MASSAKERN VID SANDBY BORG PÅ ÖLANDS ÖSTKUST

Inledning.

Först några bilder med kommentarer från ett besök vid Sandby borg en majdag året 2021.

Därefter följer en redogörelse för utgrävningarna och borgens märkliga för att inte säga makabra och skrämmande historia och slut. 

Arkeologiska utgrävningar åren 2010 – 2017 har avslöjat orsakerna bakom den folkliga jinx som präglat synen på borgen. En jinx som levt kvar ända in i sen tid. Borgen har betraktats som hemsökt och en plats man inte gärna besökt. Varför? Det har arkeologerna svarat på. Den historien kommer vi till.

Flygbild av Sandby borg hämtad från Wikipedia. Strax NV om borgen syns det som varit borgens färskvattenkälla.

Sandby borgs mur är idag belägen 50 meter från stranden på öns östra sida. Med tanke på landhöjningen under 1500 år bör havet på den tiden ha legat helt upp mot borgmuren. Närheten till havsstranden gör att Sandby borg skiljer sig från övriga fornborgar på Öland. 

Sandby borg är en av Ölands femton idag bevarade borgar från folkvandringstid dvs 400 – 550 e. Kr. Fler borgar kan ha funnits men som man misstänker är bortodlade under de 1500 år som passerat.

Den utlöpare av sten som kan ses på bilden kan möjligen vara resterna efter en hamn som bör ha legat i anslutning till borgen.

På denna bild hämtad från Google Maps syns ännu tydligare det som måste ha varit en hamn belägen intill borgen med resterna av vågbrytare och djupvatten i mitten. Jag har inte noterat någonstans i litteraturen om denna tydliga historiska hamn. Den är en viktig pusselbit i borgens historia och sannolikt också till förklaringen av hur massakern kunde ha gått till.

Stenraderna som syns på bilden är rester efter de yttre försvarsmurarna runt borgen som ligger söder och väster om borgmuren.

Bilden visar den inre delen av ringborgen med mänskliga kvarlevor som ligger strax under torvytan. När man vandrar runt i borgen så trampar man bokstavligen på upp emot två hundra massakrerade män och barn. Utgrävningar av cirka 10 procent av ytan har visat på de mänskliga resterna av 26 ihjälslagna personer av vilka flera visar dödliga traumaskador.

Sandby borgs inre layout.

Borgen har en oval utformning i nordväst-sydostlig riktning, se den schematiska bilden. De inre måtten är 66 och 92 meter motsvarande cirka 5000 m2. Muren är idag kraftigt eroderad men har varit cirka 4 – 5 meter hög. 

Flygfotografering och geofysiska undersökningar visar att det under ytan finns stenmurar efter hus. Layouten visar en ring av husgrunder radiellt längs muren och ett central kvarter omgivet av en gaturing. En konkret bild av hur det kan ha sett ut fås om man besöker den på södra Öland belägna och rekonstruerade borgen Eketorps borg. Borgarna har samma grundläggande layout.

Muren har varit cirka fyra meter tjock, och är högst i nordväst och lägst i sydost. Den har haft 53 hus. 

Väster om borgen finns en yttre förskansning, som består av flera parallella rader av gråstensblock. Se bilden ovan. I väster utanför muren finns en stor naturlig sötvattenskälla. Borgen har haft tre portar, en i sydost mot havet, en i väster inåt land och en mindre mot norr. De helt utgrävda husen är markerade.

 Sandby borg har en unik och överraskande historia

Borgen har under mer än tusen år setts som en plats som är hemsökt och som man undvikit att besöka. Arkeologerna har nu kunnat ge svar på varför.

Undersökningarna inleddes med undersökningar av hela borgen med markradar vilket gav sådana utslag att man beslöt att göra utgrävningar i form av några avgränsade provschakt. Efter resultaten av de första undersökningarnas fortsatte arkeologerna utgrävningarna under ett antal somrar. Ändock är idag bara cirka 10 procent av borgen undersökt. Vi kan bara hoppas på att arkeologerna får resurser för att gräva ut hela borgen för att vi skall få alla svar på vad som hände.

De resultat som föreligger är dock så entydiga att man kan börja beskriva och analysera de dramatiska händelserna.

Det är dessa vi nu skall skildra utifrån några av de arkeologiska forskarrapporter som presenteras hittills. Dessa är avfattade på engelska varför citat ut dem kommer att ges in extenso på engelska.

Den historiska period under vilken de femton borgarna på Öland uppfördes kallas för folkvandringstid och omfattar åren 400 – 550 e.Kr. Det var en tid i Europa karaktäriserad av politisk, social och ekonomisk instabilitet. Det var en mycket turbulent tidsperiod.

Det romerska inflytandet är tydligt i de arkeologiska fynden från tidsperioden i bland annat södra Sverige. Resor söderut ingick i möjligheterna att samla förmögenheter och status i ett situation med starka hierarkier och politiska turbulenta makt strukturer.

Utgrävningarna.

Från 2010 har man undersökt borgen, först med markradar och senare med metalldetektor. Fynden i samband med metalldetektorundersökning var sådana att man beslutade om utgrävningar. Fynden inkluderade fina smycken av silver av hög kvalitet som kan tolkas som aristokratiska kvinnors smycken. Artefakternas typologi fokuserar på den senare delen av 400-talet. När man daterar massakern till slutet av 400-talet så bygger det på typologiska bevis

Småskaliga utgrävningar har genomförts allt sedan 2011. Fram till 2016 hade ca 300 m2 grävts ut motsvarande 6 procent av borgens yta. I det ingår fullständiga utgrävningar av två av de totalt 53 husen samt 50 procent av ett tredje hus samt delvis ytterligare sex hus De fullständigt utgrävda husen är de som har nummer 4 och nummer 40 på kartan ovan. Mänskliga kvarlevor har hittats i fyra av husen samt spridda och mixade delar på gatorna runt det centrala blocket.

De artefakter man funnit är keramik, vardagsföremål, brons, silver, guld och järnföremål. Ett svärdshänge samt ett guldmynt med den romerske kejsaren Valentinian III:s bild som är viktig. Mycket begränsat med militära föremål är funna hittills.

Utgrävningarna av Sandby borg gjorts av Kalmar läns museum i samarbete med Linnéuniversitetet och Stockholms universitet.

En massaker.

En massaker definieras i rapporterna som  ”… referring to an act of intentional murder upon a mass of people who were not prepared for battle, with the killing being conducted by a group”.

Kvarlevorna efter minst 26 personer har hittats hittills. Bara i hus 40 har man hittat 9 individer.

De skelett som är separerade (disarticulated) är inte resultat a medveten stympning utan snarare att ”disarticulation of the remains is interpreted as resulting from post-mortem taphonomic”.

Vad har man hittat?

I hus 40 hittades 9 olika individer. Perimortala skador har kunnat identifieras på fyra av skeletten i hus 40. Tre av skeletten låg i positioner som visar att de erfarit plötslig död eller varit medvetslösa innan de föll.

Det finns inga bevis för att individerna i hus 40 flyttats eller placerats där efter döden. De har alltså fallit och blivit liggande exakt där de dödades.

Två av skeletten i hus 40 är delvis förkolnade och separerade (disarticulated) vilket antyder att eld förstörde de döda kropparna innan mjukdelarna hade dekomposterats. Det kan betyda att förövarna satte eld på några hus eller att eldstaden i huset antände husen genom olyckshändelse. Majoriteten av undersökta hus är dock inte påverkade av eld.

Separerade skelett av människor och djur har hittats i andra hus och på gatan runt det centrala huskvarteret. Djuren dödades  av förövarna eller lämnades att dö av svält. 

I hus 52 som bara delvis är utgrävt hittades en äldre man vars kvarlevor visar att delar av hans mjukvävnad brändes innan dekompostering vilket indikerar att han kanske föll död över eldstaden. Kroppspositionen visar att han föll med ansiktet före i eldstaden och att han var medvetslös eller död när han föll.

Vi citera en längre del om de trauma man funnit på skeletten.

“The trauma evident on several skulls, on one man’s shoulder and one man’s hip resulted from blows aimed at the back or the side of the bodies. Perimortem damage resembling common battle injuries, such as parry fractures or facial trauma, both typically produced when facing an opponent—has so far not been identified. This pattern leads us to conclude that the perpetrators comprised a large number of people, striking simultaneously in several houses, and that several of the victims were not in a position to defend themselves”.

Det är ett mycket viktig konstaterande för analysen av vad som hände och hur. Borgens invånare föll, brutalt och medvetet mördade innan de hann eller kunde göra motstånd i strid med vapen i hand.

Bland de skelett man funnit är vidare demografin speciell och viktig. Alla åldersgrupper finns representerade från spädbarn, unga barn, vuxna och äldre vuxna. Inga skelett med osteologiska karaktärer för kvinna har hittats! Ett viktigt konstaterande för analysen av vad som hände.

Ett guldmynt från romarriket – en soldi – har hittats. På Öland har man vid utgrävningar hittat totalt 360 soldi. De flesta mynten i inflödet av guldmynt från romarriket kom under tidigt till mitten av 400-talet. Inflödet upphörde efter 476 e.Kr när romarriket föll samman. Nästan inga vapen har hittats. Endast några svärdsdetaljer, ett lanshuvud och några pilspetsar. Ett viktigt konstaterande för analysen av vad som hände. Vapnen togs sannolikt som brukligt är av förövarna.

Vad visar fynden?

“Considerable quantities of important trade goods (e.g. wealth items and live animals) were destroyed or abandoned at the site. The massacre at Sandby borg cannot, therefore, be explained simply as an act of outright plunder. One possible scenario is that the perpetrators at Sandby borg established themselves as the new local ruling elite”.

Citatet är viktigt för analysen av vad som hände.

Vad hände?

The fact that many of the individuals were left unburied inside the ringfort indicates that nobody came back to tend the dead. Several scenarios are possible: all the inhabitants may have been killed; some may have been killed and others abducted; or some may have fled but were unable or unwilling to return. The evidence suggests that no survivors or neighbours could, or wanted to, enter the site after the massacre. The event most probably had a major long-term impact on surrounding settlements and inhabitants”.

Precis så är ett sannolikt scenario av post-massaker beteenden från de som bodde i ”närheten”. Om de fanns några sådana kvar efter massakern.

När hände det?

Den romerska guldmyntet, en soldi en motsvarande ett årslön för en soldat i den romerska amen, som hittats har som nämnts en bild på kejsaren Valentinian III som regerade 425 – 455. Den har hittats tillsammans med detaljer till svärd i glas och silver i hus 40. Typologiska detaljer på de artefakter man funnit antyder att borgen vari i bruk mot slutet av 400-talet och att en datering av massakern hamnar sent 400-tal. Arkeologerna diskuterar också att borgen sannolikt föll efter det romerska rikets sammanbrott år 476. En period av stor oreda också uppe i Norden med maktstrider.

En datering av massakern landar därför runt 480 e.Kr.

När på året inträffade massakern? Fynd av nyslaktade lamm – 8 stycken – i hus 40 som bara delvis var styckade och alla var i samma ålder ca 3 – 6 månader. Eftersom lamm normalt föds under våren så kan man dra slutsatsen att massakern inträffade mellan sen vår och tidig höst dvs mellan maj och augusti.

Tänk er likstanken! Högsommar och värme på solens och vindarnas ö. Dekompostering och förruttnelse i värmen av kanske flera hundra mänskliga kroppar och husdjur. Ingen tar sig in i borgen o begraver de döda. Det visas tydligt av hur skeletten ligger än idag. Stanken måste ha legat grym över stora delar av ön i närmare ett halvt år. Undra på om platsen blev jinxed för de boende på ön på ett sätt som levt kvar i 1 500 år.

När på dagen inträffade massakern. Detta avsnitt är en spekulation efter diskussioner på plats med kamrater som har militär erfarenhet.

Hur kropparna fallit visar att de överraskats. Inga vapen eller stridsskador finns påvisade i skeletten. Däremot vittnar de utgrävda skeletten om kraftiga, överraskande och dödliga traumaskador. 

Sannolikt har en motiverad grupp beväpnade soldater med stor beslutsamhet och inriktade på att döda alla män och barn kommit i ett överraskandningsanfall med minst 30 – 40 tränade män / soldater. Dödandet var det viktiga. Det visas bland annat av att borgen inte plundrades. Till och med värdeföremål ligger kvar. Det leder oss till att tro på ett sent nattligt anfall alternativt tidig morgon när de boende i borgen i de flesta fall fortfarande var inomhus. I husen har de dödats och fallit. Några dock på gatan. Hur tog förövarna sig in i borgen med tre portar som bör ha varit stängda och reglade.  Allt annat vore märkligt. Borgarna byggdes i oroliga tider och byggdes för skydd mot fientliga krafter. Att de sov med öppna portar är inte sannolikt. Någon/några inne i borgen, kanske vakterna vid porten har släppt in förövarna som överraskat de vaknande/nyvaknade boende. Vi tror också att man kommit med båt, smugit sig fram i gryningen, kanske i tät dimma (så typisk på Öland) så de inte upptäckts, landat båtarna några meter från porten mot havet, släppts in och fullbordat de verk de kom för med beslutsamhet och totalt brutalt resultat. Helt i enlighet med plan och uppgift.

Alltså massakern inträffade runt år 480 e.Kr i månaderna maj till augusti en sen natt/tidig morgon när boende var igång med uppvaknande och att äta. Man har hittat en halvstekt sill bredvid en stupad som antyder att han just tillagade ett mål. Kanske en tidig frukost.

Arkeologernas slutsats.

“Combining osteological evidence of trauma with the archaeological context and the taphonomy of the skeletons has been crucial to our interpretations. We argue that a massacre was carried out at Sandby borg—probably at the end of the fifth century AD—and that the ringfort was abandoned immediately following this event. The dead individuals span all age groups but are gender-biased towards males. The site provides a snapshot of the moment of both the massacre and everyday life that was halted brutally. We do not interpret the massacre as an act of outright plunder, but rather as one that was connected to political instability during the turbulent Migration Period”.

Vad återstår att bekräfta?

En av frågorna är om det kan komma att hittas kvinnliga skelett eller om de samtliga togs med av den manliga styrkan på 30 – 40 man som hustrur och konkubiner.

Borgen övergavs efter en massaker. Inga tecken finns på att Sandby borg i likhet med andra borgar från 500-talet återanvändes under 1100 – 1200 talen. Den plundrades inte heller eftersom värdeföremål fortfarande ligger kvar och hittats med metalldetektor i gömmor i flera av husen. Vapen saknas dock men de torde förklaras av att förövarna som var krigare tog med sig de värdefulla vapen de kunde hitta. Så har det alltid gått till i strider. En segrande sidan tar hand om de brukbara vapen man hittar hos stupade fiender.

Hur människorna ligger visar också att all mänsklig aktivitet upphörde omedelbart i och med massakern. Ett fruset historiskt ögonblick är vad arkeologerna har att fortsätta att undersöka och hitta artefakter som än mer kan förklara och beskriva vad som hände. I normala fall hittar man stupade med typiska stridstrauma på skeletten i samband med strider och slagfält som exempelvis i massgravarna på Korsbetningen utanför Visby murar efter mördandet av gotländska bönder år 1361.

Slutligen frågan om vad som hände kvinnorna med tanke på resultaten så här långt i utgrävningarna. Akeologerna skriver i rapporten:

A lack of osteological evidence for females among the dead suggests that the massacre at Sandby borg may have been gender-biased towards the male inhabitants. This theory is weakened, however, by the relatively small area of the site excavated to date and may be refuted through further excavation and analysis. The discovery of infant bones reveals that women were present at the site, although not necessarily at the time of the attack. The demographic composition of the victims at Sandby borg includes people of all ages, which is peculiar; the victims of battlefield violence usually represent particular segments of a population—people who have actively participated in acts of warfare”.

Sammanfattning av utgrävningarna och vad de visar.

Initialt hittades i samband med metalldetektorsökningar 2010 fem smyckegömmor med föremål av hög kvalitet. De därpå genomförda utgrävningarna har påvisat en massaker där borgens invånare medvetet mördats och lämnats där de föll. Det arkeologiska materialet är unikt med tanke på den tvärsnittsbild av vardagen, tiden, borgen och massakern. Stenhusen med inredning, mat, föremål och annat ligger där som de lämnades den dag massakern inträffade. Det ögonblicken har historiskt frusits kropparna lämnade som de föll och den vardag som lämnades kvar orörd. Det så märkligt att det på allvar är mind blowing!

Ett guldmynt från romarriket, en soldi, hittades 2014 i ett stolphål i borgen. Någon/några i borgen har sannolikt varit legosoldater i den romerska armén. Dessa mynt var betalning för tjänst i armén.  De olika fynden och skeletten visar entydigt att borgen attackerades i en överraskande och brutal massaker.  Skeletten ligger som de föll när de höggs ned och kropparna har aldrig begravts. Borgen har inte heller plundrats. Forskarnas teori är att massakern utförts av en maktgruppering inom Öland. Borgen besöktes sedan aldrig, de döda låg och dekomposterade med en förfärlig stank i sommarhettan. Med tiden täcktes kropparna över när husen och taken rasade in. Borgen blev sedan under 1500 år jinxed vilket bekräftas av en lokal tradition om att ”det är något hemskt med Sandby borg” men man visste inte vad. Inte förrän nu med utgrävningarna.

Utgrävningarna av och forskning kring massakern vid Sandby borg med allt vad det innebär av kunskapstillväxt är entydigt en del av vårt svenska kulturarv.

En tentativ slutsats 

Cirka år 480 någon i månaderna maj – augusti, en sen natt eller tidig morgon med kraftig dimma (som det blir på Öland) som dämpade alla ljud och tillät en överraskningseffekt, landsteg en styrka på 30 – 40 man från båtar som lade till nära havsporten och bara några meter från borgens murar. De trängde in i borgen vars portar öppnats av förrädiska soldater som stod portvakt. Det var ett överraskningsanfall med stor kraft och hämningslös brutalitet. Målet var att utplåna de män som bodde i borgen utom kvinnorna som togs med som slavar och konkubiner. Samtliga i borgen höggs ner eller dödades på annat sätt med grovt våld. Hela massakern tog förmiddagen i anspråk varefter förövarna lämnade borgen. De plundrade inte borgen men de tog med de vapen som fanns. Ingen återvände till borgen och ingen tog sig in i borgen för att begrava de döda. Traumat var så överväldigande att ingen ens plundrade borgens döda på de rikedomar som fanns i husen. Allt detta finns kvar att ta fram vid kommande utgrävningar. Nittio procent av borgen återstår att undersöka.

Text och bilder: Lennart Waara.

Källa: Forskarrapporter som presenterats inom ramen för projektet. Citaten är hämtade ur  Dr. Clara Alfsdotter, m.fl.  ”A moment frozen in time: evidence of a late fifth-century massacre at Sandby borg”. En mycket bra sammanfattande redogörelse som finns på nätet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: