ETT SVENSKT MANIFEST.

 ”Framtiden tillhör inte globalister – den tillhör patrioter”. Donald J Trump

Den degenerativa sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen är strukturell. Det krävs därför grundläggande förändringar för att bryta den nedåtgående spiralen. Det finns ingen piecemeal engeenering, ingen muddling thru, ingen ingenjörskonst, inga liberala analyser och reformer som kan lösa problemen och föra in Sverige på rätt väg. Det har jag kommit att bli alltmer övertygad om. Det är därför jag i manifestet i korta satser försökt peka på vad som bör göras kommande 5 – 20 år.

Syftet är att peka ut de politiska beslut som måste tas för att rädda Sverige från det kaos och oordning som hotar idag och föra in utvecklingen på en positiv väg. Sverige måste bort från en klimatalarmistisk politik, en fortsatt ansvarslös massmigration och en helt misslyckad integration samt de antidemokratiska tendenser som JÖK-regeringen signalerat.

Svensk traditionell historisk nationalism skall vara överordnat mål för svensk politik, myndigheter och offentlig verksamhet. Sverige skall uttryckligen utvecklas som en suverän och självständig nationalstat för etniska svenskar. Den traditionella kärnfamiljen skall utgöra grunden för den svenska nationalismen och det skall genomsyra familjepolitiken i Sverige. Se artiklarna ”Från levande svensk historia till historielöshet, del 1 och del 2. På min blogg:  https://lennartwaara.com/category/svensk-historia/

Den etniskt svenska befolkningen

Familjebidragen för flera barn förstärks kraftigt. Sveriges befolkningsökning skall ske via etniska svenskar.

Framtagande av en svensk etnisk kulturell (litteratur, konst och musik) och historisk kanon. Slut med postmodernistisk och identitetspolitisk mångfald, genusflum och hbtq-propaganda. Pojkar skall uppfostras som pojkar och flickor som flickor.

Familjepolitiken inriktas på att i alla avseenden socialt, ekonomiskt och politiskt förstärka den traditionella kärnfamiljen.

Parlamentarismen, politiken och valen

Antalet riksdagsledamöter halveras.

Antalet civila tjänstemän och politiska tjänstemän i regeringskansliet halveras.

Partistödet till riksdagspartierna avskaffas helt. De politiska partierna får finansiera och driva sin partipolitiska verksamhet på medlemsavgifter, frivilligarbete och andra inkomstkällor.

Lobbyisterna skall registreras och deras möten med parlamentets ledamöter skall rapporteras och redovisas öppet.

En grundlig översyn av det parlamentariska systemets funktionssätt och valsystemets funktionssätt för att minska risken för valfusk. Ingen övergång till elektronisk röstning via internet. Bättre och säkrare hantering av valsedlar. Rösträknare och kontrollanter skall kontrolleras.

Migration och integration.

Ett omedelbart totalstopp – ett moratorium – för all invandring införs, asyl, flykting, anhörig etc.

En aktiv återvandringspolitik initieras omedelbart och riksdagen sätter ett kvantitativt mål för antalet muslimska migranter som skall återvandra per år.

Migrationsverket läggs ner helt och görs om till ett återvandringsverk med helt ny ledning och nyanställningar.

Minska bidragen till den majoritet migranter som inte arbetat/arbetar (pga. analfabetism, låg kompetens, låg utbildning, låg intelligens) utan lever och kan förväntas fortsatt leva på bidrag. Över en tre års period minskas bidragen till noll.

Europeisk arbetskraftsinvandring av kvalificerad arbetskraft i bristyrken accepteras.

Allt tiggeri på offentliga plaster förbjuds med omedelbar verkan. Zigenare från Rumänien utvisas med omedelbar verkan

Slöjförbud införs på offentlig plats och i skolor, sjukhus offentliga serviceinrättningar och myndigheter.

Inga nya moskébyggen tillåts och det utreds hur de som redan byggts på sikt kan rivas.

Inga böneutrop eller minareter tillåts.

Tvångsgifte, månggifte, omskärelse, hedersvåld bestraffas och med automatisk utvisning ur landet.

Mångfald

Mångfaldsmålet som initierades av Olof Palme 1975 som mål för myndigheter, rikspolitik, universitet, skola etc. avskaffas helt.

Pridefestivaler och liknande sexuella evenemang bör inte tillåtas. Hbtq-propaganda riktad till ungdomar bör motarbetas och motverkas. Vilka partners och sexuella varianter personer föredrar och ägnar sig åt i sina sovrum betraktas som en privat fråga.

Frasen ”allas lika värde” avskaffas helt och ersätts med den korrekta målsättningen ”allas lika rätt till värdighet”.

Utrikespolitik

Ingen framtida anslutning till Euron.

Omedelbart utreda, planera och organisera ett utträde ur EU, en Swexit.

Sveriges utrikespolitik grundas på neutralitet och alliansfrihet. Inget framtida inträde i Nato.

Ingen mjuk- eller smyganslutning till NATO. Sveriges ekonomiska och handelssamarbete grundas i huvudsak på bilaterala handelsavtal.

Utträde ur globalistiska organisationer. Inga offentliga representanter eller politiker deltar på ex Bilderberggruppens möten. Vad de gör som privatpersoner är en annan sak. Deltagande registreras och offentliggörs. Registrering och offentliggörande av vilka svenska makthavare som delar i permanent eller på enskilda möten i följande organisationer: Bilderberggruppen

Trilaterala Kommissionen

Romklubben

International Bank for Settlements

Open Society

New World Order

Agenda 2030

Kraftigt minskat bidrag till FN och utträde ur flera av dess underorganisationer ex, UNRWA.

Halverat budgetanslag till SIDA. SIDA:s bidrag till obskyra länder i ex Afrika bör utredas och granskas. I samband med minskningen av biståndet görs en grundlig genomgång och utredning av SIDA. SIDA som myndighet halveras. En sådan översyn bör ske under övergripande ledning av Inga-Britt Ahlenius.

Grundlag och allmän lagstiftning

Kraftigare och mer genomgripande lagstiftning mot oligopol främst inom byggsektorn och banksektorn samt koncentrationen inom mediavärlden med några få dominerande ägare.

Lagen om hets mot folkgrupp avskaffas helt och hållet.

Yttrande- och föreningsfrihet utreds för att vidgas och stärkas ytterligare i grundlagen.

En Författningsdomstol tillsätts som granskar att regering och riksdag inte bryter mot grundlagen.

Pedofiler som återfaller skall kastreras och hålls under uppsikt med permanent fotboja.

Utvisning omedelbart och automatiskt av alla migranter som döms för brott med ett lagstiftat straffvärde över böter.

De som ansvarat för det katastrofala politiska beslutet om den ansvarslösa massmigrationen av främst muslimer från MENA utreds med inriktning på hur besluten togs och implementerades och hur övervältringen av kostnader på etniska svenskar och folkhushållet genomfördes utan att folket tillfrågats. 

Avpolitisering av den statliga förvaltningen och myndigheterna

Alla statliga verkschefer som är före detta politiker eller politruker avskedas och ersätts av chefer med avancerad kompetens inom respektive ansvarsområde. Fler verkschefer rekryteras från näringslivet. F.d. rikspolitiker exkluderas från högre statliga tjänster.

Politiker som avslutar sin politiska gärning i riksdag och regering återgår till sin tidigare yrkesverksamhet.

Tyngre politiska ämbeten bör tillsätts av personer som har gedigen yrkeserfarenhet på något område.

En utredning startas av vilka myndigheter som kan läggas ner. Målet är att minst en fjärdedel av alla myndigheter skall vara avvecklade inom en treårsperiod.

Ekonomi och Riksbanken

Riksbankens kontroll återgår till riksdagen. Riksbankens agerande under de gångna åren med negativ ränta måste utredas och ev. skevheter åtgärdas.

Slut på möjligheterna för de stora bankerna att öka penningmängden elektroniskt genom att öka kreditmängden.

Hur ett införande av plattskatt skall ske utreds med inriktning på ett genomförande inom en fem – tio års period.

Försvaret

Försvarets tre grenar fortsätter att förstärks och utvecklas rejält. Modernast tänkbara försvarsmateriel utvecklas och/eller upphandlas.

Flygvapnet fortsätter att tillsammans med Saab utveckla egna svenska flygplan.

Möjligheten att införa av nya förband utreds.

Militär närvaro i hela landet bör eftersträvas.

En ny ÖB rekryteras som lägger ner allt deltagande i Pride samt den genusinriktade rekrytering som nu pågår. Militär personal rekryteras på traditionella militära grunder och behov.

Polisen

 Polisen förstärks kontinuerligt personellt och med beväpning. Utbildningen förbättras ordentligt så att de som kommer ut klarar sina polisiära uppgifter. Lönen höjs avsevärt för att locka tillbaka sådana som slutat och rekrytera nya kompetenta poliser. Antalet kvinnliga poliser begränsas till en maxinivå.

SÄPO förstärks rejält och inriktas på att aktivt och polisärt löpåande kontrollera muslimer, islamistisk aktivitet och terroristhot.

De återvändande IS-mördare, terrorister, torterare, våldtäktsmän och pedofiler som går lösa på våra gator – ca 150 /200 – interneras omedelbart, utreds grundligt och döms i domstol. Utvisas om det är möjligt. Möjligheten att avtjäna straffen i sina hemländer utreds. Möjligheten att ta ifrån dem svenska pass undersöks och i så fall skickas de omedelbart tillbaka till Syrien och Irak etc.

Media 

Tidningsstödet avskaffas. Tidningar av typ DN, SVD, Aftonbladet, Expressen får klara sig på marknaden utan skattefinansierat stöd.

SVT och SR görs omedelbart om till betalkanaler. Det skattefinansierade bidraget avskaffas helt.

Undersökning av vilka finansiella grupper som äger och kontroller media i Sverige. Resultatet publiceras offentligt.

Mindre privatägda landsortstidningar erhåller ett skattefinansierat statligt stöd för utgivning för att garantera lokal och regional medienärvaro.

Energi- och klimatpolitik

Pågående nedläggning av kärnkraftverk stoppas och kärnkraften byggs ut för att trygga en ren och säker elförsörjning. Sverige börjar exportera elkraft till länder som använder koleldade kraftverk.

Inriktningen bör vara att en av våra stora reglerade älvar skall kunna avregleras och öppnas för naturligt flöde på sikt

De skattefinansierade bidragen till vindkraft avskaffas helt.

Avskaffa det skattefinansierade bidraget till elbilar. De får överleva och utvecklas på samma marknadsmässiga förutsättningar som bensin- och dieselbilar. Gäller även s.k. ladd-hybrider.

Miljöarbetet i vid mening förstärks kraftigt med inriktning på mångfald i naturen.

Klimatalarmismen som överordnad politisk inriktning skrinläggs för riksdag, regering och offentliga myndigheter. All skattefinansierad ”forskning” med den inriktningen avskaffas omedelbart och används för forskning kring hur miljön i vid mening kan förbättras.

Universitet och forskning och skolan

”Forskning” med feministisk och genusinriktning fråntas all skattefinansierad forskarstöd.

Universiteten återförs från den marxistiska identitetspolitiken och postmodernistisk dekonstruktivismen till en rent vetenskaplig överordnad inriktning. I synnerhet samhällsvetenskaper och humaniora behöver genomgå en grundlig förändring. Det sker genom att riksdagen garanterar att rektorer till universiteten utses med fokus på vetenskaplig meritering.

Skolan lämnar helt den genus orienterade och transinriktade grunden om att kön är en social konstruktion och återgår till en tydlig pojke/flicka, man/kvinna inriktning. Den biologiska könsidentiteten förstärks som enda värdegrundade och ideologigrundande teori i skolan från förskolan och uppåt.

Landsbygden

Bensinskatten halveras (genom ett avdrag för redovisade körda mil med motsvarande belopp) för alla som är mantalsskrivna utanför våra 30 största städer.

Den offentliga servicen ute i landsbygden byggs ut kraftigt inkl. sjukvården så att det blir möjligt att bo och verka över hela Sverige. Ett skattefinansierat stöd skall kunna utgå till privata verksamheter i glesbygd som anses ingå i basservice som exempelvis bensinstationer, matvaruaffärer, bankkontor (staten kan via lagstiftning tvinga storbankerna att öppna små filialer även i glesbygden).

Investeringar i det svenska vägnätet över hela landet inkluderande både motorvägar och förbättringar av vägnätet på landsbygden och i glesbygden. Det inkluderar service för bilar i form av bensinstationer och verkstäder.

Fjällvärlden och samerna

Samernas nyttjanderätt till fjällen och de fjällnära skogarna för renskötsel och renbete garanteras.

Staten via länsstyrelserna markerar det statliga ägandet av marken i fjällen och de fjällnära skogarna. Länsstyrelsen ansvarar för att bevilja fiske och jakt i områdena. Det innebär att all exklusivitet för samerna i denna del avskaffas.

Nationellt och ekonomiskt viktiga intressen som exempelvis exploaterbara mineraltillgångar går automatiskt före samernas nyttjande till aktuellt markområde.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan återförs till sin karismatiska kristna fåra. Politiseringen av Svenska kyrkan avskaffas genom att de politiska valen till kyrkans beslutande församling avskaffas. En helt ny generation av karismatiska biskopar tillsätts på sikt.

Kommentera gärna texten och sprid den för vidare diskussion!

Lennart Waara

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt banker och företag samt finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett svar to “ETT SVENSKT MANIFEST.”

  1. STEFAN LÖFVEN, FREDRIK REINFELDT OCH OLOF PALME – DE TRE MEST SKADLIGA STATSMINISTRAR SVERIGE HAFT | lennart waaras blogg Says:

    […] https://lennartwaara.com/2019/09/17/ett-nationalistiskt-manifest/ […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: