ”århundradets skattereform” genomfördes av ett skattesystem som var svårgenomträngligt, ineffektivt. 

Omvärldsförändringar, EU-medlemskap, digitalisering, nya samhällsutmaningar (klimaralamism och migration och en skenande migrantkriminalitet) samt globalisering och därutöver skattesystemets vartefter ökade komplexitet nödvändiggör ett helhetsgrepp på skattesystemet. 

ESO rapporten identifierar olika problem, brister och – till och med – rena besynnerligheter. 

Vi möter som individer skattesystemet som löntagare, bostadsägare, konsumenter, bilägare, sparare, kapitalinkomster etc. och de flesta blir därför både vinnare och förlorare på den föreslagna reformen av systemet.  

I rapporten föreslås ett större ”jobbavdrag” som ersätter det nuvarande jobbskatteavdraget, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt samtidigt som skattesatsen sänks. Genomsnittsskatten sjunker för alla arbetsinkomster. Den kommunala fastighetsavgiften sänks till 0,5 procent av taxeringsvärdet, men med slopat tak och med en begränsningsregel för hushåll med låga inkomster. Såväl mervärdesskatten som kapitalinkomstskatten föreslås bli enhetliga på 25 procents nivå. Även värdet av ränteavdragen sätts till 25 procent. 

Förslaget är statsfinansiellt neutral, skattesänkningar på ca 113 miljarder kr och skattehöjningar på lika mycket. Rapportens  kalkyler ger högre BNP , ökad sysselsättning, högre tillväxt, förbättrad finansiell stabilitet och minskade förmögenhetsskillnader. 

ESO rapporten innehåller således ingen sänkning av skattetrycket utan utgår ifrån oförändrat skattetryck men en effektivisering av skattesystemet.

Steg 2.

Sverige behöver sänka skattetrycket inte öka skattetrycket som en del partier inkl. JÖK-regeringen vill.

När skattetrycket skall sänkas kommer alltid lobbygrupper som försvarar den ena eller andra förmånen eller bidraget och skriker högt om ”urholkning  av välfärdssystemet”.

Därför några punkter som kan reformeras UTAN ATT välfärdssystemet urholkas, tvärtom de skapar mer resurser för välfärden.

De 6000 ensamkommandeunga män afghaner från IRAN kostar skattebetalarna mellan 6 och 9 miljarder per år. Skicka hem allihop och öka den 275 000 fattigpensionärerna främst kvinnor pension med minst 1 800 kronor per månad. Samma kostnad

U-hjälpen, biståndet kan minskas eller avskaffas. Går till dysfunktionella länder och korrupta diktatorer

Minska den djupa staten och skär ner antalet myndigheter i statsförvaltningen till det nödvändiga.

Minska antalet kommunikatörer i statsförvaltning och regeringskansli som vuxit och växer ohämmat. De har till uppgift att presentera maktens ”narrativ” under förespegling av information.

Tillsätt GD i myndigheterna på professionella meriter inte avdankade o mediokra ministrar eller rikspolitiker efter lång och trogen dvs ryggböjlig tjänst. Det minskar politiseringen av statsförvaltningen dvs den djupa staten och leder sannolikt också till effektivare myndigheter

Minska de klimat alarmistiska bidragen till FN o andra länder

Förhandla ner EU avgiften alt lämna EU. Ger på sikt ca 40 miljarder per år.  Brexit bör följa av en Swexit

Minska/ta bort Coronastödet till länder i södra Europa

Stoppa migrationen till Sverige helt och skicka tillbaka de muslimska migranterna från Mena. Dessa kostar oss skattebetalare minst 250 miljarder kronor per år.

Den sanna och korrekta värdegrunden:

ALLAS OLIKA VÄRDE

Manus Onsdagsbloggen 12 nov

Om skatter och socialdemokratins socialistiska ideologi

17 november 2020

ONSDAGSBLOGGEN – manus

När det uppstår problem i samhälle politiskt eller ekonomiskt har socialdemokratiska regeringar generellt en universallösning. Höjda och/eller nya skatter. Plastpåseskatten för att nämna det senaste exemplet skulle ge miljarder i inkomster men det blivit några hundra miljoner samt en massa trassel för handlare och konsumenter. Men dom räknas ju inte när finansministern gör sina kalkyler.

Den socialdemokratiska regeringen har genom internationella politiska åtaganden utan stöd i det svenska folket lagt stora framtida bördor på svenska skattebetalare med sina beslut om höjd EU-avgift, miljarder i Corona stöd till Sydeuropeiska länder, miljarder till klimatfonder, en stor FN avgift samt många miljarder i s.k. ”bistånd” till korrupta regimer och dysfunktionella länder samt slutligen 250 miljarder per år i kostnader för att försörja den muslimska massmigrationen.

Sverige har f.n. världens tredje högsta skattetryck men ändock höjs röster inom socialdemokratin om ytterligare nya skatter och skattehöjningar. Trots det tredje högsta skattetrycket i världen ”saknar” den socialdemokratiska JÖK-regeringen resurser. Hur kan det komma sig?

LO-ekonomerna och den S-märkta ”tankesmedjan” Tiden har begått en rapport med den märkliga titeln; ”Skatta oss lyckliga – Idéer för mer rättvisa skatter”. Är titeln ett hån? Eller är det Mona Sahlins, ”det är häftigt att betala skatt”?

Låt oss påminna om den socialistiska/kommunistiska kampsången Internationalen. Fjärde versen som socialdemokrater aldrig sjunger lyder: ”Båd’ stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner”.

Den socialistiska ideologin framträder tydligt i LO/Tiden rapporten: ”Utgångspunkten för oss är att jämlikhet kan uppnås när skatt ska tas ut efter bärkraft och välfärd fördelas utifrån behov”.

Det är en så kommunistiskt kontraproduktiv idé att man baxnar att den på allvar – i skrift – fortfarande kan framföras efter att DDR fallit samman 1989.

Problemet är att höjda skatter kommer att leda till minskade skatteinkomster, lägre tillväxt och ökade klyftor. Den kända s.k. Laffer-kurvan är åskådlig. Sambandet påvisades av ekonomen Arthur Laffer i början av 1970-talet. 

Med ökat procentuellt skatteuttag ökar skatteinkomsterna fram till en viss punkt där ökat procentuellt uttag faktisk minskar statens inkomster. Beroende på skatteundandragande, minskade beskattade arbeten etc. Höjda skatter blir kontraproduktivt. 

Det samband kurvan pekar på har också testats vetenskapligt empiriskt. Stämmer för Sverige som ligger bortom brytpunkten. Där vi idag. Ändock vill socialisterna i LO och partiet öka skatterna ännu mer. Boten är värre än soten.

Skatter fyller flera funktioner: enligt rapporten.

o Säkra välfärdens långsiktiga finansiering”. Vart tar de enorma skatter vi redan betalar vägen? Inte till välfärden o åldringsvården? Se vad som hände under Wuhan-pandemin Till massmigrationen kanske!

o ”Stimulera hållbar tillväxt och full sysselsättning genom att finansiera investeringar, utbildning och arbetsmarknadspolitik”. Skall staten med sin okunnighet och politiska bias svara för investeringar? Vi ser med fasa på när Vattenfall via Maud Olofsson – den mest slösaktiga minister Sverige haft – köpte Nuon och tysk kolkraft som medfört förluster för oss skattebetalare på flera hundra miljarder och fortsätter att kosta oss. Kolkraften är ännu inte avyttrad! Nej tack! Inga politiker som svarar för investeringar annat än möjligen för infrastruktur. Är det trovärdigt när Europas sämst utbildade regering skall stimulera utbildning? Arbetsmarknadspolitik – ja den har ju varit både kostsam via AMS och i det närmaste verkningslös

Tanken att skattehöjningar leder till tillväxt är en vanföreställning på tvärs med all ekonomisk forskning om tillväxt och incitament för tillväxt.

o ”Skapa en direkt omfördelning – från kapital, företag och höga inkomster till låg- och medelinkomsttagare via transfereringarna”. Se där! Det var vad det handlade om.

Inget om incitament till företagande, tillväxt, innovationer, effektivitet och ökade kvalificerade arbetsinsatser. Bara omfördelning från s.k. rika till s.k. fattig, dvs sådana som redan lever på bidrag utan att vilja arbeta vilket är vissa s.k. ”eftersatta grupper” svenskar och nästan samtliga muslimska migranter.

I rapporten ”Skatta oss lyckliga – Idéer för mer rättvisa skatter” föreslås alltså nya skatter, höjda skatter och återinförda skatter.

Skatt på fastigheter (som togs bort för några år sedan), skatt på båtar, skatt på mark, återinförd arvskatt, gåvoskatt, höjd kapitalskatt och ett återinförande av ”värnskatten” nu omdöpt med ett typiskt socialdemokratiskt propagandabegrepp – ”rättviseskatt”. 

”Rättvisa” för vem? För det skattebetalande svenska folket? Bidragslevande grupper. De som utbildar och anstränger sig? Dem som inte vill arbeta? För socialdemokrater o deras socialistiska ideologi? För den socialdemokratiska JÖK-regeringen? 

”Rättviseskatt” är helt enkelt en omskrivning för att förtrycka oss skattebetalare med än högre skatter. Som när den muslimska massmigrationen kallas för ”det sociala mottagandet” och den politiserade djupa staten kallas för ”den gemensamma sektorn”.

Före värnskattens avskaffande för något år sedan hade Sverige världens högsta skattetryck idag efter borttagandet har vi världens tredje högsta skattetryck. Det skall nu höjas ytterligare.

NEJ TACK!

MILJÖPARTIET OCH SOCIALDEMOKRATERNA

13 november 2020

Manus till onsdagsbloggen.

Det har alltid fyllt mig med förvåning när jag läser kommentarer t.o.m. på vår kant som hetsar mot miljöpartiet för deras politiska uppfattningar och förslag. Miljöpartiet beskrivs som onda, korkade, etc.

Men är de en korrekt analys?

Miljöpartiet är extremister i migrations-, miljö- och framförallt klimatfrågan. De ÄR förledda klimatalarmister.

Deras politik gränsar till kommunism i meningen att de alltid har politiska lösningar och åtgärder som utgår ifrån statlig planering och statlig intervention socialt, politiskt och ekonomiskt. Miljöpartiet är i långa stycken planekonomiska på samma sätt som, sovjetkommunister om än med andra bevekelsegrunder. 

I politisk och ekonomisk mening kan man beskriva MP som ett totalitärt miljökommunistiskt parti som har företrädare som t.o.m. vill sätta demokratin på paus för att lösa det alarmistiska s.k. klimathotet om global warming och climate change.

Ytterst är de dock varken korkade eller onda, de är offer för sin ideologi, i meningen falskt medvetande, på samma sätt som kommunister, som socialisterna i SAP, som politiska liberaler etc.

Ur den beskrivna ideologin härleds deras politiska förslag och vad de förespråkar och driver:

Som exempelvis förespråkare av vindkraftverk och vindkraftsparker till lands, i fjällen och till havs som är miljöfarliga i hela fasen från de jordartsmetaller som behövs i magneterna och bryts i Kina i oerhört miljöförstörande dagbrott, över förstörelsen av naturmiljön med förfulande snurror och mördande av örnar, svanar, gäss och många andra fåglar fram till den bittra slutfasen med fundament som inte kan tas bort, och blad som inte kan återvinnas utan blir liggande i stora fält eller grävs ner.

Eller förespråkare av nedläggning av kärnkraft i en situation när vi har elbrist och de stora företagen Northvolt, Google, Amazon får billig tillgång på el för sina elslukande serverhallar medan vanliga el-konsumenter risker att bli sittande med elbristen och kraftigt ökande el-priser.

Eller, MP:s naiva och socialt, politiskt och ekonomiskt skadliga förespråkande av öppna gränser och en närmast ohejdad migration av i alla avseenden dysfunktionella muslimer från MENA.

För att nämna tre viktiga ställningstaganden.

Men varför får de hållas 

Att som ett litet – ca 4 procent – parti förespråka sådant som de gör är deras demokratiska rätt och möjlighet. Jag är beredd att försvara deras rätt att förslå och stå för de uppfattningar de har på samma som jag försvarar NMR:s rätt att yttra sig, demonstrera och hålla möten utifrån sina sina politiska och ideologiska uppfattningar. Det är yttrandefrihet och demokrati.

De som är problemet är INTE MiljöPartiet utan Stefan Löfven och hans socialdemokratiska regering som släppt in dem i regeringen med fem ministerposter och ger dem utrymme och genomslag för sina socialt, politiskt och ekonomiskt skadliga politiska förslag.

Miljöpartiet ÄR små och utan makt i sig. Det är Stefan Löfven och socialdemokraterna som GER miljöpartiet makt. De måste man inse och reflektera över.

Det är Stefan Löfven och hans socialdemokrater som skall utsättas för kritiken inte miljöpartiet som följer sin – i och för sig miljökommunistiska ideologi.

Varför låter Stefan Löfven och socialdemokraterna detta ske och varför ger de aktivt MP makt och inflytande?

Jag ser tre svar på frågan.

Pro primo: Stefan Löfven är besatt av makten och att sitta i Sagerska palatset. MP och kompromisser med detta miljökommunistiska partiet är ett sätt att behålla makten, dessutom märklig nog i samtidig kompromiss med politiska liberaler i C och L som därmed genom stöd till JÖK-regeringen också är medskyldiga till MP:s politiska makt och inflytande.

Pro sekundo: i verkligheten har socialdemokraterna i sina led ända upp på ministernivå personer som har en liknande syn som MP i viktiga frågor, exempelvis kring det s.k. klimathotet och inte minst kring den muslimska massmigration som Morgan Johansson alltid med falska siffror spelar ner. Det är politiskt billigare och möjligen bedömt som riskfriare att köra MP framför sig när man vill öppna gränserna för de muslimska migranter som sedan i betydande omfattning röstar på S. S kan därmed tala med kluven tunga; först hävdande att Sverige skall ha Europas minsta migration för att sedan gå med på MP:s öppnande av ökad migration.

Pro tertio: För att genomföra den globalistiska politik som Agenda 2030 förespråkar och som Stefan Löfven m fl. ministrar inkl. socialdemokratiska partiledningen omfattar är det bättre politiskt att låta MP fronta alla totalitära inslag som exempelvis politiken med klimatalarmistiska åtgärder av tvångskaraktär som man nu banar väg för med den mer eller mindre totalitära pandemipolitiken. Den kom som sänd av djävulen för att bana väg för allt mer långtgående ingripanden i medborganas liv.

MP får fronta globalisternas new world order.

Slutligen till frågan om islams mördande i Europa. Från Frankrike har nu Österrike hamnat i muslimernas och islams terroristiska dödsdans.

Österrikes regering tar dock bladet från munnen och kallar en spade för en spade. Morden och dödandet i Wien är orsakad av islamska terrorister . Vad säger Stefan Löfven? Han kommer sitt vanliga snömos höll jag på att elakt säga: ”Mina tankar är med offren och deras familjer. Vi måste stå enade i attackerna på vårt öppna samhälle”.

Attacker?  Vadå attacker? Finns det attackerande krafter? Vilka då? Attacker kommer väl alltid från bestämda krafter. Vilka krafter handlar det om i detta fallet Stefan Löfven? 

DE TOTALITÄRA INSLAGEN ÄR OROANDE TYDLIGA I STEFAN LÖFVENS REGERING.

02 oktober 2020

Artikel nr 1.

Regeringen har tillsatt en kommitté́ med det oskyldiga namnet ”Nationell satsning på̊ medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”. Kommittén har presterat ett betänkande med en lika oskyldig titel: ”Det demokratiska samtalet i en digital tid. Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat”. Betänkandet publiceras i Statens Offentliga Utredningar och har nummer SOU 2020:56. Till betänkandet finns en antologi med titeln ”Det demokratiska samtalet i en digital tid. En antologi om desinformation, propaganda och näthat”. Länkarna nedan.

Betänkandet som regeringen beställt kräver åtgärder mot s.k. alternativa medier. Kommittén som ligger bakom rapporten har bland annat samarbetat med Facebookgruppen #jagärhär, vänsterextrema Expo, ”Näthataren” och andra obskyra företeelser med tydlig vänsterinriktning. Betänkandet tar upp frågor som hat och hot, falska nyheter, propaganda och desinformation på nätet men från ett tydligt socialistiskt regeringsperspektiv. Det vilar en DDR-anda över betänkandet. 

Låt er inte luras av kommitteens och betänkandet oskyldiga titlar. Det 232 sidiga betänkandet är fullt av totalitära inslag under en täckmantel av bekymmer över att regeringar, myndigheter och media utsätts för analys, berättigad kritik och avfärdande. Näthat blir i betänkandet ett negativt begrepp som används på dem som kraftfullt kritiserar Stefan Löfven, JÖK-regeringen, statsmedia och PK-media. Det svenska folket litar allt mindre  (det visar undersökningar från bl a SOM institutet) på statsmedia och maktens ukaser. Det bekymrar utredningen. De förslag som presenteras i betänkandet är oroande för att inte säga skrämmande. Jag tillhör dem är fundamentalist i frågor som rör yttrande-, tryck- och mötesfrihet. Jag hyllar den styrka som den amerikanska Konstitutionen uppvisar avseende yttrandefrihet. Tyvärr är den svenska grundlagen betydligt svagare i dessa demokratiskt viktiga punkter. Det bekymrar dock inte utredningen.

Utredningen innehåller självfallet inte ett enda ord om att trygga yttrandefriheten med en starkare skrivning i grundlagen. Gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp” (HMF) som nu används på allt möjligt, nu senast på dem som sparkar på eller bränner en bok i detta fall Koranen. HMF är inget annat än en skam för den svenska lagstiftningen och det svenska rättsväsendet men typisk för en socialistisk regim som den Löfvenska med DDR som ideologisk modell. HMF-paragrafen är ett bekymmer i det offentliga samtalet och för demokratin men det ser den vänstervinklade utredningen inte alls.

Betänkandet måste nu läsas brett, analyseras och kritiseras sönder och samman innan den socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven visar än mer av sina totalitära ”reformer”.

Regeringsbetänkandets slutsats är att regering och myndigheter behöver göra mer för att stoppa vad de anser vara icke-önskvärt innehåll på internet. T.o.m användandet av militär diskuteras i betäkandet. Bland annat oroas utredningen över det genomslag som alternativa medier har, samt ”vissa opinionsbildare”.

Mikael Damberg och Morgan Johansson, båda socialdemokrater av DDR-snitt, springer hos de stora nätföretagen och skriker högljutt om att de stora dominerande nätföretagen måste begränsa inläggen på nätet. Det är i det perspektivet man skall se regeringens beställning och betänkandet.

Kommittén anser att de statliga mediebolagen, så kallad public service, ”intar en särskilt viktig roll för saklig nyhetsförmedling och information”. De lovordar dessutom att de ”etablerade medierna” får allt mer ”bidragspengar från staten” (de menar skattebetalarnas pengar) för att fortsätta sin propagandistiska verksamhet.  Ingen analys av medborgarnas allt tydligare misstro mot och minskade förtroende för statsmedia och PK-media (DN, Expressen samt SvD och vänstertabloiden Aftonbladet som ägs av Bonniers respektive Schibstedts) eller den vinklade, halvsanna och fake news de presterar.

I regeringens skottglugg står så kallade alternativa medier eller med ett bättre uttryck fria medier. I en antologin som kommittén tagit fram ”problematiseras” själva begreppet ”alternativa medier”. Notera valet av de beskrivande orden. Fria media är idag helt nödvändiga att läsa dagligen för att hålla sig informerad om vad som sig i konungariket Sverige tilldragit haver. De utgör inte ett problem som Löfven-regeringen tror, de är tvärtom helt nödvändiga företeelser för att balansera propagandistiska media som statstelevision, statsradio, DN, Expressen, SvD och Aftonbladet. Det är därför de är ett problem för utredningen? Fria media tillhandahåller information och analyser som PK_media förtiger eller vinklar in i absurdum.

”Ord förskjuter perspektiv. Håll diskussionen levande kring vilka begrepp ni använder och inte. Välj neutrala uttryck. ‘Flyktingkrisen’ gör att flyktingar associeras till kris, de skapar kris. ‘Alternativa medier’ för tanken till att propagandasajterna skulle kunna ersätta trovärdiga medier”, menar man.

Kommittén vill att det man anser vara ”samhällsbärande, demokratiska organisationer” skall ta kampen och agera ”proaktivt” genom att sprida motpropaganda mot de alternativa mediernas nyhetsförmedling. ”Erbjud i stället alternativa sätt att se på vårt land. Sverige ligger i topp i de allra flesta internationella rankningslistor: välstånd, utbildning, jämlikhet, innovationskapacitet”, står att läsa i antologin.

Rapportförfattarna skriver slutligen om att ”lagstiftningen behöver utvecklas för att värna demokratin på sikt”, syftandes på att inskränkningar behöver göras av vilka nyheter, åsikter och vilken information som ska få och inte ska få spridas via internet. Inte minst handlar det om verktyg för att reglera sociala medier-plattformar. Är inte detta Orwellskt nyspråk? Inskränkningar i yttrandefriheten värnar demokratin. Vi andra lever sannolikt i den sanna med motsatta förställningen att en vidare och säkrare yttrandefrihet bidrar till att öka demokratin. Men, inte utredningen.

Detta är en text för att flagga för och varna för betänkandet med uppmaning att läsa betänkandet för att faktiskt erfara, svart på vitt, hur JÖK-regeringen ser på yttrandefrihet och demokrati och de mått och steg man planerar att ta för att begränsa dem.

Sprid gärna länkarna med uppmaning att läsa dem!

Länken till rapporten: ”Det demokratiska samtalet i en digital tid”,

Länk till antologin: antologi 

”SVERIGE LJUGER INTE OM ESTONIA”

30 september 2020

säger statsministern och socialdemokraten Stefan Löfven. Det är ett märkligt uttalande. Glidande och falskt som vatten. Fundera över uttalandet och analysera det en stund!

Varför säger Stefan Löfven att ”Sverige” inte ljuger. Nej, Sverige ljuger inte. Sverige gör ingenting i sammanhanget. Däremot personer och regeringar. Löfvens uttalande är ett uttalande som inte kan beslås med lögn på något enda sätt.

Om statsministern (S) Stefan Löfven däremot sagt; ”Carl Bildt ljuger inte” eller ”Ingvar Carlsson ljuger inte” eller ”Göran Person ljuger inte” eller ”regeringen Stefan Löfven ljuger inte” eller ”regeringen Ingvar Carlsson ljuger inte” eller ”haverikommissionen ljuger inte” så är det påståenden som kan och kommer (det kan vi vara säkra på idag) att kunna beslås med lögn (partiellt eller i grunden).

En så slug formulering har naturligtvis inte Stefan Löfven kläckt på egen hand. Det är hans talskrivare och spin-doctors som efter mer än ett dygns funderande kommit på denna sats.

Nu avvaktar vi för att se hur nuvarande och tidigare regeringar skall ta sig ur (eller in i) det 4 x 1,4 meter stora hålet i skrovsidan på Estonia. Hittills tiger alla tidigare inblandade Bildt, Carlsson, Wallén etc.  

Slagit i en sten på botten? Ja men enligt andra uppgifter är det en mjuk dyig botten. Hålet finns inte! Men det finns ny aktuell film inklusive uppgifter från dykningar i samband med förlisningen om hål i skrovet. Varför har dessa uppgifter förtigits? Det finns uppgifter om en kraftig stöt från sidan från överlevande liksom uppgifter om något större föremål (u-båt??) i vattnet vid sidan av Estonia. Varför har dessa uppgifter förtigits? Har haverikommissionen dolt dessa uppgifter eller har de inte fått dem eller inte undersökt vraket tillräckligt noga? Har haverikommissionen anammat och de politiska makthavarna svalt bogvisir-doktrinen till 100 procent. Varför var det lämpligt och politiskt korrekt? Etc. etc. Frågorna hopar sig idag. 

Men enligt statsministern och socialdemokraten Stefan Löfven ”ljuger inte Sverige”.

Jag skall följa det politiska skeendet i detalj därför att jag är sjukt intresserad av hur makten hanterar frågor de inte vill ha och inte kan ljuga bort utan tvingas acceptera av att fakta sparkar. Det här filmade 4 x 1,4 meter stora hålet sparkar utav bara sjutton. 

Vad kommer spin-doctors att råda Stefan Löfven att säga i olika skeden?  Förnekanden? Spela ner betydelsen av det 4 x 1,4 meter stora hålet på något sätt? Skylla på någon annan? Vem i så fall? Kommer någon underhuggare att pekas ut som skyldig till en ”informationsmiss”?  Kommer man att säga att haverikommissionen schabblat och missat detta men att det inte har någon betydelse för förlisningen. En krock med ex en u-båt är ju bara konspirationsteorier som Lena Hjelm Wallén försöker med. Eftersom, ”vi ju vet” att det var det trasiga bog-visiret som orsakade förlisningen. Dvs kommer Sverige efter allt detta att officiellt stå kvar på ruta 1? 

Vilken kommer till slut att bli den sanning som stannar hos svenska folket som de uppfattar den?

Ungefär som försöken att hänga Palme-mordet på en död man som en stor majoritet av svenska folket inte tror på trots försäkringar om vem mördaren var av poliser, Palme-utredare, Palme-åklagare, Palmes söner samt Stefan Löfven och hans regering. 

Det svenska folket har under senare år gått igenom en rejäl eklut och lärt sig att makten, regeringar S och M och statsministrar S och M, ljuger konsekvent om obehagliga saker som folket inte bör känna till från Estoniakatastrofen över Palmemordet till antalet muslimska migranter och inte minst kostnaden för oss skattebetalare av dessa.


%d bloggare gillar detta: