CURRICULUM VITAE Lennart Waara

CURRICULUM VITAE

Lennart Waara

Östergatan 102

735 33 Surahammar

Tfn hem                              0220 304 25                                             

Mobil                                  070 – 710 77 24

Email                                  lennart.waara@icloud.com

Pers nr 45 02 07 – 6930

Utbildningar.

Studentexamen på reallinjens biologiska gren 1966 vid Västerås högre allmänna läroverk.

Fil kand. examen 1972 vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet.

Filosofie doktorsexamen 1980 vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet med en avhandling om statligt ägda företag, struktur och utveckling i marknadsekonomier.

Undervisning i ekonomisk teori, metod- och statistikkunskap, ekonomisk historia, uppsatsskrivning samt uppsatshandledning mm åren 1972 – 1980 bl. a som lektor vid Uppsala universitet

Konsultuppdrag åt Kungl. Byggnadsstyrelsen hösten 1980.

Utredning och rapport om Kungl. Byggnadsstyrelsens långsiktiga utveckling i ekonomiska och kvantitativa termer med analys av utvecklingsförlopp och orsaker.

Revisionsdirektör vid Riksrevisionsverket 1981 – 1986.

Chef för en revisionsavdelning med ansvar för revision av utbildningsdepartementets myndigheter samt senare för metodutvecklingsenheten med ansvar för utveckling av metoder för uppföljning och utvärdering av offentlig verksamhet samt budget- och ekonomistyrning i statsförvaltningen och organisationsutveckling.

Personliga uppdrag av Regeringen.

*    Studie av nya övergripande och flexibla organisationsformer i statsförvaltningen 

*    Översyn och utvärdering av Statens Kulturråd med förslag till precisering av Statens Kulturråds uppgifter och utformning av en för dess uppgifter ändamålsenlig organisation. Uppdragsgivare budgetchefen i Finansdepartementet Inga-Britt Ahlenius

Managementkonsult vid SINOVA AB 1986 – 1988.

Uppdrag:  

Tid: 1986 – 1989

Uppdragsbeskrivning: Inhyrd som VD och rektor för Beckmans School of Design AB i samband med rekonstruktion av skolans utbildningslinjer och skolans ekonomi samt anskaffande och flyttning till nya lokaler i Stockholms City.

Uppdragsgivare: Skolans styrelse genom ordförande advokaten Thomas Lindqvist samt ledamöterna Bengt Hanser och Nunnie Beckman.

Tid: 1986 – 1987

Uppdragsbeskrivning: Utveckla utbildningsmaterial för budgetsimulering och budgetprocess i samband med seminarier och utbildningar av statliga arbetsgivarrepresentanter.

Uppdragsgivare: Utbildningschefen på Statens Arbetsgivarverk Bertil Drougge.

Tid: 1987 – 1988

Uppdragsbeskrivning: Inhyrd som ekonomichef vid AMU Stockholms län med inriktning på att utveckla kalkylering, ekonomistyrning och marknadsinriktning samt strukturrationalisering av verksamheten. En överkapacitet i form av personal, lokaler och utrustning på 200 mkr bantades bort på tre år.

Uppdragsgivare: Direktör Siv Blomkvist och styrelsens ordförande Roland Svensson

Tid: 1987

Uppdragsbeskrivning: Organisationsöversyn med analys och förslag av ledning, ekonomi och organisation åt Institutionen för Teoretisk Fysik vid  Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Uppdragsgivare: Dekan och professor Bo Jonsson

Tid: 1987

Uppdragsbeskrivning: Dimensionering och organisationsförslag rörande administration, service och stabsfunktioner för det nya Boverket i samband med sammanslagningen av Bostadsstyrelsen och Planverket.

Uppdragsgivare: Organisationskommittén genom ordförande landshövding Lennart Sandgren och blivande generaldirektör Gösta Blücher

Tid: 1987 – 1988

Uppdragsbeskrivning: Upplands Väsby Kommun; uppdrag avseende strukturering och inriktning av ekonomifunktionen samt uppdrag rörande strategi, mål, inriktning och organisation av kommunens verksamhet.

Uppdragsgivare: Kommundirektör Bo Gunnar Fransson samt kommunalrådet Jimmy Björk

Tid: 1988

Uppdragsbeskrivning: Uppdrag åt Försvarets Materialverks ledningskonferens om uppgifter, organisation och dimensionering av centrala staber.

Uppdragsgivare: Administrativa chefen vid FMV.

Verkställande direktör för OMNIA 1989 – 1993

Rekryteras hösten 1988 som vice vd till Statskonsult AU AB

som ägs av den statliga koncernen SKD-företagen AB. Inom koncernen tar jag initiativ till och startar managementföretaget OMNIA Management AB 1.1.1989.

Utvecklar verksamheten från ett bolag med ca 25 konsulter till en grupp av företag under moderbolaget OMNIAgruppen AB med ca 75 konsulter.

VD för OMNIAgruppen AB.

Egna uppdrag:

Tid: 1989

Uppdragsbeskrivning: Förslag till dimensionering, bantning och samordning av administrativa funktioner ( ekonomi, personal, data, mm ) inom Samhalls dotterbolag Stalan i Örebro, WMP i Västerås och ALEA i Eskilstuna.

Uppdragsgivare: VD Gunnar Jansson WMP samt VD för Stalan och VD för ALEA. 

Tid: 1990

Uppdragsbeskrivning: Utvärdering av utredningsförslag om förändring av central förvaltning av Stockholms Kommuns skolverksamhet.

Uppdragsgivare: Skoldirektören i Stockholms Kommun

Tid: 1990

Uppdragsbeskrivning: Föredrag för Fortifikationsförvaltningens ledningsseminarium om organisation och dimensionering av centrala funktioner och staber.

Uppdragsgivare: Generaldirektör Björn Körlof

Tid: 1990 – 1991

Uppdragsbeskrivning: Uppdrag åt Luftfartsverket rörande införande av internstyrelser för LFV:s flygplatser och jämförelse med traditionella bolagsstyrelser som förberedelse för bolagisering av verkets flygplatser.

Uppdragsgivare: Generaldirektör Bengt AW Johansson.

Tid: 1991 – 1993

Uppdragsbeskrivning: Uppdrag kring etablering av Medborgarkontor på olika kommuner i landet samt utveckling av organisation, mål, verksamhet och datorstödda system för Medborgarkontor med samlad service mot medborgaren.

Uppdragsgivare: Centrala myndigheter samt civildepartementet. Ordförande i styrelsen var dåvarande landshövdingen Bo Holmberg

Parallellt med VD i OMNIA är jag från juli 1991 till december 1993 knuten till Mälardalens Högskola som lektor med ansvar för forskningsverksamhet avseende organisations- och ledarutveckling samt kommunal ekonomi och tjänster.

Inom ramen för tjänsten genomförs också följande uppdrag. 

*   På uppdrag 1991-1992 av landshövdingen i Västmanlands län Jan Rydh utreds och analyseras  i rapporten ”Mälardalen som region i ett framtida integrerat Europa” frågor rörande förutsättningar och villkor för Mälardalen som en konkurrenskraftig och tillväxande ekonomisk region i Europa.

*   Under 1992 genomförs en skräddarsydd 10 poängs högskolekurs i kommunalt utvecklings- och förändringsarbete för kommundelschefer i Eskilstuna kommun.

Verkställande direktör för fastighetsbolaget OPUAB 1993 – 1994

I samband med att staten privatiserar OMNIA-gruppen i juni 1993 övergår undertecknad helt till OMNIA Projekt och Utveckling AB (OPUAB) i samband med ett MBO. 

Under perioden januari 1990 – juni 1993 som styrelseordförande varav perioden oktober 1992 – juni 1993 som arbetande styrelseordförande. Under perioden juli 1993 – juni 1994 som VD.

OPUAB förvaltade ett fastighetsbestånd av kommersiella fastigheter med ett bokfört värde av 480 miljoner kronor.

I samband med att det egna aktieinnehavet i OPUAB såldes i april 1994 så slutade jag vid bolaget i juni 1994.

 

Egen konsultverksamhet 1994 – 

Från den 1 juli 1994 bedrivs egen konsultverksamhet i OMNIA Management AB med bl. a följande uppdrag.

Tid: 1995

Uppdragsbeskrivning: Projekt rörande utveckling och byggande av äldreboende i Järfälla Kommun i samarbete med byggföretaget Peab.

Uppdragsgivare: VD i OPUAB Peter Östergren 

Tid: 1993 – 1994

Uppdragsbeskrivning: Liepaja Kommun i Lettland 1993-94 rörande utbildning för chefstjänstemän i organisationsutveckling, ledarskap, ekonomistyrning samt privatisering 

Uppdragsgivare: Liepaja kommun och BITS (Beredningen för Internationellt Tekniskt Samarbete).

Tid:1994

Uppdragsbeskrivning: Planering, organisation och genomförande av en internationell konferens 1994 rörande lokal/kommunal utveckling och demokrati med deltagande från ministerier och kommuner i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Ryssland. Svarade också för att som ordförande leda konferensen.

Uppdragsgivare: Östersjörådet ( Council of Baltic Countries ) och Utrikesministeriet

Tid: 1994 – 1995

Uppdragsbeskrivning: University of Latvia i Riga. Utbildning rörande ledarskap, organisationsförändring samt ekonomistyrning för deltagare i universitetets utbildningar för högre tjänstemän från lettiska kommuner. 

Uppdragsgivare: University of Latvia, Institutionen för ekonomi och data genom prof. Janete Ilmeté och Sida.

Tid: 1995

Uppdragsbeskrivning: Organisationsutveckling rörande privatisering och professionalisering av en utbildningsenhet vid University of Latvia i Riga. Uppdraget genomfördes som ett benchmarkingsprojekt med framgångsexempel från svenska offentliga och privata utbildningsorganisationer.

Uppdragsgivare: University of Latvia i Riga samt Sida-Öst

Tid: 1994 – 1996, 1999

Uppdragsbeskrivning: En lärobok i ”Mangement för offentliga chefer i övergångsekonomier” har skrivits 1994-95 för utbildningarna för University of Latvia och Latvian School of Public Administration.

Uppdragsgivare: University of Latvia och Latvian School of Public Administration (LSPA) samt Sida.

Boken har också1996 omarbetats och översatts för den ryska marknaden och använts i de utbildningar i Ryssland som nämns nedan.

Den lettiska boken har 1999 omarbetats och utökats väsentligt på uppdrag av direktör Ruta Kalnina, Local Government Training Center (LGTC) 

Tid: 1995 – 1996

Uppdragsbeskrivning: Planering och genomförande av konferenser samt projektledning av ett projekt rörande förstärkt gränssamarbete mellan Ryssland, Estland och Lettland. Projektet genomfördes som ett benchmarkingprojekt med det utvecklade svensk – norska gränssamarbetet  ARKO (Arvika-Kongsviger) som studieobjekt. 

Uppdragsgivare: Ministry for Foreign Affairs in Moscow samt Sida-Öst

Tid: 1996 – 1997

Uppdragsbeskrivning: Utveckling och genomförande av utbildning i ledarskap och kommunikation för Latvian School of Public Administration i Riga för deltagare från det lettiska parlamentet, den lettiska regeringen och de högsta cheferna i  ministerier och statsförvaltning. Under perioden utbildades cirka 400 personer vid ett drygt tiotal utbildningstillfällen.

Uppdragsgivare: Latvian School of Public Administration och Sida-Öst

Tid: 1996

Uppdragsbeskrivning: Marknadsundersökning av den svenska kommunala finansmarknaden för Credit Local de France (CLF)  och Finance IndoSuez 1996 inför CLF:s introduktion på den svenska finansmarknaden.

Uppdragsgivare: Credit Local de France i Paris genom Roland Hecht samt Finance IndoSuez i Stockholm genom Käte Pledger

Tid: 1995 – 1996

Uppdragsbeskrivning: Föreläsare på internationella konferenser rörande gränssamarbete och regional utveckling för Europakommissionen och Europarådet i Krivsk och S:t Petersburg.

Uppdragsgivare: Europakommissionen och Europarådet samt Sida-Öst

Tid: 1996

Uppdragsbeskrivning: Utvärderingsdiagnos och analys med förslag av ledning och arbetssätt på Sida-Öst 1996, Resultat och förslag presenterades och diskuterades på möte med hela avdelningen i form av storgruppsaktiviteter.

Uppdragsgivare: Avdelningschefen på Sida-Öst Staffan Herrström

Tid: 1996 – 1997

Uppdragsbeskrivning:  Fortsatta etapper av gränssamarbetsprojektet i PAV-regionen i Ryssland, Estland och Lettland. Projektet inkluderade projektledning samt utbildning och seminarier i de tre länderna för att bidra till att utveckla samarbetet och bygga upp en plattform och en organisation för samarbetet. Som ett resultat av aktiviteterna bildades ett Council of Cross Border Co-operation

Uppdragsgivare: Council of Cross Border Co-eperation in Estonia, Latvia and Russia samt Sida-Öst

Tid: 1996 – 1997

Uppdragsbeskrivning: Utbildning och träning i kommunikation och ledarskap av toppchefer i Ryssland, i Pskov 1996 och i Karelen för Tacis 1997.

Uppdragsgivare: Pskov Oblast Administration, Karelia Oblast Administration samt Sida-Öst och Tacis

Tid: 1997

Uppdragsbeskrivning: Organisations- och ledningsdiagnos med förslag till organisation av Riksrevionsverkets avdelning för Ekonomi och Resultatstyrning.

Uppdragsgivare: Avdelningschefen Anette Wik samt generaldirektör Inga-Britt Ahlenius 

Tid: 1998 – 1999

Uppdragsbeskrivning: Uppdrag rörande kartläggning av marknad och förutsättningar samt organisationsförslag för ett ledarutvecklingscentrum i Mälardalen. 

Uppdragsgivere: Mälardalens Högskola, Landstinget Sörmland, Eskilstuna Kommun, Eskilstuna Rekarne Sparbank samt Volvo Construction Equipment AB. 

Tid: 1998 – 1999

Uppdragsbeskrivning: Projektledning och ansvar för ett projekt för utveckling av turism i gränsregionen mellan Ryssland, Estland och Lettland i samarbete med Turismlinjen vid Högskolan i Falun-Borlänge.

Uppdragsgivare: Council of Cross Border Co-operation in Estonia, Latvia and Russia samt Sida-Öst

Tid: 1999

Uppdragsbeskrivning: Uppdrag att planera ett flerårigt förvaltnings- och utbildningsprojekt i Novgorod rörande stöd till och utveckling av lokal förvaltning och lokal demokrati

Uppdragsgivare: Utrikesministeriet, Svenska Ambassaden i Moskva och Sida-Öst.

Tid: 1999

Uppdragsbeskrivning: Föreläsare på konferens om media och regional utveckling inom ramen för utrikesministermötet i S:t Petersburg i samarbete med Malcolm Dixelius

Uppdragsgivare: Sida-Öst och Severo-Zapad.

Tid: 1999 – 2000 

Uppdragsbeskrivning: Uppdrag som koordinator och monitor för ett större svenskt projekt som stöd till utveckling av lokal demokrati och lokal förvaltning i Novgorods län under perioden 1999-2002.  Svarar också för top management utbildningen inom projektet.

Uppdragsgivare: North West Academy of Public Administration och Sida-Öst

Tid: 2000  – 2002

Uppdragsbeskrivning: projektledning och ansvar för ett turismutvecklingsprojekt i PAV-regionen rörande utveckling och uppbyggnad av ett EKO-museum kring Setu-folket i Ryssland, Estland och Lettland. Projektet drivs i samarbete med Högskolan Falun-Borlänge, turismlinjen samt kompetens från EKO-museum Bergslagen.

Uppdragsgivare: Council of Cross Border Co-operation in Estonia, Latvia and Russia samt Sida-Öst

Tid: 2000

Uppdragsbeskrivning: Utvärdering av process och införande av kvalitetsredovisning i Västerås Stads hela skolväsen.

Uppdragsgivare: Barn och ungdomsnämndens och Utbildningsnämndens staber

 

Näringslivsdirektör  i Örebro kommun  15.9 2000 – 15.9 2007

Ansvarig för Tillväxt Örebro, marknadsföring av Örebro gentemot etableringar samt uppbyggnaden av ett professionellt Näringslivskontor med 7 medarbetare och en budget på 20 mkr.

Ingick i kommunens ledningsgrupp.

Initiativtagare till marknadsprojektet Mötesplats Örebro med bl a insatser i Sälen vecka 9 2004 och 2005.

Initiativtagare  till golf eventet Örebro Enterprise Open och ansvarig för genomförandet 2001 – 2007.

Tagit fram marknadsföringsfilmen Sträck ut din hand 2002 med Take Off som producent.

Förutom i näringslivschefsuppdraget ingående uppgifter och uppdrag har undertecknad haft styrelseuppdrag i:

Kvarntorp Recycling Network

Örebro Promotion

Örebro Sportklubb, ÖSK, styrelseledamot 2002 – 2003

Stiftelsen Nyföretagarcentrum

CEL, senare ombildat till Business Region Örebro – ordförande.

Ordförande i Örebro Golfklubb, ÖGK 2003 – 2005

Ordförande i Beredningsgruppen för Näringspolitiska utskottet inom Mälardalsrådet 2005 – 2007

Medlem av Advisory Board för Stockholm Business Alliance 2006 – 2007

Efter att på egen begäran avslutat den aktiva karriären i september 2007 har jag från juni 2008 verkat som naturfotograf med 10 separatutställningar varav två på Örebro Slott.  Se vidare hemsidan; www.pbase.com/lennart_waara

Jag var också perioden 2012-2017 ordförande för Västmanlands Ornitologiska Förening (VOF) och aktiv med organisationsuppdrag i SOF BirdLife Sverige. 

Andra ideella uppdrag har varit i Surahammars Hantverksförening, SPF samt ledamot av Viltförvaltningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västmanlands län. Jag har också arbetat som föredragshållare med bildvisningar och som naturguide samt moderator för politiska debatter.

Bloggar i ekonomi, politik, historia och kultur:

lennartwaara.com

SPRÅKKUNSKAPER

 LÄSATALASKRIVA
ENGELSKA555
FRANSKA321
TYSKA321

1 – 5, 5 = FLYTANDE

Vetenskapliga skrifter 

Waara, L., Orsaker till förstatliganden. Teori- och metodproblem, i Bo Gustafsson (utg.), Den offentliga sektorns expansion. Teori och metodproblem. Uppsala 1977.

Waara, L., mfl., Offentliga sektorns tillväxt. Företagsamheten, den statliga företagssektorn och den ekonomiska planeringen. Malmö 1978.

Waara, L., Den statliga företagssektorns expansion. Orsaker till förstatliganden i ett historiskt och internationellt perspektiv. Diss., Stockholm 1980.

Waara, L., mfl., The expansion of the public sector in Sweden in the postwar period, i Bo Gustafsson (ed),  Post-Industrial Society. London 1979.

Övriga skrifter och utredningar

Waara, L., Uppföljning och utvärdering av hushållstransfereringar – några metodansatser. RRV 1983:3

Waara, L., Statsförvaltningen behöver nya organisationsformer – förstudie.

RRV 1983:18

Waara, L., (utredare),  Kulturrådets roll, uppgifter och organisation – allmänna överväganden. Ds U 1985:16

Waara, L., (utredare),  Statens kulturråd. Ds U 1986:9

Waara, L., Den offentliga sektorn i ekonomisk-historiskt perspektiv, i Kent Persson (red), Offentlig sektor. Avesta 1982

Waara, L., Lars-Erik Lindholm, Menedzments sabiedriska sektora vaditajiem parejas ekonomika. Riga 1995.

(Management för offentliga chefer i övergångsekonomier)

En bok med samma titel är också skriven och översatt till ryska för den ryska marknaden.

Rapporter

Waara, L., Byggnadsstyrelsen verksamhet 1918 – 1981. Några utvecklingslinjer,  Stockholm 1981.

Waara, L., The Rise of the State Corporate Sector, XV International CIRIEC Congress, Florence 15 – 18 april 1984.

Waara, L., A Survey of Swedish Pension Schemes 1970 – 1980, The Swedish National Audit Bureau, 1983.

Waara, L., En naturlig region med Västerås som centrum. Referensramar för analys av regioner. Mälardalens Högskola och länsstyrelsen i Västmanlands län 1992

Ansvarig för att skriva Tillväxt Örebro, Örebro kommuns näringspolitiska program, 2001 samt revideringen 2008.

2 svar to “CURRICULUM VITAE Lennart Waara”

  1. Lars Tyskling Says:

    ”Han har inte legat på latsidan”, sade man när jag var liten. Det verkar verkligt väl stämma på dig.

  2. lennart waara Says:

    Tack Lars!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: